Dl.^soao 26 JANUARI 1926 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANÏ DUITSCHLAND CHINA BINNENLAND Watersnood. UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES len. De begrafenis is op Donderdag, be paald. IJr Brusselsche correspondent van „Do Maasbode" deelt over het overbrengt® van het stoffelijk overschot van Kardinaal iMercier nog de volgende details mede Zooals wij reecis seinden, geschiedde hei- vervoer per 'auto-ziekenwagpn. Naast het lijk hadden plaats genomen Dj". Van Hee en de zustoroverste van de kliniek, de eei'vv. moeder Julienne. De droeve stoet sloeg onmiddellijk ving den -weg naar Mechelen in. Hij- bestond uit vier auto's, in de eerste zaten kanun nik Dossain en andere kanunniken van •Methelen. De. volgende auto was de am bulance-wagen met het stoffelijk overschot van den kardinaal. In de derde auto be vonden zich familieleden, terwijl in de vierde eonige journalisten hadden plaats genome nv Vlug ging het door de- donkere velden in de lichting van de grjjze bisschopstad. De rit in den avond me.t het lijk van dezen groolen man was, zooals men zich iwel kan voorstellen, bijzonder indrukwek kond en zeer somber. Ben uur na het vertrek uit Brussel, dat om 8 uur plaats had, kwam de stoet voor het aartsbisschoppelijk paleis aan, waar reeds een talrijke menigte ontroerd wachtte. Het stoffelijk overschot werd ontvangen door de wijbisschoppen van Meubelen, liet Met.ropolitaan kapittelen door de professo ren van het Groot-Seminarie. Daarna, werd het lijk op een katafalk op de eerste étage bijgezet in het eeresalon, •welke in een rouwkamer was herschapen. Gebeden werden verricht door alle aan wezigen. Men zul langs het lijk mogen defiieeren tot AVoensdagavond. Het gelaat van deu kardinaal was gedu rende do sombere reis nog aanmerkelijk veranderd. Om 9.25 was de geheele plech tigheid geëindigd. Nader meldt men, dat het défilé van het publiek van allerlei rang en stand langs liet opgebaarde .stoffelijk overschot van iden Kardinaal in het aartsbisschoppelijk paleis teMechelen voortduurt. Zondagavond is in de St. Rombouts- fcathedraal een plechtige zielevesper ge zongen voor de zielerusl van den over leden Kardinaal. Mgr. Lcgraivc, een dor wijbisschoppen is benoemd tot vicaris capitularis, Waar nemend hoofd van het diocees. De plechtige Mis van requiem zal Don derdag a.s. in de St. Gudule-katliedraal te Brussel geschieden, waarheen .het stoffelijk overschot vervoerd wordt op staatskosten. [Vrijdagmorgen wordt de kist in den St. Rombouts te Mechelen bijgezet. Van tal van souverèinen, ministers en hooggeplaatste personen zijn telegrammen van rouwbeklag binnengekomen. De Belgische gezantbij1 het Vatikaan heeft Z. H. den Paus van den dood van kardinaal Mercier verwittigt. Uit den Rijksdag. BERLIJN. (Wolffy. De Rijksdag heeft Zaterdag eerst de Rjatsle pfdeelingen van do begrooting 1926 afgedaan. Da|a,rna lichtte de sociaal-democraat Sponger uit voerig het voorstel toe tot benoeming vin een commissie van enquête inzake de veemgerichten en hun terechtstellingen. Saenger viel daarbij de rechtsradiejajen heftig aan, wjparop Stoohr mjnens de yolksclien even heftig antwóordde. Daar meer dan een derde v,an d|g afgevaardig den zich voor de instelling der commissie verklaarde, is het voorstel volgens het reglement van orde aangenomen. De óom- msse zal 21 ledenii tellen. [Hedenmiddag om 2 uur komt 'd|p Rijks dag Weer bijeen en zal Lutlier zijn nieuwe kabinet voorstellen en de regeeriugsver- klaring afleggen. Dc Duitse lie Katheliekcndag. De ,,Germaiuabevat thpins enkele na dere bijzonderheden omtrent d(atum en pro gram van den 65sten Duitschoni Katholie kendag, die, gelijk bekend, djt jaar te Bres- iau gehouden wordt. De katholiekendag heeft plafeRs van 22 tot 24 Augustus. In de hoofdvergaderingen Zal het thema van Christus-Koning behandeld, terwijl Ook aandacht z,a,l geschonken Worden aan (lorres (in verband met de herdenking van zijn 150en geboortedag) en nan, St. Frpii- öiseus (naar aanleiding va»! het UeveMo ccuW feest van zijn dood). Dc strijd in Ciliiupi. PEKING, 23 Januari. (Reuter). Het Russiseh-Chineesch geschil vindt zijn oor zaak .in de verplaatsing van Oihincpsi'She troepen van Hei loeng Kialn'g* 'najaï Moek- den en terug. De Oosterspooriw'eg vroeg betaling voor het gebruik der rijtuigen; Wat niet geschiedde en Waarop de troe pen ccn andere,U' wég vólgden. Dit inci dent heeft de Chineezen vertoornd en zal niet gemakkelijk bij' te leggen zijn. De Chineezen gelooven niet, clat Rus land troepen na,ar Aï,a ïvdsjoerije Zal zen den, uit vrees voor tusschenkomst van Japan, hoewel men meldt, dat er dicht bij de Noordgrens van China 7000 Èow'jettroepen zijn sa,omgetrokken. Ontspanning. la het conflict tusschen Tsjang tso Lin en Sovjet Rusland is eonige ontspanning gekomen door de mcdedleeiing van deni-Chi- neeschen gezant te Moskou, dat Iwa.nof, 'Je directeur vau don Ohineesclien. Oostev- spoorWeg is vrijgelaten. Hiermede is aan ccn voorname eisch v.an het Russische ulti matum voldaan. Korte berichten. De Pransche regeering heeft den Spaanschen kroonprins het grootkruis vaiu liet Legioe.il van eer geschonken. Koning Alfons heeft president Doumer en minis ter Briamd telegrafisch dank gezegd. - De Belgische regeering heeft Sena- lor Debrouckere aangewezen om haiaï te vertegeriwóoniig'en in de commissie, die de OntWapening-confercutie moet voorbe reiden. - Volgens een bericht uit Moskou a.an dc Roel zouden aldaar %>or de Ge-p«-oe 48 onderdanen der ran!<%t,ateu zijn gearres teerd, onder besdhuldiming van spionlhalge. Aan liet hoofd der organisatie stond een zekere kolonel Frank. Bij een brand te Allento(w!al ip; de Yereenigde Staten zijn vermoedelijk 16 menschen omgekomen. Men lieéft 5 lij kon govoniTen e® vermist nog clt' lieden. Bij Malta, is ee.n kleine motorboot, die den kapitein en 4 matrozen van den torpedojager AVjtch naar de wfrl zou bren gen, omgeslagen. Alle 5 inzittenden zijn verdronken. Te AllentóWn, in den Staat Pensyl- vanië, heeft een gi'oote brand een; oud hotel vernield. Het heet, da.t er verschei den menschen verbrand zijn. Iemand dlie uit een raam sprong viel dood. Er liggen 20 menschen met brandwonden in het Ziekenhuis. 1 De uitwijzing' is bevolen van den gewezen kolonel der Russische AVitte Gar de. Boródinc, vroeger soldaat in het. leger vin Wrongel, beschuldigd van een poging tot samenzwering tegen Bersiu, gewezen sovjet-geZant le Weenen. Tc Bazel is een vrouw! gevangen ge nomen die zieh aan oplichtingen tot een bedrag van 300.000 frank heeft schuldig gemaakt. Kroonprins Frederik van Denemar ken, zal met, zijn broeder prins Knud en met prins en prinses Kriek een bezoek aan Rome en Zuid-Italië brengen, het ge zelschap is uit Kopenhagen vertrokken en zal 3 (weken op reis Zijn. 1 DE KABINETSCRISIS. Persstemmen. Men mag aannemen, aldus de „Tijd" (r-k.) dat de nieuwe formateur zal trach ten een gemengd Kabinet te vormen. De mogelijkheid lijkt, niet uitgesloten, dal uit het thans zittend Kabinet enkele titularissen, die geheel buiten de politieke branding staan of voor het beheer vam wier departementen eonige continuïteit gcwenscht mag heeton men dc'nke hier bij bijvoorbeeld aan 'bmiteuUuidseho za ken en koloniën, In lint kabinet-Limburg zullen overgaan. In dc tlwecde plaats mag men van dezen formateur verwachten, dat hij dc realitei ten zal onder de oogen zien «in niet trach ten de moeilijkhelcu door schijn-oplossin- gen uit den weg te gaan. De Werkelijkheid is, dat er in deze Tweede Kamer een meerderheid is voor dB handhaving van het gezantschap bij den H. Stoel, en dat bij de jongste stemubs de kiezers zieh hebben uitgesproken voor de voortzetting van een democratische poli tiek, wellce in de behartiging van hel alge meen belang haar doel, in de Christelijke beginselen nopens de volkswelvaart haar richtsnoer vindt. In verband met de eerste werkelijkheid, Waarvan Wij hiervoren gewagen, krijgen de verklaring van mr. Marchant in zijn brief aan de katholieke fractie, nl. dat de opheffing van het gezantschap bij den H. Stoel de goede verhoudingen ft'nss'chen Nederland en het Vaticaan zou kunnen verstoren, Wat de vrijzinnig-democraten) niet gdw'enscht achten en de uitlaing van denzelfdën partijleider ini het jongste nummer van „De Opbouw" -„men zou in overW'eging kunnen breugeh, dat de vrijzinnig-democraten bij de stemming zieh uitdrukkelijk van het. gezantschap zelf heb ben losgemaakt en hunne stemmiug koni den Worden geacht, tegen het amendement- Kersten te zijn uitgebracht" meer dan gewöne bctetikeuts. Uit het artikel in „De Opbouw" zou men kuDnen opmaken, dat mr. Marchant,' een handhaven van het ge zantschap, zooals dit iu 1925 Was en tot op heden nog bestaat, niet in strijd acht met het votum van 11 Noveinber. AVij heb ben in deze belangrijke uitdlating dan ook gezien ccn vingerwijzing voor het strask optredend extra-parlementair Kabinet, en dit klemt te meer, nu een partijgenoot van mr. Marchant met do leiding ervan Worde belast. 'Komt het Kabinet-Limburg me.t een bcgrooting van buitenlandsohe za ken. waarop do gezantsehapspost eenvou dig bljjït, Wat hij in 1925 iwhs, dan zal de regeering, tenminste als men de gesehrif- van mr. Marchant au séricux mag nemen, niet alleen op de stemmen van katholie ken en anti-revolutionflaireu, maar ook op die van de vrjjzinnig-clcmoeratón liuuneh rekenen. Het verleden van mr. Limburg lijkt ons itttussohe.n een 'Waarborg, «lat het vertrou wen, hetwelk de Kabinetsformateur ook in rechtschen kring w'ist te verwerven, niet zal Worden beschaamd, en daarom mogen onze wenschen voor eon spoedig, succes hem Vergezellen op deu weg naar de vervulling van zijn moeilijke taak. ..Het Centrum" (v.-k.) schrijft onder meer: De he.er Limburg behoort'tot de vrij zinnig-democratische partij, voor welkopar' tij hij vroeger ook in de Tweede Kamerzit ting had Maar. niet als partij-man zat hij tlmns aan 'tWerk kunnen en Willen gaalr. Zijn positie i6 trouwens een geheel andere, dan die van mi'. Marchant^ en, ook de op dracht, hem' gegeven, sluit een herhaling der pogingen, door den leidier «lor vrijzin nig-democratische fractie aangewend uit. De samenstelling van een ministerie steunend oc een parlementaire meerder- hedi, is onder dn gegeven omstajidligheden ondoenlijk gebleken. En voor de formatie van een extra-par lementair Kabinet schijnt een persoonlijk heid als de hoer Limburg- thans betere kan sen te bieden, dan een politieke figuur van sterker uitgesproken karakter. Dit Wil echter niet zeggen, dat -geen rekening zal zijn le houden met de samen- Stelling der Kamer, zooala deze nu een maal is. En evenmin, dat do nieuwe for mateur niet zijn voordeel zou kunnen doen met al hetgeen reeds aan de hem verleende opdracht is voorafgegaan. 'Men mag daarom met zeker vertrouwen den afloop d§r .pogingen van. den nieuwen formateur, die bovendien geen vreemde ling is in politeke en paHemcntarnkri®-, gen, te geinoet zien. i lEn van een mam vat» zijn inzicht en er varingvan een man, die actief1 deelneemt, aan de vredes-beWoging, is stellig te voor zien, dat hij oog zal hebben voor den eisch van het handhavcu der betrekkin gein' (met het Vaticaan als belangrijk diplomatiek centrum, werkend voor de verzoening en toenadering, lusscben dc volken. Ook de „Residentiebode" (r.-k.) meent dal er een goede keuze is gedaan en zij is al mede van oordeel dat tajrl ILitmburg het gezantschap hij den Paus zal willen harnd- havcnJ,Arerder schrijft het blad o.m. 'Helhaaldelijk. is van velerlei kant be toogd,'dat dc politieke toestand! naar een gezonde sociale, wetgeving dringt. Uit djen hoofde is dan gczeg'd, jd^t dr. de Visser, hoe zeer ook aangewezen om vrede te stioh ten onder de reohtsche partijen, toch niet de man iwias voor zijn laatste poging (extra parlementair Kabinet). Welnu, ook in dit; opzicht is mr. Limburg juist de man. Hij is vooruitstrevend, maar zeer voorzichtig. 'Hij zal den nieuwen tijden; nieuwe wet ten Willen geven, zonder doldriftig aill'd beleid aan kant te zetten. We hopen, dat mr. Limburg den noo- digen steun Zal vinde.n. In de gegeven om standigheden schijnt een extra-parlemen tair Kabinet; de eenige uitkomst en de nieu'w'e formateur schijnt de juiste man om Zoo'n Kabinet in elkaar te zetten en goed werk er mee te doen. Na drie jaren kunnen we dan verder zien, of de C. H. tot inkeer gekomen zijn, dan Wel of de coalitie voorgoed moet, af geboekt wórden. T)e „Standaard' (a.-r.) schrijft: Thans Mr. Limburg. 'Natuurlijk óók met de bedoeling een extra-parlementair Kabinet saam te. stel len, maar van andere tint da'Ji Dr. do Vis ser zou hebben uitgezocht. Mr Limburg toch is Vrijzinnig-Demo craat. Niet van de felle, harde kleur, ma,ar niettemin Vrijzinnig-Demoeraat; Hij ka» dus bezWaarlijk een rechts gekleurd Kabi net voor het front brengen. Maar evenmin een vrijzinnig-democratisch cm daarom zal de tweede helft van deze betiteling wol tij delijk moeten schuil gaan, om alleen het vrijzinnige te behouden. Aan Dr.- de Visser hadden wij beter ge gund. Zijn volhardend pogen had' een sla gen verdiend. Aan zijn Wil beeft liet niet gelegen, dal er ten slotle geen refills gc- tinl Kabinet is opgetveden. AVa' Mr. Limburg betreft, nu alle reehtsehe pogingen mislukt zijn, Uunnea we moeilijk andere wenschen dan dat hij slaagt De. crisis duurt reeds te lang. Eu bang zijn we niet voor hem. Omdat hij een verstandig-man is en omdat de Hjfergroe peering in de Kamer voor de rest zorgt. Nu een Christelijk Kabinet niet mogej lijk bleek, Zulllen we een Kabinet-Limburg niet onwelwillend tegemoet treden. AVij zijn gouvernementeel va.n huis uit on van ons kan hij rekenen, op, wat, de Eógelschen noemen, most loyal opposition. Hek „Utrecht's Dagblad" (lid.) schrijft: Is het te betreuren dat de heer De Vis ser niet is geslaagd? Bij alle Waardeering van zijn toe,Wijding paai 's Minds belang, zouden wij Willen antwoorden: Neen, het js niet te betreuren! AVij kunnen ons niet voorstellen, dat de anti-revolutionairen en katholieken aan het door dr. De Visser, te vormen kabinet zouden hebben deelgeno men, en dat de fracties een zoodanig kabi net anders dan met de uiterste koelheid' zouden hebben ontvangen. Reeds is, hier en daar in de pers, een en aflder, omtrent de houding van anti-revolutioahireu en katholieken, die vóór het gezantschap wa ren. zich gehaast hadden in een; kabinet van christelijk-historische signatuur plaat te nemen, aanstonds nadat de richting onder de ohristelijk-historisehcn, Welke het gezantschap nimmer wil invoeren, had ge- triu.m'pheerd. De kansen van een kabinot-Linvburgj zijn gelegen: - Ten eerste in dekeuze der personen^ die voor zoover zij links zijn bij rechts, voor zoover zij rchts zijn, bij le.inks in de gratie ptaan. Ten tweede is de mogelijkheid d|e niet- principieole tegenstanders va® het gezant schap voor dat gezantschap t.c winnen, als de heer Colijn van het tooneel verdwenen in. AVij achten hel slechts denkbaar, dat anti-revolutionairen en katholieken, wan neer zij aan een kabinet-De Visser hun deelneming weigerden, zitting zullen ne men in een kabinet-Limburg. En zoo zal deze formatie, lukt zij, wat o. i. niet geheel uitgesloten is, oen uterst Zw'akke positie hebben. Maar waai; van katholieke zijde, zijn wij wel ingelicht, een rood-rooniseh kabinet der uiterste nood zaak zal wórden afgewezen, kan ziulk een ministerie Limburg wellicht een voorloo- pige oplossing brengen. Zij is niet de boste. De beste oplossing is de voortzetting van «en krachtig bewind Maar aan die uiterste noodzaak meent men thans nog niet toe i.e zijn, 'De parlementsrcdakteur van liet „Volk" schreef Naar 'wij uit goede bron vernemen, heeft dr. 'De A'isser, nadat hem gebleken Was, dat zijn.poginge.n &n> de ripehtilttg van- ten extra-parlementair kabinet ouder recht schc signatuur niet mot goeden uitslag zou 'den kunnen Worden bekroond, dkj mogelijk heid onderzocht van een extra-parlemo®,- tair kabinet onder linksohe signa,tuui^ Welk onderzoek geleid heeft tol een con tact mot mr. Limburg, uit welk contact dr. De A'issor deu indruk kreng, dat mr. Lim burg niet ongenegen was, pogingen tot vorming* van' zoodanig' extra-parlementair kabinet aan te wenden', lletgeefn; 'jlr. De Visser aanleiding hoeft gegeven aan de Koningin te adviseere.nj, aan mr. Limburg opdracht lot vorming v.an een extra, parle mentair kabinet te verleenen. In verband met de pogingen van mr. Limburg tot kabinetsformatie zal, naar „het Volk" voorts verneemt', dr. De Vit ser op dit oogenblik niet overgaan tot pu blicaties van den gang van zaken bij zijn 'fonnatic-pogmge®. Si Nog een interessant bericht werd giste ren gelanceerd, n.l. dpt. Het Idpoi* Sur. Lim burg te vormen kabinet meer naar links zou zijn georiënteerd. (Naar do N. R. Crt. verneemt, zal in cén eventueel kabinet-Limburg de formateur ■zelf' yrii. -rsehijnl'ijk a^n het hoofd van het departement van justitie komen te «taan. 1' Van de zittende ministers zouden alleen de hoeren De Geer en Aran K'arn'eboek .overgaan, die beiden hun portefeuille zou den behouden. Als hét intusselien niet mogelijk mocht blijken, een minister van "financiën te vinden, zal Wellicht een der bovea.genoom- de hoeren zieh met de leiding van laatst' bedoeld departement belasten. He Uuuinklijke familie. De Kon. familie wórdt Vrijdag 29 Jan. op hot Loo verwacht, om1 aldapr in fami liekring de volgende week het zilveren huwelijksfeest van de Koningin en Prins Hendrik le berdenken. Uit Nijmegen A'eie kinderep uit Guijk die te Nijme gen Werden verpleegd, zijn Zatcrdagmidj- dag gepakl en gezakt na,ir huis terugge keerd. Het R.-K. Huisvestingscomité' te Nijmegen, dat er voor zorg droeg dat. Ufc kinderen behoorlijk onderdak kregen, re gelde ook hun terugtocht. .G isteren is de school te Cuyk heropend llulpvcrleeiiing. 'Het personeel van de Intendance der Koninklijke Paleizen Ie -'s-Gravenhage heeft gevolg' gegeven aan hot door de Koningin en, den Prins konbaar gemaakt verlangen en 'tdoor da.t jiersonoel bijeen gebracht bedrag, "hetwelk bestemd was voor een geschenk ter gelegenheid van, liet. zilveren huwelijksfeest van de. Konin g-in en den Prins, ter beschikking van Hare Majesteit g-esteld ten behoeve «Ier slachtoffers van den Watersnood. Het be drag is'overgemaakt A-a.u het Waiersoood- 'fonds te Amsterdam. !n het land van Maas en AVaal. Men ziel plaatsen, wiabr eens huizen stonden en nu een ijsvloer ligt. Zoo zijn er volgens deu burgemeester A. J. J. van Erp in Dreumel ruim 150 huizen geheel vóxdw'enen en meer dam 200 gi'oo- tendecls verwoest. Langs de Velgerd, La,- gcWeg' en Bergsteeg, waar eens de huizen gerijd stonden, ziet men niets dan ijs, zon der spoor zelfs van de vroegere bebou wing; Groote schade is a,an de vruchtenbóom'- gaarde® a,jjigebraciht. De hoornen, ook zeer sterke, konden de ijsvracht, na, het zakken van liet water, niet dragen. De meeste zijn gespleten eii onherstelbaar ver- loern. Slechts nu en dan passeer en; ee'nige boeren, «lie eens naar hun bezitting Zijn gaan kijken. Overigens heorscht er een doodsche stilte, een ijzige stilte, door niets verbroken, dan het Weinige gerucht, dat de bezoekers maken. 'Alleen reeds in hot land va® Maas en AMaal zijn, naai' schatting, vijf honderd huizen totaal verwoest cn zeshonderd ge deeltelijk, Wa,arvan er ook nog vele zuilen moeten worden afgebroken. Alleen aan de huizen is, naar dc meening van Ir. A. M. Kuyst-en, leider van het Bouwbureau, ze ker een schade berokkend van vier mil' loen guldcin. Zooals de toestand te Dreumel is, zoo is hij in Alpben, in Maasbommel, iiu Alt - forst, in alle plaatsen, die door do over 'strooming diep in het Water zijn komen, to 'liggen. (De Commissaris der Koningin in de Provincie Gelderland vraagt steun vialn de geheele Nederlandsc'he bevolking. tk 331] het R.-K. Huisvestingscomité is in iota.a.1 binnengekumeu f 331.599.79. Op initiatief van de R.-K. Propa- gandaelub „St. Paulus" alhier zullen binnenkort zes eenferentiën wórden ge geven over het Katholiek geloot, welke ook voor niet-Kathoiieken zullen toegan kelijk zijn. De conferenties zullen aanvan gen 10 Februari a.s. B. en AAL stellen den Raad voor, ten aanzien van de toepassing van de wette lijke voorschriften betreffende het beroep tqgen aanslagen in de plaalselij-ke in- komsLmbelasting en togen de uitspraken van Ued. 'Staten nopens deze aanslanje®, beu te machtigen, in de gevallen, waarin voorziening he,tzij van de Koningin, hetzij va® God. Staten, volgens de 'regelen in art. 261 i der Gemeentewet gesteld, naar het oordeel van B. cn AAL noodig wordt geacht, namens den Raad beroep in tq stellen Dit voorstel geschiedt in verband ui at het Kon. besluit van 5 Dteoembei' I92Ó, no. 38, waarbij is beslist ,dat als orgaan door middel, waarvan de gemeente de haar bij art. 265 i der Gem.wet- toe gekende rechten heeft uit te oefenen, dé Raad móet worden aangemerkt. Teneinde echter te vermijden, dat telkens voor do toepassing van art. 265 i der Gemeentewet opnieuw de machtigiqg yan den Raad zul moeten worden verzocht. ,en om te Voorkomen, dat bj. beroep tegen beslis singen van Ged. Staten de wottelijko ter mijn worde overschreden, is den R&ad voorgesteld, in de omschreven gevallen de ooodigo machtiging te verleenen. 'Ten einde den bouw van zakenpandeh' voove.el mogelyk in bet centrum der stad t« bevorderen, en omdat is gpblckcn, dat de verhoogde prijzen van den grond der voormalige Pottckade te hoog zijn ge bleken, stellen B. en AV., op advies van do commissie voor het grondbedrijf, den Raad voor, bedoelde prijzen tot de oorspronke lijke terug te brengen en vast te stellen resp. op f25 en £20 per M-'. Verder stellen B. en AV. voor, de huur prijzen van de gemcente-middejistandswo- ningeu iu de Paul Krugerstraat en in de Vei-kuyl Quakkelaarstraat terug, te bren- Sxm van f31,80 op f29, en. 137,50 per maand - Door de Algemeene Vereeniging voor Vreemdelingcnymkeer zal in over leg mot de Stoamvaartmaiaitschap'pjj AZce- laud met het doel het zreemdelingen ver- ke.i'i' naar deze provincie, zooveel mógelijk te bevorderen. Van dit geillusti'eerde boek je zullen 60.000 exemplaren -wórden ge drukt waarvan 50.000 in de Engelsche en 10.000 in de Nederlandschó; en IFrajgschó taal. Dc kosten dezer uitgifte zullen ver moedelijk ongeveer f 7000 bedragen. De Mij. „Zeeland" heeft voor deze aangele genheid belangrijken steun toegezegd. Om echter ook een uitgifte in do Duitsche t^,al mogelijk te maken, zou op' »Voldoenden steun ook van andere zijde moeten wórden kunnen gerekend. In verband met het bo venstaande verzoekt de maatschappij aan dó gemeente Vlissingen sten® te ►.vfLLan verleenen door het toekennen van een sub sidie. B. en W; stellen voor f 100 toe te kennen. Nog wórdt voorgesteld a,an den heer M. Maas voor f 4754 te verkoopen 432 viork. M. bouwgrond op den hoek van de Brheldestraat an ds> v&n der Mamitercstr. Door een bewoner van het jTnindprp 'alhier is een meisje uit het water van de z.g. leiding aldaar, gered, welk kind zieh' onvoorzichtig op het broze ijs had gewaagd en plotseling was weggez'akt. Ook e.en 13-jarige jongen schijnt nog pogingen te hebben gedaan het meisje uit het water te. halen, clocih zijn lengte vias niet voldoende om tot de drenke linge door het water te waden. (M. Ct.) Met het oog op de te geven reductie voor de opvoering van „Het Teeken des Kruises" op Donderdag 2S dezer, worden de hrden der Middcnstandsvcreeniging „Dlo Hanze" bekend gemaakt, dat bewijzen van lidmaatschap worden afgegeven door hun secretaris, dhr. ,J. P. G. van Riet, Boek bandelaar, Opril 3 alhier. IJwicrmaak. Het bestuur der Ver- oeniging „Ijsvermaak" te Goes besloot in haar vergadering op 22 Jan. j.l. tot het uitloten van 15 der resteerende renteloozle aandeden. Tevens werd besloten dat over dn uitgelote aancleelen tot 6 Eebr. bij deu penningmeester dhr. Den Boer, in de N ie uw straat, kan worden beschikt. Bovenstaand is een bewijs dat niettegen staande den slechten toestand van de baan dc vcreenigjng dezen winter, er toch een gezande geest in de vereeniging „IJsvex maak" heersckit. De afdeeling' Zuid-BevelanJ van dfe Vecrenigiiig tot instandhouding van dó Pluimveehouderij in Zeeland, kortweg de V. P. Z. genoemd, houdt vandaag' en mor gen, telkens van des morgens 10 tot des avonds .8 uur, t'egen den luttolen entree prijs van 30 cents (sted. belasting inbe grepen, haar tweede tentoonstelling (de eerste had plaats in Januari van het jaar 1924) in een der ruime hallen van! het gebouw der AHilingsvereeniging „Zuid- Beveland nabij het station a.lhier. Vam deze afdeeling is de heer De Graag van 'm Heer Abtskerkc de voorzitter en de heer .4. Nolet van Iersekc de secretaris. Lafifst- gi noemde is ook dó ijverige secretaris van rlr tentoonstellingscommissievoorzitter 'hiervan is burgemeester J. M. Slegt. Van de zijde der inzendjers is groote belangstelling- aan den' daiggefegd 175 inzendingen vermeldt de cataloog d. i. 4 oneer dan de vorige keer. Ook het gehalte der inzendingen is prima, het beste van het beste op g-ebied van pluimvee en w'atervogels is ingezonden. Bijzonder Word't de aandacht getrokken door .een toom zwarte zWanen een zeldzaam ras, uit Australië afkomstig Welke is ingezon den door dhr. K. d(e Ivoeijer, Biezelinge; een koppel Toulouzegansen zeldzame juachtdieren inzender A. J. P. Kako- beeke, Krabbcndijke en een dijo koppel, ingezonden door wed. J. Mesu, NieuW- en 8t. Joosland. Ook tw'ee paufwen, een zwart vlengelige en een blauwe valllen te be wonderen. Zij zijn ingezonden door {Am heer G. J. de Liaoff, Colijnsplaat. Verder zijn de verschillende hoender- en eenden- rassen door zeer fraaie exemplafren verte genwoordigd. De dieren zijn alle in, 'ruime irissoho kooien, Waar noodig, voorzien van legstroo, ondergebracht en komen daar,- duov bijzonder goed tot hun reeht. 11e bekende kippenvoerfabrikanten Sluis S. Boogerd enz. hebebn mooie reelamestaiids opgericht, terwijl de AmStei'damsehe Maat- sihappij „Abis" haar snelwerkend mid del aanprijst, dat muggen, motten en 'pin de! e schadelijke insecten in schuren on stallen doodt. De 'firma, S. Boogeüd is hier voor de hoofdveriygbnwoordjgster in Zee land. Ook de broedmachine met' kuikens ont breekt met, inzender is de heer L. J. Nieu wenhuijzc te Borsselen. Zeer zekór mag niet onvermeld blijven de mooie reclamestand van de Goesehe eierveiling. Hij vertoont een hoorn* van. overvloed waaruit de eieren in grooten ge tale Wórden uitgegoten Hls het ware. Een kartonnen bord in eiervorm vermeldt de aansporing: „koopt uw* eieren over de Goesehe ei.erveiliiig" terwijl op een vaan-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 2