NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS COURANT Keuken. ?n Kunst. nieuws. nummer 10 DINSDAG 26 JANUARI 1926 WORDT DELEZEN IN ALLE KRIN8ER V De nieuwe Kabinets formateur. FEUILLETON BEATRIX. V Kardinaal Mercier t Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND BELGIE iigen moest. Nie- ijn rantsoen on als |asta. Doch de be kte cindelijlf, hoe «leeld, op en Clougli het laatste restje had zijn deel ge-' lie theologische stu- |i Clough had nog bewaard,en toen [Ferguson van dorst |h hem de helft van werd het ronddob- Je uitgeteerde man |l. Het gevolg van liar druppels water Jslange vriendschap .jForguson ontstond. 1 verteden was, bleek l ento van 3000 gul- Ik t te hebben., gevolgen overleden. die Maandagavond gang zijnde tram |ed, door een vol- en een dubbele aan de gevolgen K-TAART, jieelepeltjes bnkpoe- t*r. boter, 1' d.L. I, 10 gr. ö>jC3iO, wiat |r tot rootns roeren ei, de suiker, de It het bakpoeder ver p>0 vermengen met met iets melk een Et papje vermengen deeg en nu Lag om springvorm' vullen.' Jg goed vedwjsrmdon jen nja! bekoeling dik ge restauratie. resultaat heeft de |D. B. v. Bohamen be- ■ij uit particuljer be ter restauratie afge- vergjane, nauwelijks voorstelling, onthul- |io en beLanigw'ekken- r'het Laatste AvoUd- licn de foto's Werden J dienaangaande„Ik I Avondmaal te Dor- (ir heette van Antlio- 1 zijn. Ik vind dit eeu Ijk werker zjjnprach lloet ook wel iets den- leen van Otto Vecnius I Het- moest een poos Ingesteld w'ordan." Icn Christus en fade, len omringd in een lp den voorgrond: |en. (V.ad.)1 tiehlfcriegjgittg. i eenvoudig woord J. B. is in 'n handig' niet duidelijke letter br. v. A rist Druk- astrieht. ■den vele en nuttige >r h'et doelmatig en van gespaarde ^gel- ten, hetzjj in vaste depositors of spaar- verseheen een £rroot n en teekeningen van Maasbrug te Maas- er bij den jongsten aldaar haar aloude oond. Er is over de •breeding! dier brug .1. of rij gemoderni- lan wel in haar oude ictuur moet behouden vervloed van verkeer ide op korten afstand u kunnen worden af- rndt aan 'de hand van echnisch onderzoek in toegeljcht. Een zeer of Historie". Tb" ndigc geloo^waardig- ïvangelie verhalen door >r.p J. J. Bomen en icrmond. zinrijken verzameltitel Juis" heeft do eerw. M. Stoks de popu- ;eschriftën van wijlen ersdenkenden hoogver-. Pater Th. Bentaorp ren. ■■oor ons liggen boven - arin de strijdvaardige H. Geloof de Evan- irdig orgaan der Nieuw penbaring verdedigt van het moderne on- slechts ondergeschoven waarde of een bundel Be klare betoogtrant, ëneering en de- vloe.d menten Waarmede de ngen van'liet ongeloof rijt., maken de lectuur een genot voor 'een orisch gezag der Evan- hun sfoispirecrd ka- aat. orie?" is een boei, dat ïatholiek'gn rijn bezjt De uitgavters zorgden gewaad en een handis: 228TB JAARBANB r 4 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Admlnlatratle i Weelelngel, GOES Inlerloc. Telefoon i Redactie en Admlnlatratle Telef. No. 207 BIjkantoori MIDDELBURG, Markt 1 en 2| Telefoon No. 474 AbonnomtntsprQs f1,£0 p»r drl» maanden, bij vooruitbetaling AdvertcntiSn van 1 tot 6 regels fO.£0, elke regel meer f 0,15 Contractregelprl]», te beginnen bfl 600 regels, beduidend lager 8K0QTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Nadat dr. De Visser vele en vergecfscho pogingen had) aangewend, om do kabinets crisis,' dio 11 November 1925 ontstond door de noodlottigs houding der dir.* Historische Kamerfractie rij'toch offer de de coalitie met al do daaraan verbon den zegeningen voor ons christenvolk' op aan den waan, dat het Protestantsche Ne derland zich niet kan vereenigen met het hebben van een Nedcriandsehe gezant bij' den Paus in zoodanigen geest op te los sen, dat er een rechts kabinet kon behou den blijven en de schade, door liet votum van 11 November aan de rechtsche samen werking berokkend, zooveel mogelijk! zou worden hersteld, zag hij zich tot zijn spijt genoodzaakt, aan do Koningin te, verzoeken, hem van do taak van kabinets formateur te ontlasten. Haro Majestei hccl't dit verzoek ingewilligd, en de vor ming van een ministerie opgedragen aan' mr. J. Limburg, lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, oud-lid der Tweede Kamer. Mr. Limburg, Israëliet van geloof en Vrijzinnig-Democraat van politieke belijdenis, is. een g.emaiigd, be kwaam en eerlijk man, zeer gezien ook bij zijn politieke tegenstanders. Van Iiem, die meerdere malen naar de Volkenbonds- vergaderingen werd afgevaardigd, is o.a. bekend, dat hij aan een Nederland- echen gezantschapspost bij liet Vatikaan hooge waarde toekent, zoodat, nu eenmaal de consequentie der dingieai leidde tot het geven van de opdracht der kabinetsfor matie aan een man van Links, dit op da ininst ongunstige wijze geschiedt. Met belangstelling ziet men clan ook tegiemoet wat mr. Limburg', dio de opdracht heeft aanvaard cn reeds drukke besprekingen houdt, zal weten te bewerken. Intussc.hen is het piet gewaagd ta veronderstellen, dat hij zal sturen in de richting van oen "gemengd" kabinet. Zelf heeft hii .zich be reid verklaard, een portefeuille waar te' nemen zoo hij slaagt en waar de Kamer nog altijd cene- rechtsche meerderheid' heeft, is het niet onmogelijk dat mr. Limburg, in zijn kabinet een paar recht sche ministers opneemt, misschien zelfs wel een paar ministers uit het kabinet Coliin wier bewindstakken minder zijn blootgesteld aan de stormen dgr hooge politiek. En zoo zijn wij in de vijfde periodp. De eerste periode doorliep mr. Mar- chant met een mislukte oplossing in de richting van een rood-rose-zWart kabinet, de tweede, derde en jperde periode door liep dr. De Wisser met het vergjaefa streven naar een parlementair, een Zelf standig rechts en een extra-parlementair kabinet. Zal ook deze vijfde periode een misluk king geven, enhet kabinet-Coiijn blij ven, zoodat hot Franschc spreekwoord in vervulling gaat: „plus que ca. change plus ja reste la même chose", koo moei' do. zaak verandert, hoe meer zij hetzelfde blijft? Wij wachten af, geloove.n intusschen dat de Katholieken niet bij voorbaat vijandig Zullen staan tegenover het werk dat mr. Limburg gaat ondernemen. Het bezoek, dat, voordat mr. Limburg, opdracht kreeg van H. M. de Koningin, Jhr. Ruijs De Beerenbrouck, oud-minister-president en voorzitter der Tweede Kamer aan Hare Majesteit bracht om door Haar gerand- pleegd te worden, wijist erop, 'dat hij", onze ■Soeverein hoeft geadviseerd om m<>t voor- bijlgaan van een Katholiek als formateur, b.y. Mgr. Nolens^ die waarschijnlijk even min zou slagen sös dr. De Visser, aan een man van Links de' kabinetsformatie to.e te vertrouwen. (Bovenstaande beschouwing' schreven wij Zaterdag naar aanleiding van het in da ftiorgienbXaden voorkomende, doch moesten het wegens laat binnengekomen adverten- tjën tot onzen grooten spdit ter rijde 1n. Red.) 46> 0— Na dit alles wat ik geleden heb, kan er toch, dunkt mij-, geen nieuwe beproeving meer voor mij komen. Toch 'kan ik mij j^lfs dikwijls nogi afvragen of die ellende ling Paul de Roode, van mijn zoon geen sujet gemaakt heeft als hij zelf is. Dit waren de slotwoorden van haar levensgeschiedenis. De medelijdende lakei had onder het apre verhaal van mevrouw* d'Astray dik wijls^ moeite gehad om zich in te houden en niet in tranen uit te barstenmeerdere m en had hij haar willen onderbreken om ,n sympathie en medelijden ta toonen, maar m do nederige post, waarin hij ver eerde, begreep hij goed den afstand die hem van de voorname dame scheidde. .Wat kon een arme lakei die niet de minste ont- wikkekng gekend had, zeggen om te troosten. Wat kon hiji.meer doen dan me delijden hebben met haar lijden? ,.T~'Ach,* schrei toch niet, mevrouw, ik id het u, Zeido hij bevend, en zijn oogen op haar' vestigendhet doet mij zbo'n leed Niet .alleen de Katholieke Kerk, waarin hij minder door zijn hooge waardigheid dan door den glans zijner deugden als een lichtende fakkel straalde, niet alleen België, wiens trouwe, verknochte zoon hij was, maar geheel de niensohlhoid waar van hij een sieraad was door zijn liefde voor liet recht en do waarheid, ondervindt in 'liet verscheiden van Kardinaal Mercier een gevoelig en smartelijk' verlies. Na. paus Leo XIII is er moei olijk een kerkvorst te vinden, die in de geheele wereld, ook bij nict-Kutholieken, zöo'n vereering genoot en in zoo groote achting stond als deze aartsbisschop van Mechelen, die Zaterdagmiddag om twee minuten over drieën in de1 kliniek aan de Asoch- straat te Brussol op 75-jarigen leeftijd zijn sekoone. ziel aan zijn Schepper wéder- 8af" Hij ontsproot uit een boerenfamilie van Fransclie afkomst en werd geboren ïu de VVaalseh-Brabantsche gemeente Braiue- l'Alieud, op het grondgebied wa^fr/vaji zich het; slag-veld van Waterloo bevindt, en die door zijn grootvader 30 jaren lang als burgemeester werd bestuurd. Zijn geboorte viel op den 21stcn November des jaars 1851. Vroegtijdig stierf zijh vader,, oen weduwe met 7 kinderen achterlatende. Oj> kosten van Zijn oom ging. hij" studeeren op liet college te Mechelen. Als 2.9-jarige jongeling koos hij de priesterlijke loop baan en werd na volbrachte studiën aan het seminarie van Meehelan in 1874 pries ter gewijd door mgr. Cattoni, den toenma- liglen nuntius. Daarna zietto hij' zijn studiën vooxtf aan de universiteit to Leuven, werd pro fessor in do philisophie aan hot Medh.e.1- scihe seminarie en in 1882 hoogleeraar aan de katholieke universiteit te Leuven. In hetzelfde jaar werd hij eere-kaiiuimik van Mechelen en in 1886 huispreiaat bij den Paus. Te Leuven, waar hij, de neo-Tho.- mistisohe filosofie doceerde, stichtte hij in 1890 het „Institut supérieur de philo- sophie", dat met moderne inrichtingen (psyeho-physiologjseh laboratorium) werd voorzien en een centrum werd, tot herle ving van de filosofie van Aristateles, on St.. Thomas van Aquine. Als opvolger van kardinaal Goossens werd hij in 19.06 aarts bisschop van Mechelen' en primaat van België. Een jaar later werd. hij in het consistorie van 15 April 1907 door Z. H1.' den Paus in het" kardinaalscollege opge nomen. i Als geleerde en als asceet, in welke hoedanigheid hij lal van beroemde werken schreef, verwierf hij zich een niet minder gïoobeii naam dan als kerkvorst en vurig patriot. Te Leuven stichtte hij in 1890 het „Institut supérieur de Philosophic". In deze deugdelijke stichting moest do door Leo XIII aanbevolen philosophie ,van Aristoteles en Thomas van Aquino herle ven. Ter ondersteuning van de lessen aan deze school riep Mercier in 1893 een tijd schrift in 't leven, de Revue neo-seolasti- que, die hij sedert als orgaan, van z'ijn stichting geregeld bleef uitgeven. Zijn wetenschappelijke werken, goed deels in andere talen' vertaald, staan ook in da buitenlandsclie. seminariën op het leerplan. Als zijn voornaamste werken noemen wij de psychologie, in 1892 in twee deeien verschenen, de Lögjica (1894), de Algemeens Mctaphysica (1894), do AI- gemeene Metapliystische Criteriologie (1899), die allen talrijke drukten beleef den. Beroemd is Mereier's „Les origjnes de la psycholog-ie contemporaine". 1897), Van de scolastieke wijsbegeerte in do Ne derlanden schreef hij in 1895 de geschie denis. In 1908 verscheen zijn werk over het modernisme, in 1917, temidden van do be roeringen van den krijg, zijn handboek over moderne scholastische wijsbegeerte. Al deze werken onderscheiden zich door- hun rustigten stijl, hun weloverwogen or dening, hun harmonischen opbouw. als ik u zie weenen. Ik ik bemin u, zeide hij zacht en snikkend. Hij viel voor de zieke op zijn knieën, nam met bevende hand den Zoom van haar kleed en bracht dien aan zijn lippen. Toen hij zijn hoofd ophief, ontmoetten zijn betraande oogen die van mevrouw d'Aetray. Vergeef mij, mevrouw, zeide hij ne derig. C'lara nam het hoofd van den jongen in haar handen en trok liet zacht naar zich toe. Kom aan mijn hart, dierbaar kind, daar wil ik dat gij rust. XXIV. Groot was de Verbazing van den graaf, toen hij 's avonds bij zijn thuiskomst, liet zóo spoedig gevormd en ten uitvoer ge bracht besluit van zijn lakei vernam. Wat beduidt dit alles, vroeg hij zich af Wie is toeh die vrouw, die oïwel gek ofwel in de hoogste mate goedhartig is? Er is geen dame, die_ zonder reden, zooveel belang in een lakei stelt, dat Zij he®; tat zoon aanneemt. Hier moet een geheim achter schuilen, dat ik wil oplossen. De graaf riep Bernard, die juist zijn ka mer verlaten had, terug. Deze kwam' oogen blikkt'lijk. Aan zijn seminaristen wijdde, dn kardi naal in 1908 een geschrift, dat ovenals zijn „Retraites Pastorales" (1910) ih 't Noderlandsc'h vertaald is. Als voorbeeld van praktische Iheologie is laatstgenoemd boek, vol levenswijze raadgevingen aan, du priesterschap, algemeen geroemd, evenals „La Vie Intérieur»" (het Inwendigl Le ven). Voor de voreeni.ging der afgescheiden kerken ontwikkelde hij1 een rustcloozö acti viteit. Onder goedkeuring des Pausen ■wist hij' besprekingen in t.e leiden met de hoogwaard igheidsbeUleeders der A.ng-li- kaansehe Kerk, die herhaaldelijk voort gezet, thans in zulk een stadium verkee- ren dat zij de meest hoopvolle vooruitzich ten in de richting! van een hereeniigüng openen. Tijdens den grooten oorlog was kardi naal Mercier da ziel van Belgjë's verzet tegen de Duitsehe overheersehing. Bij woord en geschrift stortte- hij zijn land- genooten zoowol in België als daarbuiten moed en vertrouwen in. Waar het de handhaving van het recht gold, weerstond hij de Duitsehe gouverneurs A 'on Bissing on Von Lancken manmoedig en stelde al wat' tegen de wetten der mensehelijkhelil iinlruischte, vrijimoedig op de kaak. 'In het laatst van 1915 begaf de kardi naal z'ich met een Duitsch vrijgeleide naar Rome om overleg met den Paus tio plegen. Tevens hield! hij in verschillend-a steden! redevoeriug-en tegen Duitschland. Toen hij na- zijn terugkeer in België opnieuw! een herderlijken brief tegen de Duitschors richtte, kreeg hij een waarschuwing van baron van Bissing, welke door openbaar making in de bladen nog verscherpt werd. Daarna hield de kardinaal zich onder de bezetting wat kalmer. Toe<n de oorlog voorbij was, maakte, kardinaal Mercier een propaganda-reis naar do Ver. Staten, vanwaar hij met mïliofjnen aan g-cld terugkeerde, ten deele bestemd, voor den herbouw' van de Leuven- sc-he universiteit., ton deele voor liefdadige doeleinden. Ook na den oorlog oefende- Kardinaal Mercier een overwegenden invloed uit op cle binnenlandsehe poltii-ek van België. Naar de overtuiging van de Vlaamtecli- geZinden geschiedde dit te veel in Fran- sche richting. Voor ons, Nederlanders, was de Overle den Kardinaal geen onbqkende, noch w:as Nederland dat voor hem. Nog. ten vorigen jare bij de C'anisiusfeesteu is hij' kom-en getuigen van zijn groots liefde en erken telijkheid voor Nederland in het algjomeen en van z'ijn bewondering vpor de politieke en sociale organisatie van Katholiek Ne derland in bet bijzonder. Het aandenken aan D-esiré Joseph Kar dinaal Merrier zal lang, zeer lang onder allen voortleven als aan een door God hoogbegenadigd en met 'do edelste hoeda nigheden naar hart en ziel begaafd kerk vorst, g-eleerdè en mensch. R. L P. Er is nog geen officieel® mededeeling gedaan over de regelingvan heb geschil tussehen Zwitserland en Sovjet Rusland rofsky een Russisch agent, 'die in Zwitser land verbleef. Doch men gelooft, dat die zeer spoedig ,te verwachten is. Briand zou do succesvolle bemkjldriiaiar in dezen zijn geweest; hij heeft bij" Motta Zwitser Land's vertegenwoordiger in den- Volkenbond een bereidwillig' oor gekregen. Hieruit zou kunnen worden opgemaakt, dat er Frankrijk blijkbapr veel aan gelegen is, dat de Sovjet deelneemt aan T-Jjp voorbe reidende wlarkzaomheden voor d^> ontwa peningsconferentie. Die is als indev- dajald het AVorofskygesohil wbrdt. bijge legd verzekerd.- Een erkenning „de jure" van de Sovjet- regeeringi door Zwitserland z'ou echter, Mijnheer riep me? Ja, Hoe heet dio vrouw? Welke vrouw? Mijnheer de graaf. Maar stommerik, die Gabriel in dienst wil nemen. Pardon,- mijnheer, die, dame neemt hem niet in dienst, maar zij! neemt hein als zöon aan. Dit antwoord bracht den graaf geen nieuws, doch de arme Bernard poogde al leen de prikkelbaarheid van zijn meester te doen bedaren. Hij slaagde echter niet. Daar ljij bemerkte, dat het ongeduld van den graaf toenam, voegde hij er op plech- tigen toon bij: Deze dame heet Clara d'Astray, zij woond in de „Ruo Coureelles ll'!. Goed, ga heen. D,Astray, mompelde ae graaf, toen de huismeester vertrokken was, d'Astray, dat is de naam van haar die op 'K kaartje stond, dat ik in den zak van den lakei vond. C'lara d'A.stray, wie is die dame en waarom stelt zij1 zoo'n belang in dien jon gen Hij bleef eemige oogenblikken; in een soort droomerij verzonken, die zeker niet prettig wis, ten minste, naar 'de uitdruk king van zijn gelaat te oordeelen vervol gens speelde een trek van voldoening om zijn mond alsof hij het raadsel gevonden had. voorhands niet in de bedoeling liggen vap de bondsregceving te Bern. Zooals de Engelsche blhiden den toe stand in Mpirokko steeds ongunstig voor stelden tegenover de Franschen, zoo doen Ziju dit thans ook in Syrië. Een bericht uit Iladfai aan de Times méldt tenminste dat de nationalistische 'béWtegingl nog steeds vqortduurt en dat die Franschcn er niet ini sljs|g«n de Broezen! van de Mohammedanen los ta niakeai of Aleppo, dat eerst niet sympathiek tegen over de Arabische beweging stond, palVtij1 te laten kiezen tegen Damascus. Ibrahim Rarano eeu leidci' der Arabieren, die, nadiat hij den Franschen- in 4iet Noor- dgu van Syrië groote moeilijkheden JiiaJ bereid, dooi' de ovorheidl van Palestina -wlaS uil geleverd en later v,ap do Fransc,hon gratie kreeg, is, n'a| beschuldigd te zijn van bet aanstoken der onlusten in Aleppo gevlucht en heeft zich thans bij de opstjatn- delingen aangesloten. Als een der politieke leiders treed ook Mahjshi'ed Ismaïl op. 'Hij1 werd op oen Duitsehe krijgsschool opge- l.wdeen tijd lang whs hjj, .yerbindiuigs- officier tussehen het Turksche en het Dni.tsche leger, da|a|rop werd hij stafoffi cier van Enver Ptaisja en vervolgens chef van den geneipleul staf vam Ali Riza Pas ja en vervolgens chef v.au den geheralen. staf vs© Al Rzaii Pasja, die in den oorlog (len Libanon bezette. De Franschen veroordeelden liem ter dood, doch ook hij' kreeg .gratie. Hij wei gerde najair Syrië terug te keeren en bleef >n Egypte. Tlians voert hij bevel over de Opstandolingen in1 de o-ase van Damascus. Dit klinkt 'wleer verre van gunstig vpor de Franschen. Uit Dpimascus wordt ge méld, dat De Jouvenel binnen- onkele dagen riaar Parijs Zal vertrekken, om aan! zijn regeering rapport uit te brengen ovol den toestand, in verband met 'het voor de a.s. zitting v,a© de niandatenlcPminiissie( te Gcnève pp te stellen memorandum'. Vermoedelijk is het nafajr aanleiding va.n dit vertrek, dat het gerucht verspreid, wérd van de verga,nging va.ni De Jouv'en el door nribrschalk Franchct. De Hongaarsche correspondent van- de Belgische „Stand" vertelt in zijn blad een en afider, hoe men jp, de verschillende rich- tingen onder de bewoners van Honglarije denkt over het bankbiljetten-schandaal, zooals die meeningen zich weerspiegelen in de onderscheiden bladtem 1 'Voor zoover thans te beoordeelen is, scbjjnt het doel, dat de samenzweerdjers op het oog hadden, tweeledig geweest te zijn, namelijk ecnerzijds Frankrijk, dat zij voor liet Vredesverdrag van Trianon en, voor liet lijden der Hongaarsehe minderhadjenl in de afgestane gebieden in de eerste plaats verantwoordelijk maken, zooveel als .mo gelijk schade te berokkenen, en anderzijds het geld, wat met d« vervalschingen werd verdiend, te gebruiken voor de irreo'jmtis- tisohe propaganda in Opper-Hong'arije, an ders genaamd Slowakije, Waar men blijk baar het oogenblik gekomen achtte om! eeno intensieve anti-Tsjechische propagan da te beginnen. Dat werkelijk dergelijke politieke doeleinden aan do actie tem groudi slag lagen en niet de hoop, geld te verdie nen, daarvoor spreken zeer vele motieven. In de eerste- plaate de partijrichting' der gearresteerden, die allen behooren tot de uiterst linksche nationalistische richting1 en wier advocaten in het komend proces ook allen bekende figuren, in de anti-se- mietische partij rijm In de tweedeplaats dat de nationalistische pers en de natio nalistische leiders, welverre van de aldus gecompromitteerden als rotte appelen van zioh af te schudden, zoo openlijk mogelijk hunne partij nemen, «n in de derde plaats dat men v,an persoonlijkheden, als Imre von Nadossy, die jaren achtereen feitelijk plot parlementair niet v«rantwbordelijke minis ter van politie whs en die als zoodanig eene hooggeziene, goedbetaalde positie in Tussehen deze dame en den jongen moet een zekere verwantschap bestaan. Ik heb altijd gedacht, dat die jongen van een goede familie afkomstig is. Ik ben er nu haast zeker van. De graaf belde en een knecht verscheen. Zeg aan Pierre dat hij dadelijk met de coupé voorkomt, ik ga uit. Goed mijnheer. Een kwartier later reed de coupé hard naar de Epatant. d'Astray. C'lara d'Astray. Ja, die moet het wel zijn, mompelde hij onder het rijden. Ik moet inlichtingen vragen aan Breval, die kent heel Parijs, hij kan mij dadelijk wel vertellen wie die geheimzin* nige weldoenster is van, mijn oud-lakei. Eenige minuten later ging de graaf de „Club" binnen en begon naar zijh vriendl Breval te zoeken. Spoedig vond hij hem met een courant in de hand. Goeden avond, vriend, sprak' de graai' en legde hem vriendschappelijk de hand op den schouder. Ha, zijt gij het Beaumont, antwoord de de ander, die bij zich zelf dacht: hij is wel vriendelijk van avond, hij heeft ze ker weer iets te vragten. De graaf trok een fauteuil naar zich' toe en ging zdo gemakkelijk mogelijk) zit- liet raderwerk van den Staat inujun en in liet bijzonder als de veldbissehop Istvun Zdava.cerz, die daarbij nog tot cene kloos terorde behoort, wélke hem de verplichting der armoede oplegt1, dat men van dierge lijke persoonlijkheden niet kan aannemen dat zij zich met do zaak zouden hebben ingelaten, wianueer zij niet bepaalde vpo-J litieke idealan hadden voor oogen gehaat. Een van de hoofdpersonen;, bij w|ie mis schien een zekere kwijf'el veroorloofd is, is prins Windistóhgraetz en dit in; verbamcl met het feit, dat d« financiën van den prins thans blijken hopeloos in de wfejr te zijn. In dit geval kan men, echter hoogH stens aannemem <l©.t d« prins zich voor de gelden die hij in liet belang der zaak hat# voorgeschoten misschien later zeer hooge procenten zou hebben laten betalen., Bewe-, Zen is dit echter niet en voorloopig heeft het zaakje den prins alleen cene bouv geld gekost. - Zooveel is zeker, dat noch de rogee- ring, noch Je legitimisten ets met de.zaak uitstaande hebben. Dat van c!e zijde tlër Tsjechen, z'ooWel als van die dér Hon gaarsehe rahigranten het tegendeel kan wélden beweerd, is daaraan toe te schrij ven, dat in iV.est-Eurqpa, niet alleen hak groote publiek, maar ook de toonaange vende kringen, helaaj»! bitter slecht op de hoog-to zijh van de verhoudingen hier. - Intusschen heelt hot misschien niet zooveol gescheeld, of do sainenzWleerderg, hadden hun doel bereikt. Immers djp sous chef van het topografisch bureau, onder wiens leiding' liet valselic geld Werd ver-' vaardigd, was een vakman, Wiens weder gade mén niet licht vindt. Toen nu n% eenige prceven het geld Was gereedgeko men, waaraan de vervalsohing tenslottel Wérd vastgesteld, toen w!as daze vakinim nog niet tevreden. Er wtiren. een paar fout jes, zoodat hij nog een nieuw! cliché wilde maken. Prins Wiini^isohgi'aetz editor, wién' de zaak blijkbaar al genoeg geld gekost had, meende dat fjezs druk genoeg -Was en dat niemand de vervalsohing zou kunnen1' ontdekken. Had men mij laten wërk'ep, zoo zeide Laszó Gerei, de sous-chef van liet topogfaeliisph bureau, voor den ondrrzóek- reehtei-, da.n had ik zulke falsiftejateri gemaakt, dat geen inenscJi die van d'e echte had kunnen on/derscheidéna Kardinaal Mercier -f, Zaterdag na deu midjljig werd1 de ademhaling geleidelijk zWtakk'er en een paar minuten na drieën blies kardinaal Mercier den laatsten adem! uit. Onmiddellijk nadat d|e nuntius de oogeh 'van den dooden prelaat liiadl gesloten be gon de klok van de kapel van de kliniek to luiden. AAteldra bromde ook die groote klok van -de Sinte Goedele en verspreiddlb het nieuws van den dood' vajni djen kardi naal zich in de stati. Een dichte menigte verdrong zich weldra in den omtrek van de kliniek in de Aschstraat Wojjp burge meester de Franséhe Brjizilajansche ge zanten en aindere autoriteiten het soffa- lijli overschot van den kaa'dinao) kWamën groeten. Even later kwlam1 ook koning Albert. De eerste auto wélke voor da kliniek stopte, nadat de kardinaal djaa laatsten adem' had uitgeblazen was dia van baron Evence Coppce. Aan den gevel van liet Brusselsehe stad huis en ook aan de talrijke p|ajrticuliere woningen Werd de vlag halfstok gehesehon tciWijl ook het hofbal aifgel39! wértL Het lijk van den kardinaal is dooi', dr. van Heel gebalsemd en dapjrna Zater dagavond om1 8 uur napir Mechelen is over gebracht. Zondag is een gipsafdruk von het gelaat van den overledene gemaakt. Men verwhcht, dat den kardinaal een nationale begpafenis ten deel zul vaj- Je bent aan het couranten lezen eri ik kom je in je lectuur storen. AVat is er voor nieuws van avond in de wereld, Voor zoover ik weet niets, herhaaldq Breval geeuwend. Er heerschtö een oogenblik' stilte. - Zeg Breval wees zoo goed eens liaan mij te luisteren, zëi de graaf heel vertrouw welijk. Sinds eenige dagen ben ik aan het zoeken om eenige inlichtingen en eigen* lijk wist ik niet, goed tot wie ik mij motet richten, totdat ik aan u dacht en niemand! is er die mij beter kan helpen dan gij, die Parijs zoo door en door ként. j Spreek, hernam1 nu het orakel, i Goed: Zoudt _gjj mij iets kunnen zeggen over Clara d'Astray? Het is eaa dame die ia do Rue Courcelles woont nummer 11. Clara d'Astray. Laat eens kijken, AVaeht even hernam Breval ernstigl, 'dia zijn hand aan zijn voorhoofd brackt, er fa zoo'n familie met dien n^rn gawemst, maar ik weet niet meer wat er Wan gle* worden is. 1 Dus gij kunt niets zekers van h'aaai 'i i I - .Wacht, wacht eens even. 1 (Wordt vervoï®i-l

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1