KT oonstelling NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND rijzen. Iepjchten' DIT BLAD VERSCHUNT: DES DINSDAGS M DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad Dinsdag. HE COURAK en- Moffen, n mi vanaf f 7S90. S. af f 2,90. is en Ulsters stumes uw en fantasie. en Manchester, rts n Costumes, en f 3,40. sen en Capes n Jekkertjes ,90. an f 3,90. i en Broekjes ingens-Truien nz. enz. „Slot Oostende" Vrij entrée. ZATERDAG 23 JANUARI 1926 i 7 in man", maar akt DE zaak! Dit nummer bestaat uit twee bladen !'t Station te GOES G 27 JANUARI 1926. »e uit de provincie. Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND BELGIE DUITSCHLAND BiNNEMLANP"~" Watersnood. UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES (1. Wens; HchWarz- al. v. d. Linden-; An- oinanAnna,Ifnudc- ■r W, 1'. B. 7, Schot» Sehultink Rhejn- VerhulstDnrikbaart rliois 38, v. Doqgtai;- gen; Dameo 7, Loch; :rgCoöperatieve '1, lijkelboouiWaliibroi'- ix 6, Cleemput,.folia de .lon'nc; (lusje, do z. Arend»Hanoi, do sols; Koln 14, Cliristf Berthina, Ha.vtmlsns I. Do Keizer, llorinx; Scliotergynll; Ipseloi* G. .107, FehnaelSanii I, van Logliem; KirfczV. Hildebriand. lavi 1926. 12.50f 14, Wiuter- Goud'gerst f 11 f 11, Kooker'w'ten ■vlen f 13f 21', Brui* 14.50, alles per 100' t, handel balm. KapetleIliezetisge Ingeving. l20* Januari 1926. -22, Zuie BeUefieun loet 13, l'oinme d'Oran- J 9. Arraglaa,rd 12, Bijen- lonen 11, Stamprincess* 1 Boone® 14, Sprnitefti Jpr 100 K.G. Kipeierelk Iff).80, nlles per 10O I) Januari 1926. l-i. Chevalier 11.50, |wten 'P16, Bruine. Boo- 0. in k. zulke prachtige iet meer terug. >r 9S 9911-250 NUMMER 9 J2rtr JAAR8AN0 NIEUWE ZFEUWSCHE COURANT Bureaux van Redact'.* en Administratisy^eatölngel, GOES interloc. TfcJefooni Radactie en Admlnietrati» Telef. No. 207 Bijkantoor» MIDDELBURG, Markt 1 en 2| Telefoon Nc, 474 AbciirorrtantsprJJs f 1.90 per drie maanden/ bl] vooruitbetaling AdvertontiëD van 1 tot 6 regels fOrSO, elke regel meer (0,18 Contractregelprye, te beginnen bfl &0® regel», beduidend lager «R00TE WAARDE if AN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN V Corruptie. Corruptie, bederf, een ïeelijk woord en oen nog! leelijker zaak, vooral wannaen het openbare lichamen betreft, bij wie eerlijkheid, ongereptheid van naam en reputatie in daden van minder allooi, van misdadig; gehalte zelfs zijn ondergegaan' tot groote schade van het publiek vertrou wen in en ontzag voor de overheid. Jji het stedelijk rogeeringslichaam van Bergen-op-Zoom Vrat de corruptie sinds jaren als een kanker in en z'ijl, die dfa wouden moeten peilen, staan w.rsteld over de verwoesting in de weefsels van dat lichaam aangericht. Zelfs wat als het edelste cn voornaamste deel wordt aange merkt: het college van Burgemeester cn wethouders en het corps der hoogere amb tenaren, bleef niet onaangetast, integen deel. Wij zullen niet op-het voetspoof- van „Telegraaf" ,en' andere bladen gaan neu zen in en meededen uit een rapport van do Bergon-op-Zoomsche raadscommissie over de malversaties, dat „geheim" heet, maar zoo weinig geheim blijkt tei zijn, dat da bijzonderheden ervan van ffle daken worden uitgeschreeuwd. Wij achten ons niet geroepen, sectio te gaan verrichten op een lijk. Wij1 wen- schen slechts do aandacht op de&o treu rige ma-lversatiegeschieilenis in haar ge heel te vestigen ais op een sprekend voor beeld van waartoe men kan komen als eer, plicht c.n geweten niet meer onze handolïngen besturen, hetzjji men hcjig of lao^J geplaatst is op de maatschappe- lijkc ladder. „Wie staat, zio toe, dat hij niet valles". 9908-36 Nu de Duitscho Rdjkspresident Dr. Luther Wederom tot Rijkskanselier heeft benoemd en zijn goedkeuring heeft ge hecht iaan de ministerlijst, is de oageveer drie maanden geduunlj hebbende kabinets crisis definitjeU tot een ejnde gebracht. Het voorstellen v^n de nieuwe Rijksre- geering en bet het uitspreken v,ap een re geer! ngs ver klaring in den Rijksdag zal eerst jat-s. Dinsdag plaats hebben. Aen don tot rijksminister v,an Binnc®landsc'he Za ken benoemden Külz' is slechts voorloo- jjig ontheffing verleend Vaju zijn functie V,an burgemeester van Dresden. Hij is dus niet definitief v;a® dezen post onthe ven. Wellicht omdat men gelooft, dat het ministerie-Luther he-t niet zoo lang' zal miaieu Het nieuwe kabinet wordt door de pers met groote terughouding ontvangen, Zelfs de bladen der partijen, djie in het i)abinet vertegen'wbordigd zijn, toouen zicth geenszins enthousiast, ook in verband met de groote moeilijkheden, die bij d]c vor ming Van liet ministerie hebben bestaan. Intusschen beeft Donderdag Streseman® nadat de niodwto ministers beëedigcT wa ren in den ministerraad pen overzicht ge geven van den buitenlandschen toestahd en verslag uitgebracht over den stand der onderhiandelingetD' met vorschiUendla Ijinden, vooral met Frankrijk. En- dat mocht Wel. Want met de Rijnland-bezet ting is het nog niet ini 't reine. Do Parijsche correspondent van de „Ti mes" schrijft na,ar aanleiding van den »tap van den Duitsohen gezant inzake de vermindering van het aantal bezet- ïtngstroepen, dat de Duitsche voorstel len tusschen de regeeringe.ni va® Frank rijk, Engeljaud en België liesprokcti' en ernstig overwogen zullen worden. De kwestie, Zal oók zooals gemeld, tusschen Chamberlain en Briand wbrde® besproken, tijdens.bet bezoek van Cham berlain aan Parijs. Tevens zal dan de vraag der toekomstige controle opDuitsclr land's bewapening Worden besproken, tot den tijd dja;t die Controle aan den volken hond zjaj overgaan. De „Morning Post" meldt uit Parijs dja,t het niet waarschijnlijk is, dat het antwoord der geallieerden, hetzij djt ge meenschappelijk, hetzij door iedere re- georing pjfzonderlijk wordt gegeven, voor net. midden v.ajn de volgendle week in het bezit der Duitsche regeering zjal zijn. (Plaatsgebrek noodzaakt ons. ons over zicht hier te staken. Hed.) Kanaal GentTenwuzeit. De minister van binnenlandsche 2aken, baron RolinJacquemyns, lleeft, naar d'e correspondent te Brussel van de N. Hl. Crt. meldt, een wetsvoorstel ingodiend, strekkend tot de annexatie, bij het grond gebied van de stad Gent, van een strook grond gelegen op' do heide oevers vau het zeekanaal GentTerneuzon en zich uitstrekkend van de voorhaven te ^Clent tot aan de spoorbrug) te Selzaete, dicht m}1 de Nederlandsche grens. Het grondge bied van Gent zou aldus met 630 herta len en de bevolking met 1300 inwoners worden vermeerderd ten koste van acht Oost-Vlaamsche gemeenten. In do memorio van toelichting wijst de minister op hot feit, dat, waai- talrijke industrieën zich, op hot grondgebied van kleine gemeenten, langs het kanaal, heb ben gevestigd, ook vele stoomschepen al daar komen laden en lossen, aan een gere geld toezicht- ontsnappen en do veiligheid van de schcopvaart verminderen. Do hui- tige toestand is thans zoo, dat het heela kanaal, van Gent, tot de Neaerlandsc/ho grens, feitelijk reeds één groote haven vormt, een reden welko, technische fac toren terzijde gelaten, op zich zelf reeds de annexatie ten vollo wettigt. Lorei Halifax hijj dear Kardinaal. Uit Brussel seinde men Dondcrdagi aan „De Maasbode" Lord Halifax, die gisteravond ie Brus sel is gearriveerd, heeft vanmorgen iu ds kamer van Kardinaal Mercier de Mis bij'geWoonid, die werd opgedragen liljoor kanunnik dr. Dassain, particulier secre taris van Zijne Eminetie. Aferder waren nog tegenwoordig abbé Vandenhout, twee zusters der kliniek on broeder Hubert, ilen trouwen oppasser van Zijne Eminen tie. De ontmoeting tusschen den Roomschcn Kardinaal en den Protestantschen lord was allerontroerendst. Toen de 86-jarigp lord Halifax in de ziekenkamer lcwam, wierp hij1 zich op de knieën voor het hed, terwij! zijn bevende handen da handen van den Kardinaal zochten, die zegenend over zijn hoofd zich bewogen. Daarna heeft de stervende kardinaal zich opgericht en heiden hebben elkaar innig omhelsd. Al de aanwezigen van dit aandoenlijk tooneel waren tot weenens loc bewogen. Iedereen was gesticht door do grooto vroomheid, waarmede vervolgens lord Halifax de H. Mis bijwoonde. Op bet oogenblik dat w$ dit seinen ein digt juist het onderhoud, misschien liet laatste, dat de grondleggers van de Roomsch-Anglieaaiische hcrecnigingsaetie, kardinaal Mercier, lord Halifax en abbé Portal met elkaar hebben gehad. Ons is bekend, dat dezër dagnn een; Ka tholiek journalist zich beschikbaar heeft gesteld, om, indien zulks het leven van Zijne Eminentie zou kunnen verlengen, de bloodoverbrenging in het lichaam 'van den zieke te ondergaan. Zijne Eminentie heeft hem doen antwoorden, dat hij niet meer te redden is, maar dat het aanbod van fllen journalist hem bijzonder heeft getroffen. Dir. August Borms. Verscheidene Vla-amscho Katholieke en sociaal-democratische Kamerleden hebben bij do regeering aangedrongen op do on middellijke en onvoorwaardelijke invrij1- heidstelling! van dr. August Borms. Bin nen enkele weken wil men in meerdere plaatsen van Vlaanderen betoogingen hou den voor dr. Borms en in den zomer zou den massa-demonstraties georganiseerd worden te Leuven, waar Borms nu ruim zes jaar gevangen zit. 21 Februari zal de betooging plaats hebben te Turnhout. De ontruiming van Keulen. Naar do „Küln. Ztg." meldt, is het Engelsche hoofdkwartier begonnen om verschillende bureaux van Keulen naar W ieshaden over te brengen, waarmee men heden, 23 Januari, gereed zal zijn. Ook is de dienst in de Engelsche telefooncen trale gestaakt. Het grootste gedeelte van do in het hoofdkwartier gevestigde bu reaux verliet Keulen reeds, o.a. dat van den betaalmeester en de afdeelïna".voor het spoorwegtransport. De dienst van deze afdeelinken wordt dan tot het inrukken van de laatste troepen door kleinere bu reaux waargenomen- die echter ook den 29en Januari opgeheven zullen worden, zoodat dan de ontruiming van Keulen ge ëindigd zal zijn. Korte berichten. Bet visum voor het verkeer Duitsch- laadZwitserland is afgeschaft. Het bericht volgens hetwelk de Zwitserschc gezant te Berlijn, Huefenacht door den Bondsraad gemaehtigjd' zöu zijn met de vertegenwoordigers van Sovjet- Rusland onderhandelingen te voeren, wordt van bevoegde zijde tegengesproken. Bérenger, de nieuwe Pransohe am bassadeur in de Ver. Staten, heeft aan Coolidge medegedeeld, flat Frankrijk be sloten was de së'hulden, aangegaan voor de verdediging van zij'n gebied, zoo prompt en'volledig té betalen als Frank- rijks huidige en toekomstige omstandig]; heden zouden veroorloven. Radek is als-rector van dp Soen-Yat- Sen-universiteit te Moskou vervangen door Joffe. Hadek is „ter beschikking ge steld van het uitvoerend comité der derde internationale". Het Duitsche linieschip „Hessen" heeft de. stoomschepen „Faust" en „Trave" uit het ijs bevrijd cn naar Reval gebracht. De opruimingswerken te Moabit op de plaats, waar de ontploffing heeft plaats gehad, zijn gestaakt wegens het gevaar van instortingen. Onder de puinhoopen is het lijk van den zeephandelaar Mahin gexonden. De oorz'aak. der ontploffing is nog niet vastgesteld. In het stedelijk laboratorium dor kruitfabriek te Warschau ontbrandden Donderdag-middag, waarschijnlijk tenge volge van kortsluiting in die aïdceling, op eon tafel uitgespreid kruit en vele lonten. "Volgens liet voorloopig onderzbek wer den 44 arbeiders gewond, o. w. ernstig. Volgens de „Star" zijn tijdens het transport tusschen Riga en Londen, Let- landsche obligaties ter waarde van 700.000 pd.st. gestolen. De Brusselsc'he bevolking; heeft den Kroonprins een zeer hartelijke ontvangst bereid bij zijn thuiskomst van zijn studie reis van verscheidene maanden in den Ivongo. Een telegram meldt uit Tokio, dat in het Noorden van Japan sneeuw'storm'effl woeden, zto hevig, als in geen 35 jaar is Voorgekomen. De telegraaf- en telefoon verbindingen zijn verstoord en de treinen ingesneeuwd. Een 60-tal roovers heeft de barrica den in Damascus aangevallen,, doch zijSn met behulp van tanks afgtesiagen... Nieuwjaarsreceptie (en (foi e. H. M. de Koningin heeft Woensdagmid dag' ten 12 ure het hij haar Hof geaccredi teerde corps diplomatique in do gelegen heid .gesteld haar de golukwenscten van het corps bij de jaarwisseling aan te bie den. Zooals bekend, weid deze officioele ont vangst, welke 2 Januari j.l. zou hebben moeten plaats hebben, uitgesteld in ver band met de bezoeken door -H. M. glebraeht aan da door den watersnood geteisterde streken. De Koningjn-Mooder en de Prins waren tegenwoordig bij de ontvangst. De leden van het corps diplomatique, mgt den deken, den lieer Guésalagg, Ar- "gantijnsch gezant, aan het hoofd, droegen do ambtelijke galakleeding of uniform, evenals de hofdignitarissen, die dienst die den bij deze receptie. Het zilveren huwelijksfeest van de Koninklijke familie. Het ligt in het voornemen om den Zang en het gesproken woord gedurende de sa menkomst te 's-Gravenhage in de Groote Kerk, ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van II, M. Koningtin Wil- helmina en Z. K. H. Prins Hendrik dei- Nederlanden, per radio te verspreiden en wel zoodanig dat ook de Nederlaridlsciha kolonies in de hoofdsteden van Europa, die van Brussel, Parijs, Londen, Berlijh, Oslo, Kopenhagen en Stockholm, die bin nen een rayon van 800 kilometer liggen, van do uitvoering zullen kunnen' profi- teeren. Onderscheidingen. Bij Kon. besl. is toegekend de eere medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Naussau in zilver aanL. Kalle, gewezen dijk- baas; in brons aan: J. F. Dingens, gewe zen dijkwierkerJ. de Hamer, gewezen veld arbeider; J. Walraven, veldarbeider E. Kalle, dijkwerker; A. Traas,' veldar beider, en N. Lambregtse, veldarbeider, allen bij de N. V. Landbouwmaatsohappij de „Bathpolders" en wonende te. Rilland- Ba th. Hulp aan Urk. Vrijdagmorgen is de stoomboot „Jhr. von Geusau" uit Kampen op Urk aange komen waarmede het eiland voorloopig uit zijn isolement is verlost. Een vliegtuig uit Schiphol is om kwart voor één op Urk geland; 12 zakken post zijn afgeleverd. Onder de bewoners heerschte groote vreugde. Spoedig na de landing; heeft het vliegtuig dat den uit- gaanden post meenam, het eiland weer verlaten. Het herstel der «lijken. De vorige week Dinsdag werd een ver gadering belegd van burgemeesters uit het overstroomde gebied tusschen Box; meer en Katwijk, en werd aan de Ned. Heidemaatschappij opgedragen, onver wijld maatregelen te nemen om de in den linker Maasdijk geslagen gaten te dichten. Maandag 1.1. was het noodige materiaal aangevoerd, en waren do ter reinen zoo ver bereikbaar, dat een aan vang met het werk is gemaakt. In het geheel moeten er tusschen het gat bij de fabriek „Lartor" te Cuyek een 5-tal gaten van tusschen de 35 en 80 M- worden), ge dicht, De omstandigheden, waaronder het werk moet worden uitgevoerd, zijn zeer ongunstig. De terreinen, waarvan de grond moet worden genomen zijn met een: dikke laag ijs en sneeuw bedekt en de aan voer van het materiaal door het onderge- loopen gebied veroorzaakt groote moeilijk heden. Toch hoopt men met een glpede week de dijken weer aan elkaar te hebben. Veel zal echter van het weer afhangen omdat zware vorst of sterke sneeuwval het werk moeilijker zal maken. Een ee re treken. Ter erkenning van de uitstekende daden bij den jongsten watersnood verricht, heeft de Koningin een eereteeken ingesteld, be slaande in ecne medaille en barret (eike- tak) van Zilver cn brons. Do medaille vertoont het borstbeeld, van koning Willem III. Op medaille en bar ret zijn de woorden gegraveerd: „Waters nood van 1926". B. en Wl. hebben na,ar aanleidiujgi van het voorstel van Re V. D. raadsfractie om in ornstige overweging te niemen 'Je oprichting' van een gemeentelijken opkiapt-' cn stortingsdienst., apin) dou hoofdboekhou der dor Bedrijven opgecljragen een rja.pport uit te brengen. Uit het thans ppjr den raad overgelegde rapport v,a,n dien ambtenaar blijkt, dat hij: meent, d;a,t de inrichting van zulkeeai dienst uit finiapdecl oogpunt geen aanbeveling verdient en raamde hij een japrlijksch verlies voor do gemeente ad f4290.62. M,aqr wel is er volgens den rapporteur uit sociaal-economisch oogpunt veel, wht voor, zulkeen dienst pleit. Behal ve dit rappoot xvbrden nog, overgelegd, een sthrijven van deii inspecteur der directe belastingen en eeni ypP de directie der Ver. van Nederl. gemeenten over deze zaak. B. en Wt. zijn na pftawlgevzette overwier ging van alle rapporten enAfetukbem niet tot eenstemmig oordeel kunnen: geraken. Het college in zijn geheel meent, dat zoo als ook de hoofdboekhouder betoogt uit financieel oogpunt een dergelijke dienst geen aanbeveling verdient, te meer waar de finjanoieele resultaten in het rapport! nog te gunstig zijn voorgesteld volgens de meening vp,n het college. Voor aanmoediging van den spaarzin acht de meerderheid zulkeen djenst niet noodig, daar er reeds zijn die nutsjgiaar- bank, de rijkspostspaarbank en de post giro. De minderheid van het college acht de inrichting tiajn .earn dienst in vollen omvpjig voor de gemeente weliswaar .fi nancieel niet verantwoord, doch zij staat, in het belang van de economisch zwakkere, toch invoering vja,n een, diepst in zijn meest eenvoudige» vorm' voor. De meerderheid v]a,n de cominissie van c'fin|apciën vereenigt zich met het voorstel van de meerderheid van B. en W. Zij' is yan meening, dat Middelburg geen behoef te heeft aan zulkeen dienst. De minder heid is met de minderheid! yap B. en W'. V|a;n oordeel, 3at het gewenscht is speciaal in het helppg van de mindergegoeden op de meest eenvoudige wijze i tot instelling zoowel van ophaal- als stortingsdienst over te g;aan- Apn B. en Wl. van hier is dooi' het bestuur van Handelsbelang bekend ge maakt, dat' de uitslag der enquête inzake de drie voorstellen betreffende de winkelsluiting is, dat voor algeheel® - sluiting op Zondag zich verklaarden70 leden, tegen 24 en 21 die deze aa;ngelegen- heid vrij en niet gereglementeerd wenscheni te zi endat voor sluiting op Zondagen te 41 u". wared 4, tegen 14 leden en 23 die deze aangelegenheid vrij en niet gereglemen teerd wensc'hten te zienen, <ha,t voor slui ting opZaterdag te 9 u., waren 33 tegen, 57 en 23 die deze aa.ngelegenlh'edd vrij1 énf niet gereglementeerd wenschten te zien. l In (je JJonderd|agavond! op de bove»,- zlaial van de „Eendracht" gohouden ver- g'Odcring' van de afdceling Mididelburg vani de vereeniging vjan sledhthoorenideii, wterd U0i korte bespreking met overgroote meer» derheid besloten op AVoensdpig en Don derdag 17 en 18 Maart een bazar met at- tijarties te houden in de sociëteit St. Joris (aan Welken bazaar ook een instrumenten- djag zal Wbrden verbonden, w'aar voor Iclfe „dooven moeder", mej. Tine MaircUs uit Soest zjal overkomen. Het doel der bazar Waarvan zoo mo gelijk ook eene verloting ziajt «worden ver bonden, is het versterken yam de kassen Van vereeniging: Pu afdeelimg. De vereeni- ging1 breidt h,aar werkzaamheden steeds en zi,et die o.ai qp. hot gebied van onder-j ■wijs pan slechthoorendem steeds toeaom'ejij Voor dit !a|lles is geld, veel' geld nooJEgJen: het is dan ook zeker een sympathiek idea door nfiddel van ilje bazar daaraan steurf te vericonen. Wil de bazar slagen, dan za lhet da mescomité, die er voor Zorgt, mboten be schikken over flink' aantal te verkoopea of te verloten voorwerpen, yam wblken aard ook. Wij willen voor Rit goede stre ven een beroep doen op lezeressen, en le zers om de dames de Man in die St. Pieter- strpat voor 1 Maart met geschenken ge schikt voor den bazar of kleinere bestemd voor den onmisbbren grabbelton te veifblij- •den. Wij twijfelen niet of spoedig zlal blijken, dat ook voor dit mensehlievemd Werk Middelburg steun wil verleenen. Na afloop der vergadering bleven da léden nog eenigen tijd gezellig bijeen bleek Weer hoe juist voor hen, die niet goed hooren deze q,vonden een, aangename [afwisseling irfrjn. j Getoond werd no£ een nieuWe kaart voor de vereeuiging uitgegeven wialarop voohal aan autobestuurders en motorrijders ter kennis wbrdt gebiecht hoe men sleoht- hoorendon aan hum insignes, hetzij' o.p hun1 J,a,s of mantel, hetzij' op hun rijwiel schild kan herkenneni -'n f'B Vrijdag j.l. g-ehouden vergade- ringvan D» Kamer van Koophandel en I al,rieken op tic Zeeuwsthe eilanden heeft de. heer O. Boudewijhse, In rijn Nieuwjaarsrede het (raciaal Brfgië—IW «lerland ter sprake gebracht. Hij achtte dit verdrag niet vatbaar voor bekrachti ging door de Volksvertegenwoordiging, v/' jöt Jn?1RïK!nd werd gewijzigd. Meerdere bijzonderheden over deze ver gadering in ons volgend numta'cr. Hier is voor de slachtoffers van den watersnood, al f7357 bijeengebracht. Maan dag zal er nog een collecte langs de hui zen worden gphoudan. i -Ti.?6 WMniBÜW «Vlissingen Vooruit'» heeft,tegten 28 dezer een bijeenkomst tel dezer stede belogd, waarin de matrozen en mariniers, aldaar gestationncerd, die naar Het Watersnoodgebied zijn geweest, zullen worden gehuldigd voor liet daar door hen gepresteerde reddingswerk Dp burge meester alhier, do heer O. A. van Woel- deren, heeft zich bereid verklaard, de maainen r toe ie sprei;en. l'en 1°°P 'na do volgende week zal bhjkens de in dit nummer voodai- door do Venn. Groot Tooneel" alhier Worden op gevoerd het drama „Het teeken des KruL 9*s bewerkt naar den roman Van W Barott. Dat tooneelstuk vertoont in 4 bedrijven 7? t^eJroeI«n Periode uit de eerste christentijden te Rome, tijdens den gcweL pvf™ iamP tusschen het ontluikende Christendom' en het stervende heidendom njo laatste krachten toonende in den Oe- «ai- ïjd, vooral tijdens de regeering van den beruchte?1 toeschouwer woidt een blik gegeven in het loven der Komeinsche „besehaving" van dien tijd met haar ontaarding, bloeddorst en wrecd- heud en m hot zicih alom verbrcAdenda christendom met zijn deugd, zijn reinheid, zijn offermoed, waarvan onZe martelaars boeken uit dio dagen spreken. Een ro mantische verwikkeling geeft aan hel: ge- cachet te sclwdem^' Alle kosten en zorgen zjjn er aan he- ste(>d, om de opvoeringj zoo sehitferaud en tevens zoo hirtorisch-getrouw mogelijk te maken door middel van eigen decors en speciaal vervaardigde costumes en een aparte musikale illustratie. De rondgang door ons land met dit stuk was dan ook een triomftocht en uit bundig was alom de pers in haar lof over Per, ^°°r hH TOetliöht werd g9- hLrvolgen P6rS8temmên latón „Nieuwe Dordtsche G'rt.", 28 Oct. 1925: „In „Kunstmin" ging gisteravond de eerste opvoering van „Het Teeken des Krnises voor een matig! bezette zaal. Dat Zal echter hedenavond anders zijn, want de voldoening der toeschou- wers,- die zich telkens zoo spontaan BVL u 1 ook uiteu in «en flinke aanbeveling van dit schitterend tooneelwerk. Schitterend inderdaad, want er is lutstekend gespeeld. ,Bre zouden tekort doen aan de .talrijke ac- trioen en aetem's, wanneer wjj! hen niet len een woord van lof meegaven, zelfa snef-ISlira Tc^ wilIen «akclen speciaal noemen. En wel do held Mar- heb) UM'rbU'S )'n°h' tan««naJcen) en de heldin Merci a (Greta Schoonenberg-). die xoortreffelijke momenten hadden.' Hjun spel was zeer beschaafd en stond op is ekend peil. Als tegenspelers waren P°PP«a- Tigellinus en andereai zeer goed. Het schijnt ons dat juist dit f voor tooneelspelers zoo moeilijk omdat men zich bijna op de „rens van het belachelijke bevindt, daar do omgeving nooit de werkelijkheid be- nadert, de pathos in de rollen buiten de gewone sfeer ligt. Doch daarom' is de lof voor deze spelers juist Zoo groot, dat w, ,SfiW tot bclachelijkheicS iS» llet seffevcn J?'3,3 een fraaie, zeer verzorgds voorstelling, welke dan ook bijzond® Z/e„ p^PPreciecrd. Zelfs applaus bij open doek volgde bq enkele tafereelen, ,wajen goed in toon en ver hoogden de stemming niet weinige Wanneer ons verslag over deze voorstel- S aog een luterste aansporeing kaai zijh om de laatste voorstelling, tóf t» wonen, zou ons dat niets dan verheuge» cen genotvolP> avond, erTw, uitstekende muzikale iUistratie, goede wl™dltSnirterende«COsWs 611 Iatea we nat met vergeten de groeneerina K'a3 menigmati voortreffelijk. M f'V, "Gr°0't Tooneel" heeft all« volle 77d r WIrk en vc'ldient tea olie ieders aandacht, uitgedrukt as- aanwezigheid. Niet alleen wT J-' zel«:hap, maar vooral voor het verdienen deze voortreffclijl gotiek], Lngen volle zalen." voorstel- li!

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1