NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND II DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Buitenlandsch Overzicht Misleidend? FEUILLETON BEATRIX. BUITENLAND BELGIE DUITSCHLAND HONGARIJE HUMMER 7 DINSDA6 19 JANUARI 1926 22«tb JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bujoüux van Administratie Weoiolng»!, ÜOES Interlcc. Teitfoon» Redact}* oei Administratie Telef. No. 20? Bijkantoor 3VH0D£i.8URG, Markt 1 en 2t Telefoon No. 4-74 Abonnamanittprljs fi,£0 p»r dr!« maanden, bij voorultb»tallna AdïurtonliBn van 1 tot 6 regel# fo.to, elite regel meer f0,10 Contractregelprlje, te beginne" bij ÈOC regels, beduidend lager wore. WAARDE VAN PUBLICïTÖÏ WORDT GELEZEi IN ALLE KRINGEN Onze artikelen genieten in den laat-steli tijd de eer der opmerkzaamheid van „H.et Protestantsche Zuiden die zo onder liet oogglas der kritische beschouwing neemt. Intusschen schijnt dat oogglas min of meer beslagen te zijn, zoodat het blad maar in vage omtrekken onze artikelen ziet en een gekleurd glas te zijn, zoodat het de dingen anders ziet dan ze jn wer kelijkheid zijn. Zoo heeft ons hoofdartikel „Niet naar Canossa" (nummer van 7 Januari j.l.) de aandacht getrokken van „Het Protestant sche Zuiden", dat in zijn nummer van 15 Januari j.l. erop reageert met god artikel getiteldI)e boosheid der „Nieuwe Zeeuwsdhe". Daar hebt go het gekleurde oogglas. Boos? Was er in ons artikel: „Niet naai Canossa" eenige boosheid te bespeuren of een teeken van kwaad humeur? Wio het onbevooroordeeld leest zal moeten erken nen dat het een rustig betoog was, gericht tegen een uitdrukking van Kr. in „Het Protestantsohc Zuiden"- waarmede wij ons niet konden vereenigan. Dat mm het met ons betoogt niet eens is, soit, maar men lasjgo er.niet in, wat er niet in zit,. Of moet op „Het Protestantsche Zuiden" het spreekwoord worden toegepast: „zoo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten"? „Het Protestantsche Zuiden" tast ons betoog' aa%mét o.m. de navolgende passage: Maar het blad misleidt in het hoofd artikel van 7 Januari zijn lezers. Het betoogt n.l. dat niemand in Nederland bezwaar had tegen het zenden van een gezant naar het hof van den Sultan van Turkije te Kdnstantinopel, ofschoon dezo .tevens het hoofd is der Mohammedanen. Geen sterveling zag daarin een erken ning van 't Mohammedanisme. Zoo zou het ook gaan met het zenden van een -afezant naar den Dalai Lama te Thibet. Nu het echter den Paus geldt, steekt het anti-papisme den kop op. Het blad weet echter evengoed als wij dat de vergelijking van den Sóltan vaaj Turkije on den Paus n.ot opgaat. Im mers de eerste is een wereldlijke vorst, en vertegenwoordigde als zoodanig een ■wereldlijken Staat. Maar de Faus heeft .geen grondgebied waarover hij den scepter zwaait. Hij is alleen een Kerk vorst. Dus wordt hij, door het zenden van een gezant, als zoodanig gehuldigd, wat geen enkel waardig Protestant doen kan, zoo hij: zijn beginsel niet verloo chent. Haar hebt ge het beslagen oogglas. Het blad geeft ons botoog onjuist weer, verzwijgt de kern ervan. Wat toch schre- van wij? „TViji gaan niet naar Canossa". Met andere woorden, „wij doen geen knieval voor den Paus". Alsof het hebben van oen diplomatieken vertegenwoordiger bij het Vatikaan beteekent, een knieval to doen voor den Paus. Toen er te Constantinopel nog een sultan troonde, beheerscher der geloo- vigen van den Islam, was toen het heb ben van een gezant aldaar, hetzelfde als een knieval dóen voor het geestelijk lioöfd van het Mohemmedanisme Én zon Nederland een vertegenwoordiger I accrediteert bij den DalaiLama van 'Pibeth, stelt ons land daarmede dan een acte van onderdanigheid a.an den opper- priester van het Boedhisme? Heeft Hare Majesteit onze geëerbie digde Koningin, toen zij1 jn 1899 tijmess de Eerste Vredesconferentie e^n brief richtte aan Paus Leo XIIJI met den i aanhef: „Verheven Opperpriester", een tónieval gedaan voor den Paus of alleen erkend wat niet te loochenen valt boe men het ook wende of keere dat de Fans een grootmacht vormt van Veroldwijden invloed, die men mot kan 43) -o- Inderdaad, in zijn tegenwoordigheid Scheen ik aan niets meer to denken. Ik voelde, dat ik een nieuwe wereld was binnengaan en een nieuw leven begon', waarvan ik zelfs het begin in de salons van Parijs nog nimmer gezien had. Ik be zat een geluk, dat ik voor het bal in het minst niet had kunnen vermoeden. Deze «erste afspraak werd door meerdere gie- vohfd- lederen dag gevoelde ik mij ge- mkkigcr en mijn hemel zou geheel onbe- v*)lkt, geweest zijn, als ik mij zelf van tijd "w tijd niet verweten had, dat ik mjjjn s?te°tpa onkundig liet van do liefde, die voor Adxiaan had opgevat. Ik bo- SHdP Dog niet, hoe ik deze voor hem ver borgen kon houden, voor hem, voor wien °oolt geheimen gehad had. •Maar Adriaan verzette zich altijd tegen ■de mededeeling. ^Je moet nog een beetje wachten, Clara, zei hij', ik zal het zelf wel aan mijnheer Tréder vertéllen." Toen ik op zekeren avond hém weer eprak, bemerkte ik, dat hij erg ontstemd wegcijferen zonder groote schade voor het algemeen welzijn -Ver volken, bijzon der voor wat den vrede c» de eendracht onder do christen vorsten en natiën aanbelangt? Juist het vetgedrukte gedeelte vormt de de quintessence van ons betöoig en maakt de -weerlegging ervan door „Het Protes tantsche Zuiden" iidel. Ofschoon de Paus óp het oogenblik geen wereldlijk vorst is in dien zin. dat hij een grondgebied bezit waarover - hij heerscht, is zijn invloed, ook op liet pro- fano wereldgebeuren zoo geweldig, zoo vérstrekkend, zoo whdomvattend. dat die don invloed van vorsten en potentaten, heerschend over uitgestrekte gebieden, verre en verre ta boven gaat en dus het hebben van een gezant bij z'ijn hof minstes even gerechtvaardigd is als het hebben van een gezant bij welk ander tijfledijK vorst ook. De brief, dien onze Koningin in 1899 tot iLco XIII richtte, is daarvan een on loochenbaar en onomstootelijk bewijs. Ja, als men dat niet wil inzien, niet wil erkennen. Maar „met.onwillige honden is het -slecht hazen vangen". Maar dat neemt het feit niet weg, da.t eén Protes tantsche natie de vraag terzijde latend of Nederland 'n Protestantsche natio is door bij' don Paus een gezant te aocrcdi- teeron, het Protestantsch beginsel niet ver loochent, want die igezant is daar niet om hem to" erkennen als „de stedehouder von Christus", maar om zijn oor te luisteren te loggen bij iemand, wiens macht on pres tige en invloed aequivalent zijn aan die van een regeerend wereldlijk vorst. Napoleon, geenszins 'n „Ultramontaan" de Paus heeft veel van hem te lijden gehad -maai' een geniaal mensohenkeaiaeir, schatte zeer juist de betoekenis van don Paus voor het wereldgebeuren, toen hij', een zijner generaals naar Homo Zendende, op diens vraag: „hoe moet ik den Paus behandelen", antwoordde: „alsof hij be vel voert over een -leger van honderddui zend man". En nu bezat toenmaals de Faus nog! zijh grondgebied, maar zijn wereldlijke macht reikte er toch allerminst toe, een staand leger van 100.000 man te 1 hebben- De waarheid is soms hard. Dat. schijnt ook hier het geval te zijn met „Het Pro testantsche Zuiden". Maar dat mag geen reden zijn, haar te ontgaan als zij onzen: weg kruist. „De waarheid zal U vrij maken" staat er geséhreven. Vrij van vooroordeel, van vooropgezette meenïng,' al kost het ons nog' zooveel, die te moeten' prijsgeven. Het is gegaan, zooials wij in ons vorig overzicht aangaven: de groote regoerings- coalitie is in Duitschland niet tot st.a,nd gekomen. De President heeft nu denj rijks kanselier Luther opgedragen, een neutraal kabinet samen te stellen, neutraal dien zin, dat het onafh|a(iikelijk zij, zoowel van rechts als van links. De „Germtania", het hoofdorgaan der Katholieken heeft niet veel vertrouwen in die neutraliteitl en vreest, dat uiterst rechts bij deze i'or- jafetio weer een stem, in het kapittel' ztal krijgen. Daarom eisahte het zekere waar borgen daartegen. Toch zja,l het orgaan -wel te vreden zijn, wlant ajapi Luther is het niet zonder veel moeilijkheden ge lukt, een lijst vam ministers samen- te stellen, die gisteren aan den President zou worden voorgelegd. 1 De lijst ziet er volgens „De Maasbode') aldus uit: Rijkskanselier dr. Lut-her. [Minister van buitenlaudsche Zaken Stresemann. Minister van biijnenlandsche Zajkou: Koch (democraat). -. Minister van economie: "Burgers uit Keulen (centrum). en treurig was, toch had hij gelachen, toen hij mij" gewaar werd. Clara wo moeten van elkaar schei den, ik Word naar Parijs terug geroepen, morgen vertrek ik. Morgen? riep ik' verschrikt, zoo spoedig reeds? Kom je dan niet meer terug, Adriaan? Zeker en zoo gauw mogelijk, Clara. Je moet weten, dat mijn oom, mijn goede oom, die mij heeft opgevoed, ernstig ziek is; hij kan ieder oogenblik sterven en het is voor mij een heilige plicht om hern do oogen te gaan sluiten. Je komt terug, wat er ook moge ge beuren? Zeker Clara, wat er ook moge ge beuren. Er kwam- een oogenblik stilte: niette genstaande hij zoo ernstig sprak, twijfel de ik toch. -' Clara,, zei hij plotseling ernstig, wilt gij, voordat ik vertrek, mij een bewijs va» uwe liefde geven? Een bewijs van mijne liefde vroeg ik verwonderd. Ja, iederen avond zegt gij, dat gij' mij bemint meer dan iemand ter wereld. Hat is waar, uitgenomen mijn groot papa. Daar ben ik ook niet jaloersch op, ■Minister van financiën: .Reinhold (de mocraat). .Minister van arbeid: Br-ums (centrum) Minister van verkeer: Krohne(Deut sche volkspartij) Minister van justitie en va» bezet se- bied: Marx (centrum). Minister van posterijen: Stingle (Bei- crsche volkspartij). '.Minister van rijksweer;. Geaslcr. Tenzij er op het laatste oogenblik nog een kink in demi kabel komt, heeft Dnitsoh- land dus weer een rijksregeeriDg. - De Italiaapsohe regeering heeft onlangs do wet op de Kerkgenootschappen, voorna melijk de R..-K. Kerk, herzien. Men schrijft daarover uit .Ronie laan „De Maasbode"! Er heeft zich dezer dagen een polemiek ontsponncui tusschen verschillende- fiseis- tisahe bladen en de „Osservatore Rom'i,- »o", waarbij bladen als h:et magonnieke „Giorna.le dTtalig" zich natuurlijk schaar den bij de fascistische, Waarvan ze anders niets moeten hebben. De zaak. wiaaxom! het gaat, is deze. 'Voor meerdere mhanden werd dbor Mussolini een commissie ingesteld tot re geling van het' zoogenapimde patriomio- eccIesioBtico, n.l. gocd-éren en gelden, die aan de Kerk toebehoord hebben, najaar door de langdurige liberale regeeringen sinds 1870 ontvrreemd Zijn;. Mussolini toonde daarbij zijn goeden' wil om, althans eenigerm^jte en voor zoover hij meende dit thans te kunnen dóen, het onrecht, aaji geestelijke en kerkelijke .in stellingen aangedfijfflu^ te herstelen:.. In de commissie wjaren, ook enkele geestelijken opgenomen, die' evculw'el niet officieel, noch officieus nataens het Vati- c-aan |aan do werkzaa-mh«dou. der com missie deelgenomen hebben. - Dezer dagen nu is het herstol-ontwterp der commissie gepubliceerd en het „Gjor- nale- d'Italisi" en consorten wHuen er tor- stond bij om to verkondigen, dat men veel te ver gegaan w|a|s, terwijl de fascistische bladen het ontwierp verheerlijkten. De „Osservatore Romano" schreef dastr- op een beschouwing';. ..wta.arin voornialmc- lijk gezegd werd', dat; Kle hooflzaiok nog ontbrak, n.l. do vrijheid van den Paus. Hierop volgden Weer artikelen der fas- iöiatisehe. bladen, waarqp' oenverklaring ju het Vaticajajngeho blad verschenen is van den volgenden inhoud i „Onze beschouwing' van Malamda-g' is door verschillende bladen verkeerd' be grepen en heeft aanleiding gegeven tot totaal verkeerde, uitleggingen en volstrekt niet welwillende commentaren-. Het was niet onze bedoeling, de belangrijkheid in twijfel te-1 rekken vo n den sta.p, door den staat godman en van de verbeteringen, aangebracht in de kerkelijke Wetgeving, om, het zeer zwtare onrecht dat heit Li-" beralisme meer dan een halve eeuw lang aian de Kerk aangedaan heeft te herstel len. Wij -walden slechts in het licht stel len, dat de commentaren van verschil lende bladen, steunende op verkeerdje be grippen omtrent feitelijke elementen, erg overdreven -w!a,reii en geenrekening! ble ken te houden met de zeer ernstige preju- diüiale kwtestic, tengevolge waarvan de Heilige Stoel, jammer genoeg, niet kon medewerken gelijk te doen gebruikelijk ia bij Werkzaamheden, die de saprenWer- king van twee machten veronderstellen prejudieiale kwestie, dje. alléén reedq nist toelaat het- besproken ontwerp v|aln kerkelijke wetgeving om te zetten in een qwasitra-Otbat, gesloten tusschen den staat en de Kerk ia Itolliö en dit -wegens de feitelijk bestaande situio|tie, die reed(s voor de tegenwbordige burgerlijke regee 1 ring." - -. j i I, ïn Fra.ukr.jjV Wenscht niemand op het oogenblik een ministerieel? crisis en in geen geval hot- heengaan vaai den leider zei Adriaan lachend. En alsof hij1 spijt had., van dit woordje scherts, nam hijaanstonds zijn ernstige houding' weer aan. "Luister Clara, zei hij' tot mij met een zekere verlegenheid, zooals hij had, toen wij elkaar- voor den eersten keer op het terras ontmoetten, luister,.- omdat gij mij bemint kan ons niets weerhouden, om te- Hij wierp op mij een- erustigen en die pen blik en aarzelde Om tevroeg :ik-nieuwsgierig ge worden. m Om te trouwen voor mijn vertrek. Trouwen riep ik verbaasd: uit. Zou dat mogelijk - zijn Naief als ik was, begreep ik niet, dat een huwelijk mogelijk' was, zonder voor afgaande formaliteiten-, zonder bepaalde toebereidselen ea- ceremonies. '.Dat- is heel bost-mogelijk, Olara. Omdat wij elkaar beminnen, kan niets ter wereld onze voreeniging" verhinderen, nie mand heeft hetrrecht* aich 'daartegen ta varzetten. Ik ga u zeggen, wat,er 'gedaan moet worden. .En met zijn .hoogst innemende en vlei ende stem legde hij mij. uit-,, wat er ver- ciseht werd voor een geheim huwelijk. Ik beminde Adriaan waaïachtig, jki had va» het kabinet, Briapd. Indien doze dus niet feil te scherp stelling zou tofil!- len uomen eiu ^icüi voor eeu toenadering tot de financieele opvatting V|9|ni het kartel toegankelijk verkLiren, zou een overeen komst tusschen d<> regeering en de meer derheid der financWelo commissie wellicht nog niet onmogelijk zijin. Op het oogenblik is de tendenz in ieder geval ja ilfe rjefh- ting eener verzoening, zonder dat meS echter kan zeggen of in de praktijk over eenstemming tusschen de zóó uiteenloo- pende meeningen Doumer en het kartel mogelijk zal zijn. Het hangt van Brj-amd af, op welke meerderheid hij zal ga,an steunen, zoo hij inderdaad -9,an het bewind! wil blijvopl.' Het kartel is eóhter nog lang niet zeker v,an zijn overwinningMocht echter het ministerie tot (Aftreden gedwbngant wor den, zoodat Hèrriot do h abinetsformlaitifl kan in handen; krijgen, d,alu gaat Frank rijk naar een ijadieale dictatuur, die spoe dig door de socialisten Zou 'wbrdlen overj genomen. Briand zou zulks wel kunnen voorkomen door Kamerontbinding, wajar- nwe hij dreigt, docli die is o nwiaarschijn- lijk als mapijtregei van een schipperaar, die bang is voor krasse mpatregelen. Enfin, do Kamer is tot heden verdaag;!). 1926 is het herdenkingsjaar van den heilige van Assis.ië en vele vereerders van Sfc Francdscus maken zich. op om dit jaar een bedevaart naai' dit stadje te on dernemen. Dit heefk den burgemeester der stad Assisië appleiding gegeven zich. tot zijn gemeentana.rem te wtenden met het verzoek mede te werken tot een w'u-ardiga viering van deze herdenkingl en hun daar toe de noodige wenken gegeven: In da eerste Maats dringt hij pbij 'hen opi pan hun huizen zooveel mogelijk het historisch karakter te hergeven, wjajt in vele gevalle» met, geringe moeite en kosten kan ge- suhnieden Dan. moetera de vensters en halbons van bloemen voorzien worden een wedstrijd zal meehelpen om deze'ver siering aan te moedigen. Op de voornaamste feestdagen moeten do huizen van buiten verlicht worden, doch 'niet met een doodac'he moderne elee- trische verlichting, doch met flambou wen en toortsen in smeedijzeren houders, gelijk dn-t in de middeleeuwen gebruike lijk was. Natuurlijk moeten do huizon vlaggen, en wel met het stedelijk rood blauw1. Het uithangen van wandtapijten in dezelfde kleuren wordt aanbevolen, vooral apn de bewtaners van de hoofdstra ten. Op de feestdagen moet ieder burger voorzien zijn vain de Ooearde, die plliéenj inwoners mogen dragen, en die de gemeen te verstrekt. Voorts dringt de burgemees ter er nog' op aan, dint men de stratc® schoon zal houden, logeerkamers beschik baar zal stellen en de vreemdelingen zal bejegenen op een wijze dam grooteu hei lige waardig. Ieder moet er zoodoendp toe meewerken den naam yjaim de stad, ófte dit jaar tot in de verste uithoeken der wereld gehoord zal worden, 'een goeden klank te geven. Een inboi initiatief van dezCta burger-' vader. t 1 L Mgr. Scghers. Z. D. Hl. Monseigneur Segjhers, bisschop v. Gen-t, die sedert eenigen tijd ernstig ongesteld is, heeft Zondag de HH. Sacra menten der Stervenden ontvangeh. (Msbode) D» toestand lau kant Merrier. Men ontveinst zich niet, dat de alge- meene situatie steeds zeer kritiek is en dat het fataal zou kunnen worden, indien de maag die nog steeds uiterst zwak is, andermaal do voeding zou beginnen terug te geven. in hem alle vertrouwen, luisterde naar hem, nam zijn bewijzen aan zonder den af grond to zien, waarin hij mij zou storten. En ik moet tot mijn schande bekennen, dat het romantische en geheimzinnig^ vaa^ een geheim huwelijk niet aan mijn jeugjdige verbeelding mishaagde. Doch ook een oogenblik ontwaakte ïn mij het plichtgevoel en de kinderlijke liefde. Minstens ga ik toch aan grootpa het plan van mijn huwelijk meedeelen, ook hij heeft mij voor het grootste gedeelte van mijn leven opgevoed. Neen, Clara, dat moet je niet doen, wacht nog een beetje, ik smeek het u, als gij met mijnheer Tréder spTeekt, dan ben ik een verloren man. Ik was getroffen door den smeekenden toon waarmede hij- deze woorden sprak, en nog meer door de bleekheid die plot seling zijn gelaat overtrok. Do toestand waarin ik hem zag, had mijn oogen moeten openen; maar neen, ik beloofde hem1 niets te zullen zeggjen, en wij scheidden van elkaar tot den volgen den morgen. Dien avond kon ik niet slapen. Allerlei gedachten doorkruisten mijn geest, een wrecde onzekerheid kwelde m» en meer dan eens maakte ik het besluit, om die Onder de vele telegrammen,,, die. met wenschen voor zij-n herstel aan kardinaal Meroier werden toegezonden, zijn er ook tweo van do bisschoppen van Tjtrecht en Den Bosch. Zijn Eminentie stelde deze attentie van doorliohtige leden van het Nederlandsch episcopaat zeer op prijs. (Maasbode.) i Uit Karlsruhe wordt gemeld, dat de. directeur van de tuchtschool te Fechin- g'en, dr. Georgj, gewaarschuwd werd am naar de gymnastiekzaal te komen, waar een ongeval zou gebeurd zijn. Onderweg, in een- lange eenzame gang werd de directeur door twee schoten iu de borst ■getroffen en levensgevaarlijk gewond. Da dader is ontkomen, maar men denkt met een wraakoefening van een ontslagen', tuchtschool jongen te doen te hebban. Ecu gasontploffing, Groote verwoesting Te Berlijn is tengevolgjo van een he vige gasontploffing' in de Kirchstxasso een huis vernield, waarin zeven g"ezjnneh! woonden. Zeven bewoners zijn gedood, 20 gewond. Het puin ligt 2Vr M. hoog. Ken juist voorbrijijdendo leege autobus is ook geheel vernield. Nog 2 vrouwen liggen' onder het puin. Iets oier den persoon van Pa-ins, Wimi'isch gratz. De inhechtenisneming van Prjns WHh- dischgrat-z heeft waarlijk niet alleen in Hongarije de algemeen© aandacht getrok ken en iedereen vraagt zich dan ook af, welke beweegredenen deze aristocraat toch' wel gehad mag hebben, om zich in een „onderneming" als de beruchte Hongjaar- sche valschmunterij', te steken. Wel waa 1 's Prinsen zucht naar avonturen en l>ui- tennissigheden in breeden kring .bokead en daar hij zich bovendien licht beïnvloe den laat, meent men wel dat hij: zich, tot op zekere hoogte, met de^e affaire gjng bemoeien, om het middelpunt te worden eener, nu niet direct te apprecieeren be langstelling;. De familie Windscihgxatz is van oude Opstenrijksche aristocratie en de thans achter 6lot en grendel gesloten, Prins Liid- wig, is de neef van Windischgriltz, dje in het jaar 1848 in Hongarije pp den voorgrond trad. Zijn vader was generaal traditioneel was in de familie het dra gen van de militaire uniform zoodal; ook Lttdwig1 in 't leger dienst nam en hij heeft zich herhaaldelijk op bijïondero wij ze onderscheiden. Uit vrije beweging streed liij mee zoowel in den Russisch- Japanschen oorlog als in den strijd tus schen Servië en Bulgarije, heeft zijn leven dan ook herhaaldelijk op het spel gezet e» het Oostonrijksche leger goede diensten bewezen. Elegant en innemend vaiï karak ter, slaagde hij er in, mede door zijn fa milie-relaties, een flink vermogen bijeen te krijgen en ook zijn politieke Kan am stonden niet slecht, daar hij vele invloed rijke vrienden in binnen- en buitenland telde. Het woordje „politiek" is toen in Windisohgraitz' toch al zeer uitgebreide avontuurlijkheids-vocabulaire een voorna me plaats gaan innemen. 1 Keizer Frans Jozef moest echter niet veel van hem heb-ben. Daarentegen bezat hjj het volste vertrouwen van koning Ka- rel. Gedurende den treurigen tijd van het debacle stond Windischgratz voortdurend aan Karel's zijde en stelde alle mogelijke pogingen in het werk, om de dreigende catastrophe te voorkomen. En zelfs toen zijn bemoeiingen mislukt waren en ko ning Karelmet zijn familie naar Zwtser- land moest vluchten, was het weer fV".in- dischgr&tz, die de belangen des konings ïn Weenen op nauwgezette vrijze behar tigde. Toen ter tijd reisde hïj met een kof fer vol goudstukken naar het gevluchte koningspaar, dat daar in Zwitserland van vereeniging, waarvan de gevolgen niet 'te herstellen zouden zijn, te weigeren; het kon nu nog. Had ik maar geluisterd] naar de stem van mijn verstand en geweten! Wat een tranen, wat een verwijjtingöti zouden mij bespaard zijn! Maar als men op een zeventien jarigen leeftijd bemint, zonder eenigo ondervin< ding van het leven, dan denkt men er nieN aan dat men zijn ongeluk tegemoet gaat» doch spoedig daarna heeft men berouw» wanhoopt men, maar dan is het te laat. En dit is mij overkomen. Volgens de afspraak met Adriaan maakt begaf ik mij' in zijn gezelschap naar een priester in de nabuurschap, ca liet hem heel gewillig spreken over <hs verschillende voorwaarden, die voor een geheim huwelijk moesten vervuld worden J als onder suggestie antwoordde ik op alle vragen, die de priester mij stelde, juist zooals Adriaan dit wildeik vroeg mfj niet af of ik den priester bedroog: ik ant woordde Lij!::), werktuigelijk. - - Zoo kwam alles dus voor ons huwelijk gereed. Op den bepaalden dag verliet ik heel vroeg in den morgen het kasteel, het go- zicht met een dikke voile bedekt om «jet herkend te worden, snel sloeg ik de rich ting in van de kerk. (Wordt vervolgtLJ

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1