LEZING ial- diger NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND rkoopen. DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste B8ad BUITENLAND UIT ZEELAND^ MIDDELBURG COURAW. ingQii enz. ZATERDAG 16 JANUARI 1926 DICHTEN Verpachtingen I 1926, UW" te GOES, ndblusschers Dit nummer bestast uit twee bladen 8ELGIE ITAlIÊ TURKIJE RUSLAND ^BINNMland^ Watersnood. VLISSINGEN GOES cijfers wordt aan stelen die aan. be leden ie verstrdkt. NUMMER 6 3S«r> JMRBANË bet hoofdgebouw' mgenis te Goes eni tetoorlokalen voor. door den. districts Iragen aan de Ra- Konen aaapemjere (DeZ.}it 326. -f 14, Wiutergerst t #11- #12, Ha-' n-wten 13—15,- Braine Boanok 60, alles per IQQ del kalm. 1925. i Was tailw'e f 12.75 1.50, hawerd! 10.501 loonen f 14. twarsliggers. I ar. nkel- an' ..Woonh.ua» uur, erf en tuin, m woonhuis, m«fe iubbel vpirkenshok, huis, erf en tuin". t it* >an, Kram', be, toereninsjwat, r [limspa», Verbist. lOereninspan, Van eren, span, Pilaar. De Kok. atsbewijSj te !0, Goes, of CIFIC, Cool- 9863-50 il jetten. Zuid-Beveland n hooge provisie voor ons. 5 werken, gelieven- iit Blad. 3 meestal het gan- gebrek aan eetlust 3 teekenen dat de t het wezen moet. ,het" middel dat tl gebrek aan kracht dingszouten uit de m het bloed wordt mpjesmaakt uw lam binnenkort dat •ezondbeid behoort 12 fl. f21,—. isten. Den Haag. i NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux vat' Redactie ex Adminletratl® Wmuingsi. iiOES Intarloc. Telefoon' Redactie en Administratie Telef. Mo 207 Sljkanto.v ivU0D£?t..3URÖ. Wlerkt I ex 2| 'sietaor Nes 47" Abonnerriuntspdis r ..£0 por trie maanden, bij vooruitbetaling Advertentiin van i tot 6 regels f ü.to, elke rog-si meer f 0,16 ContractregolprIJ», te beginne" ol. oOC ragde, be "I uidsnd lager 'MOTTE WAARDE JfAN PUBLICITEIT WORDT GEIEZES IN ALLE KRIN8ES Een edels daad. Do verheven Opperpriester, dia van het Vatikaan uit de strijdende Kerk Gods bestuurt als plaatsbekleeder van Jezus- Christus, heeft dezer dagen getoond, den geest van ontferming en mededoogen met het lijdende menschdom te weerspiegelen, die uitblonk in den Godmensch tijdens Diens omwandeling op aarde. Want nau welijks bereikte zijn vaderoor de onstel- lende tijding van den schrikkelijken wa- tersnood, die Nederland kwam teisteren of met waarlijk vorstelijke mildheid gaf Hij, die, gedrukt door de, ook financieele- zorgen eener wereldkerk, niet over on beperkte middelen beschikt, de aanzien lijke som van 20.000 gulden om onder da slachtoffers van den watersnood te ver doelen. Niet onder de Koomseho slaeht- offers, maar onder „de slachtoffers;' kort weg onverschillig van wélke religie of gezindte die mogen zijn hiermede toonende hoe hij, Paus Pius XI, do waar dige stedehouder is van Hem, die op zoo ontroerende wijze in den pafabel van den barmhartige» ^Samaritaan leerde, wie onze naaste is en wie wij als onze naasten' moe ten liefhebben. Daar zal wel niemand gevonden wor den, die deze edele daad! des Pausen niet dankbaar toejuicht. De Maeder van haar volk. Nauwelijks bereikte de mare van do vreeselijke overstroomingsramp in Lim burg, Noord-Brabant on Overijsel het Koninklijk paleis, of Hare Majesteit de Koningin snelde persoonlijk naar het too- neel der ramp, keerde er zelfs herhaalde lijk weder, om troost en opbeuring en be moediging te schenken wat meer nog dan Haar rijke gave r!s balsem werkte op de wonde. Bij d it verschijnen in het gebied der overstrooming toonde Koningin Wilhel nuna zich een echte dochter van Haar doorluchtigea vader, Willem III die in de zestiger jaren er»neens persoonlijk in het overstToomintrsgebied verscheen en zich er gedroeg niet sights als vorst, maar als vader van zijn volk Zelfs de vinnigst politieke tegenstanders van het koningschap buigen het hoofd vol eerbied tegenover dat manmoedig en menschlievend optreden onzer Vorstin, waarbij Haar vorstelijke gemaal, Prins Hendrik, Haar met belanglooze offervaar digheid en een oprecht medelijden met het lot der getroffenen ter zijde stond. Waar zóó ons Vorstenhuis optreedt, daar kan het niet anders of de banden tusschesn Oranje en Nederland worden steeds nau wer toegehaald en schaart ons volk met des te onbezwekener trouw zich rondom den Koninklijken troon. De Katholieke Dane. De Katholieke Unie, het centrale or gaan van de Katholiek-politieke actie, heeft, naar onze correspondent te Brussel meldt, een nieuwen voorzitter gekkozen. Do. keuze der meerderheid viel op Van Dievoet. Kamerlid voor Brussel, aia tot den democra.tisChen en Vlaamsdhgezinden vleugel behoort. De aftredende voorzitter ww smr. Paul Segors, Katholiek-conser vatief Kamerlid voor' Antwerpen. (N. R. OU Die begrafenis ara èe Koningin- moecier. Het lijk van koningin Margaretha is bijgezet in een voorloopdge nis in de inge bouwde pilaar aan den rechterkant Van het groote altaar van het Pantheon. Dit .is een van de vele nissen, die aangebracht zijn onder paus Paul III Farnesse en be stemd zijn voor de borstbeelden van de beroemdheden, schilders en beeldhouwers vooral, die in deze kerk begraven zijn. Deze nissen behooren aan de congregatie der „Virtuosi del Pantheon", die ten doel heeft jonge kunstenaars aan te moedigen. In het begin van de vorige eeuw zijn in deze nissen o. a. borstbeelden geplaatst van Rafaël, Poussin, Mengs, WinckcLmann, Piranesi, Cimarosa, van Dante, Tasso, Titiaan, Columbus, Galilei enz. Kardinaal Consalvi heeft later deze profane beelden «ten wegnemen en overbrengen aar bet Rapitool. Het lijk van Victor Emmanuel II heeft ymr jaar lang, dat van Humbert I vijf jaar in deze voorloopige nis gerust, tot dat de graftombe gereed was. Men hoopt, dat de tombe voor koningin Margaretha, waarvan de vervaardiging is opgedragen aan Cirilli, den beeldhouwer van Hum- bert s tombe, in 1927 gereed 2al zijn. Naar de particuliere correspondent van de Temps te Rome meldt, heeft de koning zijn voornemen te kennen gegeven om de villa van koningin® Margaretha te Boruighera te schenken aan de vereeni- I ging van weduwen en moeders van ge- I sneuvelden uit den oorlog als herstel lingsoord. .Hij meent hiermee in (jen geest van zijn overleden moeder te handelen. Nederlanders te Reine. Dc Romeinsche correspondent van „De ,Tijd" bericht Dinsdag 12 Jan. hield do zeereerw. pa- ter di-. R'. van Oppenraay 8. J. in de kerk van den H. Adreas della Valle de preek, gelijk in het octaaf van Driekomingjen preeken worden gehouden in verschillende talen. Pater van Oppenraay sprak' naar aan leiding van Matth. II. 1 en 10. „En zie de ster die ze zagen in het Oosten", enz. Hieruit volgde de verdeeling! der preek, het geloof is een licht voor het verstand, een kracht voor de ziel, en een troost voor bet hart. Spreker zou zich bepalen tot het uit werken van het eerste punt. Gelijk men om de gezondheid te waar- deeren op het ziekbed moet liggen of althans aan een ziekbed staan, zoo moet men om de groote gave des geloofs te waardeeren, zich den toestand indenken van de heidenen vóór hunne roeping tot het Christendom. Zelfs van de meest be schaafde heidensche yolkeren geldt de prophetic van Isaias „tenehrae oooperient terras", „de duisternissen zullen dc aarde bedekken". De gewijde redenaar gaf hier een levendige schildering van de bescha ving van Athene en Rome, van den toe stand waarin deze volkeren zich bevin den, alvorens dat het christendom' hen ge predikt werd. De aardsc'he beschaving is mooi on nuttig, maar noodzakelijk i9 alleen de wetenschap die een waardig en waar antwoord geeft op de groote vragen: Van waar? Waarom? Waarheen? .Welk ant woord gaven daarop die hoogjverlwjb.te heidenen? Hun geestelijke armoede en el lende. De gewijde redenaar ging hier na hoe diep de meest beschaafden onder da heidenen geestelijk en zedelijk gevallen waren. Na Christus echter, geeft zeQfs het eenvoudigste catechismuskind een afdoend antwoord op deze vragen, weet de levens raadsels op te lossen. Hierin bestaat voor ons christenen de grootste geestelijke rijk dom. In do conclusie van zijn zeggen, spoorde de gewijde redenaar allen aan ons geloof hoog te schatten, het met zorg te bewaren, maar ook om het door woord, voorbeeld en gebrek aan anderen deelachtig! te maken, als aan een geestelijken rijkdom, die ons tot mededeelen geschonken werd. Ongeveer geheel de Nederlandscshe ko lonie woonde aandachtig deze Nederland- sehe preek bij'. KemaI's doodvonnis over Kon- stautinopel. In zijn artikelenreeks over het moderne Turkije schrijft Spender in de Westmin ster Gazette 'thans over hed doodvonnis van Kemal over Konstantinopel. Niet al leen, dat hij de regeering naar Angora verplaatst heeft, hij doet ook zijn uiterste best "allen vreemden invloed uit Konstan- tinopel te weren. Zoodoende moet het den weg opgaan van St. Petersburg, een tweede Leningrad worden. Er is immers geen oosmopolitischer stad ter wereld dan Konstantinopel. Alle zeevarende volken zijn er vertegenwoordigd en dan nog de Grieken, Joden, Armeniërs, Syriërs en verdere Levantijnen. De vreemdelingen Rebben tot dusver de stad leven inge blazen en haar tal van moderne gemakken bezorgd, als tram, telefoon, électriciteit, enz. en een groot kapitaal is in deze on dernemingen belegd. Thans moet Kon stantinopel, waar de vreemde invloed (ook op de rageering) te sterk was, onderge schikt gemaakt worden aan Angora en worden verturkt. Alle vreemde winkels moeten voorzien zijn van Turksehe op schriften. De vreemde naam mag slechts vermeld worden in letters, niet grooter dan een derde van het Turksehe op schrift. Vreemde'geneeshceren, tandartsen, tot kelluers en schoenpoetsers toe, die zich to Konstantinopel willen vestigen, behoeven daartoe vergunning van de re geering en, naar Spender vernam, wordt deze vrijwel nimmer verleend. Thans tracht men het buitenlandsch personeel -van de tram! te weren en wil men zelfs zoover gaan te gelasten, dat alle telefoon gesprekken in het Turksch gevoerd moe ten worden. Deze maatregelen zouden met een staking! van tram- en telefoondienst gelijk staan, zegt Spender. Hij betwijfelt echter of het zoover wel zal komen. Het Oosten is nu eenmaal anders dan het Westen. Een Oostersch regent moet zijn heerschappij nu eenmaal laten gevoelen, maar dat zegt nog niet, dat elk besluit tot uitvoering- komt In de dagen van het sultanaat placht men te zeggen, dat een besluit drie dagen leefde, den dag van de uitvaardiging, den dag van de invoe ring en denying van de intrekking. Zoo is het nog vaajjj. ,1 let ergste is echter, dat men toch niet precies weet waar men aan toe is. Vooral de koopmansstand heeft daaronder te lijden. De bestaande zaken staan vrijwel stil en liet vestigen van nieuwe zaken is vrijwel onmogelijk. Al leen de Duitschers ontplooien een groote bedrijvigheid. De anderen zeggen, dat zij hu o vingers zullen branden, maar, gezien het verleden, is Spender daar nog zoo zeker niet van. Van haat tegen den vreemdeling! op zichzelf heeft Spender te Konstantjncjj-el niets gemerkt en wat het verzet tegen de maatregelen van Angora betreft, is men er in Turksehe kringen al evenmin over te spreken als onder de buitenlan ders. Doch kritiek wordt hier al evenmin aangemoedigd als te Moskou of Rome en Konstantinopel heeft niets in te brengeh, terwijl Angora dijg iu dag uit herhaalt, dat de verandering duurzaam en onher roepelijk is. Kemal heeft het zoo besloten en dat kan niet ongedaan worden .gje- maait. (N. R. CtJ Geheime punten iu de Russiseh- Turksfhe eremkomsi? Zooals bekend, hebben Engelsche bla den dadelijk na de bekendmaking van het, sluiten van de Russisch-Turksehe over eenkomst dc veronderstelling geuit, dat de overeenkomst geheime punten moet bevatten, die tegen Engeland zijn gericht. De sovjet-bladen spraken deze veronder stelling tegen en beweerden, dat de over eenkomst geen geheime punten heeft. De „Posijednieja NowosjT', het orgaan van prof. Miljoekow, den gewezen mi nister van buitcnlanrlsche zaken, ver klaart nu, dat het over bewijzen besëhikt, die onomstootelijk vast stellen, dat er wel degelijk geheime punten bestaan. Volgens het blad van Miljoekow, voorzien deze punten in de wijze, hoe Rusland zijn bondgenoot Turkije zou helpen in het geval van een botsing tusschen Tur kije en een derde mogendheid,, waarmede natuurlijk Engeland bedoeld is. De bolsjewiki hebben zich verplicht in geval van een dergelijken oorlog aan Angora de haven 'van Batoem over te dragen, welke haven door een goeden straatweg met Kars, Adzjaris Tschaly en yArdagan verbonden is. Bovendien ver plichtte Rusland zich in een dergelijk gp- val een zeker aantal paarden, munitie cn graan aan Turkije te .jeveren. Turkije zou dan tevens al zijn "Troepen van de Russisch-Turksche grens kunnen over brengen naar het oorlogstooneel. De af stand van Batoem wordt door Rusland niet als opgegeven van de neutraliteit beschouwd, wijl Batoem theoretisch Turksch gebied is en slechts in eeuwig durende erfpacht aan de republiek Ge orgië en daardoor aan do Sovjet-Unie werd Korte berichten Volgens een bericht uit Madrid zijn bij Barcelona 200 visschersbooten door een storm overvallen en heeft op zee op talrijke plaatsen het land overstroomd. Uit Parijs wordt gemeld, dat de storm bij Toulon veel schade heeft aange richt, en de scheepvaart daardoor geheel stopgezet moest worden. Een Franscl# transport uit Marokko moest zijn toe vlucht. op de Spaansche kust zoeken. Volgens het jongste R,euter-telegram is alle hoop opgegeven om de mijnwerkers (Reuter spreekt van 93) die in de mijn van Wilburton (in den Amerikaansohen Staat Oklahama) zijn bedolven, levend te rug te vinden. Een via New-York te Londen ontvan gen bericht bevestigt, dat 93 mijnwerkers zijn omgekomen. De 8 geredden waren over de verminkte lijken van hun kame raden heengeloopen. Volgens een bericht uit "Washington ontmoet het voorstel der Amerikaanscha regeering om een credief van 6 milliocoi dollar toe te staan voor den bouw van een nieuw luchtschip, veel tegenstand in het huis van afgevaardigden. Bisschop Marty van Montauban heeft bij 't hof van beroep te Toulouse een proces tegen den burgemeester van Labadtide-St. Pierre verloren. Het ging om een recht over het luiden der kerk- omklokken. Na het vonnis van het hof van beroep heeft de bisschop van Montauban besloten het interdict over de kerk uit te spreken. Dantzig is een afzonderlijk bisdom geworden. In vele deelen van Engeland heeft 'het gevroren, en vooral in Z. Emgelamd! Wlaas 'theel koud. Dc toestand van kardinaal Merrier is geleidelijk achteruitgaande, Uit*Siin Sebastian 'wbrdt gemeld, dat do zonen van ex-keizerin Zita voor den tijd van drie maanden njaiar het land goed van een godsdienstige veteenigjug bij Lourdes zijn gegaan da,t de prinsessen spoedig zullen volgen en dat keizerin Zta hen daar zal bezoeken. Donderdagochtend vroor het te Ber lijn alwaar 11 gr. Het gevolg van de strenge vorst is, da.t er in dien nacht njet minder dan 5080 personen een schuil plaats in het asyl voor dakloozen heb ben moeten zoeken. Dit is een record, Uit Berlijn en uit Rome worden temperatuurwisselingen gemeld. De groot ste koude zou daar voorbjj zijn. Volgens de Berliner Lokal-Anzei- ger is te Cassa in Tsjecho-Slowakije een groot grondbezitter, gïaaf Andrassy, in hechtenis genomen onder de beschuldiging van brandstichting. Zijn huisknecht js ook gearresteerd. De Crisis. De Tijd schrijft: Brengt men de aanwijzingen, va» ver schillende zijden verstrekt, met elkaar in verband da,n moet men wel tot do con clusie komen, dat in de eerste dagen d|e crisis nog niet zal worden opgelost. Uit anti-revolutaonnpdren krj,ng ver- neemt men, da,t aldaar het compromis-I voorstel De Visser uiterst koel is ont- vangen. De christelijk-historisehcn zopden er maar m^tig mee zijn ingenomen, en I zelfs met het plan rondloopen van hun j misnoegen .ter gelegener tijd openlijk te 1 doen blijken. Dat onder die omstandüghe- den bij de katholieken niet veel geestdrift bestaat, lfiat z.ch gemakkelijk begrijpen! Het moet dan ook niet uitgesloten wor den geacht, dat weldrlp dg. De Viaac p zijn pogingen zal opgeven, j De opdracht zou dan vermoedelijk ^an een ander worden gegeven. Verschillende namen worden genoemd, o. a. mr. vlajo i Leeuwen, vice-president va,n den Raflti van £5tat.e. Zou ook dat niet lukken, dan pas zou, naar de meening Vs|n sommigen', het mo ment gekomen zijn voor de Koningin om het ontslag te weigeren, ou zou het kabinet-Colijn terugkeeren, gelijk' het ka- bir -Ruys na, de Vloobweterisis. Alleen de veronderstelling, dat djt laatste zou kunnen gebeuren, wijst er reeds op, in ■welke groote moeilijkheden hei gemeng de votum van 11 November regeering en j parlement heeft gebracht. Nederland en België. De correspondent te Brussel van de „N. R Ot." meldt In een bijeenkomst van de commissie voor b-uitenlandsche zaken uit de Kamer van Afgevaardigden heeft de katholiek Jaspar, oud-minister van b-uitenlandsche zaken, gevraagd hoe het stoDcl met het Ne- derlandsch-Belgiscbe verdrag. Daar mi nister Vanclervelde afwezig was, heeft Van Cauwelaert, de rapporteur, geant woord, dat er geen sprake' van kon zij!n, dat do onderhandelingen thans voortgang vinden, gezien den parlementairen toe stand in Nederland. j Be i oorbereicingscoinmissie voor de econ-omisehe Volkenbondsconfcrentie. I De Zwit-sersche correspondent van de „N. R-. C-t." meldt, dat Nederland waar schijnlijk in de voorbereidingscommissie voor de economische Volkenboindsconfet rentie twee zetels zal verkrijgen. Behalve dr. Krüller, die reeds tiitgenoodigd is en de uitnoodiging ook reeds heeft aangeno men zal, naar thans verwacht wordt, ook monze landgenoot Oudegeest hierin Zit ting nemen. De dijken un dc Vecht. Men seinde uit Zwolle aan „Dc Maas bode" dato 14 Jan. j.l. Donderdag hebben we ons in verbin ding gesteld met den dijkgraaf der Noor- der Vechtdijken den heer baron van Haer- eolte. Deze deelde ona mede,'dat 8r in het midden van de rivier zeer veel drijfijs is, dat zoolang de vorst aanhoudt geen gevaar kan opleveren voor de dijken. Alleen als de dooi intreedt, wordt de toestand kritiek. De bruggen te Ambt-Hardenberg, Om men en Dalfslb hebben het hard te verant- mwoorden. Overal trachten de militairen de bruggen van het ijs vrij te houden en slagen erin ten deele. In Dalfeen zijn meerdere brugvakken door stapelend ijs afgesloten. Eenige militaren der genie uit Utrecht, die te Dalfsen met spring stoffen zijn gearriveerd, hebben het ijs op verschillende plaatsen doen springen. De dijkgraaf noemde den toestand thans nog niet verontrustend als de brugbewakers maar op hun hoede zijn. Gevaarlijk wordt het, als straks de dooi in/treedt en de dijken weerstand moeten bieden aan het zware drijfijs. De hoofdingenieur van den Provincialen W aterstaat heeit zich op verschillende plaatsen op de hoogte gesteld van den toestand. De toestand in Westelijk Maas en Waal. Men jpeldt uit Thiel aan „De Maps' bode"- Pen nieuwe ramp heeft zioh gevoegd hij de wia,tersnood-ellende in het LandJ van Maas en WapJ. De waterwolf heeft een bondgenoot gekregen in de strenge vForst, die alles dreigt te vernielen Wat nog Weer stand heeft geboden aan de kracht d|er golven Tusschen Maas en Waal strekt zidh nu een wit besneeuwde ijsvlakte uit waarin de dorpen Leeuwen, Wamel, Dreumel, Ileerewa.arden en Alolien bevroren liggen. De gehpele door het ijk omsloten huizen zijn niet meer te bereiken. Met een ijsvlet wbrdt getracht een ver binding tot stand te brengen om demen- echen, die op den dijk zijn achtergebleven waaronder ook de hulpbrigade, c'jp mare chaussees en 'de menschappen van hek korps politietroepen, van het noodige te -voorzien. Er is gezorgd voor een voorraad! voor enkele dagen maar toeh- gaat het Wei 'deniggzins gelijken op een ovefwinterdg op Nova, Zenibla. (Wanneer do vorst aanhoudt en het ijs sterk genoog is, zbu zou de bevoorrai ding geen onoverkomenlijko moeilijkhedem ondervinden, doch het is mogelijk 'djat het ij's geen voldoenden vloer krij"gt zoolang do in den Maasdijk gebrachte overlaat blijft Werken hetgeen nu nog het geval is. Het vooruitricht is allerbedroevendst. Het, in tie primiteve stallen op den dijk ondergebrachte melkvee heeft zeer veel van de koude te lijdendts voedselvoor raad is schaarsch, zoodat, indien er .njet spoedig .verandering in den toestand! komt het leed niet te overzien is. Te Wijchen en omgeving', waar het wa ter Donderdagmorgen 30 c.M. is gewas sen, zijn weer verschillende gedeelten over stroomd. Doordat het ijs zich begint vaat te zetten, is de toestand kritiek geworden. Verschillende boerderijen kunnen niet meer bereikt worden. Do bewoners zijn aan koude en honger blootgesteld. In Dreumel is het aantjal ingestorte huizen gestegen tot circa, 150 terwijl en* 200 scheuren en verzakken. Dit Druten wordt, g-esemd, dat a,ajn idjj» tabaksstripperijen de werkzaamheden zijil hervat. De auto-dienst NijmegenDrutën Waal is volledig hersteld. Hier en dfljar betrekken dc menschen weer hun zol ders, om! daar te stokein, teneinde stoken, teneinde de wintervoorraden'niS( te laten bevriezen. i Uit Appeltern meldt men: Door de ingevallen vorst Wordt door die op zolders en stallen gevluchte "bewoners thans nijpende 'koude geleden, dalai-ver warming op de meeste plaatsen niet mb- lijk is. Het onbevroren houden van aard appelen en andere levensmi ddele® is I thans hiina niet meer mogelijk. De scholen zijn' nog steeds bezet met vluchtelingen. De tweede verantwoording van het R.-K. Huisvestingscomité, slutendo 14 Januair, wijst met de vorige lijst mee een totaal van f85.884.78 aan. Intusscha» was het bedrag der inschrijving Vrjidial?* morgefi gestegen tot ruim f 1,30.000. - Blijkens de advertentie in "dit num mer kan bij de boekhandelaren te dezlar stede worden ingeteekend op die lijsten, die door het Watersnoodcomité zijn neer gelegd, om er giften op te verzamelen vete- de slachtoffers van de overstrooming. Het vliegveld bjj' Vlissingen, Het vliegveld op Walcheren üJigt voor een groot deel onder de gemeente Oost-' en West-Souburg-. Het rijk heeft nu aan het bestuur dier gemeente toestemming ge vraagd o,p haar grondgebied pp het veld) een vliegtuigenloods van 22 bij 27 meter- te mogen bouwen, met bijbehoorende loka liteit voor passagiers, douanen en verder personeel. Als controleerend geneesheer voor hetStaatsbedrijf der Posterijen en Tele grafie is nangëwezen dr. J. Louwerier al hier. Van hier wbrdt aa® „Het Volk" ge meld: Het werk tot verbetering van den. Nieuwen Vlissingschen weg bij de Keer sluis, dat in werkverschaffing wbrdt ujt- gevoerd. is deze week stopgezet. Van den Rijkswiaterstaait Was reeds toestemming ruing vorkregen om den dijk te verleg gen en "dj} muren van de bestaande,' cou pure te sloopen, waardoor do Weg veel breeder zou wbrdjen. Reeds wias hiermee begonnen, toen het bestuur valu de» pol der Walcheren hiertegen bezwaren in-' bracht. Dit bestuur wil wel de wegver- breeding toestaan, doch dajn moet niet al leen de bestaande coupure behouden blijft ven, doch daarnjajast oen "tweede aangaf gebracht Wlajagdoor de trambaan zou ge- legd Worden. „De Vier Ruiters uit de OpenbwBgri Verwijzende naar de advertentie hed|gri geplaatst in ons blad, voldoen wij giajaras aan het verzoek der nieuwe Directie vad d« Schuttershof-Bioscoop, om' cukelep woorden over bovenstaand filmWerk <4 schrjjven. Over 'deze film' veel te z*gge< is vrijwel overbodig, daar de faam van m enorm. w<erk tot in de kleinste .plafttacnj is doorgedrongen. Deze die ons atffwtisseleaid ver* plaatst najajr Argentinië en het hartje Vêat het gezeUchafp-leven te Parijs, die in bont4 rij het leven in de "fartildèrnis, jn da ba* schaking, zoowel aIs de versdhrikking«d. van den oorlog vertoont, is een der best4

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1