ook tuiten Amsterdam kunt XJ van onzen grooten uitverkoop profxteerèn. Vraagt stalen en zicktzendingen - onkekenden onder opgave van referenties - aan onze afdeeling WEES WIJS een {link Heerenhuis BIOSCOOP-VOORSTELLING en LEZING Een Generaal- Vertegenwoordiger UITVERKOOP HIRSCH CIE HET CENTRUM Dienstbode 34 Olmeboomen, GAüAD<Ss Drukwerk maakt sterk! LROOS^^^ Rekening-Courant, BeSeening, Prolongatie, Deposito's Spaarbank: rente 4 pet. Adverteeren doet verkoopen. DONDERDAG 14 JANUARI 1926 ra!EüVlr£ «JEfcUWSUriE COURMtf.. Journalistiek KERKNIEUWS ONDERWIJS REChffsZAKEFT"'^ Posterijen en Telegrafie MARKTBERICHTEN Sociale Berichten. Advertentiën. De Verknoping van den BOEREN IMSPAM Woensdag 3 Maart 1928. BÓEREN-INSPAN Donderdag 18 Februari 1926. 21 Januari a.s. 46 zware Ulmeboomen HH. KLOMPENMAKERS J. J. O. RIP P ost'Or Jcrs. Amsterdam den 3den Februari 1826, aanbesteden Schuurpoeder s jSCHURA" Tweede Meisje Ta koop bij inschrijving VRAAGT TARIEVEN op Qmsnm m januari 1926, op eiken termijn. voor onze fabrikaten Hand-Brandblusschers UIT DE PERS De NederlandsChe militair. „Ut; Morden" schrijft: Tiet is niet te onpas, in deze dagen ook «ons even de aandacht te vestigden op het ■uitmuntende Werk dat in de oversttoomdfe •gobiedne gedaan wordt floor militairen eoi mariniers en hun officieren. Het is moeilijk, inspannend oni lang1 niet ongevaarlijk werk, maar liet wordt krach tig, hekw'aam en opgewekt gedaan, uieder- 'een, die deze mannen ziet mwlerkoni, krijgt respect voor hun arbeid. (Dat veiïwöndert trouwens niomand. i 'Minister Lanibooy zeide het een dezer dagen nog: hij had niet anders verwacht. De Nederlandsehe militair is een kerel van de da,ad. in alle omstan{djig(heden, wlaar het er op aankomt. Hij is geen „militarist": lrij moppert vlug-: hij" heeft het land ;aan veel sal'u «erenl Maar als het op daden aankomt als de .noodzakelijkheid tot ptanpakken dwingt, dan is-allies met hem te bereiken. Dat heeft de ondervinding getoondi bij vroegeregelegenheden en die reputatie (handhaaft hij ook thans. Aan de honderden militairen ©u mari niers, die sinds dagen in het verdiroinken- land werken, en a,a'n hun koelbloedige r-Q lieleidvollc officieren komt een Woord van hartelijke erkenning en hulde toe. De slachtoffers der overstrooming zul len de eersten zijn, 0m1 dat van harte te. onderschrijven. toch ook onze rijen niet verlaten had, al was zijn otium cum dignitate ingegaan, van hem kan met recht worden getuigd, dat hij gewerkt heeft zoolang hot dag was an zoolang d.e kracht hem geschonken was ■de pen te voeren, heeft hij getuigd ala journalist, getuigd niet in het minst ais Katholiek journalist. Hehuer heeft in de Nedcrlaiidsohe Jour nalistiek een bijzondere plaats ingenomen, zijn werk verraste niet door litterairs kwaliteiten of liooge vlucht van gedacli ten, maar zpn helder verstand endegroots aJgeraeojje ontwikkeling, welke hij zich had eigen gemaakt, alsmede ziju begaafd heid als vlot stylist, stelden hem in staat steeds vlug en met gezag to schrijven over de dingen van den dag, welko aan zijn oordeel als dagblad-schrijver werden onderworpen. J. W. llelmer f Men meldt uit Amsterdam aan „De, Maasbode" Dinsdag is in den ouderdom van 72 jaar overjeden de heer J. W. ïlelnrer, oud-re dacteur van „De Tijd". Het heengaan van don hecT Hclmer slaat op do eerste plaats zijn treurende familie met een droevig leed, waarin wij oprecht met haar deelen, maar is toch ook voor ons, journalisten, een bijzondere eu zware slag. Met hem immers is een dei' beste dienaren der vaderlandsche journa listiek heengegaan, die weliswaar de laat ste jaren niet meer den dagelijksc-hen gang naar zijn redactiebureau maakte, maar Naar „Do Tijd" meldt is, te Semarang' pater F. M. W. J. van Lith Si. J. op 62-jarigen leeftijd overleden. Pastoor van Lith werd in 1863 te Oir- sehot geboren. In 1881 trad hij in de So ciëteit van Jezus. Nadat'hij jarenlang leeraar was geweest aan het St. Wüle- brorduscoilege to Katwijk aan den Dijn, werd hij in 1831 tot priester gewijd. Spoe dig daarop vertrok hij met eecige orde broeders naar Indië, waar hij een der pio niers van do missie op Java werd. D» later, ontstane mogelijkheid tot het vormen van een inlandsche clerus is voor een goed deel aan hem en zijn arbeid te dajifcen. THOLEN. -Dooi* B. en W, zijn op de voordracht voor onderwijzer met verplich te 'hoofdact© aan de O. L. school alhier geplaatst de heeren1. J". Nicu'wenhuipeh te Breskens2. A. Kieviet alhier; 3. L. Heiboer te Hanswcerd. (Z. Nu Politierechter te Middelbar;;. In de zitting van Dinsdag wïu'eoi do volgende personen gedagvaard:; i- I. de K 23 j., werkman te N. eu St. Joosland, wegens toeëigening vani een kal koen, toebehoorende aan A. C. Noam, of het dooden van de kalkoen in 'lint begin van October j.l. te N. en St. Jooslapd. Eisch f 20 of 20 d. h. Uitspraak idem. ,Wi. Wi52 jr., commissionair te 's-Hoor Arendskerke, wegcnaboleodiging van J. de Bruijn te 's-Heer Arendskerke op 23 Nov. j.l. Eisch f 10 of 10 d. h. Uitspraak! idem.. J. L., 22 jr., vrachtrijder te Soroos- kerke, w'pg-ens mishandolingi van II. J. Weezepoel to Middelburg op 12 Nov. j.l. Eisch f10 of 10 d. h.'Uitspraak idem. G. B., 63 jr., werkman te Goes, wegens het berijden van oen rijwiel, wiaaraan was bevestgd eien rijjwielp laatje, van 192-1, dat bestreken Was met zilverbrons, op den openbaren w'egte Kjathendijke, op3 Aug. 11.. Eisch f'10 of 10 4-1'- Uitspraak idem. 'H. K., 21 jr., zonder beroep te Goes, thans gödetinecrd, wiegens landloopelij te Goes oplS Dec. 1.1. Eisch 3 d. li. en 6 jmf, R. W,. I. Uitspraak dezelfde straf, doch •Voorwaardelijk met proeftijd 2 jaar. Tegen C. J. jVL, 63 jr., koopman te Mid delburg, werd wegens openbare schennis van de eerhaarheid te Eoudekerke op 10 Dec. 1.1. geëiseht, i'25 of. 25 d. h. Uit spraak 'f 15 of 15 d. li. Door J. M. M., 30 jr., handelaar in veevoeder te Middelburg) is hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis van den' kantonrechter to Goes, waarbij hij ter zake van een mengsel veevoeder afleveren, ter wijl niet duidelijk op de verpakking dpr verschillende enkolvoudiga grondstoffen, waaruit het mengsel is samengesteld eu hun in pot. uitgedrukte verhouding tot de totale hoeveelheid der stof zijn 'aange geven (gepleegd te Nisse op 16 Juni 1925 is veroordeeld tót ©ene goldboete ivaïi f500 of 90 dagen hechtenis. De ambtenaar vaar het O. M. kvramg eveneens in hooger Kroep. (De malversaties te Bergen <rp Zoomt De strafzaak van don gewezen ge meentesecretaris J. C. van Liempt, w'ordt.,' naar het „Dagblad van N.-Brabant" meldt; 16 Februari a,.s. in h'oogcr "beroep beroep beha-ndeLd voor het gerechtshof to 's Hrtr- togenbosch. Nalatige overwegwachter. Op 8 Januari j.l. heeft dc kanton rechter te Temeuzen uitspraak gedaaH in de zaak Ca- Ph. P. 23 j., overW'eg!wiK-h- ter te Sas van Gent, wion ten laste Was gelegd, het als bealmbte van den spoor weg GentTerneuzen belast mot de be diening van do beweegbare afsluiting op een openbaren overweg", niet heeft zorg gedragen dat die afsluiting tijdjig voor komst van con troin gesloten Wjas,zijtnde aldaar een trein gepasseerd, terwijl de afsluiting niet was gesloten. Bij de behan- dcLing der zaak, was door dien verdedi ger van bekl. rnr. Witlock uit 'den Bosch ■aangevoerd dat de komst van bocfaelden! trein niet was gesignaleerd, dus dat i\j bekl. de afsluiting niet behoefde te slui ten. en bekl. voor dat vermomde f ver zuim dus ook niet strafbaar was. De kan tonrechter overwoog in zijn vonnis dat de verdediger hierbij over het hoofd' heeft gezien, dat, zooals uit het onderzoek is gte- bleken, men hier te doen heeft mmet een spoorweg mot beperkte snelheid, zooge- naamden Locaalspoorweg, dat dus hier niet van toepassing1 is het Alg. Rogl. van Drenst, maar het Alg. Regl. van Dienst-'- op de Locualspoorwegen, en dat derhalve bedoelde trein bij zijn aankomst niet ge signaleerd behoefde te worden. De kan tonrechter veroordeelde ten slotte dep bekl. op grond van het laatstgenoemde Regl. tot eene geldboete van f100 subs 10 dagen hechtenis. (M. Ot.) Tot, controleerencl geneesheer voor F.T.T. is aangewezen te Vlissingen, d» heer P. A. Jens-, arts aldaar. tevens met belangrijke cijfers wordt aan gegeven de finanoieele steun dio aan ba- hoeft igen en werklooze leden is verstrdkt. rioop Vferkoopifigen «nz. Het verbouwen van het hoofdgehouW der voormalige strafgevangenis te Goee «ui deze in te richten tot kantoorlokalen voor. den Raad van Arbeid, is door den. districts' Rijksboutwkundige opgedragen aan de EK W. J. van da Weert en Zonen' nn.nfQ<am^r» te Goes. (T>e Z.) l GOES, 12 Januiari 1926. Nieuwe Tarive fllf 1.4, Wiutergerst fll—f 11,50, Goudgerst fll- f12, Ha ver f9.50fll, Kookerwten f 13—f 15j Rroonerwten f 14f 22, Bruine BoomüB f10—f14, Mjaanzaad 'f60, alles por 10Q K.G. Aanvoer ruim, handel kalm. OOSTBURG, 13 Jan. 1925. i -Op de graanmarkt was tarWe f 12.75 13.50, chevalier f 11.50, haver f 10.5Ö erwten f 14.50, briunehoonen f 14. Voortaan zullen door arle kantoren (dus niet alleen door dc kantoren in Zeeland) postpakettcn voor en over Engeland, welke bij de toezending aan Roozendaal vertra ging zouden ondervinden, aan de postboot VlissingenFolkestone, ter uitwisseling aan Londen, worden gericht. Neder!. R.-K. Bond v. Handels-, Kantoor" en Vuufcetbediemicn „St. Franciscns van Assisië". Op uitgebreide schaal verspreidt deze- organisatie haar twoode propaganda!,ro- churc. De inhoud is rijk aan argementen waar om do R -K. bedienden in den Roo-msr'hen Bond moeten zijn gearganiseerd, terwijl Verkoopingen en Verpachtingen Januari. 14 Noord-Kraaijert, dwarsliggers, Schram. i 21' Goes, boomen Pilaar. 27 Heinkenszand, winkel- on- -.-woonhuis met pakhuis, schuur, erf en tuin- Kram'. 1 I j 27 Heinkenszand, een woonhuis, met landhouiwiscihuur, dubbel varkenshok^ erf en tuin, Kranr. Februari 17 Nieuwdorp, woonhuis, erf en tuin'. Pilaar. 18, Sehorc, Ixiereniuspan. Kram. 19 'sTIeer Arendskerke, boereninsjnSt, Pilaar. f 24 Kruiningen, boerenimspan, Verbist, 25 "Wolphaartsdijk, boereninspanVan Dissel. i - t Maart. 3 's H. Hendriskiuderen, boereniuspa»,. Pilaar. 4 Rilland, boereninspan, Pilaar. 11 Oudelande, inspon, De Kok. Hiermede vervullen wij den treurigen plicht, kennis te geven van bet overlijden van den Heer COftNELIS iOHANNIS SMIT, oudste lid der Firma GEBROEDERS SMIT, ia den ouderdom van 63 jaar. 9866-22 J. SMIT. C. J. SMIT. Goes, 12 Januari 1926. Onze zaak zal Vrijdag 15 Januari wegens sterfgeval den geheelen dag gesloten zijn. Fikma GEBRs. SMIT. voor de Erfgen. van den heer A. A. SN00DIJK te 's-Heer- Hendrikskinderen zal plaats hebben 9869-15 Notaris PILAAR. De Verkooping van den geheelen van den heer ST. VAN DE GUCHTE te Schore, zal plaats hebben op J. C. KRAM 9861-16 Notaris Kapelle. Op de VERKOOPING op des namiddags te één uur te Boes, in de „Prins van Oranje", zullen ook worden verkocht voor het BURGERLIJK ARMBESTUUR van 's-Heer-Arendskerke in een boomgaard te 's-Heer-Arends kerke aan den dijk. Te veilen in 6 pereeelen en in massa. Inlichtingen te bekomen bij den heer J. Smit te's-Heer-Arendskerke. 9870-20 Notaris PILAAR, Prijsopgaaf gevraagd van ruitjes en gladde KLOMPEN voor geregelde afname. IMPORT EXPORT Molenstraat. VEUR (Z.-H.) Hoek Damstraat (t.o. do R. K. Kort). Zïj koudt rekening met Uw wenscken. Het R.-K. SCHOOLBESTUUR te 'S-HEERENH0EK zal op des namiddags te 2 uur, in het Café van C. VERDONK te 's-Heerenhoek Het bouwen van eene Bij zondere School te 's-Hee renhoek in 2 pereeelen. Gegadigden zullen alleen R.-K. georganiseerde Aannemers kutmen zijn. De aanwijzing zal plaats hebben op het bouwterrein op Dinsdag den 26sten Januari 1926, van 2—4 uur namiddag. Bestek met 3 teekeningen a f9, (vooruit te betalen) ziju van 18 Januari af te verkrijgen bij den Ingenieur J. JACOBS, Brugstreaf No. 66 te Roosendaal. Inlichtingen verkrijgbaar als in het bestek vermeld. 9859-29 Onmisbaar in elke keuken Pak mhr V-* Kilo 8 ct., 1/2'Kilo 14 ct. Frafiif- Strooibus inh. 1/s Kilo f 0.25. Wordt gevraagd in R.-K. deftig gezin tegen 1 Mei a.s. eene stille eenvoudige zelfstandig kunnende werken en eenigszins kunnende koken en een zindelijk kunnende werken. Hoog loon. Zonder goede ge tuigen onnoodig zich aan te melden. Brieven aan 't Bureau Van dit Blad onder No. 9839. ii contant van den heer A. BUTIJN te Rllland-Bath meerendeels geschikt voor werkhout, wassende te Killand-Baih, aan den Hoofdweg, tusschen de Stoo (eigen dom van Mej. de Wed. Van Gorsel) en de Dreef, toegang gevende tot de Hofstede „Veldzicht", bewoond door den heer J. Blok Jz. Jr. Alle boomen zijn met blauwe verf gemerkt. Inschrijvingen worden ingewacht vóór of op den 26 Januari 1926, 4 uur, ten kantore van Notaris VAN DISSEL te Goes, alwaar nadere in lichtingen zijn te bekomen. 9Sb5-22 Adverteeren In de „NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT" wil zeggen, dèn weg gevonden te hebben om aan zijn zaak den mees ten verkoop en rendabiliteit te verzekeren Te Huur met 1 Mei a,s. met grooten Tuin, gunstig' gelegen te Goes a/d Voorstad, bevattende 6 Kamers w.o. 2 en suite met serre, keuken, kelder en ruimen zolder. 986415 Voor bezichtiging en inlichtingen zich aan te melden ten kantore van Notaris VAN DISSEL te Goes. ADVERTEERT IN BUREAUX: AMSTERDAM UTRECHT - ARNHEM over des namiddags 2 uur, in de MELKSALON EN BIOSCOOP „DE LANDBOUW" te GOES. Toegang vrij, op vertoon van plaatsbewijs, te verkrijgen bijItóS. WIAG5ELSE, fiSarkt 20, Goes, of op aanvraag per post bij: CAtÖADlAM PACIFIC, Cool- singel 91, Rotterdam. 9863-50 Zie verder aanplak- en strooibiljetten. I'1 D£ BESTE VfeRINAS wtffcrijgfeMT i(sorp.Xaflons paXja Te 's-HiereoiiMk bij: J. M. JD0SEN, Dorpstraat Telefoon 12 Wij zoeken voor Walcheren, Noord- en Zuid-Bevelancf (gepatenteerd fabrikaat). Wij gevenDe alléén-verkoopsrechten tegen hooge provisie en bieden levenspositie aan. Wij verlangen: Uitsluitende werkzaamheid voor ons. Alleen diegenen, die gewend zijn ijverig te werken, gelieven? te solliciteeren onder No. 9868 Bureau van dit Blad. SANGUINOSE. Bij bleekzucht, bloedarmoede, zenuwzwakte, is meestal het gan- sche gestel lijdende. Storing in de spijsvertering, gebrek aan eetlust een vale kleureen onzuivei e teintdat zijn alle teekenen dat de sappen bedorven zijnen het bloéd niet is wat het wezen meet, In alle zulke toestanden is de Sanguinose „het" middel dat u helpt. Bij gebrek aan eetlust; bij slapeloosheid; gebrek aan kracht; gedurige vermoeidheid. Neem de SANGUINOSE; zij bevat de voedingszouten uit de plantenwereld in een vorm die gemakkelijk in het bloed wordt opgenomen. Zij vermeerdert de roode bloedlichaampjesmaakt uw bloed weer gezond en rijk, en geeft aan uw lichaam binnenkort dat gevoel van opgewektheid dat bij een volmaakte gezondheid behoort WACHT U VOOR NAMAAK SANGUINOSE kost per flesch f2,-, 6 fl. fll,—, 12 fl. f21,—. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. De Riemerstraat 2c/4. VAN DAM Co. Den Haag. 7

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 4