t Kiespijn- 5EN ïil EUWE ZEEUWSCHE COURAwr DONDERDAG 14 JANUARI »»26 LANDBOUW EN VEETEELT GEMENGD NIEUWS k Sanajt&iMi I i\ MiONHARDT LAAI SJE BERIGHTEN_ SPORT EN SPEL Nagekomen Advertentie. BEKENDMAKING. 'CüüANT ide n gesprongen, hraal. PUROL Doozen 30, 60, en Drogisten. r de gpteister- 'oorritter der onder aanbïe- and bloemen, Jienmede -was oopien en ging ie. Gedurende imorist Brand, jstige wipe de vooral .„Het 3 eerste beer", „Nillis" wékte na afloop een nog een enkel ezamelde gpld ien watersnood i aan het Prov. iverige aan bat erdam. de politie al- ngphouden, die jegaan. Het 'rlijh gezag- ta- is aangifte ge- ;t de mailboot vermoedelijk ïn ortefeuille met (M.CU ilen,. voorzitter St. Joseph-zie- ,en koning van id van de Bei en. een Spanja-lard erstekeïing pan ende schepen, rrens gebracht. nood. is het Water- meente samen- heeren: G. A. jorzitter; IX D. M. Stieger, C'. r, A. L. van van Zweeden, iff, M. Quakke- C. Labrijh, J» m, J. M. van Crucq, L. Du- I. Wessel, Mr. iberij' de Jonge, Ballegoijen do F. M. Geijsen, twaalf wijken, tan tw-e® zullen inzamelen van wordt verga lt te vernemen. R].-K. VrouWen- 1 ingestuurd^omj- daebtoflers van In, heeft op zijn met allerlei lief toodat het susc- afug wordt een rondtocht geno- ergoed zijn-wei - t in de brieven! ;d. Wie pog iets vagen kon wior- bij- mej. C. v. d. zorgen. Zij' za-1 ïg van het ont- f. adgenooten, zoo axtelse, is over- 96 jaren, is de exploitatie dhuttershot over heere» J. Prent op Zoom'. lavond heeft «4? nu" va» Wol- d soiree gegeveB iet müziekgjézel. 1 was Wederom! p Welkomstgroet n de le;d)pn v,an muzieknummer- erd hot blijspel ver deze uitvoe- rs en spe&rs w'a- er en meermalen* us. Aan 'teinidh dhr. van Iwiaar- es en heeren- van. voor bun..prach- aanrwezigen' voor er hoopte bij ge- lerom te mogen «1 (applaus) Zeer fe avond keerden gmorgen had op A. P. Woutersen lehtiglieid plaats. 5 is a an W. van genoemde familie eremedaille, ver- Oranje Nassbiu, r-erd in de gezel1- van genoemde «ster onder eeni- ïitgereikt. Mevr. de Secretaris, de met ouderlingen, alsmede hetgan- irij' waren hierbij tas, wiens vtouw ikte voor de eer, ,n den heer. Wou- m'et in-hóud ont- icbillende kiekjes sprak nog eenige Het gezelschap gezeliigen kout «reefde de dorps- geschiedenis van '60i a 70 iaax geleden de revue liét passeeren. Boor Ged. Staten zijn mat ingang van X Januari j.l. benoemd tot, leden van de Provinciale commissie ter bevorderng' van Rijkswlege van de rundveefokb'erij in Zeeland de heeren D. Koopmian Pz- 'te NieuWerkerk en R. J. van Waes teZuid- dorpe. 1 Borsselen. De leerlinge» der openbare school alhier gaven gezamenlijk f! 30.55 voor de slachtoffers van den wtitersnood. Hoofdplaat. Maandanniatmididlag te om streeks 4 uur, zoo meldt de „Br. Crt.",« ontdekte een sckipper brand in de kajuit van een alhier in de haven liggend' schip, geladen met kunstmeststoffen. Door mid del van een 100-tal emmers wa-ter mocht het eenige brandweermannen gelukken, het vuur te blusschen. Het in de kajuit aanwezige huisraad js geheel verbrand. Men vermbedt, dat üfe (brand door een kachelontploffina? is ont staanVerzekering dekt de schade. Dienselfden namiddag viel een schip per over boord in de haven aldaar. Hij Werd door 'toegeschoten hulp bewusteloos op bet droge gebaald. Door toepassing der oorsto hulp bij on gelukken mocht men echter spoedig sla gen. "Hii bekwam., geen letsel. Biervliet. Toen de landbouwer P. een dezer dagen des morgens in zijn stal kwam om zijn beesten te voederen, vond hij' daar, een ziiner veulens dood op den grond liggen. Het dier nader onderzoe kende bemerkte hij dat het in een bloed plas lag' en een diepe wonde in de borst vertoonde. Men vermoed dat bier wraak neming in het spel is, te meer, waar en kele maanden geleden ook eenigie koeien van dien landbouwer die in de weide lie pen. ernstige verwondingen aan de uiers werden toegebracht. De politie doet onder- 'zoek. (bi. Gti) BE WATEKSNÖOD. Door den Commissaris der Koningin in 'Zeeland is d.d. 12 Januari aan de Burge meesters der gemeenten in Zeeland het volgende scbrijven gericht. Bij mïin circulaire van 17 October 1924 is aan U verzocht, bij het intreden van oen ramp van algemeenen aard tï oogen- blikkelijk rechtstreeks met den Voorzitter van het Provinciaal Watersnood-Comité in verbinding' te stollen en TJ te onthou den van elk beroep op particuliere liefda digheid. Door dit verzoek wensehte ik te voorkomen, dat de bi'; verschillende Comitésingekomen giften op ongelijke -wijze zouden worden verdeeld. Beheer en verdeeling" der gelden moet, hij een alge meene ramp in Zeeland door het daartoe, aangewezen lichaam n.l. het Provinciaal Watersnood-Comité plaats vinden. Terwijl de vorenbedoelde circulaire on- (gewijzigd van kracht blijft, zal ik het thans, waar de watersnood niet slechts enkele plaatsen in dit gewest maar daar naast ook groote gedeelten van amdejrei provinciën heeft geteisterd, zeer op priis stellen, wanneer ten behoeve van de slachtoffers (voor zoover zulks nog niet ïnocht, zijn geschied) alsnog onder Uwe leiding of toezicht eene plaatselijke, com missie wordt gevormd en inzamelingen •worden gehouden, mits de gelden, voor zoover bestemd voor de scliadelijdenden in tZeeland, worden overgemaakt aan den -penningmeester van het Provinciaal Wa- idérsnood-Comité, den heer mr. J. F. van Deinse. te Middelburg-. De giften, bestemd voor de slachtoffers in andere provinciën, gelieve U rechtstreeks (dus zonder bemid deling van het, Provinciaal Watersnood- Comité) te zenden aan den penningmeester van de Algemeene Yereenigde Commissie -tot leniging! van rampen door watersnood in Nederland, den heer jlir. H. M. van Boon, Keizersgracht 579581, Amster dam. De verdeeling van de opbrengst der gel den over deze Provincie eenexzijds en de andere provinciën anderzijds (voor zoo ver althans eene bepaalde bestemming niet uitdrukkelijk is aangegeven) meen ik' aan Uw beleid te moeten overlaten. „Breed® Watering". In de jongste bestuursvergadering van het Waterschap „De Breede Watering be westen Ierseke" is als gezworene beëedigd de beer P. v, 't Westeinde, die bij kon. 'besl. van 10 December j.l. als zoodanig is benoemd. Verren, van OiuMeerlingeii der Rijks Landbouw Winterse hooi te Goes. Deze vereeniging hield Dinsdagmiddag •onder voorzitterschap van den heer B, W. Lindenbengh uit 's-Heer-Arendskexke een algemeene jaarvergadering in het Schuttershof te Goés. De voorzitter verwelkomt de aanwe zigen en betreurt het, dat zoovelen afwe zig zSjb. Spr. heet in het bijzonder wel kom de hèeren Stevens (directeur der R, Tj. W. S.I. Boe.rendonk (vertegenwoordi ger der Z. L. Md en v. d.. Plasstóhej '{rijkstumbouwconsulent). Spr. betuigt zijn deelneming met de slachtoffers van de overstrooining. Ook hier wa.swel eenige zorg voor het hooge water, onaar toch slechts weinig in ver houding tot de ramp in andere dec km van ons land. Spr. wekt op, mede te wer ken om de gevolgen der ramp te ver zachten. 'De, landbouw schijnt ook getroffen te zullen worden door de malaise, die reeds handel en industrie getroffen heeft. De opbrengst, in 1925 was gsoed, maar de prijzen lieten te wenschen over. Spr. hoopt, dat de dreigende malaise niet al te ernstig zal 'zijn. Wat de R. L. W. S. betreft: het aantal leerlingen was gunstig. Een lokaal voor ■werktuigkunde is gebouwd. Moge de school in bloei toenemen, want kennis js voorden landbouw noodig. Telkens weer "wet. studie gemaakt worden. Spr. noemt O-a, de bestrijding van ziekten onder d^ gewassen, werktuigkunde, economisch ge bruik van electricitejt, enz. Na ingekomen stukken en mede- deolingen volgt jaarverslag'van den pen ningmeester, den beer Sneep' uit Ossen. drecht. De ontvangsten bedragen f925,61, de uitgaven f282,37, alzoo een batig slot •groot f 643,24. Daarna brengt de secretaris, dhr. C'. 0. J. Hendrikse uit Zierjkzee, jaarverslag' uit. Herinnerd' werd aan de g-ehoudem bestuurs- en jaarvergaderingen en aan de tentoonstelling te Kruiningen. Het aak- tal leden is 1'85. Tot bestuursleden worden herkozen de heeren C. O. J. Hlendrikse en A. O. Zan- dee en gekozen, m een vacature voor N. Beveland C. van Arenthals te Kortgene. Het bestuur stelt voor oinl lid te wor den van de Z. L. M., teniende daardoor wat meer contact met de Z. L. M. te krijgen. Dë kosten zijn 10 cent per lid'. Dg vereeniging mag dan oen H. B. lid in de Z. L. M. aanwijzen en krijgt een zie kere ruimte tor beschikking jn het Land bouwblad'. Met alg, stemmen aangenomen. Bij "de rondvraag) adviseert d(hr. Gonst.' Stevens hen, die zich naar Canada Zou den willen begeven, om zich met hem in verbinding te stellen. SpT. deelt moe, jat prof. Visser, te Wageningen bereid' is een- lezing te komen houden over de geschie denis der Kromhout-motoren. Woorts be spreekt spr. de normalisatie van den Ne- derlandsc'hen boerenwagen. In 1926 is 'n verhandeling' daarover te wachten. "Die. voorz. pegt, dat enkele kringen zich reeds met prof. Visser in verbinding heb ben gesteld. De heer A. C. Zandee, Kloeting®, dringt bij de leden aan op een snelle beslissing 1. z. deelname aan proefvelden-aanleg. Daarna werden een aantal lantaarn plaatjes vertoond, in verband met de ex cursie. het vorig jaar naai" Zwitserland gemaakt. De beer Tj. B. E. Kielstra, gaf hierbij eenige toelichting, waarvoor de voorzitter hem dank bracht. 0/heer A. van Broekhuijizen, nit Uccle (België) die gesproken, zou hebben over „Die Fokkerijl van het Belgische Trek paard", was door een auto-mankfement verhinderd. (M. Ct.) Han ül) landb iussc h crs. De brandbescherming in dé Gemeen ten, fabrieken en boerderijen kan alleen door moderne hand-brandblusschers goed cu doelmatig worden georganiseerd. Dagelijks gaan er door brand zulke groote waarden verloren, dat het particu lier en nationaal vermogen daar zeer on der lijdt. Meer en meer gaat men er dan ook too over, moderne en goede ha,nd-brandblus- sellers te kcopen. Iedere brand beeft bij het uitbreken van deze een geringe omvang en 'is het bijina altijd mogelijk, den brand na. ontstaan di rect te blusschen, mits er goede, doelma tige hand-brandblusschers ter beschikking zijn. Op grond daarvan, heeft da liand-brand- blusseb era-industrie zich tot een zeer groote industrie uitgebreid, welke jaar lijks honderdduizenden Handbraridiblus- schers fabriceert. Aan do verkoop-ers van handbrandblus- sehers worden daarom zeer hooge eischen gesteld en is het beroep: van een Generaal- vertegenwoordiger van een goed fabrikaat kajicl-brandblussehers, wanneer ook zwaar, toch zeer winstgevend geworden. De Nijverheid I gevonden. Zaterdag hebben tjwee E-lbuxger vis- sehers, die tezjaïn-en op- spiering- vi^ih- t.en, in de netten opgehaald bet lijk van- den machinist Blaaujw', uit Rotterdam', van de Nijverheid I, va» de N.V. Van vdier Sehuij'ts's Stoombootreederïj te Roterdiabi-, welke stoomboot op 25 November op: de Zuideree vergkian is. Daar de Berging-maatschappij te Am sterdam op- bet ontdekken van het wfak: een prijs gesteld h,a,d van f250 en hot opgeh|a,alde lijk sporen vertoonde, door het sp-ieringnot los getrokken te zijn uit de modder, gingen de ElHurgers palar liet wipk zoeïcen. .-Wfeldra bleven' de netten isichter het wi-ak haken. Het ligt in het SthokkervfciarWater. in bet val van Urk, op diep whiter. Valsclic bankbiljetten. Te Rotterdam is Maandagavond' op idle uitgifte van een valsch-e bankbiljet van f 10 betrapt een zekere A. H. die geaxres- steerd iw-erd. Zijn medewerker en eigen lijke vervaardiger der biljetten, een kunst schilder Th. J. A. is te Nijmegen gear resteerd Rnim 100 valsche biljetten wlaron reeds in omloop gebracht. Poging, tot doodslag. Te Tilburg is op den 18-jarigen zoon der wieduWe Jonkers een poging tot dood slag gepleegd. Toen de kosgia,nger v. d. B. erg aangeschoten thuis kwiam' ontstond twist tussc'hen dezen en den zoom va» ziin hospita, wielke zoo hoo.gi liep, dat v. d. B. plotseling een dubbelloops jachtgeweer greep en daarmede op Jonkers een schot loste. Zeer gelukkig bekw'am J. slechts en kele hagelkorrels in het gelia;at. De aan valler die gevlucht wias, werd later door de polite in arrest gestelu.d (Tel.") Gepakt. Vrijdagavond om 10 uur iwandeldlg de huisknecht van mevr. Coninck te.Aordeim- hout met eenige honden om- de villa been,- toen bij een man bemerkte die wilde in breken De huisknecht wést den man door dreigementen het vluchten te Metten. In middels stuurde hij zijn vrouwi nlalar dte politie, die ongeveer 150 meter verder een post heeft. De vrouw- kwam' met een agient terug, Wtaiarna de inbreker werd gealr-' resteerd. In zijn bezit iwierden voorWerjjen gevom1- den, die han de inbraak te Kjweakiiltiin, dab vorigen iaivond gepleegd, herinnerden. Da mjan beeft bekend dat hijl zich aan- die ïnbrgnk heeft schuldig gemaakt. BMindstkhtins: in een kerk. In den toren der katholieke kerk te Rin- teln .is een brand uitgebroken, die naar uit het onderzoek bleek, alan opzet te -wijten- si. In het'klokkentorentje heeft men n-anie- lijk 14 groote altaarkaarosen gevoonden. die uit de kerk eestolen èn daarna laango- stoken Iwiaa'en. Over de kaarsen heeft de dlaider uit een flesch. die men nog, aanWie- zig vond, petroleum1 gegoten., Over de be weegredenen tot de misdaialdl tast men nog: in het duister. Mogelijk heeft een lalbnor- mtaal -persoon hier de hand in het spel ge- hla'd. De door het begin van brand aange-1 ridhte 'seh(aide is onbeteekenend. Bij het 'trekken Viam den 'steiger te' Hoek van Holland van de HaiWichboot door de sleepboot. Hudson zijn viain die sleepboot de 42-jiaxige matroos W. en de 35-jiaxige matroos M. R. beiden nit, Maas sluis, door het Vastioopeo Van de tros over boord geslingerd. W„ werd dpor een sleep boot opgepikt, doch Viam Rt is niets meer gezien. De mian laat een vrouW' met twee kinderen laichter. Te Deventer heeft1 zich een ergerlijk feit voorgedaan. Uit het geheel over stroomde Knutteldorp1 klonken Vrijdag in den la,tnn avond hulpkreten. Ondanks d|en hevigen storm en den feilen stroom' spoed den politie en sgjphippers zich met booten naar het midden van bet buiteu de sfcald' gelegen dorp, om daiar tot de ontdekking te komen, dat een der weinige bew'oneTsl viam de verlaten stadswijk op zijn manier een grhip had 'willen uithalen, door otm! hulp te schreeuwen. Hij' ziag lachend aan, djat op zijn geroep ook hulp opdaagti&l De mian zal zjjin straf niet ontgaan- Op de mijn Oranje Nassau I is de ar beider R.. van een steiger gevallen. Ernstig gewond werd hij' naiar bef ziekenhuis ve.r- voerd, whar hjj is overleden fTe Bhxgercompaseuumi is het 4-jarig kind van den heer H. ernstig door eelnl hond in het gelaat gebeten. De ouders had den groote moeite nmi bet kind te ver'-! lossen De jongens N. S. en L'. P. te Zwiaxte- meer kregen bij het spelen ruzie, die zoo hoog liep, dat eerstgenoemde den andere met een schop op het hoofd sloeg, wtar- door de sdhedel gespleten, w'eidt Te Winschoten is in voorloopige hech tenis gesteld de 24-j,axige H. T. uit Vlagt- wedde terzake van poging tot moordaan slag op zekeren Hidding aldaar, die ech ter niet door het revolverschot -werd ge troffen De heer A. te Zutphen had Zaterdag 'tongeluk in zijn Woning va» de tra.p-te vallen en terecht te komen op een kaïmer- stóffer, die pndex bij' de trpjp stond). steel drong hemi een eind in deni rug en brak toen af. Na een hevig.lijden is de' heer A. thans in het ziekenhuis over1-) leden. (ZW. Ci't.) Maandagnacht reed te omfetreeks 12 uur een puto, komende van Maastricht te Valkenburg tegen een boom. Het voorste gedeelte vian de auto werd ingedjrukt. Alle vijf inzittenden Werden geWOnd, viaP wie twee ernstig. De obamffour die zich ver- Wondde Werd in latfrest gesteld!. Na,palei»ii d,e groote, koelbloedige held van zoovele veldslagen, was in zijn huiselijk leven lang niet zoo kalm als in een dichten ko gelregen. Thuis moest hij al Zeer goed geluimd zijn om zich te gedragen als een ordentelijk m-an. Mevrouw- Rémusat heeft daarvan in hare Mémoires menig staaltje .c-p°nbaar gemaakt. Paste hem bijv. een kleedjingstuk' niet, dan werd het zonder genade van het lijf gescheurd en in een hoek geworpen, soms zelfs in d.en vuur haard, teri^jjl hij er een groote liefhebberij in scheen te hebben, om zijn witte broek met vet of inkt te bemorsen en zijne laar zen te, verbranden, door met eene laars in het vuur te poken. Een toornige bui kostte hem' bijna altijd een paai-nieuwe laarzen. Hij was niet zeer kieskeurig op zijn eten en besteedde er ook niet VeeL tijd aandaarom1 liet hij alle gerechten te gelijk opdienen, en dan nam hij ïnaar voor den voet weg, zoodat hij dikwijls reecfe liet dessert gebruikte eer hij aan zijh soep begonnen was. Zich! kelf sch'eren was een kunststuk waaraan hij jaren heeft moeten besteden om hot te leeren en nog deed hij' het nooit goed, m'aatr zooveel te beter kon hij met zijn nagels over weg, om welke' te knippen hij' eon aantal scharen had. Was er een eclhiter niet scherp genoeg", dan werd zij weg|gesme!ten. In de keizerlijke stallen te parijs wer den jaren geleden verschillende rijtuigen in een bij'zondere afdeeling bijecngebraclrt, waaronder daitgene, waarvan Napoleon I zich het liefst bediende en dat eens nood lottig voor hem' had kunnen Worden., Het was in de vlakte can Boulogne, dat. de keizer den phaëton besteeg en voor de eerste maal de teugels zelf in handen nam, terwijl hij den koetsier „Cecar" be val zich achterwaarts te plaatsen, waar Cam'baeércs, Monge en Rapp- reeds waren gezeten. Maar die zonderlinge luim' zou hem' slecht, bekomen, daar hij het' rijden niet zoo uitmuntend, verstond want onge lukkig waren de vier prachtige paarden van bijzonder ras, die hem tloor de st.ad Antwerpen waxen vereerd geworden, nog niet genoeg geoefend, en do ervaren en'bo- dxeven „Gesar" zelf kon z'e slechts nmt moeite besturen. Nauwelijks had,dcn de jonge vurige rossen gemerkt, dat de ge wone krachtige hand de teugels 2iiek voer de of zij gingen op hol en liepen recht uit naar zee. Gesar, die het gevaar bemerkte, riep den keizer toe Sire, links! Trek de teugels naar, do linkerzijdeHoud den grauwschimmel kort Wees toeh bedaard, Cesar, zeide de keizer, ik versta de feaalq zeer goed, maar hij was de paarden niet meer, mees tal, 1 Ach sire, waarheen brengtj uwe ma jesteit ons? riep Oambaeères, wiens ge wone bleeke kleur nu in citroengeel was veranderd. Gij, Cam-bacères, zjjt altijd; bang. Ik weet wel wat ik doe, ik bestuur ze zeer goed. Zeker, antwoordde Rapp, die 'ziolr niet veel om- de ongerustheid des aaxtskan- .seliers bekommerde, zijne, majesteit brengt u ditmaal regelrecht naar Enge land, Niet waar, gij' en ik en alle Fran sehen- wenschen dit reeds lang. -Sire, Houd op! houd op! riep Gesar op klagienden toon, toen hij zag, dat da keizer toornig wordende, er met de zVreep opv insloeg. Daar stootte de .wagen tegen .een steen en viel om'; de keizer vloog een eind ver op 'het veld, de paarden echter stond*® alsv astgeworteid. Rapp was dadelijk weer op de been en snelde den keizesr te hulp, die eerst na langen tijd bijkwam. Allen, behalve Rapp, waren verschrikke lijk toegetakeld; toch kon zich niemand van lachen onthouden, toen de keizer de zweep aan Gesar overgaf en er in vollen ernst d;e woorden bijvoegde: Men geve Gesar wat des Cesars is; ik heb genoeg van zulke ritjes! Dc neem mijn ontslag! verdrijft men spoedig met Buisje75ctBij Apotti.en Drogisten Een mrig Christel. Velen in het Ylaamsche land kenden Bodewijk Dosfel als geleerde en als strij1 der, maar menigeen, aldus schrijft de correspondent van de Brusselsche „Stan daard",, uit Dendermonde, waar Dosfel woonde, kende hem minder in zijn bijzon der leven en dagelijksehen omgang, Lodewijk Dosfel was een vurige en die> pe christen, die ten toonbeeld mocht ge steld worden aan al zijn stadgenooten, aan de gansohe katholieke wereld. Hij zou niet één dag laten voorbijgaan zonder in de kerk te gaan knielen. Al wat hij deed, al wat hij schreef, ademde een geest van zijn eenvoudig kinderlijken goedsdienst- zin en zij-ne liefde en betrouwen in den Allerhoogste. Verliest Vlaanderen in hem eene van zijn edelste kinderen, de gansöhe katho lioite.it verliest in hean een harer trouwste ■zonen. De groote geleerde was een nederig mensch, zonder gemaaktheid of pronk zucht. Hij' had een bijzondere voorliefde •yoor dén arme, en kon gemoedelijk pra ten met den nederigsten arbeider als met gelijk wie.' Boven al zijn letterkundigen en rechter lijken arbeid vond bij' nog tijd om mede te werken in al de godsdienstige en liefda dige genootschappen onzer stad. In 't Sit.' Yincentiusgenootsehap was hij een der ijverigste leden. In het BavidsfQnds was bij vele jaren bibliothecaris, enz. enzi Men deed nooit tevergeefs een beroep op zijne liefdadigheid of gpdsdenstzin, om aan het een of andere werk mede te helpen. Hoewel hij niet strijdend in de christe lijke sociale beweging stond, was Dosfel haar diep genegen. Als jongt advocaat werkte Dosfel mee in de christelijke mu tualiteiten, spaarde hij zich tijd noch' moeite, om de stortingen der leden onzer pensioenkassen in te zamelen. In 1913 werd L. Dosfel vereerd met bet mutualiteïtseereteeken van tweede klas. 't Was zijn eerste en ëénige onderschei ding. Wij herinneren ons nog zeer goed, dat hij toen in het Christen Werkmans:-- huis gevierd werd en er heim bloemen wer den op-gedragen, en de ganscbe christen arb-eiderssehaar onzer stad hem dan lang durig en welgemeend heeft toegejuicht. De spontane genegenheid van onze arbei ders heeft hean toen zeer ontroerd. Jaren en jaren mocht er bij de christen werklie den geen feest zijn, op Dosfel was erbij' Menigeen heeft hij onschatbare diensten bewezen en met raad en daad bijgestaan. Tijdens den oorlog streed hij voor zijn ideaal, en hij) de idealist, verloor er zijn ambt en zijn rechterlijke loopbaan, bij. En, toen de oorlog was geëindïgjl, en toen, hem. zoo velen verguisden, toen hem doornen en distels naar het hoofd w-erden gegooid, bleef Dosfel onder de massa van het volk gaarne gezien, omdat hij was een toon beeld van deugdzaamheid, onbaatzuchtig heid en echt christelijk leven. Bijj het baden verdronken'. Aneta meldt d.d'. 11 Jan. uit Batavia: Een 16-jarig dochtertje en een 14-jarig zoontje van den heer C. J. B. van Rooye-n, employé van de firma G. Kolffl en Co. te Batavia,, zijn Zondag te samen met den 25- jarigen Delhof bij het baden in zee bij' Priok, door den stroom gegrepen, mee gesleept en verdronken. De' lijken der kinderen zijn reeds gevonden. Eon zeldzaam natuurverschijnsel. Een zeldzaam natuurverschijnsel is Dinsdag te Napels wiaargenomen. Terwijl de uitbarsting van den Vesuvius nog voort duurde en de la.va langzaam naar be,ne|d|au Weef stroomen, viel er een 'hevige, sneeuiw- bui, die den rand van d(en krater in een half uur met een witte laa,g bedekte. In liet 'witte sneeuwveld toekende de lava stroom zich duidelijk af en was mei een gewonen veldkijker van de stad uit 'ta zien (N. R. Ct.) Op de gr.annmbrkt 'MIDDELBURG, iwlis de aanvoer matig'. Tarwe f 12f14, Witte Boonen P 18—— 'f25, Lange Bruine Boonen fllfli6,i/ Ronde Bruine Boonen f17f2'4, Kroom- crWten f18f22, alles per 100 K.G-. Boter f'l, aan particulieren f 1:10 per Va K.G. Kipeieren f 9, aan particmlier|an! flQ, Poelje-eieren- f 7, aan particulieren, f8, tallies per lOOtkiks. I lANSWEKRI). Dinsdagavond verga derde de R,.-K. Kiesvereenigingi Beo Xilf in een der lokalen van de RL-K. Schoot* De opkomst was weer slecht te noemen. De vüorz. de heer Meijer opent de vletrga- dering en heet allen welkom. Hij geeft) bet woord aan de secretaresse die het jaar versla,"' voorleest, welke na een kleiniel opmerking van den eere-voorz., den zteer- eerw. heer Pastoor, worden vastgesteld. Hierna doet de penningmeester rekening en verantwoording. De kas sluit met een nadeelig' saldo van f 1,67. Het bedrag; dat nog' op de Hanzebank staat, groot) 1*38,53 is buiten beschouwing gelaten. Wegens het periodieke aftreden van do bestuursleden Meijer en Boonman, worden deze bij,' een gehouden stemming herkozen. De secretaresse, Mej. Cor. Simons dient staande de vergadering' ontslag ïn voor haar fnuctie. Hierdoor moeten weer tweO nieuwe leden in het bestuur gekozen wor den, daar. er nog' steeds één vacature in. het bestuur open is. Gekozen worden mej. P. RL Thecnaart, secretaresse en B. v. d: Borght. Als bestuurslid voor de distriöts-ver- gaderingen wordt gekozen dhr. J. B. Mar iens en als mede-afgevaardigden mej. ÏV RL Theenaart en B. v. d. Borght. Daar bijl de rondvraag niemand meer het woord verlangt, «luit de Voorzitter onder dank' voor de aanwezigheid en .met gebed van den eere-voorz. de vergadering. HANSWEER.D. Zondagavond zal het R.-K. zangkoor ,^St. Caecilia" een zing en toonee.luitvoering' geven in de concert zaal „Thalia" van dhr. C. den Boer. 'S-HEERENHOEK. Gisteren is van hier verzonden een wagon met 200 mud aardappelen naar het R. K. Huisvesting- comité in Den Bosch, ten bate van de slachtoffers van den watersnood. Voor datzelfde doel heeft de coileote aan dei pa rochiekerk gehouden, f279 opgebracht DEN HAAG. De.instelling' van een' di rectorium, bestaande uit 3 personen, voor' het Post-, Telegraaf- en-Telefonie-bedrij# staat thans vast DEN HAAG-. De Minister van Water staat heeft een commissie ingesteld, welke zal hebben te onderzoeken of en ini hoever re bet bouwen van waterkrachtcentrale» bij de Mjaas, in het bijzonder aan de stulw) bij Linne en bij' het Julianakamapil, vaN belang* kan zijn voor de mijtn-itidustfia en voor de economische electrfciteitsvoor- ziening' in Limburg! en in overig Neder land. 'ZWQLLE-. De toestand van de Over- ijselsebe Vecht ïs zorgelijker dan ooit. Ten gevolge v,an de zeer strenge vorst en liet buitengeVoon hooge wjater met vlie genden stroom' dreigen zich aan de brag- gen en dijken ijsdammen te vorme»|, iwfelkel een noodlottige uitwerking zouden, kunnen' hebben. De geheele staf van den Provj Waterstaat heeft zich te Dalfsen geconcen treerd en Werkt samen met èen groote: militaire inaeht om1 het gevaar te bestrij den. i 'LISSABON, (Belgja). De aanhouding van het Kamerlid Nuna, Simoës, getwtezen 'minister van handel is gisteren gelast. Hij zou beschuldigd iwbrden van betrokken te zijn bij het schandaal van de Rajnk vaH Angola. r DAMMEN. Te Vlissingen speelde Dinsdagl Vlis- singen II, tegen Goes II met 713 tot uitslag'. TELEGRAFISCH WEERBERICHT naar 'waarnemingen verricht in den moe- gen van 14 Januari en medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bilt. Hoogste barometerstand 781.8 Stock holm, laagste 753.1 Touion. Verwachting van den avond van heden tot den avond v,an morgen. Mati,ge,t ijidelijk nog krachtige, later af nemende Oostelijke tot Noordelijk® wind, licht tot halfbewolkt, weinig of gteen sneeuw, matige tot strenge vorst 's nachts, overdag matige tot lichte vorst. Opgave van L. ROOS, Goes. Tel. 191 Chèque- en Bankpapierkoersen van circa la uur. 14 Jan. Chèque. Berljjn Brussel 11.26 11.29 Parijs 9.32 9.34 Londen 12.08 12.09 New-York 2.<8 2 49 Duitschland België Frankrijk Engeland Amerika Bankpapier. 11.21 9.27 12.07 2.47 11.34 9.39 12.10 2 50 Door dezen deelen wij het geëerde publiek van GOES en Omgeving mede, dat vanaf ZATER DAG 16 JANUARI a.s. de BIOSCOOP „SCHUTTERSHOF" in Exploitatie genomen wordt door beide on- dergeteekenden, en hopen door prima films te brengen, gepaard aan hoogst beschaafde explica tie. dpor den heer John. Prbnt, het Vertrouwen te winnen van Goes en omgeving. Menlettes.v.p op anDOnce van a.s. Zaterdag. De Directie JOHN. PRENT en M. EVERTSEN, Bioscoop „Schuttershof" te Goes

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 3