DONDERDAG 14 JANUARI 1826 NIEUWE ZEEUWSCHE CCÜRAN l MEXICO Wie Zenuwachtig is, BINNENLAND Watersnood. TTit^e7 eland MIDDELBURG Door de koude VLISSINGEN GOES 'f41 EU WE ZEEUy V •f LANDBOUW EN 'NeW-York on 10 in Now1 England zijb omgekomen. In de straten van New-York laadden vele ongevallen plaats tengevolge .V|tin een sneeuwstorm, die met vorst ge- ppard ming, zoodat het plaveisel zeer g'lad wias. In den staat Maine liep de haven va® Barnard-Harbour eerst geheel leeg. Djaorna volgde een geweldige vloedgoiif, d.ie vele kleine schepen stuk sloeg. Twee patrouille-vaartuigen kwhimen met. elkaar in botsing. Een van deze schepen ging verloren, doch de opvarenden werdlen (ge- red. Br u talie roof (e New-York. NEW-YORK, (Renter). Twee dieven hebben twee juweliers met zware revol vers neergeslagen midden op straat in de Vijfde Avenu 's ochtends op een druk mu' en hebben zich meester gemaakt van twee sakken met ongeslepen diamanten' ter wkarde van meer dan 100.000 dollar. Zij zijn daarna in een 'lutomobiel ontkomen, ondanks een 'hagel van kogels, door de politie op hen gericht.) Ben aanval op den trein in Mexico. 'MËÖCICO. (Reuter). Er is, naar het schijnt, geen enkele vreemdeling anjder de slachtoffers van de bandieten dje don trettn hebben aangevallen. Et wlas in elk gevftl geen Ameitikaan in de trein. Het geheele mlilitjaire escorte bijna het gchecio spoorwegpersoneel en bil van Mexicaan- sdlie reizigers zijn echter op beestachtig® wijze vermoord. i> Nader meldt men: Vp.n alles bei'oofd zijijn de overleven de passagiers van den aangevallen trein te Guiadalajara angekomon. Zij yertoldon ver- solirikkeljjke bijzonderheden van denovcr- ■vivl- Vijftig Mexiclaanscho burgers werden vermoord. V'fln de vloeren der wiagoaisi vloeide het. bloed wfcg. Zelfs gevangenen, die gcon weeskind boden aan dn berooving •en om lijfsbehoud smeekten, werden af gemaakt. Boven het geloei en geknetter der vlam men vpn de in brand gestoken wagon's' hoorde men de angstkreten en het noodge schrei der gewonden. De movers begaven zich tenslotte met den locomotief in snelle vplart naar het station van Yureguaro, in .welke slad zij ook een plundertocht ondorrwjncm.. Dal' vluchtten zij na,ar de bergen en verdwenen.' Een conducteur vond nfi( den gchcelen na,reilt rondgezjworven te hebben de tele graafdraden niet afgesneden. Hij zomdl een telegram om hulp af, waarop treinen met. troepen zich ijlings npar het tooneel va® bloed en vuur begaven. Onrustig en overspannen, en zijn gewone Jvalmto wil herwinnen, gebruike cenigen "tijd de kalmeerende en zenuwsterkende Mijnhard!'» Zenuwtabletten. Glazen buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten. Een later bericht meldt, dat de bendfe is uiteengejaagd. De minister van oorlog heeft daarover een communiqué uitgege ven van den volgende® inhoud: ,.Re.geeringtïoepen hebben de bandie ten omsingeld, die Zondag dpn trein heb ben aangevallen. .In het gevecht, werden Verscheiden roovers godoodacht hunner Werden in hechtenis genome® en op «taan den voet terechtgesteld. Do gehecle, door de boeven meegevoerde buit werd terug gevonden De boevenbende is uiteenge jaagd." Korte berichten. Chamberlain, die te Rapallo met in fluenza nog al ziek lag, is thans veel be ter. Een Epgelsch stoomschip en een En- gelsche trawler zijn gezonken nabij het eiland Westmann. 11 personen zijn omge komen. Dinsdagmorgen is te Hannover in lioog'er beroep het proces tegen den 24- jarigen koopman Grans begonnen, die. in 1924 in het Ilaarmannproces wegens.aan stichting lot een medeplichtigheid aan moord tot 12 jaar tuchthuisstraf is ver oordeeld. -- Een koudegolf gaat over Noord- Diuitsohland. Te Berlijn bedroeg de tem peratuur Dinsdagmorgen 16 gr. Fahren heit. Op het traject BerlijnPotsdam is een wagon van de post beroofd. Do dader liöeft zicli vermoedelijk door een klein Venster toegang, verschaft. In Zuid-Wales is het aantal werk- löozen, dat einde September ruim 146.000 beliep, thans geslonken tot 84.000. Onge veer 85 °/o van de opnieuw te werk ge stelde arbeiders waren mijnwerkers, wat een opleving in de steenk'oolm5j|veü'hfei|d wijst. Volgens bericht uit Kopenhagen zal koning Christiaan, die zoowel koning van IJsland als van Denemarken is, waar schijnlijk dit. jaar opnieuw een bezoek aan IJsland brengen. Het laatst heeft hij IJsland in 1921 bezocht. i. De marincvliegdicnst organiseert voor deze ■gelegenheid óen vliegtocht naar IJs land, via de Earoër-eilanden. De Duitsche directie der posterijen zal nieuwe, postzegels in uitgedrukte waarden, overeenkomende met de nieuwe internationale tarieven en in de vastge stelde. kleuren laten drukken. .T-" Tc hillingworth bij Newcastle ïs e<en auto bij een open overweg op d,en sneltrein Newcastlebunderland geloopen. Yan de vier passagiers zijn er twee gpdood en twee zwaar gewond. - Zondag' hebben te Berlijn alweer ze,s meuschen zelfmoord gepleegd. In Athene is een decreet (uitgevaar digd, waarbij.het den vrouwen wordt toe gestaan de rokken op 35 c.M. in plaats van op 30 o.M. afstand van den g-rond te «jlragen. Do nieuwe bepaling treedt op 15 Januari in werking'. Is daarvoor een militaire dictatuur noodig? lie politieke toestand. Vergadering- R.-K. Kamerfractie. De vergadering van de R.-K. Kamer fractie heeft Dinsdag' buitengewoon lang geduurd. Om twee uur begonnen was ze eerst te half zes geëindigd Vier leden die in het Zuiden wonen, hadden om lilai' vjji! de, vergadering verlaten. Afwezig waren de he eren Flesk'ens, Rutten en Loerakker. Over het resultaat van de vergadering kan binnen enkele dagen eelt communiqué worden tegemoet gezten. In hoever ecu zoo langdurige vergade ring als deze als een goed teak en voor do oplossing: der crisis moet worden be schouvvd, durven we niet zog-gen. Het feit,, dat er een communiqué zal worden .uitgegeven, wijst er op, dat in strijd met de verwachting, het niet waar schijnlijk is, dat deze week de crisis al zal zjjn opgelost. (Msboclo.) Be nachttrein va» Pnrjjs. Yan .15 Mei af zal de naiöhttrein vaat Ptrijs naar Nederland in plaats van om 10.50 'sp.vonds, onr 12.15 'snaekts ver trekken Ondanks het latere vertrekuur wit .Parijs, blijven de. uren van aankomst te Rotterdam, Den Haag en Amgslordam on aewiyzigd. Het 20-jnrig juliiIrani van den gr/nat te, lier lijn. Maandagavond heeft, do Rijkspresktent ter gelegenheid van-het 80-jarig jubileum van baron Gevers als Nederlandsoh ge.zu.nt te Berlijn een feestmaaltijd aangericht Waarbij aanzaten het diplomatieke corps met den nuntius Pjaicelli, do Rijkskanselier en de minister via® Buitenlamidscihe Zaken alsmede verteg-en'wbordigers van dc> ver schillende bes tuursl Lcho (men 'Zondag heeft de Rijkspresident als blijk van hulde den gezant 'n zilveren- inkt koker laten overhandigen. Middenstands-Radio- Vvoacl. f)e Middenstands-Raid('o-Avond welke ■net medewerking v.-m clou Katholieken Radio Omroéc wordt georgauiseer-i. is thans definitief vastgesteld op Dinsdag 19 Januari a«. Medewerking wordt vcrteamd (Mor hot K. R. V. Kamermuziek-Kwiai'tet samen gesteld uit dames en heersu van het Oon- certgeboulcv-Orkest te Amsterdam. In ver band mei het muzikaal program, zal de rede van den heer J. P. de BcmOaWllcr-'- thans wérden uitgesproken om 8.40 tol 9 uur. To 9 uur va,ugt daarna, do rede aan Van den heer Chris Jansen V»n een zestigtal plaatselijke nridden- stiaiidsvcreeniginteh is thanis reeds bericht, ingekomen, dial- zij maatregelen hebben getroffen om dien fljvond hot programma van Hilversmn te beluisteren. Hulde aan onzen Waterstaat. Sprekende over den Watersnood in Bel gië heeft de min. van Binuenl. Zaken jli de Belgische Kamer Rolin Jacqucmijns hulde gebracht aan Nederland. Hij sprak „Ik hecht er qok aan hulde te brengen aan den Nederlandse-hen Waterstaat die met, energie en welwillendheid niaalregie- len genomen heeft,, die een snellen afvoer van het water door het kanaal van Ter - neuzen mogelijk gemaakt hebben, lu-tgcen gelukkig Gent voor overstrooming behoed heelt. Ik wil hier openlijk do. Nedorland- sche administratie danken en jk doe het te liever, daar Nederland zelf op weezede wijze door watersnood beproefd is". Met -leze verklaring van den Minister werd ingestemd door talrijke uitroepen yan „zeer goed". Br Koningin en de Prins te Tilburg. Zaterdagmiddag' heeft H. M. de Konin gin de slachtoffers van den watersnood, die te Tilburg voor het mecrendepl bij- particulieren een gastvrij tehuis hebben' gevonden, bezocht. Van de 350 vluchte lingen die naar Tilburg- zijs gedirigeerd vonden 260 plaatsing bij particulieren, vijf werden opgenomen in het St. Elisabeth- gasthuis en de anderen worden verpleegd in die voormalige, oavalloriekazern-e. De-z'a laatstee zijn moest moeders met heaie klei ne kinderen en eenige groote gezinnen die aaai een gezamenlijk verblijf in de ka zerne de voorkeur gaven boven opneming in verschillende gezinnen. Zaterdagjmddag even voor het bezoek van de Koningin waren nog 34 kinderen uit Appeltere aan gekomen. De vluchtelingen zijn allen uit Alphen, behalve een paar gezinnen uit Maasbommel. Toen officieel bekend werd, dat de Koningin de vluchtelingen wilde bezoeken, werden z'e por auto van luin tijdelijke woningen naar do kazerne over gebracht. De mare dat de Koningin to half twee zou aankomen, was spoedig heel Tilburg door en tegen kwart over een was een me nigte op liet stationsplein samengestroomd, die zich verdrong rondom de koninklijke auto's, die reeds voor het slation stonden te wachten'. Op het station waren ter begroeting aanwezig de wrn. burgemeester, wethou der mr. Jan van de Mortel en de garni zoenscommandant artilleriekapitein jlir. Quarles van Ufford. Onmiddellijk begaven cle Koningin en de Prins zich met hun gevolg, dat bestond uit de hofdame baronesse van Heelceren van Kei), adjudant luitenant ter zee baren de Vos van Steenwijk, de ordonnanoe-offi- eier jlir. A. Verheyen, de adjudant van Prins Hendrik kapt ter zee Von Miihlen en de onder-voorzitter van liet Necl. Roede Kruis jhr. Roell, naai' de auto's Bij het verlaten van het station klonken luide toejuichingen, die zich voortplantten langs den weg, die met groote snelheid werd afgelegd. Aan de kazerne bood het dochtertje van jhr. van Brandeler H. M. bloemen aan. Het bestuur van de afdeeling van het R. K. Huisvestingscomité was hief voltal lig aanwezig. Mevrouw Bijvoet van Haa- reii spa-ak een kort worlkamswoordj en stelde al cle leden en den geestelijken advi seur. rector van Mackolonberg. aan Hl. M. voor 'Ruim clrio kwartier vertoefde cle Ko ningin te midden der vluchtcljugen, zij nam met belangstelling; kennis van do or ganisatie van den verplegingsdienst, waar over zij aan do betrokken bestuursleden uitvoerige inlichtingen vroeg. In do paviljoens waar de vluchtelingen, getooid met oranjestrikjes, de komst van Jd'. M. afwachtten, sprak H. M. met velen en vroeg; belangstellend naar hun omstandigheden. In cle zieken-afdeeilingl informeerde II. M. bij- de kleine patiëntjes naar hun ouders, hun broertjes en zusjes en gaf elk een bloempje uit haar bo-uquef. Een oudo man, .Stevens, vertelde aan de Koningin, hoe liiji ook den watersnood va® 1861 had meegemaakt en toen van Hl M.'s vader, Koning Willem- III, do reddingsmecfaillo had gekregvn. De mense'hen waren opgetogen over de eenvoudige en beminnelijke wijze, waarop de Koningin zich met hen onderhjeld. Terwijl de Koningin en de Prins cle pa viljoens bezochten, werd het publiek op een gedeelte van het kazerurterrum toegie- laton. Het waren meest cle kinderen uit 'de volkrijke nieuwe bmu't achter do ka zerne, die nu een prachtige gedegenheid kregen H. M. van dichtbij' to zien. Toe® de Koningin naar den auto ging, werd zij dan ook mvt. een telkens herhaald gejuich begroet. Te 2 uur 15 vertrokken de Koningin en de Prins weer van de kazerne na met een handdruk afscheid te hebben mgeuomen van de leden van het Rc-K. Huisvestingcomiité. Te kwart vóór drie reed de koninklijko trein van het: station Tilburg naar Deu Haag. Jn Tilburg wordt met groote voldoe ning het korte, doch ongedwongen be zoek van II. M. besproken. Hot R.-K(- Huisvesting-comité zal reeds dadelijk er varen, dat de toch reeds groote offer vaardigheid der Tilburgtselie bevolking door deze koninklijke aanmoediging; nog tot gi'ooter offers bereid zn.1 blijken voor de slachtoffers van deze nationale ramp. („Da Tijd") Deu conferentie. Uit Cuyk: Dinsdagmorgen is te Oeffeit e.en vergadering gehouden van burgemees ters van Mook, Katwijk, Ouyk, Haps, Oeiclt, Beugen, Boksmeer, Berglcn, Gen nep, üppersum, Nederasselt en Wyohen, zijiich' alle gemeenten welke gjedupeerd zij® door doorbraken van Maasdijken en spoorwegen. Ook de Nederl. Spoorwagen, die zoowel in 1920 als thans, daardoor aanzienlijke schade hebben geleden, wa ren uitgenoodigd Vertegenwoordigers te zenden. De bedoeling was een _geunecin- schappelijke actie te bespreken ter voor koming van dergielijké rampen. Hot ver keer CuykOefiélt is thans weer geregeld en over den doorbraak bij' de melkfa briek „Lacto" is Dinsdag een brug ge slagen". De doorbraken te Dinden en Kat wijk worden gedicht. lie Koningin en de Prins ju hot Westen v an Ove-i'jjlsel. Hoewel het uur van vertrek g-óheim was gehouden, waren toch om half negen Dinsdagochtend talrijke personen op het Stationsplein te Zwolle aanwezig, om de Koningin r® den Prins bij huil vertrek naar 't overstroomde gebied toe te juichen. Even voorbij het Frankhuis werd halt gehouden en werden mr. Wi. C. Lohman, djjkgraaf van Salland; baron Dp Vos van Steenwijk, lid van Gedeputeerde Sta ten van Overijsel en de heer J. P. Royer, burgemeester van Hasselt, aan H. M. voorgesteld. üin kwart over 9 kwam het gesel schap in Kampen aan, waar zich op en bij ue IJsselbrug een groote mensohenmassa verzameld had, die de Koningin en de® Prins luide toejuichte. Eerst werd gereden naar het stadhuis. Hier werd de lokaliteiten bezocht)1 waar vluchtelingen ondergebracht zjjn. Eerst 't zaaltj'e van Nottrot. waar de vluchtelingen gespijzigd wordendan een vroegere be waarschool, waarin cle vrouwelijke vluch telingen zijn ondergebracht. Nadat de burgemeester van Zallc cu Veeea-te®, cle lieer P. van Vleuten, jen de secretaris van Kampen, mr. Van den Oever, zich bij' het gezelschap hadden ge voegd, g'ing het naar de Muziekschool, waar mannelijke vluchtelingen onderge bracht zijn. Vervolgens werd bezocht do familie Tjemmes, die altijd klaar 6taat om hulp te verleenen. In haai' toexnzaai werden de eerste 17 vluchtelinge® onder gebracht, die hier nog vertoeven. H, M. sp-rak hier ook met den 78-jarigen boer Post. De vluchtelingen vertelden PI, M., dat zij Zondag' een, mooie radio-preek had den gehoord. Daarna ging de loclit langs de school voor verlofsofficieren, 'waar majoor Donk en eerste luitenant Malinckrot aa® H M. werden voorgesteld. Langs do dijken, midden door hel over stroomde gebied, ging do tocht zoover mogelijk per auto naar Zulk. Het laatste half uur moest te voet over den dijk wor den afgelegd. Overal, waar nog een boer derij bewoond was, stonden de bewoners op den dijk, en met allen maakte de Ko ningin een praatje. Kapitein De Koningh zette H. M. den toestand uiteen, zooals deze thans is. Een oud vrouwtje ezi tegen' de Konin gin „De ellende is nu wee;- geleden, maar het is slim geweest". Jonge vrou wen tilden haar kleintjes op naar H. M. Er waren oude besjes en pootigo boeren, die H. M. lakoniek begroetten met: nier- gen. Een aardig tafereeltje was, toe® do Koningin het schilderachtige boerderijtje van den ouden Blokkaart bezocht, Óp de vraag naar huil leeftijd antwoordde hij verguld: 75 jaar en'mij® vrouw 73. flet moedertje kwam ook naar voren. ,,W"jè mebben", zoo zei zi.i, „nog' eeii huiis, 'dat mis maar goed, want wie .alte mcnschen binnen allied kold". II..M. bezichtigde ook de doorbraak. Hier stond het dijk- en waterschapsbe stuur, waormeo zij- zich een poosje onder hield. Bijzonder verguld gevoelde zich de dorpssluiswaehter Mondriaan, toen H. M. hom! inlichtingen vroeg over de doorbraak. Na oiïi 12 uur te Zwollo hei noenmaal gebruikt te hebben in den koninklijkfcm trein, werd de tocht voortgezet naar Half een. 1)» liulpverlccniug, Men meldt uit 's-Hertqgenhoscdi Het R.-K. Huisvestingscomité heelt op het oogenblik in Nijmegen 700 kinderen van vluchtelingen ondergebracht, behalve di> heel el families, die nog' in do kazerne vertoeven. Moeders miet babies heeft zij bi, le klas families thuis bezorgd Ver schillende honderden aanvragen zij® er, waaraan op het oogenblik nog geen ge volg kan worden gegeven. - Het R-.-K. Huisvestingscomité heel't zicli in alles nog afzonderlijk geholpen, dank zij" de actie van het plaatselijk co mité. Het hoofdbestuur va® het Nederland- scke Roode Kruis meldt nader, dat. de Roodo Kruisboot met vluchtelingen uit Druten, Dreumel enz. te Arnhem is aange komen, waar deze personen door bet. Arn- hemscho Huisvestingcomité werden onder gebracht. Do zich aan boord bevindondo zieken werden door de zorgen van do Transport-colonne van het. Roode Kruis te Arnhem van hel schip naar het ge- moonte-ziokenhuis vervoei'd en daar opge nomen. Op aanvrage van don commissaa'is der Koningin in Ljmburg werden eenjge kis te® Meedingt naar de gemeente Bergen (Limb.) afgezonden. Tot en met 13 Januari was tér be schikking- van het R.-K. Huisvestingco mité f52.445,21 voor do slachtoffers van den watersnood. Bij do Algemecne Veivonigtdfl commissie tot leniging van rampen bij watersnood was er tot en mot gisteren .bimie-ngt'komen een bedrug' van f 161.02-1,02t/g. De ex-keizer en de watersnood. 11e ex-keizer en zijn gemalin stelle® le vendig' belang in de slachtoffers van den watersnood. Dinsdag' hebben zij zich in verbinding! gesteld met den Burgemeester va® Tiel, teneinde te vernemen, waaraan deb ehoeften zich het sterkst doen gelde®. Op diens informatie hebben zij alle wolle Moeren, diei n Doorn voorhanden waren, opgekocht, en ze ter verdwling aan den Burgemeester en den Pastoor van Tie] doen toekomen. Dinsdagavond had de openbare feest, vergadering plaats lei' gelegenheid van het 10-jarigi bestaan van den R.-K. Me- taalbewerkersbond, afd. Middelburg. De voorzitter de heer Dielissen riep aan allen het hartelijk welkom toe, inzonderheid aan den geestelijken adviseur, den wcleerw. heer Luken, den distriotsbestuurder e® den afegvaardigide der afcleeling Vlissingen, hunne tegenwoordigheid zeer waardeeren- de. fepr. feliciteerde cle jubileerende ver- eeniging en meende hot nuttige met het aangename te moeten vercenigpn, ging in korte trekken na wat haar in deze tien jaren overkomen is en vroeg' zich af of het bestaansrecht dezer afdeeling bewezen is en of zijl aan haar doel beantwoord heeft. Evenals alle andere R.-K. Vak bon dsafde el i ngen in den lande, heeft oolc onze afdeeling niet alleen bewezen haar bestaansrecht, doch veel meer nog de nood zakelijkheid' van haar bestaan, roomde do nauwe samenwerking' die tussohen bestuur en leden gedurende al dien tijd heeft be staan, zoodoende steeds hard werkende voor het welzijn der leden. Toegevend dat de resultaten niet steeds evenredig' waren aan de gebrachte offers, kon hij toch met voldoening' eonstateeren dat deze inder daad vele en rijke vrucht heeft afgewor pen, wees er verder op dat talrijken nog niet georganiseerd zijn, lien aansporende, lid te worden der vakorganisatie en g-af verder het woord aan den feestredenaar, den heer van Abbeve. Spreker begon met een ge-lukwensch uit tc spreken bij het 2de lustrum. Bracht dank aan liet bestuur voor het vele werk verricht, maar vooral aan de pioniers de zer afdeeling' en niet minder aan hun vrouwen, die. door opoffering van huishou- dolijken aard daaraan hebben deelgenomen en sprak den wenseli uit dat zij tot in lengte van dagen werkzaam zouden blijve® voor de afdeeling, wierp een korte te» rugblik.op de organisatie in het algemeen en spoorde vooral aan toe te treden tot dc katholieke organisatie, als zijnde de beste waarborg voor het behartigen, van Uwe stoffelijke belangen met de zekerheid, dat Uw geestelijk welzijn niet gpsehaadt wordt. Daarvoor is nog meer dan vol doende aanleiding' aanwezig. Het spook der werkloosheid blijft een voortdurend gevaar voor de arbeidsvoorwaarden der nog arbeidenden, terwijl billijke verlanaeps alsziektewet, de wettelijke regeling, dor werkloosheidsverzekering, ziekenfondswe- zon, bedrijfsorganisatie en medezegjgen- sohap, kortom, nog heel wat wenschen zijln te vervullen. Dit, alles kan worden be reikt, wanneer gij ons kcxmt, helpen, wan neer gij, reeds lid zijnde, actief deelneemt aan het werji onzer organisatie, of nog ongeorganiseerd zijnde, toetreedt tol do Katholieke arbeidersbeweging. Tot de. Ka tholieke arbeidersbeweging omdat daar al leen gewerkt wordt aa® de verbetering van Uwe positie zonder het gevaar, dat gij schade lijdt aan Uwe ziel, maar voora] ook. omdat alle verbetering slechts schijn' zal zijn, indien de maatschappij' niet gere organiseerd wordt in C'hristelijken geest- Met een schitterende peroratie, eindigde-, spr. zijn meermalen met luid applaijs onderbroken rede. - worden uw Handen ruw en gesprongen, Gezicht en Lippen pijnlijk schraal. PUROL verzacht en gei.eest spoedig. Doozen 30, GO, 90 ct. Tuben 80 ct. Bij Apoth. en Drogisten. Een collecte gehouden voor cle gpteister- de streken bracht f 12,11 op. Bij monde van den Voorzitter der afdeeling' Vlissingjen werd onder aanbie ding van een sehoone mand bloemen, ha.ro wensehen vertolkt. Hiermede, was het olficieelo gedeelte afgjéloopien en ging men over tot het officialise. Gedurendo mgeruimeu tijd wist de Humorist Brand, van Bergen op Zoom op geestige wijze do stemming er in to houden, vooral ,„Hct gaat zoo maar niet voor do eersto keer", alsmede hot laatste stukje „Nillis" wekte zeer de. lachlust op, terwijl na afloop een giezellig' hal de aanwezigen nog een enkel uurtje bijoen hield. Van het alhier in,gezamelde gold voor do slachtoffers van don watersnood zal f 250 worden afgodragen aan hot Prov. Watersnood-Comité en het overige aan. hot Algemeen C'omitó te Amsterdam. Maandagnacht is door de politie al hier een 14-iarig meisje aangehouden, die met een man op stap was gegaan. Het moisio werd onder het ouderlijk gezag te- ruggebracht. Bij dc politie alhier is aangifte ge daan door iemand, die met de mailboot wilde vertrekken, dat hij vermoedelijk in den mailtroin van zün portefeuille met gield is beroofd. (M. Ct.l De heer W. R. J. Ceulen, voorzittel' van het bestuur van het St. Joseph-zie- lienhuis alhier heeft va® den ko®injg van België den Palmtak in goud van de Bel gische Kroonorde ontvangen. Alhier zijn een Pool, een Spanjajard en ee® Duitscher, die als verstokeling! pan boord Iw'aren va® passeerende schepen, aangehouden, en over do grens gebracht. Golleete Watersnood. .Dinsdagavond 12 (lezer is het Water- snooclcomilé voor deze gemeente samen gesteld. Het bestaat uit de lieeren: G. A. H-aienius, Burgemeester, voorzitter; D. D. van den Bout, Mr. J. II. M. Stiogcr, C. Kloosterman, J. Jongepicr, A. L. van Melle, A. M. Overhoff, J. van Zweedon, K. K. Brink, M. I'. de Looff, M. QuaMso- laar. A. M. Simons, P. C. Labrijin, J. Donner Jr., P. Chamuleau, J. M. van Bommel van Vloten, P. Crucq, L. Du- vaoot Can., II. Hollestello, I. Wcssel, Mr. A. L. W. van I-Ieel, T. Faberij' do Jonge, J. M. Broekstra. J. I. van Ballcgoijen da •Jong-, secretaris en E. F. M. Geijsen, penningmeester. De stad is verdeeld in twaalf wijken, die door do h eeren twee aa® twee zullen worde® bezocht tot het inzamelen van giften. Dinsdag 19 dezer wordt vorga- derd. teneinde liet resultaat te vernemen. De iwugeu door den R.-K. Vrouhven- bond alhier gisteren de stad ingesluurd^omc gaven in natur® voor dc slachtoffers van den watersnood op te halen, heeft op zija- toclit langs cle singels zich met allerlei lief degavon zien volladen, zoodat het sim> ces verblijdend is. Vandaag wordt, een ander stadsdeel voor rftn rondtocht geno men. Vooral kleeren en ondergoed zijn-wel kom -want daarvoor wordt in de brieven! om hulp liet meest gevraagd. Wie- pog) iets heeft, tlat niet met den wagen kon wor den meegegeven, ka® liet, bij mej. C. v. d. Reit Gauzopoortstra'at bezorgen. Zij zal voor een goede bestemming van liet ont- vangono zorgdragen. Een onzer oudste stadgenoolen, zoo niet de oudste, dhr. M. Bartelse, is over leden in den ouderdfom va® 96 jaren. Naar wïj vernemen is de exploitatie va® ilen bioscoop in Hot Schuttershof over gegaan in handen va® de heere® J. Prent en G. Everlsen te Bergen op Zoom'. Heinkenszand. Dinsdagavond heeft «te tooneelverceniging „Tavenu" va» Wol- faartsdijk een welgeslaagd soiree gegevea met medewerking van het muziekgezel schap „Euterpe". De zaal was Wederom! flink bezet. Na openingen welkomstgroet doe den VooZitterr gaven do ledjpn v,a® „Euterpe" eenige aardige muzieknummer- tjes 'Waarna Werd opgevoerd het blijspel „Gebroeders Kalkoen". (Wij kunnen met lof' over deze uitvoe ring spreken, alle speelsters en spelers w'a- ren hun rollen goed meester en meermalen» volgde er een luid applaus. Aan 't einde van het derde bedrijf nam dhr. va® Iwiaar- den liet woord om de dtgnes en heeren van .Woliaartsdijk te bedanken voor huu.prach- tig en amusant spel en de aanwezigen! voor cle groote opkomst. Spreker hoopte bij ge legenheid „Tavenu" wederom tc mogen zien verschijnen op 't tooneel (applaus) Zeer voldaan over deze gezellige avond keer dien w!ij huiswaarts. Kralibcndijkc Woensdag-morgen had op de boerderij van den heer A. P. Woutersen Snoep 'n eenvondige plechtigheid plaa.ts. Bij K. B. van 22 Dec. 1925 is aa® W. van den Berge, arbeider bij genoemde familie Woutersen, verleend de cereraedaille, ver bonden aap cle Orde va® Oranje Nassau, in zilver. Deze medaille Werd in de gezel lig ingerichte huiskamer va® genoemde ïamilie door don Burgemeester onder eeni ge passende woorden uitgereikt. Mevr. Welleman, 'weth. Hirdcs, de Secretaris, do predikant der Ger. Iverk met ouderlingen, dé gerrfeentevoldiwlachter, alsmede het gan- selie personeel der boerderij' waren hierbij egenWOol'dig. De oude baas, wiens vrouw mede aanWezig' Was, dankte voor de eer, hem bcwlozen en mocht va® den hoe® Wou tersen nog een enveloppe met inhoud ont vangen. Kr wterden verschillende kiekjes genomen. Ook ds. Andree sprak nogccsnign Wanrdcerende wOorden. Het gezelschap bleef; eenigen tijd onder gezelligcn kout bijeen, Waarbij do gedecoreerde de dorps- geschiedenis va® 60 a revue liet passcercn. Door Ged. Staten zij 1 Januari j.l. benoemd Provinciale commissie t RijksWtegc va® dc ru r' 'Zeeland de heeren D. Nieuiwerkerk en R. .T. dorpc. Bnrsselrn. De loeadin school alhier gaven voor de slachtoffers va, llool(I|ilaat. Maandai strecks 4 uur, zoo miel ontdekte een schipper 1 van een alhier in de hl geladen met kunsfcmests del van oen 100-tal emli het eenige brandweorn het vuur te blusschen. Het in de kajuit m am geheel vorbrand. Men (brand door eon Icnehelo staan. Verzekering dekt Dicnzelfden namidda; per over boord in de li Werd door toegeschoten op hot droge gehaald. Door toepassing- der i gelukken mocht men c geil. "Hij bekwam; geen Biervliet. Toen cle li dezer dagen des morg kwam om zijn beesten hij- daar, oen ziiner ven grond liggen. Het (lier kende bemerkte hij dat plas lag en een diope v vertoonde. Men vermoed neming in het spel is, - kelc maanden geleden i va® dien landbouwer di jnes, ernstige vcrwonrli.ni werden toegebracht. Do zoek. DE WATERS Door den Commissaris 'Zeeland is d.d. 12 Janua meesters der gemeenten volgende schrijven goric Bij miin circulaire van is aan II verzocht, bij" 1 een ramp van algemeene hlikkelijk rechtstreeks mj van het Provinciaal W in verbinding te stelle® den va® elk beroep op p digheid. Door dit verz he voorkomen, dat cle. Comités ingekomen gift wijze zouden worden ver verrleeling der gelden ill tneene ramp in Zeeland aangewezen lichaam n.l. Watersnood -Comité plaat: Terwijl de vorenbedoel gewijzigd van kracht thans, waar de watersd enkele plaatsen in dit gi naast ook groote gedee jprovdncaën heeft geteistei stellen, wanneer ten slachtoffers (voor zoover mocht zijn geschied) als leiding of toezicht eene missie wordt gevormd worden gehouden, mits zoover bestemd voor de s "Zeeland, worden aver ge penningmeester van het dersnood-Oomité, den hee Deanse te Middelburg. D ■voor de slachtoffers in ai gelieve U rechtstreeks (d deling van het Provinri Comité) te zenden aan dei van de Algemeene Veroe tot leniging! van rampen in Nederland, den heer Loon. Keizersgracht 57: dam. 'r De vcrdeéling van de o den over deze Provincie andere provinciën ander ver althans eene bepaalde uitdrukkelijk is aangegg.v Üw beleid te moeten o „Brcede Wate In de jongste bestuim het Waterschap „De Brei westen Ierseke" is als ge: de heer P. v. 't W-esteii besl. van 10 December is benoemd. Vereen, van Oud-leerlii l.a mil) Ou® Wrintersehi Ile.ze vereeniging hield -onder voorzitterschap v; W. Lindenbergh uit 's-I een algemeene jaarverg Schuttershof te Goes. De voorzitter verwelk isdgcn en betreurt het, da 2ig zijn. Spr. heet in he kom do heeren Stevens L. W. SA Boerendonk ger der Z. L. M.l en '{rijkstuinbouweonsulent). Spr. betuigt zijn deel slachtoffers van cle ovei hier was wel eenige zorg water, maar toch slechts lioudipg tot de ramp ii. van ons land. Spr. wekt c ken om de gevolgen de zachten. De, landbouw schijnt o zullen worden door de m. handel en industrie getr opbrengst in 1925 was prijzen lieten te wensci hoopt, dat de dreigende te ernstig' zal 'zijn. Wat de R. L. W. S. be leerlingen was gunstig. I werktuigkunde is gebo: school in bloei toenemen, Voor", den landbouw noodp "Uoet: studie gemaakt wor te®, de bestrijding van zi

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 2