NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: BES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Buitenlandsch Overzicht FEU1LLETON BEATRIX. BUITENLAND DUITSCHLAND HONGARIJE BELGIE ZWITSERLAND PORTUGAL tiUMMEP 5 DONDERDAG 14 JANUARI 1926 22«» JAARGANS NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT ÖurwMi* «in Waiiocüs »n Admlnlatratl» i Wotslngul, QOES Interloc. Tolafooni Reclactt* an AdmlnlatratlaTelaf. No 207 Bijkanïoori MIDDELBURG, Markt t an 2i Talafoon No. 474 Abonnemantaprlfl f 1,90 par drla maanden, bij vooruitbetaling Advortantibn van 1 tot 6 regels f 0.10, elke regel meer f O,IB Contractregelprlje, te beginneu oij 60C regels, beduidend lager MO TE WAARDE VAM PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN „Niet altijd is liefde bestendig /van duur", zingt de dichter. Dit schijnt ook iet geval te zijn met de liefde voor vdA ontwapening, waarvan tijdens de ooofe- lentie te Locarno ai de daar vertegen woordigde landen heetten te blaken. Im mers de eerste vergadering! der voorberei dingscommissie voor do onbwapeuingisco,»" ferentie, welke aanstaande was, is ver daagd moeten worden Wegens dtepgaand' verschil in den boezem' der commissie over den omvang der - werkzaamheden. Wat dat verschil nu juist is weet men ni«tf maar bet is oen publiek geheim1 da-t djö Vereenigde Stalen, die ofschoon niet tot den Volkenbond behoorendo, toah vaofl een ontwapeningsconferentie voelden, al leen de ontwapening der landmacht "beter gezegd de beperking der bewapening v. d.l andm,acht op de conferentie zou den willen behandeld zien, »%>eh niet die der zeemacht. Frankrijk, Italië en Japan, mogendheden met groote staande legers, zijn daarvan niet gediend, terwijl Enge land, al heeft het zich met niet zoovejsl woorden daarover uitgesproken, in stilte met Amerika meegaat, wijl het meer een zeemogendheid ia Wat er van zij, men kan begrijpan.' dat in deVolksbonds- en vred^svriendon- denkringnu groote verbazing «n teleurstel ling heerschtc over het Londensoho bcrievt van .Dinsdagmorgen, dat de verdaging der eerste vergadering van de voorbereidings commissie meldde. Van Genève uit meldt men nog Op het volkeubondssecretariaat bestond niet de geringste aanwijzing, dat een dergelijk uitstel door de eon of aj^dJuiej 1'egecring verlangd werd. Ook Was inzaka de splitsing der bewapeningskwestie van het volkonbondssecretariaat, dat met de voorbeeriding dezor zitting belast is, gee nerlei invloed in de richting van! uitstel uitgegaan. Men in helaa» wel verplicht, do nota van Reuter dus op te vatten als een proef ballon. van de Brilsche regeering, die zelf uitstel der ontwapeningsbesprekingem zou wenschen en nu zou wallen. zieJ1; hoe het in de Reuternota geopperde uitstel-denkbeeld in de andere landau oatvangeai woidjt. Indien dit wierkelijk de bedoeling der R-euter-nota is, dan is te betieuren, dat do na het Locamo-snccss ook in Engeland ontstane geestdrift voor verwezenlijking van bewlap eningsveumindering thaPs reeds weder bekoeld zou Zijn en weder hebben plaats gemankt voor de door de Britsdhe delegatie ter zesde volkonbondsverglaidje- ring tegenover het Naderlandseh'e voorstel ingenomen negatieve houding. Het is ech ter ook mogelijk, dat de Reuber-nota, slecht een antwoord is op oen onlanggs in <W „Echo de Paris" verschenen artikel, Waar in van zekere Fransche zijde op uitstel der ontwapeningsbesprekingen werd aange drongen en dat de Reuter-nota, alleen "be- teekent, dat van Engelsche gijde niet beslist op spoFed zal worden aangedron gen. i In dit geval zou dn nota, natuurlijk een veel minder bedenkelijk kara kter dragen. Nog altijd duurt de regeeringscrisis van het Duitsche Rjjk voort en laat do vor ming van een ministerie da.t do Duitsche Volkspartij, Centrum, Democraten en SoJ cialisten nog op zich -Wachten, 't Zijn voor namelijk de laatsten, die weigerden qjn met de Duitsche Volkspartij in één ministerie te gaan zitteD Dc Rijkspreeident Hindenburg heeft ten slotte ingegrepen door aan de lei ders van boven vormelde groepeu mede te deelen dat, wlanneer gisteren, Woensdag avond, do groote coalitie niet zou zijn ge formeerd, hij op andere wijze in de regee ring des rijks Wlil voorzien door het .be noemen van e«» nieuwen ka.binetsformia,- 41 0- Tin jijl, Bebelle, wat doe jij aan? Ik, antwoordde zij, met zulk een min achting op ons neerziend, op haar zus- en mij, dat wij er pret in hadden; de vraag over het costuum interesseert mij heelemaal niet. Ja maar je moet er toch een hebben. Het zal maar een heel eenvoudig zijn. Ik kleed mi, als „asschepoester" of als „roodkapje". Je in „ezelsvel" te verkleeden, zou nog eenvoudiger zijn, voegde ik haar pla gend toe. Doch mijn aardigheidje had geen succes. Bebelle gaf er geen antwoord op en ging onder den kastanjeboom haar lectuur ver volgen, die voor haar aantrekkelijker scheen dan alle gepraat over costumes. Toen zij heenging, kwam grootpa op het terras Zoo, zoo, dames, u praat al over costumes en over het bal, alsof ik mijn toestemming en goedkeuring al gegeven heb. Ach, mijnheer Tréder, antwoordde mevrouw Duveraois vleiend, u zult toch deur. En hierop zal het wel uitdraaien, nu de socialistische Rijksdagfraktie Dansdagi j.l. besloten hééft aan de regeering ofp» grondslag' der groot» coalitie niet te w'ilfett medewerken. Ten slotte doet de Hongaarsche bank- biljettenaffaire voortdurend het stof van allerlei |w|afU' en gifingcerd nieuhvS op- Waaien. "De naar Boedapest gezonden Fiunsch'e bankaeenteu hebben verklaard niet ac- <oord te gaan met het sluiten van het on derzoek inzake do vcrvhalschingen. Zij hebben een Hist overgelegd met de nawen van a, He moreele daders en hun medewer kers of beschermers, en. eisdhen opsporing dezer -personen, waarbij' de Honga-airsche autoriteiten liaar medewerking; moeten ver- leenne. Intusechen heeft de Fransohe zaakge lastigde tegengesproken, da.t Frankrijk ecai schadevergoeding vim 4.00 milHoen franc# van Hongjarije zal verlangen. De vorval- sching is geen zaak, waarin Je Franscha reo-eering zich zal mengen, omdat het geen diplomatieke of poütieko lalangslegenhejd tusschcn Frankrijk en Hongarije is, doch uitsluitend een zaak die de Bank van Fran rijk aangaat. De zaakgelastigde verklaarde verder, dat volgens zijn informatie do openbare meening in Frankrijk deze gebeurtenis/ nuchter beoordeelt, daar zii' beseft, dat dip zn-ak niet van uolitieken doch. uitstotend .van strafrechterlijken aard is. De kracht dadige wijze waarop Minister-President graaf Behtlen de Wet in alle opzichten) doet eerbiedigen. heeft in Frankrijk den besten indruk aremaakt. Ook Wordt officieel het gerucht tegen gesproken. als zou do Kleine Entente stap pen tegen Hongarije ondernemen. Do oppositiepartijen in het Hongaarsche Parlemsnl verlangen, dat de justitie een streng onderzoek zal instellen .naar de rol, die de nrelaat Zadrawetsj in rie verval sdhingsaffaire heeft gespeeld. Ook zijn secretaris is door de poHtie aan aeu ver hoor onderworpen, waarbij' bleek, dat ook hij op de hoogte van de geheele a'.ffa-ire iü geweest. De Hóngaarsehe Sociaal-demorat- tie oischt voorts, in een manifest, gericht tot het Hongaarsche volk, dat de land voogd Horthy onmiddellijk zal aftredjen. De Democraten op hun beurt eisöheu de ontbinding der Nationale Vergadering, het ontslag van het Kabinet en 'de benoeming van een ambtenaren-kabinet, dat in de eerste plaats tot taak zal hebben de reohs- radicale organisaties 'te ontbinden, i Volgens een bericht van gisteren zou Frankrijk echter .voornemens zijn net do Entente samen een stap te doen bij Hon garije. I Bankroof. NORDHAUSEN, 12 Januari. (Wolff.) Op do tijaippen van het filiaal van de Rijks bank alhier zijn Dinsdagmorgen om 10 uur twee beambten, die een zWare tasöh met bankpapier wilden afleveren, dooi1" drie bandieten overvallen en ondanks hun tegensifjjnd neergeslagen an beroofd. De bandieten vluchtten met medeneming van de hasch die "250.000 mark bankpapier be- Vfatte. Bij' de onmiddellijk dRor politie en Schupo-agent-en begonnen vervolging is een der roovers in het dorpje Ilfeld neer geschoten, een ander is ,'Jwaar gewtond, mpar de derde is met cjen buit ontkomen. D;c regeeringscrisis. BERLIJN, 13 Januari (H. N.). Fehren- bach en Koch zijn oim 11 uur door den rijkspresident ontvangen, wien zij het mis lukken der pogingen tot vorming van de groote coaRtie meedeelden. Daarna ont bood. de rijkspresident tegen half 12 rijks- niet zoo wreed zijn om aan deze kinderen te weigeren, waarnaar zij zoo erg ver langen? Neen, neen, grootpa, je zult niet wei geren en vindt het goed, niet waar? En voor hij' kon antwoorden, vloog ik hem om zijn hals. - Waarde heer, ik bid u er ook om, zei Louise, de toekomstige Gretdhen, haar handen samenvouwend. Isabelle, die wel eenig vermoeden had van hetgeen op het terras besproken zou worden, had haar „Romeo en Julia" ter zijde ^gelegd en kwam nu de vraag van haar'moeder en iuster nog steunen, of schoon zijl voor zich vast besloten haxl niets anders voor te steüen dan assdhe- poesterniettegenstaande zij een gyooten afkeer toonde voor het gemaskerde bal, waarvan zijl feitelijk het plan het eerst, geopperd had, was zij het, die nu bij") den grijsaard er het meest op aanhield. Vooruit, vooruit, zei hij, ons zachtjes uiteenjagend, gij maakt dat ik hat be nauwd krijg. Hij glimlachte, maar in zijn glimlachen zag ik toch een soort verzet, wat onze gasten niet zagen. Mevrouw Ihivernois had haar doel bereikt. Goed, ik vind goed, dat- het bal door gaat, regel zelf- alles, ik kan er mij' niet mee bemoeien. Ik ben te oud daarvoor. Hij' trok zich terug van onze wat al ta kanseHor dr. Luther bij zich, wien thans wel do opdracht tot. vorming van een ka binet zal worden verstrekt. BERLIJN, 13 Januari. (W. B.) Do rijkspresident heeft dr. Luther opnieuw met de vorming van een kabinet belast. De ontruiming van Keulen. D« ontruiming: van Keulen en do ba- fitting vim het Taunusgebied in en onl Wiesbaden zal vormoedeHjk tegen het eindo van deze maand haar beslag krijgen De Rijn-flottielje is al uit Keulen naai Engeland vertrokken. liaar meer Engelsche dan Fransche militairen kun families hebben laten over komen maken zij aanspraak op een groo- ter aantal woningen, 't geen voo-rai ta Wiesbaden en Bingen, waai' nijpende wo ningnood heerscht, ergernis meebrengt. De Engelsche opperbevelhebber is voor- némens in het laatst van doze of hot begin van de volgende wedt naar Wies- baden ta verhuizon. Het hoefdkwartier volgt hem op 18 of 19 dezer. Do vttLschc baukkilji'ttemzaak. Volgen» den correspondent van de „Kol; nisdlie Zeitung je Boédjapest zou prins Win disch-Gnaietz bij zijn verhoor voor de ju stitie nadere bekentenissen hebben afge legd, waardoor nog meer hooggeplaatste Heden, die tot dusver niet genoemdl zijn, in de z®ak betrokken zouden iwbrden. Ook Gerö de technische leider v;an het oarto- gijjftusch instituut, en Raba, 's prinsen secreta/Hs zouden merkwaardige verkla ringen hebben pfgelegd. Volgens hen zou het ptap zijn uitgegaan van een Beier, die za.ch. Sehulze noemde en bij Nradossy w:as gekomen ihet de meededeeling, tfcjt hij in een Beierscihe stad een goed ingerichte Wcrkplppts had.géhad, wkar hij valsclie biljetten van 500 franc maakte. De poH- tio 'w|ag hem echter op het spoor gekomen, zoodot hij' nog juist tijd gehad had' zijn werkplogts in do lucht te laten vüiegon en te vluchten. Hij had aangeboden een instal lafiue te leveren voor het maken van 7^1- sdho biljetten van 1000 franc. Sehulze zou meennjaJen met Wjndisch-Graetz, Nadossy en Jpnkowitsj gezien zjjin eni ook vaak) in het cjaiTtogirafisah instituut van r,aad .ge diend hebben. Hij Wordt beschreven pis een rnjan van middelbare lengte, ongeveer 55 jaar oud, goed gekleed en met oosmo- Htisdho manieren. Hjj spreekt vloeieud Fipnsch en Engelsch. Toen men met het vervfljardigen van do valspho biljetten be gonnen 'wjas, liou, sehulze plotseling ver dwenen zijn naar Parjjs en daar de heale zank verraden hebben. Vandaar dan dit de Fransdie recherche zoo in bijzonderheden van de zonk op de hoogte was. Belgja. ontloent nog aan de Horagaarsclhe bfadeu dat het signalement van Sdhultzo overeen zou komen met djt van den.bosdh- opziditer Schultze, die beschuldigd wbrd(t wordt van den moord op Erdberger. 'De Petit Pagisiën meldt uit Boedapest, djnl Tybor Swetz, de. bankbedien'-ie, die dezer Jagen aangehouden is, lidj wlas van de Ontwakende Hongaren. (N. R. Ot.) Volgens een bericht uit Londen heeft de Eng'elsehe regeering aan de kleins entente óp haar verzoek, ip Hongarije to interpclleeTen, verklaard -dat zij de .ver- valschimrsaffaire der b-ankbilietten als een binnenlandsche aangelegehlheid der Hongaarsche regeering beschouwt, en niet voornemens is, zich op eenige wijze daarin to mengen. De „Petit Parisien" .verneemt uj-t Boe dapest, dat bij een verder verhoor, prins Windisdhgratz eenige nog niet-gecomipro- mitteerde personen bij! de bankbiljett-en- affairo zou hebben betrokken. De .p-earresteerde bankbeambte Tybor Swetz is lid van de vereenigingj. „de ont kende Hongaren". luidruchtige dankbetuignigen. De volgende dagen werd over niets anders gesproken dan over het bal, de cos tumes en wat verder op het feest betrek king had. Mevrouw Duvernois was begonnen met de uitnoodigingen rond te sturen. Zij had er ook gestuurd aan meerdere barer ken nissen, die aan grootpa en mij' totaal onbe kend waren. Kinderen, maakt toch, dat gij! er prachtig uitziet, zei ze meermalen per dag, denk er aan, dat dit bal grootseh moet zijn. En dit was ook zoo. Onder haar leiding had men de ruime salons van het kasteel een ander aanzien gegeven. Die overvloed van bloemen, zeldzame planten en licht was zoo groot, dat men zou gelooven in het land der feeën te zijnhet oudo huis van mijn ouders zou men niet meer her kend hebben. Het kan niet bestaan, dat iemand er aardiger uitziet dan u, zei Fransoise met trotsöhkcid, als zij zag dat ïk in den spie gel koek. Zij sprak de waarheid, maar helaas tot mijn ongeluk, maar nu ik heden oud en zink ben, kan ik zonder verwaandheid be kennen, dat als ik vroeger in den spiegel keek,- mij zelf toelachtte, zooi mooi vond ik mij zelf. De vaardige handen van Melanie had- Het aftreden van Horty. De „Arbeiter Zeitung" meldt uit Boe dapest: ln politieke kringen yeirlu&dtl. djn.t, nadat bekend wiendj dat de naaste om geving vnn Haxthy bij1 de valsclie munters affaire betrokken is, vertegenwoordigers va,n eenige mogendlueden eemi bezoek brach ten pun den minister van buitcnl. zaken Wflko. Deze heeft daarop met graaf Beth- len Horthy bezocht.Bethlen, Horthy eu Wialko zouden, volgens de „Arbeiter Zei tung", overeengekomen zijn, dat na het aiannemen van het wetsontwerp inzake do wiederinstelUng vpn het magnatenihuis Horthy zjaj aftreden onder voorwendsel, dat de grondwet Weer hersteM is, en het jaimbt van rijksbestuurder geen doel meer heeft. Dit zou nol zes maanden ^geschie- den. Het leger. jMen meldt uit Brussel dat de leger- sterkte voor het jpnr 1926 hetBelgis,che bezettingsdetairiiement in Duischland inbe grepen, blijkens een Zondagochtend 'in het Staatsblad versabenen koninklijk besluit, op 77,000 mgn is gesteld-, 15» waterramp in België. HM Belgische kabinet heeft beraad slaagd over een program tot uitvoering van waterbouwkundige werken, teneinde in de toekomst bet gevaar voor over- etrooniingeii geringer te maken. Met, do uit te voeren werken zal jaar lijks een bedrag van 30 a 40 francs ge moeid zijin. De Belgische minister van spoorwegpn, posterijen en telegrafie heeft besloten wa- tcanoodpostzegels uit te gBven. Daartoe zullen in omloop zijnde zagels r^n een overdruk worden voorzien en zal de op brengst boven de gewoon gedrukt» waar den aam da slachtoffers ten goede komen. FRANKRIJK Het teeïalistische congres." Het socialistische congres, dat in de jongst» dagen te Parijs is gehouden, heeft zieh met 1766 tegen 1331 stemmen en 16 onthoudingen uitgesproken vpór ^deelne ming aan een regeering, onder voorwaarde dat de socialisten do meerderheid in het kabinet en de keuze der portjefeuilljea Rebben. Do tweede zitting der volkenbond» commissie. GENÈVE. De volkenbondscommissio voor do geleideHjke codificatie van het internationale recht heeft Dinsdagmorgen in oen ojienbare vergadering haar tweede zitting geopend. De Zweed Hauimars- kjöld, gouverneui' van Upsala, leidde op nieuw de bijeenkomst. Tot de aanwezige leden behoorden onze landgenoot mr. Loder, do Franschman Fromageot, de Duitscber Schuecking en de Amerikaan Wicfeersbam. Uit de openingsrede van Haimmarskjöld bleek, dat bijna alle in April benoemde tien subcommissies hun rajiporten over de aanvankelijk voor codificaties geschikt ge oordeelde vraagstukken hadden ingediend) en dat zij alle tot positieve voorstellen hadden kunnen kamen. De cammissio hoopt in deze zitting4, die minstens veertien dagen zal duren, haar eerste rapport aan den volkenbondsraad te kunnen indienen, dat dan een eerste Hjst bevatten zal van internationale problemen, die rijip zijn, in een internationale conven tie geregeld te worden. Deze Hjst zal dan aan de goedkeuring der regeeringen worden onderworpen, waarna dan de nood (ge stappen ter voor bereiding, van een eerste regeringsconfe rentie voor de codificatie van het inter nationale recht zullen ondernamen worden. den een oude baljapon van mama veran derd in een prachtige jurk voor mij-. Die japon was van roode Chinees che zijde en toen Kranroi.se heel zachtjes om mijn losse haren een prachtig lint gedaan had van dezelfde kleur, toen waren beide meisjes vol enthousiasme en bewondering voor dat gene wat voor het grootste gedeelte him werk was. Er mankeert niets meer aan, zei de eeue. U zult ongetwijfeld de schoonste zijn van aUen, zei de andere. Erg Mij en wat trotsch over hun uitspraken, liep ik zooals gewoonlijk het eerBt naar de kamer van grootpa en in de gtang onfannette ik de ziel van het feest, .Mevrouw Du vernois. Prachtig! prachtig! riep de goede dame. Die Melanio is heslst een bekwame naaister, zij staat zeker geHjk, zoo niet hooger, dan die van Parijs. Is dit een bal japon van uw arme mama, lief kind? Ja, mevrouw, al is zij wel wat oud, zij' is toch prachtig, vindt u niet? en dan nog zoo keurig gemaakt. Inderdaad, het costuum is bijna zoo mooi als de persoon zelf, die het draagt; er zal vanavond over gesproken worden, Clara geloof dat. Zij nam mij opmieuw van top tot teen op.en sprak toen: Ik ga de laatste hand leggen aan het De Amerikaan Wickersham gaf de ver zekering, dat de arbeid dezer volkenbonds commissio in de Vereenigde Staten met stijgende belangstelling wordt gevolgd en dat het vertrouwen daar- bestaat, dat <la arbeid dezer commissie tot inderdaad ju-ac- tische gevolgen zal reiden. De Volkenbondscommissie voor de codi ficatie van liet internationale recht heeft behalve haar hoofdtaak ook nog te onder zoeken het door de Italiaansche rageeriagj ontworpen statuut voor het nieuwe te Rome te stichten volkenfcondsinstituull voor de unificatie van het private recht. De commissie benoemde voor dit doel een subcommissie van vijf leden, van wie ook onze landgenoot mr. Loder deel uit maakt. (Msfcd.) Een b ankbiijetl ensehandaai Te Angola, eene stad ia Portugjal, kwnjit onlangs een zekere heer, Al vos Reis, aaa om eene bank te stichten mat eem kapótaal van driehonderd mülioen. Deze heer gjng zoo mild met het geld om in het bouwen en meubileercn, in het aankoopen van huizen, mijnen en fabrieken, dat de polihw zicha fvroag vanwaar' al dat geld kwam-. Een onderzoek' werd ingesteld en weldra bleek dat do briefjes waarmee al die aan koopen werden gedaan, nooit door het Uit gifte-Instituut van Portugal waren gepas seerd. Men meende eerst met valache briefjes te doen -te hebben, doch weldra Meek het heel anders. Zij; waren heat eenvoudig door den drukker van de bank van Portugal, eene Engelsche firma, ge- druktg eworden, daar hij een regelmatige order, met de noodige papieren en zegiefca had ontvangen; twee hoeren ware# da bestelling, weer voorzien van betrouw bare stuks, in ontvangst komen nemen. Men stond dus eenvoudig voor behendig» schriftvervalsehers, terwijl de briefjes de- geHjk echt waren. Om ze nu in Portugal binnen te krijigten, leende de gezant van Venezuela te Lis sabon, graaf de Plamaz Suarez, zich daar toe met zijn diplomatische valies, die im mers onschendbaar is. Hij verborg d» briefjes en eerst veertien dagen nadat- Alves Reis en zijne medeplichtigen waren aangehouden, bekende hij alles. Men vond to zij-nent onder een bed een paar valiezen met voor 8 millioen escudos briefjes. Da mdiplomaat heeft, gedekt door zijne on schendbaarheid, ongestraft het land mo gen verlaten. De bank van Portugal zoekt thans op hoeveel briefjes wel mogen in omloop zijn, terwijl het gerechteHjk onderzoek maaii trage vorderingen maakt want er schijnen te veel „hooge Pieten" in het spel ta zijia. AZIË Dp nieuwe koning van Hedjaz. Ibn Saud, de sultan der Wahabieten, ia Vrijdag tot koning uitgeroepen van den Hedjaz. Hij heeft den titel aangenomen van „koning van Hedjaz en sultan van Nejd en zijn koloniën." In de door hem afgelegde verklaring wordt gezegd, dat het bestuur van den Hedjaz afgescheiden zal Miyven van dat van Nejd en dat zijn leger de opemba-rej veiligheid zal handhaven. Men zal zich herinneren, dat de Waha bieten in September 1924 eep inval de den in den Hedjaz, Taif veroverden, en da Hashimieten versloegen bij Hadda. Koning Hussein van den Hedjaz deed op 6 October afstand van den troon en een week later gaf Mekka zich .aan dp Wahabieten over. AMERIKA Storm: in de Ver. Sfften. BONDEN", (R. C.) Uit NciW-York wordt gemeld, dp,t er op de Oostkust van tg Vereenigde Stjaten een hevige storm- heeft gewoed, wbflrbij ,8 personen in den stans toilet van mijn dochters, het is nu half tien en om tien uur zuHen de genoodigden wel beginnen te komen. Zij gingj vlug naar de kamer van haar dochters en ik ging4 aankloppen aan de deur van grootpa. Wie is daar? Ik ben het, Clara, grootpa, mag ik binnen komen Wel zeker, lieveling, ik verlangde er naar can je te zien. Ik deed de deur open en liep naar "rfjr> grootpa, die aan een tafel zat, waarop ean mahoniehouten kistje stond. Je ziet er aardig uit, Clara, zei hij, mij met meer genoegen aankijkend dan weleer, misschien wel te aardig! En hij zuchtte. Kom, laat ik je op dit oogenbtik niet treurig maken. Ik heb voor vanavond een verrassing voor je bewaard. Kijk eens hier. De robijnen van de Tróder's! riep .ik verrukt uit. JCrootpa, wat bent u toch' goed. Dit is het geschenk, dat ik aan ja moeder gaf, toen zij huwde. Moge God gev en, dat deze robijnen u ook geluk brengen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1