NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VDDR GEHEEL ZEELAND l-Hollandsch Dagblad VERBEEM, GOES. OIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS MÜ d-Holland BEATRIX. Hulp voor het overstroomde gebied. [OU Hfrti DONDERDAG 7 JANUARI J926 lm alüocwte eti succestolla i Noord-Holland bown'lY? „Niet naar Canossa". FEUILLETON Buitenlandsch Overzicht Oproep van het R.-K. Huisvestingscomité. NUMMER 2 S2«th JAARGANS NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van RetfaoU» «kj, AdmFmclratiei Weataingdl, QOES interloc, "Télafconi Rédn.ctl» en AdminJatratle Telef, No. 207 Bijkantoor; MIDDELBURG. Markt 1 2| Telefoon No. 474 Abonnementsprijs f 1,90 p.r drl» maanden, bij vooruitbetaling Alvertentian van t tot 6 regal* f 0,£ O, alk» ra gal maar f 0,15 Contractragalprljs, ta beginnen bi] 500 regale, beduidend lager ÖR90TE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN I 7 aanbiedingen, aanvragen, jkingen, enz. in kt geleien dagblad in Noord- boien bet Y, met edities .maar, Helder, Hoorn, nir- provtacie - - - voor advertentietarieven men aan de Administratie LEIN 6 - ALKMAAR Telefoon 433 en 633 Heden Lucifers voor 75 cent. s bus Appelstroop 38 ct. e Roodbolkaas 190 cent. ne Kaas 55 ct. per pond. Kaas 62 ct. per pond- tte Kaas 85 ct. p. poUfL ïamworst 13 ct. per ons. Ontbijtkoek 20—40 cent. vorst 85 cent per pond. 'aren van f3.voor f 2,75 kistje en dan nog een iten mip cftdcftU. kistjes Sigaren, 50 stuks, >r f 1,50. tertjes Jam (2 pond) ct. id prima Cacao met 2 pond iker voor 100 cent. uw voordeel en gebruikt J. Ultra d 65 cent of E.V.- oudduif Margarine a 70 ct. r pond. ie 100 cent per pond. e 95 cent per half pond. Alles met groene 'bons. komt zonder zorg aan uw shoudelijke artikelen. Vraagt l Oadeaulijst en ook uw Nieuwjaarskalender. r E.V. Ochtendvoer a ööct.11 r 2'/a K.ö: met groene boa eieren kiezen voor je geld» leefd aanbevelend: Teteteon Hl. In liet Protesten tsche „Zuiden' oen Ckristelijik-Historisch orgaan, dat in do antipapistische kakophonie, waarop wij' in deze tijden vergast worden, z'ij'n partij' aardig meeblaast, heeft onlangs een zcjfcro Kr. een forsöheji bazninstoot gegeven. „Niet naar Canossa'' t) heet de manhaftige titel vB.n een artkel, waarin de starre onverzoenlijkheid van de Chrstelijk-Histo- xieche partij en de Oh rstdgte-Historiscfao Kamerfractie op het stuk van het ge zantschap bij den Paus nog eens extra wordt onderstreept; En het st.uk, dat eigenlijk gericht is tegen de „Nj,euwe Rbt- tordajnsefao Courant", die, o, gruwel, dr. De Vissor had voorgesteld als bedelend om de gunst dor Katholieken, eindigt -mot deze fanfaxonnade„Voor een gang naar Canossa zijn zij' (de Oliri stelijii-Mjstori- schen) niet te vinden. Met hun medewer king' komt de gezant te Bomc niet terugl. Ook niet via Been". „Goed gebruld, leeuw!" Zoo zouden wij den' heer Kr. willen toeroepen. Alleen zouden wij' heim tevens attent erop willen maken, dat veel gewichtiger, bekwamer en invloedrijke, personnages dan hij ook zoo gebruld hebben, doch later oen lief ding of voor over gehad zouden hebben, indien zij hun geluid ongedaan haddon kunnen maken. „Niat naar Canossa", zoo riep ook weleer Bismarck in den Kultur- kanipf, doch hij moest later zijn woorden inslikken,- want: hij' legde het af in den strijd tegen de Katholieke Kerk, of, om. in den stijl der heeren antipapisten to blijven, tegen "Rome", 't Woord van ,D|® Maistre: „celui qui mange du Papc, e.n meurt" blijft nog altijd van toepassing. Men zegt», dat onder „Kr." zich zeer manhaftig verbergt een Ohristelijk-Histo- risch Kamerlid. Indien het door hem in „Het Protestantscke Zuiden" geschreven artikel „Niet naai' Canossa", ons een staaltje geeft van zijn politiek in- en doorzicht, dan kunnen wij noch ons par lement in het algemeen, noöh de rechter zijde van de Tweede Kamer in het bij zonder met het bezit van dit Kamerlid geluk wenschen. Hpe toch kan van den arbeid van iemand, die de bijzaken voor de hoofdzaak aanziet, partijwinst boven het coalitiebelang stelt, aar. kiezersgunst dé voorkeur .geeft boven 's lands belang, vruchtbaar effect worden verwacht ten bate eener christelijke staatkunde-. die de drie gecoaliseerde partijen der rechterzijde gezamenlijk in Nederland wensckem to voeren, omdat zijl ieder aan zich jaelf overgelaten, daartoe onmachtig zijn. De heer Kr. moest weten, dat toen Schaepi- ma®Kuijper en Lohman hunne partijen coaliseerden, zijl zeer goed -wisten, dat aan specifiek R.oomsche, A nlirevolutjo- naire of Oliristelijk-Hjstoriscihe wenschen op het stuk van regeeren en staatsbeleid; menigmaal hot zwijgen Zou moeten worden opgelegd omwille van een hoogjer goed: het mogelijk te maken, dat in ons land ook Van regeeringswege zou worden reke ning gehouden met Gods wil en g;ebod, op ons regeer.ngswezen zou gedrukt worden het christelijk stempel. Ook op politiek terrein zoo goed als op dat der religie is het de geest van ongodisme, voortwoeke rend zedenbederf en neo-pa.ganisme, die slechts door een eendrachtig optreden dei- drie partijen, die ook in het staatswezen- Christus als hun Koning erkenden, kan worden bestreden met kans op suOces. Daartegen vallen de religieverschillen der gecoaliseerde partijen weg, terwijl dat wat hen verbindt het stoelen op eenzelfden wortel des geloofs des te soherpier in het licht treedt; Een afgrond toch scheidt hen van de aanhangers van het liberalis me, socialisme en communisme. Bjaarom kon'tegen deze tegenstanders een vereend front maken worden ondernomen met een zelfde leuze: „tegen de Revolutie het Evangelie". 39) -0- Bjj do herinnering aan het afscheid van haar papa, werd mevrouw d'Astray door droefheid overvallen; zij veegde twee dik ke tranen, die langs haar magere wangen hepen, af en haar smart overheersefhend vervolgde zij verder: Do prettige blijheid, die Voorbeen in ons huis heersehte, werd nu gevolgd door een stilte des grafs en een akelige wanhoop. Het verlies vaal mijn vader, dat zoo spoe dig op dat van mijn moeder gevolgd was, had een verschrikkelijke® indruk op mijn grootpa gemaakt. Indien mijn tegenwoor digheid hem niet aan het leven had doen hechten, dan zou hij graag aan God de ge nade gevraagd hebben, om biji zijn dochter en schoonzoon te komen. Omdat, het leven op het kasteel zoo treurig was geworden, besloot mijn groot pa het lancj te verlaten, ten minste de wintermaandenhij kocht in do „rue Cour- oauos het huis dgt ik nu bewoon en in het midden van November namen wij mot meerderen van ons, de meest trouwe hé- wenden en vooral Fran^odse, er onzen En het vervolg leerde, dgjj het bovieaigé-' noemdo^ driemanschap goed gezien had. Zoolang de gecoaliseerde partijen do gj'oote beginselen in hel; oog vatten en het hfrogjo belang dat aan hun eendrachtig! samen gaan vast zat, gedachtig bleven, Was do Coalitie een zegen voor ons christen volk in Nederland. Daarbij zijn offers gebracht moeten worden van de zijde van elk der gecoaliseerde partijen, maai' ze werden blij moedig gébracht in het besef, dat liet particulier belang van een bepaalde groep ondergeschikt is aan het algemeen belang der coalitie in haar geheel, terwijl dat algemeen belang g-oen ander Was dan liet belang air land en volk1. Daarop, en daarop alleen toch was al het werken en streven der coalitie gericht. En daaraan stond niets zoozeer in den Weg als het aanblazen .van den religiehaat en het toespitsen der religieuze verschillen.2) Totdat op den onzaligen elfden Novem ber des jaars 1925 een ondergeschikt deel van het politiek regeeringsbeleid het hebben Van een diplomatiek vertegenwoor diger hij het Vatikaa.n maar dat door do uit do céalitie voortgekomen regéei'ing als een onontbeerlijke schakel in d,cn gan- schen keten van haar beleid werd bc- schonwd, door een 'fractie der coalitio in de Tweede Kamer wordt verloochend, ofschoon die fractie wist, dat die ver loochening de coalitie zou doen uiteem- vallen, een gat zou slaan in den dijk, die nu reod,s tol van jaren don stroom van anti-christelijke politek tegenheid. Of schoon zij1 'wist, dflt van de o-verplijdjo gretig de gelegenheid zou worden aange grepen, om de coalitie, welke hun gestadig! een doorn in het oog was, ten val te bren gen. En zoowel Socialisten als Vrijzin nig-De,mocraten in de Kamer grepen die gelegenheid; aan met liet bekende gjevolg. Is er grooter kortzichtigheid,, grootere lichtzinnigheid; denkbaar? En het motief? „Wij gaan niet naar Canossa.'1 Met andpre woorden, „wij doen geen knieval voor den Paus", Alsof het hebben van een cljplo- matieken vertegenwoordiger hij het Va- likaa.ii bcteekent, een knieval te dpon voor don Paus. Toen cr te G'onstantinopel nog een sul tan troonde, bohcerscher der geloovigpn van den Islam, was toon het liobben van een gezant, aldaar, hetzelfde als een knie val te doen voor het geestelijk lioofd van het Mohammedanisme? En zoo Nederland een vertegenwoordiger accrediteert bij den DalaiLama va.n Tibeth, stolt ons land daarmede dan een acte van onderdanigheid! aan den opperpriester van het Boedhismei? Heeft Hare Majesteit onze geëerbiedig- d,e Koningin, toe.n zij in 1899 tijdens de Eer.ste Vredesconferentie een brief richtte aan Paus Leo XIII met d.en aanhef: „Ver heven Opperpriester", een knieval gedaan voor den Paus of alleen erkend wat niet te loochenen valt hoe men het ook wénde of fceere 'dat de Paus een grootmacht vormt van wereldwijde® in vloed, die men niet kan wegcijferen zonder groote schade voor het algemeen welzijin d,er volken, bijzonder voor wat den vrede en de eendracht onder de christen vorsten on natiën aanbelangt? Met machtspreuken regeert men niet en met schetterende leuzen voert men geen politiek', die op vruchten mag bogen. Hoogstens kan men d,oen denken aan die „tomneliers de Bourgogne" van wie do mare ging', dat zij maakten „beaueoup clo bruit et peu de besogne", of zoqafo het in 't Hollandsoh heet„veel1 ge schreeuw maar weinig wol." 1) Deze uitdrukking is ontleend aan 't historisch feit van den vrijwillige® gangl van Keizer Hendrik IV naar het bergslot Canossa, bij Modena in 1077, waar toen Paus Gregorius VII verbleef opi zijn door reis naar den Rijksdag te Worms. Hen drik IV die zich jegens de goddelijke en mentohelijke wetten vergre-pen had, was door Gregorius VII in den kerkelijke® ban intrek. Ik was nu ongeveer acht jaar en ten gevolge van ongelukken in onze fa milie, was mijn opvoeding erg verwaar loosd. Dit begreep de gpede grijsaard, die nu een oogenblik zijn verdriet wilde vergeten, om zich geheel met mij' bezig te houden; hij begon zelfs belang te stel den in mijn studies en in mijn vorderin gen. Hij kwam er bij zitten als ik les kreeg; hij was gelukkig als hij1 mij' eenigo regels hoorde lezen of als ik een versje opdreunde, dat ik'geleerd had, Seed ver schillende vragen aan mijn leermeester, en wU3 erg trotseh op mijn toen nog maar matige kennis. Ongeveer twee jaar na den dood van mijn vader gaf hij zijn ver langen te kennen dat ik nu uit den rouw moest gaan. „Tweo jaar in den rouw voor een kind van uw leeftijd is lang genoeg. Ik verlang er naar om-, zooals vroeger, je weer in het wit te zien, dat stond je zoo goed en je mama zag je ook zbo graag, Eenigc. dagen later was mijn witte jurk klaar ein vol verlangen oni haar te latén zion, liep ik naar mijn grootpa. Wat zie je er zoo lief uit, Clara I riep hij uit, terwijl hij mij omhelsdeals papa en mama u op djt oogenblik zagen, wat zoude® zij dantrotsch op u wezen, voegde hij, er zuchtend aan toe. I gedaan. Ktaclhtens de wetten en heer- sehende begrippen van dien tijd, had die excommunicatie 's keizers afzetting als zoodanig' ten gevolge. Alleen eon rouw>- moedige belijdenis van zijd schuld, geVolgld door ontheffing der excommunicatie, kon daarin verandering brengeii. Daarom' on dernam Hendrik IV den tocht naar Canos sa, waar hij na de voorgeschreven .boet oefeningen bij den Paus werd todgelaten en van den banvloek ontheven op den 2Scn Januari '1077. Wij' weten uit. de Ge schiedenis, dat de boetegang van Hendrik IV gehuicheld was en een politieke ma noeuvre om den Paus voor te zijd en een samentreffen op den Rijksdag van Worms, met den Paus en de Rijksgrooten, wat ür zijn nadeel zou geweest zijn, niet te. doem- geschieden. Den Paus treft bij deze episode niet de minste blaam en te minder, waar deze Paus ook naar het oordeel van niet-katho- lieke schrijvers voor een der go-dvreeZend- ste, bekwaamste 'Pausen en een der ge niaalste 'staatslieden van de Middeleeuwen' geldt. 2) Daarom is de klacht zoo hcgi'ijlpelijk, die „De Standaard" .op pudejaarsaVond slaakte „Waarom zouden wij; .nee Verzwijgen, dat de breuk tussoheii lion, die hij! elkaar behooren, ons pijn doet, vooral omdat ,de hoogste belangen van ons volk een .nauwe samenwerking eischen tussdhen allen, die op het staatkundig erf zich buigen voor het recht Gods? liet is zoo in-droef, dat zij, die, zij het dan in onderscheidenvorm van belijdenis, één Koning Jezus-Christus belijden, uit elkander geslagen werden, en de eenheid onder de christelijke groepen niet gehandhaafd bleef. Meer dan ooit is het noodzakelijk, dat allen, die opkomen voor de christelijke grondslagen van ons samenleven, één aangesloten phalanx vor men tegenover den wassende® stroom der revolutionnaire gezindheden, en waarom dan deze verwarring?" Dat het bij de vorstelijke falmilies ook niet altijd, „couleur de rose" is, bewijst de sensationeele troonsjijfetand vaml den kroon prins van Rumenië, Pfrins (ü^jrol. 'Over de beweegredenen van 'dien jftf* staud tjust men nog in het duister. I Volgens sommigen houdt een liefdes; affiejre met deze zaak verband, volgens anderen draagt de aangelegenheiidL een po litiek karf)|kter. Er zou een dooi' den prins op touw gezette fascistische orgja(nisatiö nog tijdig' ontdekt zijn, weshalve prins Circl in het buitenland blijft. Hij zou zijn vader twee scherpe brieven hebben g'e-i schreven. Volgons de Boekarester bladen zbu de tweede van een jfbodhpige geestesstoring getuigen, (la't de koning het in het helding der dynastie en vptn het land noodjig oor deelde dat die kroonprins *v[ap Zij'n fuinid- tio word ontheven. Het door 't Rumeensdhc parleju'ent |n|axi- vaja,rde wetsontwerp op den troonsafstand omvatte twee punten: le. don troonsafstapd van prins Carol ten gunste van zij'n zoon, Mieh|»jël 2e. de reorganisatie van den status van het kon. huis, terwijl het 3do ontwerp be trekking'1 hoeft op het regentschap1 over den nieuwen kroonprins. 'l Ten aainzion Van punt 2 wordt nog ge meld, dat de koning ter haittdjiaving vain het prestige een nieuwe discipline voor de leden van het koninklijk huis heeft voor gesteld. Hun woonplaatsen zull'en door den koning worden vastgesteld. Prinses Helena krijgt den titel viajn prinses van Roemenië en OintvaPgt een jaargeld, terwijl het persoonlijk bezit van prins Carol! te zijner beschikking blijft. Hij bljjft Roemeensoh staatsburger. Ten aanzien van' punt( 3 is voorgesteld, da.t de patriarch en de president van den hoo- Nu ik eenmaal weer in het wit gekleed was, werd; ons leven wat vroolijker. Mijn grootpa begon te gielooven, dat ik wat be hoefte aan ontspanning had, olmdat ik zoo hard, werkte. Op zekeren dag, toen mijn pdanojnees- teres een groote lofrafo gehouden had over mijn ijver, wilde hij' mij een verrassing'be reid60 60 mij' een pa-ettigen middag bezor gen en na allernauwkeurigst verschillend^ couranten doorgesnuffeld te hebben, om te zoeken, wat het meest naar zijn smaak zou zijn, naim hij een plaats voor mij in het thealer van Chatelet en bracht mij er dien volgenden Zondag heen in gezelschap van Franijoise. Zij', die evenals ik nog nooit een voet in het theater gezet hM, ver maakte zich misschien nog meer dan ik, an gedurende verschillende dagen Werd ovèr niets anders gesproken dan over heb stuk, dgt wij1 in theater Chatelet gezien hadden. Deze ontspanning werd door verschil lende anderen gevolgd- Het was een ge lukkige verandering voor imijn gpuvemante en voor mij en de jaren verliepen snel. Ik was geen kind meer, ik was een jong meisje geworden en tusschen Framboise err het kamermeisje was er onophoudialijllr strijd over de lange rokken, die ik moest gaan dragen, en hoe ik mijn haar zou op- Namens dp. diocesane afdeoli'ng in het bisdom Haarlem wordt ons plaatsing verzoekt voor den volgenden oproep, dien wij onzen lezeressen en lezers dringend aanbevelen: Ieder Katholiek uit het Bisdom Haar lem, daartoe aangespoord door Z. D. II. Mgr. Gallier, zal zeer gaarne willen me dewerken, naar best vermogen, den nood te lenigen. Men kan steunen op velerlei manier. 1. Giften in geld drage men af aan het bureau van een Katholiek blad of aan den penningmeester van de afdeelïng van het* Ned. Ri,-K. Huisvestingcomité m zijn naaste omgeving. 2. Kleodingstukken, schoeisel, onder goed en levensmiddelen (liefst in blik) dra ge man af aan de plaatselijke ,afdee- lingen of bij' de correspondenten. Adres wordt bekend gemaakt in de plaatselijke pers. 3. Wanneer dp «nood het eischt. zal U om huisvesting worden gevraagd. Weest zoo goed nu reeds op1 te geven aan het plaatselijk comité: of U in cl,at géval huisvesting kunt verleenen en of U d.an kinderen, volwassenen of een gezin eèni* ge® tijd, kunt herbergen. HELPT SPOEDIG, DE NOOD IS ON BESCHRIJFELIJK 1 ALKMAAR: A. Lohman, Verdponken- ooi'd 112. ALPHEN a.d. RIJN: J. v. Tol. AMSTERDAMN.Z. Voorburgwal 177, BEVER,WIJK: M. v. cl. Bergh, Groene- laam 4. DELFTJ. F. J. Romijin. DORDRECHT: C. Keuss, Waltorloo.d'. GOUDA: H, Niehof-Werning. DEN HAAG: F. Beretta, Heienaptr. 25, HAARLEM: P. J. v. Ivessel, Jansweg 38> IfOORNRector Rooze®, Groote Noord, LEIDEN: Ned. R.-K. Huisv.-comité'. ROTTERDAMA. Beekmans, Robert Fruynstraat 13. GOES: Ned. R.-K. Huisvestingcomité gen rajuid tot leden van den regautseliaps- rajil zullen worden benoemd. De oppositie verlangt, dja|t de wet op het regentschap1 later zal worden geregeld. Prins Carol heeft aian prinses Helena een brief, gezonden, waaivin hij' mededeelt, dat hij voor goed met h!a|ar gebroken heeft, De prinses zelf is onder de gebeurtenissen Ier laatste dagen zeer terneergeslagen', I De koningin zon bininen enkele 'dageli te Miianp komen, om aldaar een o'cht- gcheidingap.roces in te leiden. Treurig- voorbeeld van verwoest ftjnilie- goluk, dat hiermede vjj,n boven af wordt gegeven. Een korf bericht in ons vorig numlmer kondigde a.%rt, dat in Griekenlanlc'l de milj- taire dictatuur Wordt ingevoerd „a l'instar de Madrid",'op, het Mjaldtidsehe voorbeeld'. Het leger moet den stoot tot het procta- mneren van de dietejtuur hebben gegeven daji.r het reden had zich ongerust le maken over het resultaat van de aanstaande' ver kiezingen voor Kamer en Senaat. Boven' dien hoersdht sinds Juli. van verleden j'a;ar in militaire kringen' een zekere opwinding; naar aanleiding van demi toon, dien een der Servische bladen togen Gri,ekenljajnd aanslaat. Het sluiten van1 het Turksch Russische neutraliteitsvcrdiag en de Turksch—Servische onderhandelingen to Belgrado zouden eveneens hebben bijge dragen tot het uitroepen deij 'didjatuur.1 Tenslotte is er nog eeni reden'j namelijk dc nlgemecne ontevredenheid over Idjpdwajk- ke diplomatieke positie via,n Grek'enlan^', die het gevolg zou' zijn van de houjding der parlementaire leiders en als oorzaak wordt besalumjWcl van de nederlaag, die Griekenland onljajngs te Gonéve 'ih^ake het grensincident met Bulgarije heeft ge leden. I 'Men verwacht te Athene d!-i|t Pang'alos, de dictator, dbor krjapse maatregelen een einde zal mja|ken aan de steeds stijigOnlc'tj duurte. Tevens hoopt mén, dat het prestige van Griekenland in het buitenland zal stijgen. „Men hoopt en verwacht". Zeker, mla,ar het is ook best mogelijk dat op die üicf- tatuur het Nederigpdsche spreekwoord' van toepassing z|a|l' blijken: gestrenge heere® regeeren niet lang. Het is tot op het allerljaatstei oogenblik SpanUsch toegegaan op het cominunistische congres te Moskou, waiar de beide Bols- jetwieksdhe fracties die .ylalu Stalin en die van Zinowjef' tegenover elkSata estonden. Het levensdoel van Stejilni is: strijd voor het zelfbestemmangBreéht der volken, in het bij'zönder de bevrijding maken. Het zou toöh jammer zijn, zei op zekeren dpg Framjoise, om bij Clara de hare® op' te steken, zoo zijn ze juist zoo mooi. Die vlechten hangen zoo sierlijlk op haar rug. Melanie haalde haar scjh'ouders op en haastte zich te antwoordenZeker zij is lief, maar zij gelijkt net op haar moedër. En Fransoise en Melanie begonnen te twisten, wie of het schoonste was, mama ol' ik. Franqoise hield, vol, dat ik een won der va® schoonheid was. Kimielijk kwam de dag, waarop ik voox het eerst de lange rokken aan' kreeg, en FrftnQoiso maakte onder een hevig snik, ken mijn haar op naar dp laatste mode. Jo kunt niet begrijpen, Gabriel, wat voor een foltering dit voor de ongelukkigs Fransoise was. Zooals vroeger met mijn witte jurk, liep ik nu maar langzamer naar de kamer van grootpa, tan mij Jaar te laten bewon deren. De goede grijsaard omhelsde mij, djkke tranen kwamen in zijn oogen. Nog e enige dogen en je zult spre kend op je moeder gelijken, zei hij. Ik zal don op aarde mjjh dierbare Stephanie terug zien. Van dozen dag af, werd mijn levén ge heel anders. Er was geen sprake jheer van der Aziatische nia|tionalitejten, dus na tionale politiek op den bodem van den klassenstrijd. Zinowjef is niets ppaders d'anl agitator voor den internationale®! klassen strijd. In de uiterste Consequenties' verte genwoordigen die twee een onverz'oaulijke tegenstelling. Het publiek krijgt sl'eclits kleine 'geschillen van' plarillementstactiek ta zien, terwijl in Wezen gestreden Wordt omi principicele „dogmatische,' vraagstukke®. Het betreft hier levenskwesties van de Unie van Socialistische Sovjet-Republekeu en de breuk sohjjat niet te herstellen. Is het wonder dat Engehpd zich op zakelijken (afstand van Rusland blijft houden en do ICamer v)ap Koophandel te Antwerpen verklaart het risico van hefc zaken-doen met Sovjet-Rusljajnd over te laten ;a(an de kooplui-zelf, doch goon heiE ziet in eeuige offioeele ondcrhandeljngenJ van de regeering' met Moskou.? Ook in het buitenland en met ujalmél in Duitschland is het stroomgebied il'en groote rivieren van de overstroomings- pla,aig' niet bevrijd gebleven. De politiek, die overal hjujaat neus in steekt, heeft zioli ook met de overstroomingen in hot Rijnge bied bemoeid. Imhiërs, de Rijnlandjscthe afgevaardigden van de sociaal-dlein'ocria;- tische partijl hefben, njet steun vjiin hun partij"g'enooten, in den-Rijksdjaig een inter pellatie ipgediend. D.aiai'in wijzen zij er op, dat de laiatete tien jaar het hoogei wa ter op den Rijn een bijna jflfirlksch ver schijnsel is en vragen ze of de rijksregee- ring bereid is in overleg met de landen nlaj te ga|a®, welken invloed de ontbosschingeU tijdens den oorlog! dn gedurendede béxet-' ting lieh,hen geliad op den wla.tei'stand', eh vorots of' de regeering iii overleg met de overige betrokkenen bereid is te zorgén! voor hetere bescherming tegen overstroo- ming'en en voldoende bedragen ter beschik king te stellen tot vergoeding van de lala®-' gerichte schade. De arrestatie van de drie Hongaarsche valsdhe hhnkbiljettenverspieiiders te'sGra venhage en-Amsteraiapi' heeft tot de méést onverwachte en sengationeele onthullin gen geleid, namelijk het bestaan van eeij' uitgebreid complot van vervaardigers van' valseh bankpapier waarvan de leden va.n den hoogen. Hongaars olie® adel deel uit-' majakten, Zoodat thans een Frins Win.-' dischgraet2 la^diter slot en glrendel zit. die de leider der uit 44 lejieii bestaande ben de is. Prins WindischgraetZ is legitimist en- reeds e edert g«ruimëa tijd Ule leider der Hongajarsohe fascasten. Het schijnt thans vast te staan, dat de veiwalsehing een po- leeraarw, leeraressen en lessenik bracht mijn tijd door bij' de modiste® en had niets anders te doen dan maar verschillende ja, ponnen nit te zoeken. Ik moest van groot' pa mijh intrede in de wereld doen, e® die imtredo moest zoo grootscih mogelijk Zijn, Grootpa djo altijd zoo mild en Vrijgevig was, had mij hiervoor ook alles toegestaan» Over ons woond® een weduwe, die twee dpchters had, zoo ongeveer va® den zalf de® leeftijd als ik en die arg vriendelijk tegen mij waren. Zij verkeerde® erg veel in de wereld en hadden dikwijls aan grootpa te kennen ge geven, dat zij mij graag mee wilden ne* men. Doch grootpa had dit nobel aanbod van mevrouw Duvernois en haar dochters Clara is nog te jong', mevrouw, had hij vlakweg geantwoord, Op een morgen, toen wij nit d,e kerk kwamen, ontmoetten wij' deze damas. Da moeder lachtte tegen mij en streek, mij met 'haar fijin gehaadschoende hand lanjga mijn' wangen. Ach mijnheel' Tréd.er, dit kind is veel te aardig om in een oei opgesloten ta blijven. Ik vind, dat u erg wreed rijt tegen haar. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1