32 OLMEBOGMEN Wine Brandy Groote Uitvoering „Ais je nog een Moeder hebt" STENVERS en v. d. HELD illette Safety Razor E. VERBEEN), GOES. L. ROOS, GOES Noord-Kollandsch Dagblad 1 R.-K. Ziekenverpleging Weiland en Watergang 52 zware Olmeboomen, Pluimvee -T entoonstelling HET HUIS L. ROOSLAWQE KEJLKSTRAAT Advertentiên. zware Boomen. 49 Olmen 20 Olmen 29 Olmen 4 Olmen 14 Canada's 64 Olmen Abonneert U op tifl JA,IV Or. J. M. PLANTEYDT Bouwland Weiland OH. P. SERRARENS Verloï houders. DENEVERSFRÈRES Schuttershof" te Goes. WIJNHANDEL DEVENTER wenscht haar geachte cliëntèle een gelukkig Nieuwjaar. N.V. Nieuwe Zeeuwsche Courant Rekening-Courant, Beleening, Prolongatie, Deposito's Spaarbank; rente 4 pet. Noord-Holland I - FEUH l BEA* DINSDAG 5 JANUARI 1925 Openbare Verkooping Donderdag 21 Januari 1926, verkoopen „ST. JOANNA" - GOES. AFWEZIG. Uit de hand te pachten Bij inschrijving te pachten 1 Weiland en water, Te koop bij inschrijving Te koop bij inschrijving ALLE BANK- EN EFFECTENZAKEN KANTOOR: LANGE KERKSTRAAT No. 22 TE KOOP: met Bergplaats enTuin, ter vervanging van een borrel. Wijnhandelaren - Middelburg op ZONDAG 10 JANUARI 1926, Levensschets uit den modernen tijd, in vier bedrijven, GILLETTE echt GILLETTE mesje i KEIZERSGRACHT 77 AMSTERDAM „De kieêren maken den man", maar goed Drukwerk maakt DE zaak! AUTOBUSDIENST OVEZAND-GOES Modern ingerichte Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij Westsingei te GOES op eiken termijn. Heden „Niet naar zS?demiaeteW0H.en A rtlEUWE *.Efe;UWSi,rSe C'i Gi 16 t* TO ge <le ba pa we Mi. wa ;46.i Heden overleed, tot onze diepe droefheid, tijdig voorzien van de HII. Sacramenten der Stcv- vendeu, na een geduldig lijden, in den gezagenden ouderdom van ruim 75 jaren, zacht cn lralm, onze innig geliefde Echt- genoote, Moeder en Groot moeder CORNELIA VAN STEE. Uit aller naam 8822-20 L. BOONMAN Dz. Ovezand, i) Jan. 1026. Geboren: ANNA SUZANKA dochter vau C. A. DUVEKOT WSzn. E.A. DUVEKOT—lansen. Goes, 3 Jan. 11)26. Pe {leer en Mevrouw LOOfJENJanwma betuigen hierbij hun iuijtelijkcn dank voor veie biijkén vail h'S" langstelling bij de geboorto van Jaun dochter ondervonden. Goes, 31 December 1925. De BURGEMEESTER VAN GOES en Mevrouw IIAJENIUS betuigen, met wederkeerigen gelukwensch, hun dank voor de op 1 dezer ondervonden belangstelling. De Heer en Mevrouw STIE- GER—Van Kalmtholt be danken met wederkeerigen gelukwensch voor de belang stelling op 1 Januari j.l. onder vonden. Goes, 4 Jan. '26. Notaris VAN DISSEL betuigt, met wederkeerigen geluk wensch, zijn besten dank voor de bewijzen van belangstelling op 1 dezer ondervonden. Goes, 2 Jan. 1926. Met wederkeerigen geluk wensch mijn dank voor de betoonde belangstelling op 1 dezer Notaris PILAAR. De Heer en Mevrouw A. TI1. VERBISTWitkam betuigen hun hartelïjken dank voor ont vangen Nieuwjaarswensehen, en wenschen wederkcerig een Zalig Nieuwjaar. Goes, 5 Jan. 1926. De Heer en Mevrouw CONSTANDSENiëi, zeggen hartelïjken dank voor de zeer vele blijken van belangstelling 27 Dec. j.l. en bij de wisseling dps jaars ontvangen. Goes, Groote Kade 28. De BURGEMEESTER VAN BORSSELE zegt dank voor de ontvangen gelukwenschen en biedt wederkeerig de zijne aan Borsselb, 1 Jan. 1926. van De Notaris PILAAR te Goes, '/al des namiddags te één uur te Goes, in het Koffiehuis „De Prins ran Oranje", tegen contante betaling, A. voor het GEMEENTEBESTUUR VAN SOES op het terrein van den Reinigings dienst aan den Westhavendijk aan de Westerstraat op het Roosjeshof aan de Koepoort aan de Hooge Schans. B. voor het BURGERLIJK ARMBESTUUR VAN GOES m de ontmanteling van den boom gaard in de Smokkelhoek, nabij Alle boomen zijn gemerkt. Nadere aanwijzing van alle par tijen te bekomen bij dan heer A. OKKK te Goes. 9776-47 Bij vonnis van de Arrondis sementsrechtbank te Middel burg van den 4en Januari 1926 is verklaard in staat van fail lissement C0RNEL1S VAN DE KREEKE, Aannemer te Wolfaarts- dijk, met beuoemiug van den Edelachtbare» lieer Mr. J. W. ZIJLSTRA, lid van gemelde rechtbank, tot rcehter-com- missaris en van ondergetee- kende tot curator. Goes, r> Januari 1926. Mr. J. H. M. STIEGER, Advocaat Procureur. Premieleening 1917: Uitgeloot Nos. 10, 41, 57, 58 en 73 met f 110, No. 63 met f 160, betaalbaar 1 Maart a.s. bij den Penningmeester JOS. WITKAM. uitsluitend voor inwendige ziekten GOES. Tot nader aankondiging van den heer J. A. TR1MPE BURGER te Kloetinge, voor 7 jaren I. 2,41,24 H.A. te 's Heer Abtskerke a/d Poehveg nabij 's-Heor-Hendrikskinderen. Laatst pachter G. Boudens. 11. 2,65.60 H.A. te 'sHeer-Arendskerke in den St. Pie- terepolder. Laatst pachter P. Harthoorn. Inlichtingen te verkrijgen tot Dinsdag 12 Januari 1926 ten kan tore van Notaris van DISSEL te Goes. 9821-24 voor 7 jaren, ingaande terstond in de gemeente 's-Heer Abfcskerke bij Baarsdorp, groot 1.87.03 Hectare of 4 gem. 230 roeden. 2 op de hoeve van den lieer B. BURGER te Kapelle bij Goes, die aanwijzing doet en inlichting geeft. Biljetten op zegel van 50 cents in te leveren ten kantore van Notaris P. G. \V. MOL to Oud Gastel vóór of op 7 Januari 1926. 9(187-15 Betaling voor het rooien. 11 contant, van den heer C. D. KLOS te larseka 9689-15 metende tot 1,7-2 M,, wassende te Kapelle, in den Brouwersboomgaard. inschrijvingen worden ingewacht vóór of op Zaterdag 9 Januari 1920', 12 uur, ten kantore van Notaris VAN DISSEL te Goes, alwaar nadere inlichtingen zijn te bekomen. der V. P. Z. op 26 en 27 Januari 1926 te GOES. Vraas-programma's verkrijgbaar bij den Seer A. NOLET t» lerseke. Sluiting- inschrijving 12 Jan. a.s.' BUI TELEFOON 191 CONDITIËN BILLIJK - Te 's-Heerenhoek bij: i. M. JOOSEN, Dorpstraat, Telef. 12 aldaar, groot 3.47.10. Hectare of 8 gem. 254 roeden. Nadere inlichtingen zijn te be komen ten kantore van L. SCHOU TEN, administrateur te 's-Graven polder, waar inschrijvingen worden ingewacht vóór 10 Januari a,s. zeer aangenaam gelegen aan den Kloetingschen weg, bewoond door Mevrouw b. b. de GRAAFF. Het huis is voorzien van gas- en waterleiding' en kan spoedig be trokken worden. Inlichtingen te bekomen bij No taris PILAAR te Goes. 9772-16 ZAACTEELT - ZAADHANDEL GOES. Groenten- ert Bloemzaden Gras- en Klaverzaden Landbouwzaden Zaaigranen 9784-16 ZaaiHjnzaad Uienzaad Waar niet vertegenwoordigd SOUEDE A6ENTEN GEVRAAGD. Verkoopt in uw zaak ons bekend Portugfcesch product, merk gedeponeerd, Mag in uw zaak verkocht, worden, Gëeft veel succes en vermeerdert uw omzet. Gratis reclame. Vraagt prijs en monster. 9664-23 Alléén-Importeurs ss des avonds om 8 uur. OPVOERING van het drama door de R.-K. Tooneelvereeniging „Vriendenkring" te Vlissingen. Prijzen der plaatsen: le Rang f0,75, 2e Rang f 0,50, plus stedelijke belasting, Plaatsbespreking vanaf Vrijdag aan de zaal. OPGERICHT 1885 Bureaux van R0| intarloc. J.iaf-orl Bijknmoo.- MIDll Voor ongeveer 25 jaar terug zag men de eerste Veiligheide- schcerapparatcn. welke naar den naam van den thans be roemden uitvinder genoemd werden. Het groote succes, dat deze practische uitvinding dadelijk teo deel viel, inspireerde honderden fabrikanten tot proefnemingen. Sedert kwam een onafgebroken stroom van andere merken aan de markt. Hoewel men energiek en volhardend TRACHTTE apparaten te fabricecren, welke het GILLETTE konden ver vangen, slaagde men tot op heden hierin niet en bereikte in het meest gunstige geval slechts, dat de koopers van deze namaak merken zich behielpen door in hun apparaat een te gebruiken. Gillette-mesjes 'zijn onovertrefbaar, hierover zijn alle gebruikers van scheerapparaten het eens. Geen ander mesje scheert zoo fluweelzacht zonder de gevoeligste huid te kwet sen of te prikkelen. Zijn vlijmscherpe snijkanten hebben een vaste scherpe snede, waardoor het scheren van de zwaarste en en hardste baard absoluut pijnloos en zuiver glad plaats heeft. Worden GILLETTE-MESJES door bezitters van namaak apparaten om hun superioriteit geprefereerd, bedenkt dan eens dat deze mesjes feitelijk worden gemaakt voor het origineel Gillette-Apparaat, zoodat dus uitsluitend in dit apparaat hunne volle perfectie aan den dag treedt. Koopt nog heden een ECHT GILLETTE VEILIGHEIDS- SCHEERAPPARAAT, de prijs kan geen bezwaar zijn. Origineele Apparaten, voorzien van onderstaand merk, zijn reeds verkrijgbaar v. a. f 1.75 compleet. Vraagt Llw winkelier. Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot onzen grossiera „Focus" Fa. A. R. DE MUYNCK, MIDDELBURG ÖR90TE WAARDE vaa PUBLICITEIT F. VAN LOENHOUD, SCHENGESTRAAT 28, GOES Dagelij ks Vertrek Ovezand10,00 3,30 6,30 Goes: 8,14 1,00 5,30 Alleen Dinsdags: Vertrek Ovezand: 8,50 10,10 11,25 2,10 3,30 6,30 Goes: 8,14 10,50 1,30 3,00 5,30 De rit van 8,50 uur gaat door de Plaschorreweg (gem. Oudelande). Zondags Vertrek Goes: 12,00 5,00 's-Heerenhoek: 1,00 6,00 975G-35 Boekwerken Catalogi, Prijscouranten Tekstboekjes, Programma's, Wissels Rekeningen, Quitantiën, Tabelwerken Huwelijks-Circulaires en -Kaarten, Dankbetuigingen Modekaarten voor Seizoens-Opening, Reclamekaarten Adres- en Visitekaarten, Invitatiekaarten, Convocaties Briefpapier en alle soorten Enveloppes Briefkaarten, Menu's, Servetten Alle Meerkleurendrukken Rouw-Drukwerken Spoedig en concurreerend Voor de levering van bovengenoemde Drukwerken zijn wij speciaal ingericht en houden ons gaarne aanbevolen Ta 'i-Hsersnhoek WJ: J. H. 100SEH, Darj»tri«t - T«tafoon 12 Zoekl een afdoende en succesfolle reclame in Noord-Holland boven 't Y Plaatst ttwe aanbiedingen, aanvragen, enz. in het - - - bet meest gelezen dagblad in Noord- Holland boven het Y, met editie's voor Alkmaar, Helder, Hoorn, Pur- merend en provincie - - - - Aanvragen voor advertentietarieven richte men aan de Administratie KOFPLEIN 6 - ALKMAAR - - Telefoon 433 en 633 - - 10 pak Lucifers voor 75 cent. 2-ponds bus Appelstroop 38 ct. 1 heele Rood bolkaas 190 cent. Komijne Kaas 55 ct. per pond. Witte Kaas 62 ct. per pond- Volvette Kaas 85 ct. p. pond- Boterham worst 13 ct. per ons. E.V. Ontbijtkoek 20—40 cent. Rookworst 85 cent per pond. 50 Sigaren van f3.voor f2,75 per kistje en dan nog een houten pijp cadeau. Ook kistjes Sigaren, 50 stuks, voor f 1,50. Emmertjes Jam (2 pond) 95 ct. 2 pond prima Cacao met 2 pond Suiker voor 100 cent. Doet uw voordeel en gebruikt E.V. Ultra h 65 cent of E.V, Woudduif Margarine a 70 ct. per pond. Koffie 100 cent per pond. Thee 95 cent per half pond. Alles met groene 'bons. U komt zonder zorg aan uw huishoudelijke artikelen. Vraagt een Cadeaulijst en ook uw Nieuwjaarskalender. T/F E.V. Lichtend voer a 88ct! per 2'/2 K.Q; met groene bon: is eieren kiezen voor je geld Beleefd aanbevelend TtLeHxn 181. In liet Protestant Christelijk-Historisch anti-jmpistisohe lcaln in deze tijden vergas aardig meoblaast, heo Kr. een forsdhen I „Niet naar Canossa 1 titel van een aitkel onverzoenlijkheid van risdhe partij en de Kamerfractie opi he' zanlsehap bij? den 1 wordt onderstreept: eigenlijk gcrioht is to terdainsdho Courant') De Visser had voor om. de gunst der Kat deze fajifaronnade Canessa zijn zij' (d< soheai) niet ie vinden king- karnt do gezant Ook niet via Born". „(lood gebruld, lae den' heer Kr. wille zonden wij' hem teve maken, dat veel ge en invloedrijke perse zoo gebruld hebben, ding ei voor over g indien zij hun gelui kunnen maken. „Niat riep ook weleer Bisnl kanipl, doch hij' moes inslikken, want hij 1 strijd tegen do Katl m den stijl der he blijven, tegen 'Rome Maisfcrc: „celui cjui meurt" blijft nog ai Men zegt., dat°oni Manhaftig Verheugt e riscli Kamerlid. Tndi „Het Protestantselie artikel .Jvfjet naai- staaltje g'eeft van doorzicht, dan kunntjl lenient in het algem. zijide van de Tw'cedi zonder met het bezi geluk wenschen. Ho. arbeid van iemand, i .de hoofdzaak aanzie] het coalitiebelang ste de voorkeur geeft b< vruchtbaar effect w( bate oener christelijke drie gocoaliscerdo par gezamenlijk in Ned voeren, omdat zij overgelaten, daartoe hoor Kr. moest wctc man> Knijper cn Lol coahseerden, zij' zee aan specifiek Koomi narre of Ohrïstclijk-ï op het stuk van re», menigmaal het zwijjirp] opgelegd omwille 'va.i het mogelijk tc mak ook van regecringswc mug gehouden met G ons regeer.ngswezen hot christelijk stemp terrem zoo goed als hot de geest van om! r^D>u zedenbederf en slechts door een eend drie partijendie ook Christus als huu Kc' worden bestreden in Daartegen vallen de geooaliseerde partijen hem verbindt het wortel des geloofs - het licht treedt. Een hen van de aanhalige P>o, socialisme en co ««'tegen deze t<wen< Evangelie^ 39) Bi) do herinnerincr J haar papa, W€rd m5ev droefheid overvallen; waaien, die langs 11 Dop'cnaf en haar vervolgde zij verder.1 fe prettige blijheid! «vu h?®rsübto, werd I grafs en cl rtet verlaes vam mijai h* °B Jat van mijn il hM oen verschrikkolil ff"?'?? gemaakt. In, I hechu' h,'W 1,Kt aan I necöten, dan 20u hij g I ^ncfVra^d hebbe" I Drndat. het loven I ^rtg wM gewordcj het land te vcrlH «tnterniaandcnhij }M Lat03-j bujs d.at I ^madden van Nov,.» Aderen van ons, d I ®hden cn vooral I I

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 4