NIEUWE ZEEUWSCHE COURA*nr DINSDAG S JANUARI 1926 NECROLOGIE. LANDBOUW EN VEETEELT METEOROLOGIE ONDERWIJS LAATSTE BERICHTEN gemengd nieuws Voor allen die sukkelen POLITIE 440E STAATSLOTERIJ marktberichten' Posterijen en Telegrafie Verkoopingen en Verpachtingon wijl in tal vim 'wönin'giïu het ;w!atér door de vloeren perst. Onder Philippine en Stoppeldijk' en jHontenisse ondervond de Zieeuwsch-Vlapjtt- sehe tram vertraging in den 'dienst, We gens overstrooming van (je lijn. Tussclieh Walsoorden en KloosterZiaPde. is door idle directie getracht de verbinding met olato- imssen te onderhouden. Ten Zuiden van liet station Selzaete ata;at een deel der lijn naar Gent blamik1; vevmoedelijkf zijn door een verzakking1' ial- dajajr 5 goederenwagens ontspoord en wtertll de lijn versperd. Ju verband met ingekomen berichten omtrent den hoog'en waterstand in- Ooste lijk Zeenws-dh-Vlaanderen hield het be stuur van het te Middelburg gevestigd! Provinciaal Watersnood-comité onder voor zitterschap van den Commissaris dei- Ko ningin op Zondagi 3 dezer eoae spoedver gadering. De Commissaris der Koningng, tevens in zijd hoedanigheid vtap voorzitter -van bedoeld' comité, begjajf zich. Maandag' vsi-D-ezfild van de boeren J. J. v,aii Leeu wen, hoofdingenieur- van den Provincialen Waterstaat, H. Dronkers kring-commissa ris van Web Roode. Kruis en mr. I,. J. A. ■van der Harst, secretaris van het Comité naar het geteisterde deel der Provincie ten einde zich van den toestand terplaatse te vergewissen en tevens na te gaan, op w«lke wijze in onm'iddelijken nood knul morden voorzien. Aan de betrokken burgemeesters is reads ielegraphisch mededeeling verzocht omtrent den toestand in liuhne gemeente terwijl tegelijk de aandacht is gevestigd op eene circulaire van den commissaris der Koningin, krachtens welke zij zich bij het ontstaan eener ranrp van algemeencn aard onmiddellijk rechtstreeks hebben te menden tot die autoriteit ja,ls voorzitter van liet Provinciaal Watersnood-Comité, liet centraal org'aan voor hulp verleening in deze provincie. "Dit oomjté zal, zoo zulks zon blij ten niodzakeiijk te z^jn, een beroep doen op de liefdadigheid, doch in afwachting daarvan würdt uitdrukkelijk verzocht, zich te onthouden van het orgja;- niseeren van géldinzjameling-en of het op richten van plaatselijke of andere comité's -voor dat doel. De ondervinding heeft ge leerd, dat slechts Van een centraal 'llchaani op doelmatige wijze hulpverleening 'ktes «itgajan. Met het oog hierop is het alles zins gewénscht, dat alleen aan hot Provhn- «öajal Watersnood-Comité, voor Zooveel zulks noodig mocht blijken, hulp wordt 'ge vraagd en wel door bemiddeling. van den burgemeester de'- betrokken gemeente. De heer Dronkers is uitgenoodigd, even tueel te houden volgende bestuursverga deringen van het Comité bij te woneni, teu einde onmiddellijk! contact en overleg te 'bevorderen. sfc Bij den rondtocht door den Commissaris der Koningin in Oost-Zyeuwsch-Vlaainlde-! ren gedaan, bleek, dat hier gelukkig van' g'een ramp ka,n worden .gespróken, al is dan ook te Stoppeldijk en te Bosdh-k'a- pelle vooral veell overstroomd. Djuit Belj- gische polderbesturen veel water ma,ar ons land zouden hebben geloosd, is niet bewe- Izen. (Over deze tocht meer bijzonderhe den in ons volgend mummer. Red.) Hel autobus-ongeluk bijl Tholen. Aan „de Zeéuw" meldde men i Za,ter- •dag de volgende bijzonderheden: Is geheel het eiland Tholen diep onder -iden indruk van deze vreeselijke temp, in. Poortvliet is de droefheid wel het meest aangrijpend. Hier kénde men de omgeko menen zoo goed. Het waren 'allen ingeze tenen of oud-ingezetenen-, ''t geheele dorp is dan ook1.,in den rouw. Bijna, overall zijra de gordijnen afgenomen cm 'toont me zijn innige deemineming met de slachtoffers.. I 'De twee gezusters Krijger w'aren op be zoek geweest naar hun getrouwde zuster te Etten-Leur. Toen de kap van de bus gelicht word, kwamen zc gearmd boven drijven. Een broer van deze twee omgeko menen was vftH af den wal getuige 'van! het ongeluk'. i Mejuffrouw 'Franken w|as met haar zoon en dochter op bezoek! geweest bij een familielid, da.t in het zekénhus te Bergen op Zoom' verpleegd wordt. Het verlies in dit gezin is ook zeer groot De omgekomen vrouw was n.l. moeder 'van negen k'in'de-. ren,^ Waarvan do jongste vijf maa-ndejn.' Na,a,v men meldt, is het nog vermiste lijk te Nieuw-Vossemeor aangespoeld. Be „Maasbode" meldde: Deskundig onderzoek heeft uitgewezen, hal de remmen van den autobus niet goejdl werkten en dat zelfs van een de remstamig •ontbrak Dc Zeeuw verneemt nog, dat de 17-jari- ISe Jongen, die zich door het achterportier (ran de auto wist te redden, niet is zekére jfri-c, docli Dorst uit Sta.venisse. geruchten als zou het nog vermiste Djkje van Greitje Franke te Halster,en ■zijn aangespoeld, zijn na onderzoek' onjuist- gebleken. De Thoolsche Crt. meldt nog de volgen de bijzonderheden van en m,ai het ongeluk': De avondstilte, van het donkere veer opeens verbroken door het hartver scheurende angstgeschici der vrouwen die rn de hus waren. Maar ondankb da.t hart- J1.?kende hulpgekrijt was het onmogfe- i j k verleenenpdaar de bus ter- s end meters onder water stond c.n er zelfs geen schim; van wia,s te bespeuren. erstond zag het zuurt van de toe- S")Urr?fs' maia-r ook' dat belangstellend j al kon geen hulp verleunen, want niet '*3iD <m' S*ra^o«otyd. dreggen moeht het g-e u ,cn de juiste plaats te bepalen waar nis gezeten was. Du.aroo slaagde men ln een staaldraad enkele malen om, win 7erona:e'Hkke-voortuig te kunnen heen- I ,en en ket met voreendc hlrachte'ni op vii:f+0i°ririte brengen/Tevoren 'konden, een ooo-e'b 'n eD' D'9|llat de van he bus Was Vorden ondergebracht. •teeds6oossen- dic a's 'twiairé Bi-end kaangewezen' om' aks "waarne mend burgemeester leiding aak belang rijke voorvallen in de gemeente te geven, 'kweet, zich ook in dezen wéder, bijgestaaln door z~jh collega Wagemhkéi', op verdien stelijke wijze. Met een korte herinnering aato het groo- te ongeluk', Waarin de gatisehe gemeente deelneemt, wejd de heer Goossen op de broosheid van het leven. Zeven m'enschen! vertoefd 'hebbende of nog vertoevende bij familie, met wie men hoogstwaarschijnlijk een gezeg«nden' oudpjaarsgroet heeft ge wisseld of iw'ellidht reeds afsprplten mUalcte voor het nieuwe jaiug', vinden daar op het alleronverwjacfhtst 'hun dood in -de golven. Met, groote deernis denken we aón de acli- ierblijvenden, die hunne afwezige feirni- 'liebctrekkingen nalar berekening thuis ver- wadhtten, terwijl' We nu integendeel |a;ain- hunne lijkbajar staan. Voor het werk van barmhlart.ighei.d, dak in deze onvergete lijke oogcnblikken door ieder, zonder on derscheid is verricht, 'wordt groote dianlsi gebracht. Diep onder den indruk van 'djp'zé droeve plechtigheid verliekjnen deze plaats dei- rouw. Medailles Oranjc-Nassan. Toege'kfend de «ere-medaille v,3ji ld fa Oranje-NaSsau Orde in zilver, aan jW'. van den Berge, arbeider op de hofstedje v|a,n den heer P. Wou ter sen te Krabbendijke, en in brons aja,n J. H. Willekéms, arbeider Bevorderdmet 1 Febr. a.s. tot^rlj. commies 2e kantoor te' Rotterdaim', C. S(.hauW,q;ert, rijkfeklei'k te Hulst. In verhand met de [aian de Nedér- landséli-Belgische grens, tusschen cle Schel de en het kanaal van Terneuzeh', heer- sdhende. onveiligheid, heeft de Belgische overheid besloten langs de bin,an naar Hulst, in De Klinge, een nieuwe gtodaz1- meriek'azerne te .bouwen. Vanwege den storm wins het zeilsdhip „Johannjai Elisabeth" geladen met suiker bieten, sdbipper J. 'Schouten te Ossen- 'drec'ht Donderdagnia,cht op die slibben ie Bath gesljalgen. Kadq.t een gedeelte van de lading was overgeladen in een lander schiu kon de reis worden voortgezet. 'Het. schip had geen |a,verij bekomen. In het afgcloopen jaar stierven in onze provincie de volgende bekende personen: Gerlach van Sint Joosland, oud-lid van Ged. Staten en oud-burgemeester van Koudckerke. De leden van den GemeenteraadL. K. v. d. Harst (oud-lid) en cb'. H. Jap'ikse (oud-wethouder), beiden te Middelburg: Van der Leeuw te Goes (oud-lid)Die Jager (wethouder) te Oudelandie; Vermuo te 's-Heerabtskerke; Nieuwenhuijze (oud- lid) te EllewoutsdijikBecu, te Groede; Gaakeer ("wethouder) te Stavenisse; Lands man (wethouder) te VlissingenKrijger (wethouder) te KrabbendijkeC. Hage te Bruinisse (oud-Wethouder); Ruisaard (oud-lid) te Wemeldinge Voorts: Beijers, arts; C. Dommisse, oud- lid vun de IC-amer van Koophandel; Jonge- pier, oudjjhoofdopzichter van gemeente werken, en Dommisse, oud-griffier van Vlissingen; allen te Vlissingen; D. Dijk stra, landmeter van het Kadaster'; G. Krol v. d. Hoek, apotheker Euyssenaers, hypo theekbewaarder, allen te Goes; Langejan, 1 oud-hoofd eener schoolde Graaf, oud- onderwijzer aan de Rijksleerschool; Ver- hulst, oud-notarisBrouwer, oud-diree1- teur der gemeentewerken; Van den Bran- deler, ambtenaar van het Openhaar Mi nisterie by de Kantongerechten; Van de Kr-eoke, concierge van de Ambachtsschool; allen te Middelburg; De Jong-e, hoofd der openb. school ie OudelandeSnel len, burgemeester van KortgeneDikken- berg, arts te Zuidzande; Lauret, wacht meester der marechaussee, te Cadza-nd; Schets, pastoor te Sint Jansteen; Dreg- mans, oud;-gemeente-sec'retaris te Hoek v. d,. Have, burgemeester van Oosterland; Mattelé, burgemeester van Overslag. Het Zeeuwsch Landbouwblad is in een anderen vorna verschenen. Het heet nu: Landbouwblad voor Zeeland en N.-Bra- bant, Orgaan van de Mij. tot Bevordering van landbouw' en veeteelt in Zeeland, en van de Noord-Brabantsdie Mij. v. Landb. Hoofdredacteur blijft Tj. B. E. Kielstra, sec'ret. der Z. L. M., de uitgeefster blijft de firma P. J. v. d. .Sande te Ter, Neuzen. De kop prijkt met een landbouwvignet. Enorme regein al. Het Kou. Necl. Meteorologisdi Insti tuut te De Bilt deelt mede: Tengevolgie van den aanhoudenden zwa- ren regen van dé laatste 'dagen is te Die Bilt op den middag van 30 December de grootste regiensom overtroffen, die ooiit sinds 't begin van de waarnemingen in 1849 te Utrecht of te De Bilt in December is gevallen. D,eze bedroeg 152.8 mm. in December 1854, de navolgende 121.8 in December 1891thans is reeds ongeveer 155 mm. opgevangen (de normaal is 67 mm.) en het is geworden tot het dubbele van het normaal. D,e storm i an 1) on lie rd a gil acht. H,et, Kon. Ned. Meteorologisch Insti tuut meldt, dat Donderdagnacht van des avonds 8 tot 's ochtends 8 telkens bij pe rioden van 2 uur (dus van 8 tot 10, van 10 tot 12 etc1.) de gemiddelde windkracht is opgenomen. Die cijfers voor die gemid delde windkracht: zijn achtereenvolgens 7, 6, 7, 8, 7, 7. De zwaarste win,d(k!racjliti werd genoteerd van twee tot vier uur in den ochtend (8 is volle storm). Die groot ste windstooten, die in deze zés perioden achtereenvolgens (gerëgjstreerd' werden, leverden de volgende cijferreeks op: 10, 9; 10, 11, 11, 10 (11 is orkaanstoot). De heftigste stooten zijn d.us genoteerd in de ochtenduren van twee'tot vier, en van vier tot zes. De grootste windsterkte was 24 :M. per seconde. Uit Vlissingen wordt be richt, dat als gemiddelde windkracht ïs genoteerd 10 en uit Den Helder 9; in bei de plaatsen dus zware storm. Te Amsterdam' slaagde voor liet Mer- curius examen boekhouden, de heer "W. J. Bouwens te Middelburg. Tot hoofd der Kemajaraschool te Wel tevreden is benoemd onze vroegere stadge- noote, mej. Nelly Hondius, die 5 Januari naai Indië zal vertrekken. (M. Ct.) Geslaagd voor het Mer'tfürius-diplöma boekhouden te Den Haag, cle heer C. Ba.ljé teMiddelburg. 'GOES. Watersiphd Breede Watering 'Bewesten Ierseka op Dinsdag" 5 Januari 1926. Stoomgemaal plus 54; Leiding Ka- pelschestraa,tweg plus 63; Leiding' bij de Molenwiek» j;jhis .63Leiding 's Gravenpol- dersc'hestra^niw'eg, plus 68Leiding bij Iler- rieweeg'ië plus 68Leiding' bij Poelweg plus 72; Wissekerke plus 76; Bajairsdorp plus 77; 'sHeer Arendskerke plus 76; Si- noutskerke plus 75; Lange weg' plus 76; Schore (Majapdagnamiddag) plus 63; Ier- seke (Majapdaghatoiddag') plus 58. D,E WATERSNOOD. Terwijl de toestand in Limburg verbe tert, is die in het -lartd van Maas en Waal nog zeer ernstig en zijn verschil lende plaatsen daar ondergeloopen, terwijl andere verdronken dorpen, volkomen ont ruimd moesten worden wegens toenemend gevaar voor het instorten der huizen. Dreumel is thans geheel ontruimd. 'Een gerucht wil, dat bij bet reddingswerk jn het land van Ouijfc eenige matrozen leai een marinier zouden zijn verdronken. •DEN HAAG. Volgens de Ries.bade ging- in parlementaire kringen liet ge rucht, „dat het niet uitgesloen zou -zijn, dat dezer dagen het kabinet-Colijn terug keert." „De mogelijkheid zou dan bestaan dat de heer Se'hokking zijn ontslagaan vrage handhaaft." ATHENE. Volgsns een nader bericht heeft géneraal Pa-ag'alos bij een banket, door de republikeinsche garde ter zijner eere gegeven de .militaire diectatuur over Griekenland aangekondigd. BERLIJN, (Msbd.) Naar uit Stuttgart wordt gemeld, beeft de centrumleider rid der ..^on Lama tegen den k'atholiekenlietzer hofprediker Behring, den hoofdredacteur van de „Tiigl. Rundschau" een procés aan hangig gemaakt. Daarbij zal de Pauselijke vredesadtie van 1917 voor zoover tnogelijk voor de rechtbank worden opengelegd. BOEDAPEST. (H. N.) Hot schandaal in verband met de "valscihé. frandsbiljetten neemt steeds grooteren omvang" aan: Maandag is prins Ludwig! Windsch- graetz in hechtenis genomen, daar hij- van medeplichtigheid aan het complot wordt verdacht. Hij is met zijn kamerdienaar en z'ij'n particulieren secretaris naar de ge vangenis overgiebracht. Naar verluidt, moet feitelijk Windiseh- gra,etz de leider van het complot zijn, waarbij zich 44 leden hadden aangesloten. De oppositie verlangt, dat de nationale Vergadering bijeen zal worden geroepen. Miinsteri-president Graaf Bethlen heeft toegezegd, dit tegen 19 Januari te doen, en verzekert, dat hij dan inlichtingen \over deze zaak zal verstrekken. De broedermoord te Zwolle. Omtrent den vreeselij'kën lroedermoord te Zwolle, verneemt de Telg', nog, dat de dader* zijn broeder was komen felieiteeren, De ï'a.mlici ziq,t kéffie te drinken en op hot oogenblik', dat de moordenaar opstoudi om zijn broeder toe te drinkén, greep hij' dezen onverwacht iajjn, wierp1 hem op den grond en stak1 hom' in de hartstreek. De edhtsrenoóte van den getroffene sloeg met een stoel naar den .aanrander, d'odh moest de strajif opvluchten, toen de ouver- lalait, ook' haar bedreigde. Het was toen het dertien-jarige doch tertje, dat lijalar z'vy'a.argewbnden valdèlr na,ar de gang sleepte om' hém te beveili gen voor nieuwe géwélddaden, dbch ter- w'ijj zij hiermede bezig was, bracht haar oom' den z'waar gewénde nog twéé' steken toe in de dij en de k'eel, terwijl hij hem1 tevens den polsslagader doorsneed). Later toen een der buren met behulp van het onversaagde meisje, het slacht offer najai buiten had gebracht, vloog de moordenaar nog eenmaal op den zielto gende toe, om' hem' een steek in den buik toe te brengén. De 17-jarige Zoon kreeg .een steek ill den arm'. Toeu de bruut hem pp-nicixw aan viel en een steek' in den lials toebr'aidlit, greep een buurman, de heer Ba.rtwig, den man*bij den pols en' bria.'dht deze hem! een vuistslag toe tegen den sla;ap, waardoor de man een oogenblik versuft raakte, zoo dat» (hij' ineenz(a[kte. A'cbte.raf1 blijkt, dat de moordenaar te genover'zijn edlitgenoote en zijn, buren- Zeer bruut optrad. Er wbs reeds op het politiebureau gekHaiagd over Zijn gedrag. Het slachtoffer Had steeds geantwoord, als men hem waiaxSbhnlwde„Mij doet hij niets. Ik Zal hem' blijven helpen. 'De verslagenheid, .gewekt door dit vree selijke dram|a; is in Zwolle algemeen. De toestand vja|n den 17-jarigen zoon, 'is .van dien jajard, dat hij vermoedelijk bin nen enkele dagen hét ziekenhuis z-;iiï kun nen verlaten. Een filmster, die niet in de biss coop mocht. Een niet alle-di;agsdh'e 'film-gebeurtenis speelde ziek' te Berlijn af, toen de. (16- jarige filmégtrice CiLly Ferndt door de politie verboden werd naïair het filmlwerk „De Circusprinses" te gaan kijken, waarin zijzelf de hoofdrol vervult. De bioscoop commissie had do fil'm) ongeschikt ver klaard voor kinderen beneden id(e 18 jaar. Dus mocht de jeugdige filmstar ook' niet tot de vertooaing' ervan worden toegelaten •Verdronken. In (je Poldervaart onder Sciliiedam is verdronken dr. de V., rustend arts, wo nende te Kethel. Zijn lijk is nabij de Vijf Sluizen opgehaald. Omtrent de oor zaak tast men in het duister. Uit het Eemskanaal te Groningentïs het lijk opgehaald van den 39-jarigen H. Meij er uit Noorddijk (Gr.) die sinds versohei- )de-ne weken werd vermist,. De 9-jarige seJiippersjonigen A. Ottens is te Groningen dgpr hot ijs van een sloof gezalkt en verdronken. De nieuwe gouden tientjes. Een arbeider, werkzbjam' in een der fa brieken te Enschedé, die in zijn loonzak je najast ander geld een nieuw gpudetn! tien tje ajaintro'f, Zz!ag' dit igeldstduk' voor een penning' alain, cm vervoegde zich deswege er mede op "het fabriek'skjantoor. De dienst doende beambte kon hem ebrst niai eenige moeite van de wparde van dit geldlstuk overtuigen. met. Verstopning of moeilijken en onregel- matigen Stoelgang zijn Mlinhardt's Laxeer- tabletten onmisbaar. Zij werken vlug en radicaal en veroorzaken niet de minste kramp Doos 60 ct. Bij Apath. en Drogisten. Gevonden voorwerpen. In de maand December 1925 zijn aan bet bureau v'aïi politie te Goes onder staande voorwerpen als gevonden aan gegeven en zijn aldaar verdere inlichtin gen betreffende deze voorwerpen te be komen Ecd goud-en halsketting, een knipttissje, vier portemoimaie's met inhoud-, een kist met ledige flessehen, een vulpenhouder, drie dubbeltjes, een dames-handschoen, een rij'wdelbelastingplaatje, een zakdoekje, 2 sjaals, een bewijis van lidmaalsokap van -den Nederl. Landarbeidersbond, twee- rij1- wielpompen, een vermoedelijk zliveren armband, een vulpen en potloodhouder, een gulden, twee loten van de Goesc'he Pluimveeve-rloting, eed stik -wasdoek, ©en hand-kar, een earbidlantaarn, een regenjas- ceintuur, een zilverbon van twee gld. -eoi vjjftig centen, een kindértaschje mcj( in houd, een reticule 'inhoudende R.-K. kerk boekjes, een aardrijkskunde-boek, e,en bankbiljet van tien gulden, twee huis sleutels en een doublé armbandje,. Goes, 2 Januari 1926. De. Commissaris van Politie, E. C. WIERTS VAN COEHOORN. Afloop Verkooptngen enz MIDDELBURG. Namens den hoofd ingenieur-directeur van den Rijkswater staat werd Woensdagmorgen alhier aan besteed a. het verruimen en verdiepen van de bestaande buitenhaven, het opspuiten vap' een terrein beoosten de haven, het maken van dijik en oeverwerken en verdere -bijko mende wyrken. alles b-ehoorende tot de werken tot verbetering van de haven t.e Vlissingen ingevolge cle wet van 25 Juli 1919. alsmede het onderhoud der bodem- diepte in de bestaande buitenhaven, be- fioorende tot de werken van het Kanaal door Walcheren. Raming f 410.000. In schrijvers N.V. Batum, Bagger- en Bouw'- Maatschapipy Den Haag f 661200 bij een 48-ui'ige en f 575000 bij een 55-urige werkweek: N.V. E. J. Bakker Co.'s Aannemers-Mij., Gorinohem. f575000 en f 535000; N.V. Baggermaatsclhappij Hol land, Haidinxveld. f 515000 en 487000; N.V. M. J. van Hattum's Havenwerken, Beverwijk, en W. Blankenvoort,-Haarlem, f 510.000 en f 485000; Hollandsche Aan- •nemers-Maatschappij, Den Haag, f 479000 e.n 439000; L. Volder Az., Sliedredht, f 470.000 en 419000. b. Het leveren van ijzerwerk voor ac|ht dukdalven en vier remmingwerken en het buiten- en bet* binnenste lei,dings- kanaal aan de derde schutsluis te Wemel- dinge, béboorende tot de werken van den bouw van derde schutsluis in het kanaal door Zuid-Beveland te Hansweerd en te Wiemold'inge. Ramng f 32300. De laagste inscJirijver was: Nederl fabriek van Werktuigen en Spoorweg!- materiaal Werkspoor, Amsterdam, voor f 24275,00. c. Het onderhoud der bodemdiepte in de Buitenhaven van het Kanaal door Walcheren te Veere en in de Stadd- haven aldaar, in de Wester- of Koop manshaven te Vlissingen en in de Haven te Breshens, met bijkomende werkén ge durende het jaar 1926. Ingeschreven werd per kub. M. opge baggerde specie en bij een '48-urig-e en 55-urige werkweek door N.V. DeGroot's Baglg'ermaatsdhappij, IPellewoetssluis, voor 12,9 en 11,9 Cent-, als laagste inschrijfster. -d. Het onderhoud dor Rijks groote .we gen op Zuid-Beveland en op Tiholen, -en va.u den Rijksweg onder Hugpwaarct- polder, béhoorende tot de Rijkswegen in de. provincie Zeeland, gedm-ende 1926 'in twee perceel-en en in massa. Raming: eerste perceel f 11000, tweede perdcel f 3800 samen f 14800. Laagste inschrijver voor het eerste per- oe«l: A. v. d. Straat en Jz., Hansweerd, f 9840,00. Laagste inschrijver voor het tweede per- céel: M. L. .Duinhotiwer, Scheimenisse, f 3525. Voor de massa Iz. Douw' te Zierikzee, f 15100 JH'. v. d'. Ven, Vlissingen, f 15016 en M. W. Knuist, Goes, .13700. Trekking van 4 J,a|nuari. 4de klassa 1ste lijst; 'f1500 12642 flOOO 3183 f 400 13707 14848 f 200 11384 I 'f 100 435 459 3915 20088 GOES. 5 Januari 1926. Nieuwe Tarw'e f'llf 13.75, Goudgersh f 11f 11.25, 'Zomergérst 8511', Haver f 10, f 10.50, Kookerwten f13f! 15, Kroon- erwten f 14f21. Bruine Boonen fl-0-' ¥14, alles per 100 K.G. Aapvoer ruim',' handel kajkn. - I GOES, 5 Januari 1926. Eierenper 100 stuks f 9, per 25 st. f 2,25, aan particulieren per stuk fO,ll, poel-eii-eren 6 c'e.ni. Boterper K.G. f 2,per 1/2' tC.Gr. f 1,-aan particulieren per i/J Iv-.G. f1,10." AauVoer: fabrieksboter 84 pond,- verk'oelht a f 1,30; boerenboter 700 pïmd. GOES, 5 Januari 1926. Eierveiling!" „V. P. Z.". Aanvoer -9900 stuks. Prijs' f 9,20 per 100 stuks. GOES 5 Januari 1926, (V-eem'arkt). Heden waren aangevoerd62 b-iglgeif en 1 nuchter kalf. HULST, 4 Janufeiri! 1926. Graanmarkt. Middelprijzen per 100 Kdloaram. Tarwe 1113, rog'ge 8,509, wintert gerst 1111,50, Zomérgerst 1111,50 ha ver 89,50, erwten 1516, bruine boonén" f 10'f 12,50, Duivenboonen' 14,50'fi 1:5 PapXdenboonen f'12f13, Lijnzaad ¥18' f19, Aardbppels f 3,60—ff 3,90. Aanvoer: Rundvee 6 stuk's, verkocht' .'3; Varkens 40s tuks, verkocht 28. Boter per 'K.G. f 1,90f 2. Eieren per 26 stuks f 2.34eieren- veiling per 100 stuks f8,05. ROTTERDAM, 4 Januari 1926. Graanmarkt: Geen noteering. Veemarkt: Helen waren aangevoerd '433 vette runderen, 212 vette- en grasï|a|l- veren, 517 schapen en lalmhieren, 920 var kens., 1 Prijzen voor"Vette koeien": le kw. 1,17V-;—1.221/2', 2e kw. 1,07—1,00, 3e kw( 90—80: Óssen: le kW. 1,17i/2'—1,20, 2e, kV. 1,0595, 3e krw'. 8575: Kalveren':' le KV. 1,75—1.90, 2e kw'. 1,55—1,30, 3e kV. 1,1595: Schapen: le kV'. 8590, 2e kV. 7565, 3e kW. 55; Lamm'eren: 90" 1,00; Vark'ens: le kw. 9597, ,2e kw".' 93—90, 3e KV. 88—84, Vlag; Aangevoerd uitsluitend «cfhoon: van blhuV 18930 st„ prijzen 951,'45, van Groning'sch 3000 st., prijzen 1,00- 1,30, van Holfendsch geel 9900 st.. prij zen 951,50, van wit 3800 st., prijzen "90 20. van d,a;uVToöd. prijzen 1,001,30. TELEGRAFISCH WEERBERICHT naar waarnemingen verricht in den mor gen van 5 Januari en medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bilt. Hoogste barometerstand 772.8 Coruna, laagste 734.4 Vesttmanoer. Verwachting van den avond van heden tot den avond van morgen. Matige tot krachtige Zuid-Westelijke wind, zwaarbewolkt tot betrokken, regen, zelfde temperatuur, .later wellicht ruimen de wind en kouder. Opgave van L. ROQS, Goes. Tel. 191 Chèque- en Bankpapierkoersen van circa 12 uur. 5 Jan. Chèque. Berlijn 59.16 5918 Brussel 11.28 11.29 Parijs 9.44 9.47 Londen 12.05 12.06 New-York 2.48 2.49 Duitscbland Belgis Frankrijk Engeland Amerika Bankpapier. 59.11 11.23 9.38 12.05 2.47 59 23 11.34 9.53 12.06 2 50 P osizegc] boekjes. D;e. postzegelboekjes, waarvan dé aan maak in verb-and met de wijéiging -,van de tarieven tijdelijk w'as gestaakt, zijn thans Wéder op alle kantoren der posterijen ver krijgbaar. Deze boekjes, welke worden uitgegeven in 4 soorten bevatten 24 ze gels van resp. 2, 10, 15 cent, dan wél 6 zegels 1, 2, 5 en 10 cent. De prij's der boekjes is gelijk aan de waarde der ingehechte zegéls en bedraagt resp. f 0,84, f 2,40, f 3,60 en f 1,08. Januari. 16 Kruiningen, dwarsligger, Schram. 7 'Kloetinge, 's 3. Abtskérke, afbraak, De Kok! 7 KrabbendïjK'e, dwarsliggers, Schi an. 8, jKapelle-Biezelingè dwarsliggers, Schram'. 1 11 'sHeer Arendskerke, dwiaxsliggera, Schram. I 13 RilLasd-Bath, dwarsligjgers, Schrato.' 14 Noord-Kraaïjert, dwarsliggers, Schram. II 21' Goes, boomen Pilaé'r. Biezelinge, afbraak1, De Wiïde en Heijboer. 1 's Gravenpolder, afbrahk, De Wilde en Heijboer. Februari. f 19 'sHeer Arendskerke, boereninspaai, Pilaar. f 24 Kruiningeh, boereninspan, Verbist. Maart. - '4 'Rilland, boereninspan, Pilaar. Wolphaartsdijk, aWijapk, De Wiïdd en Heijboer. jt

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 3