PUROL erop! UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES DI vSDAG 5 JANUARI 1926 NIEUWE ZEEUWSCHE CGUïxAriT angst, en koude en ontbering er Vrijdag en Zaterdag in de geteisterde plaatsen is uitgestaan, valt niet te beschrijven. De spoordijken op de lijnen "Wyclhen Ravestein, OuijikBeugen en Beugen Gennep zijn öf overstroomd of doorgebro ken, zoodat de treinverbinding is verbro ken. Overal in de steden en dorpen waar electrisoih licht of gaslicht werd gebrand, en het water als een kokende zee alles overstroomde, konden nocli electrische cen trales noch gasfabrieken meer werken en werd alles in het duister gehuld zoodra liet daglicht voor zoover het dan dag licht heeten mocht bij de dik-grijze regen lucht begaf. Gelukkig wie nog wat petroleum of kaarsen had. Van de over stroomde steden trof die liöhtstorïng met name Venlo. Nering en bedrijf liggen stil. Brood kan niet gebakken worden, ook wei gerde op vele plaatsen de waterleiding', zoodat gebrek aan drinkwater intrad. Met. auto's viel niet te rijden, want het water stond zóó hoog op.de wegen en in dei, stra ten. dat de ontsteking g-ebluselht werd. Zelfs moest te Venlo het verkeer met platte wagens, door paarden getrokken, worden opgeheven, daar' de dieren tot aan hun buik in liet water liepen. En aldoor maar regen en stormachtige Westenwind. Voor hen, die zich op de bovenverdie pingen hunner overstroomde woningen zoo goed en kwaad als het ging,, geïnstalleerd hadden, werd dat verblijf niet zelden ge vaarlijk, wijl de klotsende golven de mu ren van de huizen zoodanig! teisterden, dat instorting dreigde. Het koste dan ook niet geringe moeite, de nienschen uit hun benarde positie te bevrijden e.n ze naar veiliger plaatsen, in kerken, scholen en kloosters te brengen. Zoo is b.v. het hoog gelegen klooster der Francdskanen bij Vychen in een toevluchtsoord voor men- schen en vee herschapen. De regeeriiiig heeft op de eerste alarm kreet uit de bedreigde streken, hulp ge zonden. Zoowel van landleger als ma rine zij® detachementen met Vlotten, ten ten, keukens, bakkerijen, zand, grint, zak ken,- enz. naar de overstroomde plaatsen gezonden, waar de nood liet meeste dreig de. In het bovengenoemde klooster te AVythen b.v. werd een depót der ponton niers gevestigd. ,,Boode Kruis" on R.-K. Huisverstingeomïté zijn terstond een hulp actie begonnen. Plaatselijke eomité's met de burgemeesters der geteisterde gemeen ten aan het hoofd, zorgden voor voed selvoorziening en onderdak en verschaften hulp aan de door de overstroomiing ge troffenen en, het mag ter eere van den Nie- derlandschen naam gezegd worden, allen 'ijverden in hulpbetoon. Drie leden, der hooge regeei'i.iigv 'de ministers: Bongaerts, Colijn en Van Kar- nebee.k hebben de overstroomde, dorpen rondom Nedera-sselt bezocht en ook ,ons Vorstelijk Echtpaar, dat steeds lief en lead met de natie deelt, zijn in het oord der verschrikking verschenen om troost en be moediging te brengen. Zes uren \la®g hebben de Koningin en de Prins in een sloep over de wateren rondgezwalkt in het geteisterde land bij Nederasselt en persoonlijk brood uitgedeeld aan de be dreigde bevolking1. De Maas had bij Maastricht op Nieuw jaarsdag een stand van 46.93 boven N. A.P. waarmede de beruchte stand van 1920 werd overtroften. Sinds Zaterdag is de Maas wat gevallen. En zooals het in het Maasgebied was, zoo was het, doch in mindere mate te Lo- bitli, Millingen en Arnhem aan den Kijn, te Nijmegen. Druten en Tiel aan ,de Waal, te Doesburg. Zutien en Deventer aan den IJsel, terwijl in den Achterhoek en in Groningen op tal van plaatsen meer of minder ernstige overstroomingen plaats hadden. Ook Roosendaal en omgeving1, wer den zwaar bezocht door de hoogwate.iv "plaag, (maar daar is de toestand veel ver beterd. Voor wat den watersnood in Zeeuwsdh- Vlaanderen betreft, zie men onder Zeeland in dit nummer. Men meldt ons Het R.-K. Huisvestings-Comité heeft met het oog op den verwachten stroom vluchtelingen uit de overstroomingsg.ebie- den reeds alle noodige maatregelen geno men. De voornaamste eomité's die in aanmerking komen voor opneming van vluchtelingen, zijn telegrafisch gewaar schuwd om zich gereed te houden en reeds plaatsen voor opname van vluchtelingen te werven. Het Comité houdt zich aanbe volen voor adressen van degenen die be reid zijn, personen uit de overstroomde ge bieden op te nemen. Gemeenten die hulp noodig hebbeu voor vluchtelingen kunnen zich d|a.arvoor wenden tot liet Centraal Bureau R.-K. Huisvestingscomité Zuid,- willemsvaart' 's-Hertogenbosch, telei'. 933. Waar de ludpverleening veel geld zal vorderen, doet liet R.-K. Huisvestings comité reeds nu een beroep op de mildda digheid van Nederland. Het Comité zal gaarne giften in ontvangst nemen. Giro nummer 34348 en voor zoover niet noodig voor de onmiddelijko kosten der hulpver leening d.eze aan het daarvoor aangewezen lichaam afdragen. De Hoogwaardige Bisschoppen van 's-Hertogenbosch en Roermond, wier dio c'eezen in het bijzonder door den water-' snood zijn getroffen, hebben aan hun gees, telijkheid en geloovigen een brief van ver troosting en bemoediging gericht en aparte gebeden uitgeschreven benevens een be roep gedgan op do vrijgevigheid der meer gegoeden in het' mildelrjk ondersteunen van clc door de overstrooming getroffenen. Ook de Bisschop van Breda heeft open bare gebeden voorgeschreven. pe Maas te Maastricht is de laatste paar dggen een 40 c-.M. gezakt. Zooals we boven zeiden, was het peil van 1920 bij den hoogsten rivierstand aldaar 46.62 en in 1880 46.84 boven N. A. P. Doch nu was het hoogste peil op Nieuwiaarsda0* jl6.93. - Nu het water zakt, Wijkt de enorme schad,e aan liet plaveisel op wegen en straten aangerichtklinkers, grintbed, ma - ca4amlaag, alles is weggespoeld. I>e trei nen beginnen weer te rijden, al is het ook langzaam en over enkel spoor. Ook te Roermond, is de Maas gezakt. In het zeer geteisterde Venlo waar do bevolking in volslagen duisternis den nacht doorbracht is de Maas ook gevallen, ongeveer 24 c.M. in de laatste 24 uur: De nood in de stad is groot, vooral in do volkswijk „Het Hetje". De mariniers heb ben zich hier zoowel als elders, door hun hulpverleening verdienstelijk gvjmaakt. Zondagmorgen arriveerde H.M. de Ko ningin en Prins Hendrik, met gevolg en bezochten in de marineschuiten de over stroomde gedeelten der stad. De armste buurten van het „Hetje" werdpn niet .ver geten. De Koningin werd begeleid door den Burgemeester Mr. B. Berger, de wet houders, de heer en Dr. O. Wolters en H. Trienekens, volgden met «enige he.eren uit het gevolg! in een tweedje vaartuigl De Koningin werd; overal, waar zij herkend werd, een warme ovatie gebracht en de lioera's waren niet van de lucht. De bevol king stelde deze attentie van Jiet Kon. gezin op hoogen prijs- en ziet daarin een bewijs djat H- M. de aanhankelijkheid van het Limburgsehe gewest weet te waarde®- ren. Ook te Roermond, Maastricht, Stevens- weert, Echt, Obbicht en Susteren ver toonde zich de Koningin, moeite noch gevaren ontziende, te midden Harer ge troffen onderdanen, allen troostend en be moedigend. Ook Cuijk, St. Agat-lxa en Mook werden door Haar bezocht. Maan dagavond is zij te 's-Gravenhage terug gekeerd. 4 In de .Isabella.kazerne te 's-Hertogen bosch zijtn 600 vluchtelingen onder-ge bracht, velen kwamen uit Dreiunel, waar een langer verblijf in de onderspocldc wo ningen gevaarlijk werd geacht. Te Borgharen bij Maastricht hebben tal van slachtoffers der overslrooiuing een toe vlucht gezocht on gevonden op hot booster gelegen kasteel. Dit, moet Uw eerste gedachte zijn bij Gesprongen Handen, Ruwe huid en Schrale Lippen: Barsten, Kloven, Winterhanden, Wintervoeten. WinteroorenenWinterteenen: Huidwondjes. Ontvellingen. Huidschavingen, Snij Stoot-, Brand en Valavonden ;Roode ont stoken Huid. Schrijnen en Smetten der Huid. PUROL in Dooze'n van 30, 60 en 90 cent: Tuben 80 cent. Bij Apoth. en Drogisten Het verzacht en geneest Bij Beugen en Rijokevoort werd Zondag de toestand allernetcligst door het weg spoelen van- het 8foorwtegvia.d,uct bij het kruispunt NijmegenVenlo en Boxtel Gennep. Tal van bewoners der over stroomde huizen kwamen in levensgevaar te verkeeren. Door dje krachtige tusschen- komst van de afdeeling Mill van T R.-K. huisvestingc'omilé zijn soldaten met mate riaal en levensmiddelen naar de bedreigde streek gezonden. Later is gebleken, dat het bericht der instorting van de viaduct op1 een dwaling berust. Toch is er de toestand ernstig.- Haps, Boxmeer en Oeffeit zijm over stroomd, Hiaps Self ligt geheel geïsoleerd.' Bij Arnhem was de Rijn Zondag .zoo gestegen dat de verbinding met don ande ren oever via de schipbrug is verbroken. Het lage deel der stad is ondergeloopten. De Waal bij Nijmegen was Zaterdag, avond gaan vallen, doch stond Zondag avond weer even hoog. Het kasteel Doorwerth bij Arnhem is onder geloopien. Bij Zalt-Bommel is de dijk bezweken. I)p maatregelen van de Departe menten \an Marine en Oorlog. Ten aanzien van de «hulpverleening door Oorlog en Marine bij den watersnood kan- nog worden, medegedeeld, da-t, wat Marine betreft, zich thans op het terrein der overstroomingen bevinden 54 vletten en 9 motorvletten, en voor de bemanning van dit materieel 22 officieren en 800 onder officieren en manschappen, waarvan 275 mariniers, welke Iaatsten grootendecls ge bezigd worden om het materieel aan pon tonniers en torpedisten der landmacht to bedienen. Verwacht werd, dat Zondag het marine personeel nog met een 50 man zou wor den vermeerderd. Wat Oorlog aangaat, is van het regi ment genietroepen Zondagmiddag een de tachement met een auto met springmidde len per extratrein vervoerd naar Zalt- Bommel lor beschikking van den hoofd ingenieur van den Rijkswaterstaat te Nij megen. Dit detachement is verder be stemd voor Alphen a. d. Maas. Tc Nijmegen is kazerneruimte .beschik baar gesteld voor het onderbrengen van watersnood-vluchtelingen. De nolitietroepen te Nijmegen zijn ver sterkt teneinde in aanvragen om bewa king in hot ondergeloopcn gebied te kun nen voorzien. Beschikbaarstelling van kokspersoneel van leger en vloot tot het bereiden vait het voedsel der bevolking wordt voorbe reid. Een detachement van het 3e regiment veldartillerie vertrok Zondagmiddag 4 uur per trein van Breda naar Haps met be stemming voor Heyen in Limburg". Op verzoek van den burgemeester van Cuyk worden daarheen gezonden 200 paar waterlaarzen en een vliegtuiigbent. Een transport klein-vaartuigenimaterieel is van 's-Hertogenbosch naar Linden en Vennep gedirigeerd. Z. TL Mgr. A. ,T. Gallier, Bisschop van Haarlem heeft aan den Wieloerw. heer H. Wennen, kapelaan van de paro chiekerk O. 'L. Vr. Rozenkrans te Haar lem en ,lid van het hoofdbestuur van het R.-K. Huisvestingscomité te 's-Hertcwen- bosoh opdracht verleend om de verschil lende locale eomité's. in het bisdom Haar lem aan te sporen tot een krachtige steun - adtie tot leniging' der verschillende, noo- den bij den watersnood in Limbijrg en; Noord-Brabant. Minister Coign «ver den toestand. Een verslaggever van „De 'Cour." beeft te Nijmegen een onderhoud met minister Oolijn gehad. Deze zcide, dat hij zelf getuige was geweest van de afbrokkeling en doorbraak van den dijk bij Cuyk; dat op het oogenblik de spoordijk, die daar achter ligt, het nog houdt, maar omdat die van zand is, toch zeer waarschijnlijk zou doorbreken. Indien deze niet- door breekt, loopt het geheele land van Cuyk onder .water. Zijner Excellenlie's opinie over den toe stand in liet Land van Maas en Waal laat zich als volgt samenvatten: Het land zal helaas moeten vollaopen. Hij acht dit zeer droevig, doch is van mee ning, dat, indien zich geen nieuwe com plicaties voordoen, de schade toch uiet zoo ernstig zal zijn als die van Borculo.-Daar ging hot om totale vernieling' van huizen en bezit. Hier zal het slechts gaan om beschadiging! van dit bezit en eenig ver lies aan vee, Indien hot wat meeloopt met liet weer, dan hoopte hij, dal over eenige waken of een maand pen goed deel van het land wel weer droog zal loopen. Er Zal dan waterschade zijn aan huizen, wegen, meu bilair, maar een totale vernieling is .het niet. Het land zelf zal door de achterge laten slib een zeer goede bemesting heb ben ontvangen. Men zal de schade te bo ven kunnen komen. De menschen, zei hij, zullen daarbij natuurlijk krachtig ge steund moeten worden. De toestand, besloot hij, is droevig, zelfs ernstig, maar ik acht hem niet van dien aard, tenzij zich nieuwe complicaties voor doen, dat het een nationale ramp zal wor den. Minister Lamboov naar dé geteisterde streken. De minister van oorlog, minister van marine a, i., de heer Lambooy, Is gisteren tegen den middag naar Nijmegjen gegaan, om de geteisterde streken in oogenschouw te nemen. Zijn adjudant, kapitein; van den gcneralen staf Karstens, en luitenant ter zee le klasse Van de Wetering, genaamd De Rooy, vergezelden den minister. Een compromis! oorslel van dr. De Visser? In parlementaire kringen liep, zoo meldt „liet. Volk", gisteren het hardnek kige gerucht, dat dr. de Visser er in gjp- slaagd was een compromis te vinden, op den grondslag! waarvan .thans demis sionaire kabinet zou aanblijven en dat zich zal bewegen in de richting) van een gezantschap bij! den Paus buiten bezwaar van 's lands schatkist. Hot blad heeft dr. De Visser daarom trent inlichtingen gevraagd. Dé. De Visser deelde mede, dat inzake een door hem aan de hand gedane oplos sing nog geen beslissing is gevallen in den gisteren gehouden ministerraad. („Msbd.") Z. K. H. He Prins. Z. K. H. de Prins is Maandagmiddag te 1.20 uur van de door den watersnood' be dreigde streken in Den Haag teruggekeerd De Koningin kwam des (avonds in de Residentie terug. Buitengewone Ministerraad. Maandagmorgen ten 10 uur werd we derom een buitenge svone Ministerraad ge houden. Intrekking ontwerp-Braat zomertijd. Bij den Voorzitter der Tweede Kamer is «en brief ingekomen van den heer Braat houdende de mcdedeéling, 'dat hij zijn voorstel van wet tot regeling van den duur van den zomertijd, waarvan na de aanneming van het amendement van den heer J. J. 0'. vau Dijk c. s. de behandeling in verband met eon door den hew Braat gedaan verzoek, is geschorst, intrekt. Vacantic-toeslag. D'e Kroon heeft het besluit van Ged. Staten van N.-Holland vernietigd waarbij goedkeuring! werd onthouden aan de ge* meentebegrooting van Haarlem wegjens het daarop voorkomen van posten be treffend vacantie-toeslag van liet giemeen- t ('.personeel. De Kroon acht hier niet aanwezig de zeer dringende redenen, ontleend aan den finantieelcn toestand der gemeente, welke alleen grond kunnen geven voor zulk een niet goedkeuring!. Jaarloon l>rire.ibrstrllei's. Naar „Het Volk" met zekerheid kan mededeelen, heeft de minister van Water staat liet voorstel om de brievenbestellers weder op jaarloon te doen werkzaam zijn, afgewezen. Ook is de minister niet inge gaan op liet denkbeeld om hen in een hoogere loonklasse in de régel ing!-de Wilde te pilaatsen. De electr. tram VlissingenMiddelburg. In bet 12 Jan. op te p|lg. vergadering te Brussel uit te breng on jaarverslag van de R.E.T.M. 'wordt over de lijn Vlissingen Middelburg (waarover de Tramways r\» Rotterdam eveneens de controle heeft) medegedeeld, Uj.it de exploitatie (gunstig blijft. De levering' van elejtriciteit voor verlichting van Vlissing-en en Mddelburg ontwikkelt zich normaia,!liet aantal aan sluitingen neemt geregeld toe en de ont vangsten vjaii dezen tak van het bedrijf loonen dit jaar weer een vermeerdering aan. W.at de exploitatie van den tramweg aangaat, valt er ook' dit ja.ar oen daling vn de ontvangsten wpiir te nemoni. Deze ach teruitgang wordt verklaard door een be langrijke tariefsverlaging, welke noodig was om aan de mededinging van die auto bussen bet hoofd te bieden. Deze maat regel had de bijna; algeheele verdringing van de regelmatige autobusveirbindingen tusscben Middelburg en Vlissingen ienge- volge. De ontvangsten va,u den tramweg be droegen f 168.326 (v.j. f188.424), de ont vangsten vain' de electrische centrale be liepen f302.435 (v.j. f312.976). Bij' de politie ldwam een dezer dagen in den laten avond eon, aangifte in vah diefstal van een kistje met geld, ongeveer 200 bevattende. De recherche too.g on middellijk' op onderzoek. In het perceel Waar de diefstal was gepleegd, liadi een uitbetaling plaats gehad en was de léist met geld toen nog aanwezig gew'eest. Wat bleek nu? Dal de eigenaar zeker het kistje had opgeborgen in een kastje, daarover weder papieren ha,d gelegd en nu in zijn, geagitcerdcn toesta,nd het, kistje niet meer Ji ad kunnen terugvinden. Zondagavond \jerd 'hier een lief dadigheidsvoorstelling gegeven ten bate der St. Elisabethsvereeniging. De zeer- eervv. heer Pastoor, geestelijk adviseur opende de. bijeenkomst en wees er op dat 't het bestuur aangenaam was een avond ,a,a,a hare donateurs en donatrices tc kunnen aanbieden. alsmede, dat talrijke arme zie ken en kraamvrouwen in liet af'geloopen ja,ar geholpen zijn en beveelde dezen avofflfd 'zeer in de 1 ief'dadighe'.djiaMi. Een rijk voor zien en welverzorgd program werd de pan wezigen voorgelegd, bestaande uit viool en pianospel, zjang, alsmede twee een-ac'ters. Zonder uitzondering kweten zich alten best van hun taak en onze g-ewoonltle' getrouw geen namen le noemen moeten iwij voor deze keer eens een uitzondering ma ken en wel voor mej. 'Wies van Velsen en dhr. B. Veling, le meer waar beiden hier voor liet eerst optraden, de eerste kennis making de prettigste en iaangenaamste her innering heeft achter gelaten. Zij toonden volkomen meester te zijn van piano en viool. Meermalen hjiidden allen een dave rend applp.us in ontvangst te nemen en dp. presidente mevr. Sehliiler was de tolk v|an allen, toe zij een vjarm woord van dank bracht a.an speelsters en ppelers voor de heerlijke en genotvolle avond, die lang' bij allen heugen zjjJ. De heer Wrtksk-y aut- woorde hierop dat Zij steeds ga,arne voor deze vereenig'ing' hunne medewerking zul len li lijven vcrleenen. Katholieken yan Middelburg' zoo .U nog geen donateur zijt wan deze noodzake lijke en nuttige vereeniging, geeft U dan, nog heden op bij het bestuur, zij kan uwen finantieelcn steun niet ontberen, voort te zetten dit heerlijk werk. van naasten liefde. Rectificatie. De autobusonder- neming van F. van Lonihoiiii niet A. van Loenhoiul, zooals abusievelijk in ons vorig nummer stond - OvezanclGoes en' vece versa, laat haar eerste autobus niet om 6.10, zooals abusievelijk door ons in de adverteptie werd afgedrukt, maar om J0 uur (le-s morgens van Ovezand.'vertrekken. Zegt het voort. Het gezelschap R.-K. Toopieelver- ecniging „Vriendenkring" uit Vlissiijgen, dat hier terstede vorig jp.ar met zooveel" succes ecne tooneeluitvoering gaf, zbl Zon dag 10 Januari a.s. wederom voor liet voetlicht treden met de dramatische lévens schets: „Als je nog een moeder hebt", in 4 bedrijven. De opvoering zal geschieden in ..Het Schuttershof". 'Wie zich op pas sende en leerzame, wijze twiti ontspannen, verzuime niet, deze uitvoering bij .te wo nen. (Men zie de advertentie in dit num mer.). Ook' ons eiland Zuid-Bevelapll workt door hoog water b ez'ocht. Niet lalleen „do Poel" is als het wfere één zee maar ook te Ievsek'e. K-attendijke, WolfertsHijk, en K,a- pnlle staian belangrijke gedeelten onder water. Voor houders van varkens wordt, op vele plaatsen de toestand onhoudbaar, dla,ar men geen droge ligging a;a.n de dieren ka,n ver- strékken, zij' verdrinken in hiun, hokken. Bij 'groentenboeren rot aljes weg. Wij ver namen hoe bij' een groente»),teler, die 1600 k'oolen in den grond Jiad staan, 1500 door het water zijn verrot. In de stad hier staan vele kélders on der, het pakhuis van de l'irma J. G. Massee en Zn. ,aan den stationsweg- is voor het opdringend water ontruimd moe ten worden. I waterstand, in „de Breeie Wia tering. De regenval, opgenomen bij hel -stoomgemaal te Kattendüke, bedroeg over de majand December 1925: 126 cM. 29, 30 en 31 December was de regenval respectievelijk 11,5, 11,5 en 12 m'M. per etmaal. Niettegenstaahde het stoomgemaal nacht en dag met beide taraehinMs >?erkte, stond het, water bij het gemaal van 28 December tot 31 December respectieve lijk 40, 43, 51 en 65 oM. plus Z. P. Bij den 's Gravenpoldersehen straatweg w'er.l toen 62. 72, 72 en 70 cM. waargenomen en bij de sluis te Schore 57, 60, 63 en 60 öM. Het water begint nu te zakken. Ge lukkig worden de ebben in de Schelde lager en wordt er veel door de -sluizen geloosd. Zaterdag en Zondag trokken dje sluizen ongeveer 4 uren De bestanden ir» de Wnsterscihelde zijn niet zoo laag als in de Oosterschelde, vandaar, djat onder Schore veel minder trek in het water violt te eoj'stateeron dian in de andere Geelen van liet waterschap. i'Z Naar „De Zeeuw" verneemt, zullen verschillende West-Indische zangers, kleurlingen, na een tounnée door Emgélalnd te hebben gemaakt, ook eenige plaatsen in Nederland bezoeken en Vrijdagavond i'n „De Prins vaui Or'apje" optreden. Kapelle. Zaterdag was het 25 jaar gc- lenen dat dhr. J. Bruijnooge pillier, als on- hezolgd rijksveldwachter-jachtopziener in dienst werd gesteld. Dhr. Bruijnooge lieeft in die reeks, van japen vele politie-densten .verricht en heeft als politieman steeds ge- Waakt voor de veiligheid van personen en goederen van de burgerij vn.n Kapelle- Biezelinge, Hij stadt hckénil als een eerlijk rechtvaardig man, die de algemeene achting van de burgerij heeft vorworven. (Z.) 's Gravenpolder. Onder zeer groote be langstel! ing* werd Zaterdagroiddiag alhier ter aiapde besteld het van daar afkomstige slachtoffer bij de ïjojnp aan het Tholensche veer, mej. Louisa Kessel»ar. Twee kran sen dékten de door t'te justitie verzegelde kist; één van de burgerij van Tholeu, de andere Via,n den ondernemer wions auto la water Tend, den heer J. C. Krijger uit Goes. Ilansweerd. De Rijksklerk J. Westveer van hier, is met ingang van 4 JaiWimri gedetacheerd naar het kantoor Roosen». daal (invoerrechten). Zondag j.l. hield de P. V. „De Blau we Doffer" een elubtentoonstell ing in 4e za,a,l van dhr. Oh. Mollet. VersdulKn.de bezoekers hebban kunnen zie® dat deze vereeniging op sportgebied heel wat mar voren kan brengen. Een duif van Re liefhebber J. F., Theenan,rt Werd bekroond als de beste vliegduif van de heele tentoonsteBOng, terwijl van de Gcb. Griep een- duif be kroond werd als de schoonste vg,® .die -ten toonstelling. De heer J. Janse, geméenleveldwélch- ter, alhier, herdnjcht op Nieuwjaarsdag zijn zilveren ambtsvervulling. Het feit werd gisteren feestelijk herdacht 'waarover meer in volgend numtaier (voor het uitge breide verslag voor heden geen plaats. Red. Nisse. Uitslag onderlinge schietwed strijd gehouden 26 Deo. 1925 eu "2 Jan. 1926. 'Personeelc hajan max. piuilefi GO. le klasse: le pr. P. Kloosterman 57 p.; 2e pr. G. Bos 57 p.; 3e pr. M- Bos 551 pi; 4e pr. C. .T. Bos 55 p.5e pr. J. de Knij per 54 p. 2e klasse: le pr. A.. O. Jansen 57 p.: 2e~e pr. P. Bosman 57 p.3e pr. Ce Gelok .56 p.; 4e pr. Jan Bos Jz. 56 p.; 5e pr. Jfllo. Slabbckoorn 55 p.; 6e pr. J. v. d. Hirle 54 p.; 7e pr. Joh. Fierloos 54 p. 3e klasse: le pr. C. v. d. Hiele 51 p.; 2e pr. G. Eckhardt 51 p.; 3e pr. J. Bos Ca 43 p.; 4e pr. M. Hii'des 41 p5e pr. ii„ Bosman 36 p.; 6e pr. A. Nieuwenkuijze. 31 p.7e pr. W. C. de Schipper 28 p.8e px. A. Kloosterman 21 p.: 9e pr. liz. de Blauwe 12 p.; 10e pr. J. Hoogestegler 10 p. Vrije baan max. punten 72. i le pr. (J. J. Bos 72 p.; 2e pr. Jwxle Kuijper 72 p.; 3e pr. M. Bos 71 p.; 4e pr. Joh. Fierloos 70 p.; 5e pr. P. Kloosterman 70 p.: 6e pr. C. Gelok 69 p.; 7e pr. Mc Jansen 69 p.; 8e pr. A. C. Jansen 69 p.; 9e pr. P. Bosman 68 p.; 10 pr. J. v. d. Hiele 68 p.; lie pr. Jao. Sl|i,bbekoorn 66 p.12e pr. A. Vette 66 p. De bevolking dezer gemeente be stond op 1 Jan. f925 uit 348 mannen, 343 vrouwen, totaal 691 inwoners; geboren zijn 13 m.. 7 vr., t. 20; overleden 5 m., 7 vr., t. 12; 4 huwelijken zijn voltrokken; ingekomen 13 m., 18 vr., t. 31; vertrok ken 15 m., 28 vr., t. 43; het aantal inwo ners bedroeg dus op 1 Jan. 1926: 354 m„ 333 vr., totaal 687. Kwadrudamiur. Dinsdag en'Woensdag gaf liet fanfare corps „Con offizzione" een muziek- en tooneeluitvoering in liet ver- eenigingsgiebouw. Een zestal muzieknum mers, afgewisseld door een paar klucht spelen en voordrachten, werden goed ten gehoore gebracht. Het bezoek' kon de laatste avond slechts matig genoemd wor den. Het ruwte weer maakte dan ook een uitgang niet aanlokkelijk. Driewegen. Gp 1 Januari 1925 bestond deze gemeente uit 298 mannen, 319 vrou wen, totaal 617 inw.geboren werdén 4 m., 9 vr., t. '13, gevestigd zijln 5 m., 10 vr., t, 15; overleden zijn 8 m„ 5 vr., t. 13: vertrokken 11 m., 16 vr. t. 27, zoo dat op 1 Januari 1926 deze gemeente be stond uit 288 in., 317 vr. tot. 605 inw., terwijl 4 Huwelijken waren voltrokken. Ovezand. Deze gemeente bestond op X Januari 1925 uit 626 mannen. 650 vrou wen. totaal 1276 inwoners; geboren wer den 21 m., 12 vr., t. 33; gevestigd waren 15 m., 28 vr., t. 43; voltrokken huwelijken 10; overleden 6 m., 4 vr,, t. 10; ver trokken 19 m., 35 vr., t. 54; op 1 Jan. 1926 bestond deze gemeente dus uit 637 m., 651 vr., totaal 1288 inw'. Het voor de landbouwvereeniging' „Landbouwbelang" geleverde Kalizout be vatt.e bij onderzoek aan 't Rijkslandbouw'- proefstation te Maastricht 40.9 °/o ge halte aan kali, oplosbaar in water, zoodat aan de opgegeven garantie van '40 °/o ruim werd voldaan. Het Thomasphosplh-aatmeel bleek bij on derzoek te bevatten 5.6 o/o gehalte aan phosphorzuur, oplosbaar in mineraalzUur, waarvan oplosbaar in 2 o/o citroenzuur 89 o/o, niet een voldoende fijnheid. Van het Rijkslandhouwproefstatio® de Maastricht, werd geadviseerd, de partij Thomasphosphaatmeel te weigeren omdat niet beantwoord werd aan de voor deze meststof in den codex gestelde eischen. Beide partijen werden geleverd door den heer Jac. Martens te 's-Heerenlioek. Bres'kéns. Vrijdagavond 1 dezer heelt in het café vftn de' W. alhier een pogiagf tot doodslag plaats gehad. Ouder de bezoekers die zich toen in het café bevonden, wjais een zekére H. 22 jaar, 'fahi'iék'sia.rheider te Groède en zekere M. de J. 24 jaar, landbouworskinedht te Schoondijké tusscben welke personen een veete moet hebben bestalajn. TTotseling' viel er een schot en was H. vrij ernstig!, dook niet levensgevaarlijk! in het achterhoofd getroffen. M. de J. dio als dnjclfcr Werd aangewe zen werd door de politie in verhoor ge- men en moet bekend hebben, het schot te hebben gelost. Hij is aa.n de Justitie, te Middelburg- voorgeleid.. (M. Ct.) 'Watersneod in Zeeuwstk-Vlaanderen. Onder Boschknpelle en Hoek moesten 'bewoners hunne -Woning)?® ontruimch, ter-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 2