IIEU1S" EU jÖHfffiNTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND li; BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS EnGycliekïao Z. H. Paus Pius XI BUITENLAND BELGIE FRANKRIJK ENGELAND BINNENLAND Watersnood. NUMMER 1 DINSDAG 5 JANUARI 1926 22".™ JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT ÜJvreoua -v»i» R*v»Acil« Aürnsriisrtrétf^ Wè«tetin^l,- C5ÖES .Mefloc. T dfefcon j en 'No, i2Ö7 Bj|töthtè4' 8^RQ, Mjvkï.J ^WlêfoW:Kioj 474 A&Ofïnsfnti^sspf^ ft,90 p»r irïe maanden, bij vooruitbetaling Advartentsëfi van t tot 6 regsia für<0, elke regal meer f 0,16 Contractregsipr!}», te beginna^» aij 5QC regela, beduidend lager SStöOTE waarde VAR PUBLICITEIT WORDT GELEZES IN ALLE KRINGEN (Vervolg-) - DE NOOD DÉZER TIJDEN. Dat ilerblajlve daTe'iders van- nati,èsf niet TCjtócrerf jltfhtet qpoMraiw: getuigenis, vin eerbied in gehooiaaflmShad 'aiaa bét Rijk van'Christus ftf te leggen, zij. zelf en door hua volk, indien zij tenminste -willen, ja. Ongeschonden belimut >-a'tr Huni^eziag, het. welzijn: van In# Vaderlandl t heyojde-, ren en dc welvaart tb. vorgtóóten, ■/-. Wsut, vipt 'Wij,bij- het begin van Ons Poutifirwjl over» hét zeel* y<#m«#ard* gezag yin', het rëAt en- over dén eerbiéct; Yobr Eet gezag sdhreyenV zanden AVvr ih de - huidige tijdsóinstaw!|g;huden mét, njet minder 'gepastheidten ioepi'i'SBelijklieid kab- nen zéggen? „ÉoiMra. God 'en Jezus. Chrijs- tiu uijt 4b.*f»|te>v«9 Sé gemeenschap» t«?- wijdcrd zijn redeneerdlgii; Wij zoo'dra het gezag üiet meer. aan God-, maar aan. de menschen ontleend wördt, jijsimwoi-, den do grondslag# Jzelf v',xn héti'gezftg wegerukl; dan -wordt liét rnoüi el' wégge-' nomen wayoin enkelen het reAt'zoudoni hebben om' te evcblen, ai#eren;d«ni .pïiöhD óm1 te gehoorzamen. Zoo moest'. de geneelè nienschelijk'e samenleving, ineenstorten, dajag deze niet meur gesteund woéd, door eenigen 'hiaéh'tigen steun en stut." L) Aldus,.als de njenschen in het bijzonder zoowel'als in het openhaar leven dei luuiinHijke. maSht yaff 'Christus zullen orkennen, zullen 'noodzakelijk' yaPzatf on- g.ëlooflijk'e vookdceien daaproit voort'&eien, als de burgerlijke gem.e1ensidh|atP',;^n een reAtv«jai#ge "wijsheid, van orde en rast ven eendracht en vréde.. Want Je Ko ninklijke - W-Aardigheid van Onzen Heer doordringt het.' menécheUj'lfcgezag #et 'een.' zekere godsdjeuébige kyijding^van ïifgin--" selen cn voorschriften en eVenzteSr-veredelt -zij de plichten en de gehoorzaamheid |i2er,;.. hurjgldris/ Dalaitom' >-eruraa#de.' de Apostel I'aulus. ofsAoou hij' a,an de ech%en.oöten en dienaren beval, dat zij in hun. mtiri «»- meester Christus zouden vereeren, hen tóch, dat zij' dez'èn .niet 'zouden .g®hqÓr^ai-l men. als. mens Ach. maar altóeaiAvijl' zijtde;. plaats van Christus inuahre»,- togni .bij den menschen die door- Christus verlókt zijn, leerde mensehen te dienen.: „Dij zijë tegen 'n hoogen prijs verlost, wilt 'dajajfom geen dienaren- der menschen' worden". *"-■ 'Wanneer, de wettig' .aangestelde \ars#n. leiders dei' volken er van overtuigd zijn, 'AlaifSf diet-'kiftiAtans..eigen recht, maar op gezag- qn de pfentfi-van den Op# jelijikpni maken en ftóóryoèren, dér wetten, rekening zullên hoede#yjbA het ajgernimnweL##» ehyde mèneAelijk'e -U'iwidighad v;# huh- onderdanen. -DaérdftpTz^I- 3e: rust'',dèr oiuJfè' 'spoedig groeien' S*rijjjtof5enj nadat den tot apstfl-ud ivegigèhnmen i&. j^jiiit -ais; 'de.: burger in. .den"leidê'r. #-die. oVhingq! hestujirijéiis vanden -sty-at méuïclien. zal. zien: van .nature -aan zich-gelijk-.eji jdoór, een of -andere redén ónwiwhdig. èpi jigrispe-" lijk!' 'zUT hij1: hun: tóch' het .gezag»-.niet- ont-t' aeggen,'.wannéér hij: in hpn.. öveii'Jih& 'ge1 'steid;ziet.'li#-bce'ld en hert gezag; :y^af Ghristué, Cod-en 'Menèch. iWat' n'ii dé gijvéh'vaii eéhdrachtétf' vréde betreft, blijkt ovenluidelijk, cliat hoe meer- het Godsrijk #eh uitbreidt en zich tot het geheel© mensckdom uitstrek', des te sterk'ei' de mensehen zich van de ge meenschap bewust zullen wiorden, Uiuar- door zij onderling, verbonden weikjeui En dit bewustzijn zal op zijn beurt de veelvul dige confliëten wegnemen en afwenden' en anderzijds hun bitterheid-verzoeten en verminderen. En dan, pjls liet Rijkl van Christus in werkelijkheid allen omvpit, die het in- rechte omvat, zouden wij. dpji nog moeten wanhopen njin dien vrede, welken, de Vre- deskbning' op aarde heeft gebracht., Hij, Die gekomen is „om1 allen te verzoenen", Die „niet gekomen' is om' gediend te wor den, maar onf tó dienen", en Die, ofschoon Hij „de Heer van pjlen" was, Zich zeif ten voorbeeld van nederigheid steléte en en een wet g-ai", Wel.ke ten. npuvvste aajn' het gebod der liefde verbonden was; Die nogi zeide„Mijn juk js zoet en mijn last is licht"# O! -welk geluk zou allerwegen genoten, worden, als pjle menschen:; individuen', huisgezinnen en stateait zigh door Christus lieten besturen, „Dan tenslotte opduj wij de woorden gebruiken, welke Onze .Vaorg-anger Leo XIII vijf en twintig ju-ar gel éden tot alle bisschoppen richtte zul len vele wonden .genezen kuWneh! worcleh dan zlaj het reAt in de hoop van het oor- apronktelijk gezag Weer ojpïeven; zullen alle heerlijkheden viain den vrede hersAon- 'k'en wordendan gullen de zWBardjeu eh de wapenen uit de h;anden vallen., als a£fett vrijwillig het ïiijki van Christus aanvaar den en er in gehoorzamen, en alle tong zal verkondigen, dat de Heer Jezus Christus in de glorie van God den Vader is. 3) HET PEEST VAN CHRISTUS' KONINGSCHAP. Opdat nu deze allerwe-nsAelijh'ste voor deden overvloediger- gevoeld worc^en en in ■ue Christelijke samenleving dieper 'dooi'- iöt> ver iuog.elijk' verjfj-'eid'. vy(#'c|c>' .sASj# niets.kraAtdja,iligers dan tj#;eoïi' bijzonder oii'eigen feAt van Ghristus'-Konihg^iwordé inge'stold.' j-r (-#*•-"V,v%v i AVaiit. ute fetvtflt' v^A- fa ^jgik&é - lopfsf. te doordringen ijitlret ahtós;éot-;#|e zïe!evr6uigden ces .1 evens, te-tóidhii heafetlte plódiligéjaa.v'Ujksóhe.iihei-rngé ivah- dê-hei- ligé' gelieiiniéii- ine#' otïfiËt-;'dan .wetkifjzéjtls tie -érji^tig'»! o ;üp'(#d.ên''órfkt^.i#\:t .'I#Fke- -'Ifeérjjézag.' Ti irviji Jezo z.irh tot-enkele.ge- -t tii sprdf -';#s het zóó .-mogen - z eggen t'/T# - 'Sfi-naf-an cfó.&ro.fVttn>P'CifF. iSSr- ferf, h»oginii'de'gél'dent^eifeUst;#-dèit.-.".gAst 11 .b£.Wóakh\v'orden, dat löj dbo'1 t'i. oiCwisse- linq- ;A' litidrgjséh'e.' 'pléöh- tighedeu pvéry#edfg«r. van <iR ;Gpp|lplijko ivuéfh'e'dén'Chtóiidïóug-en - jwöab éh- déze .aldus,, t'ot .'ziju' -vlcesdh.! ^.blpéd-ïgéwbrden hohj-dj'i.h-^én' in-.hutf^Otótfilijk;. levéii, Vorde- ,-ringenyté.rnjtóné- 'Het Is ovérlafens uft.cïe gesihiedtoek'en héjióii'd,'-dat 'dergëlijke I'&ftelijkh'djfn in den loojï ..'der eéipweh OlmVfcrsijliiUenBla redenen- 'in,gevt»r(l: zijn; zoodra «*|r inood- zakélijkhéid 'bË -hét nut deze voor het Christelijke-Volk sohenen t-e'^jschon, n.l. als liet volk ih het. .ged#%#Ajiiplpe!ijk geloof moest verstérkt worden öf. be schermd moest worden voor de -kruipen-.'p dwalingen der 'ketterijen *dE aiw^dvuurd mdbst worden om. eeuig gcheini- 'vg.11 "liét go- 'tóoft en peonige gunst der Goddelijke»lieft'ja -met ïpeer innige godsvruAt te béöef#en. D'aljfom!-zijn de.Ohristeneitp koeni'.zjj'i'U <j°-' ÉprstéAsaiWeu 'van het herstelde HafipiL jtAittèr^t.vep.Yplgd yypgdep; begonhen: ia •dê--H: -'Gèheiihen de mai'tej^pen te herden- leerihg.eu.- eu alteioulïétflimelijkst met deze op eéu ftjh,.gesleld,;',vervolgens- werd hij ondeihv.oi'pen'aain- IM.Bijïgerlijk gezag en ajan dè -■wljiak'eiii. va'n, yorsten eu magistra ten oVm-ge'lécerd-eu nog- verder?-gingen; 'zij, die .nieèndenr -dat eêii njtuiu-goo^dTenst, het 'een' of ander Aatuhrlijla gevoel; moest wordeir in clé plaéits gesteld van kien dienst van-Èïod. Stóiieu welke meenden, dat zij het'zonder'God konden stéllen ép, e'iat huft godsdienst host énd iii ongeloof en- verou- aAt^èming*- van God, ontbraken al eyein- unn.j ■Dver,de -wrange"yruéhteh, welke deze zpb'wék' .van. .dfe' buiijers indiyiducoi ftls'.Vfth'.dci'ptiijrea, yah.Chisstlik al zoo dik- wijj's; enpdaojihöudglïjki Vooftbraehl, hebben W-jj reeds ,geklaiagdVih"<ie- encycliek „Ubi thans- wéér, uam«- 1 ij{c-'" :ü.vér.alujtg.ést rooide -ziaad i^si- ..allgnnst en dfat.-tóitócmendeii naijver" tusscheh de yol- kebèn;-welkè.itp'iinog-.tóe zulk een groot vormén' Voor het hei-stel. .van den V<ri4e- Verdek de. Ongcbreifffeidheril der be- w - 1. ïSr'""" T- - om' .mpn-ustfver -tijden dfe'gëlqpyi.gên .ioj; ijverigp b(-oéiéBlng-"crA.',,Uiaig4aa aén Ct'e 'sptu-en "en heb'benr dit ooB.óp'S-oridfeVbaiie ■wijie gedas#-->--»■ En de feestdagen, welke ter 'éÊi;e' vj# de Allerheiligste Mapgd.zijn ingestCjlld, heb ben '.voopal uitgewerkt, dathet Ohristón- -vgjk'.#et elleen ife. .Móéclé'r Gods fgt fJ0D hilërv«i#éyfi'nsté Pjtrones godvruchtig ver- '.eéïdê,maw.' Baai" Ak lief had als tgen .'-hfced'efj. die-d'é VijrloSsep Dub aK:het wgjp bij'iettatntnÉ haji'.'grs'dipni'eh Dnïee"dê»,gp.-Afe'y#i#ée'leh;-'woiké uit dir'opcnhürd'eii wefiagê .verëérihgj. yia>' dé. iMóedcr 'Gbsla de Héllj-g#. hemels -zijn voortgevloeid-, moet-niet op: de laa,tstó Jpls^lk' - gérêkëhdw.ói-de», '--dat dié Kerk #L»ais-"Aet;'sl'^k #u-;chyalfcigen en "kettè- - nije'a heeit kuriin.A.-afsehuddcu. :Bew<#dérën\Vjj hét ,r;#dsbAluit - van. Utódfc -yoarzieM-gheid,. Die,", gelijkt 'geivöohlijk-- héb goècléldvt :hè( -'léwade, "wSèt tó; 'ddoli -.Voortkb#én, gudithi' heè'l't, .'dst 'di1 hei. aelAf-uil de-e-ódsdienst, van liet'volk' 'sche JéeristeUingen béli#gd wêrdf echter met dit gevolg, d&t. do wftarkeirii met nieu wen luister uitschitterde, en geloof en godsvrucht, uit den ouden sleur gerukt na,ir hoogcr en heiliger streefden. .Uit dezelfde gedachte zijn voortgeko men en dezelfde vrughten hebben voort- gcbraAt, do feesten, welke, ofschoon yin jonger datum, in den jaarkring der litur gie zijn opgeuomen, zooals bijv., toen de eerbied en de eeredieaist. van het Allerhev lig-ste Sacrament verzwakten, Sacraments dag werd ingesteld', opdja/t het schitterend complex der plechtigheden en da gebedjen van het octaaf de volk'en er weer toe zou den brengen oml Christus openlijk te aiafa- bidden. Zoo wei-d ook' het feest van bet Goddelijk Hart van Jezus ingesteld, toen de zielen der mensAen, door die sombere en droefgeestige stellingen der Jansenist# verzwakt en afgeschrikt, 'inwendig ver koelden, s'Arik hadden voor d(e liefde vis God en aajn hun eeuwig- heil w'anhooptcjn. HET LAICISME. \V ant, wapneer Wij voorsArijven, dat Christus als Koning zal worden vereerd door gansok de Ka,Aob'eké wereld, dgn willen Wij daarmede ookr tegemoet komen a.a^i den nood dezer tijdjen ön een uitste kend geneesmiddol aipwendlen .tegeu de pest, welk'e de metasAelijke samenleving heeft aangetast. Want een pest van onzen tijd noemen wij het zoogenaamd© laï'eisme met zijn dwalingen en onizalig streven. En dit kwaad, eerbiedwaardige broeders, gij weet het., rijpte niet in één dag, doA lag reeds fang- in het innerlijke der maat schappij verscholen. Men begon met te ontkennen Christus' heersAappij1 over alle volken en te looAenon, dat uit het eigeo recht van Christus volgt het reAt der Kerk om het mensAelijk geslacht te on derwijzen, urn' wtetten te geven on do vol keren te besturen en tenslotte den mensch! IA zijn eeuwig heil t,e breng#',. Uangqaimerhajad dan ook! werd ég Chris telijke godsdienst gelijkgesteld met dferaail- uit'.yobrtvl'oéjéjid'.'eÈnerzijds tweedracht on- dëf- dojbitóéaK, andérzijs'js die. blindeen njhtflbozé eigenliefde., welke, d^an. zij op niets"anders bedlanht 'is'dan op eigeu ge- m.ajf .én, gexviit.-dapkmaan.alles'afmcet. Ver-; 'Volgtu'S tiè, tengevolge' vaujiet vergeten "en" Vcrwajijloozen der p.lreKten, volkomen ver woesting; van dén huiselijk'en vrede, dq wank'eftng1! .der eenhnid en sta.bilitet van 'hóf "huisgezin éu'Iènstólte de ruïne en: on. defaüijgé'der geheels; njjaiatschappij. Het in do toekomst jaarlijks, te vieren lrest vair Christus-Koning" geeft. Ons dq beste hoop, dat hét dé mensehheid ZjaJ aan- zétten ótn te-go.Qdei' ure terug te koeren tot dm: slïebeminiielijksten VAlbsser. Hetzou. im-.'dn plicht der Katholieken zijp-iobl! door Hun, actie en werken. .Jit# terugkéei' te bevorderen eü te vqr'hafiisten; jnacv"'keer velen limner schijnen' in de soraalqs opienleving niet die plaats in te nemen noch! dat gezpig; te LeMeeden als past" -agn. hen, dio dragers zijn van de fak kei der tlrapjrheid. Deze achterstand moet JüisffAieh:.-Worden toegeschréyen'-ai-iai de apu,ttóe.-..èf yrSesa.chtighejd der góeden, dtê zjcfc' onthojjifen van tegenstónd óf zich a#''tebSï'.i$i wei-zétten, -waarvan,-hét gevolg in dat de têgeiistandefs" jpr Kerk' jdeAts groote're drifistheid ea vjijnaöedigliebh-teh loon spreiden. H Wanneer edhter "dé- 'g-élbovigèn alge meen beseffen, dat zij onder de vjanau: vau Christus Koninsj moedig, en voortdurend moeten strijden, dan zullen .,'1,-wairteeér het apostolisch' vuur in. "hén ia ontbrand, ernaar streven,,, om\de' qnyeyJfhafeA1."eqi onwet Aden tok iluJ1..Héer;te "bjénigA A hen met Hém.1 te verzoenen .enervoor op komen di.t'.Diens rechten (ongekrenkt, wor den gehawtthiufd;. Zou. dan niétde jaaylijk^i© viering van OhriatnR1Koiiii^schap.'.i»n zeerste, er. tóe., bijdragen-jnn dien i>penferen!"afyal, wel-. ken hef lai'eisine zooz.éer ten i^i.deele-van' de mapiüdhappqi.heeft ve^óqt'kqakt, (e doen ver#rdéé^n;Cpy'pp>eetfig.grlèi..wSjze dè.ge- leden_«,diade.. te-herstelien? Hóe m-eer inen den' "'^IfKzoefi.tpijl Njajanr 'van onzen,.,Ver- loss# 'opi tótèrnationye bijtorkomsten en 'in dé. parlemèritfen schandelijk.1 verzwijgt, des te 1 \iider nfoeten wij Dien uitroepen en de reAten van Christus' GdddjaÜjk'a waardigheid en macht verder verkbndfeen. t) End Ubil arqano: 2j I iCor. 7, 23; 3) Ene. Annum' sanctum,d. 25 Mjajii 1899 1) Sermo 47, De Sanctis. (Wordt vervolejL) Watersnood. Groote oversü-oomingen werden Zater dag gemeld uit Luik. Er zijn vele slaAt- offers. De stad was in het donker. Ook Namen staat geheel onder water. Nader meldde men Zaterdag: De oversfroomingen in Luik nemen een eaitastropihaal karakter aan. Do stadswij ken van Outre en de Maas zijn gesAeidetn. De bevolking verkeert in gevaar, terwijl er hongersnood heers Alt. Vete huizen zijn ingestort. Het water stijgt nog steeds. De Ponlt des ArAes, welke na den oorlog was hersteld, verkeert in gevaar. Dte sAa- de aan openbare werken wordt geschat op 25 millioen francs, terwijl de particuliere schade, welke aapgeriAt is, niet te schat ten is. De regen blijft steeds aanhouden. Al het tramverkeer is stop gezet., terwijl de verliAting ontbreekt. De g-eheele stad Luik verkeert in duisternis en ellende. In den BelgisAen Senaat werden de be- riAten over de overstroomingen bespro ken. De minister van binnenlandsAe za ken, die ter plaatse is, meldt, dat de toe stand ernstig is, vooral in het land van Luik. Maatregelen zijn genomen om mili tairen te zenden teneinde hulp te verton nen aan de bevolking, terwijl tevens fi- nancdeeto steun zal worden verstrekt. D|e minister meldt beangstigende bijzonder heden over den toestand in 't loten gebied. Ougrée en Marihaye staan Haak. Men vreest, dat duizenden huizen van Seraing zullenonderloopen. In 600 woningen is het water reeeds binnengedrongen. Te Til- leul staat in enkele stratenreeds eenige meters water. Overal zullen de noodig© maatregelen worden ^genomen. Epn II. T. A.-telegram uit Brussel meldde Do Belgische pers en het Belg-jsche Boode Kruis hebben eén nationale jn- schx-ijving geopend ten bate van de slacht offers dei- overstrpömingen. Do watersnood heeft den omvang van 'een nationale ramp aangenomen. Een daling van het water, wordt qp ver scheidene; plaatsen 'gesignaleerd, maar de toestand blijft versciu-ikkelijk". Overal -is aanzienlijke sAa.de aange richt. Talrijke' bedrijven liggen stil, vete spoorlijnen zijn geblokkeerd. Oc\gsten zijn vernield, talrijke stuks vee verdronken. Men méldt ook 'het verdrinken van eenige personen. L v BovenmensOhelijke pogingen worden in het werk gesteld om do uitgehongerde be volking in de gAeel geïsoleerde gebieden va.n levensmiddelen te voorzien. De minister van nijverheid heeft aan Je werkloozenfondsen in. dé overstroomde streken geseind, dat zij dé ovAstroomingen xuoeten ;bpsehouwen als een oorzaak van onvrijwillige werkloosheid. •De." mogelijkheid wordt onderzocht om 'véi'sA"ei.clehe duizendenpompen in het l&nd te requireeren en ze in dé over stroomde streken- té werk te stellen. Re regeèrüig! neemt spoedmaatregelen om h'et onheil té 'bepei'kexi. Men seinde uit Namen, Zaterdag j.l., aan de Maasbode': Ook het bisschoppelijk paleis van Na men is thans ond'er water geloopen. Mgr. H.eylen en zijn secretaris, kanunnik Boöts- ma, hebben voorloopig hun intrek genomen bij de Zusters van "Liefde te Salzinnes. Een B. T. A.-tclegram' uit Brussel meldt Uit de verschillende berichten, omtrent de overstroomingen blijkt, dat er een ial- genieene verbetering is ingetreden in' de dalen van Maas en Samlbre en eera lichte verslechtering in de streek van Meehelen eiy Bei-gen, het land van Waes, -Oosfc Vlaanderen en het Seheide-dal. De verbetering in den toestand va» kar dinaal Merrier blijft aanhouden. Er wor- den ge*11 'bulletins meer uitgegeven. De kardinaal zal weldra het bed mogen ver laten. Door het wassen van de Seine is, naar uit Parijs wordt gemeld, de scheepyaart gAeel stil gelegd. Avignon is door cle Rfrdhê .overstroomd. Dri» pei'soneii zijn door-, omgewaaide toornen gedood. Watersnood'. Rondom Wprchestèr iii Engeland zijn groote gebieden oversti'oomd. VersAèidene wegen staan onder water. Laagligjgénde dorpen zijxx px-antisch geïsoleerd, Er be staat geen gevaar voor de bewoners.. De Theéinis wast no'g steeds, Uit vele deelen van het land komen be- •riAten over overstroomingen. De overstroomingen in AVales, de Mid lands en elders hebben een nog grooteren omvang aangenomen. Er werd ggoote sc'had eaangeriAt. De sAepen, die in de liavens aankomen, hebben zwaar weder gehad. Vete groote schepen van allerlei nationaliteit kampten met den storm ter hoogte van Deal. Geweldige sAoleu haringen worden naar de kust gezweept. In de Siwansea- baai heeft men, toen de eb intrad, esen groote vangst gedaan. Dé telegraaf- en telefoonlijnen hebben ernstig geleden; de verbindingen met; Ant werpen, Den Haag en Ostenda waren zoo goed als gestoord, terwijl er nog; slechts dxüe draden tusschen Londen en Parijs werkten. Ook met Dublin was geen verbinding té krijgen en de lijnen met. Glasgow en Edin burgh waren eveneens gestoord. Door hA invallen van een schoorsteen bij een ziekenhuis te Londen is oen ver pleegde gedood, terwijl 6 andere verpleeg den verwondingen opliepen. Principieels wijzigingen in de Engel- sAe wet betreffende het eigendom zijn .tot stand gekomen door de eigendomswfctten, die met het nieuwe jaar in werking zijn getreden. Volgens deza wetten wordt het werke lijke en persoonlijke eigendom geassimi leerd. Het ei'fpachtbezit, dait een- over blijfsel is van het eei'stgeboortereAt uit' de feodale tijden en alfe locale en gp- woontewetten betreffende' de suocfessie, die in versAillendje deden van Engeland zeer verschillend luidden, worden afgeschaft. Voortaan zal een uniforme wetgeving be treffende het erfrecht van toepassing zijn. De nieuwe eigendomswet brengt diep ingrijpende veranderingen in de bepa lingen voor de overdracht van onroerend goed, enz. ztsodat advocaten en procureurs het noodag hebben gevonden, om een spie- cialen cursus te volgen, ten eindje ziehj zelf met de nieuwe wetgsving vertrouwd te maken. AZIE Bp opstand in Syrië. Uit Beiroet vordf beriolit, dat Fran- sehe vliegtuigen .boven het land, der Drxy sen afschriften .eener proclamatie van Dq Jouvenel, dien hoogen commissaris in Syrië, verspreid -hebben. Hiex-in verzoekt d,ezë dein Drusen, hun eigen belanden het welzijn van het- land in het oog te li-ouden, en aan hun vrouwen, en gezinnen de gruwelen van den oorlog te besparen. Hij belooft hun hrt rechit, een eigen constitutie en een eigen l'aglë»ring in te stellen, zoomede de móest volledige burgerlijke reohten, tei-wijl hij dje ver antwoord elijkheid voor verdere rampen op sultan Atrash legt. „Gij kunt niets tegen Frankrijk onder nemen", aldus ia de proclamatie, „terwijl Frankrijk alles voor u kan doen." RUMENIE De kroonprins doet afstand. Een telegram uit Boekarest mei#, dat de Koning Donderdagmiddag; toestemming heeft gegeven tot dp openbaai'making van dje .oorkonde, waai'bij de Kroonprins van zijn rechten op den troon, verklaart af te" zientot troonsopvolger heeft de Koning zijn 4-jariga kleinzoon prins M'iAaël aan gewezen. Ki-oonpaans Karei is 32 jaar oud. Korte berichten. - De DuitsAe Rijksdag komt op 12 Januari bijeen. Woensdagochtend heeft te Berlijn, eeu orkaan gewoed, die op versAiliende plaatsen groote schade aanrichtte. Volgens de Cesko Slovo hebben de HongaarsAe muntvervalsc-hers, van wüe reeds bekend was, dat zij valscii Fransch' en Tsjocilioslowaaksch bankpapier in om loop hebben gebi'aAt, ook valsehe Ne- derlandsAe bankbiljetten gemaakt. In Bulgarije is een nieuwe, regeering gevormd met LiaptsAoff jajls minister president. De Gi'ieksohe ministei'-p'i'esident Pan' galos heeft zijn voornemenjanngekondid een nieuw program' der binnCnLapdsAe politiek te ontwexpen; bij' de uitvoering van dja,t prog'rami zou hij .uitsluitend steu nen op de militaire maphC De Koningin-moeder van Italic is overleden. Volgens geruchten zou een aanslag zijn gepleegd op den nieuwen sjah vjjjo Perzië. Bij de Perzische legatie te Parijs is eehtex- geeu enk'ele bevestiging van dit beriAt ontvangen. Te Kalks (Br.-Indië) is een lajito met gevolg van de ixyharadja, bij het passeeren van een overweg, door een trein .gegrepex# en vernield. AAt vrouwen- wex-den gedoadl terwijl van twee (a»der« de toestand zeer, ernstig is. Maandagmorgen om half 7 uur is een personentrein uit Loburg op het sta tten Maia.gdeburg: op een leegstaanden trein gereden. Vijf personen zijn liAt ge- htvetst. De materieels schiarie is niet zeer groot. Dit New-York! wordt gemeld: In de gasthuizen lig'gen ongeveer 4Q personen, die tijdens de oudiejanii'sviering vergiftigde wisk'ey, gedronken hebben. Te PassaRena in Californië is tijdens een papa,de een tribune ingestort. 135 Toe schouwers, meerendeels vrouwen en kinde ren. werden gewond, waarvan dertig ern stig. Oud en'Nieuw- 19251926 zal in oxxSe VaderlandsAo historie met een zwarten kool staan opgeteekend als 'n ware ramp- datum. Want de watersnood, die reeds zoo vaak al Wat noeste vlijt en gestage volhax-djende arbeid hadden opgebouw#, in een korte spanne tijds der vsrniefigiifej prijs gaf, heeft in een" groot gedialte. on zes lands naamloos leed "en ellende - zoo wel als onberekenbare sAa# aan havq, en goed gebraAt. Het zijn vooral da stroomgebieden onzer groote rivieren: Rijn, Waal, IJsel en Mans, dje het meest geteisterd, zijn, maar- het stroomgebted van dj» Maas is het meest bezocht door de ver schrikkelijke overstroom-ingsramp: Van MaastriAt af tot aan Tiel toe is op tal "van plaatsen de rivier, door het op stuwende water van zijn bovenloop in Frankrijk ep Belgie en cle aaahornhmdéi regens bovenmate gezwollen, buiten de oevers getreden, in vernielende vaart alles overstroomende en de dijken hebben op tal van punten den druk van het water niet kunnen weerstaan en zij», hoesteer men ziA ook inspande ze te versterken, bezwAen. Bij Meers, bij Ooi, bij Stein, bij' Gennep, bjj Cuijk, bij NederasBelt heeft zoon dhk- breok plaats gehad, waardoor tientallen dorpen rijn overstroomd benevens de ste den .Maastricht, Roermond en Vesdo. In allerijl moest de bevolking vluchtenhetzij naar de bovenverdieping hunner wonin gen, hetzij naar hoogfcr -gelegen plaatsen, terwijl ten platten lande ook gétraAt moest worden zooveel mogelijk het vteé voor verdrinlang ta hehê«d.é». -Wht al'

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1