NIEUWE ZEEUW60HE COURANT UIT DE PERS "feuilleton BEATRIX. KERKNIEUWS ""rechtszaken"^ KOLONIËN DONDERQAüi 10 DECEMBER «926 Leerrijke bedragen. In de liberale bladen trof' ons dezer dra gen het volgend bericht: „Naar de „protestant'' qp (glrond van ambtelijke stukken van het Ministerie van Justitie meedeelt, zijn in 1924 door door Koomseh Katholieken bij lqgiaat en schenking in totaal f 1.059.035 aan ker kelijke inrichtingen, in ongen zjn gegeveb Dit bedrag ontstond uit 236 legaten en schenkingen. Verder zijn hier nog bij te tellen 106 dergelijke vermakingen aam R.-K. iihilanlropisehe inrichtngen. Daar door komt het totaal op f 1.248.073. Over hetzelfde tijdsverloop1 werden aan Pro- testantsche en Joodsehe godsdienstgemeen schappen legaten en gchenkiiugen gedaan ten bedrage van f1668.644, grootendeels voor philanlropische imichtjngen bestemd. Kekent men nu, dat het Roomsohe volks deel kleiner is (ruim 35 °/o van hettotaal) dan het niet-Roomsehe volksdeel, dan ver staat men allicht de les dezer cijierst Home's financieele miacht ia aan de toe wijding veler leden te danken Inderdaad, dpze cijfers, die bij lange na niet alles zeggen over de ofïlervaai'iüg'j» beid der Katnoüeken, zijn leerrijk. Zjij moesten eens verklaard worden door dien sociatistiscken mr. Bonger, die geen gele genheid voorhfj 'aai gaan om te verklaren, hoe. do Katholieken op de lijst der missta,- digers de eerste plaats innemMi. Het zou, ■wel interessant zijn te vernemen, iw'ie d,e> eerste plaats ïnnenren op de lijst, dei- genen, die het meest doen vooi hun naaste, d. wi. 4- Izodwel uit christelijk als humani tair oogpunt' beschouwd, zndelijk het hoogst staan. Misschien, dat een of ander hier zich wel even al' zal maken met do tegenwer ping; maar het roomsehe geloof is een geldgeloof"' „Die tegenwerping-", aldus do Leidsche predikant ds. W. Th. Boissevain, „moest men toch eigenlijk maar voor zich houden. Men zegt er weinig mee als men niet aantoont da.t het motief' van hoop op beiooning- het eenige en overheerscheiiide is en dat de vreugde iu 'toffer uit kief be tot de kerk ontbreekt. Ik ben er feeffs niet heelemaal gerust op dat deze tegen sprekers, als éij eens n enkele maal hunne Kerkcollecte na lang wikke» cn iwiegen verdubbelen, een gevoel van zelftevreden held krijgen en op eenige hemclseho er kentelijkheid aanspraak maken. Mapr wat het ergste is: zij wekken den indruk, dat zij boven een geldgeloof de voorkeur geven aan een gesloten beursgelbof. 'tPracti- sche geloofsverschil komt dan hier op neer: de een doet omdat het verdienste lijk is, de ander laat omdat er toch niets aan te verdienen valt; d.w.z. beiden stoe len op denzelfkhui wortel, maar -wie er het verdienstelijkst op- stoelt, staak nog! he bezien." („De Actie van en tegen Koine"' Leiden 1924, bl. 43). („De Tijd.") De gewetensvraag. Naar aanleiding van het ptrtikel van Zaterdag j.l. van het C.-H. hoofdorgaan „de Nederlander", waarin het bladfin ver hand met het Gezantschap bij bet Vatican» de gewetensvraag aan de orde stolt, schrijft „de Gelderlander: 1 ndien dit geschreven1 'is na de vergade ring der christelijk-historisehe Kamerfrac tie van Vrijdagmiddag en dlit is waar schijnlijk, daar liet blad in do vorige nummers zeer opmerkelijk! heeft gezwegen dan is de ernst ervan duid|elijk. Van de c bristelijk-historischen zal dan de poging tot Kabinetsformatie niet ujt- igaan. En wordt ze beproefd door die katholie ken, en vergen deze do handhaving1 van Ned. Gezantschap bij den H. Stoel, dan ontmoeten zij bij de öhristelij'k'-kistoriscken een gewetensvraag. Wij kunnen het niet anders verstaan. „Geen der dlriilej partijen heeft ooit van een der andere geëischt iets tegen liet ge weten te doen", deze zinsnede moet wel beduiden, dat d|g katholieken zulks wel eischen, als zij handhaving van het Ge zantschap vragen. Maar als het christelïjkhistorisc'h- ge weten het Ned. Gezantschap bij den II stoel verbiedt, waarom hebben de christe- lijk-historischen dan vóór do instelling vain dit Gezantschap; gestemd in 1915? Omdat het toen tijdelij-k was Maar een door het geweten verboden concessie doet men evenmin tijdelijk als permanent. Als het geweten neen- gebiedt, kan men geen ja zeggen voor 'mi tijdje. Vervolgens is de bestendiging van 't Gezantschap telken jare aan de Kamer voorgedragen door Eegeeringen, waarin >32) —0— Ik kon niet anders doen, ik zat, naast haar, ik heb haar niet alleen beke ken, maar ik heb haar bestudeerd, en het, resultaat van mijn bestudeering is iets wonderbaars, dat u, als toekomstige moe der van den jongen in Verrukking zal brengen, maar dat alles behalve in den smaak zal vallen van graaf de Beaumont. Wat voor wonderbaars hebt gij' dan ontdekt, dpkter Wel, ik denk dat de freule, een sym pathie voor uw aangenomen zoon heeft, die men in den regel niet heeft voor zijn .ondergeschikten. Mevrouw1 d'Astray, die geheel verrast was, keek' haar dokter erg nieuwsgierig* aan. Om' u een voorbeeld te noielmejn, sprak de dokter, het zou mij erg spijten als mijn keukenmeid weg ging, omdat zij1 zulke lekkere diners klaar maakt; doch als een zeker menschenVriend er over dacht om haar als dpobter aan te nemen, dan zou ik toch niet fcoo tegenstribbelen als daar straks dp kleine freule tegen het mogelijk vertrek van haar lakei. christelijk-historisehe Minsters zetelden. Hoe moeten die 't gemaakt hebben met hun geweten? Een oogje dichtgeknepen, omdat de Mi nister van Buitenlandsche Zaken, die het regeeringsvoorstel indiende, en verledigde niet ohristelijk-historiscli was? Maar dat mag' niet verondersteld. Evenmin mag ,ei' aaü gedacht worden, dat de heer Dr. De Visser, toen hij op 11 Nov. de stem'mingi over den Gczantschaps- post ontweek, voor den eisch van zijn ge weten is gevlucht. Maar juist omdat niet mag worden aangenomen, dat de c.-h. fractie in 1915 de christelijk-historisehe Minsters daarna, de heer Dr. De Visser op 11 Nov. tegen een gewetenseischi zouden hebben gehan deld, juist daarom stelt het teleur, id&t „De Nederlander" nu de gewotenshraag stelt. Gelijk de heer Snoedk' Henkemans dab al gedaan had in het weekbljad Koningin en Vaderland". Zie. als twee paarden een kar bij een hoogte moeten optrekken en het eene paard trekt niet gelijk'op met het andere, dan zal! de voorman al z'n best doen om de bees ten tot goede samenwerking te brengen. Maar dan begint hij niet met de kar te verzwaren. Dan legt hij er geen nieuw'goj last op. Waarom de gewetensvraag, die er vroe ger niet was, nu opgetast? De oplossing van het geschil tusschen christelijk-historischen en katholieken wordt van buitenaf moeilijk genoeg' ge maakt ongeveer de heelo linjkblohle) pers stookt er tegen waarom zouden wij1 ze zelf verzwaren? De politieke toestand. Naar aanleiding van de opdracht tot Kabinetsformateur aan Dr. J. Th. de Vis ser schrijft „De Tijd" De heer De Visser zal zelf liebhen uitte maken tot welke groepen hij zich Wil wen den -om steun te krijgenhij kan overleg plegen met de groepen der rechterzijde alleen of zich richten bijvoorbeeld tot cle Christ. Hist, en Anti-Revolutionaren, met uitschakeling van de Katholieken. Ook staat het hem volkomen vrij de medewer king van linkfeehe partijen in te roepen. Slaagt de fbrmaiteur er niet in een Kabinet uit een meerderheid in de Tweed): Kamer te vormen, dan laat de opdracht hem vol doende ruimte om' met een minderheidska binet in zee te gaan. Dr. De Visser ka.n dus alle richtingen uit. Toch zal de Christ-Hist. formateur, als wij ons niet sterk vergissen, in eerste in stantie probeeren de samenwerking der rechtsche partijen te herstellen. In dit geval past de katholieke pers groote bescheidenheid. Wanneer de djikter komt in de kamer, w.aar een zwaargewon de te zieltogen ligt, dan blijven tic huisge- nooten ernstig-stil.cn kljkan; zwijgend toe. Deze dokter heeft ons vertrouwen, zegt ,d,e Tijd", die er niet aan twijfelt, of hij zal de diagnose zuiver Weten te stellen Misschien weet hij ook' het geneesmiddel aan de hand te doen, om dfe geslagen wond te heelen. Als medevoelende huisge- nooten in het rechtsche gezin, wachteim wlij met vertrouwen op1 de boodschap, die t'lp dokter ons zal brengen. Als menschelijke kracht hier nog iets vermag zal dr. De Visser ons vertrouwen niet te leur stellen.- i Het sluiten der Heilige deur. Men schrijft uit Rome, d.d. 3 Decem ber: Volgens een oud gebruik worden de hei lige poorten, tijdens het jubeljaar geopend, weer dicht gemetseld met steenen, die (laar- voor door verschillende corporatiess, broe derschappen, enz. worden bijeengebracht. Voor deze plechtigheid op 24 December zijn reeds door zeer vele vereenijgingeji steenen geschonken, o.a. door liet kapittel van St. Pi eter en de kapittels van de' an dere basilieken, het Comité van 't jubel jaar, door religieuze Orden en het bestuur •der Katholieke Actie. De, kerkfabriek van St. Pintor laat deze steenen bakken, opdat ze alle ^zelfde afmetingen zullen hebben. (Msbd.) De voortplanting des gcloofs. In het pa.s verschenen verslag van den hoofddraad van het Werk tot voortplan ting des Gsloofs, maakt ons vaderland een prachtig figuur. Nederland heeft voor dit heerlijke werk' in 1925 bijgedragen dé som van 2.364.429 lire en komt daardoor onder alle bijdragende landen op idle derde, plaats. Dus gelooft ge? Dat zij verliefd is op Jiaar lakei; voor mij is dit duidelijk. Het is het begin van een roman. U hadt eens moeten zien hoe zij nu bleek en dan weer rood; werd; zij kon het eerste oogenblik geen antwoord geven. Zoo was het echter niet met den huis meester. Zijn gewichtig persoontje sprak voor vier. Ik kon mijnl achen haast niet houden. Vergeef mij, mevrouw, als ik op het oogenblik mijn schade inhaal. Ik vergeef het u, wat üe huismeester betreft; maar spotten met een arm kind, dat door uwe tegenwoordigheid bevreesd werd, dat is niet mooi, niet rjdderlijk. En toen mevrouw d'Astray deze woor den uitsprak, lag er in,naar stem iets van verontwaardiging; terzelfder tijd schudde zij het hoofd ten teeken van afkeuring. De dokter geloofde iets te ver gegaan te zijin. Het was mijn bedbeling niet, zoo sprak hij, cm een jong meisje, dat voor mijn uiterlijk bang gewerden was, be lachelijk te maken. Het kwam niet in mijU gedachte op om het kind) te bespot ten. Doch wat zou graaf He Beaumont! vreemd opkijken, als hij eens tjozeffdo ontdekking deed;- die ik geloof gedaan te hebben. Stel u de woecle van dezen; voor- oiajnen vader eens voor, als hij hoort dat Slechts twep landen hebben meer bijge dragen dan Holland, namelijk Amerika 16.079.267 e» Frankrijk) OM 17.601 lira. Betrekkelijk, d.w.z. het aantal katholie ken in aanmerking gnoomon, staat ons va derland bovenaan. Duitscbnuul (behalve Beieren, dat op eigen geteg' iihe.d Werkt e.ti 020.800 op bracht) droeg' 1.082.528 lire lij- De bijdragen van Duitsohland zijn dit jaar enorm toegenomen. Immers in 1924 droeg' Beieren 412.850 lire bij on do rest van DttitsdiKand slechts 101.416 lire. Er is dus daar haid gewerkt voor het Werk! der voortplanting des Ge- loofs. Het totaal der bijdragen van allo landen was dit jaar iets meer dan 39 millioen, ter wijl in 1924 werden opgebracht 81.733.331 Het jaar 1985 heeft dus op het voorafgaan do een voorsprong van meer dan 7 niiL- Lioen.liïC. Nicca. Ter gelegenheid van de 1600-jarige her denking van het-concilie vnitt Nieea orga niseert do aartsbisschop van Darijs een religieuze week, waarbij de /kerke Ifijke plechtigheden volgens alle riten, de katho lieke, latijnsche, siavisclie en oosterselie, zullen plaats hebben. Benoemingen. Z. D. H. do Bisschop van-Mtiaarleinl heeft benoemd tot pastoor te Vlaardingen den weleerw1. heej H. J, Vaas en tot pas toor te Katwijk, a. d. Rijn den weleerw'. heer J. M. II. Spoorman, die kapelaan was te- Rotterdam (H. Antonius Abt); tot kapelaan te Amsterdam ,(H. Willibrordus buiten de V.) den weleerw. Inejatt J. L,an- gedijk, die kapelaan was te Warmenhui- zen. Father G. Brandsma benoemd tot Apostolisch l'refcct. De Hoogeerw. Father G. Brandsma, ge boortig uit Bolsward, en priester van de St. Joseph-congregati.e van Mill-Hill (En geland) is benoemd tot Apostolisch Prefect van Kavirondo in Aequatoriaal Afrika aan den Boven-Njjl, waar Monseigneur Brandsma het gedeelte van het missiege bied besturen zal, dat in Oost-Afrika of! Kenya Colony gelegen is. yAls bijzonderheid vermeldt „De Grond wet" dat in zes van de tien groote Missie- velden van de Congregatie van Mill Hill, n.l. in Kameroen, Boveu-Nijl, Kavirondo, PLilippijnen, Caa'ib.scbeEilanden einiNieuw Zeeland, de missieoversten óudjstudjenten zijn van het Missiehuis te Roosendaal, terwijl ook de generaal-oversfce te Mill Hil ("Mgr. J. Biermain,s()' en cTe nieuwe overste in Congo oud-studenten van het Roosen- daalsoh Missiehuis zijn. Indien men daar enboven bedenkt, dat ook de Aartsbisschop van Madras, Mgr. J. Aelen, de stichter is van liet Missiehuis te Roosendaal, dan wordt het duidelijk Welk'een zegen er ge rust heeft op het werk van dit Missiehuis. i Z.Exc. Schioppa. Naar De Maasbode verneemt zal de Pan selijke nuntius, Z.Exc. Schioppa, Zondag a.s. een bezoek' brengen aa,n het Juvenaat der Priesters van het H. Hart te Bergen op Zoom, dat Zondag j.l. het zil'veren feest van zijn bestaan vierde. L|8 malversaties te Bcrgen-op-Zaom. De indertijd zoo geruchtmakende zaak der malversaties in die gemeentelijke ad ministratie te Bergen-op-Zoom vond j.l. Maandag haar aanhangsel, toen voor de rechtbank te Breda een begin v/erd. ge maakt met het verboor van C. J. A. van L., oud-secretaris van B.-o.-Zoom, beklaagd van verduistering van gemeentegelden (f 5901, f1658 en f895) in de jaren 1921 —1925. Gehoord werden als getuigen: P. )C G., hoofdcommies ter secretarie van B.-o.-Z., A. J. G. de M., gewezen gemeenteontvan ger aldaar cn diens echtgenoote cn mr. v. B., kantonrechter te Bergen-op-Zoom.„ Bij dit getuigenverhoor voegde de presi dent beklaagde toe, dat hij een schandelij ken invloed, op getuige de M. had uitge oefend en aan genoemden getuige, dat hij een veel te groot vertrouwen aan van L. had gesohpnken. In de voortgezette zitting werden als getuigen o. m. géhoord de heer M., hoofd commies ter secretarie te B.-o.-Zoom: en 4e Burgemeester dier gemeente, die de ont de ontdekking der malversaties van den beklaagde met al wat daarop was gevolgd, beschreef en o. a. mededeelde,««lat be klaagde zijn fouten op schrift Jiaqf bekend. Beklaagde verloochende thans die ver zijn dochter, die innemend en rijk is, erfgename van een grooten naam, tlia maar te kiezen heeft uit een'heele rij van voorname lieden, verliefd is op haar lakei, die onmogelijk haar echtgenoot kan wor den. Wat een schandaal zal dat.geven in dat voorname huis, ja zelfs in de heele stad. Haar vader zou haar, denk ik, lie ver zien sterven, dan zulk een Schande te dragen. Maar wees gerust mevrouw. De graaf heeft geen vijf jaren in (Ie medicijnen ge studeerd, hij' heeft geen vrouwenhart ent- leed, nooit het teelere er Van gevonden; hij zal het vuur niet Men, dat het hart van zijn beminde dpchter verslindt. Wees gerust mevr^jiw, en laat de over winning, die uw aangenomen zoon een maal misschien zal behalen, u piet uit uw slaap houden. Wat het jonge meisje aangaat, ik beklaag haar uit geheel mijn ziel, ik beklaag haar even erg als uhaar bestaan kan een martelaarschap zijn, een martelaarschap zonder hoop, onbegrepen door diegenen, die haar omringen. Zoo is het leven nu eenmaal, zuchtte de dokter, om1 daarmee zijn rodevoering te sluiten. Kent gijl dan graaf de Beaumont? vroeg mevr. d'Astray, daar gij' zegt, dat hij het hart van een Vrouw zoo sleeiht kent. i klaring als onder invloed van den Burge meester geschreven. De president verklaarde in deze 2aak voor een afgrond, te staan. Na liet getuigenverhoor eisehte de Offi cier van Justitie de gevangennemingvan beklaagde. Ofschoon de verdediger mr. Durven zich hiertegen verzette, besliste toch de rechtbank, dat v. ,'u zou gearres teerd worden. Daarna stelde de Officier van Justitie, mr. Couvée, het delict van beklaagde vast als verduistering, gepleegd in dienstbe trekking. Voorts wees spr. op de schriftelijke ver klaring van bekl. aan den Burgemeester. Vast is komen te staan, dat het verweer van bekl. onwaar is. Ten slotte vraagt spr.wie was deze beklaagde. )n Bergen- op-Zoom was hij toentertijd da man waar om alles draaide. Omdat de Vorige bur gemeester niet voldpende optrad, is er een wantoestand ontstaan waarvan ver schillenden de dupe werden, 't Was de verdienste van den tegenwoordigen burge meester Stulemeijer, daar ingegrepen te hebben. De bekl. heeft misbruik gemaakt van vertrouwen in hem gestold, waarom spr. een zware straf meende te moeten eischen en wel 2 jaar gevangenisstraf. De zitting werd hierna geschorst tot 's avonds. In de avendzitting was het woord aau den verdediger, mr. Durven. Deze he kelde scherp het slappe bestuur Van Ber gen-op-Zoom, gevolg van te ver doorge voerd, vertrouwen der Brabanders. Ook in zijn pleidooi blijft mr. Durven Volhouden, dat er een zekere vrijheid Van beschikking was over de gelden. Verder zeide hij, dat heel Bergen-cp-Zoom weet, dat bekl. cn de ex-gemeente-entvanger zeer bevriend, wa ren. De ontvanger stortte de bedragen en nam die dan uit andere bedrijven als voor schotten. Aan burgemeester Stuleimeyer bracht pleiter hulde voor zijn optreden, maar daartegenover kon hij geen bewon dering hebben voor de wijze, waarop op instgnatiie van den burgemeester het dos sier over deze zaak werd samengesteld. Pleiter wees verder op do kleinsteedsche verhoudingen en op hetgeen zijn cliënt reeds geledenh eeft. De uitspraak werd bepaald op ,17 Dec. Bekl. werd gevankelijk weggevoerd. Gerechtshof Hen Haag. Het Gerechtshof te Den Haag, heeft be vestigd het vonnis van de ïechtbank te Middelburg, waarbij A. M. H., Jos werk man aldaar, is veroordeeld wegens dief stal tot 9 mnd. gev. straf. NEDEBLANDSCH OOST-I NB IË. Vrcesclijlk ongelluk te Bindjci. Maandag 26 October heeft' te Bindjei een graate ramp plaats gehad. Dpiar is n.ï, de lichte hangbrug, over de Soegea Bincijei leidend naar kampong Kebon Dada en 'die onderneming Tandjong Djatti ouder het gewiekt van een groot aantal lieden lege- stort, waarbij 11 personen verdronken 'züjlh't 'De zaak heeft zich aldus toege- dralgfen,; idzen wie nader in de „Deli, Ot." van 27 October: Er was 'n Cliineese'he 'W|ajang in Biud- jei aan 'tspelen en die liet volgens (Je traditie een papieren pop in de rjvjer afdrijven Wie. die pop kan krijgen ver zekert zich daarmee van veel oentoengf (voorspoed). Dat spel werd door honder den menschen, voornamelijk Ch.ine.ezen, ga degosiagjem en vehwi hadden zich djaar- opgesteld op de kabelbïug. De brug bestond uit een smal houten dek, bestemd voor" voetgangers. Dit dek was aan beide zijlden opgehangen a.an een drietal bundels ijzerdraad^ geen staal draad, Die bundels draiden waren aa.n beide oevers verankerd in zware beton blokken, ongewapend, en liepen vervol gens over twee steenen poorten heen1, die aan den oever in de rivier stonden'. - Een dier betonblokken heeft zich nu begeven, 't Deel, waarin 'de ijlzieirdrajen waren bevestigd, is door het gewicht van de overladen brug, vau de rest van heit blok afgescheurd, waaraan het slechts met een dunne laag vastgeeementeerd zat. Daar tusschen zaten bovendien drie houten bal ken, welke balken echter den samenhang van het beton verzwakten. Door het doorschieten van de kabels aan dien eeiien ka,ut zalj'te de brug door en sleepte den kabel over de steenen poort, die daardoor van boven afknapte, zooc|a,t de hecle brug moet zijn omg«kantel;d 'en met haar last in de hooggaande rivier te rechtkwam! i Neen, kennen doe ik hem' niet; maar naar hetgeen ik hoor zeggen, bal ik 'liet zoover niet mis hebben. Wat dan Staat hij als slecht be kend Dat wil zeggen, mevrouw, hij Jeeft alleen voor liet geld geld ïs alles voor hem, en het kan hem niet schelen boa hij er aankemt. Ik geef El te denken wat er met zoo'n vader van .Beatrix worden moet, als zij den moed zou hebben haar vaders plannen omtrent haar te d|wars- boomen. i Dus wat hïj verlangt, is... Haar uit te huwelijken aan den rijk ste, diie zich vertoont. Arm kind, zuchtte mevrouw d'As tray, die nu in een djope overweging scheen. Er heerschte een .oogenblik stilte. Vervolgens den dpkter zachtjes bij 3e hand nemend, wierp ze op hem haar grcote smeekende oogen, dje van een vreemden glans schitterd.en. Ik heb u iets te Vragen, zeide zij hem met de grootste kalmte. Al wat u maar wensclit, mevrouw. Welnu, beloof mij dan te doen wat ik u vragen zal: weiger Jnij niets. Ik beloof het u. Welnu, zeg mij hoe lang jk nog) kan leven Het moet een vreoselijke consternatie geweest zijn, toen daar die meer .dan hon derd menschen onder ontzetteDill aUgstge- huil in het water terecht kwamen. Vooral! waar er zooveel vrouw'en en kinderen ou der waren. Velen lukte het zich op Men vasten wal te werken. Omstanders boden hulp en vrij spoedig waren de meesten gered. Doch een aantal dreof af, kwam- door den stroom lager aan wal, of werd door het water Meegevoerd. Het was moei lijk uit te maken, hoevelten er vermist wer den, zoodat in den beginne overdreven ge- nichten, sprekende van 60 vermisten, de ronde deden. (- Spoedig bleek' echter; dat het aantal) toch nog groot genoeg was, met 11 vermis ten. Afloop Verkoopingen enz Kaprlle. Dcor de architecten J. J. en A. Ie Clercq te Ivruiningen werd Zater dag aanbesteed het bouwen van. pen woon huis aan de Biezelingschestraat, met glas-, verf- en behangwerk vcor den heer J. van Diere Gz. te Ivapelle. Laagste in schrijvers voor perceel I, woonhuis, was T. J. van Doorn, Krabbendijke, f 7660, en voor perceel II, glas-, verf- en b|jl hangwerlr, W. J. van 't Veer, Biezelimga, f 785. Aan deze beide laagste inschrijvers werd het werk gegund. (M. C't.) Door den Bijkswaterstaat is het jnakei; van twee ijzeren roldeuren voor de derde schutsluis te Wemeldinge met bijkomen de werken, niet gegund, aan flen heer, Louis Eilers te Hannover, die op 4 Nov. bij de te Middelburg gehouden aanbeste ding de minste inschrijver was, doch aan den minsten inschrijver uit Nederland, de N. V. Werf Gusto v.h. firma A. jF. Smulders te Schiedam, voor f113,900. Waarde. Maandag werd alhier ten over staan van notaris Schram voor den tijd van zeven jaren in 20 perceelen veij- liacht totaal 25,09,12 H.A. bouw- en wei land. Drie perceelen hiervan, samen groot 0,95,43 H.A. bouwland, waren vooraf door het bestuur van het waterschap ge gund aan de drie dijkwerkers, Voor een „tu'ijS per GemeL als de gemiddelde prijs per Gemet zal bedragen van 't vernach te bouwland. Voor veertien jaar was de zelfde grond verpacht, voor den tijd van zeven jaar, voor een totale opbrengst van f2222,70. Zeven jaar later, in 1918, werd het verpachte land aan de oude pachters gelaten, voor dezelfde prijzen, onder voorwaarde dat de pachters hun ne perceelen in orde zoud,en brengen, zoodanig dgt het bestuur van het water schap daarmede accoord kon gaan. Nu is de totale opbrengst e'esteojen van f2222,70 tot f4964,57. De hoogste opbrengst per Gemet zal thans bedragen f 137. De opbrengst van hetzelfde perceel bedgoeg voor dezen f 62 per Gemet. (M. Ct.) Bij de door Ged. Staten van NoorT- Brabant gehouden aanbesteding1 voor het "nderhoud van provinciale wegen iwos voor de perceelen 3032 het minst ingeschre ven door don heer -J. H. v. d, Ven Ie Vlis- singen voor f51700. Woensdagmorgen werd door den hool'd ingenieur-directeur van den Rijkswater staat to Middelburg aanbesteed: a het graven van het biniiemitoeloidings- kanaal voor de derde schutsluis te Wemel dinge met bijkomende werken, behoorende tot de werken voor den bouw van dorep schutsluizen in het kanaal door Zuid-Beve- laiirl te Mansweerd en te Weniehdinge: N.V. Baggermaatsehappij „Holland" te Hardngsvclid ,t 107.000 bij een 48-urige cn f-95300 bij een 55-urige werklweiok; K. L. Kalis en Zoon Slliedrect f1107.500 en f95100: A. Volleer A.Fz. «S lied ree lit 1'106.000 en f 96200; N.V. E. J. Bakker en Zoon's Aanneinersmiaatschappij te Uor- kum 1 104.700 en f94990; NV. Niimeeg- schn Bagger- en Aannemersbedrijf te Nij megen f70000 en f'64000- b het vernieuwencn onderhouden van het verf- behang- en glaswerk' aan de ge bouwen en kunstwerken va;n. bet kanaal door Ziiid-Beveland geo'lurende- 1926 en 1927. Raming f' 7100. InschrijversL. A. de Pauw «n J. J. de Pauw; Hansw'eerd f 6890G, Pletter Utrecht, f 6345 en H. Roeting Veere, f6250. Een biljet ten be drage van f5600 moest van onwaarde Worden verklaard. (M Ct.) De vraag, die zoo eenvoudig! en natuur lijk mogelijk gesteld werd, bracht den dok ter in groote verlegenheid. Maar mevrouw, hoe kunt u, toch zoo iets vragen? riep de dc-kter uit, die zulk een vraag niet verwacht had. Ja, ja, liet de zieke er weer op vol gen niet haar zelfde kalmte, ik weet dat ik erg ziek ben, dat ik niet meer kan ge nezen en dat mijn dagen geteld zijn. Ik denk niet zooals de meesten, die aan de zelfde kwaal lijden asl ik, die zelfs op hun laatsten dag zich inbeelden jiog' jaren lang te zullen leven en zich aJSIqrlei reisplannen voorstellen. De lenigste en laatste reis, die ik maak, js d-e reis naar Onzen Lieven Heer. he dokter was geheel van streek d(oor deze woorden die met Christelijke gela tenheid en onderwerping uitgesproken werden. Ik heb deze vreeselijk'e ziekte van nabij gezien, vervolgde zij glimlachend, zelf ken., ik er dcor aangetast en de Ver schillende kenteekencn ken ik maar al te goed dan dat de wetenschap mij' kan be driegen of ik mij zelf. Mjin vader en moe der hebben ook de tering gehad, {tfogia God hen barmhartig zijn. (Wordt vervolgd.) s. i 1 i j

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1925 | | pagina 4