L. ROOS, GOES N.V. Nieuwe Zeeuwsche Courant Hoesi-Keelpijn A nq a-bonbons^ Weilanden en Wegeling, Weiland en Wegeling,' Hofstede „Dijkzigt" Het beste niet te goed. „DYFOAM" 'TlKSÏÏJT* wascht .I. «erft tegelijk alle kledingstukken L. ROOSLAWGE KEjiKSTRAAT Rekening-Courant, Beleening, Prolongatie, Deposito's Spaarbank: rente 4 pet. Berichten D NIEUWS POLITIE MARKTBERICHTEN Advertentièn. Openbare Verknoping. Woensdag 23 December 1925, WEES SLIM GEBRUIK GLIM ALLE BANK- EN EFFECTENZAKEN KANTOOR: LANGE KERKSTRAAT N0.22 op eiken termijn. V. P^OSSEM'S CUE COU&AK N1IUWI ZKBUWIOHI 06UltAtt* DON DEN ft AG 10 BECIMBBR 1»«8 ein ter zee W. jLam-, ppen ook toe en gewaag, eel verbeterde verstand- mariniers en andere >p de hem in zijn loop nisbaarheid van het corps (N. R. Cy n IjC\ cnskracht. s, viert „Herwonnen Jte- ecember a. s. ziju km estelijkheden zijn (laar- en en toch zal die dag erkt voorbijgaan. Dit it het Volgende Hilversum besloot om ig een gift van f 100,— ;tuur vrijlatend dit geld te besteden, men bestaat ook bij an- nen, op d,ezelfde manier rdenkeoi. 1 men een grootera uitzen- n. vergadering van de bisdom Haarlem. ergaderde het voltallig de Hanze in het Bis- reehtskundig adviseur, Aalberse, was ditmaal ï.ad zijn voornemen te vergaderingen van het [erom! zooveel mogelijk amen de onderhanHelin- L. omtrent het distrihui -sigaren," waarbij1 vooi; :en definitieve regeling ■en vallen op tc lossen, samenspreking tusschen iroep en de organisaties, de Bisdommen Utrecht en tot het organiseeren nds-radioavond op Hins- s. De afdeelingen dezer rden geanimeerd op de- enigszins mogelijk eene uit te schrijven, ten- cene te Hilversum1 ge- kunnen volgen, voorts de groote acti-h ,n het ledental over de zijn van de daartoe te :n onderricht. Van een seds bericht van jnede- duizend brochures zijn et Hoer, om!" gratis ter ikbaar gesteld, ireking kwam d,e naod- I [grijpende wijziging der I lerhaaldclijk voor even ItbarC verrassingen stelt, ken middenstand belang- betreffende de Vaam- In beide aangelegen- li enteerd biji de betref- tien opgetreden. I werd geconfereerd met Idcomlmissie en werden poor de organisatie van Middenstand. Moord' le Oss. lavond eindigde in Oss Lma. Bij half 12 keerde uw V. A. huiswaants. lat vlak voor de oude iu de sneeuw. Eerst lonkensohop, dodh jnen Izag bloed vloeien. Bin- ïden schoenwinkel Van erbarmelijk heit slaoht- |:eld. De heer A. ging naastbijzijnden dokter» Irn. Sitoltz kon slecht^ |ren. Jan Hartogs, S3 jaar Iss. Het slachtoffer had li, toegebracht met een liherp en Bnijdend voor- Is, twee in 'den hals en was dwars doorstoken ligen open door kerven aanvankelijk vier per waarvan men vermoe- liuw' bij het drama zijn ktingen zouden kunnen chijnt aan hret voorval verwacht. Dr. Met- hbosch hield da gerec'h,- kolondaanp geslikt. In in een woning aaü te Groningen de twee 22 laar van IvtouiW Imp gestikt. Dinsdag leder haar beide zoons 1 De kolendampi was in lijven hangej», doordat len geheelen pacht ge- g ongeluk i oorkonten. luiden lij de halts ÏJmuiden- [g ingrijpen Van den jen ernstig! ongeluk lIJmuidan, op lEgmond |tzij door roekeloosheid van den weg door de spoorbaan gereden en lie rails tot stilstand, li naderde. Iter had de tegenwoor- |den naderenden trein tijdig tot stoppen te I voorkomen werd, dat lus door den trein ver- Im verkeerd» verkeers- 1 le ancjere autobussen echter dezelfde route, rug voor veilig auto- |hte constructie is. ocomotief ontspoord, den trein welke om 2.49 uit Botterdam naar Antwerpen ver trekt (trein 11) is Dinsdagmiddag (bij Roosendaal uit de rails geloopen, de tan der viel om, een personenwagen liepi eveneens uit de rails, terwijl |i anders eenige schade opliepen. Persoonlijke onge lukken hadden niet plaats. De D-trein, welke om 3.29 van Rotterdam 'vertrekt, is toen over Breda geleid. (Msbd.) Zal deze winter streng ziijln? Nu wij reeds sinds 12 November, met eeu onderbreking van slechts enkele da gen, een periode van lichte tot strengle vorst hebben, komt men allicht tot de vraag „zal deze winter dan toch een strenge winter worden?" In het tijdschrift „The populair weather quarterly", orgaan van de „British weather bureau association" van October 1925, geeft de heer H.ugh Clements als zijn meening te kennen, dat de kennende winter streng zal zijn" op ö,e volgende gronden. De zeer koude winter van J740 zal na 186 jaar herhaald worden. Het getal 186 is het kleinste gemeene veelvoud der drie maanccylussen en wel van den phasen,- cyclus 7 jaar en 9 maanden, den apsiden- cyclus S jaar en 10 maanden en den knoo- pencye-lusl 8 jaar en 7 maanden. Met an dere woorden, 1926 zal een herhaling zijn van den kouden winter van. J740, zooals die van 1895 een herhaling was van den strengen winter van 1709. Tusschen 1709 en 1740 ligt een tijdvak van 31 jaar, evenzoo tusschen 1895 en 1926, terwijl 186 een zesvoud Van 31 is. Ook Ahé Gabriel, hbogleeraar in de wiskunde te Oaen; voorspelt dat de ko- inlende winter de koudste zal Izijn ,na djen van 1709. Blijkt de 186-jarige periode steek te hcuden, dan zal men over eenige jaren uit d;e waarnemingen van 1752 af ver richt te Kopenhagen, Berlijn en Parijs, .den aard van den winter kunnen voorspel len. In ons land zijn de oudste waarne mingen die van Zwanenburg (Halfweg). (VI. Grt.) Winter in België. Tengevolge van het aanhoudend vriues- weer lag er een flinke laag ijs ojj vste kleine waterloopen en k&nalein terwijl ook in de Maas en de Saanbre de veile; ijsscihot- sen de scheepvaart zoo niet geheel onmoge lijk maken, dan toch op een zeer ernstige wijze belemmeren. Met het doel de rivier zooveel mogelijk' van deze ijsschotsfin i.e bevrijden, werden de sluizen dier Grands Malades, op- de Maas, hij Namen, openge steld. Zij konden echter niet tijdig wordien gesloten tengevolge waarvan het peil zoo fel daalde dat een sleepboot en verschei dene schepen vast liepen. 2 Rijnl|ain|ders geladen m«t zout en steenkolen, zijn ge zonken. Waar de dooi thans is ingetreden, worat in het Walenland voor overst.ri.o- mingen gevreesd. Het wild blijkt ,in de Ardennen, veel van d'e koude en den sneeuw te hebbeni ge leden. Overal in de dorpen, waar hazen en, fazanten zich tot in de tuinen waagden, heeft men er honderden gevangen. Herten reebokken en e verzwijnen door den honger opgejaagd, verlaten de wouden on dlw'alen rond tot in de onmiddellijke nabijheid van- dorpen en steden. In een der voorsteden van de stad Namen heeft men jacht ge maakt op een everzwijn en ook bij 's G-ra- venbrakél (Br.aine le Comte) op twintig kilometer van Brussel, is een dezer dikliui- neergeschoten. Oplichting. Een zeldzaam' staaltjj van oplichting Wordt uit Münch-en gemeld. Do bekende Beiersche skilooper, Theodor Forté, tad ■een ski-tocht dpor de Stubair-Alpen on dernomen en was tijdens dien tocht spoor loos verdwenen. Een expeditie, uit drie berggdsen en twee geoefende ski-loopers bestaande, trok op onderzoek uit en bleef ti-en dagen lang rond'zw'erven om den vermiste op to sporen. Men vond echter slechts enkele uitrustingsstukken van den als veronge lukt beschouwden ski looper. Ofschoon zijn ech'tgenoote 6000 lire als b'elooning voor het bergen van zijn lijk uitloofde, werd daartoe geen poginai m®er ondernomen. Mevr. Porté verlangde nu van vier ver zekeringsmaatschap-pijen, bij welke haar man in 't voorjaar' zijn leven voor totaal '120.000 Mark verzekerd had, de Uitbe taling dor verzekéringsbedrageu. Zij ont ving «chtcr van slechts één maatschappij 15.000 Mark, terwijl tie andere maat schappijen eerst na ontvangst vap de offi- cieele overlijdensakte betalen wilden. Toen do" politie te Miinehen van de hooge verzekeringssom'men hoordie, stelde zij eon onderzoek in, dat tot de arrestatie van mevr. Porté leidde, die de bekentenis aflegde, dat haar man in leven was en in Elzas-Lotharingen, zijn „Heimat", ver toefde. De politie stelde vast, dat Porté vijf dagen na zijn verdwijning in een plaats hij Metz zijn tenten had opgeslagen. Of hij' reeds gearresteerd is, wordt niet gemeld. Op bczcick bij den Koning 'van België. t Dc „Libre Belgique" vertelt:; De pater Marist Lejeune, missionaris op de Fidji-eilanden in Oceanjë was enke le maanden geleden voor het eerst sedert 24 jaar naar zijn geboortedorp Petit Yvoir in Luxemburg, waar zijn bejaarde moe der nog leefde, teruggekeerd. Dat waa sedert langen tijd een van zijn wensehen geweest. Maar de reis vandaar naar kier is lang en kostbaar. Teneinde haar mei) zoo- weinig kosten te maken, Werdi da pater passagier aan boord van 'n vracht boot en deelde het leven van de matrozen. Naast den wensch om zijn moeder nog eens te zien, had de missionaris nog een ander verlangen: hij wilde den koning zien al Was het maar Van verre. Den koning, wiens'naam en roem tijdens den oorlog tot de Fidji-eilanden waren door gedrongen en daar zoo smypathiek aan deden, dat een inboorling de helft van, zijn vermogen had, geschonken tot steun aan het volk van zulk een leider De missionaris was van meening, dat de ko ning iets Van deze inboorlingen-edelmoe digheid moest weten. Vrienden te Brussel beloofden den mis sionaris hem' ten volle te zullen bevre- ven. Men nam' hem mee naar een „Te Drum" in de St. Gudule. Hij zag den looning temidden van de majesteit en den luister van de officieele en godsdieitstjgje plechtigheid. De'missionarjs was voldaan. Doch zijn vrienden wilden nog taeer. Zij vroegen voor hem een audiëntie aan biji de koningin. Deze ontving het ver1- zoek heel welwillend. D-e arme missions* ris zou naar het Hof gaan. met de koi- ningin spreken, hij die 24 jaar laiw'met d,e inloorlingen van de Fidjimilanden had gesproken. Pater Lejeune wa? een beetje van zijn stuk .gebracht, men bracht hein wat op de hoogte van jje etiauefcte en schonk hem! een nieuwen toog. De koningin ontving' den missionaris met eenvoudige hartelijkheid. Eu terwijl hij vertelde kwam de koning zelf binnen. Hét gesprei w-erd voortgezet en tie pater verhaalde van den crtelmo-adigen Fidjii-bewonev. Dc koning beloofde hem ëon b-cwij'ti van zijn dankbaarheid te zullen geven. Enkele dagen later ontving do missiona ris twee keurige portretten van den ha- ning met een inscriptie. De eene foto in een zilver-en lijst gevat was bestem-ct voor den Belgop'hiel van Pidji, dn andere was een geschenk voor den missionaris. Voldaan over zijn reis en dn twee soul- venirs meedragend, is de missionaris weer naar de inboorlingen in Oeeanie vertrok ken. om zijn land misschien nooit meer terug te zieu. (De Maasbode) Ook ccu „Zaubcrh'iinsUcr". Per aanplakbiljet en strooibiljet was,in Spekholzerheide bekend gemaakt, dat d|s „Zauberkunstlor" (goochelaar) BeUachini Jr. in de zaal van J. een buitengfewomie voorstelling zou geven. Daar de naam Cel- lachini in de mijnstreek een uitstekenden klank heeft, was het zaaltje van den café- houderJjalardigl vol, toen de „Wereldbe roemde artist op het tooneel verswbqen, keurig in orde, wat zijn toilet betreft. Het eerste kunstje ging, het tweede iw'as flauw, het derde leek op- niets; het publiek be gon in de g'aten te krijgen, dat Belllachiini slec-ht in de geheimen der gooehellkunst was ingewijd. En toen het vierde grapje finaal de onwetendheid van djen' gooche laar en diens onhandigheid demonstreerde, begon het publiek te fluiten en te joelen. Dat*was voor den „vorst-kunstehaar" hvet teeken om' zijn biezien te pakken e-n, door een achterdeur te vluchten, zijn spullen ini den steek latende. Het was meer 'dan tijdj, dat Bellachini verdween, Want de gedu peerden, de entrée bedroeg 75 en 50 cents, waren hem graag aan zijn vestje gekomen. Later bleek de goochelaar te zijn een een voudig mijnwerker uit Kerkïade. LAAISTE BERICHTEN TOKIO. '(V. D.) Een mededeeling van het departement van buitenlandsche zaken meldt, dat generaal Koe Soeng Ling waar schijnlijk heden Mockden zal binnenruk ken. Tsjang Tso Lin hééft zich, naar ge meld wordt, naai' Kevin teruggetrokken. GENEVE. (Maasbode.) De volk'enbonds- raad is tot overeenstemming gekomen in zake de opheffing der financieels controle in Oostenrijk. Betreffende hetgeen na de opheffing zal geschieden, schijnt nog eenig meeningsverschil. te bestaan. De Tuik'en schijnen besloten hedein Genève te verlaten, zoodat zij niet meer aan de beraadslagingen over de Mossoel- kWestie zullen deelnemen. Aan de regeeringen zal een vragenlijst, welke op het ontwiapeningsvraagstuk be trekking Jheeft gezonden worden. Jmni van het volgend jaar wordt antwoord ver wacht. LONDEN. In het 'Engelsche lagerhuis is verklaard, dat de eerste stap tot toena dering tot Rusland nu van Russiisfcihe zijde moet komen. TELEGRAFISCH WEERBERICHT* naar waarnemingen verricht in den mor gen van 10 December en medeg'edeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bilt. Hoogste barometerstand 765.4 te Wee- nen, laagste 739.9 te Lerwioh. Verwachting van den avond, van heden tot den avond van morgen. Krachtige, later' afnejnéude Westelijke tot Zuidwestelijke .wliud, zwaarbewolkt tot betrokken, 'aainvankelijk nog' regen, of hagelbuien, later opklarend en iets zachter ~~CO R R ES PON D E NTTET 'De B. 'sHeer Arendskerke. Uw bericht sluiting scholen kwam! te laqt, iw'as reeds door een officieel bericht vooraf gel gaan. Red. Doos 6O90ct. Hriil Bij Apoth.en Drogisten. 440- "STAATSLOTERIJ Trekking van Maandag' 7 December. 2e klasse. le lijst. PRIJZEN VAN f30 172'8j 1742 1800 8851 8862 8867 14222 14264 20983 20988 Trekking" van Dinsdag" .8 December., 2e klasse. 2e lijst.. HOOGE PRIJZEN. f1500 14492 19045 f1000 8289 18521 f' 400 5000 7040 i if 200 9424 13850 f 100 620 13448 14086 PRIJZEN VAN f30 e 1708 1757 1775 1785 8839 8859 8883 14266 20911 20927 ,20990 Trékking van Weensdiagj 9 December. 26 klasse. 3e lijst. HOOGE PRIJZEN f5000 14273 f2000 10392 f'1000 13490 19016-20356 f 400 16921 20567 f 200 4651 f 100 8988 17556 N.B. D-e prijzen van f30 betreffen alleen de in Zeeland geplaatste nummers. BURGÈRLiJKE STAND MIDDELBURG. Bevallen: J. Hende- rikse geb. den Engelsman, z.J. Zeeveld geb. Vinke, z.O. O. Verdaasdonk, geb. Radder, z. Overleden: J. Lampers, 46 j., gehuwd met Joos Polderman. Gevonden voorwerpen te Middelburg. Als zoodanig gedeponeerd ten bureelo van politie, de navolgende voorwerpen' Grijze handschoen, 2 mantelbanden, een söhop, een unster, een wit kinderhamid- schoentje, huissleutel, wollen mantelhand, hangslot, 2 sleutels, kinder,armband, zeem'- leeren heereuhandschoen, bruine hand schoen. Bij particulieren: Naafdop van een auto, M. v. d. Weele, Punt 0 221; Zak -met spaarbriefje, portem. t./n. Dina Wouters, Goverse. Branderijmogelngang M 247Een pak' zakken, Wi Remijn, Zandstraat Q 190 3 geldstukken, P. v. Iren, St. Jorisstraat Ti 99Sohooletui, van Loo, Noordstraat E 3Kinderhandsc-hoen, J. Onderd|ij'k', Teerpakhuizenstr. P 25Een zilver stuk, A. de Wij'ze, Breeweg, 't Zand D180; Fen fietssleutel, J. Lamijn, Noordweg! K 223Een sleutel, Pofs, Lange Delft H13; Damesparapluie, M. Schroevers, Wagenaarstr. D83; Gouden broche (boa- renknoop), C. Wolf, Rozemarijnstr. E 154; Een tabakspijp, A. A. Wonda, Rusthuis Bolwerk; Een zaksehaartje, D. de'Bree, Rott. kaai 0 243; Koperen gewicht (2 ons),, E. F. Poppe, D-ampoortsingel F 278.; Een pakje, inh. heerensokken, Vain- Loo- zen, Domburg'sche Sdhuitvl. Q 203Bïjrj vv iéellantaarn ("model zaklamp), W. Boek hout. Gem1, veldw'. Nieuwland; Huissleu tel, J. Maunie. Oude Vliss. weg V 27; oode haarstrik, E-. Blaas, Torenvliet Kou- dekerkscbe weg; V2 Liter (melkmaab), A. J. Verbeek". Koningstraat E 188: Kin- dertaschjo met inh., F. Brouwer, LomlJ hreclhtstraat L 89; Bruin taschje inh.- al'pacca beursje, A. Walraven, Noordweg! B 12; Vulpotlood, v. d. Waghe, Bleek' E 94 Rood stuk goed, van Loo, Veersche- wcs S 254; Beugeltaschje met inh., J. Hendrikse, KI. Vlaanderen M 193; Boe- kentaseft met inh., W. Smolders, Vïiss.-. straat Ki 62; Zuiveren doekspeld, D. Carol, Ameniaanschuitvlbt Q 261 Eelt gouden armband, Mevr. Plasséhaard, Hee- reugrab-ht M 26Eau de eolognefl'eschje, J. Simons. Breestraat O 176Zilveren broche, F. Sprenger, Gortstraat K 23; Snoer 'koralen. W. Pieterse, Schuttershof- straat K 90aBruin lederen tabakszak, O. v. Moolenbroek, Noordsingel S 188; Een' kinderpantofeltje, A. Joosse, Oost-Kerk plein O 8Lange wollen dames hand schoen (lichte kleur), P. Wakkee, Kl.| Vlaanderen M 68. I Inlichtingen aan- het Bureta.u van Politie alleen, des Zaterdjags tusschen 7.8 uur, namiddag. I MIDDELBURG. Op- de graanmarkt was de aanvoer redelijk. TarWe f 12 f 15.50, Witte Boonen f19f26, Lange Bruine Boonen f14Ï118, Ronde Bruine Boonen f18f25, Kroonerwten f 14f20 Maanzaad f' 50—f55, alles per 100 K.G. Boter fl.05, aan particulieren f 1.15 per V2 K.G. Kipeieren f 14.50, aan particu lieren f 15.50, Eendeieren f10, aan par ticulieren f 11, alles per 100 stuks. GOES, 8 December 1925. I Nieuwe Tarwe f 13f 15.25, NieuWe Rogge f9.75, Goudgerst f 11—f 12.40, Ha-" ver f10P11, Kookerwten f1418, Kroonerwten f14f20, Bruine Boonen f12f16, Paardehoonen f13f 13.50, Karwijzaad f' 25, "Maanzaad f50f60, al les per 100 E.G. Aanvoer ruim'. Handeli zeer kalm. Verkoopingen en Verpachtingen December. 14 Heink-enszand, huis, erf en meubilaire goederen, Van Oleef. 15 Goes, weilanden en wiegeling, Van: Dissel. 23 Goes, hofstede te Kruining'en, Verbist. Goes, groote afbraakveiling, De Willj de en Heijboer. Wemeldinge, afbraak, De Wilde en Heijboer. - Wolphaartsdijk, afbr;a|a|k> De Wjlllde en Heijboer. Februari. 19 's Heer ArendskerkO, boereninspan, i Pilaar. j Kruiningen, boereninspan, Verbist. De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal op des nam. 3 uur, in de „Prins van Oranje" te Goes, voor zijn principaal, publiek verkoopen Onder 's-Heer Abtskerke, ter plaatse Baavsdorp, in Hubretse Merken, I. 2 H A. ï9 A 13 c.A. in paeht bij dhr. P. Buijsrogge te Kloetinge, tot 25 November 1926 II- 2 H.A. 76 A. 81 c.A. in pacht bij dhr. Adr. de Winter Lz. 'e 's-Heereuhoek, tot 25 November, l»3l. 9581-27 Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris. Notaris A. TH. VERBIST te Goes is voornemens ten verzoeke £van I Z1jn principaal, op des voormiddags 10 uur, te Goes, in j het café „Het Slot Oostende", in het openbaar to verkoopen: "k gemeente Kruiningen, met Bouw- en Weiland I {j1 de gemeenten lerseke en Schore, oewoond door dhr. N. RIJK Czoon, t groot 40,79,19 H.A 003 6emet en 286 Roe) |ju 13 perceelen, ver chillende com- I D"iatiën en in massa. 9612-33 Aanvaarding 1 Maart 1926. I j^jes met kannen verkrijgbaar I ir11antore van den Notaris, Lange i ^2, alwaar tevens nadere Iinlichtingen worden verstrekt. Assurantie-Kanfoor. Gevraagd ACTIEF AGENT, gehuwd, voor Goes, op salaris en provisie. Brieven onder letter J, Bijkantoor „Nieuwe Zeeuwsche Cou rant", Markt K 1/2, Middelburg. BESCHERM UW HANDEN TEGEN DE KOUDE! Koopt nu voor uw Rijwiel HAND BESCHERMERS, op het stuur van het Rijwiel bevestigd, in plaats van lederen lappen. Ze zijn tien maal beter als de beste handschoenen en veel warmer en g'oedkooper in prijs. Ze zijn van binnen met warme wol dubbei belegd. Een ieder kan deze zeer gemakkelijk aan het Rijwiel doen. De prijs per paar is slechts f2,50, franco per post f2,60. Een nieuwe uitvinding. Profiteert van deze gelegenheidOok zwaar Pilo- goed verkrijgbaar h 90 cent per el. Beleefd aanbevelend JACOBUS VERMEULEN, Mr. TAILLEUR Emmastraat 's-HeerenhoeK. TELEFOON 191 CONDITIËN BILLIJK Ta 's-Heerenhoek bij: J. M. J00SEN, Dorpstraat, Telef. 12 Voor onze gezondheid is het beste niet te goed; want onze "ge zondheid is ons kapitaal, en voor een goed deel ons geluk. En nu kunt gij, zonder een bepaalde kwaal, toch aan algemeeue zwakte lijden, die het leven dikwijls tot een last maakt. Zulke slapte gaat dikwijls samen met een bleeke kleurhoofdpijn, hartkloppingen, gedurige vermoeidheid, gebrek aan eetlust, misse lijkheid, prikkelbaarheid, gebrek aan energie. Tegen die algemeene verslappingstoestanden helpt »geeh enkel midd-1 zoo radicaal als de SANGUINOSE. Want de Sanguinose versterkt en verrijkt het bloedwekt de eetlust opbevordert eeu algemeene levensopgewektheid en tast met vaste hand de oorzaak aan van die algemeene zwakte, die het leven tot een last kan maken. SANGUINOSE kost per flesch f2,—, 6 fl. f 11,—12 fl. f21,—. Tweemaal daags een eetlepel is voldoende. Wacht U voor narfiaak! Bij alle Apothekers en goede Drogisten. 9598-50 VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c/4 Den Haag. Kinderen vinden wasscben een genot als het geschiedt met van welke stof ook en maakt ze in een oogenblik als nieuw en is verkrijgbaar in alle kleuren. import.: A. GAUTHEY, 2e Jan Steenstraat 108, AMSTERDAM „DYFOAM" is verkrijgbaar bij de bekende Drogisten enz. f 0,50 per stuk met gebruiksaanwijzing, voldoende voor minstens 250 gram stof Voor Engros ook bij de N.V. ».h. C. A. SCHULTE Co. te MIDDELBURG Te 's-Heerenhoek bij: J. M. JOOSEN, Dorpstraat Telefoon 12 Modern ingerichte Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij Westsingel te 6QES Boekwerken Catalogi, Prijscouranten Tekstboekjes, Programma's, Wissels Rekeningen, Qnitantiën, Tabelwerken Huwelijks-Circulaires en -Kaarten, Dankbetuigingen Modekaarten voor Seizoens-Opening, Reclamekaarten Adres- en Visitekaarten, Invitatiekaarten, Convocaties Briefpapier en alle soorten Enveloppes Briefkaarten, Menu's, Servetten Alle Meerkleurendrukken Rouw-Drukwerken Spoedig en concurreerend Voor de levering van bovengenoemde Drukwerken zijn wij speciaal ingericht en houden ons gaarne aanbevolen

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1925 | | pagina 3