1 Wi nierhanden PUROL ^njTT'ZEESN CT^ Weilanden en Wegeli- Weiland en Wegelin Oe Hofstede „Dijkzigl Dinsdag 15 December 192l Woensdag 23 December 19! DONDERDAK 10 DECEMBER 1926 gesprongen handen MIDDELBURG VLISSINGEN GOES SPORT EN SPEL VISSCHERIJ.^ Leger en Vloot Sociale Berichten NtflUWI XIRUV GEMENGD NIEUWS Advertentièn, Openbare Verkoopin NIEUWE «.ËtUWSlUE COUftJUl ling moet worden ingevoerd, dïe afwjjkt van de daaraan voorafgaande: op 4 of 18 April bij invoering van den zomertijd in België en Frankrijk; op 15 Mei de nieuwe jaardienstregeling; op G Juni bij invoering van den\ zomer tijd in Nederland; op 29 Augustus bij het einde van den zomertijd in België en Frankrijk. Afgescheiden van het feit, dat fculka voor den spoorwegdienst onuitvoerbaar zou zijn, zou een dergelijke regeling voor het publiek een niet te aanvaarden ach teruitgang beteekenen. Intusschen is hot van het grootste' belang voor den spoorwegdienst dat Zoo spoedig mogelijk vast komt te staan, welko zomertijd in 1926 in Nederland! Zal gelden en wanneer deze wordt ingevoerd, opdat het tijdig gereed zijn van do-dienstregeling niet in gevaar wordt gebracht en ook vermeden wordt, dat veel dubbel on daar door onnoodig werk wordt verricht. Aan het bovenstaande kan worden toe gevoegd, dat ook ten behoeve van dc regc-- ling van de luchtvaart vanwege de Ko ninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën een spoedige be slissing omtrent een en ander -zeer w-en- schelijk is. Het verdrag niet België. In een dezer dagen gehouden vergade ring heeft de groepsraad van groep Ne derland van het Alg. Nederl. Verbond do volgende verklaring afgelegd': De groepsraad van groep Nederland van het Algemeen Nederlandsch Verbond bestaande uit vertegenwoordigers van plaatselijke afdeelingen uit geheel Neder land, verklaart geheel in te stemmen met de motie van het hoofdbestuur inzake biet aanhangige Nederlandsch-Belgisclhe ver drag. De motie van het hoofdbestuur luidde Het hoofdbestuur is van oordeel, dat het verdrag tusschen Nederland en België van 3 April 192j> door zijn groote eenzij digheid een zeer groot gevaar vormt voor de eenheid van den Nederlandsehen stam en acht dat verdrag dac.rom ïn, zijn tegen- woordigen vorm onaannemelijk. Dc bioscoopwet. .Verschenen is het voorloopig verslag' der' Eerste Kamer over het ontmerp van wet tot bestrijding van de zedelijke en maatschappelijke gevaren van den bios coop. 1. In de eerste plaats werd aan de waarde van de bioscoopvoorstellingen rn algemeen door eenige leden eene korte beschouwing gewijd. Terwijl allen het eens Waren over de waarde van wetenschappelijke en natuur films en eenstemamlig in de bewondering van de techniek der filmkunst, (was het oordeel over de kunstwaarde van gel'ilta'u*) remans en toon eetstukken zeer verschil lend. Sommigen meenden ook aain films v.an dezen aard kooge waarde te moeiten toekennen, doch andereim jvaren v,an oor deel, dat aan dergelijke soort films alle kunstwaarde moest worden ontzegd. ij 2. Wat liet wetsontwerep zelf aangaat daarmede konden vele ledig" zich vereeni gen. Zoowel zij die de filmkunst ten zeerste vaardeeren als zij, die deze kunst moer sceptisch beschouwen, waren van oordeel, dat het karakter dezer meenamsehe vei-' tooningen, het zich opdringen aan het pu bliek door liare goeilkoope prijzen en schreeuwige en uitbundige reclame, een toezicht der overheid noodzakelijk maken, niet alleen voor kinderen, waar ook voor volwassenen. .Het bezwaar zal bij centrale keuring voor het geheelb Kijk vervallen. Do instel ling van zoodanige centrale keuringscom missie verdiende dan ook te wordien goed gekeurd. Andere leden verklaarden geen bewon dering te kunnen koesteren voor dit wets ontwerp dat voor een belangrijk deel een voogdij voor volwassenen bevat, twoarteven zjj ernstige bedenking hadden. Erkennende, dat er gevaren bestaam. wilden deze leden gaarne madteiw'erlaen om die te keeren, maai' zy zagen die geva ren alleen voor zzooveel het icugdmo per sonen betreft. De vrije volwassen burger moet zelf beoordeeien wat goed of wiat slecht voor hem is; de Overheid behoeft dit met voor hem uit te maken. Tegen onzedelijke voor stellingen waakt de strafwet. Zorg voor vergemakkelijking van 't bezoek aan goede films in passende inrichtingen is toe te iu- chen maar verder miag de bemoeiing der Overheid ten deze niet gaan. Verschillende leden achtten in elk go- val zelfs voor personen tot 21-jarigen leef tijd. een keuring' van filmws w-ensctielijk, onverschillig of zij een centrale of een plaatselijke zou zijn. Het ontwerp gaat echter in. zijn bescherming van meerder jarige personen tegen zedelyke en maat schappelijke gevaren veel te ver. Anderen zagen in toezicht op den1 bios coop t. a. v. volwassenen een begin van censuur, welke, eenmaal bestaande, Wel eens zou kunnen leiden tot een tooneetcoh- suur. Daartegen meenden zij zich ernstig te moeten verzetten. Vooropstellend, dat de behoefte aan keuring vroeger algemeen was erkend, ook door de Staatscommissie, ingesteld bij K. B. van 2 Nov. 1918, in haar in 1920 uitgebracht verslag, kwamen vele leden op- tegen de meening als zoude er voor de keuring van films, welke voor volwas senen werden- vertoond geetm grond zijn. Tegen de invoering van gemeentelijke, keuring naast de centrale Rijkskeuring hadden onderschei dienleden bez waar. Andere leden achtten daarentegen- ge meentelijke nakeuring onmisbaar vooreerst omdat de toestanden niet overal djezelifde zijn en in groote steden meer kan- wor den toegestaan dan op kleine plaatsen eu verder omdat de centrale keuring-en min der streng kunnen geschieden, daar d(e na- keuringen correctief zullen werken. Voor eenige leden ging het wetsontwerp niet ver genoeg. Zij zouden gaarne gezien hebben een verbod van bezoek aan dón- bioscoop voor alle jeugdige personen. 3. Van een zijde die den invloed va® den bioscoop- gevaarlijker oordeelde ©'(an dien van het tooneel en derhalve controle noodzakelijk achtte, begreep men de tech niek van de wet niet. g 4. Ten aanzien van do vorhoudiinjg waarin de bepalingen van de wet zulllen staan tot die van de gemeen tewleJt,1 teouid'g men gaarne worden ingelicht omtrent de zienswijze der Reg'eering. 5. Men vroeg welke de roden was dat de Regeering heeft nagelaten, vóór de in- dienng van liet ontwerp heti oordeel te doen inwinnen! van de herhaaldelijk met ecre genoemde gemeentelijke Bioscoopcom missie van Amsterdam. 5 6. Gaarne zou men de voornemens der Regcering vernemen omtrent den zetel en het aantal lg,den der Centrale commissie. Bij de artikelen wordt o.m. gevraagtd, wie de Centrale Commissie benoemt en wie haar betaalt. Doos30*60'90cl Tube 80ct. Bij Apoth.en Drogisten Het rSlic Ilaagjc. Bij de bespreking' van de Haagsohe ge- m cfnt e-f'i n an ei ën in den Ueinoenteraad, kregen we enkele merkwaardige cijfers te liooren. De heer Joels wist den Raad ver gelijkende cijfers voor te leggen van de vermogens in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Daaruit bleek, dat van 1923 tot 1924 de vermogens in Den Haag wa ren gestegen van 1542 niillioen tot 1551 millioen; in Rotterdam waren de vermo gens verminderd van 761 milllioen tot 729 millioen en in Amsterdam eveneens verminderd van 1162 millioen tot 1147 millioen. Tevens bleek hieruit, dat het totaal der vermogens in Den Haag meer dan het dubbele bednaoigflJ van dlat iu Rot ti-.rdam. Wethouder de Wilde gaf' cijfers van het belastbaar inkomen in Den Haag. Dit is van 1917 tot 1922 gestegen van 169 millioen tot 288 millioen, doch daarna trad een daHng ,in, zoodat het in 1924( be droeg 243 millioen. CMsbd.l I (Dinsdagavond trad voor dje af'dee- ling Middjelburg van de Vereeniging voor Volkenbond en Vredie in de slechts matig bezette kleine zaal van het Schut tershof als spreker op de he-o» jprotfl', dir. Francois uit Rotterdam met het «onder werp „Indrukken uit Genève". Op hel dere wijze zette spr. uileen het ont-i staan van den Volkenbond en zijn werkeh en wees hij er op, dat het vörtroujwteinin den Bond steedstoeneomt, o.a. ook door dat hij er reeds in slaagde een oorlog! als. die dreigde tusschen Griekenlanidl gn Bul garije, te voorkomen. Ook de samenstelling van den Raad van den Volkenbond'werd door spr. in den breedo toogalicihlt jivaar- bij bij als zijne meening naar voren bracht dat het gewensoht zou zijra -ais d'© minis ters van buitenlandsc-he zaken persoon lijk lid zijn van dien raad en -niet bijv. zoo als nu enkele gezanten in Frankrijk, die als het een optredjen tegen! Frank-' rijk zou betreffen minder maikeliik zou den staan. De voorzitter der afdfeeling, de heer mr. J. F. van Deinse, en ook spreker wezen er op dat die regeeringen niets voor -de bestendiging van den Vrede kunnen be reiken, als zij niet den steun van. "don vol keren achter zich weten. Rl-K. Jongens-bond, ondicrafd. van het Kruisverljooid St. Joseph. Zondag1 6 Deo. hield bovengenoemde bond zijn oudervergadering met de jon gens en genood,igden, waarbij- St. Nico- laas met zijn knecht uitgenoodigd Was. De jeugdyoorzitter opende, de verg. met den Ohr. Groet, waarna hij- allen een woord van welkom bracht, in 't bijzon der onzen eerwkapelaan Diepen. Hierna werd de goede Sint door Hen heer Van Calmfchout binnengeleid, waarop eenparig het „R.o-omsche Blijdschap" werd gezon gen. Hierna was het woord, aan onze lei der. Deze schetste de beteekenis van den jeugdbond voor het godsdienstig en maat schappelijk leven. Hierna liet d(e leider verschillende werkstukjes zien die de jon gens vervaardigd hadden. Ook liet hij zien een verkleinde copie van de St. Jaco buskerk, die eveneens op deze kaagclub gemaakt wordt en al ver gevorderd is. In de stampvolle zaal heerschte -een pcJInt feestelijke stemming.- B-e jeugdpecretaris las de notulen van de laatstgehouden ver gadering voor, waarna de eerw. kapelaan een kleine rede hield. Deze prees de heer v. Oalmthout voor zijiy opoffering voor de jongens en gaf ie beteekenis aan van de feestvviering van St. Nicolaas met daverend applaus. Hierna volgde een too- neelstuk „D-e Uitnoodiging" gespeeld door 4 dames. Aan het onophoudelijk gelach konden we merken dat dit stuk zeer goed iu den smaak viel. Toen dit dan ook klaar was, volgd.e ©en daverend applaus. J-Iierna volgde een gedicht van een jonge dame, wat ook zeur in den smaak viel. Nu wer den door Sint Nicolaas de gescheiVen .uit gereikt. Daarna sloof de Voosjl ter de vergadering met den Chr. groet en. dankte allen voor de behulpzame medew-erking. V tlli en liliu sc zin ge n te Goes. Woensdagavond -vergaderde het Comité' van belangstellenden in het verkrijlgepf te Goes van lezingen over d|en VolkisnJ- bond,. De heer J. .T. -the Bruij'ne opende de vergadering. Hij sprak er zijn vol doening over uit dat S| jcdcn tfcfbnwoordig waren (8 ledgn waren verhinderd) pn be langstelling toonden voor iets, waarvan d,e meest© mensch-en nog zoo weinig af weten. De belangstelling' te vragen tv oor d,en Volkenbond voelde spr. als een maat schappelijke plicht in een tijd, waarin het passief langs zich laten gaan van zulke veel beroerend© stroomingan onjuist moet geacht worden. De rampen in en na do oorlogsjaren zijn toch te verschrikkelijk om die maar als onvermijdelijk te aan vaarden. Spr. wees er op! dat toch imtaoï kalm overleg en uitwisseling van/ gedach ten, misverstanden en geschillen kunnen oplossen en nooit bruut geweld, een strijd afdoende kan beslechten. Door voorlezing van eenige passages uit de brochure van Prof. van Hamel, Do macht Van den Vol kenbond tot het bevorderen van den vrede, vcstigdo spr. er de aandacht op, dat de algemcene publieke belangstelling! en het verkrijgen van een goed inzicht op de vele vraagstukken, met deugdelijke voorlich ting der pers, van zulken machtigen in vloed zijn voor het bevorderen van de vree desgedachte en het wegnemen van de oor zaken van nationaliteiten-haat, wantrou wen en nervositeit. Het is dus van overwegend belang" dat de belangstelling' voor het Volkenbonds- werk groeit en dat een toenemend ver trouwen voor zijn nuttige werkzaamheden ontstaat. Door bekwame sprekers over den Volkenbond en zijn vele vraagstukken uit te noodjgen, kan dit goede werk wor den bevorderd. Het is het Üoel van dit comité dit te verkrijgen en cle 1-ezinisen op neutraal standpunt de houden, waar- doore en ieder met b-elangstelilngj kan ko men boor en en men aldus door eensgezinde samenwerking kan verkrijgen die groote opkomst, die evenredig is aan het go-ede doel der lezingen. De vergadering benoemd© hierna bii acclamatie Mr. H. J. M. Stiegeï tot voor zitter van het Comité, terwijl eveneens aldus de heer de Bru.yne tot secrataris- penningmeoster werd benoemd. Daar dhr. Stieger verhinderd was, deze vergadering bij te wonen, nam op Verzoek de heer F C. Labrijn het voorzitterschap voor dien avond waar. Dhr. Labrijn bracht den secretaris hulde voor zijn doortastend initiatief om- hier in Goes lezingen over deu Volkenbond te verkrijgen. Spr. om devstroepte ook het groote belang Van algemeene waardeering voor heit volken- honclswerk. Alsnu wend besproken het houden dei- eerste lezing, cfie dadeiijk in de keuze van spreker een zeer belangwekkend)© ba looft te worden. Prof. Mr. 5>r. J.. A. P, Fraujcis, Referendaris, Chef der afdeei- ling Volkenbondszaken aan het departe ment van Buitenlandsche zaken ta 's-Gra venhage, Gedeleg-eerde ter 6e Volkan bondszitting to Genève in September j.l. had zich bereid verklaard t-e Goes óp 22 December a.s. over den Volkenbond te komen spreken. Nadat de regeling Üezer lezing, die nader aangekondigd zal wor den. was besproken, sloot de Waarnemend voorzitter met een hartelijk woord, tor algemeen© opwekking van bezoek op- de lezing, deze vergadering. De heer Crucq, gemeenteraadslid, heeft op he tvoorstel van B. en W. tot aanleg van ©en nieuwen weg, parallel l'oo- pende aan den Begraafplaatsweg', een aan vullend. voorstel ingediend, om de Adolf van Westerwijkbuurt met djen nieuwen weg te verbinden. 's Heer Areudslfcrkc. Wegens hot voor komen van "Roodvonk'', is liet bestuur der Christelijke Bewaarschool alhier, op me disch advies genoodzaakt gcwoncKen, de school tijdelijk' te sluiten. Ellewoutsdijlk. Woensdagm:id'd(ag werd alhier in de herberg-vau dhr. J. van Zwe den ten overstaan van den notaris L. A Beth te Ovezand in het openbaar verkocht liet tot de nalatenschap- van wijlen dhr. P Pieterse behoorend huis rapt tuin te F.11© woutsdijik jgroot 3 aren 43 centiaren,, bene vens het recht van erfpacht op 36 centia ren grond aldaar. Kooprr werd dpir. C. P. Pieterse alhier voor do som van f221. Hocdekcnskci'kc. Dooi' don landbouwver- eeniging „Onderlinge Hulp" alhier werd hodne aanbesteed de levering van 28500 K.G. ammoni-ak-superph177000 K)G. su- perphosf'aat, 4350 K.G. gem. chili-sal'pe- ter 10900 K.G. k'ainiot, 39000 K.G. kali- zout, 6300 K.G. patent kiali 17500 K.G. zwavelzure-amimoniak', alles in goede balen franco vóór den wlal in <le 'hlaven, alhier, levering 515 Januari 1926. Gegund als volgt: Aratoonia-k'-superph. f 6 95 aan firma de Ruijter en Ce. Axel, sucerphosfaat ad f2.42 aan firmia, J. Kos- te.Dse en Zn., Kruinin-geu, kainiot ad f2.15 aan J. L. Rinders E 11ewout.sdijk', zjwiavelz-.- ainmoniak' f 14.45 gemalen chili-salpeter f 14.20, patent-lilali f 6.47, kalizontf 5.45 aan centraal Bureau te Rotterdam. Zierikzce. Indertijd werd in dien Raad voorgesteld den heer De Broekert (C.-IÏ.'I als raadslid te schorsen wegens leverantie van hout aan een aannem-er, ten dienste van een gemeentewerk!. De meerderheid van den ra,ad wilde liever Gedj. Staten uit spraak laten doen en stemde togen. Donk zij de schriftelijke en mondelj'ngo in lichtingen van den heer De Br., zaegeitv Ged. Staten ue overtreding van art. 24 door do vingers. Thans is door .het s.-dl raadslid Catshoék aan B. en W. een gchrij- ven gericht, waarin hij te k'ennon- geeft, lot de wetenschap te zijn gekomen, dat de zelfde heer De Br. met de gemeente heeft gecorrescpondeerd ove-r den verkoop van een wagen, Welke verkoop heeft plaats g'e- had, blijkens een 20 J-au. 1924 ondertee- kende kwitantie. Deze bwitant e js onder- teékend doorden knecht van ('pa heer Dc Br., wat op een beiwuste overtreding wijst. Dhr. Catshoék' heeft mitsdien B. en W. govraagd den heer De Broekert voor schor sing voor te dragen. (Volk1.) Een ferryl-cot voor den dienst Vi'issingenBreskeus. In de najaarszitting van do Provinciale Staten van Zeeland van 1924 Werd met algemcene stemmen een voorstel van Ded. -Staten aangenomen om voor de lijn Vlis- singenBreskens van den Frovineialen stoombootdienst op de Westerscheld-e een ferryboot aan te schaffen, waarvan tie kosten geraamd' werdenop f 400.000., ïn de vergadering! van .1 dezer stelde de heer Wallien uit Breskens de vraag, of C'red. Staten in de vergadering van 21 Decem ber willen mededeelen hoe liet met die boot staat en of zij' m 1926 of in ieder geval in 1927 in dienst Kan worden ge steld. Naar verluidt heeft de onderhand- sche aanbesteding" plaats gehad, maar wa ren do inschrijvingssommen ver boven de raming en konden Ged. Staten daarom niet to-t gunning" overgaan. Daar 'Vooral ook met het oog op het vervoer van auto's een d.ergelijke beat zeer gewenscht Wordt geacht, wordt met groote belangstelling te gemoet gezien wat Ged. Staten zullen mededeelen. Door wjjlen mej. Blindenbach is, gele gateerd vrij van alle rechten, een bedirag van f 300 aan de Kon. Muzieksoc'iëteit ..Aavdenbui'gsöh Fanfaren", Met de Staats Crt. van 5 Dec-, zijn verzonden afdrukken van de statuten be treffende die afdeeling St. Ja-nsteen van- den R.-K. Boerenbond van Z. Vlaanderen O D. gevestigd te St. Jaristoen, hans genaamd: R.-K. Boerenbond „St. Jap- steen" vereeniging van boeren- e1' tuinders, gevestigd te St. Jansteen (Gevv'ijz. sta tuten. 1 Bij beschikking van den Minister van Fin. zijn de inspecteurs dier directe be lastingen, invoerrechten e;n- accijnzen D. D-aane Bolier verplaatst van de inspec tie Terneuzen naar de inspectie Breuke- len en J. D. Hamstra Pik van de inspec tie Vlaardingen naar de inspectie Ter- Gymnastiek'. MIDDELBURG. Gisterenavond heeft de sportver. V.I.O.S. gevestigd op't Zand een uitvoering in de geheel met belangsellen- den gevulde zaai van Pax Intrantibus. Wij hebben een deel der uitvoering bijge woond en dit wlas voldoende om te kunnen vaststeli-en. dat de heer J. A. Bal als lei der dezer vereeniging op- succes mag bo e-en, want zooweL bij do damesn als bij! de iiee.ren. vergeleken bij een verleden jaar door ons bijgewoonde uitvoering, wlas er een voede vooruitgang te constateeren e® ook de, meisjes en jongens gave-n uitste kend werk te zien. Maar hoe goed er' ook tfewerkt Iw-erd, hoe alle leider, turnsters en turners ools hun best deden., een heelein avond naar turnen te kijkern is. voor den niet geheel ingewijde toch nog al lang en het is daarom) zeker toe te juichen dat het bestuur nok voor eenige afwisseling had eczorgd, het was daarin uitstekend ge slaafd door dat een sextet, cllie drie dames en drie heeren, uit de .mattdolinewsreelnA- ving „Sem'pre Avamti" medewerking ver leende en dit op de bekenic!|e goede wijze Bovendien bracht de voordracht ..Ik hou-i ia'elai» m de .gaten? tobt als slot een pakken de opwekking- donateur van V.I.O.S. te worden het zijne er toe bij om de ge'Wensoh te vroolijkle stemming er in te brengen. Do vereeniging kan m-et voldoening op deze welgeslaagde uitvoering terug zien. HAMMEN. Voor de competitie van den Zeeuwschen Dambond speelde gisterenavond het eerste tiental van Middelhurgsehe Damclub hagen het eerste der Gocsehe Damclub. Middel burg won met 13 tegen 7 punten. Bij' de onlangs te Goes plaats gehad hebbend© ontmoeting won Middelburg'met 17 tegen 3. Op Maandag 21 September ontvangt Middelburg de Vlissingsche Damclub, ter wijl het plannen heeft hw'eeden Kerstdag- naar Breda te gaan spelen. In cle maand November was tie oester verzending als volgt: Nederland 296.666Engeland 85.875; Duitsehland 46.020; België 252.887; .Frankrijk 4750; andere landen 24.100. jfo- taal 1.490.298. Vorig jaar November was het totaal 3.266.772 oesters. (Z.) Die kruiser „Java" te priuk. Aneta meldt d. d. 7 Dec. ,uit Tandjong Priok De kruiser „Java" is heden onder groote belangstelling alhier aangekomen. H-et stoomschip „Reael", waarop- de leden Van 't Nederlandsch Verbond en „India [Weer baar en de „De Zeven Provinciën"aan boord van welk schip c(e commandant der Zeemacht viee-admiraal A. F. Gooszen bevond, benevens andere vaartuigen, voe ren den kruiser tegemoet. Er zullen ge durende de week festiviteiten te .Welte vreden plaats vinden, zoowel voor den état major als voor dei bemanning. In verband met de feesten ter gelegen beid van het 250-jarig bestaan van h.et korps mariniers was Dinsdagmorgen 2e, luitenant J. A. J. da Bruyn van dgt korps uit Rotterdam naar Vlissingen gekomen. Hij heeft aan boord van het wachtschip in tegenwoordigheid van officieren en ander© "schepelingen de daar aanwezige mariyiers toegesproken, er op gewezen dat het korps steeds een keurkorps is geweest en uit voerig de geschiedenis van liet korps ge releveerd. Spr, hoopte dat de herdenking mogen bijdragen tot verhooging van saamhoorigheid en korpsgeest. De „eerstaangewezene" z'eeofficier ta Vlissingen, kapitein ter zee W. Lam, sprak de manschappen ook toe en gewaag de o. m. van de veel verbeterde verstand houding tusschen mariniers en andere schepelingen en op de hem in zijn loop baan geblek-en onmisbaarheid van het corps mariniers. (N. E, Cy Iterwoiiiuoii Levenskracht. Zooals bekent is, viert „Herwonnen Le venskracht" 15 December a. s. zijn ko peren jubilé. Feestelijkheden zijn daar aan niet verbonden en toch zal die dag wel niet onopgemerkt voorbijgaan. Dit blijkt nu reeds uit het Volgende: Het comité te Hilversum besloot oia aan de vereeniging oen gift Van f 100,— te geven, het bestuur vrijlatend dit geld naar goeddunken te besteden. Naar we vernem-en bestaat ook bij an deren ©en voornem-en, op d,ezelfde manier dezen dag te herdenken. Dat kan beteekenen een grootera uitzen ding van patiënten. I IlfcoMbesluursvergadering van de Hanze iit het bisdom Haarlem. Vorige week vergaderd© het voltallig Hoofdbestuur van de Hanze in het Bis dom Haarlem. De rechtskundig adviseur, Prof. Mr. P. J. M.. Aalberse, was ditmaal verhinderd doch had zijn voornemen te kennen gegeven de vergaderingen van het Hoofdbestuur wederom- zooveel mogelijk bij te wonen. Aan de orde kwamen de onderhanileiin- gen met d© K. S. A. omtrent het distribu, eeren der K.-S-. A.-sigaren," waarbij- voor, het treffen van een definitieve regeling nog enkele bezwaren vallen op te lossen, Voorts werd in samenspreking tusschen de R.-K. Radio-omroep en de organisaties van Je Hanze in de Bisdommen Utrecht en Haarlem' besloten tot Ret organiseeren van een Middenstands-radioavond op Dins dag 19 Januari a.s. De afdeelingen dezer bonden zullen worden geanimeerd op de zen datum- zoo eenigszins mogelijk eene ledenvergadering uit te schrijven, ten einde het gesprokene te Hilversum' ge meenschappelijk te kunnen volgen. Besproken werd, voorts de groote actk, tot uitbreiding van liet ledental over de gebeele linie. Alle afdeeilngen zijn van de daartoe te ond,eruemen stappen onderricht. Van een d,ertigtal kwam reeds bericht van mede werking in. Tienduizend brochures zijn onder den titel „Het Roer om!" gratis ter verspreiding beschikbaar gesteld. In ernstige bespreking kwam de nood zakelijkheid, van ingrijpende wijziging der Zegelwet, welke herhaaldelijk voor even onlochische als kostbare verrassingen stelt, zoomede het voor den middenstand belang rijke wetsontwerp betreffende de Naam- oloze Vennootschap. In beide aangelegen heden zal .gedocumenteerd bij de betref fende colleges worden opgetreden. In den namiddag w-erd geconfereerd met de Diocesan© Jeugdcommissie -en werden plannen opgesteld, voor de organisatie van den R.-K. jeugdigen Middenstand. Moord te Oss. De Sint Nicolaasavond. eindigde in Oss met een bloedig drama. Bij half 12 keerde de heer en mevrouw V. A. huiswaarts. In de Kazernestraat vlak voor dc oude kazerne lag een man in de sneeuw. Eerst dacht mén aan dronkensehop, doch men hoorde gekreun en zag bloed vloeien. Bin nen gebracht in den schoenwinkel van Well zag men hoe erbarmelijk heit slacht offer was toegetakeld. De heer A. ging aanstonds naar den naastbijzijnden dokter) maar deze Dr. Ern. Sitoltz kon slechts den dood constateeren. De verslagene is Jan Hartogs, 23 jaar oud, wonende te Oss. Het slachtoffer had verscheidene steken, toegebracht m-et een mes, althans een scherp en enij-u-end voor werp, een in de lies, twee in 'den hals en rugwervel, de arm was dwars doorstoken en arm- en been lagen open door kerven en steken. De politie heeft aanvankelijk vier per sonen gearresteerd, waarvan men vermoe den heeft dat zij nauw' bij het drama zijn betrokken of inlichtingen zouden kunnen geven. Drankmisbruik schijnt aan Jret voorval niet vreemd. Het parket word|t verwacht. Dr. Met- trap van 's-IIertogenboseh hield da gerech telijke lijkschouwing.' DiOior kelciHÏumip gestikt Maandagnacht zijn in een woning aaü de Kleine Badstraat te Groningen de twee zoons, oudj 18 en 22 laar van lwouw Gorter door kolendamp gestikt. Dinsdag morgen vond de moeder haar beide zoons dood op bed liggen. De kolendamp- was in het slaapvertrek blijven hange#, doordat deuren en ramen den geheelen pacht ge sloten waren. Een ernstig ongeluk voorkomtett. Men seint uit IJmuiden Dinsdagavond is bij de halte iJmuid-en- Oost dpor het tijdig ingrijpen Van den spoorwegwachter een ernstig ongeluk voorkomen. Een autobus van IJmuiden, op JEgmond rijdende, is daar, hetzij door roekeloosheid hetzij door gladheid van den weg door de Noordelijke gesloten spoorbaan gereden en kwam midden cp de rails tot stilstand, juist terwijl de trein naderde. De spoorwegwachter had de tegenwoor- dgheiid van geest den naderenden trein m-et rood-e lantaarn tijdig tot stoppen te brengen, waardoor voorkomen werd, dat de volgeladen autobus door den trein ver morzeld werd. De autobus had een verkeerd» Verkeers- route genomen. Alle andere autobussen op Haarlem- rijden echter dezelfde route, omdat dé verkeersbrug voor veilig auto verkeer van te lichte constructie Ss. Locomotief ontspoord. D.e locomotief van den trein welke om 2.49 uit Rotterdam nac trekt (trein 11) is D Roosendaal uit de rails der viel om, een pel eveneens uit de rails, eenige schade opliepen. lukken hadden niet pla welke om- 3.29 van R,o is toen over Breda gelei Zal deze iviij Nu wijl reeds sinds 1 een onderbreking van 'gen, een periode van li vorst hebben, komt me vraag „zal deze wintei strenge winter worden?'l In het tijdschrift „T'h-e quarterly", orgaan vc weather bureau associati 1925, geeft de heer Hu,| zijn meening te kennen, winter streng zal zijn gronden. D-e zeer koude winter 186 jaar herhaald wordei is het kleinste gemeene v! ma anccylussen en wel vl cyclus 7 jaar en 9 maand cyclus 8 jaar en 10 maand pencyc-lusl 8 jaar en 7 mc dere woorden, 1926 zal ee:, van den kouden winter v die van 1895 een herhalin strengen winter van 170 Tusschen 1709 en 1740 van 31 jaar, evenzoo tus 1926, terwijl 186 een zesv Ook Abé Gabriel, hooj wiskunde te Oaen; voorsjï mlend-e winter de koudst dien van 1709. Blijkt de 186-jarige pc houden, dan zal men ova uit de waarnemingen var richt te Kopenhagen, Bei .den aard van den winter k' len. In ons land zijn de mingen die van Zwanenb' Wij Tengevolge van het aanli weer lag er een flinke laai kleine waterloopen en kanai| in de Maas en de Sarnbre dc sen de scheepvaart zoo niet i lijk maken, dan toch op eeii wijze belemmeren. Met het zooveel mogelijk! van deze bevrijden, werden de sluize Malades, op de Maas, bij N steld. Zij kónden echter niet gesloten tengevolge waar va fel daalde dat een sJeepboo; dene schepen vast liepen, geladen m«t zout en steenk zonken. Waar de dooi thans is wordt in het Walenland vi mingen gevreesd. Het wild blijkt ,in de A van de koude en den sneeuw ledien. Overal in do dorpen, wl fazanten zich tot in de tuin heeft men er honderden geva reebokken en everzwijnen dool opgejaagd, verlaten de wou-de rond tot in de onmkM(eliïjke i dorpen en steden. In eeiu del van de stad Namen heeft m maakt op een everzwijn en oo venbrakel (Braine le Comte) kilometer van Brussel, is een c digen neergeschoten. Een 2eldzaam staaltjy va De Notaris E. C. VAN DISS Goes, zal op des nam. 3 uur, in de „Prins' Oranje" te Goes, voor zijn princij publiek verkoopen Onder 's-Heer Abtskerks, ter pla Baarsdorp, in Hubretse Merken, I. 2 H A. «9 A 13 c.A in pacht bij dhr. P. Buijsrogg Kloetinge, tot 25 November 1' II. 2 H.A. 76 A. 81 c in pacht bij dhr. Adr. de Winter te 's-Heereuhoek, tot 25 Noven 1931. Nadere inlichtingen te bekoi ten kantore van den Notaris. Notaris A. TH. VERBIST te Gi is voornemens ten verzoeke £v principaal, op des voormiddags 10 uur, te Goes, net café „Het Slot Oostende", in het openbaar to verkoopen; iu de gemeente Kruiningen, Bouw- en Weiland in de gemeenten lerseke en Schol" Bewoond door dhr. N. RIJK Czoo groot 40,79,19 H.A U03 Gemat en 286 Rot I v '"i. perceclen, ver chillende con D1Ijatiën en iu massa. 9612-i Aauvaardmg 1 Maart 1926. H, Boekjes met kaarten verkrijgbar) kantore van den Notaris, Land verkslraat 42, alwaar tevens nadeij

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1925 | | pagina 2