NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VODR GEHEEL ZEELAND J DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS RT EN SPEL DONDERDAG 10 DECEMBER 1925 Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND DUITSC.HLAND BELGIE ENGELAND ITALIË RMMKRUK ZWITSERLAND AFRIKA CHINA BINNENLAND SOHb dOUNANT onder ADVERTENT1E- i als een visch op het e kwijnen en sterven. voor geest en hart. {De It: 't Gesprek met (Rafael tfS. O.)feint Paulus (Ge. 1); De kringloop naar het luning)Katholiek leven en ►lier)De vreemde kaaner ag); Een christen (|Jos. Pan- Jan Schonk (Th. JOie Jager) en).'Een Vlaamscbe creatie 't Geestelik boek (M. Mo- Nederlandoche boekerij Schoolexamens en zielebe- Mo'ller). 1 Jannen a dei en Vrouweneer. lecember-aflevering, heiJ van haren fc-estdagl bo oks, hoofdredacteur van dit onbevlekte Moedermaagd in e strijders van voor „Eer n bidt, gedachtig: aan zijin d en de menigte der vijan- ïherming af. Jn een tweedp t dezelfde schrijver huldo Henri Borel, tooneelcriticus le „Vaderland", die openlijk urïde verklaren „men moet ene niet ten tooneelq brengen laring tegen aanvallen van iche zijdie durfde volhouden, ikel van zijn hand draagt tot ►eten eens naar Rusland Mj- eist een ernstige Waarsehu- igenen, die meenen, dat men met de goede zeiden niet zoo ft te nemen. Verder bevat ïg, behalve andpre artikelen e uiteenzetting van hetgeen ioseoopwet omtrent filmcen- rijft. riet artikel danken mj gewaardeerde medewerking r. heer Bemelmans, directeur raai Bureau, van „Voor Eer een rijk voorziene aflevering. L. S. ter spart in Zweden. het eigenlijke vaderland van >rt in al haar vertakkingen. d,at men in dat land alle van wintersport ivt den zich tracht te lokken naar litige oorden in de omgeving lm (Skargard) in 't uiajcstu- irliö enz. Zooals bekend is 'ordische Spiele" te Stockholm :u van 614 Februari ,1926. niging; tot bevordering vaat euverkeer te Stockholm heeft Duitsche taal samengestcl/fi Zweden als wintersportpara- iit djOen zien, vol illustratie: waardige bijzonderheden om ml en omtrent het Iskiloopen, inrijden, de paardenrennen enz. lotellijst en een Jiitstapjeskaai't lm en Gothenburg uit naar iportplaatsen daaraan is toe- in d wordt deze keurige oor het offieieele reusburcau ,che Staatsspoorwegen, gevej- sterdam, Visschersdam 7 (vo lger de heer Louis Hannel). SËRLIJKE STAND r de maand, November). ENHOEK. Gehuwd: IS. Cor- n, 24 j- jm. en Dina Raas, i 1. Jacobus, z. v. H. Vermï iVinter; 26. Johannes, z. v. J P. Blok; 28. Laurus, z. v. A tende en M. L. van de Voorde- n: 11. Marjnus RcntmeesW iuwd. 3NSZAND. Gehuwd: 12. Ca sse, 24 j. jm. en Janna {yai j. jd. 6. Magdalena, d. v. Marin» ia en 0-atharina Kloosterman d. v. Jacobus de Jonge en Col dijk; 19. Cornells, z. v. Aal Leeuwen en .Magdalena B'l Amtonia-, d. v. Adriaan Sim»1 elia Smits. in: 18. Cornells Polderdijk" ran Maria Theresia, Buijse; 'j ersluijs, 89 j., wedn. van 1» riend. 'INGE. Getrouwd: 5. Pieter® 25 j. jm. en Anganieta AdrnS 24 j. jd. onljangs tp Goes. 1. Frans, z. v. Adriaan Jwj linde en Pieterncltja do Dk- Adrian®, d. v. Siman BekkS'. harina de "SWitte; 10. Nee® b van Dal en en Janna Nij--1'1 ac.ob, z. v. Matthijs van ohaoma op 't Hof19. ïgenis Minnaard on 0,9-thaTi. por; 24. Maria Janna, z- Marinus Vessels en Corn8 Hubertus, z. v. Norbertut' en Anna, KAtharina ApoJ1* ND .BATH. Geboren: 9, d. v. Adri,a,nus Rovers en®»1 jtthijsse; 10. Martinus Clorn z. v. Marijnus Hommel en b» na va.n der Jagt; 29. Fra"c' d. v. Johannes Geer se t>a NUMMER 145 21 sir JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Radactla an Administratis i Waatslngal, GOES Intarloc. Talafooni Radactls an Administratis Telef. No. 207 Bljkantoori MIDDELBURG, Markt t an 2| Telafoon No. 474 Abonnementsprijs f1,SO par drla maanden, bij vooruitbetaling Advsrtantiin van 1 tot 6 ragals f 0,90, alko ragal maar f 0,16 Contractregalprijs, ta baglnnan ait 600 regels, beduidend lager g^GOTE WAARDE UH PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN V De diepere beginselen. Het mag als een geluk bij een ongeluk' beschouwd worden, da,t de ministerieel^ crisis vrucht van anti-papistisöha drij verij gevolgd door het aanbod van, mr. Merchant aan de R.-K. Staatspartij tan' met Vrijzinnig-Democraten en Sociaal-De- mccraiten een regeringsmeerderheid; te- vormen met als resultante een rose-rood- zwart kabinet, de gelegenheid; heeft ge schonken om voor gansch de natie te doen uitkomen, dat het verschil in dieper© bot- giusrlicn tussclien de Sociaal-Democrati- sohe Arbeiderspartij en de R.-Katholieke Staatspartij liet aan laatstgenoemde on mogelijk maken met de rooje broederen samen. te werken. Het waardige Katholieke orgaan der Amstelstad „De Tijd" heeft in- een zijner jongste nummers dat verschil op uitmun tende wijze belicht in een hoofdartikel waarvan wijl de passage waarin flpit ver schil wordt beargumenteerd, aan onze le zers hier voorleggen „De diepere beginselen! „Aan heit. socia lisme ontbreekt de band met. de eeuwig heid, en d,e kracht van het Katholicisme is die nooit verbroken band Jnet het eeuwige", aldus uitte zich de stervende socialistische schrijver Heyermans. Inder daad, Socialisme en Christendom ver schillen in hun grondstelling aangaande het wezen van den mensch. Het socialisme aanvaardt in den menscih geen. dubbel we zen, dat uit ziel en lichaam bestaat, noch een innerlijken strijd tusschen goed en kwaad, dje wordt uitgevochten tus schen hun geweten en d,-e booze driften. Het Christendom1 aanvaardt den mensch als dubbelwezen en beschouwt zijn bedor ven innerlijk als bron van het kwaad. Socialisme en Christendom verschillen ook in hnn einddoel. Het socialisme wil een -economische veflossing. Zijn aardsohe geluksleer streeft naar de genotsmoraal, is aardsch en zander vasten maatstaf. Zij is niet door allen te oereifcen en, blijft ©en twistappel. Het Christendom daarentegen wil de menschheid zedelijk omhoog Voe ren. Het streeft naar een vervolmaking der heele menschelijke natuur, die Voor allen bereikbaar is. Hiet aardsche 'blijft voor haar een groeien en rijp worden. Het geluk is niet alleen doèl, maar ook ge volg; het wordt op aarde nooit geheel, maar pas hiernamaals volkomen begrepen de mensch zal op aarde - slechts in zoq- vërre gelukkig zijn, als hij innerlijk vol maakt is. Socialisme en Christendom verschillen voorts in de wiegen om nun doel te be reiken. Het socialisme gaat van buiten naar binnen; het meent, dat een. econo mische omvorming door een zedelijke Zal worden gevolgd. Het Christendom giaat van binnen naar buiten: van ee verande ring van het innerlijk verwacht het een omhoog-voeren der menschheid. Socialisme .en Christendom verschillen eindelijk in hun beweegredenen van bun delen. Bijl het socialisme is dje beweeg reden de klassen-eigenliefde zonder haar tegenpool: de algemeene naastenliefde. Door gemis aan de hooge samenvatting) tusschen deze twee kent het socialisme geen oplossing- voor (wat 't no-emt) de te genstelling-: klassenhaat en klassenliefde. Het Christendom echter vangt eigenliefde en naastenliefde in 'n hoogere eenheid sa men: liefde tot God. Indien men in die fundamenteele geschilpunten goed in het cog vat, dan erkent m<en de juistheid van Mant' bekende uitspraak„Christendom en socialisme verhouden zich tot elkandjer als water en vuur." wij 29. Alida Janke, d. v- berdink en Maria n» 1 Irn: 7. Marinus Bl'iek, aSl n Jozina Otte, daarna v0,nTJ Jalraven; 21. Adriaan van DJ j., geh. met Ida PhiUpse' van de Griek, 76 j., wed®- v,an Burg1. A Wij zeiden in een vorig overzicht, dat Turken Turken blijven ondanks hun ver- nisje van vooruitstrevendheid, d.w.z. lief hebbers van het kronizwaa-rd vooral als het. tegen de christenen gaat. W,at hebben b.v. de Armeniërs al niet van de Turken te verduren gehad. Overal waar in het 'Turksche rijk! de christenen in de minder heid zijn, moeten zij het vroeg of' laat ont gelden. Thans worden de christenen, in het Xrakgelbied Vervolgd. Maandag j.lt went! m het EngelsChe Lagerhuis, den Minister •Van koloniën gevraagd of de regeering mededeeling. heeft ontvangen, dat verschei dene duizenden piirlsten-vluchtelïingein, na allerlei ontberingen te hebben geleden-, erin geslaagd zijn de grens te pas- sneren/ on Irak' binnern. te treden, waa® 2il in deerniswekkfenden toestand arriveer den. i Ormsby Gore, de ondersecretaris voor Koloniën, antwoordende namens de regee- 'ing, zeide, dat berichten betreffende .de portatie van Christenen op groote schaal, ondernomen door Turken oaHmidci^llïj'h ten noorden van de voorloopdge grenslïjta van K|ik, den minsteir bereikt hebben. Na zich van de juistheid dier berichten, afkom- stig van de overlevenden .der Irakbdhp vluchtelingen, overtuigd te .hebben, heeft Chamberlain zich direct tot den Raad van den Volkenbond gewend en Verzocht om een bijzondere zitting ter, bespreking van ieze aangelegenheid. Als gevolg van deae zitting en gedocumenteerde bewijzen, i® den vorm van verklaringen vain beëedigde ooggetuigen, welke hij] in staiat iwas aan den Raad over te leggen, werd bespoten zonder verwijl een bijzondere VoUkenbomds- commissie te benoemen, die een onderzoek in loeo zal' hebben in të stellen. Ee.nl bij-. zondere commissaris heeft sindsdien eenjgfe' weken in den omtrek doorg-ebracht, en het verluidt, dat hij thans telegrafisch aan Genève rapport heeft uitgebracht, welk! rapport binnen korten tijd door den, Vol kenbond gepubliceerd zal worden. De vluchtelingen bevinden zich thans ten ge tale van 3000 aan de grens nabij Mosoeli. De regeering van Irak doet haar uiterste best lien naar haar krachten hulp te ver- leenendoch tenzij spoedig op grootere schaal hulp wordt verleend, bestaat er voor een groot gedeelte der vluchtelingen nauwelijks hoop, dat zij den Winter zullen overleven. In antwoord op- verschillende andere vragen zeiije Ormsby Gore nog, dat de En- gelsche regeering alles doet, w,at zij kan, doch dat er nog m-eer hulp noodig z,al zijn. IntusscJlien st&at de Turksche regeering niet meer op zoo'n onverzoenlijk staiadpuhlj inzake de Mosoelkwestie. Opmerkelijk' is het bericht uit Konstan- tinopel over een verrassende zwenking bij' de Turksche regeering, die nu bereid ;s ornl met Engeland een compromis te sluiten. De reden voor deze plotselinge zwenking moet in den ernstigen biomenlaitidsciheii politieleen toestand zijn gelegen. Kem'al' pasjlj mioeti namelijk in breode lagen der bevolking door zijn krasse maatregelen, groote beroering in het leven hebben ge roepen. Deze opwindjtng is daarom te gevaarlijker, omdat zij1 geen veiligheids klep in het parlement bezit, daar de oppo sitie aan haar ontstemming geen uitiing mag geven. 't Is niet onwaarschijnlijk dat de Vol- fcenbondra^tl in het licht van d'eze feitem de beslissing over deze netelige kwestie, zal uitstellen, denkende: ,,'kbmt tijd, komt raad". De Volkenbondraad is jntussohen sinds Maandag bijeen. D-e agenda is te groot om in zes dagen te wordbn afgewerkt. D-e Raad zal dus wat -langer bijeen moeten blijven. Het Grieksch-Bulgaarseh conflict en de ecoFnomisblh$ vraagstukken van Oosten rijk en Hongarije komen het eerst aan de orde. De Raad zal zich vermoedelijk wel aan de rapporten houden, waardoor Grie kenland 'n söhadeliOossteUing aaln Bulga rije te betalen krijgt, Oostenrijk het toe zicht op zijn financiën verder zou ziete verminderen en Hongarije feemiiga nuttige wenken ontvangt. t Wat betreft het Griekfech-Bulgiaa-rsch. geschil bepaalde Sir Horace Rumboldt, d'e voorzitter der commissie van onderzoek' er zich Maandag' toe te verklaren, dat de commissie haar besluiten met algemeens stemmen heeft genomen. Er bestond igeori enkel verschil van meening tusschen. de leden. De commissie wensoht, dan ook geen wij'ziging in haar verslag te brengen Sir Austen Chamberlain, de rapporteur verzocht alsnu den raad twee leden aan te wijzen om hem bij het opstellen van het rapport bij te staan, daar de bevesti-1 ging van den vrede en de jurisp-ruidleinitia van den Volkenbond te belangrijk' zijn om de verantwoordelijkheid te laten dlruk- ken op de söhouders van één mian. Daar op wees de raad Hymans en Isjü laan, om met Chamberlain een commissie van rapporteurs te vormen. Tenslotte komt 'in den Vollk'enbolnlds- rafiid no'g! een quaestie van meer alge- meen belang aan de. orde: die van de be perking der bewapening, zooals het voor zichtiger heet dan vroeger, toep men roy aal van ontwapening lyirak. Over deze zaak zal nog heel wat geschreven en ge sproken worden» Paul Boncour en Lord Cecil besloten ,aan hun deskcundigen de redactie van een gemeenschappelijk me morandum toe te Vertrouwen, in verband met de voorgenomen ontwapeningsconfe rentie. En Maandag ontvingen zij de leidende figuren der Raadtecoinrnjssie ter voorbereiding van een plan voor een. eveh- tueele ontwapeningsconf'eremtift eenigc persmannen om! de gerucibteu over diep gaand meeningsvêrschil te ontzenuwen. Frankrijk1 en Engeland will on, de indu- strieele en financieel© vredeséffeotieven, d!i!e> oorlogseflfeptieven kunnen worde®:, in een internationale onderling© hulpregeling betrekken, maar Boncour wil dat hier omtrent definituieve bepalingen worden» gemaatft, eok! wa.t den omvang betreft, terwijl (Jecill het beginsel, neergelegd in artikel 16 van het pact van den Volken bond, voldoende acht. OptmerkensWaanH is dat Boncour in dit verband slechts repte van economische waarborgen en niet langer van militaire, waarom Frankrijk) vroeger steeds vroeg. Men bespeurt hier den invloed van Locarno. Overigens zijn van in totaal tien puf ten van het program er acht in volkomen overeenstemming tusschen Frankrijk' e®| Engeland geregeld'. De meeningsverschil- len hebben slechts op twee, zij het belang rijke,, punten betrekking. Over het algemeen acht men de kan sen, die een ontwapeningsconferentie heeft van te zullen .slagen, beter dap sinds langen, tijid. Het dagboek van RudWig II, De uitgever Riedinger te jVIunchen heeft onlangs het dagboek van wijlen Lud- wig II van Beieren, den Sn 18S6 wegens ongeneeslijke krankzinnigheid afgezetten koning, in het licht gegeven. ).n verband daarmee is een vervolging, tegen dien uit gever en tegen dengene, d,ie hem de ble.- scheiden had verkocht, ingesteld omdat, de gegevens op onrechtmatige wijize uit 'het' archief van het gewezen koningshuis/ gou den zijn verkregen. Het boek bevat ook het -geneeskundigl attest, op grond waarvan de koning! krankzinnig is verklaard. O. a. blijkt er uit, dat Ludjwig bevel had gegeven in Italië bandieten aan te werven om. dien Duitschen kroonprins gevang-en te nemen en hem in een lioï op- te sluiten. De Franseh-gezindheid van den koning .komt uit in klachten over Hen loop van den oorlog van 1870'71. Hij] betreurde de Fransche nederlagen en noemde Ver sailles door den intocht der Pruisen „ont- eerd". (N.R,Ct.) Ontploffing in een viiurwerk- i'abriek te Ijsemburg. Uit Frankfort a. Jf. wordt gemeld <lat het aantal slachtoffers van een ontploffing in de vuurwerkfabriek te Ilsenburg nog met zes gestegen is en iiu reieds 11 be draagt. Van de zwaar gewonden verkee- ren er nog eenigen in levensgevaar, die- dientengevolge nog niet ondervraagd kon den worden. De provinciale raad van Oost-Vlaande- ren die, met 76 ,tegen 5 stemmen en 3 onthoudingfen, een verzoek om1 subsid/ie ten bate van de anti-Vlaamseke jEoole des Hautes Etudes te Gent verwierp, heeft een toelage van 10.000 frank Verleietad aan de Vereeniging voor VlaamschA colle ges aan de Universiteit te .Leuven en een subsidie van 1000 frank aan den Vlaam- schen Toeristenbond. (N. R., Ct.) Het Ministerie. -Het bericht wiordt bevestigd, dat de eerste minister Poullet van dien vertrek- kenden minister Tchoffen de portefeuille van justitie zal overnemen en dat graaf d,e Liedekercke den heer Poullet zal op volgen als minister van economische za ken. tMsbd.) Onderscheiding. Be Belgische minister van buitenland- sche zaken, Vandervelde, ontving door bemiddeling van den Franscben gezant te Brussel het grootkruis van het legioen van -eer. (Msbd,) Rakhnis'brand te Huil» Een brand, feje 40 K.M. ver in den om trek te zien was, heeft te Huil Maandag avond een schade aangericht van 3 mil- lio-en gulden. Een van de grootste pak huizen van Engeland, d.at groote hoeveel heden graan, olie enz. bevatte, is daarbij in vlammen c-pgegaan. Fascistisch gewield'. Bë Italiaansche overheid is, volgens 'de „Msbd.", in den laatsten tijd in Zuid-Tirol een jacht begonnen tegen alle particulier onderwijs in het Duitsch, ook indien dit in particuliere woningen wordt gegeven. Aan de leeraars aan de Vakscholen is een circulaire gezonden, waarbij hun op dracht wordt gegeven de kinderen te on dervragen of wellicht onderwijs in het B.uitsch wordt gegevven. Degenen, die hieraan geen gevolg gev-en, worden toet ontslag bedreigd. Indien eenige verden king bestaat, worden huiszoekingen ge houden, waarbij' ook alle D'uitseh-a boeken, die gevonden worden, in beslag Worden genomen. Personen, die onderwijs in het [Ouitsch geven, worden, indien het geen plaatselijke burgers zijn, uitgezet of in Ue gevangenis geworpen, terwijl plaatselijke burgers met boeten worden gestraft. De schoolinspec teur Pini te Brixen, heeft last gege-ven. om' de Duitsche boeken in de schoolbibliothe ken te verbranden. Het spinnnagiegeval Martlia Moreuil. De Fransche regeering- schijht bijzonder gewicht te hechten aan d,e spionagë-zaak waarin dgie Engelschen met het 3?ransclhie meisje Martha M-o-reuil betrokken zij®. Dinsdgg heeft in de woning Van de 3 En gelsehen 'n langd,urig,e huiszoeking plaats gehad, die daarna voortgezet is In de kan toren van een maatschappij! voor Üraad- loQze installaties waar de 3 Verdachten werkzaam waren. Tevens is een oproep verspreid om' te weten te komen waar Martha Moreuil de laatste zes to'aanden, zoo mogelijk van dgg- tot dag, vertoefd heeft 'en getuigen worden opgeroepen tlie met haar- gedanst hebben. In fearij'scfhe uitgaande kringen droegi zij' den bijnaam „the Fox-troth girl". (N. Hi. Ct.) GENÈVE, 8 D-ec. (part. N. R|. Ct.) ..De Volkenbond.sraad hoeft heden achter ge sloten deur het rapport behandeld 'van de raadscommissie inzake de voorbereiding van d-e ontwapeningsconferentie. Het schij'nt dat* gèenerlei bedenkingen gjeuit werden tegen de voorstellen inzake, de be noeming en de werkwijze dezer nieuwe oom'missie, zooda-t men mag aanpemen dat d,e Volkenbondsraad weldra in openbare zitting deze voorstellen officieel zal be krachtigen. Naar men zegt zal ook Ne derland in deze commissie van Voorberei ding een zetel krijgen. D» Mosoiel'-k'wtestie. De -behandeling van .de M-o-soel-kwestie tlo-or den volkenbondsraad heeft Dinsdag tot een nog al ernstig! incident aanleiding gegeven. i Het advies Van het Ilaagsehe interna tionale gerechtshof was aato de orde. D-e Turksche vertegenwoordiger ver klaarde dat hij' de conclusies van het hof niet kon aanvaarden en den faad nog steeds niet anders dan alleen bemiddeeln- d-e, en geen arbitrale bevoegdheid kon toekennen. De raad! wilde daarna over het advies gaan stemmen, maar zooals te Voorzien was ontstond, er een heftig toeeningëver schil over de vraag, of voor de eenstem migheid, waarmee men het advies aanne men wilde, de stemmen van beidei par tijen in hetg eschil moesten meetellen. De Turk bleef hardnekkig op het stand punt staan, dat ook de stemmen van partij-en voor het bereiken dier eenstem migheid noodig waren. De zaak was zoo gewichtig, dat de voorzitter de Verga dering voor korten tijd schorste cm parti culiere besprekingen te kunnen houden. Na heropening werd er beslist, dat de stemmen van partijen niet zouden meetel len en werd het advies aangenomen met de stem van Turkije tegen. J)e Turksche vertegenwoordiger legde daarna een niet zeer duidelijke verklaring af, waaruit op dit oogenblik nog niet te zien is of Turkije bereid is tot verdere bemidde lingspogingen, waartoe de raad besloot. Ontploffing in een centrale op dten Rand. Dinsdagmorgen heeft een .hevigs mijn- gasontploffing plaats gehad; in een cen trale der Vereeniging van d-e [tlandmijnem b'ij Johannesburg in Z.-Afrika. Een aan tal .machines geraakte onklaar, zoodot de goudjwinning in het grootste deel van de mijnen aan den Rand moeist) gestaakt wor den. Op het oogenblik der ontploffing] werkten in de buurt geen to'enschen, zoo da-t er geen persoonlijke ongjelukkeni Voor gevallen zijn. f D|c paniek' in Moekden» Het R. O. bureau verneemt pit Tokio, dat, blijkens de uit China ontvangen tele gramtoen, de terugtocht van de strijd krachten van Tsjangtsolin een ernstige verslechtering van den toestand, is Inge treden. D-e berichten uit Moekden behel zen, dat in de hoofdstad Van Tsjang-tso- lins heerschappij»gro-ote opwinding heerseht en dat een deel van de daar woonachtige Japannes gevlucht is naar Korea. 'Verder w-o-rdt vermoed, dat Tsjang-tso-lin zelf naar Japan zal vluchten. D:a.t Zlo-u dan be- teekenen, dat M-o-ekden zal worden prijs gegeven zonder dat er om' wordt gevoch ten. Be offieieele non-interventie-politi-ek vaal Japan wordt gecontinueerd. Een vermeer dering van de Japansche strijdkrachten in Mantsjo-erije zal vooreerst niet plaats vinden. Korte berichten. Uit Genève wordt gemeld, dat in 'de maand Maart een speciale zitting Van den Volkenbond zal word,en gehouden om te beslissen over de toelating van Duitseh- land. i Turkije heeft door zijn Vertegenwoor diger in Denemarken 50 vliegtuigen doe-n bestellen. Bp machines zijn van een 400 P.K. motor voorzien. De motoren kullen door een fabriek uit Beieren geleverd wor den. i MS KABINETSORilSiTSu Een opdracht tot kabinetsformatie aan dr. ,De Visser. H. M. de Koningin heeft JDjinsd#^ ten paleize te 's-Gravenhage dr. J. ÏTh. dje Visser, voorzitter der c.-h. fractie Jn d,e Tweede Kamer, ontvangen en hein op: dracht gegeven to,t vorming: van een par lementair kabinet. j De heer De Visser heeft verzocht die apdraeht in beraad te mogen houden, doch begon reeds aanstonds met het houden van conferenties. Nog een advies. Kaar de „Standaard" meldt, heeft 1.1. Woensdag ook mr. Córt van der Linden' met H. M. de Koningin een onderhoiujcf fr* tafel O rT nmm JM -riT Naar aan d'e „Maasbode" v.an uiterst bevoegde zijde wordt medegedeeld, is heb bericht, dat de Koningin den Minister van Staat, mr. Gort van der Linden ten paleize Het Loo heeft ontvangen in ver band met de crisis, van allen grond ont bloot. D|e houding van den lieer t'ol'ijn. In een „driestar" van de „Standaard'1! lezen wijt: Onze inlichtingen wijkenop het efit, dat d-e Minister-president van heit oogenblik af, dat het conflict is ontstaan een volkomen passieve houding aanneemt, omdat hij van oordeel is, dat er in den' grond der zaak slechts een geschil be-i staat tusschen de Christelijk-Historisdhen en R.-Katholieken, 'en het herstel der breuk tusschen die twee alleen op zijn weg zou kunnen liggen, indien hij1 daar toe uitgenoodigd mocht worden. j Bespreking der rccht-sclic Kamerfracties. Maandagavond heeft in het gebouw van de Tweede Kamer een bespreking plaats gehad van enkele vertegenwoordigers der reektsöhe Kamerfracties.. Ei«n vergadering; der R.-K. Kamerfractie. Vandaag heeft jpi afloop van de vengla- dering der Tweede Kamer in het Kamer gebouw een bijeenkomst jilaats van file R..-K. Kamerfractie. 0.-H. Kamerfractie. De Christelijk-Historische Kamerfractie kwam Woensdagavond in het Tweede Kamer-gebouw bijeen in verband; met den poli-tieken toestand. He Zomertijd. De heer Braat spreekt in een nota naar aanleiding van het versLag over zijn wets voorstel inzake den zomertijd als zijn mee ning uit, dat de doorandiere voorgestane methode om te verkorten., n.l. door de klok gedurende vele maanden per jaar inplaalats van 60" met 40 minuten vooruit te zetten voor het platteland, waar men den Am'- sterdamsohen tijd niet kan ontberen, oën bopelooze verwarring zal geven. De mea ning van eenign Tedsn-, dat dit wetsvoorstel! -overbodig is. omdat een verkorte zomertijd! ook met de thans bestaande wet verkregen' kan worden is juist, aldus de heer Braa-t dochh oewel op' verkorting meerma-len bij' de betreffende ministers is aangedrongen-, 'heeft de ervaring in dezen ons slechts groote teleurstellingen bezorgd, In een bijgevoegde „nota van wijziging" stelt de heer Braat als tijdstip- van in werkingtreding in plaats van „met ingang van 15 Juni 1925": .„met den dag van hare iafkondiging". De m-eening d-er directie der Ned.< [Spoorwegen. Eenige beschou wingen ter kennis van d-e regee ring gebracht. Naar wij"1 vernemen heeft de directie der Ned-erlandsche Spoorwegen met betrekking tot de aanhangige wetsvoorstellen tot wij' ziging; van de wetten betreffende de in voering van een wettelijken tijd {gedrukte -stukken zitting 1925-1926 nos. 94 en 95) de .volgende beschouwingen en bedenkin gen ter kennis van de R-egeering gebracht. Werd h-et voorstel van den heer van der Waerd-en e.s. wet, dan zou dit beteeken-en, dat bij! invoering van den zomertijd, in België en Frankrijk met een Vervroeging van een nur en tegelijkertijd, hier te lande met een vervroeging van 4Q minuten niet alleen d-e naar en van D-uitschland loo- pend-e treinen 40 minuten later gelegd, maar ook die, welke naar en van België en Frankrijk loopen 20 minuten vervroegd zouden moeten worden. Men zou dan verkrijgen een, jyelijbtSjdigp wijiziging, zoowel van d-e treinen, die het .verkeer met Duitschland als van idie, welke het verkeer met België en Frank rijk bedienen en wel een verschuiving in verschillende richting, waardoor zeer ten nadeel-e van het reizend publiek een ver storing van de continuïteit in de dienst regeling zou worden teweeggebracht, groo- ter -dan ooit tengevolge van den zomertijd is noodig geweest. Het zou voor de Nederlandsche Spoor wegen ondoenlijk zijn om bij een dergelijke ingrijpende wijziging van den treinenloop tussohen d-e verschillende jannfen nog een eenigszins behoorlijk verband te behouden. Wil men overeenkomstig de bedoeling van het voorstel tot een toestand, geraken, die zooveel mogelijk tegemoet komt aan de. tegenstaaid-ers van den zomertijd, dan Zou dit, zender dat het reizend publiek daar» van de dupe behoeft te Worden, bereikt kunnen worden door met behoud van een tij'd|Sverschil van een uur den aanvang van den zomertijd te doen samenvallen, toet de invoering van de nieuwe jaardienstrege ling, zulks in 1926 op 15 Mei. Uit den aard der zaak Zou de meest be vredigende oplossing verkregen zijn, in dien in dat geval ook in België en Frank rijk tot invoering van den Zomertijd op datzelfde tijdstip besloten kon worden, doch daarop schijnt voorloopig geen pit- zicht "te bestaan. Het voorstel van den heer Braat zou, tot wet geworden, het gevolg hebben, dat om zich tot 1926 te bepalen telkens op de na te noemen data een diepstrege- V

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1925 | | pagina 1