Prima Geldbelegging. Prima Geldbelegging. Geïd ter Leers DE NATIONALE SPAARBANK ZATERDAG 13* SEPTEMBER 1S24 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT KERKNIEUWS Wegwijzer In het P/lissale. KERKBERSGHTEI^ uit het Dekenaat laddgfburg. MUZIEK Onderwijs LANDBOUW EN VEETEELT LAAISTE BERICHTEN SPORT EN SPEL MARKTBERICHTEN BURGERLIJKE STAND Afloop Verkoopingsn enz. Advertentiën. Geld ter Leers 0E NATIONALE SPAARBANK HET KERKBESTUUR VAN DEN H. HUBERTUS (Pastoor Alph. Lenders) te Maastricht, vraagt voor den bouw der Nieuwe Kerk op 3, 6 of 12 maands opzegbare losse schuldbekentenissen tegen nader overeen te komen rente. Rente ruim verzekerd. Geen Bank- risico. Koersverlies uitgesloten. Geen langdurige Obligaties. Aanbie- dingeft tot elk bedrag aan 58-34: Graadt-van-Roggenatraat 28, NIJMEGEN. houwwetenschap, en de practijik strijdige ■ycoiwaarden ziijn gesteld, moet naai* do overtuigingl van den. minister nog versterkt door nader ondervoet ontkenned be- aenfvvoord worden, In verband hiermede vervalt een be antwoording van de tweed© vraag. Voor zooveel noo-,dig, mpg© de minis ter hier nog beleefdelijk ,vorwijzen naai* zijn antwoord op dé vragen van hot lid der ICamor den lieer Kersten, mede betrekking hebbende op het hier behan delde onderwerp. Bcsniciteljjlke ziekten, liet aantal gevallen van besmettelijke blekten over tie weak van 31 Augs. Lot 'en met 6 Sept. bedroeg ju do prov. Zee land: Febiis typhoïdea (buifctyn-hus) N-etu- fcen 1. Roodvonk: Zontelanide 1. Diphte- ritis: Ouwerkerk 1. CM. Ct.) WEEKLIJ;S,T van 14—21 Sept. ZONDAG H. Mis Kfuisvcrhef'f'iUg, 2© 'gebed ei» laatste Evangelie van (elfen 14wï ZoUlag Oa, Pinksteren, 3e gebe|d) van dien1' [II. Gaest. Piraef. vaw het Kruis. MAANDAG H. Mis Zevie» smalrtanl .vair Miaria, 2e gebed II. Niuomeidtis, 3e gebed II. Geest. Cj-etll?. Praef. Miaxia, 1 DINSDAG II. Mis II. Cornelia qnl Cypria»us, Martelaars, 2e gebed H. Eu- phem ia en gezellen, 3e gebed- fl cunotis, (4e gebed II. Geest. .WOENSDAG H. Mis, Indyukking H. Womdelrteekcnien H. Franeiseus, 2e gebed! en Taaiste Evangelie van Quatertemper Woensdag, 3e gebeld' II, Geest. DONDERDAG II. Mis H. Joseph a Cupertino, Belijder, 2e gebéd) II. Geest. .VRIJDAG, II. Mis II. Jauuajrius, B'is,- sdhop en gezellen, Martelaars, 2e gebed en laatste Evangelie van Quatertemper-Vrij- Idajr, 3e geb-eid) H. Geest. 1 ZATERDAG H. Mis H. Eusta,ahius en gezellen, Martelaars, 2e geb©d' Qua tertemper-Zaterdag, 3e gebeft Vigilie, van den Evangelist Matthaeus, 4e gebeidpPaus, 5de gebedi H. Geest, laatste EVaifgel'ie yan Quatertemper-Zaterdag. Benaeminlg. Z. D. H. Mgtr. J. Blermaas, generaal <va» de Ciomg;riega.tie van St. Joseph (Mill Hili, Londen N. W.) heeft benoem® tot procurator vaif he,t missiehuis', St. Joseph te Roosendaal (N.-B.) d|einj zteejreerw. F,a- •.ther Arnold Witlox, voorheen pastoor van de !d|oor hem opgericlhte missiesitatic van bet II. Hart te Kakamega en sedert 1912 vrederechter van het diistrikt Noofd-Ra- .ivironJo in dje provincie Vjctorja Nyplnza JKcnya Colony Oost-Ailrika). Het Provinciaal Concilie. 1 1 In ,.St. Bavo" is het volganld schrijven opgencmen ty&n Z.D.'H. Mgir. A, J, Callier, bsscliop vla» Haarilem, gericht aar; de geestelijkheidL en 'de g'olloovigelu yalf Zijn bisdom: Wij brengen ter uwer kennis,; B, G.j dat op Maandag (diem 22en September a.s, en de volgeinidp Ragen in de Metropolitans Kerk te Utrecht co» Provinciaal Concilie zal worden gehoudpn-, w,a,arin die gods dienstige emi zedelijke blelangen 'duf Neder land s-he K-erkpi-oviiicie zullen worden be handeld. Opdat God(s onmisbare Zegen, cn het lic'ht van dein, H. Geest over dieze 'ge wichtig© Vergadering en ha.re ledfen mogen nederidlaleni en de bes'pT6kingen heilzame (vruchten mogen voortbrengen v©or Kerk en Godsd|ienpt, vragen wij' u, B. G., in dezie d|agte vain onmiddellijke voorberei ding veel te willen bidden. Met allen aandrang verzoeken .Wij U voor het wel slagen v,an het Concilie dikwijls |d(ö H. (Mis bij te wonen en de II. Communie te ontvangen. En zal dit Ons Schrijven op Zpnd|ag,l den 14en September a.s. in alle Kerken en Kapellen, w|aa,rover ,een Reotor is aangesteld, op id|p gebruikelijke, wijze van ■den kansel word(en voorgelezen. Gedaan te Haarlem, dun Ssten Sent. £924 f AUGUSTIN'US JOSEPIIUfij Bisschop van Haarlem. MJLDF.LBURG Parochie HH. Petras en Paulus. ZONDAG de HH. Missen te 7 en 9.30 Uur. Na den midjdlag 3 uur Broedersohaps- lot met Rozenhoedje. WOENSDAG, VRIJDAG en ZATERDAG jziijn quatertemper- geboden vastertdaefen. DONDERDAG, -'s Avonds 7 uur Lof '{.e-r eere va» het Allerh. Sacrament. VRIJDAG, 's Avonds 7 uur Lbf met pre dikatie ter voorbereiding van den aanbid- djngsdag op Zondag a.s, ZATERDAG van 5 uur af gel. om te biechten. GOES. Parochie II -Maria-Magdalena. ZONDAG. Uitreiking H. Communie om .7 uur. afa de Vroegmis en 9 uur. 7.30 die (Vroeg-. 10 uur de Hoogmis. 2 ,u;ur Catech. 3 uur Lof met Rozenhoed4 0. A en 7 jortf Patronaat voor de jongens. MAAANDAG en DINSDAG slechts één H. Mis om 7 uur, terwijl de H. Com munie ook om! 8 uur- wordt uitgereikt. WOENSDAG. "is 'Avonds 7 uur Lof met Rozenhoedje- ZATERDAG, 'sMididjags van 4 uur a£ biechthoorem 7 uur Lof met liozenhoedj(e. 'S-HEliRENHOEK. Parochie van den H. Willibrordus. ZONDAG. Feest van KruisverhefKngj. 's Middags geen Catechismus. Te 2.30 zij, de plechtige installatie plaats hebben van don nieuwen pastoor onzer paroclue, den zleereerw. heer J. Nuyen. door den aeei"- eei'w. beer D'eslen. D'e Parochianen worden diinpond ver- izloeht zooveel mogelijk bjj deze plechtig4 tticid tegonWoordig te -zlijln. en on dien dag vto.oral bij1 de II. Communie God te b;d idem. «lat HU den arbeid van omzien hieu wen geestelijken II er dei rijk rooke zege- aen. Elkeu morgen i« .6. uur wlorldt de H. Communie uitgemikt. MAANDAG, leest v'an de 'z,even smarten van Maria. WOENSDAG, VRIJDAG en ZATERDAG Izïjin quatertemperdagen, dus geboden .vast ten- en onthoudingsdngwii. VRIJDAG, 'sMiddiiss 3 uur Lof ter sera v. d. II. Maagd Maria. ZATERDAG. ;s Middags va» 3G uur gelegenheid om te bleekten. De Arminaesteris zjiUen delae week bijt de jRanochianen rondgaan om de liefdogiif-i feil iu lo zamelen. HEINKENSZAND. Parochie van den II. Blasius. ZONDAG. 14e Zoüdag na. Pinksteren. Feest va» Kruisheffiimg. 6 uiir Ciommunie- TOikiDg, 7 uur Vroeg, 9.30 Hoogmis 'iS'Nla middiggs 1,30 0,aitech. 2,30 Lof ter eere v. d II Gerardgis, wiaaruu, vereeriing' v Jd reliquie. Diezie week Catechismus volgens aef woonte. WOENSDAG, VRIJDAG err ZATER DAG quatertemper, geboden Vasten- cn onihoudinigsldtageu. Dezer Ragen zullen de armmeesters de 'dj-ie maiantlielijks-cihe eol- leote la»gs -de liuizenj houdigu. ZATERDAG, -'s Midd|ags va» 24 en vhn 6—8 uur gel. tot biechten, 's Avonds 1 uur Marialol met Rozenhoedje. A.s Zondag cp-dpr beide HH Misseh cbllfecte vopr de St. Pietersperaning! Te vens zal het Kerkbestuur op diein ld|ag op- de gebreukelijke wijze zitting houdpiö voor„ het intnien der pla-a tsengel'dpn. 1 OVEZAND Parochie O. L.-VTouw Tenhemelooneming. ZONDAG. 14o Zondag na Pinksteren. Het feest vaa Kruisverheffing. Da H. Communie wio.rdt uitgereikt, om 6.15 e» na de Vroegmis van 7 uur. Om 9.30 de Hoogmis. Een kwartier na 'do Hoogtóiis Catech. -Om 2 jiur ^le- Kruj sw ég. WOENSDAG, VRIJDAG en ZATERDAG fe'ijin het de quatertempeidageu, geboden vasten- e-n -onthoudingsdaglen. Do gel-ooyigcn moeten op -die dagen, bij- Izjonder bidden voar do priesters en kloo-s- terlingen der H. Kerk. t ZATERDAG -om 8 uur gezl. II. Mis. als iaargetijde voor 'Adriaan Pieterse, in leven kerkmeester -dezer parochie, i's Avonds 7 u|ur Maria-Lof, da,arna biccht- bo-oren tot 8.15. A.s. Z-ondag de schaaleollecte tots-tsuni van -de R.-K. Pers. 'Die maandelij'ksche g'ez-. II. Mis van Re quiem voor de Zielcrust der O'uldea^ ^al plaats hsbbern op 25 September e.k. Fee-iuifci-t te Utrceht, ter eei-e vai»| ili' A.irlsliisscli op Het fe-estebneert ter gelegenheid van het 50-jang piiesterfeest van Z I> H Mgr. II. v m d Wetering, aartsbisschop A7an Utrcdit, ofieit Wioensdaig'avond in de groo- te za,a,l van' Tivoü, plaats g^eliad, vioor eenl t|3jrij'k' publiek, waaronder zicih vele auto riteiten bevonden: do cJonimissarïs vaQ H. M. de K icmingin m'r, "s-Jaciob, de bur gemeester nir. Eo-ekema Andraea, de w'et- huu'-d u-s Smulders en Meyer, de voorzitter van de Tweede Kamer, mr dr D A P N Kooien en mevrouw Kooien, da ministers Aalberse en Van Swaay, kolonel Bueno d: Mosqmta, overste Visser en tal van g-ifsoelijkien, o.W. mgr Van S-chaik. mgr Eras e a Toen d" a:a^ts'b|lssclhop, versebeen, verhie ven alle aanwezigen zich van hun zit plaats 011 het orkest speelde! onder leiding van. Jch. W.injiub-st een kort pleohtiei. ViOt-rspel Na een inleidend w-o-ord van den, voor zitter \on het [uitvoerend- pomilé, trad mr. idr Kooien naar voren l-ott het ho-u-den van een voortreffelijk verzorgde feestrede, die een half uur duurde, doeb| door vorm' en inhoud tot het einde dé aandacht ver mocht te boeien. Dc spreker gling het vrome, ciaadtiido lovcai van den KerUvprst na, herdacht -alles wat er onder het testuur van den aartsbisschop tot stand! giekomen is, wat d'e kerkvorst met Zijn glavem wam,' hoofd en hart a exri-üht heeft op velerlei g'ebied'. Voor het muzikale gedeelte van -den avond was de medewerking verkregen van Mi,a Peltenluirg-, mej. Bollen (een Utreöht- scihe sopraan), mej. Dolly Reyers (alt) Louis v,an Tulder» Max Kloos, een 300-tai Utrochtsche dames en heeren, 20 jongfeUs viin liet koor van da Kathedraal' en liet Utreeihtsche Stedelijk: Ookesj, alles onder leiding van Johan IWiniiubst, dïQ ook de Feestcantate gecomponeerd heöft op een door Bernard Vei-hoeven gesclu'even tekst. De uitvoerenden hadden het moeilijke tverk' m hun macht. Het( geheel' slaagde -onder 's ciomponisten bezielende leiding hij- zender goed; orkest cn solisten heblben daaraan veel bijgedrag-en. N-i de p,auae zijn er twiect werken ten Igjéhcnre gebTiicht van den pTiester-compo- nisten bezielende leiding' bijzonder goed; erk'Est ,en solisten hebben daaraan veel bijgedragen. Na die pauze zyh er t'wéct wierken ten giehoore gebira-cht van den priester-c»m- p-onist Mgr. van Bichaik': „Op een Pries ter" van Gu.ido Gezelle voor sopraan cm tenor nrét orkest, cn Te D-eum! la-udamus voor kool', solo-kwintet cn orkest. Teen de laatste actoorden van den Lof zang" Iwicgglestorver. w'aren, is dki jubilee- rende Aartsbisschop- op het podiumi gie- kolnren, oan met een krachtig-c de zaal geheel vullende stem uilen te Bedankjen, hen die voor het tot stand klonten g'e'wlerkt cn (hen die tot het welslag'en! van dezlen feiestavlon'd 'zioovieel bijgedragen hebben, ook om- zijn erkentelijkheid te bletu|i.g;en «au Hfe autoriteiten. Wier fegcnwioordig'heïd Mgr. ioj)' hoog-en prijs Ii-eeft gesteld, O-oid da componist Mgr- 'J A S van Sc'haiik is levendig gehuldigd, terwijl de cuimpioinist-idjrigejnti "Winhuiblst met een fraaien krans vereerd is. Dcnderdiigiavond is een tweede, een volk'suTvocïitfg! gegeven, mede in t®gen- woordl'jjicia van den Aartsbianschop cn a'an verschillende autoriteiten onder wie ditmiaal tie minister-president en de burgle- meester van Hilversum werden opge merkt. Dr. Ariëns sprak da f'ee-stredq uit en Mg'r. van d'e Wetering sprak! na afloop aveldei-oin -een haxtelijk 'ïwjoord van dank. Beide avonden zijn dan ook! succesvol gie- daapld, Vakschool visor Meisjes le Goes. I Blijke»s de a-dlveirtentie-, vooi'komtende i» -dit nummer van ons blaid, Wegiinnrau de »ieuwe cursussen- 1 October. Bij v,ol- doen>J|e Idie-elname -zullen o.m. ook eur- susse» worden gegeven in Kantklossen en Ba-bykleediingt Tevens vestigen wij nogmaals de aanldlaOht op d'on 2-j-a.rigen MidctagCiursus (4 (middagen in de Week'van 25 uur,) voor meisjes, die niet in -die ,gé- legieijheid zijn, 'die Dagsdh-xl' te bezoe ken-. Op -dezen cursus wordt anlderwijs' ge- geve» in: Linnennaaien, Costuum- ifaaien, VersteLIIen, Koken, Gezondheids leer. Warenkennis, Toekenan en Wias-ch- beliaudehing. Nader-e .inlichtingen geeft d|e Dircc- tricie. Tot de le klasse dor Avondschool yoor Niivcrneidsouderwijs te Middelburg werden to.egebiteii: 0. Anthoimissé; P. Boermia; W. B-oone; J. P. B-osdijlIc; P Cprnaiisse; T. Dirk'kc;' J. Dingeittaii.se; C. I. van Dooraam; I. G. van Dijk; J. P Fiipse; O. GillislsenIn C. Guttelin»; M. van Helleman; J. Heii- dtiikse; J. C. Hcndritee; P. Jattse; A. J-a'cobso; W. Jo"ias.se; C. Joos,se; W-. Jon- Be|ii,er; J. Klap; W. Kingimatts; A. L. ICnaape; P. A. de L-ango;, C. van Lan- (gcraad; A. P. LindeübeigG. van Lo-o; AI: J. Mesii; W Moêi'cüier; M. Molhoek; P. NeVe; IA. Pa.auwe; J. Pauwe; (W (I. Petiet; C. II. Polderman; L. C. Poot;; J. L. Rem-igius van Hec-ke^A. G. v'an Rjiol; J. de Schrijve1]'; L. J Stevens©; W. A. Streefkerk; P. A. Torbeijn; P. WalraVete;; C. A. van der W.etel; P Willetms; P. de Zeeuw; G'. J. II Zeïjg'er en P. Zouter-1 veile; allen 'té Mjddaibiirg; W. A. Goed hart; P. de .Kam' .en J. da No-oijfer te O. 011 W. Souburg; D. ,C. Klaasjse eti Ai. d'e Priester te Koudekqrke; P. D-eH-eboke 1.0 N. en St. Joosland; u. PI. D-aiddse en. J. Walraven te St. Laurens; L. S-ujunnond te Gapirlge; A. Clarissc en A. da Poort© Xe Se.rooskerlc© (W.) ©a C. Verton t© V-eerei SAS-VAN-GENÏ. Op het examen voor (hét Politie-diploma v.an de" „Algem-ee-nen Neiderlandsclien Politiebond" verwierf d-e heer C. Beekman alhier het diploma, ni-et aanteekening. AARÜ-ENBURG. D-e Miüo-school zhl teruggebracht worden tot een school voor gewoon lager on-derwijs met drie leer krachten. Het overige personeel gaat op wachtgeld. (Z.) Examen piolitio-dllplema, A'Jg'. Ncld. Pclitiicliijiid- Diplomlst met aanteek'eiuin.g! verwierven: G: A. II. van Bijlcvel-dt en H. Feikens, ib-eij -don Middelburg'. Jaarboek' 1921. Verschenen is: „Jaarboek' van het on derwijs en de opvoeding der R.-Ki jeugd in Nederland en Koloniën 1924". Even degelijk van inhoud als -eerbiedwaardig Van -o-mvang' het kloeke- boekdeel beyat niet minder dan ;922 bladzijden, vormt liet °en onvolprezen encyclopcdie „vade mecum", güds en wegwijzer v,oor iedereen 'die z e'ii éjji onze katholieke paadagogie eu ons Katholiek ond-^r'wijs ho-o-Wel j-n hun geli'-el als in de onderdeelen, Wil op d® hoogte stellen. Behalve van verschillende gjrav-ures die der tekst opluisteren is h-et liegen,over -d- tudpngina. voorzien van e-eii welge lijkend portret van onzen H. Vader Paus Pius XI met een Fransch) ond-ersohift, ge dateerd 8 October 1923 Waarin Z. Heilig heid' directie en medewerkers van hst Cen traal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding den iapostolischen zegen verleent. De „Spi-egh-el Historiael" 'is ook' nu, gelik in de twee vorige jaarboeken de „p-ièöe da resistance" met even waarde volle als kloek en vaardig' geschreven ar titelen van de Cassianus Hentzen O. F. M over het Lager Onderwijs, van rec tor M,oll»y over het Nijverheiidjs-Onder- wijs, wla,axhij ongploof'elijk' en toch waar 'de gelijkheid nog ver te zoeken is die wij, Katholieken ons in de and-ero takken van onderwijs hebben weten te verwierven, en v(ah mr. drBends- S J ,over het Middelbaar en Hoog-er Onder wijs. De verschillendo rrflrieklein met hun ver-dieelmgien, -classifieatiëo, tabellen, adiress-en enz. zoolwcl Nederland als de c-verzieesclhe gicwésten bétxeifende, zijn thans verrijkt met een uitvoerig) over zicht v,an ons universitair onderwijs. De .directeur van het Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding' waaraan wij 'dit- uitmuntende jaarboek danken, dr. Th. erlio-eyen, slaat in zijne voorrede den Icon aan eemer blijde voldoening) over 'de ontwikkeling! van ons R.-K bïj'zon- der onderwijs over het jaar 1923. Immers vermeerderde in dat jaar het aantal scho len vin het lager onderwijs met 102 het aantal sohoplgaankle jongens met 9833 en dat -de.r meisjes met 7275, zoodat thans op ciirc-n 1700 R.-K lagere scholen ruim 300.00G leerlingen zich' bevinden. Voor zeker is hier juic'hens stof cu een reden tot een „Dei Gra-tias", af blijft, volhouden en doorzetten de boodschap' Dit „Jaarbloek 1924" esrt de santen stellers, stelt de waar-de van ons Centraal Bureau in liet volle licht cn is 'd'e- schoon ste reclame voor het onderwijs dat Katho liek Nederland zijn kinderen geeft. Op de gehouden. Lanj-1- en Tuinbon,w- tentoonstelling te Zevenbargon behaalde djo ïirma Dl. J. van der Ilav'e te Ivap-ellei o.m-. een eersten .j»riis v.oor roz-en, eeni eersten prijs voor vruchten, twee eerste* prijz'en voor samenstelling weiland blij vend e'n 2- a 3-jaiige,n g'rond; e-en, eer sten Drijs yoor groenkraag' j,aapjesbieten, alsmede enkele tweede prijzen. (M.C't.) DEN BOSCH. In het voortgezet Pro vinciaal Kapittel d r Paters Cap-ucijnen wierden benoemd: tot Gardiaan te Sluis kil plater Ae'ciursius, tot Vicaris, pater Stephanus; tot Gardiaan te Rilland, pa ter Thcodosiius, tot Vjclayius, pater Elea- tlierijis. DEN IIAAG. De verliooging vin den accijns op sigaren Kal geen doorgang) heb ben; de reg'eerin-g m'oet voornemend zijn het l-inderolleeren van sigaren te doen vervallen. i (Msib'd.) DEN HAAG. De afkondiging' van 'het nieuwe bezoldigingsbesluit voor rijksamb tenaren kan over e-enigio weken worden tegemoet gezien. (MsWd1.) LISSABON, 12 September. (B-TA.) Radicale elementen, burgers en militairen, hebben -een nienlwe revo,lutie-pioging onder nomen. Zij' bestormden het ministerie vin oorlog en het Itelegxaafkantoio-r. De poging is echter misluk'f en de aan vallers zijn giearresteerd. De orde is hersteld. LONDEN, 12 September. (H. N.) Men verneemt, dat de regleei'ing te Peking er op- verzoek der mogend-heden in. heeft toe gestemd, d-e rivier iWjhiang Po, waaraan Shanghai ligt, evenals Ide stad z-eli', ,als ne.utrial gebied te b'eschoirw'en. Er zal een strenge oointróle op da soheepvaart op de 'Whang Po .worden uitgeoefend. LONDEN, (II. N D-e troepen van d,e-n gbiuvernerur v,an Mantsjo-erij'e rulcken thans t-egien Peking op, Avlaar da staat van b-eleg is geproclameerd. In de hoofdstad bevin den zich, nis de mobilisatie voltooid isj circ.1 60 000 man. De strijd in de buurt van Shanglh'ai duurt voort. GYMNASTIEK. Te Tei'Deuzen is een prop,agandaid(a,g gehouden vü-or ld(e gymnastiek en sport. Hieraan waren opk eeoige wedstrijd|num- mers verhouden. Hierbij wérdlen Ido.or de dames en h-eeren ladfen vain lde vereeni- ging- „Spartia" eeniê'e prijzen behaald en wel: ].e prijs 100 M. sujelloop, de heer G Addlink, tijdl 11 4/5 seo.le prijs 80 M. sntclloop mej. I. Lauwereins, tijd 11 4/5 sec.le prijs met aanloop hoogsprin gen (over lat) 1.38 M. mej. M, Deooster; le prijs speerwerpen 33.35 M, door dten heer F- Srihreuder, terwijl a-aU idte aldl-' spiranten een verrassing werd aangebo den vo,or hun werk. (.VI. Crt.) VOETBAL. GOES. Zondagmiddag/ zjulten op- het terrein aan den Polde-rschcn weg twee elf tallen van de Goesscho Voethalvereenf- ging te'gen elkaar -uitkomen om de besta spelers hiervan in hut coanpelitie-jelftal ta plaatsen voor het a.s. seioz-eii. MIDDELBURG. Op de gra,aalmarkt va» hedeni wtas die aanvoer ruim. Tarwe ï'15Ï22; Kr,oo»erwten f20F2)2- MaaUza-a-d f45Ï56; allies per 100 K.G Boter fl.10, aa» particulieren f 1,20. per 1/2 KG. Eieren! f 8, aan particulieren, 1' 9Ee»Jeiere,n- f 8, alles per 100 stuks. v«iting8verewnig:injE „Zuid-Bevel«nd" Peren: Trinmphe ide Viéine f'8f'20, Seigneui' d'Esp.eren 1 6f 10.,B-onneLouis-. so d'Avranehos 110l'2ö... Galabasse Ca- rafo-n f5—ff 8, Sou.v. :Mad. 'Treyre f9, Conferance f9, Williams Diuichesse ff 6 f 11, Bon Chretien William f.2—ff 4. Soiuv. de Congres 12—17, Maagdcparen f4—'£7, 'Sol-dat Labonreur ff3l'ö. Beurré Hardy 110f 16, Beuiré de Mêro- de f2f 6. .Eicurré d'Anranlis 114110. Beurré Lebrun 1' 4f 10, Be.urré WilheL mina f2f5, Beurré Duran-deau lf2 f5, Peiuné van iden Ham f6, Beurré d'Ajenberg' f5, Manie Lo-uisso f2ff 4, Vij'geperein f3f6, Jutteepren 410. Maisepijinperen f 1f3. Diainari'.peren ff 1 f4, Ronde Perzikperen 12fo.Schd- lebellen f 2—f 3, Herfst Berg.emotten f 3 f 4, Amclotten f 1f 3, Calleboutsperea f 1—f3, Kruidperen fl12, ''Afval .©a Kroetperen f0.1012, alles ner 100 KG. Ap-p-els: Transp. de Cronosls fl*2f21, Cox Pomona f5T12, Sterappels f8 f 11, Zomer Court Pendu f7110. Codjjn Kes!wick f9, Bismarok' 17fS, Keiz'er Alexander f 5f 6, S-igne Tillish f 7, Bau- 'mans Reineltan 5—.6, Jacques Lebe] f 5f 7, C-onstantijn de Groot f 8, Ganz'a- bout f4—f8, Honnsmuil £5f7, Gul- derling f4—f6, Reinette d'Automne f6, Paradijsappel 7, I.even d'Alma 58, Cilini fé, Eng. Winter Gold P-ei'main f 3—f 7, Grofzuux f68. Paesgood Non such f5f7, Clasieappel f3fö, Tujn.- Kloet 17f9, Zoete Kibbeling f57, Af val- en Kroetappels 12£4, alles per 100 K.G. Diversen: Tomaten f 1014., Pruimen 125, Snijbootien f9124. Groene B-ooneu fllf 15, Groote Aardappelen f35.20. Poters f3, Kriel fl1.50, alles per 100 K.G.: Rootte Kool £3—14, Savoij-ekpol f3.40, Komkommers f i— f2, -Augurken f0.15fO.32, Perziken f2f6, alles per 100 .stuks; Patrijzen "f0.37—f0.51 per stuk. GOES. Gebare»: Liauntje, do-ohter van Johannes d-e Dpau en Gorneliai Jaooba van Sjabben; Pieternell|a Elizabeth, doch ter va» Pi'eter va,n| Hese eu Maria TBiruel Ja»iiia Pietea-nelila, -dochter fyjaln Gerard LeieiodeTt Verhurg 'e-n Cathairina Janse; Maria Joliaito-a, -dodliter van Pieter Si-- mouse eu Catharina. V-ermcule. HuweiijksaïkoUdiging': Antonie van Poppel, w'eduwua.af. 50 jaar, Wonendie te ï'Ct-eyiii'gea en PetrioneUa. M.a.ria van Riel, j.d, 36 ja.ay te Teterittgem, on- laügs te Goes. f OU.lertiouwd): Aric Kousemakex, jm.,: 27 ja:a,r c» Adriania Zan^ee,. jidi, 27 jmar. GehuwdCoruelis Pieter van. dfaa Hoek jm. 26 jaar Cornelia, Pieternèlla Sin-, ke jd., 27 jaay, I j Overledeifl: Maatje id(e!n Hollander, oud 66 jaye»; le Venraij overleden, Johanna Maria- va» Hese, oud 13 jarein-, djpdhter va» J. vaia Hese (overleden) en van, A. J. -de Jo»ge, DRIEWEGEN. Vrijdag wend door no taris Pilaar te Goes publiek verkocht, bouwland alhier ,aan den Moolidiik, groot 1 HA. 65 A. 90 cA., aan M.ariti,usi Drijdijk ivoor f4250 per HA. is voor het geheel! f 7050,75. Ondergeteekendebetuigt hiermede zijn hartelijken dank aan allen, die hem gelukwen- schen aanboden of op andere wijze hun sympathie betoonden op 5 dezer. 9311 D. D. VAN DEN BOUT. Goes, September 1924. De Curator in het faillissement van JAN D£ BESTE, wonende te Ellewoutsdijk, van beroep koopman in Landbouwmachinerieën, brengt ter kennis dat door den E.A. Heer Kechter-Commissaris in voornoemd faillissement is bepaald le. dat de termijn binnen welken de schuldvorderingen moeten zijn ingediend, zal eindigen den twee-en-twintigsten Oc tober 1924. 2e. dat de Verificatie-vergadering zal gehouden worden op Za terdag den achtsten November 1924, des voormiddags te tien uur, in het Gerechtsgebouw te Middelburg. Mn. J. H. M. STIEGER, Advocaat-Procureur, Goes. GOBS, 11-9—'24. 91-22 Allen, die iets te vorderen hebben van-, verschuldigd zijn aan of be scheiden ouder zich hebben, behoo- rende tot de onder het voorrecht van boedelbeschrijving' aanvaarde nalatenschap van den Zeer Eerw. Heer A. D. SCHELLART, in leven Pastoor te 's-Heerenhoek, wordt verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór 20 September 1924 aan den WelEerwaarden Heer VAN DEURSEN, Kapelaa.. te 's-Heeren- hoek of ten kantore van Notaris BETH te Ovezaud. 44-14 HET KERKBESTUUR VAN O.-L.-VROUVV ONBEVLEKT ONTVANGEN (Pastoor II. S. Mölder) te Soestdijk, vraagt voor den bouw der Nieuwe Kerk op 3, 6 of 12 maands opzegbare losse schuldbekentenissen tegen nader overeen te komen rente. Rente ruim verzekerd. Geen Bank- risico. Koersverlies uitgesloten. Geen langdurige Obligaties. Aanbie dingen tot elk bedrag aan 58-34 Graadt-van-Roggenstraat 28, NIJMEGEN.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1924 | | pagina 2