Officieeie Kerklijst Sociëteit „V.O.V." MISSIE-ACTIE ,,Wij Katholieken" „Ons Missievriendje" de Tuin toegaéélijk, P. i. RIJK - Heinkenszaml eerste klas Manufadturen Religieuse Wen N.V. Algemeen Handels- en Assurantiekantoor C.SINKE, Kastelein Je Adres voor P. J. DC JONGE 's Heerenhoek. Wed. J. RAAS, „SLOT OOSTENDE" - GOES Bureau „Houvast" Alkmaar C. F. DE POORTER, Markt 4, GOES Dekenaat Middelburg. Advertenliën De Misstelen de Jeugd. GOES Goede consumptie - Billijke prijzen middelburg. Dekenaat Aardenburg. Heeren- en Boerenkleedirtg NIEUW! NIEUW! NIEUW! Uitgifte van Spaarcrediet-Bfieven, maakt U WEERBAAR tegen het steeds driester wordende ONGELOOF door de MAX BROCHURES te koopen en U te abónneeren op 368i 40 n" o 3 don zesilcn Zondag na Pinksteren. Epistel van den heiligen Paulus aan do Romeinen. VI. 311. Broeders! wij allen, die in Jesus Christus zijn gedoopt, zijn in zijnen dood gedoopt. Wij zijn dan -door den doop met Hom begraven om te sterven, opdat, go- lijk Christus door de glorie des Vaders ia verezen van den dood, wij ook dus wan' delen in een nieuw leven. Want indien wij in Hem zijn ingeplant door de ge lijkvormigheid aan zijnen dood, duS ziillè/l het ook door de gelijkvormigheid aan wij zijne verrijzenis zijn. Haar wij dat onze oude mensch met Hem is ge kruisigd, opdat het lichaam der zonde te niet zoude gedaan worden, en wij de zondi niet meer dienen. Want die gestorven is. is van de zonde gerechtvaardigd. Indien wij nu met Christus zijn gestorven, zoo gelooven wij, dat wij ook mot Christus zullen leven. Wij weten toch, dat Christ tus. die van de dooden is verrez'en, niet meer sterft, en de dood over hem geene heerschappij meer hebben zal. Want. dat H ij gestorven is', is Hij slechts eens ge storven van de zonde, maar dat Hij leeft, leeft Hij voor God. Dus ook 'gij,' acht u gestorven voor de zonde, maar levende voor God in Jesus Christus, onzen Heer weten, Evangelie, Marcus._ VIII. 1—9. In dien tijde, wanneer eene- groote me nigte bij Jesus was, en zij niét te etco hadden, riep Hij zijne Leerlingen te za men, en zeide hun: ik heb meedoogen mei het volkwant ziet, zij zijn reeds drie dagen bij mij, en zij hebben niet te -eten en zoo ik hjn ongespijsd naar huis laat gaan, _da.n zullen zij op den weg be zwijken; want eenigen van hen zijn van verre gekomen. En zijne Leerlingen ant woordden Hem: van waar zal iemand hen hier in de woestijn met brood kunnen verzaden? En Hij vroeg hun: hoe vele brooden hebt gij Zij zeidenzeven. En hij gebood het volk op de aarde neder te zitten. En Hij nam de zeven brood-en, dankte,- brak, en gaf ze aan zijne Leer lingen, om voor te zetten; en zij zetten ze aan bet volk voor. Zij hadden ook wei nige vischjes, die Hij ook zegende, -es gebood voor te zetten. En zij aten, en werden verzadigden zij namen zeven manden op met brokkelingen, die over schoten. En die gegeten hadden waren omtrent vier duizend, en Hij liet ze gaan. Wegwijzer in het Missale Weeklijst van 26 Juni3 Juli. Zondag 266de Zondag na Pinksteren B 8772de geb. H.H. Joannes r.n Pau lus B 1752; 3de geb. Octaaf H. Joannes do Hooper B 1753. Maandag 27: v. h. Octaaf v. d. H. Joannes B 17472de geb. ..Concede" B 736, 3de geb'. v. d. Kerk B 736 of v. Paus B 737. Dinsdag 28: H. Leo B, 1757; 2de geb. Oiiaaf H. Joannes B 17483de geb. Vigilie v. d. Apostelen Petrus on Paulus B 1759; laatste Ev. v. k. Vigilie B 1761. Ofwel: in het paars: Mis v. h. Vigilie B 1758; 2de geb. H. Leo; 3de geb. v. h. Octaaf. Geen Gloria en Credo. Woensdag 29: H.H. Apostelen Petrus en Paulus B 1763; Credo en l'raelaüe v. d. Apostelen gedurende het Octaaf B 35. Donderdag 30: Gedachtenis v. cl. Aoos- ■1 Paulus B 1769; 2de geb. H. Petrus ii 1770; 3de geb. Octaaf H. Joannes 1! 1748 Vrijdag 1 Juli: Van het Kostbaar Bloed O. ffi Jezus Christus B 1775; 2de geb. Ortaaf H. Joannes B 1748. Praefatie var het Kruis B 30. Zaterdag 2: Maria-Visitatie B 1732; 2de geb. H.H. Processus en Martinianus r» 1783. Praefatie v. Maria B 35. P. Vi KERKBERICHTEN uit het Ouders. Dames Onderwijze ressen en Heeren Onderwijzers, abonneert de kinderen op liet eenig maandelijks verschij nend Missie-tijdschrift voor kin deren. Abonnementsprijs slechts 1 gulden, franco per post toege stuurd, Zeer mooi geïllustreerd, bui tengewoon mooie Missiever- halen,Missieliederen,Gedichten, Raadselsenz. enz. Het eerste nummer verschijnt 1 Juli 1921. Voor een abonnement richt U zich tot de Administratie „Ons Missievriendje", Missie huis, Weert (L.). Tijdens de Missieteutóon- ttelling is voor de bezoekers 36t>8-20 Befëefd aanbevelend, parochie H.H. Petrus en Paulus. Zondag de H.H. Missen te 7 en 9.30 u. Ka den middag 2.30 Catech. 3 u. Broe;- dcrschapslof met Rozenhoedje. G.30 uur o'femng der H. Familie. Maandag en overige dagen de gewone Catechimus, behalve Woensdag. Dinsdagavond te 7 uur gelegenheid om te biechten. Woensdag het Hoogfeest van de H.H. Petrus en Paulus. Patroons onzer kerk, te vieren als Zondag, de H.H. Missen te 7 en 9.30 uur. 's Avonds te 7 uur Lof met Rozenhoedje. .Donderdag van 6 uur af gelegenheid om te biechten. Tje 7 'uur Lof ter eere van het Allerh. Sacrament. Vrijdag 1ste Vrijdag der maand, toe gewijd aan de vereering va-n het H. Hart, te 7.30 gezongen H. Mis, 's avonds te 7 uur Lof. Zaterdag van af 5 uur gelegenheid om Je biechten. VUSSINGEN St. Jacobus, Wjlhelminastraat Zondag. De H.H. Missen om 6 30, 8.3'J en 10.30 uur. Heden onder de 'H.H. Missen van 8.30 en 10.30 predikatie door een Eerw. Pater Missionaris en collecte voor de Missie. Geen Lof. Maandag 10, gez. huwelijksmis. Dinsdag, van 68 uur gelegenheid om te biechten. Woensdag, feest der H.H. Apostelen Petrus en Paulus, te vieren als Zpnd.ig. De H.H. Missen om 6, 7 en 8y> uur. De Hoogmis om 10.30, waarna de generale absolutie vpor de Tertiarissen. Om 7 uur Lof en Rozenhoedje. Donderdag, Intronisatie vaa het H. Hart op de Meisjesschool. Om 7 uur H Mis met algemeene H. Communie. Om 9.30 de H. Mis voor de leden der H. Kiudscbheid. Om 7 uur Lof ter eere van het Allerheilige Sacrament en Rozen hoedje. Vrijdag, eerste Vrijdag der maand. Om 7.30 gez. H. Mis voor de leden der Broe;- derschap. Om 7 uur Lof ter eere van het H. Hart. Zaterdag, van 59 uur gelegenheid om te. biechten. Om 7 uur Lof ter serf, der H. Maagd. A.s. Zondag, collecte voor de O.L.V. Kerk. Catechimus: Maandag, Vrijdag en Za terdag. Bijkerk: O. L. Vrouwekerk (Singel). Zondag is het Allerheiligste den ge- heelen dag uitgesteld. De W.H. Missen om 7.30 en 9.30 uur. Om 7 luur algem. H. Communie voor de Cungreganisten. Om 7 uur plechtig Lof. Dinsdag van 67 uur gelegnheid om te biechten. Woensdag feest van de H.H. Apostelen Petrus en Paulus. De H. Missen om 7.30 en om 9.30 uur. Donderdag van 67 u. gelegenheid tom te biechten. Zaterdag van 58 u. gelegenheid om te biechten. GOES. Parochie H. Maria Magdalena. Zendag: 6de Zondag' na Pinksteren; 4de Zondag van de maand. Juni, die is toegewijd aan de bijzondere vereering van het H. Hart. 7.30 Vroegmis; 9 en 91/j uur uitreiken der H- Communie10 uur plechtige Hoogmis om "Gods Zegen over de Missiedagen en het Missiewerk af te smceken. Onder beide H.H. Missen zal een Pater Missionaris een 'predikatie en een collecte houden ten bate .der Missiën; op een bijzondere wijze wordt deze col lecte in de milddadigheid der g;eloovigen aanbevolen. Het Lof is om! 6 uur. Maandag!.: 7 «n' 8 uur de gewone H.H. Missen'; verder voortdurend H.H. Missen van de E.E. P.P. Missionarissen. Dinsdag: des morgens als Maandag; des avonds van 6 tot 71/2 uur gelegenheid cm te biechten. Woensdag: Feestdag van de H.H. Apos telen Petrus en Paulus; te vieren als Zen dag: 7!/2 uur Vroegmis, 9 en $1/2 ,uaL' uitreiken der H. Communie; 10 uur plechtige Hoogmis voor de Missiën; verder voortdurend H.H. Missen van de E.E. Paters, Missionarissen; het Lof na do slot vergadering in de kerk' die om 7 uur begint. Donderdag: des morgens als Maandig; 6 uur Lof ter eere van het Allerh. Hart tot sluiting van de Junimaand; gelegen heid om te biechten na het Lof. Vrijdag: Feest van het Kostbaar Bloed O. H. Jezus Christus; tevens eerste Vrij dag der maand; 7 uur gez. H. Mis cu 6 uur Lof ter eere van het Allerh. Hart'; tweede H. Mis 0111 8 uur. Zaterdag: Feest van Maria-Visitatie. 7 en 8 uur H. Mis; 6 uur Lof; vanaf 4 uur gelegenheid- om te biechten. Verder biechtgelegenheid 'dagelijks vóór do H.H. Missen. 'Dc geloovigeu worden herinnerd aan het offer voor den St. Pieterspenning. HANSWEERD. Parochie Maria Onbevl. Ontvangenis. Zondag, 6de Zondag na Pinksteren. Ouder de H.H. Missen zal een Eerw. Ta ter Missionaris preeken over de Missies, en zaï er een collecte ten behoeve der Missieweek te Goes gehouden worden 1-30 uur Catechismus; 2.30 uur Lof. Dinsdag 57 uur gelegenheid om 1c biechten. Woensdag: Feestdag van de H.H. Apos telen Petrus en Paulus, te vieren nis Zon dag. De H.H. Missen om' 7 en 10 uur. Des middags om 2.30 uur Lof met Rozen hoedje. Vrijdag, le Vrijdag der maand, 7.30 uur gez. H. Mis 'ter cere van het H. IJart van Jezus. Na de H. Mis le litanie en de toewijding aan het H. Hart. Zaterdag 4 uur, gelegenheid om tc- biechten. Zondag sehaalcolleéte voor de Kath. Soe. Actie. Deze collecte wordt in dc liefdadigheid der geloovigeu bijzonder aanbevolen, wegens bet groote belang, het welk aan het voortbestaan dezer instelling verbonden is. HEINKENSZAND. Parochie van den H. Blasius. Zendag 26 Juni, zesde Zondag* na Pinksteren. 6 uur communie uitreiken, 7 uur Vroegmis, 91/2 uur Hoogmis. On der teide H. Missen predikatie on col lecte voor de Missie-aetie. Na de Hoog mis zullen de propagandisten u een cffertjt vragen voor de leesbibliotheek, ty* uur Catechismus; 21/2 uur Vespers. Deze week Catechismus volgens ge woonte. Dinsdagmorgen biechten de meisjesdes namiddags van 35 uur gelegenheid tot biechten. Woensdag: Feestdag van de II. Apos telen Petrus en Paulus, in alles i,2 vi-:- reu als Zondag. De H.H. Missen als op Zondag, nl. ten 7 uur en 91/2 uur; ten 2 uur Lof. Donderdagmiddag van 35 uur gele genheid tot. biechten voor den len Vrijdag Vrijdag: Feestdag van het H. Bloed, tevens le Vrijdag van de maand. 73/4 uur gez. H. Mis; 's avon-L 7 uur Lof met op dracht. Zaterdag: O. L. Vr.-Visitatie. 's Na middags van 24 en 'van 68 uur ge it genheid tot biechten; 's avonds ten 7 uur Marialof. A.s. Zondag, le Zondag van de maand. In beide H. Missen collecte ter eere van het H. Sacrament. 's HEERENIlUEK. Parochie van den H. WiUibrorJus. Zondag. De H.H. Missen zijn te 6.30, 8 en 9.30. Onder do H. Missen zal een Pater-Missionaris preeken e.n een collecte houden ten voordeele der Missiën, 'a Mid dags te 1.30 uur Catechimus, te 2.30 uzu Vespers met Rozenhoedje om j*ust en vrede onder de volkeren. De H.H. Missen in de week zijn te 7 en 8 uur. Deze week dagelijks de gewone Cate ehismus Eiken mlo-rgen te 6 uur wordt de II. Communie uitgereikt. Woensdag vieren wij het feest van do. H. Apostelen Petrus en Paulus, te vieren als Zondag. De H. Missen als op Zondag 's Middags te 2.30 uur de Vespers met Rozenhoedje. Vrijdag is de 1ste Vrijdag der maand Juli. Tevens vieren wij het feest van het allerkostbaarst Bloed van onze Heer. 's Morgens te 8 uur gezongen H. Mis en 'smiddags te 3 uur Lof met preek. Ge zongen worden no. 8, 10, 34, 52. Zaterdag feest van O. L. Vrouw-Vis i- tatie. 'sMiddags van 3 tot 6 uur gelegen heid om te biedhten. RILLANDBATK. Rectoraat van den H. J.'zet. Zondag. De H.H. Missen om 7 en 10 uur en na den middag om half 3 Lof. Woensdag: Feestdag der H.H. Apos telen Petrus en Paulus, geboden te vieren als Zondag! De H. Missen als op Je Zon dagen en na 'den middag om half drie'Lof! Volle aflaat en Generale Absolutie voor de Derde-Ordelingen. Zaterdag: Feest van O. L. Vrouw- Visitatie Generale Absolutie voor de le den der Derde 'Orde. Zaterdagavond om 7 uur Lof en rozen hoedje ter eere van O. L. Vrouw. OVEZAND. Parochie O. L. Vrouw Tenhemelopneming. Zondag 26 Juni. Zesde Zondag na Pinksteren. Gedachtenis van d,e H.H. Jo annes en. Paulus, martelaren; alsook van het St. Jans-Oktaaf. De H. Communie wordt uitgereikt om 61/4 uur en na do consecratie der Vroegmis van 7 uur. Onder beide H.H. Missen zal een Z.Eerwaarde Missie-Pater de geloovigeu onderhouden over de zegenrijke werkingen dei' H. Mis sie ,u allen allerkrachtigst opwekken zon der eenigen twijfel, om op de sehaai uw gulle gift neer te werpbn ter eere Gods voor Zijn zaak, nl. voor de Missie-actie, voor haar groei en bloei; moge Gods H. Engel uw aller gebed' en offer dragen tot voor den troon van den Barmharfcigen God en Gods onmisbare, rijke zegen over u allen nederdalen overvloediglijk, op stoffelijk, meer nog op geestelijk' gebied.. Heden geen Catechismus. Om 2 uur Lof ter eere der 19 H.H. Martelaren met Rozenhoedje en het ge béd tot die H.H. geloofshelden voor de bekeering van ons vaderland. Na "t Lof hel Martelarenlied'. Maandag 27 Juni. Officie van het St. Jans-Oktaaf. Groote Missiedag te Goes. Oni "3/4 uur het Rozenkransgebed- met Litanie van 't H. Hart; daarna de Alge meene H. Communie van alle aangcnoinrne schoolkinderen voor de waarachtige be langen der H. Missie. Ook de grooteren worde li beleefd verzocht het voorbeeld der kleinen te volgen en door een H. 'Commu nie van God af te smeeken gen waardige, vooral stichtende viering dezer Missie- week in Zuid-Bevelands hoofdstad Goes! Om hall tien moeten alle kinderen op het schoolplein zijn. De ouders zullen wel zorgen, dat hun kinderen gewapend zijn met voldoende graanmaterieel, teneinde te voorkomen, dat 'de een of ander onder weg bezwijken zal. Dinsdag 28 Juni. Vigilie van. St. Pe trus en Paulus. (Geen vastendag-.) H. Leo II Paus, Belijden. Om 73/4 uur de mar.T.delijksehe gezongen H. Requiem-mis voor de zielerust der ouders. Na Ie H. Mis biechtgelegenheid .voor het feest der H.H. Apostelen Petrus en Paulus. De ge loovigeu worden bij' dezen weer eens ern stig vermaand', om toch die maandelijks teriigketrende gelegenheid niet te ver- wsarloozen. Is er wel voor ons grootor plicht denkbaar, wat onzen evenmensen betreft, dan te zorgen voor het heil onzer goede, dierbare ouders, aan 'wie ?rien na den goeden God letterlijk alles te danken heeft Sommigen schijnen dit niet te be grijpen; althans zij vergeten dien plicht! Groote Missie-dagOm 7 uur '5 avonds Lof mét Rozenhoedje, daarna bieehthoo- rer. tot 81/4 uur. Woensdag 29 Juni. Het jaariijksc.li feest der H.H. Apostelen Petrus en Paulus, Te vieren als Zondag. De H. Communie wordl uitgereikt om 61/4 uur er. na do Vroegmis vaai 7 uur. Om 9i/2 uur de Hoogmis. Collecte voor den S-t. Petrus- penning. Na de Hoogmis de generale H.- Absolutie voor de leden der Derde Orde. Nó. de Hoogmis Catechismus. Om, 2 uur L01 ter eere der H.H. Apostelen met Rozenhoedje. Na 't Lof hiechthooren vooi den Eersten Vrijdag. I)e laatste dag der Missie-actie. Denkt daar wel aan!!! Dcnderd,ag 30 Juni. Gedachtenis van den H. Apostel Paulus. Vóór de H. Mis. (ook Vrijdag) om 73/4 uur het Rozenkrans gebed mei Litanie van 't H. Hart, daarna communie-uitreiking en de II. Mis. Biecht gelegenheid na de H. Mis, zoolang er achtereenvolgens komen. Vrijdag 1 Juli. Het feest van het Aller kostbaarst Bloed- Onzes Heeren Jezus Christus. Eerst Vrijdag der maand, bij zonder toegewijd aan de verecring van Jezus' Goddelijk Ilart. Oktaaf vanSt. Jan. Bieehthooren van 77x/2 uur. Om 73/4 uur Uitstelling, Rozenkrans, Litanie akte van toewijding, gez. H. Mis. Com munie-uitreiking vóór en onder de H. Mis Zaterdag 2 Juli. Maria-visitatie. Ge dachtenis van de H.H. Processus en Mar tinianus, Martelaren. Biechtgelegenheid om 83/4 uur zoolang er zijn. Voorts van 2H/2 uur. Om 7 uur Lof met Rozen hoedje, daarna tot 81/4 uur. Zondag 3 Juli. Zevende Zondag ni Pinksteren. De maandelij'kbche collecte voor de schulddelging en 'do behoeften der kerk'. Eerste Zondag der maand. Te verdienen vollen aflaat. De halfjaarlijksche rekeningen voor kerk en school in te sturen vóór Woens-- dag 6 Juli e.k. (afzonderlijk op te geven. Na 't Lof op de eerstkomende Zondagen gelegenheid tot het betalen der eöntrihu- tie van Kevelaar. KERKBERICHTEN uit het IJZENDIJKE. Parochie O. L. Vrouw Tenhemelopneming, H.H. Missen des Zondags en op ver plichte Feestdagen om 7 en 10.30 uurin de week om 7 en 7.30 uur, des Woens dag.; alleen o-m 7 uur. II. Lof met Rozenhoedje des Zondags om i2.30 uur in de week (Zaterdag, Eer ste Vrijdag enz!.) Om zes uur Op den eersten Zondag der maand alge meene H. Coinimunie voor de kinderen der Zondagsleering en voor de Patronaats-* jongens. Op dien Zondag is het na de Hoogmis plechtige processie met het Allerheiligste. lederen Zondag en Feestdag van 58 uur Patronaat. Gelegenheid o-m te biechten iederen dag voor zeven uur; des Zaterdags vanaf half vier; voor Feestdagen vanaf drie uur. Regeling der leering is als volgt: Ieder een Zendag behalve don Eersten Zondag der maand; van 910' uur in de kerk voor de plechtige le en 2e Communican ten van 1921. Maandag en Dinsdag om 8 jiur voor de meisjes vanaf zeven jaar; Woensdag, Donderdag en Vrijdag om 8 uur voor de jongens vanaf zeven jaar. naar maat. Tevens het beste Arires voor Heeren- en Kinder-Confectie, Gummiboorden en Manchetten, Strikken en Dasséfê, Zelfstrik- kers, Blauwe en Grijze Kielen, Jassen en Broeken enz. Hoeden, Petten en Boojfengarbaldi's enz. Een prachtige Collectie van verschillende Stoffen steeds voorhanden. 3666-20 EN jf IjP 3665-20 's-Heerenhoek. Maakt bjj dezen bffiend dat zij zorgt voor R e p Mr a 11 e Goud eiv Zilvérwerken. kortelings aangeduid on ni a jj Gevestigd te ARNHEM Tel. 2699 en 371 n»kLltlH Parkstraat 8 Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit. U in stukken, groot Honderd Gulden, rentende 4f/2 en 5 's jaars, betaalbaar in eens of in termijnen. Speciaal ten behoeve van den Landbouwenden en Handeldrijvenden Middenstand!II Ieder Middenstander heeft tegenwoordig meer dan ooit behoefte aan een ZAKENCREDIÉT. Wij stellen een ieder in de gelegenheid hierdoor op zeer gemakke- lijke wijze zijn credietwaardigheid te verhoogen door de S. C. 8. Op aanvraag wordt geheel gratig en vrijblijvend een uitvoerig Prospectus toegezonden. Het bankgpfleim is steeds gewaarborgd. Ieder kan meedoen in deze. Het syafeem is geheel aanpassend bij de tegenwoordige toestanden en „ONDERLING". 3680-110 Verder; ALLE BANKZAKEN. Deposito-Rente: half jaar 4%; óén jaar 4'/20/0; twee jaar vast 5%, Hypothécaire Obligatiën, in stukken van Vijfhonderd Gulden, rentende 5'/2 °/0 's jaars. 3°/o Premie Obligatiën, groot Honderd Gulden, contant en in termijnstortingen. Van Inschrijvingen op Emissiën, ten behoeve van R.-K. Zedelijke Lichamen, wordt geen Emissielóon berekend, mits deze op éón vast te stellen dag geschieden. wf Vraagt gratis inlichtingen over vertegenwoordigingsconditiën aan!! Bijkantoor voor Zeeland en West-Noord-Brabant: Directie: J. F. M. HORSTEN, Slot Oostende te GOES. Stalling voor Paarden, Rijtuigen, Rijwielen en /foto's Ruime Vergaderzalen - 2 Biljarts Goede' Consumptie 3680-24 Aafïbevelend, J. F. M. HORSTEN - Bezoekt onze stand op de missie-tentoonstelling n n k ■fi n ui (8 X (0 v. O bi Doet uw voordeel REGULATUERS PENDULES BAROMETERS THERMOMETERS HORLOGES KETTIN'GEN RINGEN 3679-40 COLLIERS BEUGELS ETC. in ruime keuze, levert onder garantie Aan huls te ontbieden m 3 0 1 3 o ST ta o ■o

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1921 | | pagina 9