DE GOESCHE MELKSALON Fa. A. A. MES Gzn., MIDDELBURG Opruiming „OUD RECHT" P. J. v. d. Bulck Gedurende de Missiedagen AUTO-DIENST Hotel „Korenbeurs", 's-Heerenhoek Bonds-Café en Afspanning Jan Vermeulen, Heinkenszand PETROF (Piano) HOFBERG (Orgel) Dames-Modemagazijn „DE VLINDER" Heeren Rookers! In alle kringen rookt men de 8 cents Sigaar. 3656-44 J. J. JULIANUS. REIS-ARTIKELEN in Rijwielen en Nlotoren 's-Heerenhoek-Goes V. V. Firma A. S. J, DEKKER, GOES-UTRECHT Firma Wed. B. FABERIJ DE JONGE Fotogr, Atelier A,W.VERSGHOORE DE LAH8USSAYE Brood-, Beschuit- en Kleingoedbakkerij Kruidenierswaren, Suikerwerken, - Tabak, Sigaren, enz. enz. - ililPlilPlilPH PIPPPPPVNI WIJNHANDELAAR - DISTILLATEUR LIKEURSTOKER ADVOKAAT-FABRIKANT IMPORTEUR VAN COGNAC Vraagt onze „ADVOKAAT" (zuiver uit dooiers) en onze „ZEER OUDE JENEVER" iiiiiniiiiiiiiiij Korte Delft F" 21a - Middelburg van alle voorradige HOEDEN Teneinde U te doen kennismaken met onze eerste klasse.jnstrumenten, noo- digen wij U uit tijdens de ZEMIDAGO onze magazijnen "te bezoeken. De beroemde merken stellen wij steeds ter vrije bezichtiging en zuilen deze uwe bewondering op wekken door hun prachtvolle uitvoering en zangrijken toon. 3669-98 Lange Burg 107 Middelburg. LANGE VORSTSTRAAT 28, GOES - TELEFOON 44 Speciaal adres voor Portretvergrootingen 's-Heerenhoek P. C.v. d. SSikke,'s-Heerenhoek H.H. Wielrijders! ALMEKINDEJtS-BANDEN GEBR. 4LMEKINDERS Heinkenszand Fam. v. d. Bulck Cylindei*'bur ea u BUREAU STOELEN^ F. J. BOONE Tevens JE adres voor Wat deze stand wel eenigszins kenmerkt, is de groote verscheidenheid van afkomst der verschillende artikelen. Gij kunt er kennismaken met het binnen land van Afrika (Shiré-Missie Mgr. Aune.au) niet de Indianenstammen van Noord- effZuid- Amerika (eiland Vancouver en republiek Colum bia mgr. Guiot) alsmede met de neger republiek Haiti en het donkere ijzige IJsland. De Paters van het gezelschap van Maria stichtten te Schimmert (Limburg) eene Apos tolische school, die wonderlijk gedijde, reeds plm. 150 Priesters aan Christus' Kerk heeft geschonken, waarvan er 0111 de ^0 werkzaam zijn in vreemde oorden. Van den arbeid der Nederlandsche Mon- fortanen verhaalt het Maandschrift „Oiïze Missionarissen." Stand der Eerw. Paters Lazaristen. China: Afgodenbeelden; familietafeloffergereed schappen; de 7 Wijsgeerencloisonné wer- kèn; houten snijwerken voorstellende reis- middolen; ambachten; onz. Chineesche ld.ee- dingstukken; kunstige doeken en tapijten; schilderijen op rijstpapier; (schoeisel; (voor vrouwen en. kinderen) verschillende rook- toestellenchineesche boeken en druk werken; enz. Abessiniê Vlechtwerken der Abessiniërslederen em mers vechtknotsen en andere wapensvrou wenversierselen zeer oude munten;verschil lende tafereelen uit de missie; boeken en drukwerken. Bolivia Muziekinstrumenten der Indianen; allerfijnst kunstwerk; snijwerken (H. Familie); bijge- loovige doodengeschenkenvlechtwerken wapensenz. Missie der Hollandsche Paters Dominicanen De Paters Dominicanen stellen aan artikelen uit: A. Missie Curasao. Pijn kantwerk van het eiland Saba, Hand werken van schoolgaande negerkinderen, Voorwerpen, afkomstigvan de missie-ambaclit- Een Negertoovenares met haar slachtoffer. school op Santa Rosa, Panama-hoeden van de vlechtschool op Curasao, Huishoudelijke artikelen der negerbevolking, Inlansche dier soorten en inlandsche vruchten, Aanschouwe lijke voorstellingen der eilanden van de W.-L- Missie. De missie van Curasao tusschen 12 en 18° boven den Equator in de Caraïbische zee gelegen omvat de zes eilanden: Curagao, Bonaire, en Aruba'de benedenwindsche eilan den genaamd en Saba. H. Eustacliius en H. Martin, bovenwindsche eilanden geheeten, alwaar onder het zegenrijk bestuur van den Hollandschen Dominicanen Mgr. Gr. Vuyl- steke, 34 Paters Missionarissen met den steun van 44 Fraters der Tilburgsche Congregaties en van 220 Zusters van Roosendaal, Breda, Voorschoten en Schijndel, in 28 scholen en 3 hospitalen in krankzinnigengesticht en leprozenhuis, in weeshuizen en toevluchts oorden voor verwaarloosde jeugd, voor het heil van 57.000 zielen eener armelijke be volking vruchtbaar werken. B. Missie Porto-Rico. Afgodsbeelden uit vroeger dagen; orgineele religieuse beelden (primitieve houtsnijkunst), huishoudelijke artikelen, muziekinstrumenten, woning (hut) der bergbewoners, etc. etc. 18° boven den evenaar in de Caraïbische zee gelegen, telt het eiland Porto-Rico een •bevolking van ruim 1 millioen zielen. Sinds 1904 is aan den Hollandschen Dominicanen een missie op dit eiland toevertrouwd. Met werkelijk diepbewonderenswaardigen ijver zijn thans 16 Paters meti den steun van Noord-Amerikaansche Dominicanessen te mid den dezer zeer bedorven bevolking werkzaam. Van den arbeid onzer Missionarissen op Curacao 'en Porto-Rico verhaalt het tijdschrift „de Sint Dominicuspenning" waarvan het lidmaatschap 50 centen jaarlijks bedraagt en waarvan de Directie is gevestigd in het- Dominicanenklooster te Zwolle. Wij vertrouwen dat de Katholieke wereld niet zal gedoogen, dat terwijl anderen ter versprei ding der dwaling over ruime en overvloedige middelen beschikken, onze missionarissen, die alom de waarheid prediken, met gebrek te kampen hebben, (Paus Benedictus XV.) OPRIL GROOTE MARKT w/h W. J. v. DOESELAAR PRIMA CONSUMPTIE - BILLIJKE PRIJZEN RUIME BERGPLAATS VOOR FIETSEN 3666-20 Aanbevelend, C: BUSTRAAN 3661-100 3657-30 Aanbevelend, G. L. CASTENMILLER DE KEUNING «r De Hoofdvertegenwoordigers: Speciaal adres voor alle KOFFERS en TASSCHEN in alle maten. 3668-30 1 LANGE KERKSTRAAT 24 GOES ATELIER DAGELIJKS GEOPEND DOOR GEHEEL ZEELAND AAN HUIS TE ONTBIEDEN - Beleefd aanbevelend, BERIJDT UITSLUITEND 3664-30 Speciaal adres voor bet Lakken en Nikkelen van Rijwielen Aanbevelend, GOES Tel.55. Catalogus op aanvraag. 3664-30

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1921 | | pagina 7