Van VAN MELLE'S KOEK IS DE WEERGA ZOEK Hebt ItiHMeens de proef genomen of behotfrt U reeds bij onze vaste clientèle? Meiksalon „De fMe Beurs 4-daagsche Uitverkoop I Zomer Uitverkoop IRijwielen en Spreekmachines! S. SIES, Gravenstraat 280, MIDDELBURG, Groote Haüjaarüjksche Opruiming A. DER, Goede consumptie Billijke prijzen. SI Pandbrieven Depét van de N.V. Nationals Chemische Fabrieken, Delft KAPOKBEDDEN, goed gevuld compleet f 25 groote partij gemaakte Mergoederen Ontvangen prachtige Broekendceken WED. M. DE JONGE, CORN. VAN STRIEN - Voorstad, GOES Rijwielmagazijn „De Kampioen" ZEEUWSCHE HYPOTHEEKBANK Magazijn „Poley" - Goes „ZEMIDAGO" Firma J. IÖYKX Roosendaal Voortzetting van de F. H; Kosters - Goes W. F. PH. DE VALK ZATERDAG 25 JUNI 1921 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Heden, ZATERDAG 25 JUN9 begint onze Zomer-Ajitverkoop. Alle resteerende Goederen worden tegen lage prijzen opgeruimd. Groote koopjes in Heeren- en Jongenscostuums vanaf f 10. Extra aanbiedingen in onze Bedden-Afdeeling. Opruiming van onze geheeléa voorraad Karpetten van 3,90 tot f 39. Ü®- Bezoekt onze Magazijnen Lange Vorststraat 34-36 GOES. Geen wonder dus dat jong en oud Bizonder van -'die toespijs houdt Extra aanbieding Opruiming van ee n partij LAPPEN Lange kerkstraat 52 GOES Groote Kadje - GOES Gedurende/de Missiedagen verminderde prijzen. L. J. VISSER, Papegaaistraat, GOES Handel in a Gedurende de Missiedagen AUTO TE HUUR tegen concurreerenden prijs Bergplaats voor Rijwielen en Motoren I. VAN HAM, Banketbakker, Markt, Middelburg LUNCHROOM - MELKSALON Prima consumptie - Billijke prijzen ling van *1. W. en' zooals je ziet is daar alles J. W. RIJK. MIDDELBURG. Verkrl|gt>aar zijns-6' a 100 pCt. Mr. A. A. DE VEER. Mr. M. G, VAN DER MINNE. bericht de ontvangst van alle soorten ÊORNITUREN, zooals Voering, Serge, Zanellen enJUrfnèn - Serge vanaf f 70 ct. p. eJ van alle so^rtén artikelen. GEBRS. DOOF, Haagsohe Winkel, Goes Bankier en Commissionair in Effecten. „Hotel Zoüfkeet" te Goes, CONDITIËN ZEER BILLIJK. 2524-26 «Gevestigd IN VEEARTSENIJ-ARTIKELEN. GEBOUWEN EN GOEDEREN. DecKanter Hordijk's Bank te Goes, LANDBOUW SOCIËTEIT GROOTE MARKT 30 GOES PRIMA CONSUMPTIE - HEERLIJK ZITJE - NETTE BEDIENING Buitengewone Koopjes houden wij een ruime keuze Gasldmpen, Fornuizen en Comforen in voorraad Dit is uw adres voor Geëmailleerde en g Gegoten Keuken-Fornuizen -a Met steeds grooter succes leveren wij onze nieuwe Amerikaansche Petroleum- Fornuizen Lange Kerkstraat, Goes om Za; waarbij fijne Stoffen. BELEEFD AANBEVELEND, J. M. VERWIJS 3678-52 AANBEVELEND, in a> ■o n o m o j 3678-40 AANBEVELEND. Beveelt zich beleefd aan voor bezoek van scholen en vereenigingen 3660-20 Geacht publiek van 's-Heerenhoek en Omstreken bezichtigt de uitstalling in de CSlas- en Por-seleirmidLee- geprijsd aan de laagst» zen. Voortaan zal dit steeds ge beuren U Jc.psérföigen dat daar je soliedst en goedkoopste adr,e#-Mr^ftv aan zelfs ruime keuze. Uftloting a pari 4 pCt. per jaar. De Directie: 3446-48 Een gr-oOie keuze in Knoopen Alle kleuren Khöopgaatzijde en Stikzijde, zeer geschikt voor naaisters en kleermakers. DEKENS - LINGERIE - TRICOT- - K&ÜSEN - HANDSCHOENEN - JPölMDEN - BOORDEN MANUFACTUREN ONDERGOED OV 3680-30 VÓILESTOFFEN voor de WEERSCHIJN-ZIJDE f2,50 per el Thor Doek en Beuk. GEWr0NE ZIJffEf2,— LAKENS-3,— CRÊPE DE CHINE-2,50 MATTING- 0,50 GEKLEURDE VOILE0,70 MOUSSELINES-0,50 HANDDOEKEN27 et. per stuk RUITJESGOED voor doeken en benken Tanaf f 1, ZIJDEN LINTEN in alle prijzen. 36~-75 Aanbevelend, SAFE DEPOSIT-INRICHTfNG. Houdt geregeld eiken DINSDAG gedurende de markturen zitting in het en beveelt 'zich beleefd aan voor alle voorkomende Bank- en Effectenzaken. De Medicamenten worden vervaardigd door G. H. HOMMELS, Rijksveearts te Delft. Beleefd aanbevelend, C. VAN CASTEREN, 's-Heerenhoek. De Zeeuwsche Brandwaarborg-Maatschappij van 1824, gevestigd te ZrfFTKZEK. verzekert op billlike voorwaarden zoowel onderling als tegen eene vaste premie, Nadere in lichtingen worden gaarne verstrekt door vertegenwoordigers voor Zuid-Beveland. 2296-30 Daar gaan wij tieten! Het nieuwe Café Restaurant „NATIONALE" Telefoon Interc. Z26 3679-30 Drt is JE ADRES voor: Bovenzaal uitmuntend geschikt voor vergaderingen en dinérs Blliard „Toulet" Aanbevelend, 3678.40 A. SPRANGERS, Exploitant W' Aanbevelend, 3687-60 Als we de samen| Jezus en ons des tel lijke meesl „De maa vrucht tot| te gelijk bier wordl een zaait te oogste l anderen lil arbeidsvell Ziedaar I zij en hj moeten hemelschl oogst! Doch zaaid. Zij zij niet 'Wie waaruit welke isl een vruej Lezer, zeg, dat de ziel dl keering verborge opschiet^ leven. Het ge ring der I Katholiel waardooj leidt in De mil zijn nu tl dat eersj een bid maakt. En J waar hei een Bis I is verw| van bef missiën| bied: gewerkl de zielq Als zicbtbaJ lijke zij ren om| geluk, duizena dan ni akker Arbe| menscf voor o| van si beoogt| van nameli Is ditj: vreugq maar Trof tot zijl sionaril opdat èn de O zil heid e[ neer PatriaJ omrinj garveI aan dl We| in he vrijwl op del De hj 8ste van Door vrienl een stand van Da zeer I één van PinM Aa voorl gehel W| wil keerl Wie zelai| Ju gij de vooi

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1921 | | pagina 4