Goud- en Zilverwerken Bloedkoralen - Parelen Horioges - Klokken boden en Zilveren Watken, Bloedkoralen en Paarlen W, 0. WTÏKAP goes Het beste Adres C. B. SIMONS Pz. ZATERDAG 25 JUNI 1921 N°. 2 ZANDBLAD lOCts. BINNENLAND. UIT ZEELAND. MIDDELBURG VLISSINGEN GOES L. Kerkstraat 3. Tel. 76 Ziet veer allee finze étalages in KERKNiEUWS Laatste Berichten, voor alle is Lange VorstsJraai 82, Goes. Algemeen bekend is J. BIJLOOS' Hoofd Eau de GolOïjne, J. BIJLOOS, Den Haag, voorheen Alkmaar. Pijn, eelt daai?? VOET SPECIALIST Gemengd Nieuws. Sport en Spel. Marktberichten. Correspondentie. BEURS VAN AMSTERDAM. VAN OER PUTT DE VLAM EINDHOVEN. 3461-20 in juwelierszaken gepleegd, de politie der [Fi-ansche hoofdstad ook overdag met re volvers te bewapenen. De Parijsche politieperfect heeft nu ge last, dat de agenten voortaan permanent revolvers hij zich zullen dragen. Intusschen treffen de juweliers reeds (zelf maatregelen tegen een herhaling dei bandieten-overvallen. Zoo heeft een juwe-- lier in de Rue de la. Paix in zijn étalage een instalatie doen aanbrengen, die dooi middel van een electrisch contact aldus [werkt, dat bij het inslaan der winkelrui den de heelo etalagekast achteruitwijkt, en idoor een stalen „box" omsloten wordt terwijl de ijzereen rolluiken voor de win,- Stelpui automatisch neergelaten worden. DENEMARKEN Dc spoorwegen. De commissie, welke is aangewezen om een onderzoek in te stellen naar bezuini gingen op de uitgaven der staatsspoor wegen, heeft, naar de bladen melden, be sloten, maatregelen voor te stellen, welke Snaar schatting een bezuiniging van tien millicen kropen en daarna verder een van .8 a 10 millioen zullen mogelijk maken. De voor te stellen maatregelen zijn ge heel van administratieven aard en hebben betrekking op alle takken van den spoor wegdienst. Er zal geen massa-ontslag plaats hebben, doch de arbeidsvoorwaar den zullen herzien worden, teneinde den arbeid meer productief te jnaken. RUSLAND Besmettelijke ziekten. Naai' uit Kopenhagen wordt gemeld, zijn uit Moskou berichten ontvangen, dat in Siberië en Perzië de longenpest heerscht en deze zich ook over de Zuid-Oostelijke Id-celen van Europeesch Rusland heeft uit gebreid. De cholera grijpt in de zuidelijke en centrale gouvernementen steeds meer om zich heen en in geheel Rusland neemt tengevolge van zeer groote muggenzwer- fnen cle malaria in verontrustende mate toe. Koninklijk bezoek aan Urk. H. M. de Koningin heeft gisteren verge- feekt van Prins Hendrik een bezoek ge bracht aan het eiland Urk waar rij' fees telijk is ontvangen. De booge gasten ver bleven er van, 1 tot 3 uur en vertrekken toen aan boord van de Medusa mar STieu- wediep. Haar wij vernemen zal II. M. de Konin gin, die aanvankelijk voornemens was na bet bezoek aan den Helder Hedenurdidag omstreeks van daar naar het Leo terug t.e keeren, eerst nog enkele uren naar Der, Haag komen, klaarblijkelijk in verband Imet de politieke omstandigheden. Daarom zal haar verblijf te Heidei jeenige bekorting moeten ondergaan en .Zou H. M. dan, .behoudens onvoorziene omstandigheden, hedenavond naar het Doo terugkeeren uit de Residentie. Dc Arbeidswet. Het R.hK. Verbond van Werkgeversver-, .eenigingen heeft een schrijven gericht tot iden Hoogen Raad van Arbeid, waarin ei op wordt aangedrongen, aan de vakcom- inissie uit den Hoogen Raad van Arbeid ide vraag voor te leggen, of de groote malaise, waarin vele takken van bedriji thans verkeeren, aanleiding kan zijn tot het ïo-rmuleeren van een of meer advie zen aan de Regeering, o-m al dan niet kle gelegenheid te openen, tijdelijk voor de bedrijven, die zulks noodig hebben verlenging van den arbeidsdag mogelijk te maken. Apotheken. Morgen (Zondag) zullen de volgende apotheken geopend zijn: ,te Goes: v. d. Hoek. te Middelburg: J. W. v. d. Garde; te Vlissingen: A. J. v. Oekenburg. N. V. West-Javaseke Lamlbtmw- inaatseliappij te Middelburg. In de heden gehouden vergadering van aandeelhouders werd het jaarverslag over 1920 uitgebracht, waaruit blijkt, da.t aan gekocht werd de concessie Pasir Da,dak, waarop thans over een oppervlakte van .90 bouws 21645 stumps zijn geplant, die evenals die op de onderneming Tjikareo uiteimate gunstig staan. Op deze laatst genoemde onderneming staan op 146'ooaws 50 000 eenjarige boomen en op 68 bouws 10500 stumps. De 'bedoeling is de hevea- aanplantingen op beide ondernemingen; dit jaar met 200 bouws uit te breiden. De jonge maatschappij had volgens de verlies- en winstrekening in 'lit tweede jaar van haar bestaan alleen aan intrest een ontvangst van f 8419,08 (vorig jaar f4367.74) wat geheel cp oprichtingskos ten werd afgeschreven. Alhier zijn genomen in de week van 1724 Juni 629 zeebaden, resp. 355 door beer-en en 274 daines. Van het v.ofebad werd gebruik gemaakt door 93 hemen en 33 dames. Do temperatuur der jacht was gemiddeld 66, die van het water 61 graden. Da commissie, welke zich te Vli? singen gevormd lieeft om een muziekicnl o-p het Bellainypark te verkrijgen, heeft in haar Donderdagavond gehouden verga dering een plan goedgekeurd, Uit f2500 zal kosten. Er zal nu steun van de bur gerij worden verzocht en nu ook het ge- mc'entebestuur hulp toe zegde noopt mei) den teut nog -dit seizoen te kunnen plaat sen. Een 13-jarig Duitsch jongetje tijde lijk bij cer> familie alhier, had het «onge luk bij het spelen zoodanig se vallen, dat bel een zijner beenen brak. In liet St. Jo- sephziekeaiiujs is het ter verpleging op genomen. Vaartlijst der Kon. Maatschappij „Zee land" Vlissingen.Folkestone v.v. Van de ze plaatsen zullen resp. om 1 uur van den volgendon morgen en om 's ivonds 1.0.30 uur vertrekken de na te noemen stoomschepen: Maandag 27 Juni. Prins Hendrik en Prinses Juliana, Dinsdag 28 Junk Prin ses Juliana en Prins Hendrik. Wcesdag 29 Juni. Prins! Hendrik en Prinse- Julia na. Donderdag 30 Juni. Prinses Juliana en Frins 'Hendrik. Gisteren (Vrijdag) kwam de Ge meenteraad in openbare vergadering bijeen. Over de adressen 'in zake verandering van sluitingsuur der zaken op Zaterdag- werd nog niets beslist. Verdere bijzonder heden vermelden wij in ons volgend num'- mer, wij hebben voor heden geen plaats. Missie-ad ie. Blijkens achterstaande advertentie zal onze trouwe Max, schrijver van den bij belcursus, ook met een .stand vertegen woordigd zijn op de missie-tentoonstelling. Hoewel hieraan tot nog toe niet veel ruchtbaarheid werd gegeven, raden wij toch allen aan de advertentie eens goed te lezen en nog beter acht te slaan op dezen stand van het Bureau „Houvast". 3679-20 Sonburg-. De feestcommissie alhier heeft ter gelegenheid van de landbouwtentoon stelling in September a.s. liet volgende vocrloopige programma vastgesteld, nl. Versieringen en muziekuitvoeringen, zoo wel te Oost- als West-Souburg, en zoo mogelijk een kinderfeest. Om dit te kun nen doen slagen, zullen inteekenlijsten aan de ingezetenen worden aangeboden en heopt de commissie dat daarop in ruime mate zal worden geteekend, om boven genoemd programma te kunnen verwezen lijken. Het zal de commissie tevens aan genaam zijn, indien er buurtcommissies women gevormd, om bet feest zoo alge meen mogelijk te doen zijn. (Z.). "Wissenkerké. De laatste nachten zijn bij enkele ingezetenen de rijpe vruchten uit bun hovenieringen geplukt en andere veldvruchten vernield, zoodat hiervan bij dc politie is kennis gegeven. (Z.). Kloctinge. De heer G. Houtekamer, thans hoofd der school alhier, vroeger te Westkapelle, is uitgenoodigd jnet zijn oud-kinderkoor „De Kleine Westkappe- laars" aan een tuinfeest op het buiten van baronesse Van Bri-ennen te 's-Gravenhage. Nationaal Derdc-Ordc-Congrcc» te 's-Hcrtogenlioscli op 29 Juni 1921. Wegens de vele aanvragen is -een vierde parallelvergadering georganiseerd in cle prachtig versierde Capucijnenkerk te 's- Boseh. Zoodoende is niemand teleurgesteld en kunnen alloD zooveel mogelijk in do middagvergaderingen zitplaatsen hebbin De rede wordt uitgesproken door den lioogeerw. heer Mgr. C. C. Prinsen, Huis. prelaat van Z. H. den P,a,us, kanunnik en pastoor van St. Jacob. Thema: „Over de Derde Orde als be hoedmiddel tégen het zedenbederf idezer tijden". ConclusiesTwee zaken overheerschen bet tegenwoordige zeer groote zedenbe derf: een matelooze zucht om te bezitten en een onverzadigbare dorst na,aï genot. (Encycl. Sacra propediem Bened. XV). De Derde Orde bestrijdt die beide hoofld- k'walen le. door haar leden een waar dunk beeld te geven aangaande de aardsehe goederen en de genietingen des levens, 2e. door hen te bezielen met hoogere. idealen. Z. D. II. de Bisschop van P-cda zal a.s. Zaterdag geen audiëntie vjijeenen. Geen audiëntie zal1 ook verleen worden van Woensdag 29 Juni lot en met Woens dag 6 Juli. Nagekomen Kerkberichten HOOFDPLAAT. Parochie van den II- Eligius. De H H. Missen op Zondagen en gebo den Feestdagen te half acht en half elf; in de week te 7 uur. Lof op de Zondagen en geboden feestdagen te .half drie; Zater dag avond te 7 uur. Vergadering der H. Familie iederen eersten en derden Zon dag der maand, Congregatie iederen twee den en laatsten Z.ondag der maand. Zondag, 6e Zondag na Pinksteren, de Hoogmis voor den lieer Constantinus Bern. Temmerman, hsvr. en overll kinderen. Na de'H. Mis; relikwie van den II G eraixlu's. Na den migdag téi half 3 Lof met Rozen hoedje Onmiddellijk daarna Congregatie, Maandag, gez. II. Mis voor den heer Ja cobus Bernardus Temmerman, hsvr.' en overt. kinderen. Dinsdag, gez. II. Mis voor ftWrouw Se- raphina Sophia Antheunis, echf van den heer Joannes Baars. Woensdag, feestdag der II.H Aposte len Petrus en Paulus, geboden ie vie ren als Zondag. Onder de octaal volle allaat toevgl. a. d. Gel. Zielen voor de ingeschrevenen in de Broederschap v. d. St Pietêrspenning, mits zij waardig biech ten, Communicéeren en eeuigen tijd bid den tot intentie van Z H. den Paus. Reli kwie der-lEII. Apostelen Petrus en Pau lus. Na den middag te half 3 Lof mét Ro zenhoedje. Donderdag, gez, II. Mis ter eere van O. L. Vrouw van Lourdos. Vrijdag, eerste Vrijdag der maand, feest van het Allerkostbaarst Bloed van O. H. Jezus Christus; de gez. II. Mis voor Leo- poldus Joannes Cammaert en Maria. Loui sa Berkmoes zijn. hsvr.. Onder le II. Mis gezamenl. wekel. II. Communie der kin deren. Na de II. Mis Kruisweg 's avonds lei 7 uur Lof met een geestek oefening ter eere van het Allerh. Hart van Jezus. Zaterdag, feest v. li. bezoek der selukz. Maagd Maria aan Elisabeth. De gez, 11. Mis ter eere v. d. II. Cornelius. Na de leering biechthooren voor de bui ten kinderen, te 2 uur voor al: Je overige kinderenna het Bef van 7 uur voor de ouderen. Aaust Zondag, eerste Zondag dor maand, volle aflaat, toevgl. a. d. Gel. Zie len, voor deingeschrevenen in cle Broe- dejscli v. d. H. Rozenkrans en voor alle geloovigen, die waardig 'biechian, Com- municeeven bidden tot intentie van onze Moeder de II. Kerk, en eenigen lijd de oneindige .goedheid v. h. Allerh. Dart van Jezus overwegen. Onder de eerste D. Mis gezamenl. II. Communie van do kinderen, die de laatste 2 jaren de plechtige II. Communie gedaan hebben. Op verlangen van Z. D. II. den Bis schop van Breda zal aanst. Zondag onder de IIII. Missen eene collecte met «peil schaal gehouden worden voor liet Cen traal Bureau v. d. Kuth. Sociale Actie in Nedeiland. Dringend wordt deze collecte voor eene instelling, welke ten alg'smeonen nutte strekt, in de milddadigheid der ge loovigen aanbevolen. SLUIS. Parochie H. Joannes da Doo per. Zondag de II.H. Missen om 7.30 en 10.30 uur. 1.30 Catech. 2.30 Lol, daar na Congregatie, 5 uur Patronaat. Huw.-A£k.Ernest Gijzeis en Martha de Taije (Eede) 3e Roep. Johannes Franc. Baas en Marie Lucia Hormans le Roep Maandag II.H. Missen 7 en 7 30 uur. Dinsdag IIII Missen om 7 en 7.30 uur. AVoensdag, feest v. d. H.H. Petrus en Paulus. II.H. Missen om 7.30 en 10.30, te vieren ais Zondag, verplichting tot Mis hooien en verboden te werken. 2.80 Lof. Na hel. LoE plechtige optocht van de Kindsheid. Donderdag H.H. Missen om, 7 en 7 30 u. Biechthooren voor de kinderen 2.30. Vrijdag, le Vrijdag v. d. maand, de H.H. Missen om 7 en 7.30 uur. Algemeens 11. Communie; voor de kinderen, 's a ven is om 7 uur Lof. Zaterdag H. Mis om 7 uur. II. M. Bruggcinan. f Hedenmorgen is in den ouderdom van 46 jaar plotseling overleden de heer II. M. Bruggeman, coiffeur alhier. De heer 'Brug geman was een zeer gezien menseh en ieceh t zich steeds in aller achting ver heugen Hij ruste in vrede. I)o slachtoffers van dc mijnramp. IJERNE, 24 Juni. (V. D.) Vrijdag vond de teraardebestelling plaats van de slacht offers der mijnramp. Voor het ziekenhuis waren 73 lijkkisten opgesteld. Duizenden waren van heinde en ver gekomen om de lijkplechtigheid bij te wonen. Groote brand. KEULEN, 24 Juni. (V. D.) Een hevige brand is uitgebroken in bet Ameiikaan- scho munitiedepot te B'endoro. De oorzaak is onbekend. 10.000 Amcrikaausche soD daten zijn gerequireerd; om den bra,na le bhisscheu'. 10.000 liter naphta. rijn ge red. Een schip dat nabij liet depót ge meerd lag is geheel' verbrand. De schade wordt op vele millloeneii dollars geschat. Hevige gevechten tusschen Amerikanen 'tui insnvgentcji. BRESLAü, 24 Juni. (V. D.) VoDens be richten uit Oppelen heeft ten Zuiden vau Ivoisel een lievig gevecht tusschen Ameri- kaanscbe troepen en Insurgenlen plaats gehad. Bijzonderheden ontbreken nog. Opgericht 1846. Ook aan huis te ontbieden. ter zuivering en voorkoming van hoofdonrein. Houdt U aan dit middel en teleurstelling wordt U bespaard. Prijs 30, 40, 50 en 65 ct. per flescti. Eischt daarom het merk 3472-20 van Dr. Scholl's, Kliniek voor Voetlijders, Londen. Geassisteerd door J. F. A. Timmerman, Vlissingen, Specialist orthopedisch schoeisel. Houdt zittiingDinsdag 28 Juli a.s. te Goes, ten huize van Mej. Slager-Swossen, Vlasmarkt 2. en Woensdag en Donderdag 29 en 30 Juli a.s. te Middelburg, ten huize van Mej. Holster, Dam N.Z. 10. GRATIS CONSTULT voor alle Voetgebrekei 3864-34 Petaten. Petaten bin in ?t Zeeuwsche land, 't Ia eender in wat rang of stand, Nog altied de gewilde kost, Gin inensch die mie petaten smost. Oe da je petaten nog werdeert, Dat ei de oorloge ons 'eleerd. Nooit a d'r een nog an 'edocht, Da je zelfs voe den gemeensten boekt, Die nog gin verke vrete wou, Nog zovee geld beteèle zou. Gelokkig is die tied verbie, Eu aole mondkost a wee vrie. Derrebeier slapt astrant, Alie „d'ouwe" nir 't petateland; En kapt en wiedt en èrd er pn, Gin menseh die dat verbetere kan. Is Pier en Pauw a weer in 't land, Dan lopt 'n langs z'n akkerkant En peutert an 'n petatebos, Zo ier en deer de grond is los. Dan is 'n taaie piepers beu En geeft ze liefst mer an de „keu". Ie droomt van nieuwe dan gewis, Mie bcutersouse en zoute visch. Ontrent de „Eintjeszandsche mart", Al is ue grond ok spiekerart, Dan zie je 'n mie z'n mange g'eè, En mie z'n pas geslepen speè, Nog grozer as 'n drilsergeant, Oin nieuwe petaten nil- z'n land. Kcmt vader mie z'n zoodje thuus, Dan is 't er bliesohap in z'n uus; Wan nieuwe piepers, malsch en frisch, Die smeèke zonder vleescli of visch. Vooral de kin ders vreège nic: Is 't er nie 't een of 't aore bie. En wat er smirrigs overschiet, Geloof mer, dat versmos je niet; Gebakke in beuter of in vet, Gin een die ze op zieë zet. Al bak je er nog gin „kosjes" an, Je „guus" die wete 'r aoles van. As koeien op - 't malsche gos, Zo vliege ze op de panne los. „Petaten" bluve in 't Zeeuwsche land, Zoowel in stad as butenkant, In eere, wan de kwaleteit Is fijn, dat mag ier wel 'ezeid. PIERRE VAN ROTTERDAM. Afloop Verkoopingen enz. N1EUWDORP.. Vrijdag werd alhier ten overstaan van Notaris Pilaar publiek ver kocht eou woonhuis, schuur, varkens hok, kolenhok en erf, groot 1 Are 24 c.A. aan Jan Marinus JBlankonburph voor f 1410. Vsethal. HEINKENSZAND. De voetbalclub „Olympia" alhier heeft een nieuw veld gehuurd aan den Plessendijk, dat korter bij dorp en mooier voor 't publiek ligt. Waarschijnlijk wordt dit Zondag 3 Juli geopend. MIDDELBURG. Op de veiling werden gisteren de volgende ^prijzen besteed: Aardbeien 4455 cent, frambozen 39 51 cent, roode aalbessen 4051 cent, kruisbessen 5-6 cent, aardappelen 14— 18 cent,, poters 1012 cent, doperwten 2234 cent, peulen 4060 cent, iuinboo- nen 1016 cent, snijboonen 81 cent, sui- ktrboonen 92103 cent, postelein 30 47 cent, alles per K.G.sla 0,52,5 cent, andijvie 12 cent, .komkommers S18 cent, bloemkool 1041 cent, roode kool 12,5 cent,, savoije kool 4 .cent, alles per stuk: peen 1020 cent, karoten 813 cent, rhabarber 46,5 cent, selderij 8 IS cent, pietorselie 89 cent, uien 67 cent, alles jier bos. Groote veiling: aardappelen f 15 flS.40, zwarte bessen f88.90-f 90.40 per 100 K.G. Rechtzaken en verschillende provinciale berichten moeten wij wegens toevloed van advertentiën op het laatste oogenblik* tot een volgend nummer uitstellen. Red. Opgave van de Bank voor Zeeland Soes Zaterdag 25 Juni 1921 Telefoon 74 en uur) Vorige Openings- midden- koerej Iroere heden Prolongstl* StaetslBeningsn Oblig. N. W. S. 1918 5 pet. 90 - 19-20 5 94 1917 4i/j 82% - Oost-Indi» 1919 6 93Vs 1917 5 84% Oostenrijk Jan./Juli 4 Rusland Hope 4 1380 4 7% Bankinstellingen. Koloniale Bank a. 127 Ned.-Ind. Handelsb. cert. a. 136V2 Ned. Handel-Mij. a. 153 Industrieels Ondarnominaon. Insulinde Olief. a. 31 Jurgens Ver.fab. a 128 Philips Gloeila- 267Vs - Westersuiker a, Am. Car. Foundry a 142% Hide Leather pr. a. - Smelt. Raf. cert. 421/, Anaconda Copper cert. 84% Central Leather cert. 37i/8 Studebaker Corp. cert. 84% United Cigars cert. 681/? States Steel cert. 86 Cultuurondernemingen en Handelsveresnlglngen. Gomp. Merc. Argent a 110 Cult.-Mij. d. Vorstenl. a. II61/1 winst a. 94i/2 Handv. Amsterdam a 333V» Java Cultuur-Mij. a. 197 Nierop Co'.s Hand.-Mij. a, 50 Tels Co.'s a. 46 Petroleum-Ondernsmingan Dordtscha Petr.-Ind. a. 3911/2 Gee. Holl. Petrol. cert 164Vs Kon. Ned. Petrol. a. 449 Orion Petrol.-Mij afgest. a 44 RubberMaatschappijen. Amst. Rubb. Cult.-Mij. a. 77Vs Ned. Rubber-Mij. a 31 Oost-Java Rubber-Mij. a. Ill Serbadjadi Sum. a. 115 Scheepvaart-Maatscbappijon. Holl.—Am.-lfjn. a. 184 Gem. eigend a. Holl. Stoomb.-Mij. a. Gem. eigend. a. Boutvaart N.Va. Java—ChinaJapan-lijn a. 112 Koninkl. Holl. Lloyd a 63 Eon. Ned. Stoomb. a. 106Vj r Nat, Bez. a. 102 goninkl, Paketvaart a. 106% Ned. Scheepvaart-Unie Stoomv.-Mij. Nederland Rotterdamsche Lloyd Vorige OpNKDüfH mldaen- icoer* h«*«i 122% 157% 136% Int. Merc. Marine a. 13% Sund F. G. O. 93% Tabeks-Onderitamlegan, Amsterdam-Deli-Comp. .a. Amsterdam Serdang a. Besoeki Tabak Mij. a. Deli Batavta-Mij. a. Deli Cultuur-Mij 1 a Deli-Mija. 3891/s Krapoh Tabak-Mij a. 42% Medan Tabak-Mij a, R'da«a Deli-Mij a. 170 Senembah-Mij a. 609 Diverss?,!, Int. Tabakshandel-Mij .a. Tabaks ind. Philips a. Tabaks-Uniea. Maxwell Land Grant cert, Maxwell L. Gr. Incbd, cert. Peruvian Corp. eert. cert. pr. a. 14% Spoorweg-MaotsebippUen. Deli-Spoorweg-Mij a. 149% Holl. IJzeren Spoorw.-Mij a. 84% Mij tot Expl. v. Staatssp. a. 91% Denv. Rio Gr. Sp. cert. Erie-Sp.-Mija. 14% Kans. City South. Sw. .a. pr. a. 58% Missouri kans T. eert. Union Pac. Rw. Com p. cert. South. Pac. Comp. cert. South. Railw. Comp. cert. Wabash. Railr. Comp. cert. 8V32 Claims Ned. Scheepvaartunie Stand d«r Valuta op 24 Juni Wissel- on Cbèpuekoerisa. Opgenomen 1.45 uur. Berlijn4.24 Weenen—.57 Parijs24.20 Brussel24.15 Londen 11.34 New-York 3-04 Vreemd Bankpapier. Marken rood 1000 4.31 Frauscb papier24.25 Belgisch papier 24.20 Daar ons blad des Zaterdags vroeg moet verschijnen en op het oogenblik vim afdrukken de openingskoersen nog niei bekend waren, kunnen wij deze koersen heden niet opgeven.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1921 | | pagina 2