TWEEDE BLAD van het Missienummer „Zemidago" Beschrijving; dei Stands en het arbeidsveld der Missies De Muziek gedurende de Missiedagen. De Pers en Propaganda voor sSl;-.1 de Missiedagen. De Missie-Voetbalwedstrijden. Waar de Missiedagen een blijde stemming zullen brengen over de stad Goes en liare Omstreken, daar mag de muziek niet ont breken om die blijheid tot uiting te.doen komen en te verhoogen. Daarom heeft liet Muziek-Comitó, uitvoerend de haar opgedra gen taak, de volgende maatregelen genomen 1. In de Kerk: gedurende de Hoogmis op Zondag en Woensdag zal een bijzonder mooie Muziekmis worden gezongenen op de Slot vergadering Woensdagavond wordt één der schoonste Te Deums uitgevoerd. 2. In de Sociëteit bij de Tentoonstellirtg Zondagavond en Maandagavond een strijk kwartet; Maandagavond een Concert in den tuin door de Goesche Harmonie „Euphonia" waarvan het programma hieronder volgt opmerking verdient vooral het Missielied (progr. nummer 5), voor deze gelegenheid speciaal geïnstrumenteerd door den Directeur van „Euphonia". 3. In het Slot Oostende"bij de licht beelden Zondagavond Uitvoering van het R.-K. DameszangkoorMaandagavond een Strijkkwartet; Dinsdagavond Uitvoering van het R.-K. Zangkoor; Woensdagmiddag Uit voering van het R.-K. Dameszangkoor. '4. Cp het Voetbalterrein tijdens de Tl ed- strijden: Zondagmiddag Muziek van de Har monie „Euphonia"zeer waarschijnlijk Woens dagmiddag Muziek van een Fanfare-Veree- niging. In het officieele programmaboek zijn enkele liederen afgedrukt, welke door allen zullen gezongen worden in de Kerk bij de slotver gadering het kindermissielied wordt door de kinderen gezongen, wanneer zij op de ten toonstelling en op Lichtbeelden-voorstellingen aanwezig zijn. Programma v. d. Uitvoering van het R.-K. Dameszangkoor 1. De Avondklok, Mendelssohn Bartholdy. 2. Lente H. van Tussenbroek. 3. De Regenboog H. van Tussenbroek. 4. Zomeravond TI. van Tussenbroek. 5. Mei-Cantate Alph.G.J. Mosmans. Programma v.h. Concert van „Euphonia" 1. „Sambre et Mouse" Pas redouble A. Rauski 2. Ouverture „Vendange et Moisson" A. Taek. 3. „Till we meet again" Lied voor cornet R A. Whiting. 4. Fantaisie Romantique, L. Montagne (Morceax Religieux) 5. Missie-lied. Woorden van Prof. Bweere, Muziek v. Prof. Van Genk. 6. Ouverture „Catharine et Lombert" C. v. d. Einden. (Episode uit de Fransche omwenteling 1792.) 7. „Espana" Valse. E. Waldteufel. (naar motieven uit de Rhapsodic van Charbier) 8. „Dona Flora" Fantaisie dramatique, Ch. de Carmont. 9. Finale. Programma val. Uitvoering van het R.-K. Zangkoor. 1. Bundeslied 4 st. 2. Frag iind Antwortspiel 4 st. 3. An der Schonen blauen Donau Walzer 4 st. Het werk van het Pers- en Propaganda- Comité was vooral een werk van voorbe reiding; op veelvoudige wijze is getracht de de komende Missiedagen bekend te maken en het welslagen daarvan te verzekeren; een waardige bekroning van dat werk is de extra uitgave van N. Z. Courant, welke door Re- Mgr. Dr. G. VESTERS van de Missionarissen van het H. Hart te Tilburg. Prefect van Celebes. dactie en Directie van ons Roomsehe Dagblad is gemaakt tot een echt feestnummer voor de Missie. Toch zal het Pers- en Propaganda-Comité op de Missiedagen zelf nog trachten nuttig werk -te doen, door het plaatsen van een paar boekentafels, waarop men veel Missielectuur in den vorm van Brochures en Tijdschriften zal aantreffen; die boekjes worden tegeneen geringen prijs verkrijgbaar gesteld en gaarne worden abonnementen op de Missietijdschrif ten aangenomen. Ook prentbriefkaarten met voorstellingen uit do Missielanden zijn ver krijgbaar; terwijl aan belangstellenden, des- gewenscht gratis, een exemplaar van het Missienummer van de Nieuwsche Zeeuwse he Courant zal worden uitgereikt. De boekentafels zullen worden geplaatst midden in de zalen, zoodat alle bezoekers van de Tentoonstelling gemakkelijk in de gelegenheid zijn om kennis to nemen van hetgeen daar wordt uitgestald. Voortdurend zal een lid van het Pers- en Propaganda- Comité aanwezig zijn om uitleg te geven en desgewenscht boeken of kaarten te verkoopen. Attentie dus voor de Missielectuur! de Voorzitter van het Pers- en Propaganda-Comité; P. L. BANGERT, Pr. Gedurende de Missiedagen zullen op het terrein K.D.O. aan den Poldersclien Weg GROOTE VOETBALWEDSTRIJDEN worden gehouden ten bate der Missie. Hiertoe zijn uit alle R.-K. Clubs van Zeeland samengesteld twee elftallen, welke in liet veld zullen komen tegen de welbekende' II. K. Clubs M.E.V.O uit Bei-gen op Zoom en S.E.O.L.T.O uit Hulst. verwachten wij ook hier een menigte van belangstellenden zóó groot, als in het land van Goes nog nooit bij een Voetbalwedstrijd is gezien. de voorz. van het Voetbal-Comité, P. L. BANGERT. (Vervolg van Eerste Blad) Stand der Eerw. Paters Carmelieten. De Paters Carmelieten hebben hun Missie in het uitgestrekte Brazilië. Overste dezer Missie is do Hoogeerw. Pater Cyrillus Thewes, té Goes geboren. Het portret van Pater Thewes neemt dan ook een ecreplaats in in den stand der Paters Carmelieten op de Missietentoonstelling te Goes. Den achtergrond van dezen stand vormt de kleurige Brazialiaansche vlag. Langs de bovenzijde is de, huid van een reuzen slang opgehangen. Boven het portret van den Overste der Ord. Carm. een eigen tijdschrift: rEl Mensa geiro do Carmelouitgeeft. Aandacht trekt ook het portret van den eersten inlandschen Priester, diende Missie der Paters Carmelieten in Brazilië heeft mogen vormen. In dit onmetelijk land is helaas liet gebrek aan roepingen zoo groot, dat zelfs een diocees als Rio de Janeiro, met een bevolking van ruim twee millioen zielen, ver plicht was, dep eenigen wijdeling dien het had, ter opleiding te zenden naar het diocees van Sao Paulo. De Paters Carmelieten zijn dan ook evenals de andere Orden en Congrega ties begonnep naast de. vele scholen, welke zij reeds hebben, een Apostolische School tot opleiding vail inlandsche priesters te stichten en alle bajten der Missie-actie wor den tot oplieiding van priester-missi onarissen besteed. De oogst [is in dit Missieland onder elk opzicht buitehgewoon veelbelovend, doch het ontbreekt aan werklieden om dien in te halen. Hoewel de Ncderlandsche Provincie der Paters Carmelieten veertig harer leden naar deze Missie toezond, van wie zeven den dood vonden, was' zij om het ontzettend gebrek aan Priesters verplicht een acht jaren met stijgend succes bewerkt missieveld in de binnenlanden aan de grenzen van Bolivia, de Matto Grosso genaamd, te veriatenen haar werkzaamheid te beperken tot de meer bevolkte kuststeden, waar hun werkkring steeds nieuwe krachten vroeg. Het is te hopen, dat de prachtige Missie actie nieuwe roepingen tot het Missieleven wekt en daardoor ook de Orde van Onze Lieve Vrouw van den Berg Carmel in staat zij, in plaats van haar heilrijke werkzaam heid te moeten beperken, deze uit te breiden over streken van dit onmetelijk land, van waar telken jare dringender bede om voor ziening in het gebrek aan priesters tot hen worden gericht. Het kaartje hierbij gevoegd, doet zien, welk een onmetelijk terrein hier open ligt. Zeker, hier zijn behalve de Carme lieten van Nederland en Spanje tal van andere Orden en Congregaties werkzaam, doch de vermelding, dat te Angra dos Reis drie Carmelieten de bediening hebben over acht parochies uren van elkander gelegen begrijpt men, dat de zielzorg in dit schoone land nog jaren lang honderden krachten zal eischen, welke bij gebrek aan roepingen het eigen land niet kan geven. Laten we dus den Heer van den Wijngaard bidden, dat hij werkers zende in zijn wijngaard en brengen wij een klein offertje om de opleiding van een Missionaris of een inlandschen Priester voor deze Missie in Brazilië mogelijk te maken. Stand van het Missiehuis der Afrikaansche Missiën van Cadier en Keer. Op de tentoonstelling zullen onder andere voorwerpen van bovengenoemde Missiën te zien zijn: De voornaamste afgodsbeeldjes van het Yorubasche Pantheon. Voorts muziekinstrumenten, zooals de inland sche viool, trommels en cymbalon, Afrikaan sche ratels en versierde calebassen, van bin nen van steentjes en van buiten voorzien van belletjes. Wapenen, zooals een inlandsch geweer, pijlen, spiesen, lansen en sabeltjes, waaraan zich nog vergif bevindt. Eenige prachtige dierenhuiden, olifants slagtanden, verschillende Afrikaansche spel len, matten en andere vlechtwerken, alsook kleeren en stoffen 'door de negers vervaar digd, kunstvoorwerpen der zwarten, konink lijke laarzen, inlandsche munten en gewijde zaken van den heidenschen godsdienst prijken op den stand der tentoonstelling. Vele photographieën door de Missionarissen der verschillende Missiegebieden onzer Socië teit opgenomen, dienen tot opheldering der détails betreffende den eeredienst in W.-Afrika, Egypte en Samos. Het merkwaardigste staaltje van den Afri- kaanschen afgodendienst isechter een Yama- beeld van den kwaadsten der geesten van Z.D.II. Mgr. JOANNES AERTS .van de Missionarissen van het H. Hart te Tilburg. Bisschop van Nieuw-Guinea en de Molukken. de Yorubaschen onderwereld; hot bestaat in een ruw houten menschenhoofd met een langwerpig puntig voetstuk om gedragen te worden aan het hoofd dei' troepen in opruk tegen den vijand. Voor en na den strijd werd dit beeld door alle krijgslieden aan beden en moest er menschenbloed op vloeien bij wijze van smeek- of dankoffer. Het voed sel en het bloed, waarmede het besmeerd werd, is nog duidelijk zichtbaar op den bol van het hoofd. Uit de Missie der Witte Paters van Kardinaal LAVIGERIE. Een der Paters met zwarten om zich heen r^yuItfrv 7>c, laivcvro (Slnvqui 'danfc c^an-tV.' cEtiu 9jLétJ At? cFijïcU)^ IOU.0.J OXioAXO C\r.c<>c,c %cLo. Overzicht van het Missiegebied der Paters Carmelieten in Brazilië. Daar deze wedstrijden zullen worden gehou den ten bate der Missie en de qualiteit der spelers een zeer spannenden strijd doet ver wachten, noodigen wij allen dringend nit het voorbeeld der Missiepaters te volgen, die zelf met hun persoonlijke tegenwoordigheid deze wedstrijden opluisteren. De samenstelling der elftallen is als volgt Zondagmiddag 1 uur Zecuwsch Elftal B tegen S.E.O.L.T.O. uit Hulst. Zeeuwsch Elftal B. Geus (Olymphia) Rijk Maas Olympia Vlissingen M. Baarends Taks K. van Riet k.d.o. Vlissingen k.d.o. P. de Wit Montaan de Braa Aertsen Jellema k.d.o. d.e.t.o. Vlissing. s.e.o.l.t.o. d.e.t.o. Zondagmiddag 2 uur Zeeuwsch Elftal A tegen M.E.V.O. nit Borgen op Zoom. Zeenasch Elftal A. F. Bookelaar k.d.o. H. van Hove Luyk k.d.o. s.e.o.l.t.o van Sprundel Luyk F. van Riet s.e.o.l.t.o. s.e.o.l.t.o. k.d.o. P.Burgs G.Bruël Burgs K. Burgs Vermeulen k.d.o. k.d.o. d.e.t.o. k.d.o. d e.t.o. Woensdagmiddag 1 uur Geel-Wit I tegen Geel-Wit II (Goes). Woensdagmiddag 2 uur K.D.O. (Goes) tegen combinatie Zeeuwscho Elftallen A en B. Op de wedstrijden van Zondagmiddag zal de welbekende Goesclio Harmonie'Euphonia met haar muziek het enthoussiasme er in brengen en houden; terwijl ververschings- tenten als remedie tegen droge keelen worden opgeslagen. Daarenboven zal er vanaf half één uur op beide dageu een autodienst worden inge legd drie auto's van de Firma S. van Strien zullen voortdurend heen en weer rijden vanaf het Slot Oostende naar het Voetbal- terrein; de prijs van een enkele rit is 25 cent per persoon. Waar op andere plaatsen de toeloop bij de Missie-Voetbal wedstrijd enorm groot was, daar Missie zien wij een kleine maar mooie schil derij van de Lieve Vrouw van den Berg Carmel onlangs metgrooten luister als Patro nes van een uitgestrekt gedeelte van het groote rijk gekroond en in het bijzonder de Patrones van de Missie der Paters Car melieten, van ouds de Lieve Vrouwebroeders genoemd. Aan weerszijden van het portret van Pater Thewes zien wij de portretten van twee jonge Oversten dezer Missie, de Paters G. Meyer en S. de Lange, beiden op veertig jarigen leeftijd overleden. In een lauwer krans zien we bovendien de portretten van nog vijf andere Paters, in den korten tijd (sinds 1904) dat de Nederlandscke Paters deze Missie in dit tropisch-heete land be dienen, vroegtijdig overleden. Een bijzondere attractie Van dezen stand is een rijke verzameling Braziliaansche vlin ders en insecten en merkwaardige formaties uit het delfstoffen-en dierenrijk van Brazilië: ertsen, kristallen, vruchten, koralen, slangen, spinnen, vogels, Enkele typische gebruiks voorwerpen en producten van Braziliaansche kunst en nijverheid' vullen deze verzame ling aan. Tussclien deze voorwerpen in geven tal van kiekjes en grootcre foto's ons een idee van de werkzaamheid der Missionarissen. Wij zien hen in de open lucht de H. Mis opdragen, te paard en in bootjes op reis naar de afgelegen Missieposten, afbeeldingen van de zes kloosters, welke even zoovele centra hunner werkzaamheid vormen. Wij zien er ook de Paters in het midden der jeugd, voor welke zij op de onderscheiden plaatsen hun ner vestiging aanstonds scholen hebben ge opend, te Rio de Janeiro uitgebreid tot een gymnasium, dat tot een der beste van Brazi lië behoort en door ruim tweehonderd jongens onder wie van de hoogste standen, wordt bezocht. Een groote schilderij stelt ons nog een groote af deeling voor van de D e r d_e Orde van O. L. Vrouw van den 'Berg Car mei, die te Rio do Janeiro zoo bloeit, dat zij een eigen school heeft kunnen openen én onder leiding van Pater Thomas Janssen,

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1921 | | pagina 10