'isTZ iOES. tabak DAGBLAD VOOR MIDDELBURG IANDAM ulaties. het Beste. DOMBURGSCHE STRANDBAZAR L. F. GROOSMAN eg. Vlissingen LLANDSGHE irktprijzen 1. H. W, BUISE Domburg, Noordstraat A 33 J. H. W, BUISE - Domburg, Noordstiaat A 33 !ALPH.EL5EriBÜRCr 16EBR.EL5EN BURGf MISSIEKOFFER met compl. inventaris I /SCHE COURANT Zaterdag 25 Juni 1921 Zeventiende Jaargang isterdam ien verlichting i steeg 3 iel SORTEERING a.d. Zaan IKELIERS D EN EXPORT INTJES DIVERSEN ,0E CENTRALE VOLKSBANK" ;elier uitsluitend i 'cnrsilwenslaiice t OKfl Dij I IKfl bij verlies van yc bijverliesvan f en bijvetliesvan f 9K bij verjies van f IC bij verlies van 1 DUOoSiS 1 £0U overlijden I lüU een hand of wet 10een oog I bU na Ma I aö een wüsvincer I 13 een anderen vinger Eerste Blad Magnalia Dei. feuilleton Twaalf tegelijk. Eerstdaags OPENING van de BUITENLAND. Architect - Aannemer - Timmer- eri Metselbedrijf Korte Delft G 13, Middelburg - Tel. 420 3659-30 Ontwerpen en uitvoering van alle voorkomende Bouwwerken Eerstdaags OPENING van de modern ingerichte Lunch- en Tea-Room j^rtWlTLCHEREN" - I MAilüFACTUPEM IKPOP.TEUR g S BAPfÉR IMPORTEURS SS (i «AMSTERDAM»! e. H. DE VRIES Missie-Tsirtoanstelling te Goes E izersgracht Prijs: 30 cents a contant rbeidersbeweging In U zelf en uw Gezin, het I welzijn der geheele Maat- estigend antwoord op deze 3624-20 IZitting iedere Zaterdagavond lerk na het lof tot 7 uur. itvangt NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT N* tfi* Nt CJ» ninH.,,.. ins ;tw nsflRIPlIDT. Telefoon 207 Hoofdredacteur: J. W. VI E N I N G S. Telefoon 97 Bureaux van Redactie en Administratie: WestsingeJ, uutü Telegram-Adres: Nizeco. Bijkantoor: MIDDELBURG, Markt 1 en 2. Telefoon 474 Directer: JOS. /AN DE GRIENDT. Telefoon 207 Abonnementsprijs f 2.50 per drie maanden, f 0.20 per week, voor Post-abonnés f 2.90 per 3 m, Advertentiën van 1 tot 6 regels f 1.50, elke regel meer f 0.25, bij contract beduidende korting A, Ab gratis verzekerd tegen ongevallen krachtens onze overeenkomst met „The Ocean and Guarantee Corporation Ltd." te Amsterdam, Rokin 151, en wel voor de hieronder vermelde bedragen: Dit nummer bestaat wit vier bladen, waaronder het „Geïllu streerd Zondagsblad" en het Missienummer „Zemidago". Na de forsehe bazuinstooten, waar mede p fr. Venantius Zewald O. P. M. Cap. in dit blad de Z.E.M.I.JJ.A.O.,0. aankondigde, mogen de zachtere tonen nog gehoor vinden, waarmede de „Nieuwe Zeeuwsohe Courant" als zoodanig de ko mende Missiedagen wil inluiden. Het is de roeping der Pers in het al gemeen nieuwsbode te zijn. Helaas blijkt zij' 'maar al te vaak de heraute te zijn niét slechts van het ware en schoon®, maar ook van het verkeerde 'en valsehe, geheel overeenkomstig met wat de dichter zegt van de Paam: „Tam pravi fa-lsique tenav quam nuntii veri" 1) De roeping der Katholieke Pers gaat verder; zij behoort ook heraute te wezen de? „Magnalia Dei", der groote werken Gods, welke het de 'Voorzienigheid be haagt voortdurend in de wereld nit te werken, tot onderrichting en bemoedi ging van het christenvolk. En nu is er zeer zeker onder die „Magnalia Dei" niets wat zoozeer dien naam waardig is, als wat door onze missionarissen van bei derlei kunne in de heidensche landen wordt verricht ter eere Gods en der zie len zaligheid. Zij toch zijn de uitver koren werklieden, door den Heer van dea "Wijngaard uitgezonden naar de vreemde streken van Oost en West en Noord en Zuid, onder de verzengende hitte der keerkringen zoowel als onder de ijzige koude der poolstreken; onder Eskimo's en Boschnegers, onder Papoea's en Ama zone-Indianen, 'onder Dajaks en Chince- zen, om er Zijn Naam te prediken, de af goderij te verdelgen en er met den waren godsdienst ook ware beschaving te bren gen. En de grootste voldoening die het missionarishart smaken kan, is te mogen ervaren, dat langzaam vaak o zoo lang zaam, het zaad in de vore ontkiemt en rijke vruchten belooft ten eeuwigen leve. Van reclamezucht, van al wat zweemt naar ophef en luid getani-tam is de uiis- sionaris wars. Hem is liet vübord uit liet hart gegrepen, dat onlangs nog kardinaal Bertram op een vergadering, van katho lieken te Berlijn sprak: „Nicht auf den klingklang- kommt es an, sondern auf die Arbeit". Maar die reclame voor het missiewerk mag, ja, moet maken de R.-K. Pers, die niet alleen te verkondigen heeft wat de missionarissen doen, maar ook -ïan te prij zen, opdat het christenvolk wete Wat er door hun broeders en zusters in Christus geleden en ge streden wordt in de verre missielanden, ver van bloedverwanten en vrienden en vaderland. He „Nieuwe Zeeuwsche Courant" prijst zich dan ook gelukkig naar haar be scheiden krachten te mogen medewerken oc het slagen van de schoone Missie dagen, die te Goes gaan gehouden worden, T 'G.aspar "Berse, den Neder- schen Xaverius, aan wien wij' nog een apart hoofdartikel zullen wijden. Reeds effenden wij weken van te voren het pad voor deze Missieactie door het opnemen van verschillende bijdragen en het pli-ii- Verbaal van den Z.E. Pater Cornells de Wit (van Edam) van de Congregatie der Lazaristen Soins gaat het den missionaris vlot bij het bekeeringswerk. Al's rijpe vrachten vallen de zielen hem, onl zoo te Zeggen, jn zijn schoot. Soms ook voert hij een jaren- langen strijd tegen een enkeie ziel, aan bel kwaad verknocht, en dan gebeurt het niet Zelden, dat zij zonder het minste teeken van leedwezen en inkeer naar de eeuwigheid vertrekt. 'Dat alles zijn de ge heimen Gods. en de missionaris is niels anders in Gods hand, den een eenvoudig werktuig, dat Hij; naar Zijn wil' en goed dunken gebruikt. Toch wellicht om hem te troosten, om hem te midden van zijn eenéuarn, dik wijls ondankbaar en soms ook wei ont moedigend leven een weinig op te beuren zendt God Zijn apostel zooi au. en dan, als een heme'sehe liefkozing, onvoorziene en onverwachte bekeeringen. O welk een vreugde dan! Welk een dankzegging! Zie hier ziulk een troostvolle gebeurtenis, wel ke mij laatst in deze barre en verschrik kelijke woestijn van Alitiena ia overko men. 'Jfi. Daar dringt opeens! een katholiek jong- inensch bij mij binnen en roept mij toe: „Uw vriend Abdalla, laat U Zéggen: lk gar sterven, zend mij; een stroomat waarin ik kan begraven worden!" Bad- en Steswtftëïrtiikelen - Sigaren - Sigaretten - Pijpen Parfumerieën en Toiletartikelen 3631-30 sen van verschillende artikelen aveï liet katholieke zendingswerk en wij mochten reeds de voldoening smaken dezer dagen ce.u zeer hartelijk schrijven te ontvangen van een pater van een uitgestrekt en voor naam missiegebied- in onze overzeesche bezittingen, waarin hij ons dankte voor den grooten steun, aan de missiën ver leend- En heden verschijnt ons missie- nummer,. waarvan de verdienste geheel terugvalt op hen die ons met hun wairle- volle inlichtingen over hun missie-irbeid, hun inzendingen en vooral met de toezen ding van zoovele prachtige cliché's in staat stelden met een missie-bijvoegsel nit te komen, dat niet al te zeer bij' deze grootsch opgezette Missiedagen'afsteekt. En zoo zal de „Nieuwe Zeeuwsohe" blij ven voortgaan met alles te vermelden wat in de komende .dagen op gebisl var: tentoonstelling, lichtbeeldenvoorsteilingen, sport, muziek enz. zal plaats grijpen, opdat de lezers meer en meer mogen door drongen worden van de overtuiging, dat werkelijk onder (le groote werken Gods de „Magnalia Dei" bet heilige zendings werk bij uitstek' het goddelijk stampei di aagt en dus ook boven al het andere hun liefde Waardig is. Moge over de Goesche Missiedagen de Heer van den Oogst zijn rijksten zegen uitstorten. Over de kloeke missionarissen, die wij hier hartelijk welkom heeten in d, Goesche veste, over allen die tot het welslagen van de Z.E.M.I.D.A.G.O.- hun beste krachten verleenden, over het chris tenvolk, dat door deze Missie-actie tot nieuwen ijver ontvlamd, zijn edelmoedigen steun in den vorm van aalmoes en gebed onvermoeid zal blijven geven aan het god delijkste aller werkende redding van zoovele millioenen heidenen, voor wie het licht des Evangelies nog niet opging en die toch ook door Christus' bloed zjj'n vrij gekocht. Ha wereld voor Christus! zij onze leus. 1) zoowel het slechte en valsehe als het ware verkondigend. DUITSCHLAND De Hölz-bctoogingen. Men meldt uit Berlijn aan de Msb.: Aan de voor hedenmiddag aangekon digde demonstratie der communisten tegen de vei'ooi'deelijig van Hölz werd ondanks den neerstroomenden regen en het politie- verhod door talrijke personen deelgeno men. De communisten, die ten getale van vele duizenden verschenen waren, deelden vlugschriften nit, waarin tot sta king werd aangespoord. Het betoogingsterrein, nl. liet Slotplein Was veel te klein om aan de talrijke demonstranten plaats te bieden. De monu menten waren met roode doeken omhangen en overal zag men roode banieren met „schriften als: „Weg met de bourgeoi sie. Leve de radenrepubliek! Hoera vp.or. de proletarische revolutie De „internationale" werd gezongen en talrijke redevoeringen werden gehouden. De Beicrschc burgerwachten. BERLIJN, 23 Juni. (W. B.) Naar het „Berb'ner Tageblatt" staat het thans vast, dat de ontbinding van de Beiersche bur gerwachten binnen den door de Entente bepaalden termijn, zal plaats hebben. ENGELAND De Rijksconferentie, LONDEN, 24 Juni. (H. N.) In de ïijkseonferentie hoeft Churchill gespro ken over de aangelegenheden van de. kroonkolonies. Hij behandelde daarbij ook rle emigTatie uit Indië naar andere deeien van het rijk en zeide dat er naar gestreefd moest worden, dat binnen de grenzen van het Britsche rijk' noch ras noch huids kleur noch godsdienst een hinderpaal vor men voor een man om datgene te bereiken, waarvoor hij geschikt is. Hij deelde verder mede, dat Engeland bezig, is in Tanganjika het bestuursstel'- sel te hervormen en wel zoo, dat de in boorlingen het er niet slechter krijgen dan onder de vroegere Duitsche bestuur ders. 1 i De Anglik'aansche bisschop van Zanzi bar richt een protest tot de rijksconfe,-. rentie, waarin hij er tegen opkomt, dat do Afrikaansche inboorlingen tot heeren diensten worden gedwongen, terwijl men hun bescherming en vrijheid had beloofd. Sulgrave-maner. Het oude landhuis in het dorp Suil grave, in het graafschap Northamptons hire, waar de voorzaten van George Wasi- hington hebben gewoond, is Woensdag Specialiteit in CHOCOLADE en FIJNE BONBONS 3631-30 Abdalla, is een muzelman, ma.iv oprecht van inborst. „Is er heelemaal geen hoop, dat bij 'zich. zal' bekeeren? vroeg ik. Spreek hem eens over den hemel, over onzen heiligen godsdienst." „Wat! een muzelman katholiek wor- vJ GnInoReIiikr was bet antwoord. Ik gaf den boodschapper bet gevfuagde mee. Maar wat was ik droevig gestemd heel' dien dag, en moedeloos 1 Soms knie'de ik neer en bad. Men kon het nooit weten 1 God is immers de goedheid zelve, en zou Hij die ziel, altijd vrijgebleven van leugen en van onrechtvaardigheid, niet tot zich kunnen roepen 's Anderendaags, komt de jongeman te rug. „Pater, Abdallai wenscht U te spre ken." „Mij?" „Ja, U!" „Is er dan hoop „Misschien I in alle geval, 'mi ver langt dringend en absoluut naar 0." „Ik kom." „Ja, ga. onmiddellijk met I Maar wees voorzichtig! De muzelmannen zou den tont kunnen ruiken en Jan komt U er zoo maar niet .van af." 'tls elf uur. De zon valt loodrecht in de vallei, waarin Alitiena is gelegen. Het is er al's in de hel' zoo heet. ik neem mijn hoed en mijn stok' en volg reeds mijn leidsman, die gewapend is met 'n geweer en een zak met mondvoorraad draagt. Brie uur hebben wij te loopen over berg paden. waar de dieren dikwijls vaa afglij den en dan verbrijzeld neerstorten in de afgronden. Wij' naderen tot ons doelt Daar ginds op de belling van den reus- ac'ntigen berg zien wij drie huttonze zijn verlatende typhus is daar binnenge drongen.... en de dood heeft hem gevolgd. Een akelige stilte waart over dezen hoek van de woestijn. Een weinig verder ont waar ik wat dorre takken tot oen neger' tent saaingebonden. Zou daar Abdalla wonen B;e opening is zeer laag, en kruipend gaan wij dus binnen. Wjat ontdek ik daar? Een menscheldjk wezen, uitgestrekt op 'n hand vól stroo, een steen onder 't hoofd, uitgeteerd, snakkend naar lucht! Ja, dat is AbdallaOok, een slachtoffer van den vreeselijken typhus. De hooge koorts doet zijn boirst branden. Zijn tanden zijn ge heel zwart. De toestand is hopeloos. On «en weinig afstand zit een andere muzel man neergehurkt, om den arme zieke van tijd tot tijd eenige teugen brak water *e drinken te geven: de eenige medicijn, oc- eenige verkwikking! welke de woestijn aan die ongetokkigen biedt? De z'ieke herkent mij gelukkig en reikt mij sidderend de ontvl'eesebde handen toe. „Mijn borst is ato vuur; giet er wat water over, Pater, opdat ik met u kunno spreken!" Ik deed het. „O gij1 zijt geko men 1 dank, duizendmaal) dankl" ging hij voort. „Ik ga sterven. Dat ziet ge "wel. Ik zelf weet het; ik voel' hot. Maar ik wil sterven als katholiek Gij, katholio ken, gij alleen bezit de waarheid En gi; blanken, gij zijt allen zoo goedl Gij zijt de engelen Gods in deze hel van ons land nedergedaald. Wilt ge mij als uw kind gewijd aan de nagedachtenis van Was hington, mede ter viering van het feit, dat, d e vrede tussohen Engeland en de Vereenigde Staten meer dan een eeuw -heeft bestaan. Een groot en aanzienlijk gezelschap' van Engelschen en Amerikanen woonde de plechtigheid hij. De voorzitter ya-n de Amerik'aansehe Sulgrave Institution hood den voorzitter van de Britsche Sulgrave-Institution een borstbeeld aan van Washington, dat ge plaatst is in Sulgra.ve-Manor, welk ge bouw is aangekocht uit een fonds, door vrijwillige bijdragen bijeengebracht. De zilveren sleutel, waarmee Manor bouse door de vrouw vpn den Amerikaan- sehen gezant is geopend, zal als geschenk worden opgezonden aan den president der Ver. Staten. De terugkeer van bet Koningspaar. LONDEN, 24 Juni. Aan den eersten minister, die op het perron van het Eu-s'- tonstation aanwezig was om het konings paar bii zijn terugkeer uit- Belfast te begroeten, verklaarde de koning, dat hem nooit in eenig deel van het rijk' inniger en schitterender ontvangst was bereid dan Woensdag j.l'. in Belfast. Lloyd George zeide in een adres van gelukWensch„Wij zijn diep bewogen over de toewijding en het enthousiasme, waarmede de majesteiten in Ierland wer den begroet en ons geloof in een hetere toekomst wordt versterkt door de huidi- gilig van Eet parlemant v^n Noordelijk Ierland. Later zeide Lloyd George nog in het Lagerhuis: „Nooit heeft de kroon een grooteren dienst aan het rijk bewezen. Tli hen er van overtuigd, dat wij allen de majesteiten kunnen geluk'wenschen met het schitterende succes, dat hun bezoek aan Belfast -heeft opgeleverd. De koning en de koningin zijn beiden opgetogen over de schitterende ontvangst in Belfast door alle rangen en standen der bevolking". (Msbode). De legerpaarden in Mesopotamia. Het plan om 30.000 legerpaarden jn Mesopotamië te slachten wegens de hooge kosten, verbonden aan een transport naar Engeland wij publiceerden een des betreffende verklaring van Winston Churchill schijnt achteraf te zijn op gegeven. Het ministerie van Oorlog is namelijk in onderhandeling getreden over den Ver koop dezer paarden aan verschillende on dernemingen. (Msbode). Een verklaring der iersche bisschoppen. Woensdag hebben de Iersche bisschop pen te Maynooth een oonferentie gehou den, waarin ook de verschrikkelijke toe stand in Ierland ter sprake is gekomen. In een na de conferentie gepubliceerde; verklaring zeggen de bisschoppen, dat' aannemen, wilt ge mij doopen?" DiepbewOigen moedigde ik den zieke aan, ik sprak hem over de heerliijkheiï des hemels en over Gods goedheid:. „Het heilig doopsel, Abdalla-, zal uw ziel rei nigen van al haai- zonden. Zij zal dan blank en zuiver ziju ja heelemaal roiu en God zal u opnemen te midden Zijner En gelen en Zijner Heiligen! Gij zult hel eeuwig licht aanschouwen gij: ruit het Uemelsch geluk genieten, gij; zuit die glo rierijke kroon ontvangen, overmoryon reeds, misschien wei morgen alt' En wie was op, dat oogenblilk het gelukkigst vai> tweeën, de missionaris die de belofte van de eeuwige zaligheid mocht uitspre ken, of de zieke die ze aanhooidè? Ik weet het zelf nietl „Is Mahomed nog hier vroeg de zieke na eenige oogenblikken. Mahomed was de muzelman, die bij hem waakte, „Ja antwoordden wij tezamen „Dat hij. dan naast mij koras zitten, want ik will hem spreken I" En toen. in. tegenwoordigheid van den missionaris, van zijn gids en ook van den hoofdman der katholieke stammen, dien de Goddelijke Voorzienigheid, en Zij al leen, juist op dat oogenblik hier had heen geleid, sprak Abdalla uiterst vermoeid genoodzaakt dikwijls te rusten - de vol gende manmoedige woorden: „Mijn broeder Mahomed, Abdalla gaat sterven. Een stervende zoekt niet te liegen, ik zal je dus waarheid spreken Wanneer binnen eenige dagen de muzelmannen, mijne broeders, je zullen vragan: „waar om is AbdaJa, katholiek gestorven dan FACTA NON VERSA M.Z. VOORBURGWAL' 167. V TELEFOON N 9313 EH C 2O07 j| 3454-20 AMSTERDAM Keizersgr, 386. TeUkr: 6913 Exposeert pp de een 3453-12 een speciale regeering aan Noord-Ierland' was gegeven na een aanhoudende onduld-) hare veryolging der Katholieken en dati te midden van een campagne Van vervol'-, ging en uitroeiing de Katholieken minder, heid aan de willekeur van Ulstermen en! speciale agenten Was overgeleverd. Voor het recht van Ierland om zijn; eigen regeeringsvorm te kiezen erkend!' was, is er geen vooruitzicht op vrede* FRANKRIJK Mgr. Ccrrctti. Naar Kipa meldt, zal mgr. Oerretti1,; de Pauselijke nuntius voor Parijs, eerst' einde Juli of begin Augustus naar dezo stad vertrekken. Als auditor zal mgr. Valeri hem veris gezellen D eze was tot nog toe werkzaam! aan het Pauselijk Sta-att-secretariaat. t Valsehe banknoten. Voor het hof van assisen te Parijs zijn! Woensdag veertien personen verschenen^ waaronder ook vrouwen, die beschuldigd! worden van het vervaardigen eener gVootal hoeveelheid yalsche banknoten. De ha-nkj van Frankrijk heeft reeds 12000 valscha 20 frankshiljetten ontdekt en ook een) groote hoeveelheid valsehe 5 francs -bil! jetten. De biljetten waren weergaloos acevw rate reproducties van de echte banknoten, Ook schatkistbiljetten zijn door de 'ceni de in groote hoeveelheid nagemaakt. Maatregelen tegen jmvccïendicvcn. Gelijk reeds gemeld, waren er te Parijd stemmen o pgegaan om in verhand met da brutale diefstallen, op klaarlichten dagj antwoord hun, dat hij, eene ziel bezjttendel die ziel heeft willen redden Je weet, heeli mijn leven heb ik gereisd Ik ken de muzelmannen, ik ken de schismatiefcea en ik ken de katholieken. Het heil den hc.mel bezitten de katholieken alleen. Luid ter. Maho-med en antwoord mij! Heb je. ooit hooren zeggen, dat Abldalla een| schaap uit de kudde van z'ijn buurman; heeft geslacht, of rogge ges-toien heeft uit de schuiur van een ander?" „Heb je ooit vernomen, dat een ton» gen over mijne lippen is gekomen?" „Neen, nooit!" „Welnu dan, ook nu lieg ik niet, wanneer ik zeg dat de missionarissen den waren godsdienst prediken. Trjtrien jaar geleden wilde ik dien godsdienst reeds omhelzen; maar ik ben een lafaard ge' weest; ik dorst niet, omdat jullie, mu* tolmannen, allemaal1 zouden hebben ge- tegd: „Abdalla is van godsdienst veran derd oin geld' van de blanke no 'esters to krijgen." Na ga, ik sterven. Ik heb Abba Corneliosl) laten roepen: hij zal mil doo' pen. Ik verlang, dat mijn vrouw en mijns Uien kinderen ook zullen gedoopt worden, gelijk ik zelf. Jij zal je daartegen niet ver zetten. Mahomed. "Dat verbied ik 'e. En je zal dan aan mijn andere bloeders!, zegg'en, dat ook zij. zich' er niet tegen stal len verzetten. Ik verbied het hun! Zie- too, in heb gezegd. Dat is de wil van Ab dalla!" Toen hij een weinig gerust had, h'ernaml hij: „Een ding heb ik den priester te vra gen, en één ding aan den beroemden' hoofdman." (Slot vfllgt.) n M

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1921 | | pagina 1