DE DUIF FIRMA J. A. PIETERS, Nationale Bankveree Ie Mediste □□□□□□□□□□□□□□□□□Dl Zijden en Wollen Jersy's en Jumpers. P P P Van Nacht tot L NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG 19 JUNI 192o KERKBERICHTEN uit het Dekenaat Middelburg. Dekenaat Aardenburg. Een nieuwe loot. BUITENLAND DE CREDIET-HYPOTHEEKBANK O fo PANDBi VEN NDBRIEVEN WILLEM KOEVOETS - GOES R G en R H Corsetten P □□□□□□□□□□□□□□nnnn Firma A. J. WITTE ZOEMEN, VlasmarktK150 - Telephoon 207 MIDDELBURG. Levert prima WIJNEN als: Bordeaux, Tours, Samos, Bergerac, Port, Madera, Cherry, Champagne enz. Aan zeer voordeelige prijzen. KAPITAAL en RESERVEN f CREDIETEN COUPON DEPO^yfÖ'S EETpCTEN ?EEMD GELD SPAARBANK 574-80 JBBT ASSURANTIËN HYPOTHEKEN FEUILLETON OFFICIEELE KERKLIJST Op den vierden Zondag na Pinksteren. Epistel van den H. Paulus tot de Rom. Vin. 18—23). Broedersik ben van gevoelen, dat het lijden van dezen tijd niet te waardeeren is bij de toekomende glorie, welke in ons geopenbaard zal worden. Want het schep sel wacht met een vurig verlangen naar de openbaring der kinderen Gods. Het schep sel toch is aan de ijdelheid onderworpen; niet gewillig, maar om hem, die het er aan onderworpen heeftin de hope, dat het zelfde schepsel eens verlost zal worden uit de slavernij der verdoemenis tot de vrij heid van de glorie der kinderen 'Gods.; Want wij weten, dat alle schepselen zuch ten, en tot- heden toe als in barensnood zijn. Doch niet alleen zij, maar wij zeiven ook. die de eerste vruchten des geestee hebben, wij zuchtten ook in ons zeiven, en verwachten de aanneming tot kinde ren Gods, de verlossing van ons lichaam in Jezus Christus onzen Heer. Evangelie, Lucas V 111- In dien tijde, als het volk op Jezus aandrong om Gods woord te hooren, stond Hij bij het meer van Genezareth. En Hij zag twee schepen aan den oever vafn. het meer liggen, daar de visschers waren afgegaan om de netten te wasschen. En Hij klom in een schip, hetwelk Simon toebehoorde, en Hij verzocht hem een. weinig van land af te steken. Etti, nederzittende leerde Hij het volk uit het schip. Toen Hij nu ophield met spreken, zeide Hij tot Simon: steek nu in zee en werp uwe netten uit om te vangen. En Simon antwoordde, en zeide Hem: Mees ter! wij hebben den geheelen nacht ge arbeid en niets gevangen; maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen. En als zij dit gedaan hadden,' vingen zij eeno talrijke menigte van vissclien, zoodat hun net scheurde. Zij wenkte dan hun mede gezellen, die in het andere schip waren, dat zij zouden komen om hen'te helpen, Eu zij kwamen en vulden beide schepen, zoodat zij bijna zonken. Simon Petrus, dit ziende, viel Jezus te voet. en zeide: Heer! ga van mij, want ik ben een zon dig mensch; want hij, en allen die bij hem waren, werden verbaasd over de vischvangst, die zij gedaan haddenzoo als ook Jacobus en Joannes, de zanian van Zebedeus, die de medegezellen van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon: vreest niet, voortaan zult gij menschen vangen. En zij haalden de schepen aan land, zij verlieten alles, en volgden Hem. MIDDELBURG. Parochie H.H. Petrus en Paulus. Zondag do H.H. Missen te 7 en 9.30 uur. Na den middag 2.30 u. catechismus, 3 u. Broederschap-sM met Rozenhoedje, De-zo weak geen catechismus. Donderdagavond 7 u. Lof ter eere- van het AlletrhL Sacrament. Zaterdag van G uur af géjjegepheid, om te biechten. DOES. Parochie H. Maria Magdalena. Zondag 7 uur Vroegmis, 10 uur Hoog- mid; 2 uur catechismus. Maandagl 7 en 8 uur H. Mis. Dinsdag óm 7 en 8 uur H. 'Mis. Woensdagt 7 en 8 uur H. Mis12 uur catechismus; 6 uur Lof. Donderda,gj 1 'en 8 uur H. Mis 's av. 7.30 "uur Congregatie. Vrijdag! 7 (uur H. Mis; 9.30 uur gezon gen H. Mis. Heden begint het veertig-uren-gebed. Het Allerheiligste wordt te 7 uur uitge steld tot na het Lofzoo ook Zaterdag, Zaterdag 7 uur H. Mis; 9.30 uur ge zongen H. Mis. Om 4 uur bieehthooren. Pm 6 uur Lof. VLISSINGEN. Parochiekerk ter eere van don II. Ja cobus, Wilhelminastraat. Zondag getezen H.H. Missen om 6.30 e|n 8.30 u.; de Hoogmis om 10.30 p. Om 12 uur oefening voor de leden van de Edelwacht. Om 6 uur Lof met Rozenhoedje. In de week de H.H. Missen om 7.30 en 8.30 uur. Maandag om half 9 gezongen Requiem voor de leden van de Zielelijst. Dinsdag om 6 uur Congregatie.- Woensdag van 45 uur gelegenheid om te biechten.- Donderdag onder de H. Mis van half 8 algemeene H. Communie voor de leden van de Edelwacht. Donderdag om 7 urn plechtige opdracht voor de niéuwe leden van de Edelwacht. Vrijdag om 7 uur Lof ter eere van het H. Hart van Jeiztis. Zaterdag om 10 uur Veni Creator en gezongeh Huwelijksmis. Zaterdag van 59 uur gelegenheid om te biechten; om 7 uur Lof 'ter eeirel van dei H. 'Maagd -Maria. Deze week Maandag, Woensdag, Vrij dag en Zaterdag catechismus. Bijkerk: O. L. Vrouwekerk (Singel). Zondag de H.H. Missen om 7.30 en 9.30 uur. Geen Congregatie (H. Familie). In de week de H. Mis oml 8. uur. Woensdag om 7 uur Lof en Roz^n-1 hoedje. Zaterdag van 58 uur gelegenheid om to biechten. j KERKBERICHTEN uit het SLUIS, in Parochie H. Joannes de Dooper. Zondag H. Missen om 7 en 10 uur, 1.30 uur catechismus, 2.30 uur Lof daarna Congregatie, geen Patronaat. Maandag H. Mis om 7 uur. Dinsdag H. Mis om 7 uur. Woensdag H. Mis om 7 uur. Donderdag H. Mis om 7 uur. Feestdag van den H. Joannes den Dooper, patroon dezer Parochie. Vandaag na de H. Mis en .Zondag na de Hoogmis en na het Lof zullen de kinderen overlezen en gezegend worden. Vrijdag H. Mis om 7 uur; 's avonjls om 7 uur Lof. Zaterdag H. Mis om 7 uur. Bieehthooren van 56 uur. BIERVLIET. Parochie Maria Onbevl. Ontvangenis. Vandaag octaaf van den II. Antonius van Padua; vollen aflaat voor de leden van de Broederschap, die vandaag tot de H. Sacramenten naderen? Na de H.H.- Missen vereering zijner reliquie. Te 9 uur catechismus. Te 2 uur Lof. Onmiddellijk daarna vergadering voor de leden dei- Congregatie. Zondag; 1 uur II. Mis voor de parochie. Maandag 7 u,ur ge,z, Re-q. in. Prof. voor den heer Eduard Ongenae en overleden kinderen. Dinsdag 7 uur gez. II. Mis ter eere van den H. Antonius voor de levende leden van de Broederschap. Woensdag', 7 uur gez. H. Mis tot zekere intentie. Donderdagl 7 uur gez. H- Mis uit dank baarheid. i Vrijdaig! 7'uur gez. H. Mis ter eere van O. L. Vrouw. Zaterdag 8 uur gezongen Huwelijksmis; Huwelijksaankondigingen: Wido Ver- hoogsel uit IJzendijke en Romanic Raes; Edmond v. Vooren uit Watervliet en Mag? dalena Plog uit Bouchaute. HOOFDPLAAT. Parochie va.n den H. Eligius. De H.H. Missen op Zondagen en ge boden feestdagen te 7 en 10 uur; in de week te 7 uur. Lof op Zondagen en geboden feest dagen om 2 uur f Zaterdag om 7 u,ur. Catechismus: Zondag te 9 uur; in de week te 8 uur. lo. Bij den Z.E. Pastoor: Zondag voor de kinderen, die dit jaar en die het vorig jaar de plechtige H. Com munie gedaan hebben. - voor de kinderen, die vóór 1 April 10 jaar geworden zijn. Dinsdag voor de kinderen, die vóór 1 April 9 jaar geworden zijn. Woensdag voor de kinderen, die 8 en 7 jaar oud zijn en de eerste H. Comjnunie reeds gedaan hebben.- Donderdag voor de kleine kinderen, die vóór 1 Oct. a.s. 7 jaar geworden zijn en de eerste H. Communie nog moeten doen. Zaterdag voor alle buiten-kinderen van 7 tot 10 jaar, 2o. Bij de juffrouw der Bewaarschool. Maandag voor de kinderen van 9 jaar, die Dinsdag bij den Z.E. Pastoor onder richt hebben. Dinsdag voor de kinderen van 8 en 7 jaar, die Woensdag bij den Z.E. Pastoor onderricht hebben. Woensdag voor de kleine kinderen, die Donderdag bij dieu Z,E. Pastoor onder- richt hebben. Donderdag voor de kinderen, die Maan dag bij den Z, E. Pastoor onderricht hebben, - Zondag de Hoogmis voor den heer Con- stantinus Bern. Temmerman, huisvrouw en overleden kinderen- Na de H. Mis reliquie van den H. Aloysius, wiens fees!, morgen herdacht wordt. Te 2 uur Lof met Rozenhoedje en een geestelijke oefe ning ter eere van O. L. Vrouw van Altijd- durenden Bijstand. Onmiddellijk na het Lof vergadering van de H. Familie. Maandag gezongen H. Mis ter eere van O. L. Vrouw" van Altijdd. Bijstanld. Dinsdag gezongen 11. Mis voor die over- Men -ouders, zlusters en broeden» van Constant AnJhbuniLs. Woensdag gezongen H. Mis voor den heer Clementinus Antonius Thomaes en zijne echtgenoote. Donderdag getzongen U- Mis eer eei'e van het Allerh. Hart van Jezus voor' een Novene voor Leopoldus Joannes Cam- maert en Maria Louisa Berkmoes, zijne huisvrouw. Onder de H. Mis gezamenlijke wekelijksche H. Communie voor alle kin deren. Te 9 uur godsdienstig onderricht voor de Weenscbe kinderen. Zaterdag gezongen Huwelijksmis. Na de. tering bieehthooren vo-oi- fle buitenkinidAietite '2 Uiur voor de overige hinderen.'s avonds na bot Lof van 7 uur voor dei ouderen. Aanst. Zondag, laatsten Zondag der maand, gezamenlijke H. Communie voor de kinderen van 7 jaar. Tevens maande- lijksche H. Coimnunie onder de H. Mis voor de leden van Tien Cemmunniebon'd en voor de leden van de 5e sectie der H. Familie ter gelegenheid van het feesif van bun patroon-heilige, den II. Aloysius. De laatste Noorsche priester. Een persman van „De Maasbode", die in Noorwegen een reis deed van Skiën naar Dalen, schreef aan zijn blad het volgende boeiende verhaal: „Ik wil echter ditmaal niet een reis verhaal gevenik wil niet de machtige natuur beschrijven, maar een verhaal wil ik weergeven, dat ik van den kapiteiif van liet schip, waarop ik van Skiën naar Dalen voer, hoorde .Het dagteekent van van den tijd, dat Noorwegen het Roomsch geloof verloor. Honderd voet boven het watervlak van bet meer wees de kapitein ons een ga pende opening in de rots van ongeveer twaalf voet hoog. Daar is het, vertelde hij, dat, na do hervorming, de laatste Ka tholieke priester gestorven is. De koning van Denemarken, waarvan Noorwegen af hankelijk was, had, zoowel in Denemar ken als in Noorwegen, den Katholieken, godsdienst vervallen verklaard. In Noorwegen verlangde het volk zoo veel te minder die verandering van gods dienst, omdat het al te goed de geheime beweegreden begreep van hem, die ze op legde. De koning wilde niets anders dan zich den rijkdom der Katholieke Kerk toeëigenen. Daarom moest hij, in liet land- van den" H. Olaf met list en geweld de Luthersche leer verspreiden. De Katho lieke priesters werden verbannen en door vreemde predikanten vervangen. Om het volk te bedriegen, hielden dezen nog lang aan de uiterlijke vormen van den Katho lieken godsdienst, welke aan onze voor vaderen zoo dierbaar was, vast. Zoo kwam na verscheidene jaren in de kerk van Solum een predikant, een zekere Povl, vroeger een Deenseh soldaat. Wel dra wist Povl, dat vele zijner parochianen nog altijd in de Sint Micliielsgrot gingen bidden en dat er, sommige nachten, een gelieim licht scheen. Op zekeren dag, toen hij met, drie jonge mannen per roeiboot van Halden terug keerde zag hij hen eensklaps stil houden, op de knieën vallen en het krnisteekein maken. Dit gebeurde juist vóór de grot, waaruit het geheimzinnig licht op het meer Scheen. Povl beval woedend hem aan den voet van de grot. te brengen maar de drie jonge mannen weigerden hem te gehoor zamen. Er zat voor Povl dus niets anders op dan naar Solum terug te keeren. Daar zijn parochianen nog den godsdienst hun ner vaderen beleden, niet kon vertrouwen liet hij van Skiën twee mannen komen en gelastte hun iederen nacht van verre de grot te bewaken. Daags vóór liet feest van St. Michael kwamen ze hem zeggen, dat zij het geheimzinnige wederom had den gezien. Zelf overtuigde hij zich er ook van. Toen greep hij een zwaard en vertrok met zijn twee mannen in een bootje. Hoe dichter zij de grot naderden, hoe sterker bet licht werd. Povl sprong aan land, en beval zijn twee gezellen hem te volgen. Maar al zou bij hun ook alle rijkdommen beloofd heb ben, zij wilden hem niet volgen. Hij ging dus alleen op bet doel af. Doch op het oogenblik dat hij zijn hoofd door de ope ning van de grot stak ging het licht uit en daar stond hij, in de diepste duisternis, tusschen hemel en aarde. Met groote krachtsinspanning drong hij de grot bin nen luid riep hij God ter hulp. Doch nau welijks had hij 's-Heeren naam uitge-" sproken, of in de diepte werd een steen weggeschoven en scheen een lichtstraal in de duisternis. Povl kon zdfn oogen niet gelooven} toen hij een altaar bemerkte waarop een kruisbeeld stond, dat door verscheidene kaarsen verlicht werd, terwijl hij een eer- biedw.aardigen grijsaard zag naderen, ge bogen onder den last der jaren en mejt priesterlijk gewaad bekleed. „Gij kom-t met den naam des Heeren op de lippen, nader dan in „vrede". De predikant ging op hem toe, terwijl hij het zwaard in de hoogte hield <en zeide: „Ik heb het goed geradener 'is dus nog een paapsohe schuilplaats in mijn parochie. Zooals gij zegt, hernam de grijsaard, en gij, jonge kampvechter met het zwaard gewapend, komt ha.ar bestormen „Tegen uw persoon heb ik niets, ant woordde Povl, maar tegen uwe dwalingen en uwe nachtelijke listen, waarmede gij. het hoofd mijner parochianen op hol' brengt." „Listen! uwe parochianen!... weet gij, wie ik ben Ik ben Sylvester, de wrat tige herder van hen, die gij uwe paro-, chianen noemt, en de laatste Katholieke priester, die er in het ongelukkige Noor wegen gebleven is. Gij hebt met, heit zwaard en bedrog den oorlog verklaard- aan den godsdienst welke Noorwegen groot gemaakt heeft. Gij hebt het volk. zijn geloof ontstolenen onze heiligdom men verwoest; ja zelfs mijn arme Sint Michielskerk afgebroken. Mij hebt gij' verbannen. Ver van mijn kudde heb ik! vele jaren liet brood der ballingschap geJ geten; ik heb geweend, gezucht en meem de van droefheid te sterven bij de geachte, aan mijn verlaten parochianen. Doch. van- hen verwijderd kon ik niet sterven. Door duizenden gevaren ben ik teruggekomen- en heb mij, onder de puinhoopen van mijn dierbaar heiligdom verborgen. En mijn listen 1 Helaas, ik ben oud en niet in staat iets voor mijne, kinderen te doen, die bun heilige Kerk nog beminnen. Ik kan aHeen nog voor lien bidden en op de groote! feestdagen het heilig Misoffer opdragen in de duisternis van den nacht. Dat zijn mijn listen. Nu gij die kent, hef uw. I zwaard omhoog naar den eenigen p, zalfde des Heeren, dieu mijn ongeluk^ vaderland nog bezit. Sla op, want hie( wil ik sterven." Povl was ontwapend. „Neen, zeide hij, God verhoede dat de hand opheffe tegen een grijsaard. Leei en sterf hier op deze plaats in vredj Vaarwel, dat de Heer u verlichte J het beslissend oogenblik van den dood „Amen" hernam de grijsaard, wij hel. ben dat beiden noodig. Van dien <(a5.1t hield Povl op zijn parochianen te vei volgen, die nog aan hun oude, Katholiek gebruiken getrouw bleven. Een enkele ma.al nog zag men het geheimzmiiLgi licht, totdat het met Kerstmis voor goed weg bleef, want de .laatste priester h Noorwegen was gestorven. Arm Noorwegen, wanneer zal het Volle licht van het Katholieke geloof weer ovei ■u opgaan UIT ROME. Een maaltijd aan de propaganda. De Romeinsche correspondent van Tijd" schrijft het volgende: Ter eere van de twee martelaren vul begeerte van Oeganda, gouverneur en <J der-gouverneur in dit land, die tegelijl met de nieuw-zaligverklaarde martelaJ voor het Geloof werden gefolterd, heel; Z.Em. Kardinaal van Rossum een maaltijt gegeven in het College der PropagaahJ Verschillende Vicariis Apostolici, procurator der Witte Paters en eenigêj dere genoodigden waren de gasten vat' den Prefekt van Propaganda. De leerlij, gen van het college droegen tijdens de maaltijd verzen voor in verschillende tale en voerden onberispelijk eenige muziet stukkon uit. De secretaris der PropagaudJ Mgr. Laurenti en de rector van het Cd lege, waren mede aanwezig. Genootschap tot Voortplanting des Gcloofs. Het „Genootschap tot voortplanting 4«| Geloof»", d|ait zijn hoofdzetel heeft b' Lyons, heeft ten dpel aan alle missies Katholieke Wiereld, zooveel mogïlijlc dal noodigen steun te verleenen. Het Hoofd bestuur (de Centrale Raden) verdeelt i; ingekomen gelden over de verschillend; missies der Katholieke wereld en kuil bij de verdeeling vooral rekening r hare financieel® behoeften. Het beid- deelt geen Chineesche, geen Afrikaansè. ook geen Indisch® of Hollandsche missis l Het verleent steun, waar die steun voorsl noodig is, waar hij de meeste vrnclte' voor het zielenheil kan opleveren. Hei gaat dus met de gelden van dit Genoot] schap als met giften aan een alge of parochiaal Armbestuur geschonkendifl in handen komen van hen, die in des grootsten nood verkeeren, aan welke di»| giften het best besteed, zijn. Wie dit Gej nootschap geldelijk steunt, mist de Vol doening, verbonden aan het geven va een aalmoes aa,n een bepaalde arme, maar hij heeft het zoete bewustzijn, dat zij: aalmoes voor het zielenheil niet nuttige besteed* kan worden. Hij neemt deel üd dat algemeen missiewerk der Kerk, war door liet verlangen van den Goddelijke Stiohter der Kerk: „Pra®dicate Evaig; hum omni ereaiura®, Predikt het Evail gelie aan alle volkeren" ten volle, vei vervuld kan worden. Zonder den steel van het genootschap zouden tal van ml sies, bij gebrek aan financieelen sfail ten gronde gaanvoor meer dan missies is' het als het ware de leve® bron, een onontbeerlijke steun. Vanim de groote sympathie van de Opperk ders der Kerk, wier roeping het is r- mcnschen tot die kennis der waarbij te brengen, hen allen, zonder onderschei te doen deelen in de verdiensten. VS Jezus 'Kruisdood, voor het Genoofscb tot Voortplanting des Geloofs. Vanfc dat Paus Pius X dit Genootschap p'ïj als de schoonste ©n heilzaamste van i missiewerken. Vandaar, dat het opnies1] door Z. H. Pans Benedictus XV in-!? jongste encycliek onder alle missie»»' ken op de allereerste plaats in de bek' stelling en dien steun der Bisschopf- en geloovigen werd aanbevolen. Hoofdredacteur: J. W. VI EN I NGS. r° üv van Redactie en Administratie: likantoren: MIDDELBURG. Markt 1 er Pilgram-Adres: Nizeco. Een nieuwe 1°°^ aan r> Organisatiewezen in Z intsproten- De'verspreide afdeelinge ■p t/ Post- en Telegraafpersoneel. bracht in den Bond „Sl -Petrus" ben zich tot een „Rrng Zeeland lied Elders in dit of het volgend nt al men debijzonderheden vmde Je oprichting, die Zondag j.l. te ■plaats had- I Een eeresaluut aan degenen, diel at werk hun stoere schouders 1 'ezet, is zeker niet misplaatst. I Allen, wien een sterke Roj organisatie ter harte gaat liel •e middel om den opzet der roodel ien te verijdelen zullen met 1 Jtelling van de oprichting van den Zeeland" der R.-K? Post-, Telegr: 'elefoonbeambten kennis nemen Moge de Ring veel tot stand 1 roor het stoffelijk heil der leden aogen ook de leden van den Rii gergeten, dat op; den organisat lie hen omsluit, gegriffeld staat: /aardigheid en liefde, de twee pol -jchen welke de sociale actie, onder tpecialen vorm ook, zich moet bi wil zij waarlijk Katholiek zijn. het kenmerkend onderscheid tusscl Ring „St. Petrus" en andere niet lieke organisaties en dan zullen ra nog buiten de organisatie staa :r krachtens hun beginsel toe b< ids vanzelf tot den Ring zich voe! 'etrokken door den krachtigcn 1 ;amen Roomschen invloed, die jiitgaat. DUITSCHLAND Een DuitschPoolseh int] BERLIJN, 18 Juni. (W. B.). sneltrein Dantzig Berlijn is Dondi den nachttrein het lid van de 1 ommissie voor West-Pruisen, dr. 'turn, die zich ter bespreking vai jciet-kwesties naar Berlijn wilde be, INeustadt (Weyhrewo) door de P fyzijn slaapwagen gehaald Over het lot van Holtum, die ii zit was van een pas der interge Kommissie in Marienwerder, ge vise het Poolseh consulaat aldaar, is |kend; Naar van bevoegde zijde won gedeeld, zijn in verband met de; tatie, protesten aan de Poolsche r én aan de intergeallieerde com: Marienwerder gezonden. De intergeallieerde commissi reeds bij de Poolsche autoriteit pen gedaan, om de invrijheidstel ïoltum te verkrijgen. DirectieG. J. VAN INGEN en Mr. H. VAILLANT. Anna Paulownastraat,; 46 's-Gravenhage. r-Ol VERZE DE 556-18 VERZEKERDE 993/4 °/o ten kantore van GOES. Dameshoeden. Gevraagd cert bekwame T. SlANSED AM AVE. Walstraat 609-10 Vlissingen. Aanleg verlichtingen en water leiding voo- alleenstaande hui len en villa's. Noordstraat C 32 - Middelburg Weder ontvangen een ruime sorteering in de bekende T in alle maten en prijzen. Prima coupe Ook een rfrooie sorteering in P Bloemisten. Steenenbeer, VLISSINGEN. TELEPHOON INTERC. 141. Bloemwerken voor alle gelegenheden. Plantenversieringen. Aanleg en onderhoud van tuinen. Beplanten van graven, enz. Verzenden van Bloemwerken naar alle plaatsen. 555-20 551-48 TECHNISCH EN ELECTRO-TECHNISCH BUREAU. W. J. KRIJNEN. 70-30 Tel. 202, Goes. Levering van compl. Eleutr. Fabrieks-lnstallaties. Bouwen van groote en kleine Electr. Gentralen. Beëedigd expert op gebied van Accumulatoren- Batterijen, Eerste gerenommeerd Bureau in Zeeland. Zeer gunstige referentiën. Ingenieurs-adviezen worden op aanvrage gaarne zonder kosten verstrekt. MIDDELBURG (Firma Van de VLISSINGEN (Firma C. R. C. GOES (Fransen van Kan Co.) Co.) [te en Zoon en W. Laane.) DftSfandacht wordt gevestigd op de afgifte van rnnenlandsche Credietbrieven, waardoor in fuim 90 plaatsen in Nederland gelden franco kunnen worden opgenomen. Het proces Seheidemann-SoJ BERLIJN, 18 Juni (H.N.ld een Scheidemann-Sonnenfi ld is dl klaagde wegens beleediging van I mann tot twee maanden gevana veroordeeld, omdat hij iniet hi] i van de waarheid heeft kunnen [dat Scheidemann een belooning j dooden van Liebknecht en Rosa Iburg zou hebben toegezegd. De Regeeri Overeenstemming bereikt BERLIJN, 19 Juni. (Part. M De voortgezette onderhandelingen de partijleiders en Pehrenbach z zoover gevorderd, dat men van sing der crisis spreken kan. Het twistpunt, dat eerst een stemming onmogelijk scheen te m de houding der Duitsche volkspaj over de monarchie. De Duitse partij verklaarde, dat zij in di haar standpunt n iet wijzigen koi van meening, dat de partij -met omstandigheden rekening moes 29). I 'n détn .aauvang gevoeld© Ca Idïep- ongledukkig. Haai" menigv] tzoeikieii aan de markt evenwel I haar meer dan iets anders tfe 1 den staat, van zaklen geduldig te, - Zeldtin wist Zij niet een. oogen zondenein, ten-einde- naar den g hiistenen, die ook van zijn ka: dacfht bad opgemerkt, waar j meinjia d'e- verkondiging der b! schap pntving. Op Zekeren dag zéide de pi <te jeugdige slavin: „Mijn dochter, zoudt gijj niet zijn bijl omzie avon tang'? Ee-nige getrouwe leerling sirs-t hristus- komen dan bij-eoj door het storten van vurige g<' geloof -en hun hoop. te- hérlevej ontvangen m/e innige- vreugde- die- wonderbare waarheid w.i kennen,Behoort gij! to-t <j nx'hti'ji Ik geloof zulks zoo Ja, antwoorddei Cecilia geslagen oogen. Ik 'Verlang vu te kiennein, wat het Evangelie kan, doch vrees tevens, dat

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1920 | | pagina 6