IWM. en Tweede Blad 19 JUNI 1920 delare t. B. JAAR 5 JAAR 472 °/o g 4 °/o DAM F 150 IDDELBURG KAAS. it per pond. iliijke prijzen itte en Uit EN. Jenever, ikeuren. anco. courant. ihesteding DAG 26 JUNI 1926, aan te irharden van twee den wegigboven- toemden polder gezamenlijke jgte van 335 M., nevens liet leveren verWerken van cadam tot onder- ud der wegen. -.atcppAQ 19 JUNI 1920 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Land" OH Tuinbouw. telijk tot weerziens werd hem toegeroe- Gemengd Nieuws. Kunst en Wetenschap FE U ILLETO N Van Nacht tot Licht. ANËCPOTEN. S tegen zeer 615—45 Rotterdam 530-90 OTTERDAM. en. respondenten 520-75 Heinkenszand 616-42 ik r r 575—72 nagazijn „ZEELANDIA". Ires in SIGAREN en keuze SIGARETTEN. Aanbevelend, JANUS, Lange Burg 107, urg. 604-6 BESTUUR van den NAPOLDER te Bier- 1 op J middags vijf ureffi in :aal van CiiARLgjjjvAN lETEK aldaar, htingfpi verstrakt de aaf dfeï polders, terwijl kenI:Verkrij gbaar zij n ïn Ontvanger-Griffier ;r stuk vanaf 18 pestuur voornoemd, BUIJSSE, Dijkgraaf. V. HENDRIKSE, Ontvanger-Griffier* de stedelijke overheid gehuldigd voor alles wat hij ter veredeling der muzikale kunst in de stad had verricht en hem een zil'- veren eere-plaquette aangeboden- Een har- De heer Mengelberg door een en ander zeer getroffen, bracht voor de geboden' hulde warmen dank en riep allen insgelijks een „tot weerziens" toe. De keur op fruit. Mem schrijft K>ns: wordt dB behoefte gévoeM, aim den handel i'1 fnz© bouwproducten W ^asis te .ver schaffen door idieize piroductere <wtefc bé- rjaaldle merken in den. hanittel te breng n, waaraan dan eien controle-dienst verbore den wordt oim aan diei kpopers de zelkeir- Wd te geven, 'Sat de warmaan be paalde eisohen beantwoorden- Bei boter- controle en bel botermerk fcuntnen als het «udiste voorbeeld genoemd woiden, waarbij duidelijk gejbleken is wat langs !ln weg gedaan kan worden om den naam van onZ® zuivierp-roducten op. de binnen- taitenlandsche markt te ver- bstaren en vooral in den laatsten tijd. wendien verschillende dergelijke controle- in had weten we niet, maar nog eenige diensten ingepteW.; WÜ n*5!®111611 d® kaas- malen ging zij wapperend mee door het >o trola de zaaizaajdcontroje, en dei con- Westeinde. Zoo ziet men dat tegenwoordig t 1« bii'fei uitvoer van levend veei, waar- het Roomsclie zich overal aan vasthecht trow u ji 1 viPJ(.. Een paepsche stoutichheid. De „Resb." schrijft: „Zaterdagmiddag wapperde vroolijk aan den beugel van een der tramwagens van lijn 13 te 's Hage de pauselijke wimpel, waarschijnlijk hier of daar door de beugel afgerukt in het Westeinde. De zegevierende rit van den wimpel had als vanzelf veel bekijksen of nu de wimpel zich zoo vast had gehecht of dat de bestuurder er schik door voorkomen wordt dat veci met ver borgen ziekten maar het buitenland vieir- koeht wordt.'' *T De groep Fruitteelt vafi den Nederland- schen Tuinbouwrand heeft eenige dagen mledcn een vergadering gehouden, waar in de mogelijkheid besproken werd ook voor ons fruit een dergelijk merk ^.daar aan Verbonden controle-onderzoek in stellen. Reeds lang was bet bekend, dat ons fruit in den (handel geen buitengewoon! roetten naam heeft, doch bij hel onder zoek, dat jn het vorige jaar ingesteld weird naar den afzet van Nederlapdsch fruit in varschilliende landen, is dit nog eens dui delijk uitgekomen. Het Amfirikaanscho fruit daarentegen wordt algemeen zfeier ge prezen om dei goadiel kwaliteit en vooral ook wagens dei buitengewoon unifoniH sortering, die, den handel ZB0r v^g^r makbalijkt, daar m«m bij aftukooip van ei'h bepaald merk ook'zonder het gezien te hebben, weet, wat men ontvangen Zal- Heit Fransoha fruit en de zuidvruchten wor den op een dergelijke, uniforme wijz© ge sorteerd'. De Nederlandse!)® fruitteelt daar entegen Was steeds gericht op massa productie; hiet grootste gedeelte van het uitgevoieidiei fru,it werd floor Diuitschland batroküènt, waar men vooral onverpakt fruit fc'ocht, waarbij noch op kwaliteit, noch cup uniforms sorteering en goede verpakking veal gelet werd. Ter kieirgadeiring w-erJieta vörschilltenl'ta bezwaren, aan hot werk veirbonfta11, be sproken. Doordat bij onzei fruitteelt .vstel kleinbedrjjf voorkomt, wordt heit verkrij gen van uniforme) sorteering ernstig be moeilijkt. Er weid oip gewezen dat ver- schilfendie methodes toegepast kunnp» wordlen, bijv. door dei sorteering aan de veilingen te laten plaats vinden, waar mai geschoold "personeeil hiervoor kan aanstellen, of weil op andpre controlepun ten, hiervoor speciaal, ingericht, waa|r ook de verpakking geschieden kan. Venter werd do vraag besproken of eien rijksntierk, dan well een merk, door de Or ganisaties ingesteld, de voorkeur verdient, en er werd op- gewezen, dat het hog wel niet direct mogelijk zal zijn, voor het ge- helele 'land een gelijke sorteering te ver krijgen; overgangsbepalingen kunnen daar om nieit achterweg© blijvein Een daarvoor speciaal in te stellen1 commissie! zal leen meer gedetailleerd plan ontwerpen, dat later mot de- fruitxpor- teurs besproken zal worden. Mengelberg te Frankfort gehuldigd. Onze beroemde landgenoot, Willem Mengelberg, wiens naam nog onlangs op aller lippen was, heeft 13 jaar lang te Frankfort a. d. M. Ide leiding geh'ajd- van een paar voorname concertvereeni- gingen. 'I I i Om wille van zijn steeds drukker wor denden werkkring zag de „maestro" zich genoodzaakt voor deze functie te bedan ken, hoe ongaarne ook. Zondag j.l heeft te Frankfort het af scheid plaats gehad in den vorm van een afscheidsconcert voor een stampvolle zaal met Mahler's 2e symphonie in c-mineur als eenig maar heerlijk nummer. Mengelberg wist als altijd spelers, zan gers en gehoor te begeesteren. Aan hèt i einde werd den gevierden, genialen leider een stormachtige ovatie gebracht, die nog i op straat, terwijl Mengelberg naar zijn ho tel reed, werd voortgezet. Verdler ret- gende het bloemen en kransen. Bij het afseheidsbanket werd Mengelberg namens 28). o- Noemt gij dat hem Omwenteling zon der c«nige beteekenis Als men dien liei- den vrijheid van hanfdelen lielt, zoudeirt| tij ongetwijfeld al onze, goiden weg werpen. .Zekjar! elk afgodsbeeld zal yerbrij- z'old, elk altaar omvergeworpen worden, ging die Griek kalmpjes voort. Welk ©en goddeloosheid I Waarlijk, dio booswichten zijn niet waardig, dat dé aarde hen draagt. Wellicht 'Zöudfel het u genoegen ver schaffen, hen in de iar©na ten prooi der tijgers te jien, lachte de1 jonkman. Hat 'zoudh iaën groote weldaad voor het Menschdom zijn; want die eltmdigen schrinein nfet voornemens te wezen, huni geloof of heter gezegd hun ongeloovigheid •voor zich te houdiem. Noen, doch wat mij; aangaat, kunnen, allen vofgeJingen der nieluwe sielcte wor den. Nimmer aanschouwden mijn oogpn een i ndrukwekkender figuur dan dien grijs aard, welloa op onze „agpra het ver gaderde volk toesprak, hernam de Griek zelfs aan de tram Als dat maar geen antipapist gezien heeft Troef. Het is dezer dagen gebeurd dat de heer Duys in Zwolle een Kamerlid van de rechter zijde ontmoette, welk lid den vorigen dag niet in de Kamer was geweest. Wel, informeerde de heer Duys, waar heb jij gisteren gezeten Och, zei de ander, ik was een beetje bang, dat er in de Kamer schoten vallen zouden, daarom ben ik maar gauw in een sloot gekropen, en er sedert nog niet weer uit geweest. De heer Dnys hield zijn mond. „Ned." Dankbaarheid en beleeftheid Da Antwiejpsch© „Volksgazet'! schrijft: i Ecu Hollander biedt zich pan pp hat gjel- mcieutehuis van een onzer voorsteden, om bij den vrederechter toegelaten te worden, daar hij oeti klacht te doen heeft. Hij komt bij Hein griffier te rechte, welkte hem vraagt Van waar zijjt gij, Mijnheer? Van Amsterdam, was 't antwoord. Dan kan i'fc'u niet ontvangen. W.elhoe, Mijnheer, omdat ik'Hollan der 'oen... Neten, ik ontvang geen Hollander ep daarenboven, de vredeirechter ontvangt wie hij .jvil. Maar..-. Gisteren nog hebben wij oen betoo- ging gehad tegen de vreemdelingen, Mijn heer. Zoo< ongeveer liep bet gesprek en de>zo deftige heer gaf dus eens te meer blijken van een verfijnjd© opvoeding en toopdie1 hoe dankbaar ons volk'is voor do gulhartige' ontvangst die duiztemlien Belgen in 1914 in Holland hadden. Millisenensteden Er zijn tegenwoordig 17 steden welker zielenaantal het millioen overschrijdt. Stondl tot dusverre Londen aan de spits, thans is «fezfe stad overvleugeld door Now-York'. Het aantal inwoners van Londen'n-1. is van 7.251.000 in 1911, teruggeloopen tot 6.72G.000 in 1917, terwijl New-York thans 7,5 millioen 'Zielen telt. .Parijs Itjelt 4.15 millioen; Berlijn 3.80; Chicago 2.54 Tokio 2.24; Wöenen 2, Philadelphia i.73; Buieaos-Aqres 1.58; Osakja 1.46; Moskou 1.35: Kanton 1.25, Calcutta 1.22; Constantinopel 1.20; Rioi de Janeiro 1.15; Boedapest 1.10 en Bom bay 1 millioen. Petrogrado- ten' sloft®, dat yroegelr 2.31 millioen inwonlers teildie-, is thans uit del rij der milhoieineinstedein teruggOdli'op^énl tin telt nog stedhtsi ieen half millinien •inwoners. pd. st. Voor rienigei hoofdharen van Wal ter iSoot wleirdi eens 4 pd.yst. .beitaaldl. Tegen de duure kleeren De journalistiein tei Nice voortreffe lijke ïniensclien.l mhken relelamie voor een goedkooper kleedordraoht dan de pe^ perdure pakken, die- blijkbaar ook tel Nice boven heit „draagvermogen" der dagblad schrijvers gaan. Twaalf redacteurs van de Eclaiceiur dei Nice zijn Zaterdag begonnen, fniet bla-uw linnen pak, kiel en broek, lie drajglen oh Zonpia/g is er voor dia nieiuw» dtaoht een „grooitscliiei" betooging' gleweest, die heit blad georganiseerd had. Vijftien honderd m^nscben z'ijjn. er in het nienwie en voatHeelig-ei céetuuin versche nen. Tal van beikétipe menschep, op het giehiied van Mberen, kunst en sport wa ren in de blauwei JcfieJ verschènien, het glemeentelijke muziekkorps blies er liust'g op los en natuuTiijk zijjn er films voor He bioscoop gemaakt. (N. R. Crt.), Misdadigers als militairen vermomd. Het „Hong. Korr. Bur." deelt medej dat de honved-minister Soos in de Na tionale Vergadering mededeelingen heeft gedaan omtrent d-e actie van den kolonel Horvath, die in het gebied tusschen Do^ nau en Theiss ageert om dit te zuivereij van roovers en misdadigers. Volgens de verklaringen van -den minister zouden velé van de reeds gevangen genomen misdadi gers onrechtmatig uniformen dragen en was ook vastgesteld, dat enkele der mis-) dadigers misbruik maken van de namen van de officieren Proney en Hojas. De mi) nister prees zeer het patrio'tisme vaif het leger en de discipline der troepen(. Deze verklaringen zijn natuurlijk een ant woord op de beschuldigingen omtrent door miliatiren gepleegde gruwelen. Droge dokters I De „Mont Cenis", .die naar Spitsber gen onderweg is met de Nederlanidsclm expeditie, vaart tot dusver voorspoedig en is uit Christiania vertrokken. .-! De correspondent der „N. Rott. Ct."' aan boord van het schip, verhaalt een en ander over de ontvangst der Nederlan ders id oor de Noorsohe autoriteiten en ook de volgende curiositpit't „Merkwaardig is het, dat men in dit „drooggelegde" land betrekkelijk veel per sonen ziet, die blijkbaar het alcoholver bod hebben weten te ontduiken. In een restaurant was een examenfeest van medici, die juist de dokterswaapdliglieid gekregen hadden. Het eerste gebruik, dat ze van hun recht tot voorschrijven maak ten, w.as, dat ze 'elk voor zich zelf een flesch whiskey voorschreven, om waardig feest te kunnen vieren. De prijs van haar lokken. Onlangs werd te Parijs v.oor een haar lok van Napoleon, van bet hoofd' des Keizers gesneden na. zijn dood op St. He lena, zeshonderd francs betaald. In Londan bracht een haarlok van Na poleon 7 pd. st. op, dieizei lok was evön- ciens afgesnedten na 's keizere dood. Doch voor eien haarlok) afgesneden a|an boord van de „Belleirophon", het schip dat dep keizier naar St. Helena bracht, wónd ee'ns 30 pd. st. betaald. Voor eien haarlok van, Nelson weird' epnis 100 pd. st. gegenfeni maar een lok van dein] 'hertog van Wel lington kon niet meer opbrengeja d!an 1 op .ernstigfen topn. Het is verschrikkelijk! riep Valeria uit. Zullen echter die Atheners nog ilan ger aarzelen, -een eind te stellen aan de eerloosheden, wannösr de overheid blijft weigeren tusschen beiden te treden? Gij! vergieet, dat de Atheners van niauwi^hiedein hondenj; 'zij zouden zich zelfs Jein koste1 van Pallas Athéne verma ken, als haar ecxedienst zoo ve«l stof tot lachen gaf, als dfa der Nazareërs. Onge twijfeld hebt gij hooren spreken over den tempel, welke, naar men zegt, door goi- orates wieird opgericht en waar hij gewoon was zijn offers op te dragen. Genoemde tempel is toegewijd-1 aan den „onbektemlen God'-'. Die God gedoogt noch bloedige offeranden, noch standbeelden©h naar dte grijsaard beweert, heeft Hij zich doen ken nen, door zijn Zoon Christus-Jesus. Is de verkondiger der nieluwe leer een discipel van Plato, dien doorluchtige» wijsgeer? - Neen, hij; gelijkt veeleer een oud slaaf, die 'zich vrij, heieift gekocht. In iedier gelval kan hij er Zich op beroemen, goed onderwezen te zijn. En schamen zich dlei Atheners niet, naar het gtebabjbel van een voormaligjeii slaaf tei luisteren? Perzische tapijten. Een groote Londensche firma heeft, naar een der Londensche bladen meldt, voor 500.000 pond de groote tapijtwe verijen te Tabriz gekocht, die vóór den oorlog door Duitsohers'geëxploiteerd wer den. De nieuwe eigenaars zullen er 30.000 menschen aan het werk hebben. Onge veer 1000 Engelsehe werklieden zullen zoo spoedig mogelijk daarheen uitgezonden worden. Vermoedelijk zullen een spoorweg en stoomhootdienst naar do 'fabriek wor den geëxploiteerd, terwijl de kameele-n die vroeger werden gebruikt, door auto vrachtwagens worden vervangen. Het heet, dat bet ministerie van buitenland- sehe zaken te Londen voortdurende be scherming heeft beloofd voor deze indu-' strie. Parijs, centrum van de wereld Op het stadhuis van Parijs houdt mep zich bezig met d-e kwestie, hoe Parijn tot centrum Van het tourism-e kan ge maakt worden. In afwachting van da stemming aangaande het hiertoe noodige wetson'twerp, heeft men besloten, hetj syndicaat ,aan te moedigen en te steu nen, dat het initiatief heeft genomen; ten opzichte'van de oprichting van een centraal bureau Van inlichtingen, dat ver takkingen zou hebben op alle stations en waar de vreemdelingen alle inlichtin gen zouden vinden, die zij in de hoofdfrtad, behoeven. De jubileereude confectiefabrikanl. Dit is een lieiusch gebeurde historie, maar lang gefecten, jaren vóór de Lande lijke Bond' bastond, zoo- schrijft heit or gaan van diep Bond. Een onzpr collega's vierdé een jubileum ■en lieit eien dichter komen en een compo nist. om iefen huldevers te maken, dat hem door zijn werklieden zou worden toe gezongen. Hij pingelde wat eirg op 'den prijs van Grieken zijn te wijs, om zich dfermatei te laten wschalkep, antwoordde de gast fieï. De. dienst van den' onbekenden Gol zal, daar hij nieuw is, leven ate de vereierinjg van Isis; gedurende, ©enigen tij 1 d© nlge- maetie opmericzaumfheiid tot zic.h trekken. Spoedig eichter zal hij ondei'gian ©n dalar- oni zeg ik u: Stel u gerust, nimimpr zaL de wereld aan den machtigen Jupiter on trouw wiord'en. O, Vastal beminnelijke bescherm vrouwe -onzer haardstellen, behoed oms voor zulk ,een ongeluksprak Valeria met aandoening. i En zij bagön tei spreken' over da dier bare ziuster, yjvelkfe zich te Rome aan dón -dienst harer geliefkoosde godin ge wijd' had. HOOFDSTUK IX. Zoodra Valeria hist kleedvertrek ver laten had', zond zij om Cecilia en beval haar het kamertje, te ontruimen, hetwelk de arm» slavin tot dusverre naast het verblijf ha,neir meesteres bewoond had. Natuurlijk was Fulvia aangcwiazen, om da zuster van Lucius, in haar betrekking van kamervrouw op tei volgen. Dezei vernede ring, want het w,as er eienia, bfedroefdi^ Cecilia zeer en toen zij het gewone ver dicht en muziek, maar hij slaagde1. Hot gedicht, dat heim we-rd geleverd, klonk hom zeer schoon in de ooren. 't Luidde als volgt: Wat een kranig man is hij! Wat een dierbaar feestgetjjl Hij is vol bezielden moed; Hoei gemeenzaam, vroonii en goedl Op zijn ziele stortte d' Heer, Zijnen kostb'ren zegen neer. Wat een koen© manloiemkracht! Geef hem helpe, Heer, en macht 1 Vang een luistervol bestaan Op zijn huidig feestijj aan I Hang hom op d© gloriekroon Met een koor zoo beerlijik schoon 1 Want zijn liefelijke' deugd, Schenkt ons innerlijke, vrougjd, En zijn honderdvoudig, loon: Maak' hem dood en sterven schoon. Ja. onze collega was er best tevreden, ïee. De muziek wilde hij niet hooren. Dat mo-est een verrassing bljjven. Ook had hij geen verstand' van muziek. Doch... wie schetst zjjn -schrik, toen hij! zich op zijp feestdag als volgt door zijn werklieden hoorde toezingen, telkens forto de begin regels en dan pianissimo- de rest. „Wat een kraan... wat eien kraan.... Wat een kranig man is hij! „Wat een dier... wat een di«r..." Wat -eien dierbaar feestgetij l „Hij is v,ol... hij is vol..." Hij is vol bezielden moed; „Ho© gemeen... hoe gemeen'" Ho© gemeenzaam, vroom- en goed. „Op zijn fcie-1... op jzïjji kiel. Op zijn ziele stortte d'Heer „Zijn-en kost.... zijnen kost...'1 Zijn-en kostb'ren zegen neeir. „Wa.t -een koe... wat een koe.,.!' jWat ©en koene- .jjiannekracht! „Geief heim 'hel... geef hem hel..." Geef be-m helps, Hher, en macht! „Vang een luis... vang ©en, lu,is..." Vang -een luistervol bestaan ,,-Op zijn huid... op zijn huid... Op zijn huidig feesttij aan. „Hang h-em op... hang ham op..." Hang hem op do gloriekroon, „Met een koor... met een koor..." Met een koor zoo- heerlijk schoon. „Want zijn lief... want zijn lief..." Want 'zijn liefelijke, deugd „Schenkt ons im... schenkt ons in-.-" iSch-enkt ons innerlijke, vreugd. „En zijn bowk., en zijn horfi..." En zijn honderdvoudig loon „Maak' ham doo-d... maak' heimi dood... Maakf hem dood en' sterven schoon! Zoo hadden componist en dichter zicli om zijn pingelen gewroken. •Een gebed uit de Middeleeuwen. De Engelsöh-e bladen geven een ge bed uit den tijd van koning H-endkiif VI, die van 13991413 regeerde en dak in het gebedenboek van den vorst zelf was opgenomen. Het is merkwaardig, hoe de historie zich steeds herhaald, gelijk trouwens nog sterker uit de daarin aangehaalde woorden der Israëlitische profetien blijkt. Maar het i® nog treffender te zien, hoe men toen het eers-te en voornaamste middel- tegen maatschappelijke revolutie niet ver-- gat: -de hulp inroepen van Hem, Die de wereld en de harten der menschen' be stuurt. Het gebed luidt vertaald: Wij bidden U hartelijk Uwen Heiligen Geest te zenden in de harten van hein, die den grond en de weidjen der aarde be zitten, opdat zij zicb herinneren, ld at zij Uw pachters zijn, niet de huishuren mogen opdrijven of d-e huurders van den grond mogen uitschudden, noch onrede lijke hoeten of sommen vragen op de wijze van hebzuchtige wereldlingen, doch zich •zóó zullen gedragen, dat de bewoners hun huur zullen kunnen betalen, hun gezin nen een besta,an verschaffen en de .ar men gedenken. Schenk' hun Uw Genade, opdat zij zullen bedenken, dat zij slechts vreemdelingen zijn en pelgrims in deze wereld, waar zij geen woonplaats- heb ben, doch alléén zijn, om te .zo-eken najar hun toekomstige woonstede, opdat zij, in herinnering aan het korte bestaan van dit leven, tevreden mogen zijn met wat voldoende is -en niet hnis met huis en grond met grond vereenigen, tot verar ming van anderen, doch zich zoo zullen gedragen hij 't verhuren van hun huizen «u gronden, dat zij na dit leven mogen worden ontvangen in hun eeuwige woon- ol aats." gegrond op 'tg'ecn men daarover in Juitsehland tei weten kwam. In diein loo-p van- e-en groot scheepskiriWri van 56 yoet lengte, werd 'eien' veel lang©! getrokken loop aangebracht, die 42 ,voet uitstak buiten dien mon-d van he,t scheeips- kanon, waarin hij w,ais bawestigd'. In den tweedon loo-p werd een derde aangebracht, icfa wtaefl" -20 voet uitstak buiten den mond van den Iwieieiden. D-e „dikke- Ber tha'" verkreeg op- die wijze een lengte van ongeveer 120 voet. Zij werd opgesteld qndhr lean hoek van- '55 graden-, zooidat dia Wbglel ©sn groot deiel van zijn baan affegdte in verdunde, weinig wtelerstanid biediencfe lucht. De Buitschers constat- ©eirdten zieven van zulk© kahonn!®n.- Het bewijs. Een grenadier werd zwaar gekwetst uit het gasthuis gedragem - „Zeg, jongens, is die man dood?" vroeg een officier. „Jawel", was het antwoord. „Dat lieg je, ik leef nog", bromde dq arme kerel. „Och, luitenant, geloof hem niet", zeide de drager, „toen hij leefdh kon hij ook zoo liegen",, Scherpziend. Ze verknoeien toch ook alles tegenwoor dig, klaagt mevrouw aan een vriendin. Met mijn eigen oogen zag ik laatst, dat de gas-man water deed bij hst gas in den meter.. Bij den tandarts. Parvenu: „En hoeveel tanden maakt u mij dan in mijn gebit ?"- Tandarts32 mijnheer"-,; Parvenu: „Als je wilt, kun je er ge rust 'n paar meer maken r't komt er hij mij op 'n paar rijksdaalders xiet lap Niet erg. Kapitein (die bijziende is): „Wie is daar aan' den linkervleugel, die niet voor waarts marcheert Twee dagen arrest" Sergeant: „Dat is de lantaarnpaal, ka pitein". Met twee woorden spreken. Luitenant: „Hoe is de soep Recruut„Goed", Luitenant„Kun je niet met twee woor den spreken?" „Heel goed"i Buiten verwachting. Patroon (des morgens op het kantoor komend, ongewoon vriendelijk): „Goeden morgen, heerenalles wel Allen: „Jawel, mijnheer r.." „Dat doet mij pleizier, want ik had vandaag met den roeiwedstrijd wel eenige „familie-omstandigheden"- verwacht".- Een vMgissigu; Rechter: „Gij hebti blijken van groot ten moed gegeven hij het' vatten v.ai\ dezen inbreker, vrouw Bezemsteel, ma-a-y Was het wel noodig hem zoo- erg toe tij takelen Vrouwn B.„Ja. ,'k wist 'niet dat hejtl een inbreker was. 'k Dacht dat het mijh man was, op wien ik al meer dan dricj uur had zitten wachten". 1 1 Het klimaat. 1 „Jan", zeide de heer Parvenu bij zijtf aankomst in een hotel aan de Riviera; „zet het venster open en laat het klif maat binnenkomen." t j t 1 Een licjd. Kabbel„Toen er laatst 's nachts ire brekers bij je in huis waren, zag j© vrouw toen ook onder het ledikant oij er een man onder was?" - Kobbel: „Jawel, en zij vond er oolc een." i Kabbel: „Wat je zegt: een inbreker?"i Kobbel: „Neen ,mij." Gveir Jdia constructie van d© -dikke Bertha's", waarmled-e- Pairijs .is beschoten-, cjeeft de- Parijsch© cc-rrespondient ia. dn ..Morning Post" Idia volgend© inlichting, Toch niet, h»t is ©chtei" bevreynöfeind', dat hij' -ziooraeil schpons weot HÜ weet niets'hijl verkondigt stel aels, welke alleen in het brein ©einis krank zinnigen. kunmicin oprijzeu. Ik:heb gedu rende ©enigen tijd de ieoringen van Plato ein jj-joc-rates bestudeerd, en weet ©r uoeig van om overtuigd tei wezen, dat roemrijke wij'sgeiea-en den onbekenden God ontdekt zou-diein (hebben, als het nood zakelijk ware geweest, zijn bestaan to kennen. Plato ien Socrates zijn vootrzéfcetr velr- d'ianstvollie mannein. Ja, jft zijh ewein wijs als die maij dwalas is. 'Dia oudia kraamt niets dan goddalooslueien uit, en het bevreemdt mjj! zcier, dat dei Grieken mijn zienjswijjze op dat punt niat dieelen. Wij ook z'ijh van uw meiening, her vatte de jonkman op- levendagen toon Ho© dwaas echter de nieuw© godsdienst ook zijn mogö, toch is hij vermakelijk ©o levert ons stof tot vroolijke gesprekken. Dit is dan de reien, waarom wij de vo-1- gMings-n dier sekte dulden. Doch veronderstel nu ©ens, dat zij door ijver len volharding er in slagen, het volk 't© vijrloiden,... Daiarvooir bestaat geen vrees. De ll ij had hem meer ontmoet); Praatzieke reiziger: „Pardon",mijnheer, ik meen u meer gezien te hebben. Hole' heet u ook?" si Toegesprokene„Eb Smidt Praatzieke reiziger„Zoo. Waar kan ikj u ontmoet hebben?" Toegesprokene: „Wel ,ik kom juist vani Leeuwarden 15 jaar achter den rug."r blijf dier sia.wm betrad, weendei rij bitter. Zoo. gaarn-ï had ik mijn meesteres! ov©r di» vreieimd© zakien gesprokén, welk© ik op ito markt gehoord heb, sprak ?ij tot zich zlelm Zij; is wijjzler dan ik ©n 'haar uitspraak war© vpo-r mijl 'faelslissiend ge- woest. Thans echter heb ik' niémand meer, inlet wien ik 'er Qver kan spréken. Cecilia was niet gewoon, vertrouwelijk mat haar lótgietwioten ia de slavernij om te gaan; baar redenen, haar daden vowndetrt eten tei schrille tegenptellio'g met haar besohaafdia manieren. De gunst,, waarin! Cecilia bij dei jonkvrouw gestaan had, w-ekte 'den nijd harer gezlellin" op, en si-echts één slavin verheugde z,ich niet over dei ongenade, waarin de zuster van Lucius gevallen wa,s. Fulvia deed haar uiterste Jt>est om een toenadering' te ver hinderen en meende- dit verachtelijk doel tei .bereiken doo-r sollier eiken dag Valeria teigen heur voormalig© kamervrouw op te ruien of heid©n o-p behoorlijken afstand van elkaar tei houden. Agora, naam welkb mem geeft aan dei markt te .Athene. (Wordt vervolgd)s

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1920 | | pagina 5