Groote Encycliekmeeting Eau de Cologne C. Boldoot Centrale Land- en Tuinbouwbank. ZATERDAG19JUNI OPENING R.-K. Volksbond Bordeaux en L. LEIJNSE, de WelEw. Heer lapelaan M, M, v, d, EEM, IMPÉRIALE Koninklijke Paketvaart-Maatschappii R.-K. Middelbare Handelschool Si ga reit mag azijn RIJST H, H. Landbouwers Aanbesteding op WOENSDAG 23 JUNI Firma Wed. W. Heijboer i Zoon. I NSLANGEN R.-K. Hoogere Handelschool FIRMA Oz-EAPPOII In „Öe Bijenkorf", bi^.W.RIJK In „De Bijenkorf", bij J. W.RSJK R.-K. Boek- en Papierhandel DENEVERS Hoofdkantoor LES DEN. Tabak- en P. J. BASTIAANSE. Klein Pakhuis E.VÉRBEEM Pz. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG 19 JUNI Afdeeling Goes en Omstreken TH. DE JAGER. Opleiding tot 4den Stuurman 's-HEERE EK 's-H E E R E N H O E K. Vereenigïng tof bevordering van het Vreemdelingenverkeer in Waioheren te MIDDELBURG. VAN WOENSDAG 23 tot en met ZONDAG 27 JUNI 1920 TENTOONSTELLING Wedstrijd voor een reclameprent voor 't eiland Walcheren. 24-43 «I. P. G. van Riet. kAAGT PRIJSCOURANT Wijnhandelarei Wal is dat? Neten in het haar? Officieele instelling van den L, Tl B. Behandeling van alte Bankzaken. nrPHQITA'c- wöor EEN JAAR 5 lv 5» voor een HALF JAAR 4/2 SPAARBAtiK: rentevergoeding 4 GRAVENSTRAAT I 265 MIDDELBURG N.Z. DAM F 150 MIDDELBURG GOUDSCHE EN LEBDSCHE KAAS. KOMIJfüE KAAS vanaf 30, 60 en 80 cent per pond. Wij leveren tegen zeer billijke prijzen Roode en Witte BORDEAUX ©si PORTWIJNEN. Fransche Cognac, Jenever, Brandewijn en Likeuren. Levering franco. Vraagt prijscourant. VAN HET LANGEVIELE K 393. ONTVANGEN per pond 38-42-45-50 ALBE ILBE^f MSÖDEL HEIJN, DELBURG te huur gevraagd in GOES, VOORRADIG Kopervitriool Normaal f 529-17 Pappoeder ZATERDAG 20 JUNI 1920, trachten aan te bededen Hetverhardesi van twee einden weg it} hoven- genoemden polder ter gezamenlijke lengte van 335 M., benevens.het leveren en verWérken van Macadam tot onder houd der wegen. des avonds half acht, in 't „Slot Oostende" SPREKER voormalig Kapelaan dezer Parochie. Den leden wordt verzocht zoo mogelijk allen op te komen, getooid met Insigne. 620-54 HET BESTUUR. 614-48 HUIS- EN DECORATIESCHILDERS' BEHANGERS. Speciale inrichting ;tot het schilderen van AUTOMOBIEL en RIJTUIGEN. 625 20 Eenige 1ste kl^se zaak op dit gebied in Zeeland. Adres Midctetthirg Balans D 7 en Spanjaardstraat F 28. met of zonder bew apening', met straalpijp, douche en wartels, levert als specialiteit 577-5 J. VAT, Gelderschekade 7. Telefoon 8655 Noord. AMSTERDAM. met 2 jarigen cursus te Bergen op*Zoom. De inschrijving van leerlingen voor den eurgffe 19201921 is opengesteld tot 30 Juni a.s. Inlichtingen Jsoowel monde ling als schriftelijk, worden gaarne verstrekt door den Directeur Th .DE JAGER, die iederen Maandag en Donder dag van 1112 spreekuur houdt in hgt" schoolgebouw aan de Hoogstraat, Het einddiploma der school g^eït bevoegdheid voor de volgende examensAdministrateur der Kon. Ned. Marine Adspirant verfleateur der Invoerrechten en Accijnzen; Sur numerair der Directe Belastingen eu Accijnzen; Surnume rair der Registratie en Domeinen aanwijzing candidaat In disch AmbtenaarSurnumerair der Posterijen en Telegrafie; Candidaat-Notaris Klerk ter Algemeene RekenkamerAd ministrateur van Rijks schatkist. Het geeft toelating tot de Handelskoogeschool te Rot terdam het g$eft de beste opleiding voor employé der groote handelshuizenhet geeft de beste vooropleiding' tot consulair ambtenaar. Accountant. Officier van Administratie. Beëedigd Translateur. Leeraar M. O. Boekhouden, Talen, Aardrijkskunde Geschiedenis, Staathuishoudknn.de en Staat- inrichting. Eisgben van toelatinghet bezit van einddiploma H.B.S. met 3-jarigen cursus. M.H.S. met 3-jarigen cursus of toe- latfngs-examen. 623—66 De Directeur, IAND (Z.) LEVERT i SPECIALITEIT ALLE PLOE&Eh^ IR ALLE VOORKOMEN DE MODELLEN! f/Séij0E|Ul;T|\^ERiNG«fÓATALOèii5:eRflT-|5i - fytZenacA/ Ge op &cAaeezen £pze GAZei £e 'i nueaoéa/Gcna. bij de Bij bovengenoemde Magtschantnj bestaat ge legenheid om tót 4den STUURMAN té worden opgeleid voor hare vloot in Ned.-Indië.' - In aanmerking komen jongelieden, die de derde klasse eener Hoogere Burgerschool of een daar mede gelijkstaanden citrsus eener particuliere school met goed gevolg-hebben afgeloopen, of het Diploma A. of B. «por M.U.L.O. bezitten, wat Diploma A. betreft,, met aanteekening, dat zij in de Wiskundige vakken voldoen aan de eischen van Diploma B. - 588-50 Prospectussen worden op aanvraag toegezonden door" de Difé.etie der Koninklijke' Paketvaart- Maatschappffin „Het Scheepvaarthuis" te Amsterdam zal men U steeds op de hoogte houden van alles in zijn branches voorkomend. Het is JE ADRES /oor MANUFACTUREN, KRUIDENIERSWAREN en GALANTERIËN. Komt een kijkje nemen. Verplicht geen koopen, maar zal U doen koopen, daar het je adres is waar je in dezen tijd goedkoop koopt. 621-34 Steeds ben ik ook aan huis te gitibieden. sc1 met 3 jarigen cursus te Bergen op Zoom. De inschrijving van leerlingen voor den cursus 1920—1921 is opengesteld tot 30 Juni a.s. Inlichtingen, zoowei; mondeling als schriftelijk worden gaarne verstrekt door den Directeur, die iederen Maandag en Donderdag van 1112 uur spreekuur houdt in het school gebouw aan de «oogstraat. 622—3g,i' De Directeur, TH. DE JAGER. dJo/tde constructie, elegant mocfel Geheel compleet, met pomp en te/. Duurzaam, licht loojoend. met prima handen Deprus i voor heur2en van a/te standen Geschikt omde rennen, geschikt om te toeren Geschikt voor ex-keuers, geschikt voor de boeren. Aanlokkelijk voor t oog en zngeld dvhhet waard- Dat zijn de veertien punten door de UD'/OUaanvaard! ai [vei e 1 Ma fc> p i E.D EM3VAART 1 mftWT Agsétxtechappen Goor' Tiet gtheeTe lartcL Agentschap W. A. DE GROENE, Kapelle bij Goes. 492-72 Prachtig zwart laken a f 12 per el, Boeze- roengoed, 2 el breed, voor 2 gulden het boezèroen. Eerste soort Graslinnen f3,90 hét laken. Prachtige sfof voor Heerenklee- ding aan het stuk, jrèr manscostuum voor f15. Sajetprijzen ïh zijne zaak belangrijk verlaagd. Zeilen* 2el breed, a f 3 per el. Roode Zakdoeken Ie soort SO cent. Stroohoedenr zeer fijn stroo, f 3,25, enz. enz. jr 621-36 van Reclame-IVlitldelena Uitgegeven door Vereenigingén tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer dotfr Transport-ondernemin gen, (Spoorweg-, Stoomboot/ en Tramweg-Maatschap pijen) in Europa en Ameriké. Tevens is hieraan verbonden De Tentoonstelling .wordt gehouden in de concert- en gehoorzaal, Lange Shïgelstraat te Middelburg en is geopend WOENSDAG 23 JUNI van 3—5 uur DONDERDAG 24 JUNI vau 11- 5 uur. VRIJDAG 25/è'n ZATERDAG 26 JUNI van 1-5 uur tegen betaling- van I 0,30 plus f 0,04 stedelijke belasting. ZONDAG 217 JUNI van 11 5 uur tegen betaling 10 cent. Woensdag 23 Juni Concert op de Groote Markt van 8 tot 10,30 uur. 628-60 OPREL Al© - GOES. Steeds voorhanden: alle soorten LEES- en DEVOTIEBOEKEN, SCHRIJF-, KANTOOR- en SCHOOLBEHOEFTEN. - Levering van alle soorten DRUKWERK. Bestellingen van School- en Studieboeken warden spoedig uitgevoerd. Beleefd aanbevelend, leveren wij TIJDELIJK wegens LAGE FRANKEN-KOERS tegen zeer voordeelige prijzen 615—45 I V^///////////A •Wasch dadelijk Uw haar met den haarverzorger LAX. LAX verwijdert roos, stof, neten en ajk onrein. LAX bevordert den haargroeigeeft gfertïs en golving. Per doos 25 cent, voldoende voor 7i Liter hygiënisch i hoofdwater ■w* t* Eischt afsluitband met onze handteekeningL. I. AKKER, Rotterdam Verkrijgbaar bij de meeste drogisten. 530-90 Bijkantoren: ALKMAAR, ALPHEN, MONSTER, ROTTERDAM. Andere termijnen nader overeen te komen. Gelden kunnen gestort worden bij de Heeren Correspondenten TH. DE BOO te Kwadendamme L. N. DE JONGE te Ovezand 520-75 en bij den Secretaris der L. T. B., E. A. JANSSEN te Heinkenszand SPECIALITEIT IN 61642 575—72 629-50 AANBEVELEND, to La»tjë Del Delft B 116 onverschillig welke straat. Br., onder No. 680, bureau „Nieuwe Zeeuwsche Cou rant". Vraait prijs bij Kwadendamme. Tel. 1. Sigarenmagazijn „ZEELANDIA". JE adres in SIGAREN en ruime keuze SIGARETTEN. Aanbevelend, J. J. JULIANUS, Lange Burg 107, Middelburg. 604-6 HET BESTUUR van den- PAULINAPOLDEB te Bier' vliet zal op des namiddags vijf uren, in het lokaal van Charl^vaN de Waeter aldaar, A Inlichtingëli verstrekt de Dijkgraaf dóf polders, terwijl "Verkrijgbaar zijn bestekken hij den a f 0,50 Juni 191 Hetji lestuur voornoemd, BUIJ9SE, Dijkg V. HENDRIK 585-40 Ontvanger-Griffier- ntvanger-Griffier ,r stuk vanaf 18 ■aaf.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1920 | | pagina 4