Attentie s.v.p.ü! i Openbare verkQoping Vendutie OpenbareVérkooping OpenbareVerkoopin; BOUWUND, roeten, OpenbareVerkooping de kapitale afbraak Openbareverkoopg Assurantiën Bekendmaking TARWE ROGGE de Frtiittuin Bouwland, IS JE STEENHOUWERIJ G. J. v. LOENHOUT, SCHECOURAHJ ZATERDAG 19 JUNI 1920 DE PERa Rechtszaken. KERKNIEUWS. Financieele Berichten. ONDERWIJS. Burgerlijke Stand. Marktberichten. Posterijen. Correspondentie. Laatste Berichten. Advertentiën. De zwarte Bessen roode Deissen, DINSDAG 22 JUNI 1920, een Woon- en Winkelhuis WIJNEN en GEDISTILLEERD VRIJDAG 2 JULI 1920, doen veilen en verkoopen; 7 Hectaren publiek veilen en verkpdpen 9 Huizen met Erf en Tfiin, Bouwterrein, Algemeene verslapping een paÉj afbraak te Krabbendijk» en Kruiningen Nu of nooit moet men koopen. Hoeren--en Kinderkleeding. Heeren- en Kinderkleeding DEMI SAISONS, PANTALONS ENZ. Hoofdagent en Agenten DIENSTBODE Veersche Weg T Sfeeilliöuwwerk. De Directie der N.V. Mij., „Beider Belang" Niet t' [et ingang van 1 Jiffi I de Vlieger van Zuidz&Jf i-nmies te Overdinkel (Ov, 1 V Imbtenaren van SluL L| I van Groede wegens oütel |an 166 K.G.. boter i.l e klerk der posterijen :ele dagen gleden mat oorloos was £erdwenen aangehouden. Bij den heer V-Oet,- Vrijdagmorgen een iekte gestor\^n. ^enigen tijd teftnea alhju worteltjes uit België aan te tigen prijs. pvat de acte van de Middel vinders, afdeeling der Vei I Nederlandsche PadvimuT 1 gevestigd, (gewijzigde stal Ie Vat de acte van de Bom,. Jozef" „te Middelburg. commissie in Zeeland. Staten van Zeeland is l Ünger, secretaris-penning! I Schoonheidscommissie in Z&.L oemd tot lid dier commissi,! tionaire dwingelandij Icht 20 Junito 12 uur, zall in Hongarije ingaan, een W..I ^aat van hst lnternatiojiaal| Vakveit'eenigingpn. Edio Fiinmcn, secretaris vanl rond, gaf als rechtsgrond opl It, dat men van arbeiderszijdJ and totaal van het dagelijks het gewone leven uit te slui .emeen menschelijk gevoelt da.t zhO' is, schrijft dei J.I I, waar was dan dit aigöm« gevoel bij het VakverboiM lagarijb de bevolking door dej Beda. Kun en zijn. trawanten! .gedecimeerd en uitgemeig^l Ineen monschelijk gevoel op^| bij heit Internationaal V§kv< (otesr eigenaardige en verdacht)] eroep ei' op, lijkt ons hiel dan een holle frase, om po| narken van slecht allooi, schandelijke toeleg van Ul| dan ontvangt Hongarijfe vaj an dezer geen levensmidd" voorraden, geen. brieven, meer. Van die gemeenBchi litenwereld wordt het afgesn»! por zoover het zich zelf nidi aan den hongerdood prij?| nscbs bootwerkers zullen f Lden met bestemming naar Hou jteriandsch treinpersonjeel gee nen, waaraan wagens naa.rHo,| ten verzonden, misschien zei' fin reizigers naar Boedap an; Nedcrlandsch© post- en tfr| Imbten zullen geen brief of t fwzenden, voor Hongarije boycot geen schijnvertoou,- n brengt hij in ons land tal vajl in conflict meit hun plicht. I schrijft heit „Huisgez.", dat del Nederlanden om een 00™:!»'" J tei noemen niet kan tofelatei len tiedeigraafbeambten brieven ®l ion voor Hongarije ntet laten liggen. 'zich het geval voordoet, dat e .Cpn brief of 'telegram voor Hm t wenscht te behandelen;, ontsla [gering, met dei gevolgen vandal loorwegmaatschappij'Ln en Par'I?j| wkgevers zullen allicht ongcn®1?"' lat heit Internationaal Vakvetto Jol v,an den boycot heeft L'in be berusten en daartoe o®! llen dus, zoodi'a het tot do prJ leipassing van den boycot kj® |i rijzen en slachtoffers valia j tirannie n:u, van een Par j?j .eeniging, 'die vandaag h°.nfail'!i utoffsr uitkiest, morgen óch "fl Ir land wil werpen, mag' men |s toegeven, ten eerste proefneming: ehtpioof van een revolution'® b, die- op deze wijze de viersloten en het revolution11' kt tot heerscher van' Euxopa communisten en sociaal-democ »0ft liet jfaaehtig vinden, noeten zich eenparig verzett# e nieuwerwetse!)© dwing®'®""' indar par Jon neerslaan aarzeling zou hier een lout we J 11 een internationalen aanval i .ionaal verweer, en zoo m°r in, da.t da toeliep oim HongfnF _jL rnationale gemeenschap 'Jij et de krachtigste middel®11 elijk wordt afgesneden. iz-i het «eld "voor eigen bate. De bena- Llde kW van de borgen f2400 terug. De edsch luidde een jaar1 met aftrek van het voorarrest. Weatens poging tot verkrachting werd tegen C 'A R. uit Koewacht 6 maanjtenl Ook1 stoitl teaiecht R. A. C. uit Vlissin- 'dezefcjup-' man go.oddiei een jongen g* oen»ntje, bijna in tet oog m venvonddlPlm daarbg arm het gelaat Voor dëtze roekeloozte daad werd f15 o± 15 dagen geordend. De moeder wikte een civiele vordering van f 16 voor dokters rekening instellen, inaar dit Jcan alleen de vader doen èn daarom kon do .eisch met in overweging wordien genomen- Wegens diefstal werd tegen dfe werk" viouw I- T. te Terneuzen een maandl ^Uitspraak in al dèzis zaken 25 Juni. do rechtbank tei Middelburg 1 tegen P. M. uit Middelburg^ n .gievorcterd wegels die^1^^ viel ten nadieele van A. aklaagde zeide het rijwiel van nde 'Vooi' f 50 te liéUben Se ft liet voor f 60 verkocht ad lozemond'. sens was gedetineerd de h'kl"1 nit 's-H.er Arendskerke; .de^, 1918 van getuige B. Tin Aï ontvangen, oon uit fc" ndbouwei's voor gleleiverdei In plaats van dit te d°en °'e Adverteere in de kranten Dat vereéle ze op de klanten w Da's 'n praatje ouwerwetsch Uiks as ouwe wuve klets Kom mer is bie Ille Meneere Die za je we is wat anders laère Deur z'n omzet in 't groot Sleët 'n concurentie dood 0 Jassen broeken vesten petten Bedden dekens en servetten Garibaldi's eele mooie Zummeroeden viltë en strooi e Messen schérren lepels vurken Dweilen zeemen sponzeii kurken Koffie thee en havermput Stropie suker zeépe en zout Tule en kant voe bd&gremussen Globf me zeker 't bifi prussen Verve potloo'n pen en int Da je in de stad gfn beter vint Paternosters kerrpboeken Kinderkleejes omslagdoeken Woste reuzel kéës en visch Dat er nergens;, beter is Pullen poeiers kom me vreége Voe je bost ofc voe je meége Voe je 'n ood of voe je rik Zelfs al a jd voet verzwikt Perreplu's jBÈtr wandelstokken Onderbroeken kousen zokken Oute klonken pracht medel En nog meer wa'k je vertel Da'k de,kosten van de kranten Zou verééle op m'n klanten Is een praatje van 'n zot - 't Spiet me da'k 't zegge mot Mer ik mag 't er we voe ouwe Da 'm klanten me vertrouwe En zégge: Wat 'k bie Ille kocht Is góed.spul oor en gin bocht. Opgave van de Bank voor Zeeland, Goes. Zaterdag 19 Juni 1920 Telefoon 74 en 204. uur) Vorige Openings midden- koers koers heden Prolongatie4 Staatsleningen. Oblig. N. W. S. 1918 5 pet. Oost-Indië 1920 5 1917 4l/s jl919 6 1917 5 92 77% 1001/s 87% 5% 14 .131/4 Oostenrijk Jan./Juli 4 Rïïsland Hope 4 1880 4 Bankinstellingen. Koloniale Bank a. 3881/4 Ned.-Ind. Handelsb. a. 345 Ned. Handel-Mij. eert. 244Exd Industrieele Ondernemingen. Insulinde Olief. a. 223 Jnrgens Ver.fab. a. 227 Philips Gloeila. 730 Westersuiker a. Am. Gar. Foundry a. Hide Leather pr. a. Smelt. Ref. Anaconda Copper Central Leather Studebaker Corp. United Cigars States Steel cert, cert, cert, cert. cert, cert. 68% 126% 76 79% 73% 106% Cultuurondernemingen en Handelsvereenigingen. Comp. Merc. Argent a. 320 Cult.-Mij. d. Vorstenl. a. 424s/4 winst a. 475 Handv. Amsterdam a. 986% Java Cultuur-Mij. a. 812% Nierop übCo'.s Hand.-Mij. a. 190 Tels Co.'s „a. Petroleum-Ondernemingen. Dordtsche Petr.-Ind. a. 637% Gee. Holl. Petrol. cert. 331% Kon. Ned. Petrol. a. 696% Orion Petrol.-Mij. afgest. a. 92 Rubber-Maatschappijen. Amst. Rubb. Cult.-Mij. a. 258 Ned. Rubber-Mij. a. Oost-Java Rubber-Mij. a. 418 Serbadjadi Sum. a. 495 Scheepvaart-Maatschappijen. Holl.Am.-lijn. a. 398 Gem. eigend a. 388 Holl. Stoomb.-Mij. a. Gem. eigend. a. Houtvaart N.Va. 220 JavaChinaJapan-lijn a. Koninkl. Holl. Lloyd a. 165% Kon. Ned. Stoomb. a. 209 Nat. Bez. a. 204»/, Koninkl. Paketvaart a. 225% Vorige Openlng»- midden- koer« koers heden 272% 300 256 Ned. Scheepvaart-Unie a. Stoomv.-Mij. Nederland a. Rotterdamsche Lloyd a. Int. Merc. Marine a. 36% S. Fund G. 0. 93% Tabaks-Ondernemingen. Amsterdam-Deli-Comp. a. Amsterdam Serdang a. a. a. a. Besoeki Tabak Mij. Deli BataVia-Mij. Deli Cultuur-Mij Deli-Mij Krapoh Tabak-Mij Medan Tabak-Mij R'dam Deli-Mij a. Senembah-Mij a. 588% Diversen. Int. Tabakshandel Mij a. Tabaks ind. Philips a, Tabaks-Uniea. 460 246 526% 269% 254% 247 Maxwell Land Grant cert. Maxwell L. Gr. Incbd. cert. Peruvian Corp. cert. 5s/, cert. pr. a. 24% Spoorweg Maatschappijen. Deli-Spoorweg-Mij a. Holl. IJzeren Spoorw.-Mij a. 61% Mjj tot Expl. v. Staatssp. a. 60 Denv. Rio Gr. Sp. cert. Erie-Sp.-Mij a. 14% Kans. City South. Rw. a. pr. a. 48% 7 127 101% Missouri kans T. cert. Union Pac. Rw. Comp. cert. South. Pac. Comp. cert. South. Railw. Comp. cert. Wabash. Raiir. Comp. cert. 9% Stand der Valuta op 18 Juni Wissel- of Chèquekoersen. Opgenomenuur Berlijn 7.17%/7.25 Weenen1.90/1.95 Parijs22.10/22.20 Brussel23.10/23.20 Londen H.06%/11.07 New-York 2.77%/2.78 Vreemd Bankpapier. Marken rood 1000 7.32%/7.42% Franseh papier22.30/22.50 Belgisch papier23.10/23.25 Daar ons blad des Zaterdags vroeg moet verschijnen en lop het oogenblik van afdrukken de openingskoersen nog niet bekend waren, kunnen wij deze koersen heden niet opgeven..: eu loopende rekeningen 5 pCt. te brengen ap Nagekomen Kerkberichten HANSWEERD. Parochiei Maria Onbeivl1. Ontvanjgeniis. Zondag, 4e Zondag na 'Pinksteren. Na de Hoogmis gelegenheid tot betaling der contributie voor de leden van den R.-Ky [Volksbond; 1.30 uur catechismus'; 2.30 uur oefening van den Kruisweg, waarna vereering der reliquie van het H. Kruis, Daarna vergadering der zelatricen van den H. Geest en de Kindsheid. Zatetfdag .om 4 uur g'Jege>ih«,id can 1® btóc'hfetn. ;i.,' I i 's-HEERENHOER. Parochie St. Willihrord. Zondagmiddag te 1.30 uur catechismus en te 2.30 uur de Vespers met Rozen hoedje om rust en vrede onder de vol keren. 1 1' In deze week dagelijks de gewone cate chismus. Eiken morgen te 6 uur wordt de H. Communie uitgereikt. Maandag feestdag van den H. EngeL- mundus en tevens van den H. Aloysius. Donderdag feest van de geboorte van den H. Joannes den Dooper, dag van devotie. Vrijdagmiddag te 3 uur Lof ter eere der H. Maagd, 1 Zaterdagmiddag van 36 uur gelegen heid om te biechten. Nog zijn alle boeken der bibliotheek niet terug. Laat ieder ziju boeken (eens nazien. Tholen. Op den aangegeven tijd, 10.52 uur, arriveerde de Bisschop van Haarlem' Donderdag te Bergen op Zoom, vanwaar Mgr. per auto naar Tholen reed, om ook daar het H. Vormsel toe te dienen. Uit de huizen van alle katholieken hing de vlag. Om 1 uur begon de plechtigheid en Werd aan 52 kinderen van Thoïen en 100 kinderen van Oud-Vossemeer het H. 'Vormsel toegediend. Mgr. hield een tref fende toespraak, terwijl de plechtigheid verhoogd werd door Sen zeer verdienste lijken zang der kinderen. (Jm ongeveer haif zeven vertrok Mgr. per a.uto naar Bergen op Zoom om met id,en rein van 7.19 nur naar Haarlem te ver trekken. De Vormreis door Zeeland was beëindigd. kOTJBURG. Door het bestuur en den Baad van Toezicht der Coöperatieve Boe renleenbank alhier, werd besloten met 1 Juli den rentevoet der spaargelden te bepalen op 3.6 pCti en voor voorschotten, Koewacht. Te Nijmegen slaagde voor het. eindexamen Gymnasium de heer J. Dieriek, alhier, leerling van het St. Ca- nisius-eollege te Nijmegen.' MIDDELBURG. Ondertrouwd: Jac, <te Rijke, jm. eu C. Grootjans, jd. OwrladeaMattlieus Johannes Visser,' 50 j.; C. v. d. Reiest, weid. v. J. Mak, 72jt VLÏSSING-EN. Ondertrouwd: P. Holle- hrandse, wedr., 52 j., en F. Barenitsen, wed., 38 j.; L. A. Smith, 27 j. jm(. en R. A. M. Somers, 25 j. jd.j. H, A, Geerlings, 19 j. jm. en A. J. 'Verschoóre de la Houssaye, 20*j. jd.; B. Nederveen, 25 j. jm. en E. E, van der Hoevfan!, 24j j. jd. Getrouwd: A. Prince, 25 j. jm. en j. AL Peute, 26 j. jd.; G. Marinissen, 26 ,j< jm. en ,C. de Nooijer, 19 j. jd.C. Kool, 26 j. jm. en J. C. Geleijn, :24 j. jd'..; L. van Aartsen, wedr., 57 j. en C, d<j Puijt, 40 j. jd.C. Reus, 32 j. jm. enj M. I. Winnepenninckx, 28. j. jd. Geboren: A. G. fie Bruijne, geb. v. Doorn, z.P. de Wijze, geb. v. Haveren, d.T. M. Bliek, geb. Bakker, d.M. P, Maas, geb. de Waal, z.J. van de Gruiter, goh. v. Belzen, d.T. Wegeling, ge)/. Visser, z.M. M. C. Koolwijk, geb. Sor- gedrager, d.J. A. Dewitte, geb, Zonne- kein, z. (levenloos). Overleden: L. Langenherger, jd., '59 j. E. F. Smagge, 67 j", echtg. van M. J. Da emsM. Nestelaar, 82 j., wed. van M. J. Ra via. Van 1118 Juni. 1ERSEKE. Ondertrouwd: Jan Gerardus Adrianus SaU)eir, 23 j. jm. on Freicterica Louisa Francina W.c*lfeï,s, 20 j. jd:. te Rotterdam; AVilfam 'Cornélisse, 25 'j. jmü' ein Nieieiltje van Stee, 23 j. jd. Geiboren: Clazina, d. v. Marinus Pikaar en Adriana Geense; Albertus, z. v. Adri- aan Goeman en Cornelia Mi©rasTjeerd Ifc.ndi'ik, z. v. J-oos Daan© en/Teftje Sta- wonga- - Overleden: Jacobus Hendrik van Houdt, 24 j., ong'jh. BIEZEDINGE. Veflingsrereöniging, ,,Ka- pe'llie-Bdezfelingfe". Veiling van 18 Juni. Vroege Aanlap;, pelen f 16, Zwarte Kersen x' 40£70, Bruine Kersen £30—f35, Roode Kersen; f30—f35, Meikersen f34f40, Aardbeien f37f46, allee pier 100 K.G. Goes. Aau dhr. J. C. Jeronimus, brie venbesteller, postgeleider op de auto Goes1 Wolfertsdijksohe Veer via, Kortgene, is' op zijn verzoek met ingang van 1 Juli a,.s. eervol ontslag verleend. iWieigens heit vroegtijdig afdrukken van blad' van heidlepi, in verband met detn vrijen Zaterdagmiddag; moesten enkete bo- tóóhten blijven liggen tot ons volgend ntrminer. Red'. I BERLIJN. De „Germania" publiceert onder voorbehoud een lijst van ministers:» Tehrcnbach zou rijkskanselier worden, Koch minister van binneulandsche zaken, Von Nostig waarschijnlijk minister van 'buitenlandsche zaken, economie Wied- feld, financiën vermoedelijk Von Siemen, arbeid Stegewald, rijksweer Gessier, ju stitie waarschijnlijk Heintze. i. In functie zouden blijven de ministers/ van posterijen Giesberts, de minister van: financiën de Wirth en de minister va-nt voedselvoorziening Hermes, allen een-; trumsleden. Dit alles in de veronderstelling (dak de democraten zich niet afzijdig houden. - *4* De Heer en ïfejuf- frouw C. P. C. BOGAERT— Spaan betuigeir'" hun harte- lijken dank^'Voor de vele blijken y&h belangstelling- bij de jféboortc hunner doch- ter^aodervondeu. 627-9 "Middelburg', 19 Juni 1920. Te koop bij inschrijving: en djrf' groeiende Jfi den boomgaard vau de hofstede bewoond door Mv' oe Vrieze te Kloe- tinge,/ Biljetten Dinsdag 22 Juni" uiterlijk 's middags 12 nur, bij FRANSEN VAN DE PUTTE EN ZOON, Goes. 619-15 op -f des avonds te 8 uur te Goes, in het koffiehuis „de Prins vau Oranjë voor de erfgen. van Mejtiffrouw H. A. J. de Rochetort, ten overstaan van Notaris PILAAR, van te Goes, aan de Sint Adriaan- straat, wijk A nummer 69, groot 74 c.A. Het benedenhuis is ver huurd aan Mej. A. Hirdes; het bovenhuis komt terstond op gebruik. 474-24 KOOPT 601-5. bij JACOBUS BALJÉ, Goes Deurwaarders VFJUlOÈR DE KOK te Goes zulten Woensdag 23 Juni 1920 des v.m. 10 uur, in .«ÓP rins van Oranje te GoeS"/ verkoopen: Buffet, Mah. e. Kasten, Ronde Mah. TafelAiet Kleedje e. a., 6 .MaliNotenh. Stoelen met tüype zitting e.a., Spiegels, .Kachels, Lam pen, Ledikaiffen, Kleeden, Zeil, Matten^Glas- on Aar dewerk, Afgekeurde en ver beurd verklaarde Goederen, drie Booffi^aardladders, resp. 42, 36, 3T".sporten, enz. enz. Kijkdag Dinsdag's te voren. Zindelijke goederen kun nen Worden bijgebracht, waarvan opgave te doen bij den Vendumeester D. JA COBS. 618-31 J. C. H. HOLLMANN, ondernemer van verpoppin gen te Goes, zal op. - 1 dps voormiddags om 10% uur (N.T.) in de herberg van dhr. C. de Jonge te Schare, ten verzoeke vaif den heer J. G. VAN NIElJWEMHUIJ- ZEN, burgemeester te Schore, en £1 hectaar in 14 perèeelen, op liet ter rein geijSimmeerd: Te brtSichtigen 1 dag voor de v.eijtooping, van 's mor gens 9? tot 12 uur, op aan- wijziijg. 617-34 Betaaldag 1 October 1920.,. De Notaris M. C. SCHRAM te Kruiningen, zal op Maandag 21 Juni 1920, des nam. 1% uur in het Hotel Paviljoen van f/hi'. Luijk te Hansweerd, Aten verzoeke van zijn princjpaal, benevens een perc. aan het Maarte,tSbroerswegje te Hansweerdjien voorts, „JEUNE" aldaar, MÉT WOONHUIS, SCHUUR en BOOMGAARD, groot 3.1^.61 Heet. in 4 perc. als is afgebakend, Nadere inlichtingen te belcomdn ten kantore van genoemden Notaris. 531-34 op Dinsdag 22 Juni 192 des namiddags te 3 ui Goes, in het Koffiehui# „de Prins van Oranje", v#>r de erfgen. van den hjer C. VAN DER WERFF, t#h over staan van Notaris IflLAAR, van in de gemeent# Kattendïjke, aan den Monnilcfndijk, tegen over den bgpmgaard „de Verwachting'! groot 3 H.A. 19 A. 10 c.Af Te veilenl'in 3 perceelën en in massa. Op gebruik na rooven oogst 1^0, bezaaid met klavers. 478-29 "erste. door een pot PRUTOL. 6117 goede Drogisten. De Notaris M. C. SCHRAM te Kruiningen zal op Woensdag 23 Juni 1920 des namiddags U/s uur te Kruiningen in hete hotel „Korenbeurs" ten vjh'zoeke van den heer M. SfiNKE te Oostdijk In alle gevallen bloedarmoede, zei zwakte of alg-ernjjine slaptetoestanden, i#T de Sanguinose het mfttdel dat snel en afdoende/ver andering brengt. Een groot voordeel de Sanguinose is, daizij ook door de zwakste gjestellen verdragen wordtin geen schadelijke bijwefkingen vertoont. Neer*; er de proef van. Maarzorg dat gij de echte Sahguinose hebt. Wacht U voor namaak. SANGUIN&Ê kost per flacon f2.—f6 fl. f 11. 1-2 fl. f 21.%, Met duicteïijke gebriiiks- 'aan wijziijg. Bij ajfc eerste Apo thekers# en voorname DrogisHn. vMl DAM Co. De Rafmerstraat 2c/4. 539-40 Den Haag. J. C. H. HOLLMAN, on- dememer van verkoopingen te Goes, zal op Maandag 21 Juni 1920, des voormiddags om 10 uul' (n.t.) aan de sluizen te Weme|- dinge, ten verzoeke van ili-n heer F. C. A. HOORNICK tè Goes, doen veilen en verkoopen van Rijksgebouwen aan de sluiswerken te Wemeldinge, w.o. 70.000 beste waalsteen, en 10.000 waalstraatklinkers, 5000 eerste soort krnispan- nen, 1000 diverse teiels w.o. 30 m. 30, arduin eifi dorpels en stoepen, gootetf, geesel- steenen, voort s,:' 535-50 groote partij zolflerbalken' gordings, platen?: baddings, w.o. lang 10 Mi, zwaar 20 maal 10 en 17 maal 8, zeer groote partij zolder-, schot- deelen, voortj diverse deurei w.o. gepanei stededeuren kozijnen w. 1 M. enz., vei 10 schoorst* kastboorden) 100 ankers^ 10 dakrai 'ak-, vloer- 1000 kraal- 100 stuks mooie maat, 5 stel bed- 25 stuks raam, hoog 2 M maal er8 Trappen, inmantels, 100 50 bos latten, ijzeren binten, haardplaten, brandhout cSiz. enz., alles aan het vaarwater gelegen. De Notaris H. W.^pEER- VOORT te 's-Gravenpptder zal, ten verzoeke van fèn Heer J. Martens, op Donderdag 24Suni 1920 des namiddag# 1 uur (N.T) aan den Cingefiijk te 's-Hee- renhoek, om/contant geld, in het OpenUhar verkoopen, als: 18000 JKeen, 2000 pannen, 400 leieiÉ planken, palen, kapgebiaten, gordingen, lat ten, deRren en kozijnen, blindepfbrandhout, puin, oud ijzer enz. 538-22 uien en verkoopen 8 Heet. 21 Are 55 Cent. (20 G. 281 R.) De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal op Donderdag 24 Juni 1^20, des namiddags om 2 trar te Kloetinge in de herberSvLvan TH. DAGEVOS om ccMant geld publiek verkoopen: I. de zwarte bes&ën aan a pl.m. 2123 struiken Seed ling onder KloetingqSu Jacht- hoek (Jonge Bosc" b pl. m. 4423 str^Gollath" aldaar boomgaardTZoetebier e pl. m. 2531 s/l'. idem al daar in de Note%«'eide d pl. m. 1503 gtr. idem al daar bij de Zoiafagschool II. de roode bessen (Duitsche ijnre) aan: a pl. m. 44p) str. onder Kloetinge in Dijkwel b pl.m. 1240 str. aldaar in den berg c 1865 stiv onder Nisse bij het Postkaiifoor III. De Fr; onder Klo' gaard bij IV. de Pi onder KI b oomga. b in het spo' c in in 11 perc* als door nr. paaltjes op het terrein is aangeduid. (592-26) Aanvaarding rooven oogst 1920. bozen ,ge in den boom Zondagschool imen itinge a in den aan de leiding n boomgaard aan Verhuring bij inschrijving van een perceel in het Oudelan# te Heinkens- zand, groot 8jf Aren 40 Cen tiaren, thans'in pacht bij C. Bal, voor 6 jaar, aanvan gende rooVen oogst 1920. Inschrijyingsbiljetten met vermelding van 2 borgen, in te leveren voor 1 Juli a. s. ten kantore van den Notaris F. ViN CLEEF te Heinkens- zandl 612-17 j OPENBARE VERKOOPING van Wij kochten in Engeland eene reusachtige groote partij van eene fabriek, welke hare zaken ophief, en lieten dei goederen direct per v'ie reederij naar Nederland t men, en zullen deze tha voor >/3 der waarde verkoo in den Melksalon van heer Van Doeselaar, Opril j Goes. Hierbij volgen voor i zicht een paar prijzen:;} HEERENCOSTUMES, in blauw, zwart of fantasie van f 45,f 60.f 75.— voor f 15. f20,—s f 2b, van f90,— f 100,-,£120.- voor f30,- f35,— f40,— van f140.— f150.# f170.— voor f45,— f50,— f60.— Verder zeer lap# prijzen in Jongeheeren- en Kihderkleeding. Regenjassen, zoowel voor Heeren als Dames, in GO'mmi, Rubber en Waterproof. Vooral mak£n wij attent Sp ons prima Blauw Laken Costumes. Vergelijkt Jiiet alleen de prijzen, maar vooral de qualiteiten, p JKT" D© verkoop heeft plaats: Dinsdag22Juni,Woens dag 23 JunteDonderdag 24 Juni en Vrijdag 9 Juni van 9-9 uur. Zaterdag 2# Juni van 9-5 uur 's middags Beslist niet langer. Tevens irtg eenige prima echt Amtjrikaansche Bre tels. ff 613-60 :n boomgaard bij de Zondagishoo] d in pen boomgaard aan erweg Hooigras onder den Zi V. h Kloeti.ige in de ftange Wenden en het y,eidingfistuk 631-47 Wegens ziekte gevraagd, tegen 1 Juli -ft twee flinke huis. (liefst 2 gezjêdErs), hoog loon, bij G. LJWK, Stationskoflie- 1 a k' e. 607-9 gevraagd, Voor Levensver zekering, Spaarkas enz. Solideinstellingen. Hooge proyiSte. Brieven aan 't Biteea® van dit Blad. Onder no.e#08. 608-14 Een nette flinke gevraagd.Wasch buitenshuis. Hoog loon, bij Mej. E. VER- BEEM, Kreukelmarkt, Goes. 630-8 Mevrouw NEERVOORT te 's Gravenpolder vraagt, we gens langdurige, uhgesteld- heid van een naïer dienst boden, zoqsffoedig mogelijk een gejchftt 596-10 ddelburg, levert uit i#ïm eff voorraad all#SQjSvten Speciarff adres voor GRAF- WERK^ in alle stijlen en prijzrf voorradig. 558-18 te 's-GRAVENHAGE, maakt hierdoor bekend dat onze Maatschappij verteganwoordigt. 632-2q

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1920 | | pagina 3