DLBESTE C0IM1T Nieuwe Zeeuwsche Courant Attentie s. v. ZATERDAG 19 JUNI 1920 NIEUWE ZEEUWSCHE COURaJ n,EUWE ZEEUWSCh UIT ZEELAND. MIDDELBURG VLISSINGEN GOES EH IEDEDEEM VIMDTDIT VOOC. GEHEEL ZEEIAUD GiJ ALLEN, die reeds de leest, spoort aan uw vrienden en geburen, die de Roomsche Courant nog NIET LEZEN en maakt OOK HEN ABONNÉ. Dat is leekenapostolaat, dus 'n zeer goed werk! UIT DE PERS^ Rechtszaken. KERKNIEUV Financieele Be Dispensatie uitvoer verboden. De Minister van Landbouw heeft besloten tot nadere aankondiging dispensatie te ver- ieenen van het verbod van uitvoer van schoenen en pantoffels, van het verbod van uitvoer van ijzer en staal en hunne le- geeringen in eiken vorm, met uitzondering van locomotieven, scheepsmachines en onder- deelen daarvan van den uitvoer van schelpen van den uitvoer van alle roet en van den uitvoer van alle metalen in eiken vorm, met uitzondering van goud en zilver. Ingetrokken is het verbod van aflevering' en vervoer van baksteen en kalkzandsteen. Suikerbons. De Minister van Landbouw maakt be kend, dat in het tijdvak van Maan|dag 21 Juni tot en met Zondag 27 Juni e.k. geldig zullen zijn de bons no. 37 en 38 ider Rijkssuikerkaart, en vestigt er tevens de aandacht op, dat de aanbieding ter ver zilvering aan liet Rijkskantoor voor Sui ker van de bons no. 33, 34, 35 en 36 uiter lijk kan plaats hebben tot Maandag 12 Juli e.k. terwijl de bons van de loopen- de perioden t.w. no. 37, 38, 39 en 40 vóór Maandjagf 91 Aug. 1920 (en dus niet 12 Juli, zooals ten onrechte vermeld was in de bekendmaking van 11 Juni j.l.) moeten zijn ingeleverd. Apotheken. f Morgen (Zondag) zullen de volgende apotheken geopend zijn: te Middelburg: M. J. v. Pienbroek'. te Ylissingen: Wed. A. J. v. Oeken- burg, Badhuisstraat, te Goes: v. d. Hoek. In den Schuttershoftuin is een beJ gin gemaakt met den aanleg van elec- trische verlichting. Behalve aan de mu ziektent, in de veranda en de kolfbaan, zal aan eenigo op te richten palen elec-, trisch licht worden aangebracht. Het ia keker een goede moderniseering van deze, steeds zoo heerlijke omgeving. 7 Men verzoekt ons te melden, dat niet door den heer H. van Brakel, maar door de E. Z. E. P. (Eerste Zeeuwsche Eleo-j trische Papierwarenfabriek) een medaille" ivoor de Bakkerij-tentoonstelling is ge schonken. Wederom heeft gisterenavond de muziekuitvoering op het Molenwater het met het weder uitstekend getroffen. Het' publiek luisterde met groote aandacht' naar het afwisselend programma, dat ten 'gehoore werd gebracht. - Dit jaar zullen door het Middel- burgseh Muziekkorps .ook weer eenige Zondagochtend uitvoeringen 'in de Abdij worden gegeven. Ze zullen plaats hebben 11 en 25 Juli, benevens 29 Aug. of 5 September. Vrijdag ,a.s. 25 dezer 's morgens kwart over zeven, zal door de reddings brigade uit de vereeniging „Luctor et iEmergo" aan de hoek op de Loskade bij het veer een demonstratie gegelven Worden in het redden van drenkelingen, Waartoe uitgenoodigd zijn het college van B. en W. en het politie-korps. Agenda. Maandag repetitie van "St. Caecilia om 8 (uur. DinsdagMaria-Congregatie om '6 uur j oirx 8 uur repetitie van St. Ursela. Woensdag: buitengewone repetitie van St. Caecilia om'. 8 uur. Donderdag: om! 8 uur vergadering van St. Eloy in het Vincentius-gebouw. Vrijdag: om' 8 uur vergadering van de St. Vineentius-vereeniging. Dhr. C. P, Wink, leerl. mach. bij de S.S. is geslaagd voor machinist-op zichter. r i De redo, welke de Burgemeester bij de ontvangst tan stadhuize van de lede-n der vsreieniging van Waterleiding belangen; uitsprak, .Luidde lOngieveer als volgt: Het is imij als "Burgemeester van Goes een eer en tevens ©en buitengewoon groot genoegen, U allen, namens het gemeen|te- bastuur wralkom te dogen heraten in Zuid- Beivelandsch stad. Het is ons een e©i', dat gij Goels (hebt uitgekozen voor Uw jaar vergadering, een eer,- die ons evenwel zcter nooit te beurt zou zjjn gevallen» wanneer wij bier niet onze nooit gen-opg tra prijzlen ZuidLBeivei. wateirlieiiding hadden|. Het is imij bovendien een buitengewoon groot genoegen, dat i k U hiel' welkom mag heeten, omdat, ik, met beirekking tot onze waterleiding' ials lid van den raad van beheer, van den beginne at aan hoi lief en leed1 heb mogen inede m£ken> Het ligt nu niet op mijn weg U daar van can overzicht, te geven. Daartoe meer bevoegden dan ik hopen zulks morgen te doen. Uw komst is „voor ons van gToo' b - telefcenis, omdat die komst getuigt van de belangrijkheid van onze Z.-B. watervoor ziening en mag ik wel constateeren, hoe voorzeker reeds voor een groot deel in vervulling zijn gegaan de goede wemschen, dia voor draz© onderneming werden geuit, door den jhewr Commissaris der Konin gin in :ons gewe'st bij de feestelijke ope ning op Woensdag 21 Mei 1913, bij welke gelegenheid zulk een kranige openings- irede terard gehouden door Jhr. Lewe van Nijenstedjn, voorzitter van den Raa i van beihieer, een .voorzitter waarop wij nog staedls trotsch mogen zijn cn die "Then o. m. terecht da namen naar voren bracht van do manmen aan wiein Z.-Bevela^fl nvet betrekking lot de watervoorziening groe ten dank verschuldigd blijft. En dan donk ik 'allereerst aan Dr. Jenny Weijerman, de groote stuwkracht, den helaas te vroeg Ontslagen Dr. Bos, dfe in dei T woelde Earner der S. G. bij de behandeling dei' Staatsbegrooting voor 1909, da watervoor ziening naar voren bracht, aan die groote medewerking van ons Gemeentelijk be stuur, de diewgdelijke samenwerking varf onze Z.-B. gemeentebesturen en aan zoo tal van andoren nog, die allen er toe bijdroegen Dim ons dat heerlijke water te verschaffen. En zeker behoeven wij niet mw de vreeis te koesteren van iemand, die bij een der voorafgaand© besprekingen heit denkbeeld opperde of het niet moge lijk zou zjjn, dat men van d». waterleiding genoeg zo-u hebben als de concessie zou zijn afgeloopen. Och memoer, antwoordde toen prof. Vis ser fin ljziemdoorn, wanneer je 50 jaar aan 't kraantje hebt gedraaid dan loop je niet meer naar de pomp. Trouwens, daarvoor zorgt ook onze raad van beheer en onze kranige Directeur I,r. Jan van Poelgeest. M. H. Ik wemsch U prettige' en leer rijke dagen to© in ons gastvrij» Goep en wanneer gij straks naar Uwe pena'.en teirugfceert, zeg het Ran ten Uwent, dat Zuid-Beveland steeds dankbaar is en blijft voor zijn nooit genoeg te prijzen water voorziening, en wanneer ik dan nPg een vriendelijk verzoek mag doen, verte] dan ook van hot aardige steiteke Goes, dat oip weg is om een stad ,te worden; van de kostelijke Zeeuwsche landouwen, die gjj hebt gezien; van de vriendelijke Zeeu wen en niet 't minst van ouzra gluadéie Zeeuwsche boeriniiekras. (Door verschillend© omstandigheden wa ren wij gisteren niet in do gelegenheid om dezie t© pablicraeren. Red.). Vereeniging voor waterleidingbelangen in Zeeland Twraieide dag. Bij dei heropening der vergadering, die wieird bijgewoond door d« leden der Ged. Staten I. H. Blum an Mr. G. J. Sprenr ger, die1 heeren W'. Kakrabeake, en Tj. B. E. Kielstra, vertegenwoordigend d© Z. 1.. M.. Jhr. J. E. Lewie van Nijeinstein. voorz. van den Raad van beheer der Waterlei ding-Mij. „Zuid-BevtelanJ", den lieer Sleigt als vertegenwoordiger van d© Ver. van, Burgiemieeistar en (Secretarissen in Zee land, en 'dien lj£»r G. A. Hajenius, bur gemeester van Goes, heette de voorzitter da aan wazige1 genoodigten hartelijk wei kóm. Dra toer Blum dankte voor dei uitnoodi- ging aan Gedeputeerde Staten. Spr. ver- wachttei ook nog mr. P. Diiieleiman. Spr. vertolkte' de belangstelling van Gedepu- teierdb Sta,ten voor d© waterleidingbelaar gen. In die laatste 10 jaren is "nfiast het probleem van de waterkeieriiig gekomen) bat probleem yan de watervoorziening. Langzamerhand is hiieir viel verbetering in. getkomen. Het dead spr. genoegen dat d© vergadering in Goes jvordl gehouden. Spr. hoopte dat do vergadering .vruchtdragend! zou ..^ijn. (Applaus). Da voorz. de heer Spall dankt© het gemeentebestuur van Goes voor d'e ouJ- vangst ten Stadhuizs en deugen© die het initiatief voor het concert genomen had. plans zijn rediei. De heer Mr. Dieleman, was intusschon ter vergadering gekomen en wend welkom geheeten door den voorz. Da hieer Lindenbergh, lid van den Raad van Beboer dar N. V. 'Zhid-BiOiveland, hield een voordracht over ,)De Wate'cvook- ziening in Zeeland 'zooals zie was" en be schreef eerst de bodemgesteldheid van Zeeland. Spr. gaf daarna eenige histori sch© bijzonderheden, van de afwatering van Zaaland. Spr. wijst op d'3 eigenaardigheid, dat bet poldjerwater bijna steeds zout is. even als hot water in dei sloten langs de wegen1. De watervoorziening bestemd vroeger *an ook hoofdzakelijk uit regenputten en ook heit water uit de stadsgrachten van Goes werd niet versmaad. Spr. wijdde» "vervolgens uit over dra in richting dieir regenputten of 'bakken, en, bet onderhoud daarvan. Ten slotte kwa men dra 'drinkwaterlei'dingplannejn. wélke eerst voor fantasie werden aangieten, doch waarmede men later gaarno instem de, want dra geimiddóldo Zeeuw is niet koppig, besloot spr. onder langdurig ap plaus zijn rede. De voorz. dankte den spr. en verzocht den heer D. L. H. v. Raait©, directeur van dra Vlissingsch© Waterleiding-Mij-, om zijn red® over de Watervoorziening van; VIissingem aan te vangen. Dhr. v. Raalte begon met er aan te herinneren, dat de Vlissingsch© waterleiding reeds dateert uit 1880, toen in (feieriand nog slechts 6 waterleidingen in exploitatie' waren. In dien breed© ging spr. vervolgens- de gef schiedenis der Vlissingsch© waterlfejding- Mij. na, ran zette de inrichting der leiding uiboen. Spr. deelde verder mede, dat de leve ring van water te Vlissingen uitsluitend over den meter geschiedt, en wees op de voordaeiten hiervan, mits nuen, efen tarief invoert, waarbij tot geen voondieiet geeft ■om te weinig water te gebruiken, M©t npg varschilfendo voprdeelen te noemen, o: a. het blijven bestaan dei" regenbakken, ein- d'igdi© spr. onder to't applaus der aan wezigen. Als laatste spr. vóór de' pauze trad nu op de he©!' J. v. Poelgeest, directeur ifcr N. V. Waterleiding-Mij. Zuid-iBeve- land. Spr. beigpn cnieit dei uileeniz|at,ting der oprichting en memoreerde daarbij Dr. J. W. Jenny Wieijerman, destijds lid cn secretaris van den Centralen Gezondheids raad te Utrecht, vroeger pracliscerend ge naasheer Ie 'g-H. Ai'endskerke, die zooveel voor voor de*waterleiding op Z.-Beveland toieift gedaan. Uitvoerig ging spr. d© tot standkoming der waterleiding na, om Üaarna een duidelijke beschrijving te ge ven van die- inrichting. Spr. gaf daarbij oen uiteenzetting van het proces, dat zich voltrekt "in dei ontijzerinjgsinrichting en beschreef achtereenvolgens nauwkeurig alle werken, welk© aan de waterleiding verbonden zijn. tot zelfs het kantoor en magazijn, welke in de kom der geimeenjo Goes gelogen zijn. Hierna légde spr. uit eten op welke wijz© het géhe©le oorspron kelijke aandefilenkapitaal (f 1.489.000) dier Vennootschap was .vastgelegd en -g'af ten slotte aan die» hand van kaarten en staten een duidelijk overzicht der verrichtingen en de ontwikkeling van het bedrijf glee durend» de jaren van zijn bestaan. Met oen beroep op de grameentebesluran in' Zuid-Beveland, om, gesteund door de ge zondheidscommissie1, krachtig me© [e wer ken tot tot bevorderen van aansluitingten, sloot spr. zijn red». Een krachtig applaus toonde, dra instemming der vergaderinjgi met tot gesprokene. Dra heef Jhr. J. E. Lewe van Nijtem,- steun, voorz. van dien Raad van beheer der N. V. Waterelidïng-Mijï Zuid-Bevei- iaud, dankt.» namens den Raad voor de uitnoodiging dra vergadering bij te wonen. Spr. kon wegens omstandigheden heden middag niet aanwezig zijn, doch hoopte de heeren morgen in Ossendrecht weel' te zien. Hierna wrard gepauzeerd, ten einde het g'eimeionscahppeiijk noenmaal t© gebruikeni in hotel ,,De .Korenbeurs". Na d© pauzie was het woord aan den lieieir J. Boelen, hoofddiiecteur der ge- mraentebedrijVen te .Middel,burg,, met. het onderwierpD© watervoorziening te Mid- dralburg. Waar r ieds meer oveir d© MidJelbujrg- schra Waterleiding werd gesproken en is geschreven, meende spr. kort te "kunnen zijn. Blijkens een .rapport uitgebracht door d. n directeur van hel Rijksbureau voor Drinkwa tervoorziaainig, wordt aan dit be drijf een belangrijke rol loregra lacht in de tocikouiisl in de- watervoorziening v"an Wal cheren. Nadrukkelijk wees spr. er op, dat. de uitbreidingswerken van het be staand© bad rijf, indien deze groot© pla.il- nran nfet worden veiwezfenlijkt, een gphe)©1! ander breid zullen geven, dan in het ge noemd." project. Vervolgians behaude-lde. dhr. Boelen eenl rapport van profeeso. P. D. C. Kley over het gratifieceren van buizen in 1908 uit gebracht aan hei college van B. en Wl te Middelburg en kwam lot de conclusie dat di© levensduur der ijzeren huizen voor zichtigheidshalve zeker niet hooger dan 30 jaren mag worden gesteld in Zeeland, terwijl onnoodigra hooge druk op het bui zennet moet 'worden vermeden. Ten slotte werden eenige bedrijfsresul taten gegeven, nh: a, «en grafische voorstelling van dé wateropbriengst en exploitatiekosten zon der rente en aflossing der verschilléadet jaren b. een grafische, voorstelling van heit aantal aansluitingen der verschillende ja ren en het aantal aansluitingen per 10.000 knb. M. Ook deze. spr. verwierf een luid applaus, waarna de heer Adr. Bijl, ingenieur le kl .yan het Rijksbureau voor Drinkwater voorziening, tot woord voerde over: De watervoorziening van Zeeland, zooals ze worden zal. In verband met de beperkte plaatsruimte komen wij in een volgend- nummer hierop nader terug. 's-Heerenhoek. Hedenavond van 69 zullen weder de schietoefeningen voor de leden der Burgerwacht op het daarvoor aangewezen terrein aan de .Werrilaan wor den gehouden. Alleen zullen tot het ter rein worden toegelaten die leden, die den oranjeband om !den arm dragen. Den schut ters wordt dringend verzocht de instruc ties. hun door de commandanten gege ven, stipt op te volgen, in het belang, der goede orde. Een kind van de weduwe v. 't West einde viel achterover van een wagen, waar bij het een belangrijke hoofdwond op liep. De inmiddels geroepen geneesheer legde het eerste verband. Colijnsplaat. Nadat Woensdagavond bij bekkenslag de ministerieele beschikking! inzake den maximumprijs der melk (14 ct. per liter) Was bekend gemaakt, volgde een uur later een andere bekendmaking) namens den Bond van melkverk'oopers, dat van dien avond af geen melk meer zou worden verkocht. Koudcki-rke. Uitgifte broodkaarten. Op 'tZand: Zaterdag 19 Juni 1920, wijk D van 912 uurwijk C van 24 uur. Op 'tDorp: Maandag 21 Juni 1920 wijk A van 912 uur; wijk B. van 11' 4 uur. Hoofdplaat. In de Donderdag j.l. ge houden vergadering van het Waterschap der sluis bij Nummer één, bestaande uit de besturen van de polders: „Generai- len Brins Willem", te Schoon dij ke; „Oranje Dierentijd" te IJzendijke en, „Hoofdplaatpolder" te Hoofdplaat is tot' ontvanger-griffier benoemd de heer Vic tor Hendrikse, kassier te IJzendijke. De aanbeveling bestond uit de heeren A. Brevet te Oostburg, V. Hendrikse te IJzendijke en E. Pateer te Hoofdplaat, resp. ontvanger-griffier van bovengenoem de polders. De vacature was ontstaan door het be danken van den heer W. C. de Smidt, notaris te Schoondijke. Cling© Op Zondag 20 Juni' zal het R.-K. Jongenspatronaat „St. Aloysius" onder geleide van hun Directeur, den Eerw. heer Hoevenaars. een bedevaart doen naar Zuiddorpe. Begunstigd door heerlijk zomerweer trok Woensdagmorgen de stoet van de „Kindsheid" door het dorji. De verschil-1 lende kleedingen, allen - betrekking heb bend op de over geheel de wereld ver spreide missies, trokken aller aandacht. Men was geheel en al belangstelling; Ruim 400 kinderen zijn lid dezer prach tige instelling. De missie-ijver, voortdu rend aangewakkerd en aangemoedigd ;d|bor de geestelijkheid, is hier Ier plaatse voor» beeldig. IJzendijke. Woensdag is hier weer een paardenkeuring gehouden. Er waren prachtbeesten bij. Bijna allen hadden ze enkele medailles op 'hun breede borst Woensdagmiddag zijn alhier 4 wa gons met paarden na,ar Sas van Gen'* vertrokken om vandaar uit naar Belgis te vertrekkfen. St. Kruis. Met ingang van 1 Juli a.s. zijn benoemd tot kommies J. v. d. Voorde te Nfeuw'JSTamen en F. A. v. M"alfc fe Ilontenisse, beiden van St. Kruis. leder die zich wil abonneeren kan de courant eenige dagen op proef ontvangen. Het nieuwe kwartaal begint met 1 Juli a.s. Znidzande. Met ingang van 1 J^- is de heer A. A. de Vlieger van Zriife1, benoemd tot kommies te Overdinkel (Qv ijseli Sluis. De ambtenaren van Slufe ii keurden J. F. van Groede a ijl dekt vervoer van 166 K.G. boter stuks eieren. Oostbnrg. De klerk der postering] alhier, die enkele dagen g'éfeden mgj som gelds spoorloos was »yerdwen(. 1 te Antwerpen aangehouden. "7^1 IJzendijke. Bij den heer Voet, lat« wer alhier, is Vrijdagmorgen een va! aan de vlekziekte gestonién. Reeds eenigen tijd kdmen bloemkool en worteltjes uit België aaal gen middelmatigen prijs. jgfc r~iii*** De St.ct. beva.t de acte van de Hjji burgsche Padvinders, afdeeling der l| eeniging de Nederlandsche PadvimL te Middelburg gevestigd, (gewijzigd,, tuten). De St.ct. bevat de acte van de Bo vereen. „St. Jozef" -,te Middelburg. .Schoonheidscommissie in Zoelajj I Door Ged. Staten van Zeeland is] heer dr. W. S. Unger, secretaxis-penm meester der Schoonheidscommissie in land, ook benoemd tot lid dier com® Revolutionaire dwingelandij Zaterdagnacht '20 Juni, te 12 uur j dei boycot van Hongarije inggan, een h cot, dïra nitgaal van bet interna!® Verbond van Vakvetreenïgingen. Da beer Edo Fimmen, secretaris t dit Vakverbond, gaf als rechtsgrond 3 voor h<et feit, dat mem van arbeidemjjl poogt, ©ran land totaal van het dag vetrkraer en bet .gewone leven uit I tenbet algemeen memschelijk gevoel. I Maar als dat zoo- is, schrijft de Haard. 'Crt.", waar was dan dit alge»» menscbelijk gevoel bij h©t Valvertoj toen in Hongarije de bevolking door i bolsjewist Brala, Kun en zijn tr&sraJ mishandeld, gedecimeerd en uitgemeijj werd? Dat algemeen menschelijk gevoel tr, haart zich bij bat Internationaal Vabi bond op izöeir eigenaardige en veri wijze. En het beroep er op, lijkt ons i weinig mieer dan een bolle frasjmj litieike oogmerken van slecht ailoi Lukt da schandelijke toeleg va l Vakverbond, dan ontvangt Hongarije n af den 20steu dezer geen levensmijt of andere voorraden, geen brieven, telegrammen meer. Van de gemee«l| mrat dra buitenwereld wordt het tien ©n, voor zoover het zich zelf i redden kan, aan den hongerdood gegraven. Rottei'darnscto bootwerkers zullen g goederen laden met bestemming naar j garijra; Nederlandsch treinpersoopd j fredn bedienen, waaraan wagens üaarïj garije worden verzonden, misschien niet waarin reizigers naar Boc4i[(j plaats nemen; Nederlanische post-kI le-graafbeambten zullen geen brief oil iegram verzenden, voor Hongarije i stramd. -j Als da boycot geen scliijiiverloom wordt, dan brengt hij in ons land fall menschen in conflict meit hun plicht I Terecht schrijft heit „Huisgez.", 4é| Staat dar Nrafeii'landen om een c voorbjeild t« noemen niet kan t dat post- en telegraafbeajnbten I telegrammen voor' Hongarije niet 1 fen, ma-ar lairan liggen. Zoodra zich bet graval voordoet, i beambte sf n brief of telegram voor B garije nirat wanscht te behandelen, ontd dienstweigering, met de- gevolgen pi Ook spoorwegmaatschappij: o ©npa/ï lieaie werkgevers zullen allicht ongwi zijn, omdat het Internationaal Vatet» het parool v,an den boycot heeft MÉ ven, daarin tei berusten en daartet1 la ivierkfen- 1 Er zullen dus, zoodra het tot de tl tische toepassing van den boycot lij conflicten rijzen en slachtoffers Aan de tirannie niu, van e«n PJI'1 li-ore- voreeniging, 'die vandaag BwW als slachtoffw uitkiest, morgen *1 een andter lanil wil werpen. mag *l gcran prijs toegeven. Heit is ten eerste proefneming, 1 soort krachtpio-ef van ten revolution^ bra weging, dio- op deze wijze de geve511: ordra wil versloren en het revolul®* sentiment tot heerscher van Eurof11] maken. Onze communisten en soeiaaWw"*! ten mogran liet 'prachtig vinden, aM deren moeten zich eenparig verzettejl g-en draz© nieuwe-rwetschg dwinge'®1^] haar zondeir par Jon nerarslaan. I Elk© aarzeling zou hier eon to' W1 Tegran een internationalen «wjjl internationaal ves wteer, en zoo w?1! vaststaan, da.t da toraleg om Hongarije 1 da inteu'nationale gemeenschap den, met de krachtigste middeto verbiddelijk woixlt afgesneden. Voor da neichtbank t© MidiW)lir?'1 gisteren tegen i'. M. uit MiddaWJ maanden .gevorcferd wrageJls diefstal J (.ran IC ij wiel ten nadeele van A. G- K j bar. Beklaagde zeide het rijwiel van onbifcande- "Voor föO te hobben I hij hoeft het voor f 60 verkocht aa® tuigra Rozemond. Eveneens was gedtetineerd de b:da IV. Ji. uit 's-H.ei!' Arendskterke; ye® in Juni 1918 van getuige B. f3838.42 ontvangen öm uit te aan landbouwers voo-r getoverd6' pralen. In [Jaals van dit te doen r" K. het geld *Voor eigen bate. deelde kreeg van de borgen f De edsch luidd© een jaar" met heit voorarrest. Wegens poging tot verkrac, tegen C. 'A. R. uit Koeiwahht ^*00? stojtl terecht R. A. C. gen; dtez^fcpgo gooddei itot leen^Bntje bijna m h verwond!daarbg aéin Voor dteize ro^keloozte daad w 15 d^gen gCu'Cirderd. De mo|ed© crviele vordering van f 16 vo- rekening inistellen, (maar dit de vader doen én daarom ko niet in overweging worden gen Wètglens diefstal werd teger vrouw l T. tra 'Trarnrauaen ^Uitspraak in al dtezia zaken Adverteere in de kranten Dat vereéle ze op de klan Da's 'n praatje ouwerwetsi Niks as ouwe wuve klets Kom mer is bie Ille Mene Die za je we is wat ander Deur z'n omzet in 't groot Sleet 'n concurentie dood Jassen broeken vesten pet Bedden dekens en servetti Garibaldi's eele mooie Zummeroeden vilte en str< Messen schérren lepels vu Dweilen zeemen sponzen 1 Koffie thee en havermout Stropie suker zeépe en' zoi Tule en kant voe boeremi Gloof me zeker 't bib prui Verve potloo'n pen en int Da je in de stad .gin beter Paternosters kerreboeken Kinderkleejes orirfilagdoeke Woste reuzel kéës en vise Dat er nergens, beter is Pullen poeiers kom me vr Voe je bost of. voe je mee Voe je 'n ooi of voe je rJ Zelfs al a je voet verzwik Perreplu's en wandelstokk Onderbroeken kousen zok Oute klommen pracht med En nog meer wa'k je vert Da'k de kosten van de kr Zou verêéle op m'n klanti Is een praatje van 'n zot - 't rfpiet me da'k 't zegge Mer ik mag 't er we voe Da 'm klanten me vertrou En zéggeWat 'k bie Ille Is góed.spul oor en gin b( Nagekomen Kerkbei HANSWEERD. Pai'ochi© Maila Onbevl1. Zondag, 4e Zondag na 'Pin de Hoogmis gelegenheid tot contributie voor de leden vai Volksbond; 1.30 uur catech: uur oefening van den Kruisv vereering der reliquie van h< Daarna vergadering der ze den H. Geest en de Kindsheii Zaterdag .om 4 uur gralle te biracbttefi. I i' 's-HEERENHOEK Parochie St. WilKbrord. Zondag-middag te 1.30 uur en te 2.30 uur de Vespers hoedje om rust en vrede oi keren. i In deze week dagelijks de chismus. Eiken morgen te 6 uur Communie uitgereikt. Maandag feestdag van de: mundus en tevens van den Donderdag feest van de dtn H. Joannes den Doop devotie. Vrijdagmiddag te 3 uur der H. Maagd, Zaterdagmiddag van 36 h'-id om te biechten. Nog zijn alle boeken de niet terug. Laat ieder zim nazien. Tholeii. Op den aangeg-evy) uur, arriveerde de Bisschop Donderdag te Bergen op Zo Mgr. per auto naar Tholen daar het H. Vormsel toe te Uit de huizen van alle katJ de vlag. Om X trui* hegon de ple i^erd a,an 52 hinderen vai 100 kinderen van Oud-Vossc «vormsel toegediend. Mgr. hi ende toespraak, terwijl de verhoogd werd door iden zee ijken zang der kinderen. Om ongeveer h,aif zeven per auto naar Borgen op Zooi trein van 7.19 uur naar Ha rekken. De Vormreis door beëindigd. j •"'OtJBURG. Door het be Rand van Toezicht der Coöj renlecabank alhier, werd b< Juli den rentevoet der si bepalen op 3.6 pCt. en vooi

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1920 | | pagina 2