800 DAGBLAD VOOR ZEELAND rken Eerste Blad en de Apostelen. iCHT. Zwarte Glorie. CHE COURANT ferkoopingen. J van de eeuwsche levert alle goedkoop it voor het tij dsch rif met groote tUK. Maatschappij ÏT0GENB0SCH. Zaterdag 19 Juni 1920 Zestiende Jaargang berichten. y/h Ned. Instituut Acc. (ADE G 123. lï-STRiX 2KSS6, w-ïSÖSS teasr*ÏK««ïï BUITENLAND. DUITSCHLAND FRANKRIJK BELGIE ENGELAND ITALIË HONGARIJE ZWITSERLAND AMERIKA.' RUSLAND en POLEN JAPAN BINNENLAND. M overstaan van den .nqnberg wérd Dinsdag"^ r den heer C. van WesteD i Koskensweg, voor f 71 s per Gemet. (Z.TSfb.:) s-Bijbe!tJs) O en in heel linnen idinV in half linnen 542-40 (handelaar èn bij gsvereeniging „Zuid-Be^ van 17 Juni. 11—f 14 per 'IbO K.G. Reorsetn, bruine blaa» [e Kietsen £20£32, Mej. 2, Zwarte Korsw f53—, 48£66, Frambpz'(« en (oudje) £6.40, Aarda», £13—£1'6, nieuwe poters I 100 K.G.; Kropsla £3 17 Juni. Op cte gisteren g werden de volgende prij 117,5 Ct., Ketsen 31-- baesen 13,514 ct., Tuin- ,5 ct., Doperwten 24—28,5 -47,5 ct,, Snijbooneti 98,5 i,5 ct,, alfc pet K.G.; Ei®. oemKool 15,530 ct., beid» 1 4,512 ot., Rapen 2,5^ r 5-s7,5 qt,. Uien 4,5 cfc, :t., Radijs 2,5 ct„ allee pet n 21—33 ct.. Zwarte Aard- et., beide pet klein ron,4 1 37—38 ct., Kropsla 19- edn 32—79 ct., Moiskrul' 30 —17 ct., Snijboonein 32 ct, >1 ct., Pieterselie! 29-34 hand'. ïntróleeren van in Balansen en 564-51 ZEEUWSCHE COURANT ITelegram-Adres: Nizeco. ÏSWI I I0«l| V VLISSINGEN [Kasteelstraat 85. Directeur: JOS. VAN DE GRIENDT. Telgfoon 20,7 Abonnementsprijs f 2.50 per drie maanden; f 0.20 per week- Advertentiën van 1 tot 6 regels f 1.50, elke regel meer f 0.25 bij contract beduidende korting. Dit nummer bestaat uit drie bladen, waaronder het „Geïllii- streerd Zondagsblad" God is wonderbaar in Zijne Heiligen ijurt de H- Schrift' en waar Hij Zijfcio Iuitverkorenen als een bijzonder licht op lden kandelaar wil plaatsen, ten voorbeeld van ganseh de christenheid, daar vraagt dij naai- geen rasverschil: voor Hem is (Europeaan, Aziaat en Afrikaan gelijk., Dit wordt schitterend bewezen uit de 1 zaligverklaring van de 22 negers-martela- Iren "van Oeganda, zonen van het donkere- I Afrika, welks geschiedenis is geschreven [met bloed en met tranen. Thans kan het [juichen, want het is verheerlijkt voo® [hel aanschijn van ganseh dc wereld in [zijn heldhaftige bloedgetuigen, den 6en [juni j.l. door Paus Benedictus XV op de dtaren verheven. Karei Loeango, Matthias Murumba en gezellen vielen in het jaar 1886 ten offer Jian de geloofsvervolging, die de neger- [vorst van Oeganda, Mwanga geheeten, lover de christenen van zijn rijk ontke- ;ende. Dertien van hen aldus de Bomeinsche orrespondent van, „De Tijd" werden llevend verbrand, anderen onthoofd en doorstoken met lansen, van anderen wer den armen en beenen afgehakt. De mees- «n van hen behoorden tot de konink lijke hofhouding en onder hen was Karei Loeango, die als hoofd der koninklijke pages het geloof had verspreid aan hetf iof des konings. Te midden van de groot- Ite ontucht, die aan het koninklijke hof -heerschte, leerde hij zijne leerlingen ën jongelingen, die hem aanbevolen ware,n ■ein te leven naar lichaam en ziel. Toen de koning, na eerst de christe- ien voorgestaan te hebben, overging tot le strenge en bloedige vervolging, werd oeango met zijne pages aangezocht het latholiek geloof vaarwel te zeggen en te ug te keeren naar het heidendom of te iterven. Allen kozen den dood en zij erden veroordeeld levend verbrand te -orden. Zij werden tot aan het hoofd takkenbosschen gebonden en de beu hadden bevel het slechts langzaam ■n te stoken, opdat zij de pijnig'ing in aar geheel zouden gevoelen. In hetzelfde jaar 1886 stierven nog onderd en vier andere christenen den lood voor het geloof, maar het was aan Witte Paters, die de Oeganda bedienen, umiogelijk de noodige actem of documen- in voor hunne zaligverklaring bijeen te jrengen. -Iets wat bij de plechtigheid in Sint/ 'ieter bijzonder de aandacht trok, was de igenwoordigheid van gezellen der mar- 'aars, die door eene beschikking der oorzienigheid den marteldood ontkwa- len. De oudste van hen Jozej Nsiringisira ord geboren in 1858 en otving het H.; 'oopsel in 1884. Hij was niet tegen woordig bij den marteldood der konink- jijke pages, daar hij in het binnenland m bizondere zending te volvoeren had. oen hij van den wreeden dood zijnier zeilen vernam, keerde hij onmiddellijk 'rug. Zijne vrienden-christenen zochten m te verbergen en zijne familieleden, eg heidenen, trachtten hem te doen apos- asieeren van het Geloof, maar vol moed 'ei-toonde hij zich aan den koning. Op [e vraag 'of hij christen was en wilde iruggaan naar het heidendom, antwoord je hij gelukkig te zijn met zijne vrien- n en geloofsgenooten te sterven. Hij werd ter dood veroordeeld, maar ;t schijnt dat invloedrijke personen bij n koning voor hem spraken, daar het innis niet uitgevoerd werd. Wei werd hij geketend in den kerker 'gesloten, waar hij acht en twintig maan- en verbleef en slechts na de onttro- ng' van koning Mwanga bevrijd werd. De tweede is Dioysius Kamguka, gebo- in 1871. Hij was page onder bevel ui den martelaar Karei Loeanga, maar iet zijne gezellen op de plaats aangeko- ien, waar ze moesten s terven, vernam hij >t zijn spijt, dat de koning hem genade 'Schonken had. Hij verkreeg toch van n beul in takkenbosschen gehuld en bij anderen op 'den brandstapel gelegd worden, maar de gerechtsdienaars zorg- in dat het vuur hem niet raakte. I Beide zijn op den dag van heden nojg "troostbaar den martelaarspalm niet ver tegen te hebben- Dit gebeurde' echter beschikking van Gods Voorzie - Men weet dat voor een procjps f.n zaligverklaring getuigenissen van ezen en noodig zijn, die mondeling p sc rift gegeven worden. Indien wee negers niet aan den marteldood nap waren, zou het proces der zalig- (Marmg nooit gevoerd zijn. Hunne ge- förS groote redea> die de Con- jg m der Ritten aanzette, het proces ff. ^figverklaring door te zetten. Zij h, ee ea heden in de «ere hunner ge en als martelaars van begeerte «n daar i T !n,- onmogehjk zou geweest eener provincie in Oeganda, de tweede is onder-gouVerneur. Dezer dagen wer den ze door deri Vicarius 'Apostioïious den H. Vader voorgesteld, die ze om helsde en zé commandeur maakte der Gre- goriusorde- Zelden werd eene decoratie beter verdiend Het bloed 'dei' martelaren is het zaad der christenen, zei eens Tertullianus. Ook in Oeganda heeft zich dit gezegde verwezenlijkt. Ten tijde van Karei Loean go en Mathias Murumba waren er nauwe lijks duizend christenen in Oeganda. "in 1916 werd de Missie reeds in vier apostolische vicariaten verdeeld. Er bevon den zich toen in 't vicariaat van Oeganda. 150.603 gedoopte christenen en 80.000 kateehumenen. In 1886 was er slechts één bisschop, zeven priesters en een lee- kebroeder. In 1916 had de vicarius aposto- licus van Oeganda alleen acht en tachtig priesters, elf broeders, acht en dertig mis siezusters eif 1124 catecheeten. Het zijn van ouds de Witte Paters» van kardinaal Lavigerie, die de missie van Oeganda besturen. De eer dezer nieu we zaligen straalt ook op hunne congre gatie terug. Donderdagnacht om twaalf uur luid den van alle torens te Flensburg de klokken. Daarmede werd het einde van. de plebiscietperiode verkondigd en tege lijk het einde van de heerschappij der in- tergeallieerde commissie, welke vijf maan den geduurd heeft. Gistermorgen »zijn in' verschillende scholen feesten gevierd. Mi nister Koester hield een rede, waarin hij zeide, dat te Flensburg een bevolking) woont, die een steun zal worden voor, het Duitsche rijk. De „republiek" Pruisen. BERLIJN, 17 Juni. De „Rhein. West- ph. Zt-g." meldt, dat de grondweteom- missie van de Pruisische LandsVergade-' ring bij het bespreken van eenige para grafen van de grondwet de aanduiding Pruisen als „republiek" en niet als vrij staat" handhaaft. De stad Saarbrueken heeft een over nachtingsbelasting ingevoerd. Iedei' die zich voor korter dan 3 Weken in dit stad ophoudt, moet, onverschillig of hij in een hotel of hij particulieren logeert,' een belasting betalen van minstens 60 Pf. per nacht, welke belasting stijgt, naarmate het logies duurder is. aamste Winkeliers, gbaar bij de OT te Middelburg. 606-7U r'i z'; zalig te verklaren- [Jozef Nsiringisira is hedei heden gouverneur Een Beierscli gedelegeerde te Spa. PARIJS, 17 Juni. (Havas.) De Temps zegt, dat de Beiersche regeering te Spa door een eigen gedelegeerde vertegenwoor digd zal worden. De Amerikanen in hei bczetSs gebied. COBLENZ, 17 Juni. (H.N.) De gene- raal-commandant van het Amerikaanschë bezettingsleger, heeft-op een inspectiereis langs den Rijn zich uitgesproken voor de handhaving van de Amerikaanschje' troepen aan den Rijn. Frangois Latour heeft den Parijschen gemeenteraad gewezen op de schrikba rende kindersterfte te Parijs. Het aantal dezer jeugdige slachtoffers kinderen van minder dan een jaar bedraagt. 90.000 per ja,ar. Latour heeft maatregelen; voorgesteld om aan deze ontstellende ont volking paal en perk te stellen. Dc conferentie ran Boulogne, De conferentie te Boulogne zal 21 Juni plaats hebben. Behalve Frankrijk, Enge land en Italië, zijn België en Japan uitgenoodigd er aan deel te nemen. De Franschc verliescijfers. PARIJS, 17 Juni. (H.N.) De statisti sche dienst van het departement van oor log heeft het definitieve cijfer van het Fransche leger in den oorlog vastgesteld. Het bedraagt 1.358.872 dooden, van wie 361.854 vermisten. BRUSSEL, 17 Juni. (Havas.) De spoor- weglieden, de zeelieden, de postbeambtep van België laten aan het publiek weten, dat alle correspondentie voor Hongarije van 20 Juni af niet meer ter bestemming zal komen. Van Caenegem, katholiek afgevaardigde van Limburg, heeft den minisiter van spoorwegen Poullet geïnterpelleerd over de staking van het personeel van de tramlijn MaeseljkWeert en het grens incident, dat daarvan het gevolg is ge. weest. Bij het begin van de staking, zeidk hij, heeft men Nederlandsohe werklieden in dienst genomen, om de Belgische werk lieden te vervangen. Deze laatsten had den het recht aan hun zijde. Er behoort een einde aan de staking te worden ge maakt, én aan de Belgen te worden toege staan het werk te hervatten en op het Nederlandsch gedeelte van de tramlijn te reizen. In dezen zin moeten er stap pen bij de Nederlandsohe autoriteiten wor den gedaan. De liberale afgevaardigde van Lim burg, Neven, heeft Idit verzoek Onder- steund, en de minster heeft toegezegd, dat hij onverwijld4 stappen zou doen om tot opheffing van dien ongewénisdhten toestand te komen. De staking der marconistlcin. LONDEN, 17 Juni. (Part. N. R. Ot.) De Westminster Gazette zegt: een van1 de gevaren van den twist tusschen de Marcöni-Maatschappij en de marconisten- is de mogelijkheid Van een uitbreiding door sympathie-stakingen, indien de sta kers vervangen worden door leerlingen. Een groot aantal zeelieden heeft sympa thie voor de marconisten cn heeft ver klaard, dat zij niet zullen varen op sche pen, waarop onderkruipers zullen werken. Indien zij in deze houding volharden, zal een algemeene stilstand in de scheepvaart onvermijdelijk zijn, hetgeen ernstige ge volgen zal hebben voor de levensduurte. Met het oog hierop zijn de arbeiders leiders er op nit uitbreiding van de sta king te vermijden en te trachten de par tijen tot elkander te brengen. Ierlaind. LONDEN, 17 Juni-, (Reuter). Grooite troepenafdaelingen uit Engeland kwa men vandaag te Dublin aandie onmid dellijk zullen worden verspreid .over de oproerige distriéten. Mesopoiamic. LONDEN, 17 Juni. (N.T.A. draadl.) JDe laatste berichten nit Mesopotamia zeggen, dat' de toestand er verbeterd is. De stad Melafoer, 140 mijlen ten W'. van Moswi, die ojp: 3 Juni door de Ara bieren w,aö genomen, is weer door de Engelschen heroverd, én van nieuwe aanvallen is niets meer vernomen. De onderhandelingen met Krassin. LONDEN, 17 Juni. (R.O.) Hedenmid-. dag heeft een bijeenkomst plaats gehad tusschen het permanente comité van den oppersten 'economischen raad en de Rus sische handelsgedelegeenden om een preli minaire kwestie te bespreken betreffen de de hervatting der handelsbetrekking gen. De internationale sehcep- 1 vaartconferentic. GENUA, 16 Juni. (R.O.) De inter nationale conferentie, die zich bezig houdt met 'den arbeid aan boord van schepe», heeft een voorstel aangenomen van den Engelschen arbeidersafgevaardigde strek kende "fot het terugzenden van kwesties betreffende de vischvangst naar de ver schillende regeeringen met advies deze kwesties in overlég met de reeders en de zeelui, te regelen. Na levendige gedaohtenwisseling heeft de conferentie eenstemmig het voorstel van 'Thomas aangenomen om' een oom missie te benoemen, die zich met de bin nenscheepvaart zal bezighouden en uitma ken of deze a,an een internationale rege ling onderworpen moet worden. De boycot tegen Hongarije. BOEDAPEST, 16 Juni. De .minister Van eeredienst heeft in een interview, verklaard, dat het besluit van het In tern. Verbond van Vakvereen. om Honga: rije te boycotten, in TTe eerste plaats dc arbeiders te Boedapest zou treffen, ter wille van wie het toch blijkbaar genomen was. (Korr. Bnr.) BERN, 16 Juni. Het uitvoerend comité van de P. T. T. (Post, Telefoon en Te legraaf) heeft zich met het besluit van' het Internationaal Verbond van Vakver- eenigingen betreffende den boycot tegen Hongarije vereenigd, en verklaard dat het alle maatregelen zal nemen, om wat den dienst der posterijen, telefoon en tele- graaf—Retreft den boycot; te doen sla gen. (Ha,v.-Reuter.) Ecu Zwitscrscli commu nist veroordeeld. BERN, 16 Juni. De Zwitsersche com munist Platten, die bij zijn terngkjeer nit Rusland wegens deelneming aan de staking van November 1918 in hechtenis was genomen, werd door den krijgsraad wegens muiterij tot een half jaar gevange nisstraf veroordeeld. Platten verklaarde, dat hij een vol macht had om als onderhandelaar Van de hosjewistisebe regeering over den han del met Zwitserland op te treden. (Wolff.) De Amcrikaansche arbeiders tegen heti Sovjet-regime. LONDEN, 16 Juni. Hét te Montreal gehouden congres der Amerikaansehe fe deratie van arbeiders heeft «en motie aan. genomen, waarin het Sovjet-regime in Rusland wordt afgekeurd, en geweigerd wordt de resoluties goed te keuren, welke aandringen op de hervatting der handels betrekkingen tusschen Amerika en Sov jet-Rusland. WARSCHAU, 17 Juni. (H.N.) In den noordelijken sector is a.an de Autja na. vergeefsche aanvallen der bolsjeiwiki de kalmte weer ingetreden. In de gevechten, welke ten Oosten van de Beresina 14 Juni zijn geleverd, en waarin zich door een bijzondere hard-, nekkïgheid hebben onderscheiden de Pool- sohe afdeeliAgen, welke verplicht waren d'en tegenstand der bolsjewiki met het blanke wapen en handgranaten te bre ken, zijn de 15e en de 86e vijandelijk!® brigade infanterie totaal vernietigd. In den sector van Bobrusk hebben de' Polen aanvallen van de bolsjewiki afgete' In Polesië hebben zij afdeelingen ver slagen, welke in de richting van Czarna.- byl en Czyrewarez oprukken. Japan en China. TOKIO, 12 Juni. Gezien de onzekere toestanden, ontstaan door den burgeroor log in China, heeft Japan oorlogssche pen gezonden ter bescherming zijner on derdanen in China. EERSTE iKAMER. Die Wen der Eerste Kaxner zijn tegen Dinsdag 29 'diuzieir, des avonds óm. 830 uiur, tor ^psnbare vergadering bijeengei- raeipien.. TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdag 18 Junii-t Aan de orde is voortzetting van de behandeling van de Lager onderwijswet; Het artikel betreffende de terugwer kende kracht van het non-activiteitstracte» ment der onderwijzers-Kamerleden wordt aangenomen met 38 tegen 25 stemmen. Het amendement Osscndorp om de pen sioenen van voori 1 Januari 1920 gepensio neerde ouderwijzers en onderwijzers-wedu wen en -weezen opnieuw vast te stellen naar het salaris,, dat zou genoten zijn vol gens de nieuwe salarisregeling, wordt üooï den minister ernstig afgeraden. Het amendement wordt verworpen met 54 tegen 15 stemmen. De heer K. ter La.an (S.D.A.P.) ver dedigt zijn amendement, hedoelenidje daf de bestaande schoolgebouwen in eigendom Van de gemeente zullen overgaan, tegen overneming van de schulden, inplaats Van dat de gemeenten aan de schoolbe sturen voor de gebouwen een ja.arlijk-i sche verhooging zullen hebben te geven. Voor het geval dat dit amendement wordt verworpen, heeft spreker een sub sidiair amendement, bedoelende een voor de gemeente voordeeligen grondslag van waardebepaling der schoolgebouwen vast te leggen. De heer Rutgers (a,.rev.) licht een amendement to,e om de vergoeding 'der gemeenten liefst te doen ingaan 1 Ja nuari 1921 en om de vergoeding ook te gevea voor op 1 Januari 1921 fni plaats van öp 1 Jan. 1920 bestaanjde scholen. Pensioen van Spoorwegambtenaren. Op de vragen van het Kamerlid H. G. M. Hermans betreffende toekenning van een verhooging' van pensioen aan de ge pensioneerden' der Nederlandsche spoor wegen, luidt het antwoord van den mi nister van Waterstaat: „Evenals de spoorwegmaatschappijen is de minister bereid te bevorderen da,t aan de gepensionneerden der Nederlandjsche spoorwegen een verhooging van pensioen worden toegekend. Overleg hieromtrent is met de spoor wegmaatschappijen gaande. De noodige. Wijzigingen van de reglementen voor de pensioenfondsen zullen niet in werking kunnen treden dan met medewerking van den wetgever. Het is niet uitgesloten, dat een vol doende verhooging niet alleen van de maatschappijen, maar ook van het Rijk' een offer zal eischen. Zoodra, omtrent een en ander oiver-. eenstemming bereikt zal zijn, zullen maatregelen tot bespoedigde uitkeering v,an de verhooging worden bevorderd." Waarom het Amsterdamsche Communis-' tisch secretariaat ontbonden werd. Dat wordt nit Berlijn aan de „N. R. Ct." geseind: In een brief uit Moskou van 3 dezer schrijft de secretaris van de Communistische Internationale, dat de be wering van 't Nederlandsohe blad „Hét' Volk",als 'zouden financieel© onregel-' matigheden aanleiding tot dezen maatre gel hebben gegeven, uit de Ineht gegrepen is. Het bureau werd opgeheven, omdat jhet een seotarische politiek voerde, die in te genstelling is met de politiek van het Uitvoerend Comité en de Communistische Internationale. Het Amsterdamsche bureau had in Mei een verklaring gedaan, waaruit bleek', dat het de Duitsche communisten Wolffheim en Laufenherg in de communistische rij en duldde, hoewel deze hefdpn tegens revolutionaire en nationalistische mani-: festen in naam van hun organisaties' hadden openhaar gemaakt. Dit feit be-" wees, dat het Amsterdamsche bureau niet in staat was de taak te vervullen, dié men het had opgedragen. Toen het bue reau in Mei circulaires verzond, was het reeds door Moskou ontbonden, zonder id^it dit het echter scheen te weten. Het Am- sterdamseh bureau heeft dus geen recht meer .in naam van de communistische Internationale op te treden. De heldhaftige Duys. Alles is mogelijk tegenwoordig. In een te Amsterdam gehouden vergade ring is de heer Duys, de man van de kinder achtige obstructie, gehuldigd. Als bewijs van erkentelijkheid liet het Zaansche Kamerlid zich in een daarna ge houden „redevoering" nog eens van zijn beste zijde zien. „Op geestige wijze en met vlijmscherpe satire", zoo vertelt het „Volk" hing spreker vervolgens een beeld op van de gevoerd obstructie. Wat men daar onder geest ver staat, laten we even zien uit eep passage uit het „Volk" verslag: „Spreker herinnerde aan Nov. 1918, toen het thans zoo held haftige Kabinet in angst zat. Iedere vuistslag van Troelstra tijdens zijn Kamerrede bracht toen een hervorming voor den dag. Ruys zag wit van angst. Hij mag dan Ruys de Beerenbrouck heeten, maar toen ruischte het ook in zijn broek. (Daverend gelach.) In den Kabinetsraad moest Idenburg op last van Ruys bidden en teen kreeg de Koningin van Ruys een telegram„Majesteit, slaap gerust. Idenburg heeft gebeden." (Groote vroolijkbeid.) De woorden van dé Koningin over den „polsslag van den tijd", begrijpen we nu dan ook beter. Zij be doelde „Mijn hartje gaat van rikketikketi'k". (Uitbundig gelach.)" Aldus de held die in 1918 met knikkende knieën in een Zeeuwsche moddersloot kroop. Nietwaar, dat moet een groot en hoog staand man zijn, die zoo weet te spreken. En groot moet ook de partij zijn, die zulke menschen huldigt. De belastingontwerpen. Naar aanleiding van het bericht dat de Minister van Financiën overweegt in hoever het wetsontwerp betreffende wijziging van de gemeentewet en de wet op de inkomsten belasting alsnog zou kunnen worden gewij zigd, heeft het dagelijksch bestuur van het Verbond van Nederlandsche Fabrikanten- vereenigingen in een adres dien Minister te kennen gegeven, dat bij die vereenigingen zeer grondige bezwaren bestaan tegen een speciaal onderdeel van het bedoelde ont werp, n.l. dat, hetwelk de mogelijkheid opent, dat de gemeenten een zakelijke industrie belasting in het leven roepen. Verzocht wojjlt de industriebelasting uit het ontwerp te nemen. Mr. Arntzeniusf. De te 's-Gravenhage ruim 70 jaar oud, o verleden Staatsraad in bui teng'e wonen dienst, mr. A. R. Amtzenius, was sedert 14 Mei 1888, griffier der Tweede Kamer. Hij promoveerde in 1873 aan de Leideche Hoogeschool tot doctor in de beide rechten op het proef schrift: „De. Staatsleer van J. J. Rousseau. Na zijn promotie was mr. Arntzenius eerst eenige jaren griffier der Staten van Zeeland; welke functie hij in 1879 verwis selde met die van referendaris, chef der afdeeling Binnenlandsch Bestuur van het Departement van Binnenlandsche Zaken. In dit ambt was hij werkzaam tot hij het griffierschap der Tweede Kamer aanvaardde. De overledene was ridder in de orde van den Ned. Leeuw en commandeur der Oranje Naüssau-orde. Schending van briefgeheim In dia zitting van Woensdag deielde dlei ooinpmnist Van Rayestedjii met Veel -ophef aan da Kamer me;e, dat eein brief, door hielm op 5 Juni a,an den reidaeteur van h'at weekblad de „Nieuwe Amstebdain- miar" gepost, pas eiergis'beirem ter plaatse! vani beistieimming was aangekomen; met ife duidelijke 'kenteekeaien te zijn opengebro ken geweest. Diei communistische voorman zag daarin, een staaltje van schending van het post. geihieam, sprak van een „cabinet noir" enzl, Wat was nu echter het geval? Minister Heemskerk 'deelde de 'feiten mleie, nuchter en zakelijk. Hg had! zeide hij! heit couvert vaa' den brief aaa mr. Wiessing even hokekenj en gteconstateérdi dat het woord „Nieuwe" (Groene) mei eenig© kringetjes was ont haald, terwijl aan de achteirzipe- met dun potlood iets geschreven was, dat met dik potlood was doorgekrast. Bij goeidei ba- schouwing hajd de Minister echter bet (neit dun potlood gieschrevenei nog aldus; Kunnen leizen:: „Geopend door dc Ouide Groene!" Hiep lean dus .geen gerechtvaardigde; klacht over dia schending van het post geheim. worden geuit, besloot do heeüj Heemskerk ironisch en de Kamer lachte. Hat geval is inderdaad teekenenid, zeet „Hot Centrum.". Teekenend niet slechts' voor den „ernst" waarmee dat ontwerp van den kant der communisten is aangevochten; maar voor ganseh bet Kabaal, dot daartegen ook van andere) rbode, en' minder roode zijde- is verwek!, om ui,t te; loopen' op, een... sisser!

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1920 | | pagina 1