No. 154. Dinsdag 31 December 1918. Veertiende Jaargang. De Papiernood. f EU1LLETON. Verschijnt eiken MAANBA6-. WQEHSBA6- en VRIJDAGAVOND. BERICHT. It Onder den grond. Tusschen Wapenstilstand en Vrede. Welk weder zullen wij hebben IINE Z1EIME COURMfl Abonnementsprijs p. 3 maanden yhiGM) 1.daarbuiten f 1.25. Afzonderlijke nummers 5 cent, dubbele bladen 10 cent. vertentita werden Ingewacht vóór balt eau nor 's namiddags. Kantoor v. d. Administratie: Boudtwljn dt Wlfftafraaf A 135* GOES. M. intsrc.i Birecho no. 94. Redactie no. 97. Reclameberichtan 30 Ct. p. r. sa aboonëment speciale prjs. AdvartentiSo van 1—0 regala 10 26, iedere isgti mear 10 Cl. EenielMe advertentie 3 X gwplaataï wordt 3 X berekend. Reeds op het einde van September dezes jaavs kondigden tal van nieuws bladen eene verhooging van abonnements- en advertentieprijs aan. Wij meenden toen die verlieoging nog aan onze lezers te kun nen besparen. Nu echter ondanks 't voor uitzicht op vrede, dus op meer normale toestanden, onze exploitatiekosten blijven stfjgen (de prijs van het courantenpapier en de drukkosten zijn sinds 1914 met 300 procent omhoog gegaan), zien wij ons, hoezeer tot onzen spijt, genoodzaakt tot eene tijdelijke verheoglng van den abonnementsprijs te moeten overgaan, zoodat de abonnementsprijs met ingang van 1 Januari 1919 voor Goes zal bedragen fl.25 en voor daarbuiten f 1.50 per kwartaal. Jaarabonnementen, vóór 15 Februari 1919 door abonné's buiten Goes ineens vooruit betaald, kosten slechts f5.50. Maandabonnementen kosten 50 ets. Wsekabonnementen kosten 10 cte. Op den advertentieprijs zal een tijdelijke crisistoeslag worden gelegd van 10 procent. Wij leggen nog eens den nadruk op het tijdelijk karakter van deze maatregelen en rekenen, erkentelijk voor het tot heden toe zoo ruimschoots genoten ver trouwen, op aller steun, vooral van onze Katholieke abonné's, die mogen bedenken, dat, waar de grondslagen van Kerk en Maatschappij worden geschokt en de revolutie ons beloert, het een dure en heilige plicht is, de bladen, die Kerk en Vaderland dienen door gezag en orde te steunen, te begunstigen. De Directie der .Nieuwe Zeeuwsche Courant". Tengevolge van het gebrek aan steen kolen in Nederland kan het papier voor de couranten in de maand Januari a.s. en wellicht ook in volgende maanden, niet in voldoende hoeveelheid worden vervaardigd. In overleg met de Regeering is thans bepaald, dat op den omvang van de couranten moet worden bezuinigd, door beperking van den inhoud, tijdelijke affschaffing van enkele rubrieken, ver korting van berichten, voerzoover dit reeds niet door ons is gedaan. DE DIRECTIE. 94) —o Het scheelde zelfs wiednig, of de beide troepenafdeelingen, die hen van voren en van achteren aanvielen, waren, door hun woede vervoerd, met gdkander slaags geworden. De koelbloedigheid van eeni- ge. officieren alleen voorkwam die ramp. Na het einde van den strijd beerden George en de zjj'nen op hunne schreden terug met het doel in: de benedenver dieping af te dalen pn, de gevangenen der geheim© scrypte te bevrijden. Bij de kruisgang komende, waar bijl zlijne Zuster, die met hem door de schacht dier rue Soufflot afgeklommen was, had ■laten wachten, vond hij haar radeloos en in trarilen smeltende. „Marganethariep hij uit, „wat is er gteibeiund?" „Zij tóbben den ingang ontdekt," ant woordde zij snikkende, „de steen ds ver dwijnen en de trap bestaat niet.meer.' Hij gaf leen gil van schr.k en droefheid „Wij zullga mgt toujwen afdalen," sprak Losse berichten. De matrozen-revolutie in Berlijn. Kolommenlange verhalen bevatten de dagbladen over de matrozen-revolutie, die op den' vooravond van Kerstmis 1918 te Berlijn is uitgebroken. In 't kort komt het gebeurde hierop neer, dat de „volks- marine-afdeeling" uit Wilhelmshafen, die het keizerlijk paleis, waar zij schandelijk huishield en roofde, en het stalgebouw bezet hield, weigerde aan de sommatie der regeering om deze gebouwen te verlaten te voldoen, voordat zij een toegezegde verhooging van gage had verkregen. De regeering echter maakte deze verhooging, waardoor de matrozen in gelijke conditie zouden komen als de Berlijnsche soldatenweer, afhankelijk van de ontruiming dezer gebouwen en het vertrek van een gedeelte der ma trozen naar Wilhelmshafen. De strijdende partijen, die langzamerhand ook gedeelten der burgerij tot zich hadden getrokken en die elkaar op den 23en en 24en rondom de paleizenwigk straat voorstraat en plein voor plein betwistten, staan ook in de politiek fel en deodsvijandig tegen over elkaar: aan den eenen kant de Spartacus bende met den ophitser Lede-, bour en de muitende matrozen, aan den anderen de regeering Ebert-Haase-Lands- berg en de haar getrouwe garderegimenten uit Berlijn en de voorsteden. Intnsschen is er óók onder die regimenten al on- eenigheid uitgebroken 1 Het resultaat van de revolutionnaire beweging, de schiet partij rondom het paleis en in de aan grenzende straten, is geweest dat de rijksregeering en de stadscommandant Wells, die beide eenigen tijd de gevan genen der muiters waren geweest, in vrijheid zijn gesteld, doch dat laatstge noemde door de soldaten- en matrozen- velksweer eenvoudig is afgezet en ver vangen door zijn adjudant Fischer, terwijl verder de matrozen in alles hun zin hebben gekregen en geschillen tusschen hen en de regeering in het vervelg uit den weg zullen worden ge ruimd door onderhandeling. Het prestige der regeering heeft door heel het verloop der revolutionnaire beweging sterk ge leden. Protest der matrozen te Kiel. KIEL, 26 Dec (W. B.) In <len loop van den voormiddag deelde de gouver neur Noske aan verscheidene marine- afdeelingen de gebeurtenissen te Berlijn mede De matrozen, torpedo- en duik boot-divisie, alsmede het zee-bataljon gaven hun diepe verontwaardiging over het schandelijk optreden der matrozen te kennen. Eenparig werd door alle af deelingen besloten, dat Noske der regee ring moest mededeelen, dat de soldaten en matrozen te Kiel getrouw achter haar staan. De positie der Dultsche regeering. BERLIJN, 28 December. (O. V.) De die kapitein fler compagnie. „Bedroef u nipt, mejuffrouwwij zulten eerst eiems zien wat ons tel doen staat." Zoo sprekende- ging hij door eendgjepi gevolgd de galerij in, maar aan den in gang naar de benedenverdieping) gekomen, zag hij wpldra, dat men van allie hoop molest afzien om verder te dringjen. Nilelt alteen was de trap verniie.d, maair die koker, gevuld door de instorting, te weeggebracht door de ontploffing, bo.osl hleifc beleid aan van een put, waarvan de ommuring; ondier den-druk dier omliggende grondlen bezwijkende, slecht® et?n geheel daarmie.de- vormde, waaruit men geen enkier ten steen zou kunnen wegnemen, zonder dat de daardoor ontstane hottei terstond door opvolgende instortingen, aangevuld wlerd. Langs die zijdp tot d» ongelukkigjen doordringen, dije. misschien mög in bet lieven wapen, maar door een laag-'aarde én. rotsstukken van meer dan honderd voet van hen gescheiden, was menisc-bölijber- wijlzle onmogelijk en de afdeelling slóeg, smartelijk bewogen, in doffe salé dei rich ting in, die naar de reu Soufflot voerde. „Laaf ons hopen," zfeide George tot zijne zuster; „ik heb deu pastooi' dikwijle Spartacusgroep werkt de laatste dagen met koortsachtigen ijver. Het heet, dat Radok persoonlijk Russisch geld naar Berlijn heeft gebracht. In tegenstelling met de verbeide ge ruchten, dat Ebert en Scheiriemann zou den zijn afgetreden, verklaart Scheide- mann, dat de positie van de meerder- heiassocialisten in het kabinet en den centralen raad zeo sterk is, dat eerder de onafhankelijken er aan denken af te treden. De leiders der meerderheid verklaren, dat zij in geen geval vrijwillig de regeering uit handen zullen geven. De leden van den centralen raad, allen meerderheidssocialisten uit alle deelen van Duitschland, waaronder negen front soldaten, zijn vastbesloten orde te schep pen. De voorzitter Leinert is een kalm, energiek man. Waarschijnlijk zal de ce at rale raad van zijn recht gebruik ma ken de ongeschikte ministers af te zetten. Wilson naar Brussel. President Wilson zal in den loop van deze week naar Brussel kómen en de gast van den koning zijn. Hij zal in het vroegere huis van prinses Clemen tine wonen. De koning zal op het paleis een banket aanbieden. Daarna zal de Amerikaansche gezant te Brussel een banket geven. Fransche verliezen. In de Fransche Kamer werd medege deeld, dat de verliezen der Fransehen tot I November 1918 hebben bedragen. Gedood31.30Ó officieren en 1.040.000 man; vermist: 3000 officieren en311000 mangevangenen8300 officieren en 438.000 man. Paderewskl. Naar uit Dantzig wordt gemeld is de beroemde Poolsche pianist Paderewski, die de Poolsche belangen bij Wilson vertegenwoordigde, te Dantzig geland. Hij hield een Poolsche conferentie en reisde verder naar Posen. Omtrent zijn aankomst daar wordt gemeld, dat hij 's avonds met zijn echt- genoote arriveerde en in een met vier paarden bespannen rijtuig door de hoofd straat reed, waar hij stormachtig werd toegejuicht door meer dan 60.000 per sonen uit de stad en provincie Posen De intocht was een triomph, de hui zen waren nog rijker versierd dan tijdens de bijeenkomst van den Poolschen land dag. E«n eigenaardig# Kerstboom voor Wilson. De bijzondere correspondent van de „Times" bij het Amerikaansche leger te Coblenz seint Ter eere van de overwinning zond generaal Pershing een kerstboom aan president en mevrouw Wilson, welke versierd was met een wagenvracht van alle mogelijke Duitscbe uitrustingstukken, zooals helmen, epauletten en dergelijke herinneringen aan de vervlogen pracht en praal van het Duitsche militairisme. hoonen zéggen, dat er eein galerij bestond, dte naar een schacht in de rue da Vaugi- rard leidde; misschien zulten zij daar langs ontsnapt zijn." Margare.ha antwoordde niet izjij meende! ,dat de insioruing, s.erhts het werk kon zijn der gefedereerde®, en haar vader, hiditen hij nog in leiven was, zS.ch in de macht bevond der bandieten, die naar hlet tweede net de wijk genomen hadden;. Beter ware het voor jhem geiw)eest reeds dood te zijn.- Hlet jonge meisje was nochtans te vast beraden, om dón moed op te geren, te christelijk om te vertwijfelen; al zou zij uit die ingewanden der aarde slechts drie lijkten ophalen, ziij; zou den ingang vinden die naar de geheime, scrypte voert. D;aartote moest zij alle binnenplaatsen van dia rug.de Vaugirard, eenldur langste straten van Parijs, doorzoeken. HOOFDSTUK V. Rieeds den 22n des morgens was do zegepraal der Versaillanen veirztekerd eri da nederlaag der gefedereeï"dea ontwijfel baar, maar hat overwonnen oproer was er verre van af (Zijn laatste woond- ge- De Vereenigde Staten van Duitsahland. De „Dresdener Anzeiger" publiceert een zeer belangwekkend artikel van een hooggeplaatst Rijnlandsch ambtenaar, die een nieuwe indeeling van Duitsch land én Duitsch-Oostenrijk verlangt in zeven republieken, op het voorbeeld van de Vereenigde Staten van Amerika, en wel op den volgenden grondslag: le. Boven Saksen, bestaande uit Groot- Saksen met Thnringen en de regeerings- districten Erfurt en Merseburg ef Maag denburg en Anhalt en Duitsch-Bohemen (dat eveneens Elbeland is). Hoofdstad: Dresden. 2. Beneden-Saksen, bestaande uit Han nover, Lippe, Bruaswijk, Oldenburg, Bremen, Hamburg, Sleeswjjk-Holstein en Lubeck hoofdstadHannover. 3e. Het jeheele Rijnland, dat, aan sluitend aan Zwitserland, uit Baden, den Elzas, den Paltz, Rijn-Hessen, Je Rijnprovincie, Hessen Nassau en West- falen zal samengesteld worden, en een eultureel tegenwicht zal vormen tegen het Duitsche Oosten. Hoofdstad: Koblenz. 4e. Zwaben, bestaande uit Wurtem- berg met Hohenzellern (als Neckarland). Hoofdstad: Stuttgart. 5e. Beieren,als Donauland. Hoofdstad Munchen. 6e. Duitsch-Oostenrijk met Stiermar ken, Carinthiö en Tirol (als Alpen- en Donauland). HoofdstadWeenen. 7e. Brandenburg, Proisen, Mecklen burg, Pommeren, Posen en Silezië (als Oderland), Hoofdstad: Berlijn. De moord op don Portugooschan President en do Vrijmetselarij. Volgens een hoofdartikel in de „Croix" van 18 Dec. j.l. zou het aandeel der vrijmetselarij in den moord op Sidonia Paes, president der Portugeesche repu bliek, zeer groot zijn geweest. Alvorens met den dood te zijn gestraft, zou de moordenaar hebben bekend, dat het hoofd der samenzwering, met de uitvoering waarvan hij werd belast, Magalhaes Lima was, hoofd der magonieke sekte der eourbonari. Ook werd in een zak van dén moordenaar eea brief gevonden van dit duistere personnaadje. De vermoorde president wilde vrijheid voor het I'ortugeesche volk, ook voor de onderdrukte Katholieken. Dè secta- rische onrechtvaardige wetten werden afgeschaft, de van de geestelijkheid ge stolen goederen gerestitueerd en met den H. Stoel werden opnieuw betrek kingen aangeknoopt. Toen werd Sidonia Paes de gezworen vijand van de vrij metselaars. Herhaalde pogingen, om zijn regeering omver te werpen mislukten; een brutale aanslag moest hem derhalve dooden. De moord op dezen nobelen Pertu- geeschen Katholiek zij den Katholieken van alle landen een ernstige les, vervolgt de „Croix". Een troost blijft intusschen, het woord van dat ander slachtoffer der magonieke moordenaars, Garcia Moreno „God sterft niet". („De Tijd"). zijn laatste euveldaad gepleegd te hebben1. Want hiel had gozlworen zichi in do schande en de misdaad te begraven en zich vooraf lijkptechtigheden voorbereid, die snoodheid der hoofden, waard'ig. Achtereenvolgens op verscheidene pun tten verpletterd, week het, feicih om zoo te 'zlegg-en ineentrekkende, op de (holen -terug waaruit biet' voortgekomen 'was, waarvan hlet zijn laatste bolwerken gemaakt had. Bij-blke schrede, die heit achterwaarts deed, stak het nieuwe- branden aan en hukte zich -in een staten vau vlammen^ een helsche barricade, waaróp- der petro- teuses, zich .vertergeridci,. petroleum en andierei O'ntvlambare-.'stoHèn wierpen. .Htet meierendeeil dier s.handellijke holte- vtegten, wier,moeders dein naam van bïejs- terS van '93 hadden gedragen, 'geleken minder op vrouwen 'dan op 'die. afzichte lijke toove-rkoüen, waarvan do~ te ge ijk snaakse!» en vrcoselijke verbeelding dór middateeuw-en de des Vrijdags in-d© blfeete maniasehijn. op tic- .wedden' gebonden Jtek- 'sten-bijeenko-msteiu bevolkten; door de jaiten gekromd, door de ondeugd uitge- miea-gteld, bedekt met. onooglijke lompen slo-pien zij als schimmen te midden der Verwachting tot den avond van 31 Dec. Matige tot krachtigen, Zuidelijke tot Weste lijken wind; iwaarbewolkt ef betrokken; af en toe regen. Weinig verandering van temperatuur. Nederland en België, Er schijnt een kentering te komen, schrijft De Tijd, in de beweging, welke Fransche en Belgische annexionisten ton nadeele van Nederland trachten te ver wekken, De hardnekkige tegenstand, waarop hun pogingen bij de regeering en de bevolking van ons land zijn ge stuit, en die veel grooter is gebleken dan zjj klaarblijkelijk hadden verwacht, heeft hun den wind volslagen uit de zeilen genomen. Reeds merkt de Parijsche „Temps" op, dat de campagne, waardoor men de openbare meening van het Nederlandsche volk tegen Belgische annexionistische oogmerken tracht te prikkelen, absoluut kunstmatig is. De kwesties betreffende de Schelde en Limburg zullen zegt het blad door de Nederlandsche en Belgische regeering in volkomen vriend- schappelijken geest besproken worden. Zelfs heet de toon van sommige heet gebakerde dagbladschrijvers betreurd te worden in Fransche regeeringskringeB, die verontrust zijn deor de tegenstroo- ming in Nederland. Een gunstig teeken is ook, dat de Belgische Minister van Justitie op het socialistencongres te Brussel ronduit verklaarde„Indien de regeeriDg zicli voor een annexionistische politiek had uitgesproken ten nadeele van Holland (hetgeen niet het geval is), zou ik geen deel van deze regeering uitmaken". En na deze woorden nam het congres een motie aan, waarvan het slot luidde: „Het congres verzet zich tegen elke annexatie-politiek tegenover Holland, maar is van oordeel, dat de vrije vaart op de Schelde en de Maas twee internationale waterwegen voor België, te allen tijde en in elk op zicht volkomen gewaarborgd moet wor den". Indien dit laatste uitsluitend bedoelt vriendschappelijke besprekingen te ope nen en Nederland geen onbestaande rechten op te dringen, zou daar op zich zelf niets tegen zijn Intusschen blijft het vreemd, dat de gezaghebbende katholieke kringen in België het tot dusver aan den socialis- tischen Minister Vandervelde overlieten, verklaringen af te leggen, die aan veel misverstand een einde kunnen maken en evenzeer, dat een afdoende officieele tegenspraak van de Belgische regeerings tafel uitbleef. Men meldt uit Brussel aan de N. R. Ct In een groote vergaderiug van Vlamin gen te Antwerpen heeft van Cauwelaert verklaardDe eenige toenadering, die voor ons klein volk wenschelijk is, is die met Nederland. En naast de plicht om bouwvallen rond, haar hefsciie laaik met nauwgezetheid vervullende. Maar onder haar bevonden zich ook jonge vrouwen, gevallen engefen in ziijdsn. kteederen, en begaafd met een nooidlöittigo schoonheid' waarvan, zij zich slechts ten kwade bedienden. Eënigcm droegen uni- fornten van gejedereairdm en hanteerden, het geweer in hare gelederen, terwijl zij- zenuwachtiger én opgewondener dan do bandieten, deze vooral overtroffen jn lis- tigte, verraderlijketij-gerachtigei stout moedigheid; zij vochten als leeuwinnen en dood-ten mot genot. lte mannen stichtten geen brand, zij moorddenvoor hein was 'het vuur. s'eehts 'leien middel, het bloed élen wellust. Men kon hun aantal op- e«» vijftig duizend stelten het was. nieis 'mieèr 3an kern van het leger der Commune, maar degenen, waaruit dit besto-pd, plich- Jig aan d» gruwelijkste buitensporigheden, 'vterblind doo-r hun haat (eigen alte maat schappelijke, orde en vewLeriijkt' d'ooirhct misbruik van sterkei dranken, waren er slieichts- op bedacht te dooiden en zich te doen dooden, i (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1