alsem rieven Roosendaal potheekbank 'potheekbank No. 153. Dinsdag 34 December 1918. Veertiende Jaargang. II - GOE „DE VERWACHTEOER VQLKEM nair in Effecten- Irichting. f te Goes, :r billijk. 91 Jitroen, Frambozen Kwast, Ananas, en per flesch f 1,45. »nd, doch aan denzek rkoopers flink rabat. I Aanbevelend, Mijnt ellen UIIDM-JKKDU- in lltlUUNII. NIEUWJAARSWENSCHEN. Tusschen Wapenstilstand en Vrede. BINNENLAND. ren weder lenig maken idige, verzachtende wer- pijnen en ongemakken ijke werking van de huid der geprezen bij wanden, abeien, winterhanden en in, etc. 0 cent; van 50 gram van 250 gram f3, in band met onze hind erdam. edurende de markturen xlfll alle voorkomende Bank- iURG. ar zijn: pCt. |tie: I. C. VAN DER MINNE. lleele potten kersen 26ó| keele Üesschen advocaat 38(f Malve lieele Fosco Jtalve leele Cardo lalve limonadesiroop per flesch 201 leste Anijs 191 oosjes zonder Doornen 19; plmaakte liefde 19; ISTEROAM. rT UIT: aflosbaar na 1925 pari voor 1/20 van het uit staand bedrag per |aar> (Bank, Spul 15/19 «n van i'l IORP en H. OyEHS ZONE*' UIJTER te Rotterdam. Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f 1.—, daarbuiten 11-25. Afzonderlijke nummers 5 cent, dubbele bladen 10 cent. vertentiën worden ingewacht vóór half een our 's namiddags. Kanfoor v. d. Administratie: Boudewlln de Wlffesfraaf A 135* GOES. TOl. uitere. 1 Directie no. 94. Redactie no. 97. Reclameberichten 30 Ct. p. r. BjJ abonnement speciale prfls. Advertentiën van 1—D regels 10-75, iedere regel meer 15 Ct. Eenzelfde advertentie S X geplaatst wordt 2 X berekend, Wegens het Hoogfeest van Kerstmis zal de „Nieuwe Zeeuwsche Courant" Woensdag a- s. niet verschenen. BERICHT: Reeds op het einde van September dezes jaars kondigden tal van nieuws bladen eene verhooging van abonnements- en advertentieprijs aan. Wij meenden toen die verhooging nog aan onze lezers te kun nen besparen. Nu echter ondanks 't voor uitzicht op vrede, dus op meer normale toestanden, onze exploitatiekosten blijven stijgen (de prijs van het courantenpapier en de drukkosten zijn sinds 1914 met 300 procent omhoog gegaan), zien wij ons, hoezeer tot onzen spijt, genoodzaakt tot eene tijdelijke verhooging van den abonnementsprijs te moeten overgaan, zoodat de abonnementsprijs met ingang van 1 Januari 1919 voor Goes zal bedragen f 1.25 en voor daarbuiten f 1.50 per kwartaal. laarabonnementen, vóór 15 Februari 1919 ineens vooruit betaald, kosten slechts f 5.50. Maandabonnementen kosten 50 ct9. Weekabonnementen kosten 10 cte. Op den advertentieprijs zal een tijdelijks crisistoeslag worden gelegd van 10 procent. Wij leggen nog eens den nadruk op het tijdelijk karakter van deze maatregelen en rekenen, erkentelijk voor het tot heden toe zoo ruimschoots genoten ver trouwen, op aller steun, vooral van onze Katholieke abonné's, die mogen bedenken, dat, waar de grondslagen van Kerk en Maatschappij worden geschokt en de revolutie ons beloert, het een dure en heilige plicht is, de bladen, die Kerk en Vaderland dienen door gezag en orde te steunen, te begunstigen. De Directie der „Nieuwe Zeeuwsche Courant". Gelijk ia vorige jaren, bestaat ook thans gelegenheid Nieu wjaars- wenschen in het Nieuwjaarsnuai- mer der „Nieuwe Zeeuwsche Courant" te plaatsen en wel a 50 cents voor eene advertentie van hoogstens 8 regels en a 20 Cts. voor eene z.g. kleine adver tentie (naam, beroep en woon plaats vermeldende). Opgave dezer advertentiën wordt aan ons administratiebureau inge wacht uiterlijk Zaterdag 28 De cember te 12 uur 's middags. DE ADMINISTEATIE. Wis zloh mst I Januari a.s. abonneert op de „Nieuwe Zeeuwsche courant" ont vangt van heden af da tot dien datum vartohelnende nummers gratis. Genes. XLIX80. Wij staan aan het einde van den Advent, aan den vooravond van Kerst mis. Een mystieke tijd, die Adventtijd. Volgens den geest en de bedoeling, der Kerk dient hij niet alleen om ons waardig voor te bereiden voor de vie ring van 's-Heeren geboortefeest, maar verzinnebeeldt hij ook den tijd, die verliep tusschen Adam's val en de komst, van den Verlosser op aarde. Dit dubbele karakter van den Advent tijd treedt in de jjebeden en gezangen, waarmede alsdan de Kerk hare gods dienstoefeningen begeleidt, duidelijk naar voren. „Dauwt, hemelen van bóvèn en gij wolken, regent, den rechtvaardige 1 Dat de aarde zich openo en den verlosser, voortbreng© I Wees niet vertoornd op, ons, o Heer en gedenk niet ten einde toe onze boosheden, maar zend Den- gene, dien Gij zenden wilt! Zend ons, net Lam, den Heiland der wereld, opdat Hij ons het juk der slavernij, van de schouders neme! O, Emma nuel, onze Koning en Wetgever, de Verwachte der Volken en hun Redder,, Kom en red ons!" In deze en derge lijke bewoordingen laat de Kerk hare kinderen zingen en .smeeken en mach tig grijpt het een ieder in de ziel, die in dat. alles de vertolking beluistert van het smachtend verlangen, waar mede de wereld in de eeuwen vóór- Christus de komst verbeidde van den Redder en Hersteller der diepgezon-' ken, .rampzalige menschheid. \V1et0ch met wat meer dan oppervlakkigen blik, de wereldgeschiedenis beschouwt, komt al ras tot de ontdekking, dat, daar meer te vinden is dan een dorre opeenvolging van gebeurtenissen en feiten, dat daar alles wordt bezield, door een leidende Voorzienigheid, die' aan de gebeurtenissen vorm en kleur, geeft, zoodat ons het wereldgebeuren, nu en voorheen, niet voorkomt als een voorbijgaande illuzie, maar als een levend geheel, heheerscht door wetten, die deel hebben aan de godde lijkheid. van haar Maker en met als kern en middelpunt de verschijning van den Godmensch Jezus Christus op, het wereldtoonéel. Het loochenen of verzwijgen van dit aan invloed en beteekenis enorme historische feit,, noemt de Jood Jost terécht „eine ver- sündigung an den Geiste der Ge-, schichte" „een zich bezondigen aan den geest der Geschiedenis"Voor zoover het ons zwakke menschenver- stand mogelijk is de plannen der Voor zienigheid te peilen, mag men aanne men, dat God niet zonder opzet veer tig eeuwen tusschen Adam's val en de verlossing van het jnenschelijk ge slacht tleeü verloopen: De wereld moest als. het ware voelen en tasten tot welk een grens van- ellende zij, aan zichzelve overgelaten, was geko men en hoe meer dan menschelijke, krachten noodig waren om haar uit haar rampzaligen staat op te heffen. Steeds verder langs de helling der, zedelijke verwording afgegleden, ver toonde het menschdom m Keizer Au gustus' dagen ondanks den uitwen- digen glans van het Romeinsche we reldrijk een allertreurigst beeld van moreèle verwildering en ellende. De heiligste wetten der natuur werden met voeten getreden, deugd was in verachting, vroomheid gold voor. schijnheiligheid. Door een afgoden dienst, waarbij schier elke ondeugd haar eigen altaar, haar bijzonderen, eeredienst had, was de oorspronkelijke, vereering van den waren God tot on kenbaar wordens toe verbasterd. Op, den troon der Cesars, in de paleizen der patriciërs, in de huizen der ple- beërs, bij vrijen en slaven, overal, heerschten wreedheid en wellust, heb zucht en tirannie, terwijl goedheid en liefde, eerbaarheid en rechtvaardig heid ternauwernood bij name bekend waren. Maar gelijk dat gedeelte van den nacht het donkerst is, dat on middellijk aan den dageraad vooraf gaat, zoo was ook dit in moreel op zicht allerdonkerste tijdvak der we reldgeschiedenis „le commencement de, la f n" van de algemeene ellende. ïrou-, wens, zelfs in die treurige tijden wa ren nog resten dér oorspronkelijke, openbaring hier en daar levendig ge bléven en brokstukken der heilbelofte, eens verlossers bij sommigen in eere „Velen", zoo vermeldt de Romeinsche schrijver Tacitus, „waren op grond van overoude priesterlijke geschriften overtuigd, dat het oosten zich in macht zou verheffen en uit. Judea zij zouden te voorschijn komen, die de wereld moesten beheerschen".2), En Suetonius, een tijdgenoot van Ta-, citus schrijft: „over gehéél'het oosten had zich de aloude en standvastige meening verbreid, dat het was voor beschikt, dat te dezen tijde uit, Judea. de toekomstige wereldbeheerschers zouden komen." 3) En wie denkt, hier bij vooral niet aan de merkwaardige, verzen van Virgilius, den grooten dich ter uit Augustus' dagen, waarin „het. einde der tijden als nabij bezongen wordt, en de geboorte van dat. Kind wordt aangekondigd, door wien de ijzeren eeuw zal opnouden en de gou den éeuw zal aanbreken."4) En nu mogen die woorden al slaan op, een prins uit Virgilius' tijd, zij zijn echter niet zonder diepen zin. Immers, „al deze verzen" aldus de bekende wijsgeer Nicolas „die belachelijk overdreven zijn, wanneer men ze toepast op een sterfelijken held, worden eenvoudig begrijpelijk en letterlijk waar, zoo men ze toepast op, Jezus Christus, den Vredevorst, den Vader der toekomstige eeuwen, die alle oude orakels heeft vervuld, die den eeredienst der vrees heeft vervan en door den godsdienst der liefde, ie de oude schuld der menschen heeft uitgedelgd, die hen' heeft, leeren zeggen: „Onze Vader" en wiens leer nu nog van at de hoogte van het Kapitool een onmetelijke macht uitoe fent."5) En zoo was dan het tijdstip, nabij, door Gods voorzienigheid be paald, waarop de Langverwachte zou verschijnen, die het menschdom zou Verzoenen met zijn hemelschen Vader, In Judea zou zijn wieg staanslechts, een armelijke kribbe in Bethlehem's stal en het Romeinsche rijk, voor Zijn leer gewonnen, zou de wegbe reider zijn van Zijn evangelie, het evangelie des vredes. Zoo behaagde het den Almachtige en toen gansch het onmetelijke rijk van Augustus in vrede was, ae 70 jaarweken van Da niël waren verloopen,6) de scepter, aan Juda was ontnomen en de heer- scher uit zijn geslacht,7rees de Ster op uit Jacob, door Balaam's voorzeg- genden geest voorspéld,8) verscheen ons „de goedertierenheid en men- schenliefde van onzen God en Zaligma ker" naar St, Paulus' zinrijk woord9) Godlof, dit jaar zal de ster van het Kerstfeestniet meer schijnen boven bloedige slagvelden, zullen haar licht stralen niet meer uitgaan over hart verscheurende tooneelen van- volkeren- haat en strijd. Kerstmis van 1918 staat in het teeken van den naderen den vrede. O, moge de smeekingen der ootmoedige aanbidders van het Goddelijk Kind van diens ontfermende liefde en goedheid voor liet diepge- 'schokte menschdom der huidige we reld den waren vrede verkrijgen, op dat alle volken met verzaking van haat en wrok en alle onchristelijke gevoelens, elkander leeren begrijpen en' waardeeren als broeders van Hem, die zooals ons -in de nachtmis van het Kerstfeest wordt voorgelezen „Zichzelf voor ons gegeven heeft.,- om ons van alle ongerechtigheid af te koopen en tot. oen volk te reinigen,, hetwelk Hem aangenaam en ijverig, tot goede werken is."10) Zou dit ge schieden, het Kerstfeest van 1918 ware dan in alle .opzichten zegenrijk en het „vrede op aarde den menschen van goeden wille" een lied vol van de schoonste beloften eener geluk kige toekomst.. Onzen lezers een Zalig Kerstfeest! Jost: Geschichte des Judentbums und seiner Sekten, 'I s. 394—395. 2) Tacitus: Hist. lib. VT c 13. a) Suetoniusin 4) Virgilius: Ectog. Augusts Nicolas: Etudes philosophiques sur le christianisme, t. 2 ■«"»-p. 172—173. Dan. IX 24. 7) Genes. XLIX14 Num. XXIV17. Q) ad Tit. J114.. ad Tit. II14. De a s. Vredesconferentie. PARiJS, 21 December (O. V Volgens de „Echo de Paris" zal de vredesconfe rentie tengevolge van de reis van Wilson naar Engeland de verkiezingen en voor genomen kabinetswijzigingen in Enge land enz. worden uitgesteld en op zijn vroegst begin Februari worden geopend. Wilson's bezoek atn Engeland. LONDEN, 20 December (R.O.) De ko ning zal op 27 dezer een banket aanbie den in het Buckingham-paleis ter eere van Wilson. Wilson naar Italië. Wilson zal begin Januari Italië be zoeken. Hij heeft een conferentie van een half uur met Romanones gehad, die hem verzocht aan Spanje een bezoek te brengen Wilson naar Gei ève. Naar de Badische Presse" meldt, heeft Wilson de uitnoodiging van den Zwit- serschen Bondsraad, om naar Genève te komen, aangenomen. De Lyonsche pers meldt, dat Wilson met Kerstmis te Trier zal zijn. Het is mogelijk, dat hij dan een conferentie met de Duitsche wapeustilstandscommissie zal hebben. Losse Berichten. De volkerenbond. WASHINGTON, 20 December. (R.O.) Lodge de leider der republikeinen, heeft zich tot den senaat gewend, om den volkerenbond tot 11a den oorlog uit te stellen, daarbij verklarende, dat die later afzonderlijk moet behandeld worden. Zwitserland en de Arsolraden. Naar de „Lok. Auz." van betrouwbare zijde verneemt, heeft de Zwitsersche bondsoverhetd principieel geweigerd, met de Duitsche sotdatenraden in otricieele aanraking te komen. Een afvaardiging uit Zuia-Baden, welke over aansluiting aan Zwitserland wilde spreken, werd teruggezonden, Onlusten in Spanjs. De Spaansche Staatscourant bevat het besluit tot sluiting der Cortes. De cou- stitioneele waarborgen voor Catalomë en Biscaye zijn opgeliéven. Volgens de „Petit Journal" zijn in Sarogossa en Larida onlusten uitgebro ken. De algemeene staking moet daar geproclameerd zijn. Sohado ta Brussel. De Belgische deskundigen, die door het parket en de militaire autoriteiten belast zijn met taxeerën van de schade als gevolg van de ontplollingen van munitiewagens, zijn van oordeel, dat deze voor de gemeente Brussel tien millioen franc bedraagt. Onze gezant te Si&m. Reuter seint officieel ons uit Bangkok d.d. 12 dezer Ofschoon er goede grond bestaat, dat de Nederlandscbe gezant te Siam onlangs een pro Duitsche houding heeft aange nomen, is zijn terugroeping echter niet gevraagd. (Maasbode Onze gezant te Peking. Naar aanleiding van een Reuter tele gram van Zaterdag, dat, blijkens een telegram uit Shanghai de Nederlandsche gezant op last van zijne regeeriDg, uit Peking was vertrokken, is ons uit in lichtingen van bevoegde zijde gebleken, dat de datum van het vertrek van be doelden gezant nog niet is vastgesteld. (Maasbode Hel Bestuur van den Algemeenen Bond van R K. Kiesvereenigingen in Nederland zal 4 Januari te U.recht bijeen komen ter behandeling van de nieuwe statuten. Partieels Grondwetsherziening. 's GRAVENHAGE. Bij Kon. besluit is een Staatscommissie ingesteld aan wel ke zal worden opgedragen de voorbe reiding eener partieele herziening van de Grondwet. Tot lid-voorzitter werd benoemd de minister van buitenland- sche zaken en tot algemeen secretaris met adviseereude stem mr. J. B Kan, secretaris in het algemeen,departement. Welk weder zullen wij hebben? Verwachting tot den avond van 24 Deo. Kraohtlge tot matigen, Westelijke tot Zuid-Westelijken wind, betrokken of zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring, waarschijn lijk regen- cf hagelbuien, aanvankelijk iets kouder. Ons dagelljksch brood. De minisler van landbouw heeft be paald, dat zal worden verstaan onder regeeringsbloem een mengsel van 15 K G. Amerikaansche bloem en 85 K.G. bloem, verkregen door uitmalirg op 82 pet. van 85 K.G. buitenlandsche tarwe en 15 K.G gedroogde aardappelen, aard appelenpoeder en ander regeeringsmeel: 85 pet. buitenlandsche tarwe, 15 pet. gedroogde aardappelen, aardappelen- poeder. Vleeschlooze dagen. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft gezien zijne beschikking van 19 December no. 63579, afdeeling Crisiszaken, bureau Volksvoeding, goed gevonden te bepalendat in de week van 22 tot 28 December en van 29 December tot 4 Januari e k. het verbod van vleeschgebruik wordt beperkt tot Vrijdag, zulks in verband met de om standigheid, dat behoud van de vleesch looze dagen op Dinsdag en Vrijdag moeilijkheden oplevert met het oog op den eersten Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Chllisalpeter. Wij vernemen, dat het Fngelsche stoomschip „Madawaska" van Chili naar Liverpool met ongeveer 7000 tons sal peter, in het kanaal orders zal bekomen, de lading te Rotterd im te lossen. Zooals reeds vroeger gemeld, is mede stoomende naar Rotterdam het nieuwe Amerikaan sche ss „Western Pride", geladen met ongeveer 9000 tons salpeter. (Msb.) Opheffing stationscommando's. Met ingang van medio Janufiri zullen de stationscommando's worden opge heven, met uitzondering van die te Arnhem, Amersfoort en Roosendaal. Deze zullen blijven bestaan, zoolang er buitenlandsche krijgsgevangenen wor den vervoerd in belangrijke contingenten. Kolennood en treinenloop. In verband met den kolennood wordt thans ein nieuwe, meer beperkte dienst regeling voor de spoorwegen ontwo-pen. Het staat daar zoo mee dat van eenige beperking vóór 1 Januari as. nog geen sprake is. Het loopende gerucht dat bij de nieuwe regeling de geheele Zondags dienst zou worden gestaakt, is onjuist. (llbld.) Vaart op Enge'and. Het persbureau Vas Dias meldt ous van de Directie der „Zeeland" te ver nemen, dat wegens den kolennood van hervatting van den dienst van Vlissin- gen op Engeland voorloopig nog geen sprake kan zijn. Het ss. „Nieuw Amsterdam" vertrok Zaterdagmorgen van den Nieuwen Water weg naar New-York via Havre, alwaar het Fransche krijgsgevangenen zal ont schepen. Ds regeering en de S. D. A. P. 0e Haagsche briefschrijver van „De Tijd" meldt aan dit blad o. a. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft op een wijze, die vertrouwen wekt, gezegd, welke houding de Regeering denkt aan te nemen tegenover de sociaal democraten. Het bad een eenigszins zon derlingen indruk gemaakt, dat bijna on middellijk na de revulutiebedreiging een socialist was benoemd tot burgemeester van Leeuwarderadeel. De brief van den heer Jansonius, welken de Minister voor las, verklaart en rechtvaardigt deze be noeming volkomen De socialisten zelve -hebben intusschen deze week nog eens getoond, dat de zweep van Wijnkoop meer invloed op hen heeft, dan'de be lofte van trouw aan de Grondwet. Het inkomen der Kroon is geregeld bij de

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1