Donderdag 19 December 1918. Veertiende «laargang. Verschijnt eiken MAIHQAfi-JVQENSDAG- en VRIJDAGAVOND. NIEUWJAARSWENSCHEN. Voor de behoeftige Oud- Zouaven. Tusschen Wapenstilstand en Vrede. BINNENLAN DT UIT ZEELAND. i\«. 150. Abonnementsprijs p. 3 maanden voer Goes f 1.—, daarbuiten f 1.25. Afzonderlijke nummers 6 cent, dubbele bladen 10 cent. vertentiën worden ingewacht vóór half een nor 's namiddags. Kanfoor v. d. Administratie: Boudewlln de Wltfeslraaf A 135» GOES. Tel. interc.i Directie no. 94. Redactie no. 97.. Reclameberichten 30 6t. p. r. BjJ abonnement speciale prjjs Advertentiën van 1—5 regels f 0 75, iedere regel meer 15 Ct. Eenzelfde advertentie 3 X geplaatst wordt 2 X berekend. Wie zich met 1 Januari a.s. abonneert op de „Nieuwe Zeeuwsche Coürant" ont vangt van heden af de tot dien datum verschijnende nummers gratis. Gelijk in vorige jaren, bestaat ook thans gelegenheid Nieu wjaars- wenschen ia het JNieuwjaarsnum- aaer der „Nieuwe Zeeuwsche Courant" te plaatsen en wel a 50 cents voor eene advertentie van hoogstens 8 regels en a 20 Ct8. voor eene z.g. kleine adver tentie (naam, beroep en woon plaats vermeldende). Opgave dezer advertentiën wordt aan ons administratiebureau inge wacht uiterlijk Zaterdag 28 De cember te 12 uur 's middags. Wij vestigen de aandacht onzer agenten buiten Goes op deze be kendmaking, opdat zij zoo goed- mogelij k voor het ophalen van advertenties in hun kring zorg dragen. Hun opgaven moeten echter in ons bezit zijn uiterlijk 2é December. DE ADMINI8TEA.TIE. De weleerwaarde heer B. van Leeuwen, geestelijk adviseur van den „Algemeenen Nederlandschen Zouavenbond", meldt ons onder dankbetuiging aan de milde gevers de ontvangst van f41.50, het resultaat der in ons blad geopende in schrijving ten behoeve der behoeftige Oud Zouaven. Een officieele dankbetui ging aan de gevers komt later. Red. Wilson te Parijs. De feestelijke huldiging van den presi dent der Amerikaansche republiek duurt veert. Hij is o. a. benoemd tot eere bur ger van Parijs. Verwacht wordt dat de officieele vre desbesprekingen kort vóór Nieuwjaar een aanvang zullen nemen. Inmiddels heeft een socialistische delegatie den heer Wil son apart gehuldigd. De president antwoordde op die huid# als volgt Ik heb met groote belangstelling het adres aangehoord, dat gij zooeven hebt voorgelezen. De oorlog, dien wij juist achter den rug hebben, heeft duidelijk en onverge telijk aangetoond, welke rampen door een willekeurige en onverantwoordelijke macht kunnen aangericht worden. Onmogelijk kunnen het geluk en de voorspoed der volkeren gewaarborgd of een duurzame vrede bevestigd worden, wanneer een herhaling van zulke mis daden niet onmogelijk is gemaakt. Dat is nu veorbij. Maar van nu af moet aan volkeren, die vijandig slaan tegenover de vrijheid, de kans ontnomen worden om hun wreeden wil op het menschdom uit te oefenen. Volgens mijn meening is echter d# bevestiging van dit beginsel niet vol doende. Het moet door een samenwer king tusschen de volkeren gesteund worden, gebaseerd op een krachtige actie door middel van den volkerenbond. Ik geloof, dat dit de overtuiging is van alle weldeukende en vrije mannen en ik vertrouw, dat dit ook de gedachte is van hen, die uw groote natie besturen. Met groote vreugde zie ik de samen werking met hen tegemoet, om de waar borgen van een duurzamen vrede van rechtvaardigheid en recht vast te stellen, waardoor de offers van dezen oorlog gerechtvaardigd worden endemenschen gedwongen zullen worden op die offers terug te zien als op het dramatisch eind proces van hun bevrijding. Losse Berichten. De haven van Antwerpen. BRUSSEL, 16 Dec. Het werk van liet uitzetten der bakens op de Schelde is geëindigd. Schepen van 32 voet diepgang kunnen de haven van Antwerpen binnen varen. De Rijksdag komt niet bijeen BERLIJN, 16 Dec. (W.B.I De presi dent van den Rijksdag, Fehrenbach, deelde aan de Rijksdagafgevaardigden mede, dat na de verlenging van den wapenstilstand en het uitstel der vredes onderhandelingen voorloopig geen be hoefte bestaat aan bijeenroeping van den Rijksdag. BERLIJN. V. D. Na de gister gehou-. den. vergadering van onafhanKelijkei kiesvereenigingen van Berlijn, schijnJ een scheiding tusschen de linkervleu gel en de hoofdpartij der onafhan-, Kelijken zeker te zijn. De Spartacus- groep, zoowel als Ledeboer en zijn, volgelingen ziillen zich binnen zeer, korten tijd eveneens afscheiden. De staatssecretaris voor de marine, Daniels, verklaarde, dat de Ver. Staten bij de vredesonderhandelingen gteu schadeloosstelling zullen vragen en ook geen grondgehied, en 'dat zij zullen aan dringen op dusdanige bepalingen in het vredesverdrag, dat de kleine naties dezelfde recnten zullen verzrijgen als de groote en dat geene maatregelen zullen worden genomen die kunnen prikkelen en een nieuwen oorlog mogelijk maken. Dit laatste moet den Jdelgiscnen annexionisten wel teleurstellend la de ooren klinken I Het Amerikaansche volk, zei Damele, vraagt gerechtigheid, doch zal geen wraakzucht duiden, en het zou een ramp zijn, als Amerika niet in vriend schappelijke concurrentie met alle andere landen ertoe bijdroeg de wereld heter te maken door het ruilen van voort- brengseleu van het land en van de fa brieken. Anti-Vatikaansche betoogingen in Rume. Naar aanleiding van een Garibaldi- herdenkingsfeest hadden gisteren ia Ho me auti-Vaticaansch-gezinde betoogingen plaats. De republikein Eaustini nel in een publieke rede het Vaticaan aan en werd door den regeeringscowmissaris onderbroken. Het St. Pietersplein moest wegens de manifestie van h«t gepeupel door troe pen worden afgezet, ttij de Borgo Pio kwam de menigte m botsing met 2 ar tillerie compagnieën. Onder smadelijke kreten tegen het Vaticaan kwam het tot een handgemeen met de politie. De menigte doorbrak het troepencordon en drong door tot aan de Via Angeiika. Bij het samentreffen werden meeerdere personen gewond af gevangen genomen De presidentsmeord In Portugal. LISSABON, 160ec. Een medeplichtige van den moordenaar van den president is gearresteerd. In de stad heerscht groote opwinding. Er worden betoo- gingen verwacht. LONDEN, 16 Dec. Reuter verneemt dat de Eugelsche regeeriug een telegram gezonden heeft aan den waarnemeuden minister van buiteulaudsche zaken te Lissabon om haar deelneming uit te drukken over den moord op den president. Sidoiiio Paës, de vermoorde president der Portugeesche republiek, is ca. 50 jaar. Hij werd te Camiuhageboren eii na zijln academische studies voltooid Je hebben tot artillerieofficier opgeleid. Paës, die steeds de republikeinsdie be ginselen voorstond, .was onder den vo rige» pres.-minister van financiën en -.vist Portugal voor een bankroet te bewaren., ervoigens werd hij gezant in Berlijn tot het uitbreken van den oorlog tusschen Duitsehland en Portugal. Den 5den December van het vorig jaar beproefde Paës een staatsgreep, welke totaal gelukte. Den 29sten April van dit. jaar werd hij tot president der Portu geesche republiek gekozen. revolutie zijn uitgebroken en we! te Budapest, waar bezettingstroepen En gelsche en Fransche officieren ver moordden. LONDEN. V. D. Uit Lissabon wordt gemeld, dat de moordenaar op den, President niet ter dood is gebracht, maar gewond werd en gearresteerd is. Zijn naam is Josepe Rodriguez de Aro. Zijn beroep is handelsreiziger. De moordenaar heeft zich bereid ver-, klaard de namen van de medeplich tigente noemen. Nederland en België. Oe huldiging van den heer van Volienhoven. De verslaggever van De Maasbode te Brussel seint d. d. 17 dezer aan zijn blad De huldiging door Kamer tn Senaat van den heer Van Vollenhoven en de andere beschermende gezanten heelt een schitterend verloop getiad. Ouder de talrijke aanwezigen was ook Kardinaal Mercier. Bij hun intrede werden de gezanten luide toegejuicht. Het eerst brengt de voorzitter van den Senaat hulde aan de drie diplomaten Uw namen, mijne heeren, zijn voor eeuwig in onze harten geprent, zoo zeide hg, ouder geestdriftige toejuichingen van de parlementsleden, die zich van hun zetels verhieven. Daarna voerde de ministerpresident het woord. Zeven milhoen menschen.ziju deor u van den honger gespaard, zoo verklaarde de minister en al wat recht staat in ons land, zijn wij aan uw voor spraak verschuldigd. Nooit zullen de Belgen u vergeten. Andermaal hebben de gezanten een indrukwekkende ovatie in ontvangst te nemen. Vervolgens de#lt de voorzitter der Kamer, Pouliet, mede, dat besloten is de borstoeelden der gezanten in de wandelgangen te plaatsen. Pouliet sluit zich bjj de hulde aan, maar spreekt een b ij zonder woord van lof aan Holland, H. M. de Koningin en de edel moedige vrouwen, die alles gedaan hebben om het leed en de ellende der vluchte lingen te leenigen. (Levendige toejuichingen). Daarna dankten de gezanten. Wat bijzondei opviel, waren de geestdriftige toejuichingen, die van alle banken opstegen, toen de heer Van Vollen hove sprak over de toekomstige betrekkingen tusschen Bel gië en N ederland. Zij leverden het bewijs dat het Par lement geenszins de bekende drijverij van enkelen deelt. Op het eind van zijn rede bracht het heele Parlement onzen gezant een lang durige ovatie. Na de zitting th«e en muziek in de groote leeszaal der Kamer, welke schit terend versierd was. Revolutie. Blijkens een bericht in „De Maasbode" zou niet in Bulgarije maar in Hongarije Verklaring van den Minister van Buitenlandsche Zaken. (Officieel) Het Ministerie van Buiten landsche Zaken maakt het volgende be kend In een. nota, welke dei Belgische re- geering aan de pers heeEl doen. toiekotnen, «naar aanleiding van het communiqué van het Nederlandsche, gezantschap te Brus sel, .wordt gemeld, nat de Nederlandsen» reigeering, toen ;zij op 12 November toe gang aan tfe Duitschfe troepen verleende, blijkens een schrijveri aan de Belgische Regeering' weigerde, de Belgis'che geïn terneerden vrij tie ié.ten, zonder votoraf- gaande instemming der Duitsche Re geering. Naar aanleiding hiervan zij opgemerkt, dat bedoeld, schrijven heit antwoord was op een brief van den Belgischen gezant van 4 October, waarin deze aan de Nederlandsche Regeering had gevraagd, de Belgische geïnterneetrden op hun.aigen, verantwe,ordelijkheid in. vrijheid bei stel len', voornameiiij'k op grond, dat aan hen geen voldoende voedsel' kon worden ver schaft. i In dat antwoord zette de Nederlandsche regeering uiteien, waarom zij Bich niet gerechtigd achtte tot dei invrijheidstelling op dien grond oiver te gaan zonder in stemming der andere oorlogvoerende partijl; i Het onderwerp, dat in diein brief van 12 November werd behandeld hield geenerlei verband met den op 11 No vember tot .stand gekomen wapenstil stand en de brief was reeds eerder vast gesteld,^ t Uit het bovenstaande blijkt, dat de samenkoppeling van het Nederlandsch» antwo,oru op de Belgische vraag van 4 October niet den geslo(ten, wapenstil stand op leen misverstand bij! die Bel gische regeering' berust., Toen na den wapenstilstand tot vriji- lating der geïnterneerden werd overge gaan, werd dit dien Belgischen gezant mondeling door den ch.et der politiek» afdeeling van het Departement van Bui tenlandsche Zaken meegedeeld, met ver- Zoek de Nederlandsche- regeering wel t« willen verwittigen zoodra de toestand in België het vertrek dieir geïnterneerden der waarts zou toestaan.. Dieze tnédedeehiig geschiedde op 13 Nok. vóór dë samenkomst waarin aap den gezant medetdeejihg werd gedaan en uitlegging werd gegeven.van het voor- némen der negeéfring tèp.'aanzien. van de Diuitsche troepen., Op de overige opmerkingen' v«9*vat in de pers-nota der Belg, regeering behoudt het ministerie van buitenl. zaken zich voor terug te komen, t Welk weder zullen wij hebben Hat Incident-Van Groenendael. Nu de puddingachtige verklaring, doer mr. dr. H. van Graenendael Donderdag in de Tweede Kamer afgelegd, de Neder landsche antipathieën tegen zijn droevige houding allesbehalve heeft kunnen weg nemen, en hij gisteren met aanwezig was, om zich te verdedigen tegen zijn mede afgevaardigden, die zijn zaak niet met een uitleg van „Oadinage wenschen afgedaan te zien, is er voor dezen afge vaardigde alle gelegenheid, om de Neder landsche en in het bijzonder de Lim- burgsche bevolking een dienst te bewijzen en heen te gaan. Mocht hij het wijze iuzicht missen dm uit het incident, .het welk de gevoelens der natie zoo pijnlijk heeft getroffen, de conclusie te trekken, welke voor de hand iigt, dan vreezen wij zal zij hem door de kiezers en de organen der openbare meeinng op andere wijze duidelijk worden gemaakt. („De Tijd".) Vurwaohtlug tot den avond van 19 Dec. Kraehtige, later tijdelijk afnemende Wes telijke tot Zuidelijken wind, tijdelijk opkla rend, later waarschijnlijk weer regen, zachter. De Statenverkiezing. In den kieskring Sluis zijn in een vergadering te Uostburg, waarbij onge veer alle vrijzinnige kiesvereenigingen vertegenwoordigd waren, tot candidaten gesteld voor leden dér Prov. Staten, de drie aftredende heeren P. Erasmus te Cadzand, M. A. Bleiker te Schoondijke en D. H. van Zuijen te Breskens. Voorts zijn nog op de lijst geplaatst de heeren P. M. üikkeuberg te Zuidzande, A. I. Leenhouts te Retranchement, O. van Dixhoornte Wateriandkerkje, J. de Hullu te Breskens, I. Brevet te Sluis, J. B. Becu Sr. te Groede en Verplanke Van Houte te Biervliet. (M. Crt., Kaarsen- en schemerlichten. In verband toet de beschikbare voor raden kaarsen en kaa,radiomateriaal kan voor de maanden Januari eu Februari 1919 een zeilde hoeveelheid kaarsen woor den toegewezen als voor de maanden November en December 1918. De toewijzing van schemie|rlifih,teo. kan; voor de maanden Jan. en Febr. 1919 iets ruimer zijn da.n in. de afgeloopen periode. Thans kunnen de gemeenten desgewenscht een Jioevcelïieid schemer lichten ontvangen van één doos per 50 inwoners, in hoofdzaak voor geva llen van ziekte en dergelijke. Havermout In verband met haverschaarschto voor de paarden zal de. distributie, van havermout ophouden. Alleen aan zieken en zwakken kan nog haver mout verstrekt worden. De mogelijkheid is eveiawel niet uil gesloten, dat in verband; met de nog. loopende contractueele v èrpliclitingen, in een der volgende viejnv«kelijksehc\ tijdvakken nog kan worden overgegaan, tót eene algemeene beschikbaarstelling, van een beperkt rantsoen havermout., BERICHT. Eventueele vertraging in de verzen ding der courant moet enkel geweten worden aan de gas- en kolenmalaise waaronder ons bedrgf thans gebukt gaat. De directie. Goes In de gemeenteraadsvergadering van 17 December j.l. waren met kennis geving afwezig de heeien Van Dissel en Kakebeeke. De voorzitter, de heer v. d. Bout, deelde mede, dat de geneesheeren ver zekeren, dat burgemeester Hajeaius zal herstellen van zijn ziekte. Daarvoor zal echter nog een driemaandelijksche toe voeging aan zijn verlof noodig zijn. Spr. uit den wenscb, dat wij na afloop daar van den burgemeester geheel hersteld in ons midden mogen terugzien. Omtrent de Centrale Keuken deelt de voorzitter mede, dat het gebruik van porties eten afneemt, wat aan verschil lende oorzaken ligt, o.a. dat nu een ieder' vuur heeft en velen eene hoeveelheid aardappelen van een stukje land. Eu dan leert de ervaring, dat men nog liever zijn eigen potje kookt dan eten van de keuken te nemen. Er werden van 5—31 Augustus 8503 porties ge nomen, van 228 September 6447, van 30 September2 November 7677 en van 4 November—30 November 4789. De toestand is wel niet zorgwekkend, maar toch is het goed deze daling ouder de oogen te zien. De notulen werden goedgekeurd eu de volgende ingekomen stukken be handeld 1. Proces-verbaal van kasopneming bij den gemeente-ontvanger. 2. Adres van den Nederlandsehen Fe deratieven Bond van Personeel in Open baren Dienst, houdende verzoek betere arbeidsvoorwaarden voor het gemeente- personeel in te voeren. 3. Bericht van den heer G. Kieft te Amsterdam, dat hij zijn benoeming tot leeraar in de gymnastiek aan de O. L,* school voor M.Ü.L.O. en school B, aan neemt. 4. Goedkeuring van 'tRaadsbesluit dd. 29 November 1918, no. 5, houdende vaststelling eener verordening op het Grondbedrijf. 5. Goedkeuring van 't Raadsbesluit dd. 29 November 1918, no. 8, houdende verkoop van grond in de Voorstad. Stuk 2 wordt in handen van B, en W. gesteld voor praeadvies, de andere stuk ken worden voor kennisgeving aange nomen. Punt 2 afschrijviog van belasting en schoolgeld wordt aangenomen. De benoeiuiug van leden in verschil lende commissiën en besturen met het oog op hun periodieke aftreding heelt het. volgende resultaat. Financiëele Commissie: E. C. van Dissel, K. Brants, J. van Poelgeest; Gascommissie: J. F*, van der Leeuw, J. C. H. Hollmann. I D. Fransen van de Putte (tér vervulling der vacature); Cammissio voor Strafverordeningen: E. C. van Dissel, Mr. J 11. Stieger; Aan- slag commissie Hoofdelijken Omslag: J. Donner, J. F. vau der Leeuw, De*Looff (ter vervulling der vacature)Reclame- commüsie Hoofdelijken OmslagW. Kakebeeke, J. C. H. Hollmann, J. Plazier; Afgevaardigden vergadering aandeelhou ders N. V. Waterleiding Mij. Ztid-Beve- land: I. D. Fransen van de Putte, K. Brants (ter vervulling der vacatureJ Commissie van Toezicht op 't Middelbaar OnderwijsDr. J. C. de Rnijter de Wildt Commissie van Toezieht op het Lager Onderwijs: A. G. van Dijk; Regentes

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1