rverzekering" lulden li - GOES. LSEM No. 149. Dinsdag 17 December 1918. Veertiende Jaargang. Verschijnt eiken MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. BINNENLAND. ein 3. N f7,200,000. treke, De Kan Co.) Wibaut Co.) - INCASSEERINGEN O SIT REKENING-COURANT RENTE EN BUITENLAND \TSEN VAN BELGIË »'S REISCREOIETBRIEVEN. YPOTHEKEN 3 troen, Frambozen, vast, Ananas, enz. er flesch fl,45. 4, doch aan denzelf* opers flink rabat. NIEUWJAARSWENSCHEN. Tussuhen Wapenstilstand en Vrede. Welk weder zullen wij hebben? tingen chap te kende HIPPERS e potten kersen e flesschen advocaat Fosco Cardo 265 et 380 190 200 100 180 90 madesiroop per flesck 200 e Anijs 195 sjes zonder Doornen 195 laakte liefde 195 (bevelend, t Kloosterbalsem en ikke hand langzaam |atiek, jicht, ischias, verstuikingen, kan Bij wonden, zweren, Iczema, jeuk, open (ren, kloven, winter- voeten is het vol- ilsem te bestrijken. 60 cent; van 50 O van ■j- 250 gram ioden baud met onze tterdam. Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f 1.—, daarbuiten f 1-25. Afzonderlijke nummers 5 cent, dubbele bladen 10 cent. vertentiën worden ingewacht vóór fawll «en oor 's namiddags. Kantoor v. d. Administratie: Boude wijn de Wltteetraat A 139* GOES. Iel. interc. i Directie do. 94. Redactie no. 97. Reclam«berichten 30 Gt. p. r. BQ abonnement speciale prQa. AdvertentiSo van 10 rogels 1026, iedere regel meer 19 Cl. Eenzelfde advertentie 3 X. geplaatst wordt 2 X berekend, Wie zich met I Januari a.s. abonneert op de „Nieuwe Zeeuwsche Courant" ont vangt van heden af de tot dien datum verschijnende nummers gratis. Uelijfc ui vorige jaren, bestaat ook thans gelegenheid Nieuwjaars- wenschen m het JNienwjaarsnum- aser der „Nieuwe Zieeuwsche Courant" te plaatsen en wel a 50 cents voor eene advertentie van hoogstens 8 regels en a 20 Cts. voor eene z.g. kleine adver tentie (naam, beroep en woon plaats vermeldende). Upgave dezer advertentiën wordt aan ons administratiebureau inge wacht uiterlijk Zaterdag 28 De cember te 12 uur 's middags. Wij vestigen de aandacht onzer agenten bui to**-'(Joes op deze be kendmaking, opdat zij zoo goed- mogelijk voor het ophalen van advertenties in hun kring zorg dragen. Hun opgaven moeten echter in ons bezit zijn uiterlijk 24 December. DID ADMINISTRATIE. AFBLIJVEN!^ Dat roept elk rechtgeaard Nederlander den Belg toe, die de hand wil uitstelten naar ons grondgebied- Afblijven van ham burg,' want het is niet het uwe, afblijven van Zeeuwsch-Vlaanderen, want gij üebt er geen recht op! Wachter u voor,o Be'lgenland, uw eere- naam van „peupte martyr" te vergooien, door uw schennende hand uit te strekken naar landstreken, die u niet toebebooreh willen, die u nooit toebehooren zullen, als werd ook het hoogste goed, dat Neerland in de bange oorlogsjaren angstvallig be waarde de vrede, de inzet van den kamp, dien uw hebzucht zou ontketenen- Hoe, gij zijt dan vergeten, dat, toen de Pruisische overweldiger u onder zijn soldatenlaars vertrad, en uw zonen en dochteren in onafzienbare drommen een toevlucht zochten bij „het broedervolk van het noorden", dat volk vol ontferming al die vluchtelingen opnam, verzorgde en koesterde zonder eigen gemis en ontbe ring te tellen? En gij zoudt door de ophit sende taal van enkele chauvinistische heethoofden verleid, die weldaden ver gelden met brütalen landroof? Wij kunnen aan een dergelijk opzet niet gelooven- Maar, mocht het zijn, dat het wegblijven eener ruiterlijke loochening van annexio- nistische strevingen, door uwe regeering, uw verantwoordelijke leiders afgelegd, ons dwingt in u te zien een belager van ons nationaal erf, dan, België, weet het, gij zult het Nederlandsche volk van noord tot zuid, van oost tot west als één man zien opstaan om uw misdadig opzet te keeren, zooals het nu als één man pro testeert tegen de onverantwoordelijke an- nexionistische drijverij uwer persorganen en half-officieele lichamen als handelska mers, cercles maritimes enz- de goede niet te na gesproken- Noch in Limburg, noch in Zeeuwsch- Vlaanderen wenscht men onder een ander gezag te leven dan onder dat van Ko ningin Wilhelmina- Zoomin aan de Maas als aan de Schelde wil men een ander dundoek zien wapperen dan het geliefde rood, wit en blanvv- En met geestdrift herdenken de landzaten van Limburg en Zeeuwsch-Vlaanderen de geliefde woor den van ons vlaggelied: „Waai uit dan o vlag, zij een tolk onzer beê Om trouw en om vroomheid, om moed! De wereld ontzie u op golven en reè En-daaldet gij ooit in den vloed, Wij heffen uw wit uit de schuimende zee En voëren naar 't blauw van den hemel u meê, Al kleurt zich uw rood niet ons bloed!" Belgenland, denk aan dien laatsten regel! .Verhoede God, voor ons, maar voor al voo^ u, dat het geen schrikkelijke ernst worde. „Men rake niet aan het grondgebied van den staat", heeft vorige week de Limburgsche priester-afge vaardigde, mgr. Nolens, in de Tweede Kamer met 1 waarschuwenden nadruk gezegd. En wat Zeeuwsch-Vlaande ren betreft, het moge met u vele relaties onderhouden, uit nabije ligging en nabuur schap geboren, het is zuiver Neder- land sch, historisch, ethnographisch en cultureel totaal van u verschil- 1 e n d. 1) Al mag men onder de bevolking menig verschil van godsdienstig en poli tiek inzicht kunnen aanwijzen, als haar de vraag gesteld wordt: „wat wilt gij zijn: „Nederlandsch of Belgisch?" dan zijner geen partijen noch gezindten meer, dan is er maar één volk met één harte- kreet: „Leve het vrije Nederland! Leve ons vaderland! Leve WilhelminaI Leve onze Koninginl" En al boodt gij liet al de schatten van het Oosten, het Zeeuwsch-Vlaamsche volk zou u antwoor den: „in ruil daarvoor Belgisch worden? Nooit, nooit!" Potius mori quam foedari, „liever sterven dan onteerd te worden!" Wat ook gebeure, het nijvere, krach tige, blijmoedige Zeeuwsch-Vlaamsche, d- w. z. oe r -e c h t - Ned er land s che volk, houdt vast aan de woorden van zijn dichter: „Van d' Ee tot Hontenisse, Van Hulst tot aan Cadzand, Dat is ons eigen landje, Maar deel van Nederland." Rijs op dan, o volk aan het Schelde- strand, eens door onzen door en door vaderlandschen heilige, den apostel Wille- brord gekerstend en voeg uw vlammend protest bij dat uwer Limburgsche broe ders tegen elk plan aan gene zjjde der grens tegen de integriteit van ons grondgebied gesmeed- Hoe schoon klinken ons in dit verband de woorden tegen door Fehx Rutten, een van Limburg's meest begaafde zonen, Vrijdagavond j.l. te Goes, bij zijne voortreffelijke causene over Lim burgsche gebruiken en sagen gesproken- Wij geven ze hier woordelijk weder hij stond ze ons gaarne af omdat wat in deze ure in zijn hart leeft, ook leven moet in het hart van eiken recht- geaarden Zeeuwsch-Vlaming- „Wanneer ik 14 dagen geleden hier voor u de vraag gesteld had: Wat is Limburg u? Het zou mij niet verwonderd hebben als gij mij geantwoord had: Een ver, vreemd land- Maar in deze laatste 2 weken zijn er dingen gebeurd, waardoor wij, Limburgers en Zeeuwen, niet langer vreemden voor elkander zijn- De schaduw der vreemde heerschzucht is gelijkelijk neergestreken over ons beider gouwen. Landnongerige vijanden, ondankbare buren, moet ik zeggen afgunstige broeders, loeren, azen en belagen Zeeuwschen en Limburgschen bodem, beoogen een afscheuring van onze landstreken, waarvoor (naar 't woord van Dr. Nolens onlangs in de Kamer gespro ken) geen enkele rechtsgrond bestaat. Mr. ïreub quaiifieeerde deze daad vanannexio- nisme als waren roof. Maar wij willen niet gestolen worden, gij niet en wij niet. Wij willen niet ontvreemd worden aan de Nederlandsche kuituur, noch Zeeuwen, noch Limburgers. Beiden eischen zij het recht om vrij te bestemmen, welke kleuren zullen wapperen van onze torens- Wij willen vrij blijven, wij willen trouw blijven, wij willen de vrije beschikking houden over de liefde van ons hart; wij willen als ware Nederlanders tot Neder land blijven behooren en geen slavernij dragen, geen ander gezag over ons dul den dan het koninklijk gezag van de edel ste van Europa's kroondragers, van Ko ningin Wilhelmina- Ziet, in den brand der verontwaardiging die opslaat boven onze landstreken en den Nederlandschen hemel in gloed zet, bij de fakkelende laaie der geestdriftige protesten, die opstijgen uit den boezem van het Limburgsche volk en 't volk der Zeeuwen, herkennen wij elkander plotse ling als broeders, daar éénzelfde ge vaar Ons dreigt; herkennen wij elkander, landgenooten, ook als lotgenooten, daar eenzelfde vijandschap over ons zijn scha duw werpt, - herkennen wij elkander als Nederlanders aan dezelfde onverzettelijk heid waarmee wij Nederland trouw zwe ren, en die trouw zullen houden aan ons gemeenschappeljjk vaderland en ons gemeenschappelijk vorstenhuis- En in deze gevoelens, die ons plotse ling zoo dicht bij elkander bfengen, in onze gelijke verontwaardiging tegen een zelfde snood bedoelen, maar ook in een zelfde geestdrift voor een zelfde pro vinciaal en nationaal belang, reiken wij elkander de hand en breng ik bij dezen een heilgroet van Limburg u pas nog een ver, vreemd land maar thans plotseling voor u geworden het zuster land van een broedervolk-" Heerlijke woorden van Limburg's geest- driftigén zoon- Wie onzer, die er niet van harte mee instemt, gelijk de Goesche toehoorders ze met een donderend applaus onderstreepten- Daarom, Zeeuwsch-Vlamingen, laat uw protest weerklinken tot ver over de gren zen, opdat de wereld hoore ,dat gij wenscht te blijven, wat gij zijt: trouwe Nederlanders, aanhankelijke onderdanen- van Koningin Wilhelmina! De bewering van „La ifótrwpole" en andere chauvinisiis<*ie Belgische bladen, als zoude z-eeuwsch Vlaanderen sigelyk be hooren tot h»t oude graafschap Vlaanderen, is door „Zelandia" op verdienstelijke wijze weerlrgd. Het blad toonde aan de hand van d gelijke bescheiden aan, dat Zeeuwsch Viaanüe en, als aeel der „teizerlijse heerlijk heden" steeds in lee* was oij de graven van Ho 1 raud. Hun rechten op dit land schap werden uooi gravin Margaretha Van Vlaaudeien (Zwai'ie Griet) die 4 Juli 1263 op Walcnereu geheei verslagen werd, uit drukkelijk erkend. Wilson in Europa. LONDEN, 13 December. (R.O.) De „George Washington" is hedenmiddag om 12 uur 50 te Brest aangekomen. BREST, 13 December. (Draadloos).., Pre sident ..Wilson verkeert in den nésten gezondheidstoestand na zijn reis. Alle sporen van het koude slechte weer, toen,- hij New.-York verbet, zgn verdwenen, als gevolg van de rust en de uitstelcen|de "verzorging. Het laatste gedeelte van de- reis was een merkwaardig schouwspel. Gedurende den nacht voegden zich 25 schepen der Atlantische vmot, waaron der y slagschepen en ongeveer 40 torpe dojagers Bij de „George Washington". Una drie uur flikkerden de eerste lich ten van deze vloot aan de-horizon, maar de ochtend was reeds aangebroken, vóél de grijze monsters zich majesteitvol aan weerszijden van de „George Washington" hadden opgesteld. Toen het schip de haven van Brest binnenvoer, stond de president op de brug. Om acht uur wanden, de eerste saluutschoten, in het geheel wjerden er 199 afgevuurd, gelóst. Overeenkomstig do gebruiken, antwoordde ue „George Washington" niet. Alle runerikaansche delegaties verke ren in uitstekenden toestand voor de aan staande zittingen. Nader worclt gemeld, dat de President Zaterdagavond te Parijs arriveerde, waar hij door den heer Pomcaré, president der repuhiiek, werd verwelkomd en daarop met een korte rede antwoordde. ,1 De Amerikaansche- president hoopt, dat voor Maart het vredesverdrag zat zijn geteekend. Mocht het dan nog niet Ziwn gereedgekomen, dan zou, 'dat voo-v hem de noodzakelijkheid van een tweede reis naai' Frankrijk kunnen beteekenen, maar hij hoopt, dat dit zal kunnen jvorden. voorkomen. De wapenstilstand verlengd. Het wapen stils tand sverdrag is te Trier na onderlinge besprekingen, in een saion- wagen van maarschalk Foch met een maand tot 17 Januari 1919, 5 uur y-m. verlengd. Deze verlenging met een maand zal onder voorbehoud van toeslemming der geallieerde regeeringien tot het sluiten van den voorloopigen vrede worden uitge- breid. L Gedurende de verlenging worden de voorschriften van het oorspronkelijk ver drag verder uitgevoerd en voleindigd. Aan het .oorspronkelijk verdrag wordt nog toegevoegd, dat de geallieerden zoo noodig de neutrale zóne en den Rèchber- Rijnoever ten Noorden van het Keulsche bruggenhoofd en tot de Hollandsche grens zullen bezetten. Bij het begin der zitting deelde maar schalk Foch namens de Amerikanen mede, dat de in Duitschland liggend© twee en een half millioen ton scheepsruimte on der controle der geallieerden voor de voorziening van Duitschland met levens middelen ter beschikking moeten worden gesteld. t L Foch verklaarde in beginsel er in toe te stemmen, dat deze schepen Duitsch- lands eigendom blijven en met Duitsche bemanningen kunnen vyoideu uitgerust. Voorts is de datum waarop de 50d0 (ocomotieven, 150.000 spoorwagens en» 5000 vrachtauto's uitgeleverd moeten zijn, uitgesteld tot 18 Januari 1919. Losse Berichten. Een dankbaarheidsbetuiging. Het persbureau „Vaz Dias" seint uit Antwerpen: x De regèering en het parlement zullen op 17 December de gezanten van Neder land, Spanje en Amerika ontvangen om uiting te geven aan hun dankbaarheid- De ex-Keizer. Naar een draadloos bericht -meldt, zou de ex-keizer bezig zijn 'niet het schrij ven van een biografie van zich zelf en de geschiedenis van zijn regeering- De Hohenzollerns. Een Vaz Dias-telegram uit Brussel meldt: Volgens de „Nation le Beige" heeft de Hollandsche kolonie te Parijs aan de T;wee- de Kamer in Dén Haag een adres gericht, waarin zij den wensch uitspreekt, dat- het asyl-recht, dat gedurende eeuwen aan zooveel v-luchtelingen wegens godsdien stige of politieke vergrijpen is verleend, met langer zou worden toegestaan aan hep, .op wien verantwoordelijkheid rust voor den yersohrikkeiijken wereldoorlog- anders zouden de uitstekende vriend schapsbetrekkingen tusschen Frankrijk en Nederland ,-er door kunnen worden ver stoord-, Het Pauselijk witboek verschenen- -Naar de „K- V." uit Bazel verneemt, is het Pauselijk Witboek in octavo-vorm onder'den titel: „De werkzaamheid van den H. Stoel, gedurende den-Europeesohen oorlog, verzameling van documenten van Augustus 1914 tot Juli 1916", verschenen. Het eèrste document is een oproep van Pius X tegen den oorlog- Dan volgen verschillende documenten van Benedietus XV voor den vrede. Een lijkdienst voor miss Cavell. Bij het graf van mej. Cavell op de nationale scnietbaau is vorige week etu lijkdienst gehouden door den Angli- kaanschen predikant Uakau, die mej. (Javail heelt bijgestaan in den nacht vóór haar terecntstelling. Onder de tal rijke aanwezigen bevonden zich Ue Eugelsche gezant en Jady Villers, gene raal Lyon, militaire attaché bij het Eu gelsche gezantschap, graaf Atmone, het hoofd dei Biitsche militaire missie bij het Belgische leger; voorts de Belgische minister van buitenlandsche zaken, leden van het diplomatiek corps, enz Er wer den twee kransen op het graf gelegd, van het Britsche Koninklijke paar en de Britsche Kolonie. Nederlaag der Bolaohjawlkl. TR1ËST, 12 Dec. (W.B.j Volgens de bladen hebben de Donkozakken bij No wochoperskim in het district Woronesch in een tweedaagsch gevecht een groote overwinning behaald op de Bolscbjewiki. Zij namen 11000 man gevangen en veroverden 21 stukken geschut. Woeste Belgen. Men meldt van de grens: In Aken hebben Belgische soldateH Zondag 7 December tal van winkels ge plunderd en in verschillende straten de ruiten ingeworpen. De Fiansche be zetting moest met machinegeweren tegen de Belgen (Walen) optreden. („De Tijd") UOI Verwachting tot den avond van 17 Boe. Matige tot kraohtigen, Zuid-Westelijke tot Zuidelijken wind; zwaarbewolkt tot betrok ken; waarsehijnlijk regenbuien. Weinig ver andering van temperatuur. Von Hertling. De vroegere rijkskanselier, graaf vom Hertling, die sedert geruimen tijd te Müachen woont, is voornemens binnen, kort een geschrift te publiceeren ter rechtvaardiging van zijn politiek. NEDERLAND EN BELGIË- Een welwillend Belgisch geluid. Het „Laatste Nieuws van Brussel' schrijft: Eens zal ten volle blijken wat het Nederlandsche volk, dat zelf in de treurigste omstandigheden verkeerde, voor onze uitgeweken landgenooten gedaan heeft. Het Nederlandsche volk heeft in zijn diepe geledingen met ons meegevoeld, en zoo de Nederlandsche regeering het land buiten den oorlog trachtte te houden met een beleid, dat aan sommigen al te angstvallig scheen, dan geschiedde zulks in feite en minstens gedurende ruimen tijd tot voordeel van de entente in het algemeen, en van ons land in het bijzon der. Er is over Nederland veel onzin ver spreid geworden- Onwaar is het, dat in Augustus 1914 Duitsche soldaten over Nederlandsch Lim burg getrokken zijn om ons land te over rompelen'; onwaar is het, dat gansch het Nederlandsche volk in een toestand van voorspoed en welvaart verkeert- Veel mensclien zijn er integendeel ten onder gegaan. De kleine burgerij en de werk lieden hebben er honger geleden- En zoo eenige 'kooplieden zich verrijkt hebben, dan hoeft men daarvan stellig aan Neder land in zijn geheel geen verwijt te maken, waar wij hier in ons eigen land kunnen vaststellen, hoeveel Belgen Op misdadige wijze geld gewonnen hebben door een ai te voordeeligen handel te drijven met den v(jand. Tegen den onzm en de leugens, die over Nederland verspreid worden, maken wij front, en wij zuilen niet dulden, dat er ongehinderd aan het kleine land een twist gezocht wordt dien men best zou kunnen bestempelen: „Une quevelle d'AUemand"- Waar men het thans bijzonder heeff over de ontwapende Duitscüers, die door Nederlandsch gebied teruggetrokken zijn. nadat de Nederlandsche regeering de ge zanten van de geallieerden verwittigd had. kunnen- wij slechts de opinie voorstaan, dat hoe - sneller die tuchtelooze plunderen de en vechtende benden ons geteisterd land verheten, hoeliever wij het zagen- Laat- ons de zaken beschouwen zooals zij zijn en wel indachtig blijven, dat in dien Nederland er minder dan ooit kan óp uit zijn iets te doen wat aan de geassocieerden niet welgevallig is, do ge associeerden langs hun kant en het kleine, eerlijke België in het bijzonder op Neder land geene verdenkingen mogen laten we gen, waar er geene reden toe bestaat- Nederland en België hebben er het grootste belang bij, de beste verstandhou ding na te -streven- 0e Hetz Campagne. Het persbureau „Vaa Dias" seint uit Antwerpen: In den gemeenteraad van Antwerpen verzocht net raadslid dr. Dens den raad, de kwestie betreffende de tichelde en haar monding in samen werking met personen uit handelskringen, onderzoeken en vervolgens een vertoog op te maken ter aannieding aan het Ministerie van Binnenland.che Zaken om de wenschen van den Antwerpschen handel weer te geven. Het raadslid- de Guerdee wenschte dr. Dens geluk met zijn voorstel en betoogde dat men zich zoo spoedig mogelijk moet uitspreken over de kwes ties van de ticheide en de enclave b(j Maastricht.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1