No. 148. Zaterdag 14 December 1918. Veertiende Jaargang. Verschijnt eiken MAANDAG-JOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. NIEUWJAARSWENSCHEN. Gelijk in vorige jaren, bestaat ook thans gelegenheid Nieuwjaars- wenschen in hetNieuwjaarsuim- *er der „Nieuwe Zeeuwsche Courant" te plaatsen en wel a 50 cents voor eene advertentie van hoogstens 8 regels en a 20 Cts. voor eene z.g. kleine adver tentie (naam, beroep en woon plaats vermeldende). t Opgave dezer advertentiën wordt aan ons administratiebureau inge wacht uiterlijk Zaterdag 28 l)e- oeiaber te 12 uur 's middags. Wij vestigen de aandacht onzer agenten buiten Goes op deze be kendmaking, opdat zij zoo goed- mogelijk voor het ophalen van advertenties in hun kring zorg dragen. Hun opgaven moeten echter in ons bezit zijn uiterlijk 24 December. DE ADMINISTRATIE. Komt de behoeftige Oud- Zouaven te hulp! Het sociale programma der Hegeering Tusschen Wapenstilstand en Vrede. Welk weder zullen wii hebben? ~BINNE-NÜÜÏpr~ Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f1.daarbuiten 1.25. Afzonderlijke nummers 6 cent, dubbele bladen 10 cent. vertentiën worden ingewacht vóór balt «en oor 's namiddags. Kantoor v. d. Administratie: Boudewl|n de Wittestraat A 135° GOES. Tel. interc. i Directie no. 94. Redactie no. 97:. Reclameberichten SO Gt. p. r. BjJ abonnement speciale prjs. Advertentiën van 1—0 regals 10-20, iedere regel meer 15 Cf. Eenzelfde advertentie 3 X geplaatst wordt 2 X berekend. Wie zich met I Januari a.s. abonneert op de „Nieuwe Zeeuwsche Courant" ont vangt van heden af de tot dien datum verschijnende nummers gratis. Bedrag vorige lijst f 41-50 Wie helpt het bedrag afronden,, tot J 50 alvorens wij na 15 December het opg-e- haalde geld aan den eerwaarden advi-' seur van den Zouavondbond afdragen?, Red. is Dinsdag,10 December j.l, in de Tweede Kamer door den minister-pre sident Ruijs deBeeren'brouck in een rustige maar krachtige rede blootge legd, waarmede ©en schitterend ant woord werd geg'even aan mannen, als Treub, die het program der regeering te vaag vonden en aan de socialisten, die beweerden dat het program uit angst voor de revolutionaire bedrei ging zou zijn samengesteld. Minister Ruys bracht dit programma als volgt ter kennis van de Volks vertegenwoordiging En thans de sociale plannen der Regeering. Wat de Troonrede hierom trent mededeelde was sober. Gaarne wil de Regeering thans meer mede-., deelen. Sinds is echter de week van 11 November voorgevallen. .Men denkt nu dat aan de Regeeving confessies zijn afgedwongen. Met klem jrrotes- teert de- Regeering tegen die onder stelling. Als zij thans met nieuwe so ciale maatregelen aankomt dan ge schiedt dat niet' tengevolge van de dreigementen, maar niettegenstaande die dreigementen het der Regeering zeer moeilijk hebbengemaakt alle hoofdpunten van haar program mede te deelen. Waarom - zal men vragen die punten dan niet eerder mede-, gedeeld? Maar men beoordeel© de ge schriften naar hun datum. De Troon rede werd opgesteld: fn oorlogstijd. De grootste soberheid was toen geboden. Het lag echter aanstonds in de be doeling dat de Ministers in de me morie van antwoord meer zouden kun nen mededeelen. Trouwens, toen de Troonrede werd uitgesproken, was de Minister van Arbeid nog slechts en kele weken aan zijn Departement werk zaam. Zijn werkplan stond echter al vast voor hij zijn portefeuille aan vaardde. Hij was .daartoe althans be reid, als hel Kabinet dit plan aannam. Wat de Minister thans gaat Vnede- deelen is in hoofdzaak dat werÊplan, lie enkele, wijzigingen daarin zijn slechts het gevolg van ontvangen ad viezen, of van het ophouden 'van den oorlogstoestand.Voorop staat de in stelling van een Iloogen Raad van Arbeid. Daarin zullen zoowel verte genwoordigers van werkgevers- als ar: beidersorganisaties zitting hebben. Hij zal bij het- ontwerpen en uitvoeren van sociale maatregelen voortdurend worden gehoord. De Minister ver trouwt dat het Departementvan Ar- "beid daardoor zal blijven een frisch departement. Bij betere voorbereiding mag dan ook spoedige behandeling dier wetten worden verwacht. De Mi nister is voornemens ten spoedigste een regeling van den arbeidsduur ook voor volwassenen in fabrieken en werkplaatsen, voor te stellen op de basis van den 8-urendag of de 45-urige werkweek, dus met verbod van Zon- dagsarbejd en den vrijen Zaterdag middag. Ook nachtarbeid zal slechts voor onvermijdelijke technische rede nen geoorloofd zijn. Aanvankelijk wilde de Regeering de behandeling van het ontwerp-Schaper afwachten, doch thans acht zij 'het heter deze omvangrijke en moeilijke materie zelf ter hand te nemen. Op, een initiatief-voorstel heeft de Re geering piet voldoenden invloed. Een initiatief-voorstel is een zaak der Ka mer, niet der Regeering. Het is dus in 't belang dier zaak als de Regee-, ring. zoo spoedig mogelijk een zoo-, danig wetsontwerp bij de Kamer aan hangig maakt. De voorbereiding daar van is reeds ver gevorderd. De acht-, urige werktij d voor arbeidèrs in dienst van het Rijk is bij het Departement van Waterstaat in overweging. Is deze ingevoerd, dan zal de 8-urendag ook in Rijksbestekken moeten worden, voorgeschreven. Ook de Stuwadoors wet zal in verband hiermede worden herzien. De invoering van den vrijen Zaterdagmiddag zal weldra plaats heb ben. Voorts zullen misstanden in'de, huisindustrie door de wet worden be streden. I Daartoe zullen loonraden worden in gesteld. De wet öp' de Kamers van Arbeid zal worden ingetrokken en een wettelijke bedrijfsorganisatie vastge steld. Een jvetsontwerp zal worden, ingediend om de rechtspraak in ar beidsgeschillen beter te regelen dan. bij de wet op de Kamers van Ar beid. Ook de beveiliging en bescher ming van' de .arbeiders bij bouwwer ken en van de arbeiders in bedrijven, .waaringassen van hooge spanning, worden gebezigd. En thans de arbeidersverzekering., De Regeering houdt vast aan de on derscheiding tuséchen. deze en de z.g. sociale verzekering, al is zij voor-, nemens ook de niet-arbeiders te doen deelen in de voordeelen der uitkee- ring op den ouden dag en de ziekte behandeling. Agressieve bedoelingen heeft de Ra- geering niet op dat gebied, gelijk de, Minister reeds op 9 November in de. Eerste Kamér mededeelde. Zij wil han delen in verzoenenden geest. De pre mies in de invaliditeitsverzekering zul len geheel vóór 'rekening van de werkgevers worden, gébracht. De ar beiders zullen dus met alleen krijgen, een premievrije ouderdomsrente, liiaar, een premiévrne; invaliditéitsrente. 'Op 65-jcirigen' leeftijd zal de ouderdoms rente ingaan en een uitkeering van, f3 gegeven worden. Er zal "een we duwen "en weezenrenle worden inge voerd. Aan de zelfstandigen zal een vrijwillige verzekering worden toegestaan, waarvan de Staat, de administratiekosten zal betalen.. Overwogen zal worden daaraan nog. andere voordeelen te verbinden dan, de ouderdomsrente, 40 raden van ar-, beiders zullen worden opgericht in- plaats van 80. De arbeiders zullen de ziekenkassen kunnen beheeren. Ziektebehandeling zal er komen naast ziekteverzekering. De Staat zal dahrin een groot deel .bijdragen. Een technische wijziging yan de On gevallenwet. is in onderzoek bij den'. Raad van State. Het ontwerp-ongm vallenwet voor de zeevisscherij zal. technisch gewijzigd worden. De land-, bouwongevallenverzekering zal wor den geregeld in 'den zin van steun, aan hetgeen het particulier initiatief ten deze heeft tot stand gebracht.. Als dit alles gereed zal zijn; zal de geheele arbeidersverzekering worden herzien. Thans een eh ander over de, volksgezondheid. Een krachtige wo- ningpolitiek zal worden gevolgd, een woningtelling voor alle gemeenten ho ven zeker zielental is in voorberei ding, eien krachtige vooi'Schotpolitiek, zal worden gevolgd, in voorbereiding is herziening der woningwet om de, Regeering meer bevoegdheden te ge ven tegen 'gemeentebesturen, die in gebreke zijn. Een radicale,herziening der gezond heidswet wordt voorbereid. Overvlo gen" wordt vérleening van steun aaiy noodsanatoria, bestrijding van ge slachtsziekten, keuring van wareii. naast die van levensmiddelen; ten, aanzien van de drinkwatervoorziening het onttrekken van water aan den bodem en het vinden van watenvin- plaatsen 'zijn maatregelen in voorbe reiding. Ziedaar het zwaarbeladen werk program van den Minister van Arbeid. De Minister voegde, daaraan toe een woord van, opwekking en van, waarschuwing. Van opwekking aan de Kamer om hetgeen 'wórdt voorbereid met spoed af te handtelen, van waar-, schuwing voorts om zich aan, dit plan te houden en niet. dloor initiatief-voor stellen of moties de volgorde te ver-, storen. Er kan gewerkt worden, mits naar een vast plan en onder kraéhtige lei ding. Die leiding moet van de Re- geering uitgaan. De Pauselij'ke Vredesencycliek. Hieronder laten 1 wij 'den tekst volgen van de door de „Osservdtore Romano'' gepubliceerde pauselijke vredesencycliek- Paus lïenedictus/XV, aan zijn ho.ogwaar- dige broeders in het bisschopsambt, heil en apostolische zegen- Het door de geheele wereld zoo lang verlangde, wat de christenheid met vurige gebeden afsmeekte, en waarvoor wij met vaderlijk hart voor het. welzijn van allen Ons gebed stortten, is nu plotseling in getreden. Het wapenrumoer is .verstomd. Weliswaar- heeft de vrede nog niet plech tig éen einde gemaakt ,aan den geweldi gen oorlog- Intusschen échter is tnpt d'en wapenstilstand ,het bloedvergieten en de verwoesting te land, te water' en' 'in' de lucht gestaakt, is-den vrede gelukkig een weg gebaand. Om nu een zoo .onverwachte gebeurte nis te verklaren, zou men menigerlei oor- zaken/kunnen aanvoeren. Om een der be langrijkste, oorzaken- te vinden, moet men echter onvoorwaardelijk opzien naar Herp, die alle gebeurtenissen leidt, dié door de vurige, gebeden der goeden tot mede lijden bewogen, het eerst aan de monsch- heid heeft toegestaan, zich van de groote smarten en angsten eindelijk wèer te 'her stellen- Het 'is echter' nog noodig, de goddelijke genade in te roepen, opdat de hemelsche gave haar bekroning vinde- Binnenkort zullen de gevolmachtigden der verschil lende staten, zich in een plechtig con gres vereenigeh oni aan de wereld een rechtvaardigen, duurzamen vrede te schenken. Zij zullen ernstige, moeilijke besluiten nemen, gelijk ze nog door geen mpnschelijke bijeenkomst genomen wer,. den. Zij hebben derhalve een goddelijke voorlichtingnooilig om. hun. taak .naar behooren te vervulden. Daar. -het om besluiten gaat, die met het welzijn der menscheid ten nauwste samenhangen, hébben de Katholieken derf heiligen gewetensplicht voor do deëlne-" miers aan het vredescongres den godde- lijken bijstand af te smeeken- Deze nood zakelijkheid moeten wij allen Katholieken, in herinnering laten bréngen óni te be reiken, dat de Vrueht van het onmiddellijk aanstaande- congres de onmetelijke he- melsgavé va» een Waren'eh op'de-fee- gihseleri der gerechtigheid steunenden vre de moge zijn.- Het zal nu, 'hoogwaardige broeders,uw streven zijn, voor 'het copgres de ver lichting van den hemelschen Vader af te smeeken. In elke parochie-van uw diocees meeten, overeenkomstig de om standigheden, gebeden uitgeschreven wor den. Wij van Onzen kant zullen als Aposto lisch Stedehouder van Jezus Christus, den Vredevorst, onzeh garischen invloed aan wenden, opdat de besluiten, die op de wereld rust, orde en eendracht blijvend moeten vestigen, overal door 'de Katho lieken gretig aanvaard en trouw opge volgd worden. Gegeven te Rome bij St. Pieter, den len December 1918. BEN.EDICTUS XV P-P. Losse berichfen. Bijeenroeping van den Rijksdag in Rijnland? KEULEN, 10 Dec- De opperburgemees ter van Keulen, Adenauer, heeft vol gens de „N- R. Ct." het volgend tele gram aan den president van den Rijksdag, Fehrenbach, te Berlijn gericht: Namens de hoofdstad van het volgens onfeilbare mededeeüngen tot het uiterste bedreigde Rijnland, verzoek ik u dringend den Rijks dag'te Limburg a- d. Lahn of Coblenz bijeen te roepen, ter bevestigingvan de regeering Ebert-Haase. Het is een na tionale noodzakelijkheid onverwijld een tot vredesonderhandelingen bevoegde regee ring te vormen- Slechts langs dezen weg is het scheppen van orde mogelijk- Belgische annexatieplannen. BRUSSEL, 11 Dec. In de Kamer van Koophandel te Brussel is de kwestie van de annexatie besproken. Verschillende leden 1 verklaarden, zich. voor 'de motie van den kring van maritieme inrichtin gen en spraken den wensch uit, dat het kanaal en de haven van Terneuzen en de Westerschelde, evenals de enclavé bij Maastricht aan België zullen komen- Ex-keizer Karei. Een radiobericht uit Parijs' te Genèye ontvangen meldt, dat de voormalige keizer Karei zich candidaat zal stellen voor de Oostenrijksche wetgevende vergadering- Ook andere leden van de familie Habs- burg zijn van plan een mandaat te ver werven. Uit Lüneb'urg wordt gemeld, dat ge neraal-veldmaarschalk Voji Hindenburg mi afloop der demobilisatie' nabij' de stad zich zal vestigen, om .verder in. rust zijn dagen te slijten- Hindenburgheeft zich als woonverblijf het klooster Lüne uitge. kozen, dat op een kwartier afstand Van Lünebnrg ligt. Graaf Andrassy richtte een open brief aan de Entente, waarin hij ligar waar schuwt, dat door haar wijze van ingrijpen in de Tsjecho-SlowakscKe' kwestie éen gevaarlijke bodem voor durende onrust bereid wordt. Hij betoogde, dat de lust der Tsjechdn en Roemeen en om stukken- van Hongarije bijhun gebied te voegen, niet' in het belang, van die volkeren zelf is, en dat een ontevreden en verbrok keld Hongarije een gevaar zal zijn voor het evenwicht op den Balkan en in de oude Donau -monarchie- Volgens een bericht uit -Parijs heeft, maarschalk Eoch opdracht 'ontvangen de' eventueel noodige maatregelen tegen de anarchie in Duitsc.hland te "treffen- Het samentrekken van' de tróèpeh 'der geal lieerden aan de Duitsche grens duurt voort. Wilson naar den Paus. 'Een telegram uit Rome aan de „Témps" brengt dg bevestiging van de reeds gepu bliceerde 'aankondiging van een bezoek van Wilson aan den Paus- .Het blad meldt namelijk;,-dat de Ame- rikaansclie gezant te Romè," Nelson~Page, zich gepasseerden" Zondag naar het Vati- caanbeeft begeven om aan den kardi- iiaalr^taatssecretaris mee te deelen, dat 'president Wilson, den 23sten December, een officieel bezoek zal brengén aan den Paus en kardinaal Gasparri- -Te Brest, de bekende Fransche zeê- haven, is alles 'gereed om dén Arnérikadn- schen president ë,cn schitterende 'ont vangst te'bereiden- Hij wordt daar heden •verwacht, wind en weer dienende- Verwachting tot den avond van 14 Bec Zwakke tot matigen, later wellicht toene mende Westelijke tot Zuidweetelijken wind zwaarbewolkt tot betrokken, waartehljnlijk regenbuien, Weinig verandering van tempe ratuur. Staatssecretaris Solf van' buitenlandsche zaken in Düitschland heeft zijn ontslag ingediend- Do intocht der gardetroepen heeft in Berlijn plaats gehad. Zij werden door Ebert toegesproken. Tweede Kamer. De minister van financiën, nir- De Vries, heeft zijn financiëele plannen uiteengezet, die voornamelijk beoogen het vinden van middelen om aan de komende kosten der sociale wetten het hoofa te- bieden- Hij bleek te zijn een tegenstander van een heffing ineens;-de - oorlogslast moet niet gedragen worden door het tegen woordige geslacht alleen. Verder over weegt de minister- de opheffing van de ooriogswinstbeiasting aan het eind van dit jaar en wil hij-werken in de richting van de indirecte belastingen- - 'Minister Ruys zegde overweging toe vanëenë motie-De-1 Mnralt, om het -ouder- „domspensioen van f '2 op f3 te brengen met terugwerkende kracht tót 1 Januari 1919. De Kamer bleek niet voldoende over tuigd door de woorden van den heer van Groenendael, die zich van zijn Bel gische inlijvingsideeën tegenover de Ka» me'r trachtte te zuiveren. De minister president deelde mede, dat het onderzoek naar 's heeren- van Groenendaels .houding wordt voortgezet. Dr. Nolens, zelf een Limburger, deed een krachtig woord van afkeuring hooren over het annexionistiscb drijven van enkele ontaarde vaderlanders in Limburg, De groote massa.echter 99, pet. staat niet- dr. Nolens onver zettelijk inde aanhankelijkheid aan Neder- land. Dr, Nolens" woorden vonden war me instemming - in de Kamer. De-geruchten omtrent het aftreden van den heèr Van -Karnebeek, minister van buitenlandsche zaken, werden, door den nunister-ptesident tegengesproken- De minister van oorlog heeft uit de militaire voorraden prikkeldraad beschik baar gesteld ten behoeve van landbou wers,- die gescheurd weiland Willen af-, rasteren. Hofnieuws. Woensdagnamiddag heeft do Koningin een 70-tal kinderen uit 't-Huis van Barm hartigheid aan den Zuid-Binnensingel Ie 's-Gravienhage in de ge.egenhe.d gesteld H. M. ion de Prinses een.ge liederen toe te zingen in den tuin ac-hter het Paleis Nooidiyinde, Het Hoofd der school, de heer Pelser, leidde het koor der kinderen, die daarna leen lintenspel en ejinige andere spelen voor die Koningin en de Prinses uit- v oorden. t i Een algemeen slachtverbod? Naar de „Tel." verneemt, wordt van regeeringswege overwogen binnen zeer korten tijd een tjlge.heel slachtverbod uit ie vaardigen- .Dit in- verband mét den stéeds kleiner wordenden veestapel. Deze. maatregel zou dus inhouden, dat aan de gemeenten geen rundéren meer ter distributie zouden worden vérstrekt- Centralisatie der R. K. Propagandaciubs De laatste berichten in de bladen over de centralisatie der R. K. Pro pagandaclubs in 'Nederland zouden aanleiding kunnen geven tot éen mis verstand, n.l. als zou" van twee kan ten deze centralisatie thans worden voorbereid. Overtuigd' van de. -noodzakelijkheid der eenheid ook van de R. K'. Pro paganda, heeft het Haagsch Comité doen besluiten met zijn plannen ip. overleg te treden met het H. K. Cen-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1