„is mir rieven Roosendaal itheekbank No. 146. Dinsdag 10 December 1918. Veertiende Jaargang. 1LSEM P<ï\ in Effecten te Goes, billijk. f 7.200.000. eemd Geld, credieten, nk 4 pCt., /en, In- Vissels, an Ver ities - en nd, sit, .EL BREDA. RG. pCt. Nette Dienstbode, Verschijnt eiken MAAHDAG-. WOEHSDAG- en VRIJDAGAVOND. IN OVERWINNINGSROES. FEUILLETON. Onder den grond. Tusschen Wapenstilstand en Vrede. - vorden, zoodat de )ok brandwonden, tslag, dauwworm, esprongen lippen Bij rheumatiek, rugpijn, spit, jicht, ITING, 4M nd« d« markturen «Iftlnj voorkomende Bank- «n 3ke, De Kan Co. bout Co.) AN ,1 in Eikenhout, Kerkbankei oelenSchoolbanken enz. en r zi|n: C. VAN DER MINNE, roor direct gevraagd in kle i goede getuigen voorzien. a jmelden Mevr. HAMERS, N'e urtstraat P. 194, Middelburg- Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f 1.daarbuiten f 1.26. Afzonderlijke nummers 6 cent, dubbele bladen 10 cent. vertentiën worden ingewacht vóór halt een uur 's namiddags. Kantoor v. d. Administratie: Boudewlfn de Wlffestraaf A 135® GOES. Tel. interc.i Directie no. 94. Redactie no. 97.. Reclameberichten 30 Ct. p. r. Bjj abonnement speciale prfla. Advextentiëa van 1—0 regels 10-76, iedere regel meer 10 Ct. Eenzelfde advertentie 5 X geplaatst wordt 2 X berekend. De geallieerden hebben den oorlog ge wonnen. Zij verkeeren thans in over winningsroes en evenals bij menschen, wien de wijn naar het hoofd is gesta gen, ontsnappen hun uitingen van excen trische zelfoverschatting, worden zij Ias; (ig voor degenen, die mét hun bewerin gen niet door dik en dun meegaan, zoeken /.ij ruzie met de „neutralen", waarop zij met ietwat minachtenden blik nederzien- Die immers hebben niet gevochten, maar alleen geld verdiend, dat. zijn nietswaardi ger O'.Weeërs, Speciaal ons land heeft in den laatstee tijd menigen speldeprik te verduren, me nige hatelijkheid te stikken gekregen, ze ker als loon voor de vele goede diensten, door Nederland aan de onderscheidene onderdanen der Entente in de afgeloopen oorlogsjaren bewezen. Wij lieten kort geleden repatriëerende Dnitsche soldaten door het smalste ge deelte van Limburg naar hun land trek en, doch onder uitdrukkelijke voorwaar de', dat zij ongewapend en in den kortst mogelijken tijd ons gebied zou den overschrijden- Ook interneerden wij eenige Duitsche marinevaartuigen, komen de;. van Antwerpen, volgens de regelen van het volkenrecht- Aanstonds werd daarover door ettelijke Engelsche en Fransche bladen een groote mond opge zet: dat kwam niet te pas; dat was Duitschland begunstigen; de Hollandsche regeering had de Entente voor een „fait accompli" gesteld; die Duitsche soldaten hadden geïnterneerd moeten worden- De fantazie dier bladen wist de reeds scheef voorgestelde feiten met allerlei verzinsels te omweven, zoodat Nederland werd. voor- gesteld als een land dat boosaardig heul de met „den vijand". Hadden die bladen, welke nota bene de publieke opinie heeten voor te lichten beter ware gezegd te bederven zich de moeite gegund eens te informeeren hoe de vork in den steel zit, dan hadden zij vernomen, dat liet besluit onzer regeering tot doorlating van ontwapende 1) Duitsche soldaten was genomen ten gerieve en ter ontlasting van België en nog niet ten uitvoer gelegd, toen zij den verschil lenden gezanten der Entente ervan op de hoogte stelde en dezen noch pro testeerden, noch verklaarde.n, hun regeeringen om- instructies té zullen verzoeken. Ongetwijfeld, wij hadden die Duitsche soldaten kunnen interneeren.om ze dan den volgenden dag met de overige vrijgelaten geïnterneerden naar hun vader land te laten vertrekken. Doch, dat ware je reinste poppenkasterij geweest- Daarna luchtte weer een buitenLandsch lorrespondent zijn wijsheid over ons land, i.oor te verklaren, dat wij volstrekt geen graan van Amerika noodig hebben- Hier is geen duurte, hier is geen gebrek, de menschen zien er uit als wolken van ge zondheid, 't is hier je ware luilekkerland, waar de gebraden varkens .rondloopen met 'mes en vork in de ribben gestoken- Een ander buitenlandsch blad wist te 92). -o- Het beslissende oogenblik naderde; het art van den brouwer klopte sneller j van hetgeen ging volgen, hing het ge lukken of het mislukken van zijn plan af. „Twee aan twee en voorwaarts voor het avondmaal!" riep de stem; „heden avond dringt de tijd, om tien uur worden de werkzaamheden hervat. Marsch!" En de geheele troep1 klom de trap op om in een der ruime werven van de bovengalerij het avondmaal te gaam gebruiken. Nauwelijks was de laatste man, verdwenen; of Schültz: stond reeds bij: de onderste trede. Tegen de wanden rondom hem lagen hoopen klossen ijzerdraad, beitels, hef boomen en hamers, bussen gevuld met schietkatoen, kortom, al de benoodigd- heden voor de vernieling. De brouwer had zijn geheele vroegére geestkracht herkregen; in de eene hand vatte hij een grooten hamer en een bei tel, stak in zijn zakken een aantal lange spijkers, nam zjjn lantaarn en ging de h ap op. vertellen, dat in Amerongen de telegraaf dag en nacht ter dispositie stond van Wilhelm van Hohenzollern. Waarheid is, dat de telegraaf in dat dorp dag en nacht ten dienste staat van de marechaussée, die er voor moeten waken, dat de ex- keizer noch ontsnapt, noch politieke con necties aanknoopt, die ons land kunnen compromitteeren. Belgische bladen, in stede van te wijzen op de versterking der vriendschapsbanden tusschen de twee stamverwante volken: België en "Nederland, waarvan het eene met open armen de zonen en dochte- ren van het andere opnam, toen dit in nood en druk verkeerde, laneëeren aller lei onware berichten over ons land, ja, ontzien zich niet de als vuige leugens gebrandmerkte praatjes opnieuw op te dis- schen o.a. dat wij in 1914 Duitsche soldaten door ons Limburg zouden heb ben laten marcheeren- Zoodoende trach ten zij de publieke opinie tegen ons op te zetten, terwijl zij den afstand van Zeeuwsch-Vlaanderen, den Scheldenxond en Zuid-Limburg als boete eischen voor onze z.g. „Deutschfreundlichkeit". 2.) En de bladen der andere Ententelanden, voor al de Engelsche, doen ijverig mede aan dat onwaardig bedrijf- De „Daily Tele graph" had het nog dezer dagen over het lot der Belgische bevolking, die in de buurt van Maastricht bij Nederland was ingelijfd". Natuurlijk pyrainidale on- zin, maar de goê gemeente slikt het en zoo worden de gemoedéren tegen ons opgezet. Dat bij al zulke dingen de openbare meening ook in ons land verontrust wordt, spreekt vanzelf, vooral wanneer enkele, helaas Nederlandsche, maar geen vader- landsche bladen, gevolgd door eenige nij dige keffertjes in de kleine pers, door de tendentieuze wijze, waarop zij deze kwesties voorstellen, hun eigen volk als het ware een por in den rug geven en meehelpen onze reputatie te bederven- Nu is het voor on§ gelukkig, dat wij bij al dat gewrijf en 'geschrijf ons zui- •ver weten van elke opzettelijke bevoor rechting van een bepaalde groep- der oor logvoerenden, noch vroeger, noch nu- Ne derland heeft bewaard en bewaart nog, met angstige nauwgezetheid, zijn absolute neutraliteit. Het was en is ér steeds op uit, naar de strikte regelen van het- vol kenrecht de kwestiën op te lossen, waar in het, meestal tegen zijn zin, wordt be trokken. Maar op die gerustheid mogen wij, die thans het mikpunt zijn van een buiten- landsche lastercampagne, niet inslapen- Integendeel behooren wij beslist en kloea stelling te nemen tegen iedere verdacht making, ons van buiten aangedaan, door aanstonds met slaande bewijzen, met de stukken in, de hand het ongerijmde en onjuiste der ons toegedichte handelingen aan te toonen- Nog meer: gedachtig aan het „gouver- ner c'est prévoir", „regeeren is vooruit zien", zal zooals. „De Maasbode" vorige week terecht opmerkte onze regeering hebben toe te zien om de wapenen, die men tegen ons aan het smeden is, on bruikbaar te maken, voordat zij ten onzen De achterste der bandieten had bij het uitgaan den steen dichtgedraaid.; diens dikte alleen scheidde ben van den brou wer. De heer Schültz knielde neder, duwde zoo onhoorbaar mogelijk zijn lange spij kers tusschen de reten, en na zich ver zekerd te hebben, dat het voortaan on mogelijk zou wezen het reusachtige blok in beweging te brengen zonder hel los te breken, klom bij een twintiglal treden naar omlaag; zij waren uitgesleten door den tijd en in. de weéke rots. gekapt; met zijn beitel maakte hij van afstand tot afstand vierkante gaten, ging benéden een vaatje springkruit halen, waarmede hij zijne gaten vulde, sneed zijn zwam stuk en maakte zijne lonten gereed. Het zweet droop- hem van bet voor hoofd, zijne handen waren bebloed toen de hoorn voó'r de tweede maal schetterde.;, de handlangers van dé misdaad gingen hun moorddadigen arbeid voortzetten. Een storm va,n godslaSteringèn verhief zich, toen zij bemerkten, dat de steen niet meer draaide; met vereende kracht duwden zij er tegen; hij bleef onbeweeg lijk. Twintig armen bearbeidden hem ge lijktijdig met beitels en hefboomen, hij kon niet lang meer weerstand bieden. Schültz nadeele worden aangewend". Daarvoor is noodig eendiplomatie volgens den nieu- weren geest. Niet eene, die lichtschuw zich hult in den mantel van allerlei ge heimzinnigheden, nóch eene, die de uit spraak des dichters„odi profanum vulgus et arceo", „ik haat het gewone volk en weer het af" tot haar grondwet maakt, maar eene die vlug en kordaat, geen openbaarheid schuwend, weet op te tre den en in de haard zelf van hun ont staan alle kiemen van boosaardige ver zinselen -weet .te dooven. „Wanneer wij te Paxij's en tè Brussel zoo schrijft verder „de Msb." niet door krachtige en niette min beleidvolle personen vertegenwoordigd zijn, dan heeft de fabricatie van alLerlei leelijke legenden en zelfs het ophalen van reeijs lang weerlegde leugens vrij spel"- 3; En. nu zegge men niet: laat die vreemde couranten maar razen, „keffende honden bijten niet". Wij gevoelen meer voor de waarschuwing van Ovidius, die zegi: „principiis obsta", „weersta in den ba ginne." Wam te laat wordt de medicijn der weerlegging bereid, wanneer door lang verzuim het bederf onzer reputatie als volk, tengevolge eener buitenlandsche lastercampagne, reeds te zeer heeft inge vreten, dan dat herstel kan mogelijk wor den geacht- Dat daarbij de Nederlandsche pers, èn groote èn kleine, een roeping heeft, spreekt vanzelf. Moge zij die begrijpen en vooral in deze dagen extra medewerken om het net van leugen en verdachtmaking, door buitenlandsche scribenten om ons héén geweven, te verscheuren en epne zuivere eendrachtige openbare meening te vesti gen, jvier stem.; klaar en kloek doordringt tot ver over de grenzen van ons natio- .nale erf.' Wp drukken nog ems op dat woord .ontwapende". Immers maar al'te veel is de teugen iu België verspreid dat wij de Duitsche soldaten ge vapend doorlieten. Zelfs in' hot overigens voor ons land sympathieke artikel der „Inaépendance Beige" van de vorige week wordt die teugen nog vermeld. Het opeischen van Nederlandsch g-bitd geschiedt intusschen niet alleen door Bel gische hladen maar ook door Belgische ver- eeijgingen. De kring van maritieme inrich tingen te Brussel en de Kamer v»n Koop handel aldaar deden het dezer dagen met het beminnelijt „sans gêne" van iemand die ons land als een overwonnen la_d be schouwt waai mede men doet wat men wil. -) tr zjja gelukkig loffelijke uitzonde ringen, men zie' b.v. in dit nummer het bericht „Nedeiland en België" en onder de ingezonden stukken de dankbetuiging van mevrouw Hullebroeck. 3) Het Handelsblad van Antwerpen meldde dat bij den intocht van koning Albert In Luik dames uit Maastricht, Koermoud en Sittaid een verzoekschrift aan den vorst overhandigden, waariu aanhechting van Hollandsch Limburg aan België gevraagd wordt. Bij onderzoek bleek, dat hier a b s o-' luut niets van aan is. De geallieerden in Duittchland. Keulen is dus bezet door de Engel maakte het teëken des kruises, stak ijlings zijne lonten aan en snelde naar beneden- Bijna op hetzelfde oogenblik stortte het blok, door de hefboomen losgerukt, met donderend gedruisch tegen de wanden springende, mét zulk een bliksemsnelheid langs de steile spiraal naar beneden, dat de brouwer slechts even den tijd had zich op goed geluk tegen den wand te drukken om liet ontzettende gevaarte te ontwijken, dat rakelings langs hem !heen vloog: - een paar duim dichterbij en hij ware vermorseld geweest. Beducht voor een nog grootêr gevaar, hervatte de brouwer zijn loop,, doch eens klaps verblindde hem een flikkerende blik semstraal, iets als een hoos nam hem van de treden op en wierp hem tegen den trillenden wand, een vreeselijke ontplof fing verwoestte de trap, er ontstond een ontzettend gekraak, een gedeelte van het verwulfsel stortte in en als door knotsslag getroffen, werd de brouwer op de onderste treden' van den trap nedergesmakt. Bij dat angstwekkende gedruisch, bij dien geweldigen schok, die zich in alle kronkelingen van het onderaardsehe ge welf, dat geheel waggelde als ging het instorten, voortplantten, had Sultan geant- woórd met een langgerekt gehuil, en het schen. Zij zijn er Vrijdag met greote drommen lapciers, en gepantserde auto's de stad binnengetrokken. De verplichting door de bezettingstroepen aan de inge zetenen opgelegd, om het hoofd te ont- blooten als zij officieren ontmoeten en als het „vijandelijk" volkslied gespeeld wordt doet denken aan de dagen van Wilhem Toll en men mag zich afvragen of dit nu juist de wijze is, waarop de orde moet worden gehandhaafd, niet in tijd van oorlog, maar in tijd van wapen- siilstar d. Alleen de Amerikanen onthouden zich blijkbaar van dergelijk optreden Een uit Trier teruggekeerd vertegenwoordiger van het ministerie van buitenlandsche zaken deelt mede, dat de intocht der Amerikaansche troepen voor de Duitsche bewoners glad van stapel loopt. Alle Duitsche kriDgen als winkeliers, koffie- huishouders en menschen van de straat noemen het optreden der Amerikanen onberispelijk. Alles gaat zijn gewonen garg. De Amerikaansche kolonnes hou den bijzonder veel rekening niet het gewone straatverkeer. Het vooruitgescho ven Amerikaansche hoofdkwartier heeft zich Zondag in het nieuwe regeerings- gebouw gevestigd. Geen enkel besluit is uitgevaardigd, dat de bevolking eenigs- zins zou kunnen verontrusten. Een hoog officier van het Amerikaansche hoofd kwartier verzekerde met klem, dat de Amerikaansche aanvoerders den bewo ners geenszins lastig wenschen te vallen. Vandaag zullen de Amerikaansche linies tot Koblenz vooruitgeschoven zijn. („De Tijd.") Foch's ultimatum. Over het ultimatum van maarschalk Foch, waarvan .alleen van Duitsche zijde melding is gemaakt., en dat be trekking had op de uitlevering van de „beste" locomotieven van Duitsch land, schijnt men in Duitschland zelf niet het rechte te weten. De „Vor- warts" van 3 Dec. deelt mede,-dat het. Maandag afgeloopen ultimatum met 24 uur is verlengd en dus Dinsdagmorgen. 10 uur zou ailoopen. De Ivoln. Ztg. echter meldt nu, dat Foch zich heeft vereemigd met de voorstellen vau Erzberger over de afle vering der locomotieven (Erzberger had voorgesteld 'de in reparatie zijnde locomotieven uit te leveren) en dat het ultimatum daarmee is afgedaan. BERLIJN. De Duitsche wapenstil-, standscommissie heeft den geassoci eerden verzocht den wapenstilstands- termijn met 15 dagen te verlengen. Wegens kolengebrek kunnen vele trei nen, niet rijden. Losse berichten. WEENEN. Tengevolge van den ko- lennood is voor Weenen een Cata strophe aanstaande, daar binnen en kele dagen geheel stilliggen van de centrales inclusief .de verlichting nood zakelijk kan zijn. topw, losrukkende, waaraan Rosa hem vastgelegd had, snelde het trouwe dier in de richting van de trap weg. Van schrik verbijsterd en ditmaal niet twijfelende aan den algemeenèn inval der hélsche geesten, ijlde Rosa insgelijks, zon der te weten wat zij deed, naar den krïüsweg van het Ave Maria. Haar mees ter bevond zich daar niet meer; de voor schriften der voorzichtigheid vergetende om slechts aan zijn vriend te denken, die misschien het slachtoffer was gewor den van zijne heldhaftige zelfopoffering, was hij reeds aan den voet der trap de opeengehoopte brokstukken steen on derzoekende, op het gevaar af van zelf door de nog van het verwulfsel' neerval lende steenen gedood of gekwetst, te worden. In dien chaos van puin en steenklom pen kon hij niets onderscheiden,, toen eensklaps Sultan, op de eerste treden springende, een nieuw geluid aanhief, ter wijl hij met zijne pooten de brokstuk ken wegkrabbelde, waaronder twee licha men lagen, waarvan het eene, dat de onderscheidingsteekenen van kolonel droeg, met verbrijzelden schedel, gedeel telijk dat van den reus verborg, the een gapende wonde aan het voorhoofd had. Welk weder zullen wij hebben? Verwachting tot den avond van 10 Boe.: Zwakke tot matigen, Zuidelijke tot Zuid- Westelijken wind, nevelig tot zwaarbewolkt, waarschijnlijk enkele regenbuien, aanvanke lijk zachter. GENT, 6 Dec. De asch van een locomotief, welke zich in het station vai« Wi&tteren bevond, heeft een brand ver oorzaakt, welke ten gevolge had dat een bom ontplofte, die de Duitschers onder de rails hadden gelegd. Er werden tieni personen gedood en talrijke gewond. De materieel» schade is belangrijk. ORLEANS, 6 Dec- Gisteravond is de sneltrein van Orleans op 300 M- van het station Honny aan de Loire op een trein geloopen, die met Amerikaansche voorraden was geladen- Vier wagens werden vernield, 25 men schen gewond en tien gedood, voorzoover tot nu toe kan worden vastgesteld. Andere lijken liggen nog onder den wrakhoop. LONDEN, 7 Dec- De „Daily Mail" meldt: Naar verluidt, zal Lloyd George heden aankondigen, dat Groot-Brittannië en de dominions 8.000.000.000 pond ster ling schadevergoeding van. Duitschland zul len eischen- PARIJS. Volgens „Le Journal" is Reval door de Ëngelscben bezet,. Deze stap is gedaan ingevolge de verzoeken der vertegenwoordigers van de Esch- tische regeeringen te Londen en Parijs, teneinde de opmaxsch van de Bolsjewi- kische Roode Garde, die zich aan tal- looze wandaden s chuldig maakten, te gen te houden. Naar het blad verneemt zullen de geallieerden in de Oostzee verdere mi litaire maatregelen nemen, teneinde verdere aanvallen op de kleine sta ten, die hun bescherming inroepen te verhinderen. Afstandsacte van den Duitschen Kroonprins. Wolff seint uit Berlijn (officieel): De oorkonde, waarin de gewezen Duitsche kroonprins afstand doet van zijn aan spraken op den troon van Pruisen en van het Duitsche keizerrijk, zooals de oorkonde te Berlijn bekend werd, luidt als volgt: ik idoe hierbij uitdrukkelijk en de finitief afstand van alle rechten op de kroon van Pruisen en op de kei zerskroon, die mij hetzij op grond van den troonsafstand van zijne Majesteit den Keizer en Koning, hetzij op eeni- gen anderen rechtsgrond 'mochten toe komen. Deze oorkonde is met hoogsteigen- handige onderteekening gegeven te Wieringen op 1 Decemher 1918. (get.) WILHELM. „Rosa, help, help!" riep de pastoor, die met iu staat was het lichaam van Rouzier, den bandiet, geheel alleen ter zijde te „Ach! mijnheer, gij hier, God zij ge loofd!" riep de huishoudster, „welk een vreeselijk ongeluk!" „Kom hier, mijnheer Schültz is zwaar gekwetst, misschien dood; Heer, mijn God, verleen ons de kracht hem te hulp te komen!" Voor de beide bejaarde lieden was het geen geiiiakkelijke taak dén schijnbaar ontzjelden reus van onder de puinhoopen te voorschijn te halen en vervolgens naar de werf -tè dragen. Juffrouw Rosai het moet gezegd wor den, ve'rgat in die omstandigheden hare zenuwtoevallen en ging moedig aan het werk; maar hoe'goéd ook haar wil was, hare krachten vereenigd met die van don priester, konden, hét onmogelijke niet ver richten. Geen kans ziende, om verder te komen, legden zij op tien passen afstands van dp trap den brouwer op den grona ned' (W;ordt vervolgd.) - -

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1