INGE* 3»o. 144. LLE Donderdag 5 December 1918. Veertiende Jaargang. ISATIË RBDIBTE Voorstraat 6(1 AS-CADEAU PTVELLE X KLOK JE >T0 VOERING CK - GOES HANDED. EM verkrijgbaar a pies, Geitjes, etj prifzen. Vellsnbeniiing Maalschipif Keizersdijk, Gees. orteering in: IER EN KAARTE KUNSTKALENDERS LEDERWAREN OILETZEEP ApSSpELEN eng. Ij CK - GOE op de Wester-Schel<{ en R. K. Dienstbo Verschijnt eiken MAAHDAG-JTQENSDAG- en VRIJDAGAVOND. Komf de behoeftige Oud- Zouaven te hulp! Tusschen Wapenstilstand en Vrede. ■AVUS, BINNENLAND. aanbevolen. i »rleent haar madawarkii n van (EN: arlem, Ged. Oudegracht 39 »rn, Veemarkt 61. Iden, Rapenburg 63. tterdam, v. Oldenbirnevelt: APPEN en aan het Secretari; 2e Sweelinckstraat 84, 'a-Qé (Ier 1918 tot nadere aankondigt ken*—Neuzen. 7.50 10.20 n.m. 1.11 3.— 8.30 10.55 n.m. 1.15 3.35 v.m. 7.50 nam. 1.11 v.m. 9.15 nam. 1. o—Hansweert—Vlake. morweg ViissiugeaRoosendi boot, vm. 6.50, nm. 3.15 tram, 8 30, 4.50 tram, 10.30, 6.08 boot, 10.15, 6.25 vraagd. Zonder g. g. onnoo :h aan te melden. Brieven 1 t bureau van dit blad, on tter A. Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes tl.daarbuiten 11.26. Afzonderlijke nummers 5 cent, dubbele bladen 10 cent. vertentiën worden ingewacht vóór halt een our 'si Kantoor v. d. Administratie: Boude wi|n de Wittestraat A 135s GOES. Tel. interc.i Directie no. 94. Redactie no. 97.. Reclameberichten 30 Gt.p. r. Bjj abonnement speciale prfls. Advertentiën van 15 regels 10 7.5, iedere regel meer 15 Ct. Eenzelfde advertentie 3 X, geplaatst wordt 2 X berekend. Bedrag vorige lijst f 30.50 N. N, Nisse f 1.— N. N., Goes f 10. Wie volgt? De lijst wordt 15 Dec. a. s. gesloten- De bezetting van Aken. AKEN, 2 D|eto. Dia Belgen, die gisteren d|e stad hebben bezet, hé'bbsin reeds da delijk een reeks van strengel bepalingen uitgevaardigd en op overtreding daarvan dia doodstraf gesteld. Zoo moet ieder burger voor een vijan delijk officii®; 'het trottoir verlaten en groeten. De gelijkvloerscbe verdiepingen der huizen en de winkels moeien bij het aanbreken der duisternis helder verlicht wordpn. Bioscopen, café's, enz!, werden glaslaten. Van 8 uur 's avonds toit vijf uur 's: morgens mag niemand op straat zijn. Albe wapenen moeten worden inge leverd; die met een wapen op straat wordt aangetroffen, wordt op de plaats doodge schoten. Er worden gijzelaars, uit de eerste kringen der bevolking gjemoinen, die iederen dag tegen anderen worden uitgewisseld. De bezettingstroepen wor den in de scholen ingekwartierd^ (De Duitschers ondervinden nu de waar heid van het spreekwoord: „wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook aan een ander niet". Toch is hier de vraag gewet tigd of de Belgen niet heter deden, genade voor recht te doen gelden. Red.) Amerika en de Vredesconferentie. .WASHINGTON. Namens bef Witte Huis wordt blekend gemaakt, dal de afgevaar digden van üe Vereenigde Staten ter vredesconferentie waarschijnlijk zuffenpijn die president zelf, de staatssecretaris Henry White, Edward M. House eu generaal Taster Blise, benevens, de noodige hellpiers. Van d|e hoofdveirtegeaiwoioruigers, die ter eonferentietafel aanwezig izuluen zijn is dia h(aeir Henry While een republikein, d.w.z. van tegenovergestelde gwoelfens als de president der Ver. Staten. Dierhalve zuL len de vredesafgevaardigden dei twee groote politieke richtingen van de. Ver- Bieinigde. Staten vertegonwoordiighUj Miet groote geestdrift zijn Zondag maarschalk F och |en de politieke leiders van Frankrijk en Italië, Clejmenceau or- lando en Sonnino, die ter conferentie met hun Bngalsche collega's naar de hoofd stad van Engeland gekomen waren, door het Londeosche publiek ontvangen. Aan veldmaarschalk Foch viel na tuurlijk het voornaamste dee Ivan de hul debetuigingen ten deel- republikeinen werd de rede echter niet onderbroken. Na de rede van Wilson werd door den republikein Rodenburg een re solutie ingediend, waarin het con gres verzocht werd te verklaren, dak de reis van Wilson dezen niet in staat zou stellen zijn presidentieel© plichten te vervullen en dat de vice-president gedurende zijn afwezigheid tte zaken) zou waarnemen. Deze resolutie werd naar een com missie verwezen. Een ultimatum was Maandag door Maarschalk Foch aan de Duitsche wapeustilstandcommissie gericht, tot uitlevering der beste en sterkste locomotieven. Het schijnt dat Erzberger er in geslaagd is, door een bemiddelings voorstel aan de Frauschen eene voorloopige genoeg doening te verschaffen. De geallieerden in Duitschland. Foch hlaeft voor zijn. vertrek naar Lon den een proclamatie gericht tot de Duit sche bevolking van den linker Rijnoever, in verband met de bezetting door de ge|- allteerden, die een begin genomen heeft. Volgens de: „N©w-Y.ork Herald-' zal de bezetting van het linker Rijn oever-gebied, aldus plaats hebben: de Belgen bezetten hiel gebied van de Hollandsche grens tot Dusstaldorf, de Enge-schien bezeuep. liet bruggenhoofd Jveulen ear het aohierland van den Rijn tot de Belgische grens,' ue Amjorikanen het bruggenhoofd. Kob.enz; en het geuied tot de Luxemburgsche. grens, dia Franschen het bruggenhoofd Mainz:, het Hessensche gebied links van dien Rijn en den Pfafe, NEDERLANDSCHE VOL argang franco por poaf. met ee* boeiend historisch pillmann, getiteld Ij van 't Joodsche Rijk en de stiag van den Tempel aldaar. I hoofdpersonen de honderd* ie Th am ar, dochter ran Re» 'ertaling van J. J. G. WAHLj ór Januari verschijnende nums t aan .TERREUS, Uitgever, RoermtJ agt te ontvangemHET lieke Nederlandache V olk, lers f 2 50 franco per post. if per briefkaart bestellem. De rede van Wilson. WASHINGTON, 2 Dec. In zijn rede op de gemeenschappelijke zitting van het congres sprak Wilson de hoop uit, dat het formeel© vredesverdrag in de lente zou gesloten worden. Wilson diende een nieuwvlootpro- gram voor drie jaar in. Daarbij ver klaarde hij, dat het onverstandig zou zijn om het Amerikaansche program aan een toekomstige wereldpolitiek, welke nog niet vaststaat, aan te pas sen. Wilson beschouwde het als zijn eerste plicht om zijn rol op de vredes conferentie zoo volledig mogelijk te vervullen en zoo het doel te bereiken, waarvoor de Amerikaansche soldaten leven en bloed gegeven hebben. Wat de binnenlandsche vraagstuk ken betreft, verklaarde Wilson, dat hij bereid was de js.poorwegen weder der vrij te laten, zoodra een bevref digen.de oplossing was uitgewerkt. De democratische senatoren stonden op en juichten Wilson Huide toe, tóen hij zijn plan te kennen gaf om, persoon lijk de vredesconferentie bij te wonen, terwijl de republikeinen het stilzwij gen bewaarden. Nadat hij ongeveer drie kwartier ge sproken .had, verliet Wilson het spreekgestoelte, onder toejuichingen der democraten. Van den kant der Losse berichten. Be revolutie in Duitschland. De Spartacusgroep in Berlijn verspreidt op ruime schaal in fabrieken en op den openbaren weg vlugschriften aansporende tot algemeene bewapening van het pro letariaat. in verband met den onzekeren toe stand in Berliju hebben verschillende neutrale gezantschappen veiligheidsmaat regelen getroffen en zich het recht vooibehouden om bescherming te ver zoeken. Het orgaan van de Spartacusgroep de Rood© Vaan eischt heden dat al le officieren uit de s oldatënraden ver wijderd zullen worden. Verder verlangt het blad opheffing van het comman do, een arbeidersmilitie voor dè Roo- de Garde en ontwapening van alle niet-proletariërs. In volksvergaderingen verdedigt Rosa Luxemburg de anuleering van oorlogslee- ningen, de inbeslagname van alle levens middelen en een bloedige omverwerping van de huidige regeering. BERLIJN. Naar officieel wordt ge meld zullen door de nieuwe verkie zingsbepalingen veertig miilioen per sonen recht hebben aan de yerkiezing voor de constituante deel te nemen, -ruim de helft hiervan zijn vrouwen. Een woord van Hindenburg. Hindenburg heeft in een gesprek met Rijksdagafgevaardigde Ablass gezegd, dat Hij vroeger is zijn land voor iets gegel- den had; thans is dat voorbij. Hij had zijn plicht gedaan; in het Uoston den vijand verslagen eu hem iii het Westen ver van den Duitschen bodem gehouden. Meer bad hij niet kunnen doen. Dat het anders geloopen is, wie weet waar het goed voor is, vroeg hij. De ex-Keizer. In een bericht van de „Agenc© d'Athèrfe" wordt gezegd: Naar aanlei ding van d|e onlangs verschenen couranl- barichten, dat de ex-keizer van Diuitsch- land zich te Korfo» 40A wensehen te vestigen, moet worden opgemerkt, dat biet Grieksche volk en de Griekschiet re- geering niet zullen dulden, dat de aan stichter en voornaamste ledder van den wereldoorlog een toevlucht zoekt op Griaksch Grondgebied. Teneinde den regeeringspersonen van Frankrijk' ,die den eisch tot uitlevering: van Wilhelm II willen stellen, een wapen in handen te geven,, heeft madame Prieui' to Parijs een aanklacht wegens moord tegen den ëx-keizer ingediend. In deze aanklacht geeft madame Prieur te kennen, dat haar echtgenoot Lo.uis Prieur, koopman, die voor zaken reisde, zich aan boord vah de „Sussex" bevond, toen deze paketboot getorpedeerd werd door een Duitsche duikboot. Het lijk van Prieur werd twee dagen later 'in het schip teruggevonden. Het heet dan verder in de aanklacht: „Zoowel uit mijneigen naam als uit dien van mijn vier kinderen, doe ik een beroep op het recht. Het is onduldbaar, dat de moordenaar van zooveel slachtoi- fers bescherming en een toevlucht kan vinden in een naburig land, en daar in ailg kalmte op een buitenplaats kan le ven, tot iirting van alle fatsoenlijke lie den. Ik eisch, dat deze ellendeling ge straft worde, zooals moordenaars het ver dienen." MUNCHKN. Een particulier telegram aan de Lok. Anz. meldt, dat Zondag de minis terpresident Ejïsinier, in het nationaal the- ter bij een revolutionair feest is uitge floten en nog wei door een. gehoor van gienoodigden. Teen Ejsner op" het tooned verscheen, om een ioespraak te hoiaden, wietrd hij uitgeflloten en r.ep m©n heim biltere woorden toe. Dit geschied-el even eens bij de lu-achiigsje passage* uit zijn rede. Het gehoor bes'toind uit thuisgei konten soldaten, s.udeinien en ljeeriingen van' id|a miduieilbur© scholen, voor wie het revolutionaire- feest' gegeven werd. (Kurt Eisner, die zich als revolutio nair minister-president heeft opgeworpen, is eigenlijk een Poolsche Jood uit Hem berg, met name Salomon Kosmariowski. Hij wordt door zijn eigen geloofsgenooten fel bestreden en verliest gaandeweg zijn gezag. Red.) Liebknecht's agitatie. Op 't Zweedsche s s. „Angermauland", dat op weg van Petrograd naar Zweden de Fiusche liaveu Buörzö aandeed, werden vijf bolsjewiki gearresteerd, die als bagage zeven zwaar verzegelde kisten meevoerden. Een onderzoek bracht aan 't licht, dat deze kisten massa's bolsje wistische agitatie litteratuur in de Engel- sche, Fransche en Duitsche taal bevat ten. Onder de proclamaties bevindt zich een oproep van Liebknecht aan de sol daten en arbeiders der Entente-mogend heden, waarin opgeroepen wordt om den burgerlijken staat omver te werpen en de dictatuur van het proletariaat in te stellen. Een oproep van denzelfden inhoud is gericht tot de Duitsche soldaten in de Oekraine, in Polen, Luhauen, Koerland, Estland en Finland. De oproep aan de revolutionnaire Duitsche soldaten en matrozen in Finland is door bekende Finsche bolsjewiki te Petrograd onder teekend. Men neemt aan, dat reeds lang de Zweedsche van Petrograd komende stoomschepen misbruikt zijn om via iStocholm bolsjewistische litteratuur over de geheele wereld te verspreiden. Be Koning van Wurtemberg heeft formeel afstand gedaan van den troon. De moordenaars van den Duitschen gezant graai'Mirbach, Blu min en Andro- seff werden, naar uit Moskou gemeld wordt, tot drie jaar tuchthuisstraf yer- oordeeld, Maria Bpiridinowa en Sackhin kregen ieder een jaar gevangnisstrat'. De Koning van Montenegro afgezet. PRAAG, 30 Nov. (W.B.) HetTsjeeho- Slowakisch persbureau verneemt uit Podgoritza in Montenegro d.d. 29 Nov. De groote Montenegrijusche Skoeptsjina heelt met algemeene stemmen besloten, konn g Nikita en zijn huis af te zetteu eu Montenegro onder kolling Peter met Servië te vereenigen. Uit België. Ta LichlerveMe is de tréin ontspoord, di|a de ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken en de vrepm- d|a gezantschappen Van Havre naar Bras- sled bracht. De material© schade is groot. Naar verluidthebben Duitsche kirijgs^ vangenen, die daar aan h»L werk waren ijzferen balken over de rails N.B. Mien moeit mot die „naar ver- luidt"s voorzichtig zijn. Zoo werd ge meld dat die Duitschers te Hasselt vóór hun vprtreik de openbare geböuwieni in brand hadd|ein gestoken. Dit is echter gdbléken niet waar te zijn. Red. Een draadloos bericht uit Parijs meldt: Het eerste onderzoek van het centrale nigverheidscomité van België heelt aan getoond, dat de aan de Belgische indus trie tengevolge van oorlogsdaden, depor tatie van materiaal en van grondstoffen toegebrachte schade op 6 millard 560 nnllioen francs geschat moet worden. Het Belgische Koningspaar in Luik. MAASTRICHT, 30 Nov: (V.D.) De „Cou rier de la Meuse" meldt: Op verzoek vaii een aantal Limburgers, die het ver langen hadden uitgesproken hulde te mo gen brengen aan den koning en de ko ningin van België bij hun bezoek aan Luik, werd een extra-trein te hunner be schikking gesteld. Een 500-tat Limburgers, o.w. verscheidene autoriteiten, werden bij hun aankomst op het station Landoz door den wethouder Traigneux ontvangen, die uit naam van de stad Luik allen welkom heette. De bezoekers kregen daarop de uitnoodiging zich naar de Avenue Ilocher te begeven, waar hun een eereplaats'werd aangewezen en vanwaar zij hét voorbij trekken van den koninklijken stoet kon den gadeslaan- .De -heële stad. Luik was schitterend versierd. Bij de aankomst.der majesteiten ging een onbeschrijfelijk gejubel op- In het gevolg van het Belgische konings paar merkten wij op: de Belgische gene raals Leman, Jacques en Ahchiel, den Engelschen generaal Dallone en den zwa ger van den Engelschen koning. Het voorbijtrekken der troepen bood een schitterenden aanblik. Ook marcheerde kroonprins Leopold voorbij, die bij het 12de regiment was ingedeeld. De heele Yser-divisie defileer, de. Overal werden de majesteiten en de troepen door groote menschenmassa's toe gejuicht. Zelfs. iu .de lantaarnpalen, in de hoornen en op de daken hadden velen een plaatsje bemachtigd. De koning en de koningin werden, in het paleis ontvangen, waarna zij het Te Ileum in de kathedraal bijwoonden. De verkiezingen in Engeland. LONDEN, 3 Dec. Maandag zal het par lement ontbonden worden- De algemeene verkiezingen zullen 14 December plaats hebben. Voor het eerst ook zullen thans vrouwen- het stemrecht uitoefenen, zoodat het aantal der stemmen ongeveer met 8 miilioen zalvermeerderd worden- In zekeren zin is de toestand duidelijk, over 't algemeen is hij echter ver van klaar. Het nieuwe parlement zal bestaan uit 707.leden en volgens een redelijke schat ting zullen de zetels als volgt verdeeld, worden: Coalitie 390; Liberalen (geen coalitionisten) 100; de labours 140; de Ieren 80. Bij de komende verkiezingen zullen de partijen waarschijnlijk heeten: coalitie partij; üiet-coalitie (liberalen en radica len) lab our-partij; Iersche nationalistenen Sinn'Feiners. De Iersche unionisten (Ul ster) zullen tot de coalitie-partij beliooren'. Tot consuLglemieraal van Engeland tej Antwlea-pen js benoemd en in dienst ge treden Maxse, vroeger te Rott-idam. Die Nederlandse!) e consul-generaal Daniels, heeft sinds enkele dagen zlijn post aan vaard. De economische nood aller landen. NEW-YORK, 1 Dec- (Reuter). Davidson, voorzitter van het Amerikaansche Roode Kruis, die vau een. inspectie-reis naar Europa van drie maanden teruggekeerd is,heeft een mededeeling gepubliceerd-, waarin hij verklaart, dat de economische nood van de wereld dezen winter zóó groot zal zijn, dat men er met èen vrij willige organisatie niet in kan voorzien en dat de regeeringen, vooral de Ameri kaansche, den last óp zich moeten ne men. Welk weder iulleii wij hebben Verwachting tot den avond van 5 Dec. Zwakke tot matigen, later wellicht toe nemende Zuidelijke tot westelijken wind, nevelig tot zwaarbewolkt, later wellicht regen. Aanvankelijk iets kouder. De Czarenfamilie. Over het lot der Czarenfamilie .liepen m den laatsten tijd allerlei' geruchten. Alleen wist men dat de ex-czaar en zijn zoon waren doodgeschoten- Thans, is uit het onderzoek eener commissie, daartoe door de Siberische regeering benoemd, zoowel als uit de uitlatingen van een gevluchtén kamerdienaar der ex-czaritsa gebleken, dat geheel de familie; czaar, czaritsa, troonopvolger en 4 dochters door de Bolsjewiki werd doodgeschoten. De lijken werden heimelijk .uit Jekaterinen- burg vervoerd en op 40 werst afstand van de stad. verbrand. Tweede Kamer. In de Tweedei Kamerzitting van Dins dag j.I. is de motié-iViarchiant -waarin de Kamer de regeering uitnoudigt het ko ninklijk besluit van 21 October 1918 tot vaststelling van een iieg.ement voor dis tributie en andere cris.szaKen te herzien opdat het aan jle gestelue eischen zlal voldoen, na debat verworpen met 40 tegen 11 stemmen. Besloten werd tot toelating van liet nieuwe lid Van Rijbewijk. Onze Bolsjewiek Wijinkoop wilde direct de regêiering interpeliesren over den Duitschen Keizer, over het doortrekken der Duitsche troepen dooir Limburg en verlangde, dat wij1 .aanstonds zouden pTO- testeeran tegen de programs (Jodenmoor den) in Galiicië. Toen hiem beduid werd dat dat zoo direct niet kon, zei vriendl ■Wijnkoop, dal de Kamer dan maar van het reglement moest afwijken. Met ver pletterende meerderheid gaf de Kamer te kennen, dat zlji daar niet aan denkt. Het R. K. Gemeente-Program. Dinsdag is te 's Gravenhage de com missie voor het ontwerpen vau een R K. Gemeente Program geinstaileerd dooi den voorzitter van den Algemeenen Bond van R K. Kiesvereemgiugen in Nederland, Mr. A. baron vau Wijnbergen. Deze hield een rede waarin hij deed uitkomen dat het samenstellen van het Katholiek Gemeenteprogram de leiddraad tot op rechte gemeente politiek zal opleveren, d.w.z. van. gelijke waaide eu gezag als het program der Katholieke Staatspartij en tot oprechte algemeene landspoiitiek. De voorzitter der Comriiissie, Jhr. Mr. Witttrt van Hoogland, beantwoordde de installatie rede. Huldebetoogirig in Den Haag. De vergadering der Katholieke en gc- loovig Protestaatsolie werkliedenorganisa ties, Maandag j-1. te 's Gravenhage in te genwoordigheid der Koninklijke familie ge houden, en belegd om de Koningin na mens de georganiseerde Christelijke Neder- landsche werklieden te huldigen, had een zeer succesvol verloop. Achtereenvolgens werd gesproken door prof. mr. Diepenhorst, Pater Borromeus De Greeve, den minister-president en de Koningin. De beide laatsten dankten voor den steun aan het rijksgezag in de afge- loopen weken geschonken. Ten slotte wer den de bestuursleden der deelnemende or ganisaties aan de vorstelijke personen 'voorgesteld. Een gemengd dubbel quartet voerde zangnummers uit. Er heerschte een geestdriftige 'stemming. Onder hel zin gen van het ;,Wien NderiAnds Bloed" verl heten de vorstelijke personen de zaal. Tal van autoriteiten woonden de bij eenkomst bij, die geleid Werd door den heer J. van Rijzewijk. Het Scheldevraagstuk. Het liberale An twerp sche blad „de Ma- tin" schrijft over het Scheldevraagstuk o. m. „Wij zijn,' niet tegen stadMlè alles/in den- oorlog betrokken geweest en wij hebben ten volle den plicht vervuld, die de trac- taten ons oplegdén. In tegenstelling met het neutrale mercantilisme of, zoo men bet .liever hoort, met het mercantiele neu-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1