itie II» 1851 i Lourdes. |ze wijnen, 1*0.14». Zaterdag 30 November 1918. Veertiende Jaargang. OLt JfSfiSLZ SS™1"» 7 BINNENLAND. UIT ZEELAND. derverkoopers Verbeem, Goes. fiat.-La Roque, C. BAARENS, i Donderdag 28 hooien dag 'AN HEEL Co. MëtCrcMmnipilüSi p BAZAR C 6, NICOLAAS-Etalage. firma M- GREEP, i je Kerkstraat -- Goetf- Verschijnt eiken MA1NDAG-. WOENSDAG- ea VRIIQMM. Komt de behoeftige Oud- Zouaven te hulp! Tusschen Wapenstilstand en Vrede. Leftvanednent;oZh^°Zieetó f13"11 Welk weder zullen wij hebben? lenïs f 41f 56, Ster- ]it van Engeland f57, f61, Handsmuilen £48, IJziken f38, Diverse f44, Pomme d'Orange Campagner f40—f51, 46, Huismanszoet f33, 12—f45, Diverse zoete alles per 100 K.Cf. ren f 46f 48, Giesor inter Suikerij'en f40 trcn f 48, alles per ldsalade f 10.30, Sprui- tte kool f 1.80, óruer i.50, Roode kool f2.80, les per 100 K.G. "Een stuk. 5 Nov. Op de heden en fruitveiling werden In besteed Vel 45 et-, beiden per 1—6,5, peon 78,5, ra- lö9,5, kroten 9,5 ct-, Joye kool 38,5, witte kool 8,5—14, boere- 2234, andijvie 1,5 Ituk; goudreinetten 56, hondsmuil 51, mispels -48,5, rapen 2.5 ct., (Z.) d voor de fijne Likeuren |n 90 centper fl sch. j i vooral het merk zeer veel aanbevolen bij lache Griep of Influenza. gt uwen leverancier of direct JJ Aanbevelend, A J Iandel, Opgericht 1840, KRUININGEN. R. MARKT C 60. (I BEDEVAART wordt verzocht an 30 Nov. tot en met S Dcc. i aflaat op den feestdag of in zeven quadragenen op iederen ;elijks een Rozenhoedje in eeD wordt de Novene gehouden in nt en te Amsterdam in de kerk •ijgen bij Mej. SIDONIEKLIJ- lOONMAN te S c h o r e, Mej. rke, Mej. EMMA DE MEIJER EONIE PATEER te Hoofd- enopZoom, JOS. WITKAM nog Zelateur J. F. KOENS, iter van Leurdes verkrijgbaar tunr: 17, Amsterdam. taris, Singel 427, Amsterdam. 381, Amsterdam. i Donderdag 28 Nov. LOTEN zijn. cP/'V* A Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f 1.—daarbuiten f 1.25. Afzonderlijke nummers 6 cent, dubbele bladen 10 oent. vertentiën worden ingewacht vóór halt een aar 's namiddags. Kanfoor v. d. Administratie: Boudewlln de Wlftestraat A 135' GOES. Tel. interc.i Directie no. 94. Redactie no. 97;. Reclameberichten 30 6t. p. r. Bj] abonnement speciale prjs. Advertentiën van 1—0 regels f Q Zö, iedere regel meer 13 Ct. Eenzelfde advertentie X geplaatst wordt 2 x berekend. Bedrag vorige lijst f23. Wie Yolgt? De inschrijving in ons blad wordt 15 December gesloten. Ds vredesconferentie. LONDEN, 27 Nov. Reuter verneemt, dat de vredesconferentie vroeger dan verwacht was, zal bijeenkomen, daar vele der toebereidselen reeds getroffen zijn. De Britsche vredesafgevaardigden e» hun staven zullen tusschen 400 en 500 Eersonen teilen. Er is hun aangezegd innen 14 dagen gereed te zijn. LONDEN, 27 Nov. Een van de onder werpen van- bespreking tusschen Lloyd George en Clemenceau bij het bezoek van dezen laatste te Londen, zal zijn, de datum van de bijeenkomst der vredes conferentie. De Engelsohe koning ts Parijs. PARIJS, 28 Nov. De koning van Engeland arriveerde alhier en werd met groote geestdrift ontvangen. UIT BEL6IEI. Het Treinverkeer In België De Maasbode verneemt uit PutteDe militaire overheid in België maakte heden bekend: Gedurende eenigen tijd zullen op alle spoorlijnen in België militaire treinen en transporttreinen rijden. Het is niet mogelijk voor het publiek alle voorzorgsmaatregelen te nemen Daarom wordt verzocht niet in de nabijheid der routes te komen. Van een geregeld treinverkeer is dus geen sprake vooreerst. Woensdag is een geheele Fransche infanteriedivisie met generaal Berlon aan het hoofd, door Brussel getrokken. De troepen défileerden voor het gebouw van de Fransche legatie. Het publiek strooide bloemen, juichte de troepen toe en zong de Marseillaise. Uit Putte meldt men aan „De Maas. bode"t De geruchten als zou in Gent de staa van beleg zijn afgekondigd zijn geheel uit de lucht gegrepen In België dicht men deze berichten toe aan Duitsche agenten. Bij het bezoek aan den koning te Antwerpeii was Schepen Albrecht niet tegenwoordig. Het bleek dat zijn tegen woordigheid niet gewenscht werd van hoogerhand Thans heeft hij ontslag ge nomen. Het personeel van het corps Diploma tique te Brussel is thans in de stad. De legatiën van de verbonden mo gendheden zullen tot den rang van am bassadeur worden verhoogd. Binnen enkele dagen zullen in België nieuwe banknoten komen met photo's van Dinant, Leuven, Dendermonde en leperen. Om de soldaten, die van het front terugkomen, zoo spoedig mogelijk vrij te laten schijnt men van zin binnenkort de nieuwe lichtingen onder de wapens te roepen. Aan den koning is een lijst voorgelegd van de Belgen die dienst plichtig waren toen de bezetter het hun onmogelijk maakte zich bij het leger te voegen. De jongemannen tot 25 jaar zullen opgeroepen worden. De Duitsche Vloot. LONDEN, 27 November. (R.O.) Zeven en twintig Duitsche duikbooten zijn van daag de haven van Harwich binnenge loopen Dit maakt op het oogenblik 114 in het geheel. De prijs der overwinning. De Amerikaansche bladen zijn het er algemeen over eens, dat de prijs, dien zij hebben betaald voor de verlossing van de autocratie, niet te hoog is. Op het eerste gezicht lijkt een kwart mi hoen verliezen veel, maar naar verhouding van de verkregen uitkomsten zijn zij be trekkelijk klein. Nog nimmer werd met zulke geringe verliezen zulk een enorme dienst aan het menschdom bewezen. De prijs, dien jong Amerika betaalde voor de vrijheid der naties, zal in de geschie denis en in de gezangen voort leven en zal immer in dankbaarheid worden her dacht. Naar de Frank f. Ztg." verneemt, is het keizerstandbeeld te Straatsburg in den nacht van Zaterdag op Zondag dooi een troep soldaten en burgers, gewapend met hamers en ijzeren stangen stuk ge slagen en verbrijzeld. Tweede Kamer. Zitting van 26 Nov. De overeenkomst met de Mij. „Zeeland" in de Tweede Kamer. Wij lezen in „De Tijd": De Mjj. „Zeeland", die sinds lang den geregelden maildienst op Queensborough onderhoudt, heeft nooit gelukkig gewerkt. Haar troffen ook in den oorlogstgd zware slagen door het verlies harer beste sche pen. Wat de heeren Lohman en De Monié ver Laren dan ook over de gestie der Mij. mededeelen, was wel geneigd, om de harten tot medegevoel te stemmen. De Regeering was dan ook, en terecht, tot hulp zeer bereid. Hoe kon de Re geering nu die hulp bieden? Ten eerste door een geregelde subsidie; ten tweede door een vergoeding veer den maildienst een zuiver Nederlandsch be lang die te vrijgevig was voor de ge presteerde diensten. De Regeering koos den laatsten weg. Jammer, want de Re geering kon uit de parlementaire geschie denis van de laatste jaren weten, dat de Kamer nergens meer het land aan heeft dan aan dergelijke verkapte subsidies. De heer Van Rijckevorsel, die lang niet ongeneigd was tot flinken steun, pakte de voorgestelde regeÜDg kloek aan, en vond van alle kanten bijval, o.a. van den heer Treub, die zijn rede hoogelijk prees. De heer Van Rijckeversel had groot gelijk, toen hij het voorgestelde contract reeds omdat het „fait accompli" was, minder in de gunst onereus noemde en onoprecht. Daar komt nog iets bij. Bij de Mij. „Zeeland" schijnen arbeids- en loonvoor waarden te bestaan, onbekend in 't groot transportbedrijf. De heer Heijkoop had een gemakkelijke taak in zijn critiek daarop. Hij eischte, nu het bedrijf van de „Zeeland" tengevolge van de voorge nomen transactie een semi-officieel karak ter krijgt, behoorlijke dienstvoorwaarden en drukte zulks in een motie uit. Als de toestanden werkeljjk zoo slecht zijn, is er geen bezwaar tegen verbetering en de Mij zal niets liever willen, mits zij daartoe in staat worde gesteld Dit is een questie van geld, en daar de Mij. dit niet schijnt te kunnen verdienen, is het dus een questie van subsidie Men behoeft er niet zooveel quasi verontwaardigde woorden voor over te hebben, als heden door de heeren Heijkoop en Kolthek ten beste werd gegeven. De Minister kwam in een moeilijk parket. Hij keek min of meer hulpeloos om zich heen en toen de heer Nolens hem een gopden raad gaf, greep hij dien met beide handen aan Hij vroeg schorsing van de beraadslaging, om zich te beraden, hetgeen werd toegestaan. De biddag. Hoe sympathiek een Nationale Biddag bij ons volk is, heeft de dag 28 November bewezen. In alle groote en kleinere plaatsen van ons land was een overdruk kerkbezoek in de bedehuiz- n der verschillende gezindten waar te nemen, terwijl in vele gemeenten een rjjke vlaggetooi aan den biddag een echt nationaal cachet gaf. Te 's Gravënhage woonde de Koningin met princes Juliana den dienst bij in de Zuiderkei k, onder gehaorvands De Bie. In d« parochiekerk van van den H- Jaoobus, droeg de deken een plechtige hoog mis op die door de te 's Gravenhage aanwezige Katholieke leden der hooge Staatscolleges werd bijgewoond met de Katholieke ministers aan het hoofd. In tal van kerken, zoowel in Den Haag als elders werd na afloop van de H. Mis of van den dienst het „Wilhelmus" of „Wien Neerlandsch bloed" gezongen. Burgerwachten. Zeer binnenkort is te verwachten een circulaire van den Minister van Binnen- landsche Zaken, in overleg met diens ambtgenoot van Oorlog, tot de burge meesters van de grootere gemeenten, waarbij deze worden aangespoord voor aanstaande ingezetenen hunner gemeente op te wekken het initiatief te aemen tot vorming vaQ burgerwachten, die in moeilijke tijden de taak der politie kun- nen verhchien. mü'„„B' °0j "I Reinere gemeenten wordt hieraan gedacht. Zoo vernemen wij nog dat b.v. in 's Heerenhoek binnenkort een burgerwacht wordt opgericht. Brood rantsoeneering. Het Ned Corr.-bureau meldt ons, dat aan opheffing van de broodrantsoenee- ring in afzienbaren tijd nog niet kan worden gedacht. Ook is niet te ver- wachten, dat het normale economische leven spoedig hersteld zal zijn. Tal van regelingen, die nu bestaan, zullen nog langen tijd moeten worden gehandhaafd, nf f u i wei!lcht, ln gewijzigden vorm ol ten deele min of meer verzacht. Vrijgelaten voorraden. Er zijn volgens het „Vaderland" nog ruimer voorraden uit de Stelling Amster dam vrijgelaten dan de „Tel." heeft medegedeeld Er is n.l. niet 100 000 L ?6üa()00eti?1hOenliter Petroleum en niet obO.OOO kilo benzine, maar 3.600 000 kilo benzine beschikbaar gekomen. De leiding der Antirevolutionaire party. In de vacatures, ontstaan door het bedanken van dr. A. Kuyper als voor- zitter en Minister Idenburg als onder voorzitter van het Centraal Comité is in de vergadering van Maandag 25 Nov voorzien. 5 v' Door het Centraal Comité is als tijdelnk voorzitter aangewezen de heerH. Coliin hd van de Eerste Kamer der Staten- nrl^m pn .a,s hjddyk ondervoorzitter prot. mr. P. A. Diepenhorst. (Roti.) 20.000 ton kunstmest voor Nederland. H„NMaL df »Jel" verneemt, is tusschen de Nederlaadsehe regeering eh de ge- associeerden een overeenkomst tot stand SS rarbÜ aan Neder,and de on middellijke levering van 20.000 tonkunst- meststof is toegezegd, welke door Neder- landsche schepen uit Amerika moeten worden gehaald. De Nederlacdsche re geering heeft daartoe de stoomschepen „Ambon „Batoe" en „Java" van de ^omvaart Mij. „Nederland" gerequh Ds ex-keizerin In ons land. Donderdagmorgen in de vroegte is te Zevenaar per extratreia de ex keizerin delhikUdSCbland- a,angekomen en onmid dellijk doorgereisd naar Maarn en van daar per auto naar Am.rongen yJl jen te'eferam van 24 November Reuter^ Be)glsche respondent van J*k verneem van betrouwbare ziide raadpleegd na overweg^g dTmJJZ hebben uitgesproken, dat het tot d! plicht van Nederland behoor om de ui levering van den Duitschen keiler te vraag 8nf »H6 ove,rwegen thans de eisch tot ,.?M ge^aaienl'Jk formeel den eisen tot uitlevering zullen stellen Gemeentelijke Centrale Keuken te Goes. Menu van 2 tot 7 December: Maandag Groentensoep met vleesch. Dinsdag Erwtensoep met vleesch. .Woensdag Aardappels met Savoy© kool en vleesch. Donderdag Haché met aardappels;. Vrijdag Erwtensoep met vleéscb. Zaterdag Hutspot met vleesch. Distributie: Van 30 November tot 6 Dëoemher 1918 is verkrijgbaar: Op bon 79: Aardappelen 2 lv.G. Op bon 80: Erwten 2 ons. Op bon 81: Boonen 1 rins. Op bon 82Gort 1 ons. Op bon 83Rijpt 1 ons. Op bon 84: Aardappelen 2 K.G. Op bon 85Jam 1 'ons. Op bon 86: Kaas 2 ons. Op bon 87Suiker 2Va ons. Op bon 88: Zeep 1 stuk. Op bon 89: Ammoniak 14 K.G. (1 fl-esch) a 30 ct;,; fieseh medebrengen. Zeep is vanaf Vrijdagmiddag 2 uur verkrijgbaar bjj do volgende winkeliers: M.Ossewaarde, OprilWed. B. Jams© 6 Zonen, 's Heer Hendrikskinderenstraat; E. Verbe-em, KreukeünarKtP. Weststra- te, Voorstad; G. Kareis©, 's Heer llen- drikskinderendijlk; J. Corstanje Az.Oost- singel; Wed. A. Barends, L. Vorststraat; Gez. Barbier, Lange Vorststraat; J. Siab- bekoorn, Wijingaardstraat; J. Droogers, Lange Kerkstraat; J. Pik, St.-Jacobstraat; J. A. Blanker, M. A. de Ituytenaao.; 1. .Weasel Co., Turfkad-e; J. de Waal, Ganzepoortstraat; C. Bolle, 'sHeer Hen drikskinderenstraat. Ammoniak verkrijgbaar (11a aankomst) bij Gebr. Diuvekot, Wed. J. Bi. Huijsae, F. J. Thiery, M. Veenis, E. Verbeem. De Commissie belast met de uit reiking van bons voor klompen maakt bekend., dat a.s. Zaterdagavond op de bovenzaal van hot Beursgebouw kiom- penbons 'zullen worden afgegeven. Voor de nummers 1200 van 5—6 uur, 201400 van 67 uur, 401 600 van- 7—8 uur, 601—800 van 8 9 'uur, 8011000 vanaf 9 uur. Ter zelfder plaatse a.s. Dinsdag avond voor de nummers: 1001—1200 van 5—6 uur. 1201—1400 van 6— 7 uur, 1401—1600 van 7—8 uur, 1601 en daarboven van 89 uur. Door Zijne Excellentie den minister van Landbouw, enz. werd hedenmiddag een bezoek gebracht aan de met rijkssteun in aanbouw zijnde v ee voed e r fabriek aan den Polderschen weg alhier. Z.Êx. nam met belangstelling een en ander in oogenschouw. Woensdagavond had op initiatief van het bestuur der Levensmiddelen- commissie een vergadering plaats met de melkleveranciers, om de vraag te hespreken of rantsoeneering van melk wel eenig voordeel voor den minister zou opleveren. Daar bleek eerst ten volle hoe gchaarsch de melk in Goes was, z^odat alle melkverkoopers hunne klanten reeds hadden gerantsoeneerd. Door de wethouder van- Distributie, welke mede aanwezig was, werd mee gedeeld, welke stappen reeds waren gedaan door 'tDagel. bestuur der' ge meente, om de rantsqeneering op te heffen. Z.Ed. las een stuk voor, waarin door verschillende argumenten werd aangetoond dat rantsoeneering )'o°,r Goes in dezen tijd een onmoge lijkheid is. Toen uit de besprekingen bleek, dat hier voor den minister geen v-et te halen was, maar rantsoeneering op mets dan groote administratieve kos ten zouden loopen, werd besloten een telegram naar Z.Ex. den minister je zenden. Met een woord van dank sloot do voorzitter de vergadering voor de goede opkomst en de tegenwoordig heid van den Wethouder van distri butie. Het volgende telegram werd aan den minister gezonden Ondergeteekenden, M. Storm en E. Larbier, resp. als voorzitter en secre taris van de leyensmiddelencommissie, vertegenwoordigend 19 arheidersvei- Verwaohting tot den avond van 30 Nov.: Zwakke tot matigen, Oostelijk* tot Zuide lijken wind; nevelig tot zwaarbewolkt; aanvankelijk weinig of geen regen. Weinig verandering van temperatuur. igingen, brengen Uwe Excellentie 't olgende ter kennis dat zij in vergadering van '27 Nov. gehooid hebben alle melkleveranciers; dat de melk te Goes zeer sch iarselt is; 1 dat de rantsoeneering der melk goen vermeerdering van vet zal opleveren; redenen waarom zij Uw.e Exoellentio. met den meesten ernst verzoeken de rantsoeneering zoo niet geheel op te heffen, dan- minstens 3 maanden uil te stellen. Volgt onderteekening. Wij herinneren- ér aan; d;:t;'ter wijl heden vleesch weid ^gedistrihae.erd tegen hoogerén prijs, morgen Zaterdag goedkoop vleesch wordt beschikbaar ge steld, n.l. tegen f 2 per kilo. Het rant soen is- 2 ons per hoofd. De biddag heeft zich hier Don derdag gekenmerkt dpor druk kerkbezoek. Vlagvertoon was er niet noch waren er feestelijkheden tenzij men een muziek- i uitvoering van „Euphonia" hieronder rangschikken wil. Deze werd van half een tot half twee ih de tent op dé Groote Markt gehouden. Er was niet veel belang stelling voor, wat deels aan bet slechte weer móet geweten worden en deels aan, de omstandigheid, dat velen dit concert liever op een anderen dag hadden be paald gezien dan op den national en biddag. Zondagrus t apothekers. Zondag I December is de apotheek van den' heer La Porte geopend. Do' beide overige blijven dan gesloten. Voor de vereeniging voor Algem.' Wetenschappelijke belangen" gal ds J J. v. Meurs vanKoedijk Woensdag j.I. een ie- zing over „Een blik in de onmetelijke wereldruimte" Vóór de pauze'gut' de spreker een schets van de ontwikke ling der astronomische wetenschap vanaf Pythagoras en Ptolemeus tot aan Coper nicus. Toen de Hollandefs de verrekijkers uitgevonden hadden in 1609, nam de kennis van de sterrenwereld hand over hand toe. Ons land neemt thans in de beoefening der sterrekunde een eerste plaats ia; wij hebben een v. d. Zande Bakhuyzen, een dr. Van Maanen, een professor Kaptein. Spreker had, zoo hij het geweten had, er kunnen voegen, dat ook onze bijzondere onderwijsinrich tingen, met name de instituten voor philosophie aan seminariën en kloosters uitmuntende beoefenaars der astronomie tellen. Zoo was b v. de weleerw. pater- J. Stein, thans leeraar in de astronomie' aan het R-K. Gymnasium te Amsterdam, geruimen tijd onderdirecteur der Vati-- kaansche Sterrenwacht, waaraan de wereldberoemde naam van pater Seechi verbonden is. Daarna deed spreker zijn gehoor een reis maken door de hemelruimte, te be ginnen bij de zon, verder naar Mercurius, Venus en de aarde. Na de pauze werd de reis voortgezet naar de maan, Mars, Jupiter, Satur'nus, Uranus en Neptunus, alsmede eenige sterren. Omtrent ouder lingen afstand, grootte enz der hemel lichamen gaf spieker de verschillende wetenschappelijke gegevens, terwijl ook de spectraalanalyse en de Melkweg door spreker werden uehaudeld. Met een kart° samenvatting van het behandelde sloot spreker zijn leerrijke en interessante voor dracht en werd met een dankbaar applaus der aanwezigen daarvoor beloond. De biddag kenmerkte zich hier door zeer druk kerkbezoek en rijken vlaggentooi. ln de R.-K. kerk werd dè hoogmis op gedragen door den Zeer Eerw. heer Brüg- geman, pastoor, en hét orgel kunstvol bespeeld door den Belgischen aalmoeze nier pater Dè -Jaegher 8 J. Door den Bejg J. de Maegt werd. een gedicht ghtouden aan. H.M de Koningin, waarin hij dein wensch nöeriegt, dat H.M spoedig naar B'elgië zal komen om daar de dankbaarheid der Belgen in ont vangst let nfemen.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1