i\o. 138. Donderdag 31 November 1918. Veertiende Jaargang. MANIFEST ILITAIREN Verschijnt alken MAANDAG-JfOEMSDAfi- en VRIJBAGAVONB. BUITENLAND. BINNENLAND. W erkliedenvereeniging ge noodigt alle zuster en Minister van Land- rbeiders van hun, met kens bij het slachten n en wel tegen den pond, terwijl ze andere koopen tot den prijs is, terugvordering van etaling voor den gele- ir pond. r voornoemd EEMAIRE, Voorzitter. ER VA AT, Secretaris. 3UTEIJN SIMONS. 00MB00TDIENST Dordt—Rotterdam en Amsterdam, miraal de Ruyter" n „Stad Goes". Komt de behoeftige Oud- Zouaven te hulpl aan alle Katholieke Arbeiders. Tusschen Wapenstilstand en Vrede. D» revolutie in Duitsehland ONTZETTENDE RAMP TE HAMONT. Welk weder zullen wij hebben? If), ongekeurde B. té Goes rB b. e. gras plantsoen: J. K. oudersrijden met gen: L. W„ D. S. te s. 2 d. h.tei groote t voer verboden goede- bben: M. W. te Hans- d. h., goederen verb, den op verboden ter- Schore f 5 b. s. 5 Hansweerd, terug aan teeltregeling: J. V. s. 1 d. h., J. M'. te 10 d. h., G. Z. te ren f20 b. s. 10 d. h., de; J. V. te Kwaden- 30 d. h„ M. K. te s. 50 d. h., J. v. E. b. s. 50 d. h., J, flOOO b. s. 50 d. h.; nder lieht: L. T. te s. 2 d. h.'s avonds taarn: A. I. L. te 'sH. s. 1 w. tuchtsch., A. B. te Goes, F. V. te e Wemeldinge (2 maal), Mikerke, C. W. v. 't\V. M. M. te Kloetinge, P. R. J. d. J. te 'sHeeren- b. s. 2d. h.Schelde r consent: T. P. T.Czn. e'5 b. s. 5 d. h.; Schelde aartuig zonder letter en zn. te Ierseke f 10 b. s. •rboden tijd kreeft ver- Ierseke f25 b. s. 14 aar, f 10 b. s. 8 d. h., 5 b. s. 10 d. h.; steen- Ijk beschadigen: J. N. te Philippine f5 b. s. schap: J?. S. te Weimel- 3 d. h. Overtreding Leerplicht- Gravenpolder, P. Z. te H. te H. Arends- n; j et groot verlof gaan, koopt naakte BURGER kLEEDING, Kwadendamme, verdient guldens. met de Stooaboet Vertrek van GOES naar ROTTERDAM dag 25 Nov. 's morgens 4 uur. ;rtrek van ROTTERDAM naar GOES ;rdag21 Nov. 's morgens6 uur. fertrek van GOES naar "'ERDAM en AMSTERDAM Woensdagmorgen vroeg, srtrek van AMSTERDAM Vrijdagmiddag 12 uur. Van ROTTERDAM: Zaterdagmiddag 12 uur. ,S t a d Goes" vervoert n passagiers. ;plaatsRotterdam, Ha- 'vliet, Zuidzijde. FORMATIEN te bekomen te s bij den heer J. C. MON- IUS, te Dordt bij den heer AN LOON, te Amsterdam, enkant, bij den heer E. H. P; TEN en te Rotterdam bij irectie. SSAGIERSVRACHT «om—Dordt— Rotterdam It rtls (1.25, retour (2.— Stoomboot-Reederij, J. A. VAN DER SCHUIJ I1HEIEE11WSCHE (OIIMI Abenaömgntsprjjs p. 3 maanden veer Gets f1.daarbuiten f 1.25. Afaendorlfke summers 5 cent, dubbele bladen 10 cent. vertentiën woeden ingewacht viór belt een uur 's namiddags. Kantoor v. d. Administratie: BoudewIJn de Wittestraat A 135* GOES. Ted. interc. i fiireetie no. 94. Redactie no. 87;. Redamebeeiehtm 90 fit. p.. r. BjJ aboonëtaeot speciale prjjs. AdvueteatiJn ran 1-4 regsla 1026, iedere regal meer 10 Gt advertentte 3 X geplaatst wordt 3 berekend, Bedrag vorige lijst f2. A. P., 'sHeer Arendskerke f5.— Wie volgt? Een geweldige beroering is in Neder land gebracht. De sociaal democraten hebben den fakkel der revolutie gezwaaid. Met geweld wilden zij de regeerings- mackt in handen nemen. Het leger zoo pochte Troelstra het leger stond voor het grootste deel achter hem. En de roode leider rekende als hg altgd doet op het N.V.V., opdat dit, de zoogenaamde „Moderne" Vakbewe ging, de motor zou zijn die de vernie lende tank der revolutie doer ens land zou doen bewegen en ellende brengen over ons velk. Dan zouden de sociaal-democraten naar de macht kunnen grijpen en ons land gebracht worden onder rood bewind. Dis revolutie mislukt. Op den bazuinsteot van onze leiding heeft het leger der Roomsche arbeiders zich geschaard in machtige slagorde. Heel het Christenvolk van Nederland stond als één man gereed cm de revo lutie te onderdrukken. Voer die geweldige macht schrikt het roode leger terug. Troelstra zei Donderdagavond in de Kamer, dat hij geen Staatsgreep wilde, dat hij geen geweld zou gebruiken. Nog kan het zijn, dat de leiding der sociaal-democraten anders beslist. Weken lang is de massa aangehitst tot revolutie. Weken lang is den rooden arbeiders voorgepreekt, dat nu eindeljjk het socia lisme zou zegevieren. Wijnkoop en de andere revolutionnairen, onze Nederlandsche Bolsjewiki, trachten het Staatsgebouw van ons Vaderland in brand te steken. Nog dreigt oproer en verjeet. Dat wil zeggen: Algemeene Stakingen met Werkloosheid van duizenden. Stagnatie in de voedselvoorziening, omdat, als de treinen niet loopen, zelfs het rantsoen niet meer kan worden uitgedeeld, dus: Hongersnood. Relletjes op straat, verzet tegen de Politie en Leger, dus: Burgeroorlog. Gevaar voor inmenging van het Buiten land, zoodat ons land zou bezet worden door vreemde troepen. Dagelijks blgkt hoezeer het drijven der Socialisten was: Onverantwoordelijk en Arbeldersvljandig. Dagelijks blijkt, hoe in den hoogsten nood, nu als steeds de Roomsche Arbeidersbeweging de groote kracht is, die waakt en werkt vsor het heil van de arbeiders. Van het hoogste belang zijn de cri sismaatregelen, die wg gevraagd hebben: uitkeeringen van 12tot 22 gld. per week voor werkloozen en gedemo biliseerde!) versterking van den invloed der arbeidersorganisatie op de Distribu tie; spoedige verhooging van brood- en vetrantseen. Van het grootste gewicht zgn de Sociale Hervormingen, die wij voorstelden: toekennen van pu Miekreehtelgke bevoegdheid aan de vak organisatie; spoedige invoering van ver zekeringen tegen ziekte, ouderdom, in validiteit en werkloosheid onder bestuur der arbeidersorganisaties; 8-urigen ar beidsdagvrijen Zaterdagmiddagverbod van loonarbeid veor gehuwde vrouwen; wettelijke regeling der huisindustrie; uitbreiding Arbeidswet; bestrijding van beroepsziektenkrachtige bestrijding der tuberculose; krachtige maatregelen in zake woningvoorziening. En de restoring betuigde groote Instemming met ons plan. Al deze hervormingen worden bereikt door den krachtigen arbeid van onze R K. Arbeidersbeweging. Laat dit duidelijk zijn! Duidelijk aan onze honderdduizend georganiseerden, die medewerkten tot de kracht van onze beweging. Duidelijk aan de ongeorganiseerden, die door laksheid nog steeds buiten onze organisaties stonden. Duidelijk ook aan die Katholieken, die nog steeds den steun van hun lid maatschap gaven aan de zoogenaamde Moderne" Vakorganisatie. Moge het verraad, dal het N V.V. wilde plegen aan de zaak der arbeiders, moge de poging tot revolutie de oogen openen aan allen, die nog niet inzagen, dat hun plaats was in onze beweging. Katholiek georganiseerden! Versterkt in deze dagen onze vereenigingen door een krachtige propaganda! Gij, niet-vereenigden! Sluit U aan bij onze mooie beweging, wier kracht nu zoo heerlijk blijkt. En gij, die U hebt laten vinden voer hel lidmaatschap der Moderne organisatie gjj, die U hebt laten gebruiken tot liet voorbereiden van deze misdadige woelingen treedt terug en sluit U aan bij onze Roomsche Arbeidersorganisatie Het hoofdcomité van Actie, J. VAN RIJ ZE WIJK, Voorzitter. J. HELLEMONS, 2e Voorzitter. J. A. SCHUTTE, Secretaris. A. VAN RYEN, 2e Secretaris. L F. GUIT, Penningmeester. P. J. S. SEKRAKENS, - - J. ZWAGA, Perscommissie. De Maasbode meldt: Verschillende berichten maken er mel ding van, dat de geallieerden eerst een preliminairen vrede zullen sluiten, om la ter, wanneer de noodige „vastheid" geko men zijn zal in de ineengezonken centrale lichamen, tot definitieve besprekingen over te gaan. De onderhandelingen over den preliminairen vrede zouden te Versailles gevoerd worden, terwijl de definitieve on derhandelingen in de „vrede-stad", den Haag, zouden worden afgehandeld. Een definitieve beslissing schijnt echter nog niet genomen. Van den kant der „centralen" zal men tegen een dergelijke afwikkeling en voorloopige regeling wel geen bezwaren maken- Elke dag bijna brengt een nieuwe draadlooze smeekbede van Berlijn om verzachting van de harde voorwaarden en een spoedig geraken tot meer positieve toestanden. Maar de beslissing moet door de geal lieerden genomen- En zij zullen misschien wachten tot de meest gewichtige en in grijpende bepalingen van het wapenstil stands-verdrag zijn afgewikkeld. De overgave van de Duitsche vloot- De uitlevering der Duitsche zeestrijd krachten aan Engeland een der meest vernederende voorwaarden is begon nen en men verwacht dat alle oorlogs vaartuigen, met inbegrip van de duik booten deze week uit de Duitsche ha vens zullen zijn vertrokken om dan naar hun plaatsen van bestemming te worden gebracht. De verschillende andere voorwaarden van den wapenstilstand worden eveneens overeenkomstig de desbetreffende bepalin gen uitgevoerd. De verkiezingen voor de Constituante BERLIJN, 17 Nov. Naar de bladen mei den is in het door het rijksdepartement van Binnenlandsche Zaken uitgewerkte ontwerp betreffende de kiesregeling voor de constitueerende nationale ver gadering als termijn voor het vaststel len der kiezerslijsten de 2e Januari 1919 en als dag der verkiezingen de 2e Fe bruari voorzien. Het ontwerp is giste rennamiddag door de rijksregeering geheel behandeld. Hét is niet onmogelijk, dat er groote veranderingen in worden aange bracht. (Wolffbur.) Naar de volksgevolmachtigde, dr- Lands berg, verklaarde, hebben de gelijkberech tigde Duitsche ministers alle eeretitels af gewezen. Zij zullen zich met den titel staatssecretaris tevreden stellen. BERLIJN. In. de boezem der regee ring bestaat nog geen overeenstem ming betreffende de bjjeenroeping der nationale vergadering. De Vorwarts spreekt reeds van den tweeden Fe bruari als tbermijn doch de Freiheit, het orgaan der onafhankelij'ken, ver klaart, dat de regeering zich met deze kwestie nog heel niet heeft bezig ge houden. BERLIJN. Het voorstal van de Rus sische regeering betreffende de ver- eeniging van alle landen van Midden en Oost Europa op Bolschewikischen grondslag is door de Duitsche regee ring afgewezen. Eveneens zijn graan- zendingen afgewezen, omdat Duitschland reeds van do Entente graan krijgt- BERLIJN, De soldaten van het Grieksche vierde leger, dat destijds te Gorlitz is geïnterneerd, hebben een soldatenraad gevormd. Deze heeft de Grieksche regeering doen verzoeken, te bewerken, dat de in Duitschland geïnterneerde Grieken zoo snel moge lijk naar Griekenland worden terugge bracht. De Grieksche soldaten, die bi] Krupp werken hebben zich bij dit ver zoek aangeslopen. De Duitsche ex-Keizerin. Alle geruchten over het zoogenaamd vertrek van de keizerin zijn, naar de Duitsche bladen melden, ongegrond. De keizerin woont in het nieuwe paleis, waar het bestuur van den soldatenraad voor haar veiligheid zorg draagt- De kroonprinses heeft zich met haar kinderen op het slot „Cacillenhof" geves tigd. Over de toekomstige woonplaats der prinsen en prinsessen van het koninklijk huis worden nog tusschen den minister van justitie en het ministerie van het koninklijk huis besprekingen gevoerd- Uit België. ANTWERPEN. (Per koerier). Zondagmid dag zijn de laatste Duitschers uit Brus sel vertrokken. In de hoofdstad heerscht groote geest drift. Volgens de Gazet van Antwerpen is burgemeester Max reeds in het begin der vorige week te Brussel teruggekomen- De gouverneur van de provincie richtte een manifest aan de bevolking van de provincie Antwerpen, waarin hij mede deelde, dat hij de burgemeesters verzoekt in hunne gemeenten vrijwilligerscorpsen op te richten om plaatselijke politiedien sten te verrichten. Wat de bevoorrading betreft, kan hjj stellige waarborgen ge ven. De levensmiddelenvoorziening blijft verzekerd met medewerking van het Na tionaal comité. Het land wacht ongeduldig op het oogenblik, waarop het zijn erken telijkheid voor de geheele wereld zal kun nen uitdrukken aan de edelmoedige na ties, die ons ter hulp snelden- Het va derland zal nooit vergeten, dat de wapens eerst werden neergelegd, toen de geal lieerden het herstel van België en de wettigheid van zijn onvergankelijke en bil lijke rechten konden voorschrijven- Antwerpsche bladen van voor den oor log zullen heden weer verschijnen. Zon dag verschenen weder ajle Brusselsche bladen. De republiek Hongarije. Te Boedapest is Zondag het oude huis van afgevaardigden uitgeluid en heeft Johann Hoek, als voorzitter van den nationalen Hongaarschen raad da leidende Magyaar, de republiek plech tig geproclameerd. Vier eeuwen ach tereen, verklaarde Hock o,m., had het Hongaarsche volk in slavernij ge leefd; te verwonderen behoefde het dus niet, dat de Hongaren zich dade lijk bij de Westersche mogendheden aansloten, die in verzet kwamen te gen de autocratie van den Duitschen keizer. En hj) deed een beroep op Frankrijk opa nimmer, ta vergeten, dat Napoleon aan Hongarije onafhankelijk heid en vre|de had. Beloofd- Het gouden jubilé van Kardinaal Gibbons. Blijkens een draadloos telegram uit Amerika heeft de Fransche gezant in de Vereenigde Staten, Jusserand, dezer da gen aan kardinaal Gibbons het grootkruis van het legioen van eer overhandigd- Wilson naar Europa. LONDEN, 19 Nov. (R.O.) De „Asso ciated Press" verneemt uit Washington, dat Wilson voornemens is zich kort na de opening van het congres op 2 Decem ber a. s. naar Parijs te begeven. Het Beiersche koningspaar, dat eenige dagen buiten Beieren doorgebracht heeft, is thans aldaar teruggekeerd en vertoeft nu in het afgelegen Sarkt Barthoiomae aan het Koningsmeer- De Weensche „Arbeiterztg." keert zich m een artikel tegen het verblijven van den ex-keizer in Oostenrijk en zegt, dat een gewezen heerscher nimmer burger van een staat kan zijn- De ervaring spreekt hiervan. Een en ander brengt mede, dat het aanwezig zijn van den keizer gevaar zou kunnen opleveren voor eventueel© staatsgrepen en revoluties zou medebren gen. Coburg zoekt aansluiting bij Beieren. Het „Berliner Tbl." verneemt, dat alle afgevaardigden van den Landdag van Co- burg zich verklaard hebben voor aanslui ting van het hertogdom bij de republiek Beieren. Metz bezet- Maandagmorgen zijn de Fransche en de Amerikaansche troepen de stad binnenge trokken. De bevolking betoonde zich zeer geestdriftig. De Duitsch-Oostenrijksche Staats raad aan Wilson. WEENEN, 16 Nov. (K.B.) Een door dr- Beuer geteekend schrijven van het Duitsch-Oostenrijksche departement voor buitenlandsche zaken, stelt president Wil son in kennis van de proclameering der Duitsch-Oostenrijksche republiek- Tevens wordt zijn aandacht gevestigd op den le- vensmiddelennood, die nog grooter wordt, daar nieuw ontstane Slavische staten het land van allen toevoer afsnijden. De dokken van Antwerpen gesloten. Door den havenmeester te Antwerpen werden Zondagmiddag te Antwerpen de dokken gesloten, zoodat de tot vertrek gereed liggende schepen niet meer kon den afvaren. Deze schepen waren geladen met hout enz., dat naar Holland of Duitschland moest teruggevoerd worden. (Msbode) Admiraal Von Tirpitz, de voorstander van den duikbootoorlog, is volgens sommigen naar Zwitserland ge vlucht. Volgens anderen bevindt hij zich nog in Duitschland. UIT BELfilll. Munitietreinen in de lucht gevlogen, hon derden dooden en gewonden. Donderdagnamiddag ontvingen wij per telefoon het navolgende ontstellend be richt, dat wij aanstonds aan ons bureau bullitineerden Maandagnacht hoorde men aan de Ne derlandsch-Belgische grens bij Budel en Weert een aantal ontzettende ontploffin gen, die groote ontsteltenis onder de be volking teweeg brachten. Spoedig werd bekend dat op het Belgische grensstation Hamont groote hoeveelheden mu- ni tie in de lucht waren gevlo gen. Het Roode Kruis te Weert en mi litairen en burgers waren ter assistentie opgeroepen. De verwoesting te Hamont moet onbeschrijfelijk zijn. Men spreekt van 800 dooden en gewonden. Te Weert zijn reeds 13 zwaar gewonden opgenomen. LU Verwachting tot den avond van 21 Nov. Zwakke tot matigen wind uit Westeljjke richtingen. Nevelig tot halfbewolkte luoht. Weinig ot geen regen. Kans op naeht- vorst vooral In het Bosten. Weinig veran dering van temperatuur overdag. De oorzaak moet gezocht worden in het feit, dat de Duitschers do geweren die ter verzending naar Duitschland bij het station te Hamont waren opgesta peld, in brand hebben gestoken- Men zegt, dat ook Hollandsche mili tairen hierbij het leren hebben verloren- Van andere zijde meldt men: Maandagavond zijn te Hamont 2 Duit sche munitietreinen in de lucht gevlogen- Men spreekt van 1500 tut 2000 dooden en gewonden- Te Budel zijn reeds meer dan 150 doo den en gewonden aangekomen- Van alle zijden werd hulp verleend. In Hamont zijn een aantal Holland sche burgers. Er wordt beweerd dat on der hen dooden en gewonden zijn- De oorzaak van de ramp zou moeten worden toegeschreven aan het feit, dat kinderen in de nabijheid van de munitie treinen met vuur speelden- 600 Hollandsche militairen zijn naar Hamont ter hulp gesneld. Niemand mag over de Belgische grens. Uit Roermond seint men nog, (lat de oorzaak aan kwaadwilligheid is toe te schrijven. Er wordca nog meer ontplof fingen verwacht, daar een munitie trein in brand moet staan. Het ziekenhuis te Weert is vul ge wonden. Nader wordt gemeld, dat tal van per sonen door Duitsche militairen de wa gens der te Hamont staande goederen treinen plunderden, waarbij de enorme munitievoorraden door roekelooze onvoor zichtigheid ontploft zijn. De slachloffers zijn hoofdzakelijk Duitschers, die zich in de Roode Kruistreinen te Hamont bevon den- Vast staat dat circa 500 Duitschers zijn verbrand, terwijl ettelijke honderden zwaar werden verminkt. Het grensstation Hamont bood in de laatste dagen het jammerlijk schouwspel van de ontreddering en wanorde in een terugtrekkend leger, dat alle discipline heeft over boord geworpen- Die wanorde heeft de ramp in de hand gewerkt. Ook te Schaerbeek en in de Zuidstatie te Brussel zijn munitietreinen ontploft, waarbij vele slachtoffers gemaakt werden. (Zie laatste berichten). Tegen de revolutie. Zondag heeft een ontzagwekkende open- luchtmeetmg plaats gehad op Houtrust te 's Graven'hage, waaraan circa 50.000 Katholieken deelnamen en 18 spre kers het woord voerden tegen de revolutie en voor de handhaving van het gezag. De meeting verliep in groote geestdrift. In het Stadion te Amsterdam had Zondag eene R. K. protestmeeting plaats van 30.000 Katholieken, die op gelijke wijze als te 'sGravenhage een uitbundig succes had. Een Katholieke provincie bracht in wei nige dagen f 100.000 bijeen tot steun voor den strijd tegen de revolutie. Op tal van plaatsen in ons land liad den geestdriftige betoogingen der onzen voor de zaak van recht en vrijheid plaats. Een motie der militairen. De volgende motie is door de militai ren in het kantonnement met algemeene. stemmen aangenomen en verzonden: MOTIE. De militairen in het garnizoen Breda, gelezen hebbende de verklaring van den voorzitter van den bona van Nederland sche Dienstplichtigen, dat het leger achter de revolutie staat, protesteeren ten sterkste tegen de be schuldiging welke een vertegenwoordiger van een kleine minderheid op het gan- sche leger werpt en verklaren, dat zij als regeeringsgetrouwe mannen achter de wettige regeering des volks staan. Zjj brengen een diepe hulde aan, het

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1