JJjll InJJL. No. 136. Zaterdag 16 November 1918. Veertiende Jaargang. Verschijnt eiken MAINDAG-JTOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. BINNENLAND. ZLDOOS !5 November I9I8, 4A0AB00MEN i jflesch, 99 cent. BEEM, Goes. Igen en Esschen- 2 Canada's, I Olm, Iren, I Abeel 20 Aardappelzakken, VERS D IJ K, Dienstbode. De Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland aan de hun toevertrouwde Geloovigen. Komt de behoeftige Oud- Zouaven te hulp! Tusschen Wapenstilstand en Vrede. Welk weder zullen wij hebben? 12 Nov. 191*. paarden, 2 in, 213 vette run- vette kalveren, )2 varkens, 29U ften. leren, kalveren, es taxatieprijs, jtmon. Aanvoer Ioeien zeer matig :gvee en paarden idel traag. Aanv- ee warenmelk, ien f315 a 720, len fllO a 160 larden f200 a 750, bitten f 100 a 275 19, fokkalveren raskalveren f50 (Maasbode.) is voldoende voor looidwassching en kost cent LAXtaonmis- [>or dgaande kinderen mogelijke onreinheid op fd onmiddeililk doodl. stof I verwijder! en een mooie in hel haar geeh. niet een doosje LAX drogist te koopen. id met onze handtee- AKKER, Rotterdam. bij de meeste Dro- Fa. GEBRs. MUL- ZIER, W. F. DEN answeertA. v. d. rgv. b PEIJL }E KOK; Schore: A. t; Ktoetlnge: A. DE jwdorpJ. MEEUW- een: Wed. A. VER- OS. VINCKWest- >EN HOLLANDER; LNDAMME; Rilland: )FFAUKamperland 's-Heerenhoek C. v. Aagtekerke ente Ontvanger ver- d, ter voorkoming van ldoening van de ver- lijnen der hoofdelijke erlijk op 16 Novem- F. VAN CLEEF te zal op dags 10 uur, em con ic verkoopen: - een partij 's Heer Arendskerke. Aanbevelend, biedt aan joker Biezellnge. ;evraagd te Bergem-ep- >n klein gezin een ffink# m, ruim verval. Boekb. „St. Joseph", cSSELMAN, Bsrgen-op- Abennementsprijs p. 3 maanden veer Gees f 1.daarbuiten f 1.26. Afzenderlifoe nummers 6 eent, dubbele bladen 10 cent. verten ben worden ingewacht vóór bal f een aar 's namiddags. Kantoor v. d. Administratie: BoudewIJn de Wittestraaf A 135° GOES. Tel. intarc.i Directie no. 94. Redactie no. 97. Beelameberiehta 30 8t. p. r. aboonMneot spertsf prfis. Advertentian van 1-4 regels 10-26, iedere regel meer lfl €1 Eeoaelfde advertentie 3 X geplaatst wondt 8 berekeoA Zaligheid in den Heer. Nu de storm der revolutie over Europa is losgebroken en ook in ons vaderland de bevolking wordt aangehitst en opge zet om orde en rust te verstoren, is het phcht voor alle geloovige partijen, op te komen voor het Gezag dat wij erken nen en eerbiedigen, als door God gewild en gesteld en niet als ontleend aan den wil des volks. Daarom, Beminde Geloovigen, achten wij het Onzen duren plicht, alle aan Onze zorgen toevertrouwde geloovigen op te reepen tet den strijd voor gezag en orde, voor vrijheid en recht. In het bijzonder doen Wij met het volste ver trouwen een beroep op de mannen onzer Katholieke vereenigingen, dat zij pal mogen staan tegenover elke revolu tionaire beweging en vasthouden aan de katholieke beginselen, welke voor schrijven eerbiediging en handhaving van het gezag. Dat allen zonder uitzondering zich stipt onthouden van alle nieuwsgierige of erger medewerking bij niet onwaar schijnlijke relletjes of oproerige bewe gingen. Bewaren wij rust en orde, op dat de ellende, welke reeds geleden is, nu deze op het punt staat te verdwijnen, straks niet nog erger kome over ons volk door wanorde en revolutie. Vernederen wij ons voor God en smeeken Wij Hem, Beminde Geloovigen, door vurig gebed, dat Hij ook deze nieuwe ramp afwende van ons vaderland, dat, dank Zijne Barmhartigheid, gespaard bleef voor den oorlog. Na alle H.H. Diensten op den dag der afkondiging van dit schrijven, zal de Litanie van de H. Maagd worden gebe den om door Hare veelvermogende voorspraak Gods barmhartigheid af te smeeken over ons vaderland. En zal dit Ons herderlijk schrijven op den 26en Zondag na Pinksteren op de gebruikelijke wijze in de kerken werden voorgelezen. Gegeven te Utrecht op St. Maarten 1918. H. VAN DE WETERING, Aartsbisschop van Utrecht. W. VAN DB VEN, Bisschop van 's Boseh. A. J. CALLIER, Bisschop van Haarlem. L. H. J. A. H. SCHRIJNEN, Bisschop van Roermond. P. HOPMANS, Bisschop van Breda. De nog levende leden van de helden schaar, welke in 1870 kloekmoedig voor de rechten van den Pauskoning ten strijde trokken, hebben het volste recht op' de sympathie en den steun waar noodig van het Katholieke Nederland. Sympathie is er genoeg. Dat getuigen de monumenten te Oudenbosch en Lutje broek de laatste jaren opgericht- Maar hoe staat bet met den steun? Er bestaat een ondersteunings fonds voor behoeftige oud-zouaven. Dat zal zeker wel over een dik bedrag be schikken. Een dik bedrag? Willen wij U eens wat zeggen, Katholieke lezer? De geestelijke adviseur van den Algemee- nen Nederlandschen Zouavenbond, dewel- eerw: heer B. van Leeuwen, richtte den IV Augustus een brief aan ons Doorlucb- tig episcopaat, waarin hij den nood kreet slaakte, dat bet ondersteunings fonds jaar op jaar zijn donateurs ziet inkrimpen, terwijl het aantal hulpbe hoevende oudstrijders van den Paus hetzelfde blijft. Het ondersteunings fonds beschikt thans over f250, waarmede het in de ondersteuning van 30 hulpbe hoevende oud-zouaven moet voorzien- Dit is terecht een wantoestand, die hoe eer en zoo beter moet ophouden. Het Katholieke Nederland mag en zal niet dulden, dat voortaan de woorden „hulpbehoevend" en „oud-zouaaf" nog aan elkaar gekoppeld worden. Wie eertijds al les tot zijn leven toe over had voor Christus' plaatsbekleeder op aarde, dient steeds den dank van ons Roomsche volk te ondervinden, maar zeer zeker, wanneer de nood bij hem aan de deur klopt- Het Doorluchtig episcopaat begreep dit en zond den eerwaarden adviseur den 25en September j.l. het navolgende schrij ven: Weleerwaarde heer! In antwoord op Uw schrijven van 19 Augustus 1.1. doet Monseigneur Cal- lier namens geheel het Doorluchtig Ne- derlandsch Episcopaat U weten, dat het aan „het Ondersteuningsfonds voor de behoeftige Zouaven" wordt toegestaan een inschrijving van giften te openen in de R. K. bladen, waarbij dan uitdrukkelijk mag worden vermeld, dat zulks geschiedt met goedkeuring van het Doorluchtig Episcopaat. Met alle hoogachting, UE. dw. dienaar, (w.g.) L. WESTERWOUDT, Secr. Haarlem, 25 September 1918. Ook ons blad genoot de eer door den adviseur te worden aangezocht eene in schrijving in onze kolommen te openen- Gaarne voldoen wij hieraan en wekken al onze geloofsgenooten, welke ons blad in deze provincie bereikt, eene gift voor de behoeftige oud-zouaven af te zonde ren en op te zenden aan de redactie der „Nieuwe Zeeuwsche Courant" Goes, die ze behoorlijk in dit blad zal verant woorden. Katholieken van Zeeland, weest eens extra edelmoedig 1 Toont uwe beproefde liefde voor Paus en Kerk, toont ook uwe dankbaarheid voor den herwonnen vrede, door middeljjk te offeren op het altaar der liefdadigheid voor de behoeftige oud-zouaven. Uitvoering der wapenstilstandsvoorwaarden. WILHELMSHAVEN, 13 Nov. Van nacht heeft de bevelhebber der Engelsche vloot dien der strijdkrachten voor de volle zee draadloos gelast met de krui sers te bestemder plaatse te komen, om de besprekingen ter uitvoeriag van de wapenstilstandsvoorwaarden aan teknoo- pen. WILHELMSHAVEN, 13 November. De kleine kruiser Koenigsberg is van middag met gevolmachtigden van den arbeiders- en soidatenraad der vloot tot het plegen van overleg met vertegen woordigers der Engelsche admiraliteit in zee gestoken. Den vertegenwoordigers is de volgende volmacht meegegeven: De arbeiders- en soidatenraad van het Noordzeestation en der vloot verstrekt hierbij den matroos eerste klasse W. Wengora, den eersten stuurman Alfred Jans en den torpedo machinist Mohrmann volmacht om uit naam van den genoem den raad, waaronder de vloot zich heeft gesteld, aan de besprekingen over de uitvoering van de wapenstilstandsvoor waarden deel te nemen en verdragen te sluiten. Het stuk is onderteekend door den president der republiek Oldenburg Oost- FrieslandR. Kuhut en het hoofd der strijdkracuten voor de volle zee von Hipper. Von Hipper neemt slechts als deskun dig raadsman aan de onderhandelingen deel, terwijl de arbeiders- en soldaten- raad het uitvoerend orgaan is. De demobilieatle in Duitschland. FRANKFURT, 14 Novemb. In geheel Duitschland is de demobilisatie in vollen gang. De troepen die van het front lerugkeeren, worden achter de demarca tielijn niet opnieuw geconsentreerd, maar ombonden en naar huis gezonden- De Ex-Keizerin. BERLIJN, 14 Nov. De ex-keizerin van Duitschland heeft door bemiddeling van hot Nederiandsche gezantschap te Ber lijn toestemming verkregen om naar Nederland te komen. De ex-keizerin zal morgenvroeg vertrekken en te Zevenaar aankomen. (Zie laatste berichten.j De constituante. BERLIJN, 14 Nov. De onafhankelijke socialisten hebben hunne oppositie tegen bet spoedig bijeenroepen van de consti tuante laten varen. FRANKFURT, 14 Nov. De algemeene indruk van heden is, dat de onafhanke lijke sociaal democraten in geheel Duitsch land met den dag aan invloed verhezen zij zijn zeer verdeeld. Saksen is het eenige deel van het land waarin de radicalen de overhand hebben. In het algemeen is het verineeden gewettigd, dat de beweging meer naar rechts zwenkt. BERLIJN. V.D. De Hanza, bond voor handel en nijverheid, publiceert een ■oproep taan ihet Duitsche volk ter op richting van een burgerwacht, ten einde in samenwerking met de Rijks- leiding en sol-datenraden de burger lijke rechten te beschermen. BERLIJN. Prins Frederik Leopold van Pruisen blijft te Berljjn en heeft zich ter -beschikking van de nieuwe re geering gestelid. KOPENHAGEN. Naar gemeld wordt vertoeft prins Ileinrich van Pruisen sedert eenige dagen in Denemarken Een smeekschrift der Duitsche Katholieken aan Z. H. den Paus, Uit Keulen is het volgend adres aan den H. Vader gezonden: Aan Z. H. Paus Benedietus XV, Vaticaan te Rome. Het Comité dei Duitsche Katholieken in de Rijnlanden smeekt Z. H. in naam van alle Katholieken van Duitschland met aandrang, om Zijne stem te verheffen, teneinde het Duitsche volk, dat met bitter lijden en vreeseljjken honger wordt bedreigd, te redden. De rampen, die ons wachten, zijn nog greoter dan die der oorlogsjaren. Volgens den tekst der wapenstilstands voorwaarden hebben de Geallieerden de vernietiging van het Duitsche volk iu handen. Het afstaan van het spoorweg materiaal, dat voor ons onontbeerlijk is en door hen wordt geëischt, zal het verkeer, noodig om de noodzakelijkste levensmiddelen voor ons hongerlijdend volk te vervoeren, geheel doen stilliggen. tiet is ons onmogelijk aan de vijande lijke bezettingstroepen levensmiddelen te verschaffen. Daarom smeeken wij Z. H. dringend in naam der mensehe- lijkheid en der beginselen van godsdienst en naastenliefde bij de Geallieerden het levensrecht van het Duitsche volk te verdedigen. (w. g.) GILLES, RAT, Voorz van het Kath. Comité. Keulen. CUSTODIS, Advocaat. Dr. HöGER, Hoofdredacteur. Keizer Karei heeft volledig afstand van de regeeriug gedaan. In een voor den onbevangen toeschou wer waarlijk aaudoeelgk manifest zegt de jonge monarch: ömds mijn troonsbestijging was ik er voortdurend op uit, miju volken uit de verschrikkingen van den oorlog uit te leiden, aan bet uitbreken waarvan ik geenszins schuldig ben. Ik heb niet ge talmd het grondwettelijk leven te herstel len en deu volken den weg tot zelfstan dige ontwikkeling geopend. Als steeds door onveranderlijke helde voor al mijn volken vervuld, wil ik tegenover hun vrije ontplooiing mijn persoon geen be letsel laten zijn. Bij voorbaat vereenig ik mij met de beslissingen, die Duitsch- Oostenrijk over ziju toekomstigen staats vorm velt. Het volk heeft door middel zijner vertegenwoordigers de regeering overgenomen. „Ik zie van elk aandeel aan de staats zaak af. Tevens onthef ik mjjn Oostenrijk- sche regeering van haar taak. Moge het volk van D. O. eens- en verzoeningsge zind de nieuwe orde van zaken tot stand brengen en een vasten vorm doen aan nemen. Het geluk mijner volken was van meet af aan het doel mijner vurigste wenschen. Alleen de binnenlandsche vrede kan de wenden van dezen oorlog heelen." Elzas-Lotharingen. Een hier opgevangen draadloos bericht van den arbeiders- en soidatenraad 7 aan het opperbevel der geallieerden vraagt: Bestaat er gevaar, dat personen, die zich sinds jaren in Elzas-Lotharingen bevinden, zuilen geïnterneerd worden, als zij geen Elzassers of Lotharingers zijn? Maokensen en zijn troepen. BOEDAPEST, 14 Nov. Mackensen ves tigde te Hermaunstadt (Zevenburgen) een Duitsch hoofdkwartier van de uit Roemenië terugkeerende troepen en be richtte den Nationalen Raad het over schrijden van het Hungaarsche gebied en verzocht een wijze voor het terug trekken ouder waarborg van de militaire eer en Duitschlaad's aanzien. Kolonel Massow is te Boedapest aan gekomen voor het leiden van de onder handelingen. De groothertog van Mecklenburg-Sche- nn eu hertog Kavel van Baksen-Coburg- Gotha zijn afgetreden. Ueneraal-vetduiaarschalK Von Hinden burg is gistermorgen met het groot hoofdkwartier te Kassei aangekomen. WEENEN. Bij de ontwapening van Tsjechische bataljons door Honga rije in Komron zijn officieren mishan deld. Een kapitein werd in den Do- nau geworpen. 37 man zijn gefusil leerd. LUIK, 13 Nov. Er is hier een (Duit sche) soidatenraad gevormd, die de be veiliging der stad, de proviandeering en de terugbrenging der fronttroepen op zich heeft genomen. Gedurende den nacht hebben er onlus ten onder de Belgen plaats gehad én is hier en daar geschoten. De Revolutie la Zwitserland bezworen. BERN, 14 Nov. In de heden gehou den slotzitting van de hoofdvergade- ring kondig-de de bondsraad aan, dat het algemeen stakingscomité heeft me degedeeld, dat het onvoorwaardelijk de algemeene staking herroepen heeft. (Groote bijval.) De bondspresident vervolgde dan: De geweldige druk is geweken. De Zwitsersclie democratie verheft vrij en 'fier haar hoofd. De bondsraad dankt de eedgenootenraden hartelijk voor hun groot vertrouwen en werk zame ondersteuning in de zware crisis, brengt dank ook aan het leger (bijval). De president van den nationalen raad sloot de zitting met de bemerking dat het land door de houding der autoriteiten voor een burgeroorlog ge spaard gebleven is. Polen. WARSCHAU. De gouverneur-generaal Von Beseier heeft den Poolschen regent schap sraad meegedeeld dat op last van den Rijkskanselier het bestuur van hef generaal gouvernement Warschau op 1 December wordt overgegeven aan de Pool- sche staatsregeering met uitzondering van de spoorwegen, telegraaf- en telefoonlij nen, die voor het militair verkeer noodig blijven. Het generaal-gouvernement wordt dezer dagen opgeheven. De Duitsche bezettingstroepen, noodig voor de handhaving van de rust en de veiligheid van het land, komen onder mili taire bevelhebbers. Verwaohting tot dan avond van 16 Nov. Zwakke tot matigen, overdag toenemende wind uit oostelijke richtingen, nevelig tot liehtbewolkt. Droog weer, naohtvoret. Wei nig verandering van temperatuur overdag. Het leger van generaal Maokenttn heeft zonder nadere beslissing af te wachten, den doortocht door Hongarije begonnen. Schotsche troepen van het Engel8c)ie Balkanleger zijn reeds op Hongaarseh grondgebied. Roemenen dron gen de Hungaarsche stad Lugos binnen, doodden daar alle Hongaarsche soldaten en namen bezit van de stad. In Grosz Karnisza in Hongarije had een treffen plaats, waarbij 80 Russische krijgsge vangenen gedood werden en 28 zwaar gewond. Het Beiersch troepentransport door Salzburg en Tirol blijft voortduren. - --J I Van de Elzaaaers aan Wilson. Door 70.000 in Frankrijk verblijvende Elzas-Lotharingers zal aan President Wilson een gouden boek, bevattende hun handteekeuingen, worden aangebo den als blijk van erkentelijkheid voor de verlossiug van hun vaderland van het vreemde juk. Daarbij zgu gevoegd een medaille, een aquarel en een bege leidend schrijven. Da ontruiming van Bolgll. Men meldt ns uit Esschen (Belgische grens) De Duitsche commandant die met nog 30 man bewakiugstroepen was achter gebleven, weigerde gisteren de Dutischo vlag van het stationsgebouw met de Belgische te verwisselen. Nadat men hem beduid had, dat, wanneer hij bleef weigeren aan het verzoek gevolg te geven, men hem zou dooden, gelastte hg de Duitsche vlag neer te balen. Daarna woei van alle kerken en gebouwen in den omtrek het Belgisch nationale doek, terwijl de klok ken luidden en van het klooster der E.E. P.P. te Kalmthoutschenhoek de Brabanconne weerklonk. (Maasbd.) President Poincaré te Brugge. Zaterdag heeft president Poincaré 'n bezoek aan Brugge gebracht Hg werd ontvangen door Koning Albert en prina Leopold. De Koning eu de president werden hartelijk toegejuicht Zjj begaven zich daarna naar Osteude. Daar had een noonmaal ter eere van Poincaré plaats. Alle Belgische ministers waren er bjj tegenwoordig. Tegen de revolutie. Ons berichten tal van vlugschriften en strooibiljetten van vereenigingen, die zich verklaren te scharen aan de zijde van de regeering en tegen de revolutie. Wij kun nen ze geen praats in ons blad verschaf fen, dat voor dat alles veel te kleun is. Grondtoon van al die geschriften is, dat het misdadig moet heeten altijd maar vooral in deze tijden, een revolutie te ontketenen. Wij Katholieken wenschen als vrije burgers te leven, wars van elke slavernij, dus ook van de socialistische. Een der strooibiljetten was onderbre kend door de R. K. Kamerclub en 28 R. K. vereenigingen. Overal in het land is men van chrisi- telijke zijde paraat en wacht kalm de ko mende dingen af. Onze geloofsgenooten zijn ook in de grooté steden op hun quivive. Roomsch Rotterdam h.etd Donderdagavond een schitterende betooging in 7 meetings voor het behoud van recht en orde. Maatregelen tegen een spoorwegstaking. Naar wg vernemen worden, met het oog op een mogelijke spoorwegstaking van verschillende zijden 'maatregelen ge nomen om deze voor ons land zoo be denkelijke handeling, te voorkomen,

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1