De Groote Oorlog. No. 133. Donderdag 7 November 1918. Veertiende Jaargang. v Sint Willebrord. Een Raady Verschijnt eiken MAtNDAG-JMIENSIlAG- te VRIIDIGiVOND. FEUILLETON. Onder den grond. eh 15. di- ren. 4?i' Mispels 28* Mie Uien 5.10 gld., Cr. Roode kool 8.10, roene Savoije kool 3 30 stuks. Hazen 5.29 stuk. ZELINGE:. 1 Nov. '18. (ladselderie fabriek 5, 2.70, Zomerprei bin- lek 8 gld., alles per [veiling. AppelsGoud- pire bellefleur 4154, Campagnezoet 47 >r Wildeman 40, Win- ileiperen 43, Mispels ;s per 100 K.G. Drui per K.G., Savoije kool tuk. r, 1 November 1918. f 25.Haver f20 a irst f 20.a f Zo- a fRogge f25 soonen f30.— a f32.—, 5.a f 32.Kookerw- Kroouerwten f 22. per 100 K.G. Aardappe- »er 70 KG. Karwij f G. Ajuin f4.50af 5 00 in f 12 a 14 per 100 stuks, .70 per halve KG October Veili»gsv«reeni- acht". Z»ze bellefleurs le 2,51—60, zure bellefleurs f sterappels, le soort, id. n, le seort, id., 6165, ioort, id 43, campagne- id., 47, campagnezoet, 1—45, appels fabrieken, i, le soort, binnenland, id., 85, mispels, id 21 per K.Guien voer de per 100 K.G. (M. C.) Rotterdam, 4 Nov- Aanvoer 71 vette run- balveren, 553 schapen, 144 I taxatieprijzen door de re- ig genomen. a f30 per 100 stuks, aanvoer. 'oillngsveraeniging UID* BEVELANI te Goes. Mliyeep J et Bestuur maakt bekend, 4a' Controleurs inzake de uien vering zyn aangesteld, dfj W. C. Noordhoek t( rsdijk voer laadplaats Wests Noord-Beveland, W. di jt te Colijnsplaat voor laad \t« Oostelijk Noerd-Beve d, D. v. d. Weele te Wol] rtsdgk voer laadplaats Wol rUdflk, J. M. Weststrate t eer Arendekerke voor laadplaat 4oor Arendekerke en d< laljert, W. Westveor te Drie| »en voer'laadplaats Boroselo OELE te BllewouUdijk voo Iplaata Ell owoutsdijk, O] ilJAARD te Oudelande voo flplaats Baarland, JOOS MOlj te Misee voer laadplaats H oei konskerko. lantoor Veiling veer laadplaat es. Jij genoemde heeren kan met chtingen bekouaen omtrent he' eren. Het Bestuur: A. HANKKN, Voorzitter. VAN DER POBST CLBMENÏ Secretaris de stoom is voor d< idustrie, is 't advertee en voor den handelf dt rootste beweegkracht Om U te behoeden voor pijn jke ziekten, alsInfluenza, Jicht fheumatlekom uw bloed tl niveren en te verkloeken; gal e lijmen te verdrijvenden moe jken stoelgang te bevorderen e: j te genezen van Maagzuur ;eel en leverziekten, speen, puisteij (naakt een regelmatig gebruik va) Van Akens Purgeer- en Bloedzuiverende Pillen. iekroond met het Eere Diploma op «j Wereldtentoonstelling te Luik pn met Goud Wereldtentoonstelling Brussel 1910. Prijs per doos 60 oont- Hoofddepót voor Holland: N-V jv. h. C. A. SCHULTE &Ce.,Middelbur| Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f 1.—, daarbuiten f 1.25. Afzonderlijke nummers 5 cent, dubbele bladen 10 cent. vertentiën worden ingewacht vóór balt een nor 's i Kantoor v. d. Administratie: Boudewijn de Wiffesfraaf A 135° GOES. Tel. interc.: Directie no. 94. Redactie no. 97:. Reclameberichten 30 Ct. p. r. Bjj abonnement speciale prjjs. Advertentiën van 1—5 regels f 0-76, iedere regel meer 15 Ct. Eenzelfde advertentie 3 X geplaatst wordt 2 X berekend. De datum van 7 November roept irr ons de herinnerisg wakker aan den roem ryken geloofsverkondiger Sint Willebrord, die dosr apostoliscben zielenijver gedre ven, een menschenleeftijd lang arbeidde aan de kerstening van ons voorgeslacht in deze lage landen, niet het minst in Zeeland. Nu het dsnderend gekraak van de in eenstortende oorlogsmachine in de ons onmogende landen wordt overstemd door het gehuil van den aangroeienden revo- lutiestorm, die met al zijn Boljewikische verschrikkingen 't hoofd opsteekt, wordt het velen die voor het behoud der chris telijke beschaving en der christelijke heilsgoederen voelen, bang om het hart en vraagt zich menigeen bezorgd af: wat zal er van de wereld terecht komen als de heilsark van het christendom in den revolutiebaaierd gaat verzinken. Gelukkig zij, die onwankelbaar staan in het geloof aan de gemeenschap der heiligen, in het geloof ook aaa de kracht dadige werking van het gebed. Moge uit het hart van ens, geestelijke kinderen van St. Willebrord, in deze dagen een innig smeekgebed onverpoosd uitgaan tot den Vader des Lichts, opdat Hij, dd verdiensten van Zijnen dienaar gedachtig, van ons vaderland dé ontzet tende rampen were, die een schipbreuk des Christendoms daarover z«u uitstorten en gansch het christelijk Europa beware voor de straf, welke ligt opgesloten in liet woord, dat de Heiland eenmaal sprak „Ik zal het rijk Gods van u wegnemen en het geven aan een ander, die er vrucht mee doet." OostBnrijk-Hongarije. Men moge zich verheugen in het na derend einde van den oorlog, hoe het ook kome, eerlijkheid en billijkheid ge bieden medelijden te hebben met het onzalig lot, dat thans de Donaumonarchie met Oostenrijk aan het hoofd, treft. In eigen boezem dour den kanker der ont binding verscheurd, van buiten ten prooi aan de almachtige wilsbeschikking van sen groep geweldige vijanden, ligt het ia onmacht ter neer. Bij dit schouwspel is „Schadenfreude" allerminst op zijn plaats. Want, al zij het waar, dat Oostenrijk in dezen oorlog voor de Geschiedenis niet staat met een onbevlekt blazoen ofschoon zijn hou ding steeds veel sympathieker was dan die van zijn Germaanschen bondgenoot Europa heeft aan de Donaumonarchie, aan het Habsburgsclie Huis groote ver plichtingen. Een gansche reeks van jaren, omniet te zeggen eeuwen, was het Europa's stoetblok, dat de stooten van liet Oosten en Zuiden opving, zoo vaak het semi- barbarisme der Moskovieten en het nog schrikkelijker fanatisme der Muzelman- sche wereld ons werelddeel met den ondergang bedreigden. Tot heel diep in de 17e eeuw had Oostenrijk de verwoede aanvallen der Turken te trotseeren men denke aan het beleg van Weenen en diens ontzet door Sobieski en liet ware ondergegaan, 90) -o— De brouwer nam eon rterolver en over tuigde zich, dal hij geladen was; daarop deed hij ©en dik papier om de lantaarh om de uitstraling van het licht te ver hinderen. „Wees voorzichtig, mijnheer SchülU", vermaande, de priester, 0,wees zfeer voor zichtig; bedenk, dat van hetgden gij gaat doen misschien hot lot van ©en geheele wijk afhangt," De brouwer gaf oen teeken, dat hij zich naar dezen raad gedragen zou, bond Sultan vast om dezen tei belptten medq te gaan en verwijderde zich, Om naar het waterbekken tte gaan en er van terug te keeren, waTen geen vijf minuten noodig. Alvorens da brouwer de laatste krom. ■ming bereikte, zette hij de lantaarn neder en Sloop onhoorbaar voort. Dicht hij het waterbekken gekomten, -leende hij aandaich- d^chtig het oor naar het geringste gerucht. hadde het geen schier bovenmenschelijken moed geput uit het besef, dat het hier gold een „to be or not to be", niet voor Oostenrijk maar voer gansch Europa. Moge in het lieht dier schitterende verdiensten, aan ons werelddeel bewezen, de overwinnende Entente bij het formu leeren der vredesbepalingen, met niet al te straffe hand Oostenrijk ter neet- drukken. Wellicht kan men als gunstig voor teeken hiervan de uitlating beschouwen van den Engelschen minister Cecil, die tot journalisten over Oostenrijk-Hongarije sprekende, o.a. zeide „Naar verluidt, heeft iemand in een gesprek met den Oostenrykschen keizer gezegd, dat de jas van het O.-H. keizer rijk verkeerd was toegeknoopt en dat die moest worden losgekuoopt. Ik geloof, dat dit een volkomen juiste en ware opmerking is geweest, maar wij moeten die jas niet loslaten en wij moeten hem opnieuw dichtknoopen." Als nu het dichtknoopen maar niet zóó geschiedt, dat hij, die de jas draagt, er in stikt. Want dan is Oostenrijk er nog erger aan toe. De Groote Vraag. De groote vraag voor de minnaars der rechtvaardigheid is deze: zal de Entente hij de aanstaande vredesbe'- sprekingen in de fout van het Prui sisch militairisme vervallen en h e t recht van den sterkste doen gelden of ld ie svterkte van het recht handhaven en zich loyaal hou den aan de 14 punten van Wilson of, nog beter aan de vredesnota des Pausen Zal, om een -enkel voorbeeld te noe men, Engeland Gibraltar aan Spanje teruggeven, Egypte de vrijheid laten, Transvaal pn 'Oranje- "Vrijstaat desge- wenscht hun onafhankelijkheid her geven Of 'zal het weer gaan volgens het bekend© ge-zegde: ,,plus- ca change-, plus ca reste la mèmte chose", hoe- meer het verandert, hoe meer het het zelfde blijft? t Men is benieuwd naar het antwoord. De strijd in het Westen. PARIJS, 4 Nov. De troepen van liet eerste Fransche leger vielen heden morgen aan in verbinding met het Brit- sche leger op het kanaal van de Sambre naar de Oise, tusschen Oisy en Vanden- court. Ondanks de moeilijkheden bij het overscbiijden van het kanaal en de» zeer krachtigen tegenstand der Duit- schers, hebben zij overal den overgang geforceerd en kregen vasten voet op de hoogten van den Oostelijken oever. Ongeveer 3000 gevangenen en 15 kanonnen zijn reeds geteld. Aan het Argonnefront hebben de Franschen den Zuidelijken oever van het Ardennenkanaal geheel bezet tus schen Sennuy e» Le Chesne. Alles was doodstil'en verlaten |en men, hoorde niets dan den lichten lik van telken waterdroppel, die van het vterwulfscl in het bekken viel. De brouwer keierdie op- zijne schreden terug, nam zijn lantaarn en onderzocht het gc-wejlf met d|ajgrootste zorgvuldigheid; er was niemand, noch Hij, noch een der zijnen, en na zicli vcrgie.wist te heb ben -dat -de- gedaante-, dte de huishouster meende gczilen te hebben, steehls in hare verbeelding bestond, keerde de brouwer naar de Kryptc terug, waar hij, na juf frouw Rosa een weinig over haar angst voor den zot gehouden te hiebben, de kan kwam halen om die t© vullen. Ile -ds'had hij z© vo'gcsckle-pt en bukte hij zich om de lantaarn op te nemen-, toen hij bij het schijnsel van het liclit vlak voor de voeten eten glinsterend voor werp, een knoop zag liggen. Een knoop op straat is een zleier on beduidende vondst, -maar hoe kon Ziulk ec-n voorwierp op meter dan honderd vijftig voet beneden Parijs gevonden worden. Schültz raapte dien met ontroering op; hij glinsterde als was hij pas van het kloedingstuk, of laat ons liever zjeggen De ©uitschers bieden woedend tegen stand op den Noordelijken oever. Van 1 November bedraagt het aantal in deze streek veroverde kanonnen 53. LONDEN, 4 Nov. (Reuter.) Wij dron gen diep in de vijandelijke stellingen door. Er zijn reeds meer dan 10.000 gevan genen gemaakt en 200 kanonnen veroverd. Wij namen stormenderhand Fesmy, Hautrève, La Groise, Ruedenliaut, Mézi- ères, La Folie, Sambreton, Soyères, Preux-au-Bois, Hecy, Futoy, Louvignies, Landrecies, Les Grandes Patures en Locquignol. Wij verdreven den vijand uit nieuwe stellingen aan de Aunelle en veroverden Preux au Sert, WargDies-le-Grand en Pargnies-le-Petit. Losse Berichten. De Strijd in België. Men seinde Dinsdag van de grens aan „Be Tijd": Te vier uur begon bij Selzaete een hevig artillerieduel, waaraan ook nog door ten Westen van het kanaal staande Duitsche afdeelingen werd deelgenomen. Vele granaten sloegen de huizen in, doch ook in het kanaal, zoodat het water op bruiste. Vele bewoners vluchtten naar Nederland. Te Selzaete worden voortdurend hevige patrouille gevechten geleverd, verschei dene burgers zijn gekwetst door kogels. De brug over het kanaal is opgeblazen Vele huizen zijn vernield. Aan de burgers is door de Duitsche overheid bevel ge geven Selzaete te ontruimen. Belgische douaniers hebben de grens bij IJzendijke afgezet. 13 Duitsche soldaten zijn naar Neder land geloopen en werden geïnterneerd Een Duitsche vliegmachine, die boven Nederland vloog, werd te IJzendijke be schoten. Hij daalde binnen de linie der geallieerden in den omtrek van Water land-Oudeman. De brug in Selzaete is om kwart voor vier in de lucht gevlogen. De brug ligt in het kanaal. In Assenede zijn Engelschen. Nader seint men: De actie te Selzaete houdt aan. De Belgen vorderen aan het kanaal van Sas van Gent naar Selzaete. Men ver wacht ieder oogenblik, dat zij zullen trachten het kanaal over testeken. Het dorp Kal te is geheel afgebrand. Vanmiddag omstreeks één uur zijn de Duitschers begonnen verschillende ge bouwen te Selzaete op te blazen, o.a. de groote moutfabrieken van de firma Decle frères. Men zag de Duitsche soldaten wegrennen om dekking te zoeken. Een hevige losbarsting werd gehoord en toen de rookkolom optrok, lag het groote gebouw tegen den grond, De Duitschers zijn bij Selzaete dicht bij de Nederlandsche grens ©ver het kanaal Gent-Terneuzen getrokken en houden daar stand. Alle bruggen over het kanaal zijn opgeblazen. Tusschen Asseaede en Selzaete zijn 7 gewonden en 3 dooden; een der dooden is naar Nederland overgebracht. van -de „vareuaei" of de tuniek gevallen, waaraan hij vastgenaaid was gewetest, want het was een uniformkno.op. Bolvormig, vertoonde hij in het midden een vrijheiidsmuts en relief omringt door een strik, waarop men las: Mineurs dier republiek. Wie kon dien daar ter plaatse vterioreu hebben? Wilhelm en Rosa kwam ei* alleie-n, Sinds jiet vertrek van Wilhelm had die knoop door riet water groen uitge slagen moeten zijn, en buitendien, liiji zoo min als Rosa bezat of droeg zulk-ö knoopen. Een enkéle Uitlegging, was mogelijk, waarschijnlijk, aanneemlijk zelfs, maar angstwekkend; de lm'shoudster had. Zich slechts ten halve vergist; hlet was niet de duivel, dien z'ij ontwaard had, maar een zijner handlangers, ©an gtefedereterde- met roode muts. Dia ingang was hakend, die bene-denvierdieping in het gteweld der go fc-dorelerdten-elk oogenblik konden de ban dieten de geheimzinnige crypte ont dekken en wat nog ontzlettender was, het lot van e-Gin derde .gedeelte van Parijs hcrustt© in hunne misdadige handen: een Tusschen 3 en 4 uur had gistermiddag boven Sas van Gent een luchtgevecht plaats. Een meisje werd gewond d@or een kogel uit een vliegmachine. Selzaete moest ontruimd worden. Van morgen verscheen een eskader van 7 Engelsche vliegtuigen boven Selzaete, welke hevig door het Duitsche afweer geschut werden beschoten. In Boucliaute liggen 300 Duitsche ge wonden, die naar Nederland worden over gebracht. Berichten over Buitschland. Men seinde ons hedenmorgen De geallieerden deelen door Wilson mede dat Duitscliland voor de wapen stilstandsvoorwaarden zich tot Foch zal moeten wenden. De Duitsche regeering roept haar vertegenwoordigers in Rusland terug en verzoekt Rusland hetzelfde te doen. De Duitschers trekken over een front van 70 mijl tusschen de Schelde en de Aisne terug. (N. B. De terugroeping van Duitscli- land's vertegenwoordigers uit Rusland is geschied als gevolg van de ontdekking dat de koerier van het Russische ge zantschap opruiende revolutionaire ge schriften binnensmokkelde, bestemd voor massapropaganda onder het Duitsche volk. Red. De wapenstilstand met Ouitschland. BERLIJN, 4 November. (Wolff.) De Germania meldt: Van Duitschen kant zal generaal von Winterfeldt, de voor malige Duitsche militaire attaché te Parijs, de onderhandelingen nopens wapenstil stand aan het westelijke front leiden. Een manifest van keizer Wilhelm. BERLIJN, 2 Nov. (Officieel). De keizer heeft bij het van kracht worden der grondwetswijzigingen het volgende de creet aan den rijkskanselier gericht: Aan uwe groothertogelijke Hoogheid doe ik ingesloten het mij ter opmaking voorgelegde wetsontwerp tot wijziging van de rijksgrandwet en de wetten, betreffende de plaatsvervanging van den rijkskanselier van 17 Maart 1879, voor een spoedige publiceering weder toe komen. Ik [ben van den wensch bezield bij dezen voor de verdere geschiedenis van het Duitsche volk zoo beteekenisvollen stap tot uiting te brengen, wat in mij omgaat. Voorbereid door een reeks regeerings- akten, wordt thans een nieuwe orde van kracht, welke de fundamenteele rechten van den persoon des'keizers aan het volk overdraagt. Daarmee wordt een periode afgesloten, die door de komende geslach ten eervol zal worden beschouwd. Ondanks allen strijd tusschen de tradi- tioneele machten en de omhoogstrevende krachten, heeft zij aan ons volk de geweldige ontwikkeling mogelijk ge maakt, die zich in de wonderbare presta ties van dezen oorlog onvergankelijk heeft geopenbaard. In de vreeselijke stormen van vier oorlogsjaren zijn echter de oude vormen gebroken, niet om puinhoopen achter te mirakel -der Voorzienigheid kon alleen de wijk van het Pantheon en S,int-Sulpicius redden, I)e stï-ea- der Vogleez-en bracht heit ver schrikkelijk overtuigingsstuk aan den pastoor, -die evenmin als hij ziich ©enige begoocheling maakte. Ton dieele gerustgesteld door het eer ste vierslag van den reus, was Rosa aan liarei gewone bezigheden gegaan; da pries ter wiees den brouwer met den vinger op baar len gaf tan eten toeken zijn ontdekking voor Êich tte houden, ©n -zeide toen op [zijn gtewoneii halmen toon: „Daar gij niets anders te doen hebt, kunt gij wol leens niet mij het plan van hot onderaardse.}) gewelf in dei kapel ko men biestu-deerende tred© van het al taar zal ons tot tafel! diiene-n en wij zullen er bloter lic-ht hebben van do kaarsen". „Laat Sultan [hier dan bij mg", vlor- z'ocht Rosa. „Wij zulten 'zie-lf wel blijven als gij bang zijt", antwoordde, pastoor. „O! als ik maar iemand bij mij heb", antwoordde, die huishoudster met hare gewonle eenvoudigheid, „dan komt het ©r voor hftj nifet op aan wie heit is'-'. Welk weder zullen wij hebben? Verwaohting tot den avond van 7 Nov. Zwakke tot matige winden uit Zuidelijke richtingen. Neveiig tot zwaarbewolkt, weinig of geen regen. Weinig verandering van tem peratuur. laten, maar om voor nieuwe levensin richtingen plaats te maken. Na de vol brengingen van dezen tijd heeft het Duitsche volk er aanspraak op, dat het geen recht wordt onthouden, hetwelk een vrije en gelukkige toekomst waar borgt. Aan deze overtuiging danken de thans door den rijksdag aangenomen en uitgebreide ontwerpen der verbonden regeeringen hun ontstaan. Ik echter stem met deze besluiten der volksvertegenwoordig met mijne hooge verbondenen in met den vasten wil, voor zoover het aan mij ligt aan hun volledige ontwikkeling mede te werken, overtuigd, dat ik daardoor het welzijn van het Duitsche volk dien. Het keizers- ambt is de dienst van het volk. Moge dan de nieuwe orde alle goede krachten vrijmaken, die ons volk noodig heeft, om de zware beproevingen te boven te komen, die over het rijk zijn gezonden en om uit de duisternis van den tegenwoordigen tijd met vasten tred een lichtende toekomst tegemoet te gaan. Berlijn 28 October 1918. (w.g.) WILHELM I. R. (gecontrasigneerd) MAX,, prins van Baden. Koizer Karei legt het opperbevel neder. WEENEN, 2 November. Keizer Karei heeft het opperbevel over het leger aan maarschalk von Koevess overgedragen, Keizer Karl afgetreden? Ilet .Berliner Tageblatt" van Zondag morgen zegt: In den laten avond kwamen particu liere berichten uit Weenen binnen, mel dende, dat keizer Karl gistere» de leden der nieuwe regeering en vooraanstaande partijleiders by zich ontboden heeft, daar hij hun gewichtige mededeelingen te dóen had. Nadat de keizer zich volledig op do hoogte gesteld had omtrent de militaire veiligheid van Beneden-Oosten rijk en Weenen, verklaarde hij het voor nemen te hebben om af te treden en in Zwitserland te gaan wonen. Oflicieele bevestiging dezer berichten is tot heden nog met ontvangen. De Italianen in Triest. TRIEST, 4 November. Onder het ge jubel der bevolking zijn hier vanmiddag om vier uur zes Italiaansclie torpedo jagers, de Audace, Climane, Missori, Fabrici, Lamado en Progeene binnenge vallen en hebben aan het havenhoofd San Carlo gemeerd. Italië meldt het einde van de vijandelijkheden. ROME, 4 November. (Stefani). Het stafeemmumiqué van hedenmiddag 4 uur luidt Op de basis van de wapenstilstands- In de kapiel gekom-en, ontvouwd© de brandend© kaarsen plaatst©, pastoor het plan, op hetwelk hij twea „Ziehier de trap", zode hij; „hierlangs zijn de glefcdtereierden onvermijdelijk bin- nengtekomenom -tot, ons door te drin gen mole-ten zij eveneens noodzakeljjikeir-j wijze -dien weg van helt Ave- tot aan den kruiswleg van den Patter volgen, dio naar het waterbekken cn vandaar in de richting van het Luxemburg voert, n-iöt waar?" „Natuurlijk". „Indien wij dus dien kruisweg voor hen sloten", ging de priester voort, „zou den zij nitet alleen niet tot ons kun nen dooidringien, maar zouden wij ook heit grootst© gedeelte van het n-eit be-i veiligten en er zou ons nog de, weg naar d© instorting overblijven om aan da zijde van Vaugirard te ontkomlen". „TJat is o-ntegienzeg'lijkmaar o>p welke- wijzle is dat kruispunt af te sludte-n?" „Door da instorting van teen p'aar zui len te bewerken, is niets gemakkelijker; höbt gij leen voorraad kruit?" (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1