theekbank De Groote Oorlog. pi als mi Buiskachel. Dinsdag 29 October 1918. Veertiende Jaargang. Verschijnt eiken MAAKOAG-JTOENSDA6- en VRIJOAGAVQHO. BINNENLAND. UIT ZEELAND. RDAM. I INSCHRIJVING. zware zachte Olmen, zware Esschen, 5 zware zachte Olmen, zware Esschen en zware zachte Olm, Canadaboomen, 2 harde en zachte Olmen, Canadaboemen, 3 Noteboomen, coop bij inschrijving 48 OLMEN, 11 ESSCHEN KERSEBOOMEN, No. 188. Welk weder zullen wij hebben? IT: !^,J I bur na 1925 pari r 1/20 van hat ulf- ind bedrag par Jaar. Spul 15/19 an van da in H. oy EMS k ZONEN ta Rotterdam. ie navolgende perceelen: reide tegen het erf van de e, bewoond door P. C. Mar- ander Kortgene, zijnde de rij langs den dijk. in dezelfde rij. dwars daarop in een dubbele den drinkput. erf van die hofstede. at», aan de Noordzijde van 'k tusschen de Oud-Noord- d- en Katspolder, langs het Louis DB Vos. erf van de hofstede, be- doer Wed. JH. Schout onder weide van Virbeek", in bij W. C. Grobnbwem te nskerke. s boomgaard aldaar. Ilng uitsluitend contant, korting. htingen verkrijgbaar en vingsbilletteu (perceelsge- te leveren tot Dinsdag 29 1918, 's middags 12 uur, ten van EN VAN DE PUTTE ZOON te GOES. Perc. 1 Perc. 2 en Perc. 3 nde in den Oranjeboomgaard, st woonhuis van den eigenaar, leer Jb. GLERUM te Schare, vien aanwijzing geschiedt en ien inlichtingen te bekomen ivenals bij den Netaris H. W. IVOORT te 's Gravenpolder, te kantore de inschrijvingsbil- vóór of uiterlijk ep Dinsdag 29 ir 1918, des namiddags l1/, noeten worden ingeleverd. koop een nieuwe men- in, twee gebruikte ach- elen en veevoederketel*. G. KOCH, Heinkenszand. TE KOOP. Vrachtkar op voeren, een ry en Brik, een Drlellnge- •n, een Frultwagen en in Utreehtsche wagen, H. VAN DE SWALUW intzud. TE KOOB hrjjfmacliine Hammond met 2 kleurig lint. even lett. H, Boekhandel H. PIETERMAN. Goes. TE KOOB bevragen onder Ietter G bur. courant. EUWE ZEEUWSCHE COURANT Abonnementsprijs p. 3 maanden veer fiees f 1.—, daarbuiten f 1.95. Afzonderlijke nummers 5 eant, dab hele bladen 10 sent. vertentrtu werden ingewacht vdér half «Ml our '3 namiddags. Kantoor v. d. Administratie: Boudewlln de Wlttesfraaf A 135° GOES. Bal. tateie.<i HwaVn no. 94. Itedaett* m. 97, IWclanwb'sricbttn 30 Ct. p.. r. Bj) abonnement sgeotaëa prjjs. ven 1—B regdia I0-Z6, iedere «gei mot 10 advertentie 3 K B»f*aMrt werstl 9 X Wegens den feestdag van Allerheiligen zal da „Nieuwe Zeeuwsche Cou rant" In plaats van Vrijdagavond I Nov., Zaterdagmorgen 2 November ver schijnen en om 12 uur worden verzonden. Heeren Correspoadenten gelleven hiermede rekening te houden. Red. Nieuwe vorderingen der Engelschen. 9000 gevangenen, 150 kanonnen. LONDEN, 25 Oct. Off. Hedenmorgen ,etten onze treepen hun opmarsch aan bet front ten Z. van de Schelde voort. Zij veroverden tiepmeries en bereikten de spoorlijn Le Quesnoy—Valentiennes, van af oen punt ten N. Wvan Le Quesnoy tot ten O. van Maing. Gedurende den namiddag werden aan dit front vele tegenaanvallen afgeslagen. Op 23 en 24 Oct. maakten de lo, 3e en 4e Britsehe legers aan het Schelde- front 9000 gevangenen en veroverden zij 150 kanonnen. Ten N. van Valenciennes zuiverden wij de dorpen Bruille en Buridon van vijandelijke achterhoeden. Losse Berichten. Nieuwe aanvallen der Amerikanen? In een beschouwing over den mili tairen toestand vermeldt de Duitsche genoraal v. Ardenne o.a. dat aan het Amorikaanscke (Maas-) front nieuwe aanvallen worden verwacht daar oen tweede leger onder generaal Bollard in gevormd. Dit leger staat met zijn heefdmacht aan beide zijden van de Maas tot de Moezel met Toul als hoofd kwartier. Het eerste Amerikaansche leger onder generaal Lizet staat van de Argonme tet Z.O. Verdun. Generaal Pershing is opperbevelhebber van deze geheele legergroep. Een derde Ameri kaansche leger wordt in Vlaanderen gevormd. Het antweord van Buiteohland op Wilson's nota. Men seint ons hedenmorgen BERLIJN (officieel) In het antweord van Duitschland aan Wilson wijst de Duitsehe regeering op de veranderingen der grondwet en tevens dat in haar handen de macktsbevoegdheden rusten. De Duitsehe regeering ziet thans de voorstellen voor een wapenstilstand ter inleiding van een vrede van gerechtig heid tegemoet. Ludsndorff afgetreden. BERLIJN, 26 Oct. (Officieel.) Zijne Majesteit de keizer en koning keeft heden den infanterie-gonorael Lndendorff, eersten generaal-kwartiermeester, in vredestijd bevelhebber van de 85ste infanterie-hrigade, op zijn verzoek om ontslag ter beschikking gesteld. Tegelijkertijd heeft Zijne Majesteit be paald, dat hot Neder-Kjjnscke fasihers regiment no. 39, wiens opperbevelhebber Ludenderff sinds geruimen tijd is, voor taan den naam „generaal Ludsndorff- regiment" voert. KEULEN, 26 Oct. Gemeld wordt, dat Hindenburg en Lndendorff te Berlijn zijn aangekomen. ifi verlaten en dreigde ze to zullen ontruimen als zij daaraan niet voldeden. Oader luide protesten voldeed het publiek ten slotte aan het verzoek. Het „Berl. Tagebl." hoort, dat het verbod dezer vergadering uitging van hooggeplaatste militaire zijde en zegt, dat de Bijksdag zich vermoedelijk met het geval zal bemoeien. Do Duitsehe Vrodesveresnlglng kad Woensdagavond een vergadering te Berlijn belegd, waar prof. Quidde zou spreken over „wereldvrede en volken bond". Daar prof. Quide verhinderd was, deelde de roorzittor mede, dat mej dr. Helene Btöcker het woord zou voeren. Hjj voegde er echter bij, dat de politie, bij wie al 14 dagen geleden vergunning voor deze vergadering was aangevraagd ze nog steeds niet kad verleend, koewe ket verzoek nog tweemaal was herhaald. Het ministerie van buitenlandsohe zaken, dat zesr veel belang in deze bij eenkomst stelde, had er een vertegen woordiger heengezonden, die zich dade lijk telefoonisck met de poiitieeverkeid in verbinding stelde, om alsnog vergun Hing te krijgen. Hij deelde echter mede, dat hij een weigerend antwoord had gekregen. Daarop verzocht een inspecteur van politie de aanwezigen de zaal te Os Poolsche kwestie. In don Rijksdag gaf de PoolKorfanty de eischen zijner partij aldus aan „Wij verlangen goon voetbreed Buit- schen grond, wij verlangen alleen de vereeniging van de vroegere deelen van het koninkrijk Polen met de vrije zee kust, die van den linkeroever der Weich- sel tot aan het schiereiland Hela loept. Daarbij zal niet te vermijden zjjn, dat Uantzig hot lot van meertaligs gebieden treft". Dit nu is, volgens andere sprekers een onzinnige «isch, die bovendien lijn recht in strijd is met punt 13 van Wil son's eischen. hetwelk voor de Polen alleen gebieden eischt met onbetwist- baar Poolsche bevolking. En zulk een gebied is de stad Danzig zeker niet. Willen de Polen desondanks deze stad toch- hebben, komt ze dan maar halen, als ge durft! riep de nationaal-liberaal öchlee, en hij dreigde hen daarbij met „bebloede koppen". Een motie van vertrouwen in des rijkskanselier is doer den rijksdag met 193 st. tegen 53 st. en 52 blanco aangenomen. 1 - lil.' De ontbinding van Buiteohland in Oostenrijk. Hot kraakt aldus „De Maasbode" in de eentrale rijken en elk eogenblik kan het trotsche gebouw het Duitsche Rijk ineensterten. De strijd is verleren, daarover is iedereen het wel eens. Wat kan verdere tegenstand nog brengen? Meerdere ellende voor allen en nog hardere voerwaarden voor den verliezer. Dat ziet men averal in en ook in Duitsch land zelf; daarom is het logisch, dat de gekeele wereld zegt: „de oorlog is uit, Duitschland zal toegeven". In Oostenrijk is de toestand neg neel wat erger en de stemming in dat land, die teeti al niet zoo vriendeljjk was jegens Duitschland, wordt bèslist vijandig. Men is verbitterd tegen den buurman, die zeoveel ellende over liet land gebracht heeft. Een hier vertoevend invloedrijk Oostenrijker ver klaarde dezer dagen: „Ooh, over twee jaar zie je de Duitichers weer in Londen, over drie jaren gaan ze weer naar Parijs, maar let eens op Weonen daar durven ze de eerste dertig jaar nog niet te komen 1" Wanneer zoo de bondgenooten spreken dan is de verstandhouding toch alles behalve hartelijk. In Berlga kent men de Oostenrijksche gevoelens maar al te goed en dat zal voer een groot deel de reden zjjn, dat men maar liever toe zal geven. Tot zoover „de Maasbode". In Oostenrijk is het reeds zóóver, dat men, zonder het plechtig en officioel af te kondigen gedeeltelijk demobiliseert. Er hebben althans telegrafische berich ten daarover de ronde gedaan en Harden heeft reeds gesproken over de capitulatie van Oostenrijk 1 In Hongarije is het al evenzoo. Het „Berl. Tagebl." verneemt uit Bee- dapest dat Donderdagmiddag een confe rentie plaats had in het paleis van den partij-leider graaf Andrassy. De volgende eischen werden opgesteld: Algemeen, gelijk en geheim kiesrecht, ook voor vrouwen. Het sluiten van oenonmid- dellgken, desnoods eenafzon- derlijken vrede. Het sluiten van vrede met Wilson, niet langs diplomatieken weg, doeh door middel van vredesgedolegeerden. Volkomen zelfstandigheid en onafhan kelijkheid van Hongarije. Benoeming van een eigen Hongaar- schen minister vnn Buitenlandsche Zaken en, tet dit mogelijk ia, de aanstelling van een minister zonder portefeuille voorde leiding der Buitenlandsche Zaken. Opzegging van het bondgenestschap met Duitsohland. Blijft keizer Karei in Hengarjje? BERLIJN, 25 Oet. Keizer Karei ver toeft op het oogeublik in Gödöllö (Hon garije). Men neemt aan, dat, met het oeg op den politieken toestand in Oos tenrijk, de keizer zich big vend aldaar zal vestigen. De Engelsche pers spreekt over „de vlucht" van keizer Karei uit Oostenrijk. BERLIJN, 24 Oct. Volgens het „Berl. Tagebl." is Karolyi tot minister-president in Hongarije beneemd. BOEDAPEST, 24 Oct. (W.B.) De koning keeft ket ontslag van Burian aanvaard en graaf Julius Andrassy in zijn plaats tot minister van buitenlandsche zaken beneemd. Het antwoord van Wilson. Uit Weenen wordt bericht, dat de minister van buitenlandsche zaken, graaf Andrassy, ket antweord van Oostenrjjk- Hongarge aan Wilson gisteren (Zondag) heeft verzonden. Het Sostenrjjkseha front In Italië. De Italianen hebben Vrijdag met hun aanvallen op verschillende pnnlen van het front willen nagaan, in koeverre de innerlijke sturkte van de k. en k. legers door de gebeurtenissen in de Donau- monarchie ondermijnd zou zijn. Zij heb ben daarbij echter, naar uit eigen leger- berickt valt op te maken, een zeer spaar zaam succes slechts gehad. Het Italiaan- soke communique maakt immers van „heftigen tegenstand" en van „geweldig sterke vijandelijke posities" melding en somt slechts zeer geringe behaalde veor- deelen op. Propaganda voor den vredo in Italië. In tegenstelling met de oorlogspers verlangt ket ltaliaansche velk sterk naar den vrede, zeoals meermalen krachtig tet uiting komt. Zoe wordt uit Bern aan de „Kölnische Zeitung" gemeld, dat de lta liaansche secialisten hun vredespropa- ganda veertzetten. Zij hebben thans een voorstel hjj de Kamer ingediend, waarin zij verlangen, dat de oerlog wordt be ëindigd en vervangen door een duurzamen vrede. Deze vrede mag echter niet on rechtvaardig zjjn, niet imperialistisch en niet afgedwongen werdenmaar het meet zijn een vrede door vergelijk, waarbij geen wraakgevoelens megen overhear- schen. Daarom moet het zelf kestemmiugs- recht der volken ook in de ltaliaansche Kamer plechtig erkend en tegelijk met den vrede een volkenbond gesloten wor den, waartoe ook de vijanden en de neutralen kunnen toetreden. Generaal Foeh wil een wapenstilstand. Hij zou in beginsel het mogelijk achten em alle verkregen voordeden bij een wapenstilstand te verzekeien, voor zoover de vijand daartoe eerlijk en zonder uitvluchten bereid is. De Amerikaansohe strijdkrachten. Twee millioen achtduizend Amerikaan sche soldaten zqn reeds overzee gezonden. De Turken aan den Tigris zijn den terugtocht in Noordelijke richting be gonnen. Een Kroonraad. ®e „Lokal Anzeiger" bericht dat Vrij dagmiddag een Kroonraad is gehouden, waaraan behalve door den keizer en de ministers, volgens de Vossisohe Zeitung" ook door andere leidende persoonlijk heden is deelgonomen. Be kunstschatten uit Kamerijk, Beual en Valenciennes. Naar Wolff seint heeft de Duitsche regeering de talrijke kunstschatten uit de gebieden van Kamerijk, Deuai en Valenciennes uit musea en uit particu lieren eigendem onder deskundige leiding laten inpakken en naar veilige plaatsen doen vervoeren, van waar zjj na den oorlog aan de bezitters zullen werdon teruggezonden. GeReraal Dlaz. Volgens een bericht in Zwitsersche bladen is generaal Diaz geen opperbe velhebber van het ltaliaansche leger meer. Sedert geruimen tijd was tusschen Foeh en Diaz oneenigheid ontstaan om dat Foeh een Italiaansch offensief ver langde en Diaz zich daartegen verzette. De geallieerden zeuden daarop het ont slag van Diaz en zijn vervanging doer den kerteg van Aosta hebben doergezet. Het proces-Calllaux. De Fransche Senaat zal mergen, 29 October bijeenkomen en zich als hoog gerechtshof formeeren om het enderzoek uit te voeren in 't proces CaillauxLou- stralotCenabi. Men denkt dat het onder zoek zeoveel tijd in beslag zal nemen, dat de behandeling van het eigenlijke preees in de tweede helft van Januari zal kunnen beginnen. UIT BELGIË. De Belgische kust. Een particulier telegram uit Havre aan de N. R. Ct. deelt het volgende mee over ket ontruimd gebied van W.-België Zeebrugge biedt een indrukwekkend schouwspel. Deze hoofd-basis van de Duitsche duikbeeten, die in de Noordzee en in het Nauw van Calais opereerden, was herhaalde malen aangevallen. Op 23 April was de uitgang versperd ge worden doer den Engelschen aanval van dien dag. De vuurtoren, de kantoren van de Compagnie Maritime en de Solvay- fabriek liggen in puin. De gebouwen veer de douane, de pesterijen en de telegrafie hebben verbazend geleden. In andere gebouwen van de haven hebben de Duitschers alles weggenomen, zelfs de zinken daken. Op het zeehoofd zijn alle installaties en kranen vernield. Sedert den aanval van 93 April hadden de Duitschers twee groote kanonnen opge steld, die de uitgangen van het zeehoofd bestreken. Voor den ingang van het kanaal ligt een Britsch vaartuig. Nog twee andere booten zijn daar gezenken. De Britscke zeelieden zjjn bezig de mjjnvelden op te ruimen. De gekeele Belgische kust was zeer versterkt en men vindt tal van kanonnen, waarvan de loopen vernield zijn, terwijl men oek overal de loopgraven met al kun versterkingen en beschuttingen ziet. Die zijn alle nog in goeden staat, maar alle bruggen, bruggetjes en sluizen zijn door de Duitschers vernield vóór hun terugtocht. Blankenberghe. Wenduyne, Le Coq hebben weinig geleden. Alleen de villa's voor op den dijk, die deor de Duitschers bezet geweest waren, zijn in jammerlijken staat, daar de Duitschers er alles uit meegenomen hekken. Te Brugge heeft de beroemde kapel van het Heilige Bloed gelukkig weinig geleden. De krypt is ongeschonden. De hoofdstraat van Brugge is van naam veranderd en draagt thans dén naam van burgemeester Visart des Bocarme. In België is de tweetaligheid bij de militaire rechtspraak ingeveerd. Voer het horstel van België. De heer Henry Ford, de bekende vredespropagandist, heeft aan Koning Albert een geschenk aangebeden voor België, dat uitstekend te pas zal komen het bestaat uit tien groote Ford-traetors met daarbij behoorende ploegen en eggen. Zij bevinden ziek al in een streek achter het front, waar de Belgische soldaten, die met verlof zijn, ze kunnen leerea gebruiken. Verwaohtlng tot den avond van 29 Oet. Zwakke tot matige winden uit Zuidelijke rlehtingennevelig tot zwaar of half bewolkt weinig et geen regen; mogelijk nachtvorst In het Oosten. Weinig verandering van tem peratuur overdag. gewerkt om aarden wallen op te werpen. Indien ket daar 'tot een ernstige ontmoe ting komt, zullen de Wederlandsche hui zen aldaar wel moeten worden ontruimd. „Be Maasbede" schrijft: Evenals te Brugge voeren de Duitschers uit de steden en landstreken, welke zjj moeten ontruimen en prijs geven, de maar eenigszins weerbare bevolking voor zich uit, vreezende, dat de Belgiache legersterkte (llu.000 man) zou stijgen of de Belgische etappen, organisatie belang rijke hulp zou krijgen. Ook veeren zjj zooveel mogeljjk den veestapel mede. De landbouwers binden depootemvam het viervoetige vee aan elkaar vast, leggen de dieren plat ter aarde en be dekken de lijven met lichte takken- bosschen en stroo; zelf kruipen zij in heeibergen of graven zich onder hoege greppels. Worden de landstreken bevrijd, dan wapperen de verbleekte Belgische vlag gen heog van de torens der dorpen en 's avonds staan de soldaten midden op het marktplein aardappelen te schillen en schalt de muziek deor de straten. Juist zooals bij ons! De facteur wordt bestormd en de dagorders van het leger voorgelezen. Elk Belgisch soldaat denkt het leger mede aan te voeren en redeneeringen en beweringen verhitten dan de ge moederen, totdat de hoorn klinkt om de kwartieren te betrekken of weer verder te marcheeren. En al hebben zij soms tien dagen geleepen, dan klinkt tech geen klacht, want de Vlamingen bevrijden hun eigen land. Peletens, waarin zich soldaten van een dorp, dat in zicht kwam, be- venden liepen dan 5 K.M. in 25 minu ten en vlogen meer dansend dan mar- cheerend hun huis en hun hef kinnen. Eiken dag wordt Vlaanderen meer vrij 1 Jhr. mr. A. F. de Savornln Lokman. Naar het Vad. verneemt is jhr. mr. A. F. de Savernin Lohman, die wegens ongesteldheid eenige dagen de Kamer zitting niet bijwoonde, lijdende aan een lichte bronchitis. De heer Lohman moet het bed kouden. i De Belglsohe regeering naar Ostende. GENEVE. Telgens de „Nouvelle Cor- respendance" zal de Belgische regeering binnenkort naar Ostende overgebracht worden, waarvoor de moedige maatrege len zullen worden getroffen. De belang rijkste bureaux van het militair bestuur zullen van St. Andresse naar Ostende worden overgebracht. De kening en de koningin zullen huH intrek nemen in de koninklijke villa. Sas van Gent. Men meldt aan N. R. Ct. De Duitschers zjjn bezig zich te ver sterken aan de Oostzjjde van het zeer breede kanaal Terneuzen—Gent. Er wor den aan den oever kaanonnen opgesteld en met koortsachtigen ijver wordt daar Melkrantsoeneerlng. Naar wij vernemen wordt met 1 Nev. a.s. eene meikrantseeneering ingevoerd a 2 deciliter (3/,0 L.) per persoon. De Vlnchtellngen. Men deelt ons mede Met het oog op het groote getal vluch telingen welke in Limburg worden ver wacht, werd zaterdagavond per dienst- telegram de leegstaande belgische perso nentrein welke te Vlissingen gereed stond opgevraagd om onmiddelijk te worden doorgezonden naar Maastricht. Muiterij In de Harsknmp. In de Harskamp zijn de soldaten aan het muiten geslagen. Zij plunderden de cantine en staken 4 barakken in brand. Tenslotte wist een officier met 20 man de muiterij te bedwingen. Een 400-tul muiters werden te Amersfoort waar zjj den trein naar het noorden wilden nemen, gearresteerd. (Zie laatste berichten.) Gees. St. Yincentiusvereeni- ging. Met waardeering vermeldt het bestuur der St. Yincentius vereeniging alhier, dat van met-katholieke stadge- nooten voor hare armen het belangrijke bedrag is ontvangen van f268, wat, ge-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1