tie De Groote Oorlog. \o. 127. Zaterdag 26 October 191§. Veertiende Jaargang. Verschijnt eiken MAANDAG-JVOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. BUITENLAND, v ijke Stand. Het antweord van Wilson aan Duitsohland. Welk weder zullen wij hebben? 300, nuchtare kalveren eren f 25 a f 40, biggen in melk- en kalfkeeien vraagprijzen. Aanvoer g boven noteeriog ver- paardon matig* omzet. (Maasbode.) ngifte: 23, Pi eter Torbijn, iana Smolders, .22 j. jd. nna Clothilde Josephine, Marinus Simons en Therese Borghgraef; Benjamin den Boer en Bliek. 19—21 Oct. Bevallen: C. I. Kievit, C. de Bakker, gel». van Barnevelti, d. 1 j.( m. r. P. Heblft 54 j.; lond, z. 22 j.; 'J. -van R. MARKT C 60. Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f 1.daarbuiten f 1.25. AfBonderlïke nummers 5 «ent, dubbele bladen 10 eent. vertenhën werden ingewacht vMr Kalf oen oor 's namiddags. Kanfoor v. d. AdministratieBoudewljn de Vtlffeafraaf A 135* GOES. (tel. intese. i Bieetia no. 94. Redactie no. 9ft. Reclamebetóchten 30 Gt. p.. r. Bfl abonnement speeioln prjjs. Advertontifln van 1—B regels 10 25, iedere regel meer 15 Cl. Benaettde adneatantaa X gnplaatat woedt 2 X Wegens den feestdag van Allerheiligen zal de „Nieuwe Zeeuwsche Cou rant" In plaats van Vrijdagavond I Nov., Zaterdagmorgen 2 November ver schijnen en tm 12 sur worden verzonden. Heeren Correspondenten gelieven hiermede rekening te houden. Red. Men seinde ons Donderdag: WASHINGTON (Officieel). President Wilson heeft aan Duitsohland geantwoord dat hij niet langer kan weigeren een wapenstilstand bij de geassocieerden ter sprake te brengen. De wapenstilstand kan echter slechts gesloten werden op voorwaarde, dat een hervatting der vij andelijkheden voor Duitschland onmoge lijk is. Aan de militaire autoriteiten der Entente en van Amerika zal de regeling van den wapenstilstand moeten worden evergelaten. De aanvaarding der voor waarden door Daitschland zal bet bewijs zijn, dat het geneigd is, voorwaarden en vredesbeginselen te aanvaarden. De president somt verder de redenen ep waarom thans waarborgen worden gevraagd, daar Duitschland's parlemen taire hervorming slechts voor de toe komst beteekenis beeft. Het oordeel in Duitsohland ever Wilson's antwoord. BERLIJN, 24 Oct. Het antwoord van president Wilson heeft hier in kringen van sterke voorstanders van het poli tieke regime, hetwelk ten slotte Duitsch land den vrede zal moeten brengen, tot heden een gunstig onthaal, ge venden. Men verheugt ziek erover dat in ieder geval de mogelijkheid tot het geraken tot vrede niet, zooals eenerzijds werd gevreesd, deor het antwoord van Wilson aou zijn afgebroken. Een Engelaoh oordeel. LONDEN, 24 Oct. In een interview over het antwoord van Wilson zeide Henderson dat zijn eerste indruk was, dat dit antwoord er zeer veel zou toe bijdragen om den toestand op te helderen. Da strijd In België. HAVRE, 24 October. Het Belgische communiqué meldt: Gedurende den dag ging de vijand tot den aanval ever ep onze liniesin 't Noor delijk deel van het afwateringskanaal Verscheidene aanvalscolonnes, onder steund door een hevig artillerievuur, deboueheerden uit Strooibrugge. Moerhui- zen en Salgerheek. Zij werden met zware verliezen teruggeslagen. Gedurende den nacht levendige artil- leriestrjjd De dag was kalmer. Uit Sluis meldt men aan de Maasbode De Duitschers, die Zondagmiddag hun rechtervleugel op dit frontgedeelte waar zij met marinetroepen en enkele mitrail leurs den weg van Eede naar Maldeghem bezet hielden hadden terug genemen zijn thans weer op dien weg teruggekeerd. Aan de grens bij Stroebrugge staan opnieuw de Duitsche schildwachten, ter wijl de Belgen het grensdorpje Middel burg bezet hebben. Beide plaatsjes liggen omstreeks een half uur van elkaar. Donderdagavond zijn hier berichten ontvangen over de aankomst vanvluch telingen uit Gent te IJzendijke. Deze verklaarden dat Gent den afgeloopen nacht gebombardeerd is en de Duitschers den burgers adviseeren uit Gent te vertrekken. Gisteren werd er bij Maria- kerke en Muchter bij Gent, hevig ge vochten. Uit het Engelsche communiqué. Vinnige plaatselijke gevechten ontwik kelden zich ten Westen van Doornik zonder dat daar verandering in den toe stand intrad. De strUd In Frankrijk. BERLIJN, 24 Oct. Het avondcommu niqué meldt: Succesvolle partieele aan vallen in Vlaanderen. Ten Oosten van Solesmes en Le Cateau zijn nieuwe zeer sterke aanvallen der Engelschen mislukt: ze bleven tot plaatselijke terreinwinsten beperkt. Van de andere fronten geen nieuws. PARIJS, 24 Oct. Het avoadeommu- ■iqué meldt: Op het Oise-front hebben de Franschen, na het kanaal ter heogte van Longchamps te zijn «vergetrokken, vorderingen gemaakt ten Oosten van de rivier. Ze maakten een 30-tal gevangenen. Tusschen de Oise en de Serre ender namen de Franschen in den namiddag een aanval. Ondanks den Duitschen tegenstand maakten wij belangrijke vorderingen ten Zuiden van Origny—Ste Benei te en ten Neerden van Viller-le-Sec. Rechts bereikten de Franschen den weg van La Ferté—Chevrisis naar de Fer- rières-heeve. Van de rest van het front niets te melden behalve vrij hevige artillerie- actie op de hoogvlakten ten Oosten van Vouziers. LONDEN, 24 Oct. Het middagoemmu- niqué van Haig meldt: Hevig duurde gisterennamiddag het gevecht voort op het front ten Zuiden van Valenciennes, Neuvilie, Saltches en Beaudignies werden genomen en de overgangen van de Ecaillon-rivier bjj laatstgenoemde plaats versterkt. Tegen het einde van den dag deed de vijand hevige tegenaanvallen tegenover Vendigies waarbij zijn infanterie krachtig deor artillerie-vuur gesteund werd. Hij werd teruggeslagen. Hedenochtend werd onze aanval op het geheele front tusschen het Sambre-Oise- kanaal en de Schelde hervat. Ten N. van Valenciennes zuiverden wij de Forét de Raismes van vijanden en veroverden we de dorpen Thershouterive en Thun. Lósse Beriehten. Uit den Rijksdag. Rijkskanselier Max van Baden heeft Dinsdag, bij bet begin van de eerste lezing der wetsontwerpen betreffende de wijzi ging der rijksgrondwet een uitvoerige rede gehouden, met den inheud waarvan al de voornaamste partijen instemden, uitgezonderd de conservatieven. Prins Max besprak is bijzenderhedem den thans in Duitschland begosnen nieuwen poli- tieken koers, waarvan het groote doel isde staatkundige mendigheid van het Duitsche velk. De ingrijpende rijksgrond- wetswijzigingen, die aan het volk een grooteren invloed op de politiek verze keren en de uitbreiding der staatsbur gerlijke vrijheid werden in den breede besproken. Verder ontwikkelde prins Max de beteekenis van den doer presi dent Wilsen krachtig veergestanen vol kerenbond, dien hij het „kernpunt" van Wilson's geheele program noemde. Van Elzas Lotharingen is een Elzasser stad- heuder geworden en deze heeft tot staats secretaris eea Elzasser. Het Centrum, de nationaal-liberalen, de vrijzinnigen en de soc.-dem. konden zich met het gesprokene vereenigen en dienden dan eok 'n vertrouwens-resolutie in, waaiin de rijksdag jegens den kanse lier zijn vertrouwen uitspreekt. Alleen meende Herold van 't Centrum, dat art. 11 der rijksgrondwet nóg radi caler moest wordeu gewijzigd, zoodat in het vervolg niet slechts de „medezeggen schap" van den rijksdag, maar zijn „toe stemming" zal moeten worden verkregen voor eiken oorlog, hetzij een aanvals-, hetzij een verdedigingsoorlog. WoeHsdag werden de debatten over de binnenlandsche hervormingen voortgezet. De leider der onafhankelijke socialisten Haase viel de nieuwe regeering scherp aan, daar zjj zijns inziens een regeeriBg van halve maatregelen is. Zelfs het aan bod van vrede en wapenstilstand heeft zij slechts als erfenis van de oude re geering overgenomen. Een storm van verontwaardiging brak tegen den redenaar los, toen hij voor Duitschland in plaats van de monarchie de republiek eischte. De vice-kauselier Von Payer nam oogenblikkolijk het woord en keerde zich tegelijkertijd tegen de conservatieve oppositie. De binnen landsche hervorming is noch overhaast noch zwak. Er is misschien nooit een tijd of een volk geweest, waar een in grijpende hervorming in zoo korten tijd kon worden uitgevoerd. We kunnen voer alles niemand in de regeering ge bruiken, die thans nog voor een machts- vrede is. Er moet een duidelijke schei ding komen tusschen het verleden en het heden. Ingaande op het antwoord van Wilson aan Duitschland, verklaarde de viee- kanselier, dat het verkeerd is hierover te willen strijden. Betreffende het door het centrum ingediende voorstel, dat hot parlement zijn vertrouwen in de regeering zal uitspreken, merkte de kanselier op, dat daarbij ook formeel het parlementaire systeem in Duitschland tot uitdrukking moet komen. De rede werd met grooten bijval ontvangen. De vertegenwoordiger der Dolen, af gevaardigde ibtyphel, verzekerde, dat zijn partij de gevoelens van Duitschland niet kwetsen wil. Zij verlangen slechts recht voor de Polen. Dat moet hun thans gegeven worden. Wat Poeisch gebied is, daarover kan niet door den tegen- woordigen stand der bevolking beslist worden, maar deer de geschiedenis. Nadat graaf Posadovvski van conser vatief politiek standpunt zijn bedenkin gen tegen den nieuwen keers te berde bad gebracht, volgden nog verklaringen von ïSlzas-Lethariugsche zijde. De Elzasser Diepklin eischte, dat een eventueele stemming van zga iandge- nooten over de vraag tot welk land Elzas Lotharingen behooren zal, geschie den moet zonder prossie op de zelfstan dige beslissing. De thans ingevoerde autonomie wordt achterhaald door het fait, dat de Elzas-Lotharingsche quaestie tot eon internationale rechtskwestie ver klaard is. De viee-president Von Payer heeft de sprekers beantwoord en o.a. gezegd, dat het oegenblik nog niet gekomen is om de dynastieke problemen te be handelen. uit „nog met" is wel verras send, als men het onderstaande leest. Een verklaring des Keizers aanstaaade? Men seinde ons hedenmiddag: AMaTEKlJAM. Men verwacht dat de keizer binnenkort eene belangrijke ver klaring zal afleggen, welke eene ontspan ning zal te weegbrengen. (Zie laatste berichten.) De rijkskanselier ongesteld. BERLIJN. 23 Oct. (W. B.) De rijks kanselier heeft in lichten graad de griep. Oproer te Fiume In Hongarije. Men seinde ons Donderdagavond: BOEDAPEST. Nadat in de zitting van het Huis van Afgevaardigden een tele gram was voorgelezen, meldende, dat Kroatische soldaten (te Fiurne, zeoals een nader draadbericht rectificeerde) de Henvetkazerne waren binnengerukt, de troepen haddeu ontwapend, de open bare gebouwen en het station hadden bezet, den officier van justitie hadden gearresteerd en de politie buiten dienst hadden gesteld, nam de eerste minister Weckerle onder bijval der oppositie ont slag om den koning voor te stellen, een nationaal kabinet te vormen. (Fiume, liggende aan de Adriatische Zee, is eene aanzienlijke haven- en han delstad der Donaumonarehie en is een deel van het komitaat Fiume van het koninkrijk Kroatië-öiavonië. Sinds 1870 staat het als eene autonome gebiedseen- heid onmiddellijk onder de Hengaarsche Centraalregeering. (Red.) (Zie laatste berichten.) Ook In Saksen I DRESDEN, 23 Oet. (W.B.) De con servatieve fractie der Twee-Standen- Kamer heeft eenstemmig het» besluit genomen, dat zich uitspreekt ten gunste der invoering van het algemeene en gelijke kiesrecht in Saksen. De conser vatieve „Landesverein" heeft in zijn vergadering van gisteren dit besluit goedgekeurd en den wensch uitgedrukt, dat het algemeene en gelijke kiesrecht zonder eenig correetief, dus zonder meervoudig stemrecht van wien ook en zonder proportioneel stemrecht wordt ingevoerd. De nieuwe koers In Duitsohland, Behalve de rede van Harden te Berlijn is voor den nieuwen koers in Duitsch land eok teekenend een artikel randen bekenden medewerker van het „Berl. Tageblatt", kapitein Persius, over den voorzitter dei' Vaterlandspartei", admi raal v. Tirpitz. De schrijver komt er tegen op, dat v. Tirpitz nog steeds een rol tracht te spelen, niettegenstaande nu toch wel duidelijk is, dat hij voor het Duitsche volk oen onheilstichter was. „Waarom wordt de heer v. Tirpitz een „onheilstichter" voor ons volk ge noemd? Omdat hij door zijn vloetbouw- politiek, door den al te haastigen aan bouw van de groote slagvleot de eigenlijke eorlogsoorzaak schiep." Persius herinnert aan hetgeen prof. Hans Delbrück in de „Preuss. Jahrb." schreef: „De verkeerde marinepolitiek van admiraal v. Tirpitz, die inplaats van duikbooten den eenen „dreadnought" na den anderen liet bouwen, die nu toch de blokkade voor de Noordzee niet kunnen verhinderen, den argwaan van de En gelschen echter tot razernij deden stjjgen Uitvoerig zet Persius uiteen, dat Tirpitz zelfs tijdens den oorlog inplaats van duikbooten te bouwen, voortging nutte- looze slagsehepen te laten bouwen en hij vrijst er op, dat in het Duitsche volk dit blijkt uit een soc. dem. motie om een staatsgerechtshof in te stellen voor alle schuldigen het denkbeeld opkomt om de schuldigen niet onbestraft te laten. Verklaringen van Koning Albert. PARIJS, 23 October. (Havas.) Koning Albert verklaarde ep het Belgische front aan een correspondent van HavasDe huidige overwinningen zijn een beloo ning voor het vertrouwen, dat nooit ver zwakt is. De laatste dagen heeft men kunnen censtateeren hoezeer de bevrijde burgerlijke bevolking deu meed onge schonden bewaard heoft. Onze soldaten, wier lijden gij kent, volgden hun Fransehe broeders na, in wie wij allen met de ge heele wereld het hoogtepunt van helden moed en zelfopoffering verwezenlijkt zien. Het sucees, dat ons steeds krachtiger toelacht, zal tot de eindoverwinning, welke in 't zicht is, doorgezet worden. Nochtans mogen wij niet vergeten, dat de beenen onzer soldaten niet even snel kunnen gaan als onze harten en da't Brussel nog 24 K.M. van onze linie ligt De Belgische grens gesloten. De burgemeester vau Sluis maakt be kend, dat de legers der geassocieerden zich verzetten tegen elke toelating in België, zoodat den uitgewekenen aange raden wordt een nader bericht van toe lating af te wachten. Mochten ze deson danks de grens overschrijden, dan kas dit ernstige gevolgen hebben, terwijl geen enkel comiteit zich het lot dier personen zal aantrekken. Verzet Onder de Belgische bevolking van Brussel en Antwerpen is het bekend geworden, dat een soort van verzet onder 't Yser-leger is uitgebroken. De Belgische soldaten moeten bezwaar gemaakt hebben hua eigen steden onder vuur te nemen. Toen zijn er twee Belgische divisies uit het front weggenomen en zoo zou het te verklaren zijn, dat voornamelijk Brit- sche cavallerie Brugge heeft ingenomen. Gent ontruimd? Blijkens medodeelingen van over de grens is Gent Dinsdag voormiddag door de Duitschers ontruimd. De geallieerden waron reeds in de stad vóór burgers of Duitschers het bemerkten. Er was met verwoesting en brandstichting gedreigd, doch er heeft Diets van dien aard plaats gehad, wel wordt verhaald van grooten roof; ook aan Nederlandsche families werd tot zelfs porselein en aardewerk ontroofd. Burgemeester Max In vrijheid! Aan de „Amsterdammer" wordt van de grens gemeld: Naar wij van geloofwaardige zijde vernemen, zijn de politieke gevangenen, die wegens kleine vergrijpen door de Duitschers in de gevangenis te Turnhout waren opgesloten, in vrijheid gesteld. Ook vernemen wij, dat de burgemeester van Brussel Adolph Max en de schepen Verwachting tot den avond van 26 Oot. Zwakke tot matigen, In het Neorden matige, wind uit Westelijke richtingen, zwaarbe* welkt met tijdelijke opklaring, waarschijnlijk regenbuien In het Noorden. In het Zuldea weinig of geen regen. Aanvankel||k Iets zachter. van Antwerpen Louis Frank, die, zooals men zich zal herinneren, langen tijd ge leden naar Duitschland zijn overgebracht, in Brussel zijn teruggekeerd. President Poincaré heeft een tocht gemaakt door de steden van Noord- Frankrijk. Te Douai werd hg ontvangen door den prins van Wales. HAVRE. Het bestuur van de Belgische postergen houdt zich bozig met het spoedig verzekeren der briefwisseling met de bevrgde gebieden. Het publiek zal door middel der pers worden inge licht nopens het herstel van don post dienst met de heroverde plaatsen. De Gent8«he professoren. Het „Vad." verneemt: In den trein, die Zondag te 2.25 uit Sas van Gent vertrok, ontstond een ern stig incident tusschen eenige Deutsche hoogleeraren en een landgenoot, die ruim 20 jaar in België verbleef en wiens bezittingen tijdens den oorlog vernield werden. Het incident werd veroorzaakt doordat de hoogleerareu den landgenoot een plaats in de coupé weigerden. Een ooggetuige beweerde, dat zij door de be volking van Sas van Gent werden uitge jouwd. De correspondent zat met drie heeren in den trein van Bergen op Zoom naar Roosendaal. Het waren prof. Voll- gralf en Léon Brulez met vrouw en kind. Zrj waren over de grenien gekomen met Reymond Kimpe e« vrouw. Oorzaak is schorsing der colleges te Gent. Voor de andere hoogleeraren ligt te Gent een schip, dat geladen wordt en waarmede zij vermoedelijk Woensdag uit Gent zouden vertrekken. De tijdelijke rector der school, prof. Spelleers, zal te Gent blijven totdat de stad bescheten wordt. Vollgraff en Kimpe werden te Sas van Geut volgens hun verklaring uitge jouwd met „het zgn aktivisten". Voll graff beweerde tegen de aanvallers„We zijn in een vrij land", hij is namelijk Hollander. Hierop volgde wat lawaai. Ook de Vlaamsche heogleeraren blijven in Ne derland. Brulez isaaar Leiden vertrokken. De uitgespeelde rol der Zeppelins. De correspondent van do „Baily Express" te Genève hoeft, naar de Londensche berichtgever van het „Hdbl." seint, een Zwitserschen mechanicien ge sproken, die juist uit Duitschland was teruggekeerd, waar hij bij de Zeppelin- in-stallaties te Friedrichshafen had ge werkt. Volgens het verhaal van dezen Zwitser is de helft der arbeiders aldaar kortge leden ontslagen en de rest uitsluitend bezig met den aanbouw van vliegtuigen. De Zeppelin heeft als oorlogswapen afge daan. Sedert 1914 zgn er 51 vernietigd in Engeland en Frankrijk, hetgeen een waardeverlies beteekent van 16,760,000 pd. sterling, behalve de uitkeeringen aan de nabestaanden dor bemanningen. De overige Zeppelins worden hoofdzakelijk gebruikt voor observatiedoeleinden. VEREENIGDE STATEN. Aardbeving In Guatemala. PANAMA, 22 Oct. (Reuter). In Gua temala heoft «en aardbeving plaats gehad. Volgens hier ontvangen berichten zijn 150 pers men om het leven gekomen en is er veel materiale schade aan gericht.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1