klerij te koop, theekbank 2 De Groote Oorlog. zwart POPULISM, No. 132. Dinsdag 15 October 1918. Veertiende Jaargang. tiadaboomen mum 3 DAM. rkooping van 97 zware ;eopen TRONKEN de hand te koop: b zwartbonte Vaars, Itrechtsche Wagens I. K. BEDIENDE, Onder den grond. BUITENLAND Jibaar na 1925 a pari 1/20 van hef uit end bedrag per |aar. ibaar volgens opkllm- tl ulllotlnjsplan van 000.— in 1919 tot i.OOO.— In 1952. I Spul 15/19 en van de n H. OyENS It ZONEN fe Rotterdam. 1 te Oestburg. eurwaardor J. TH. HEN- te IJzsndlJke zal ten ver- an het Uitvoerend Bestuur Waterschap der Sluis aan liugea (voorzitter de heer jturm—de Colter te IJzen- n het openhaar verknopen op srdag 17 October 1918, ddags 2 uur stipt inde van 1.70 tot 2.35 M. Ie te wassen aan de brug in iphiapelder langs het kanaal ie nabij de hofstede bewoond len heer EDUARD MAR- alwaar te vergaderen. aetende tot 2.70 M. metende tot 1.65 M. nde ep den dijk nabij het 8V6H aan de weide van AL. HE VELE te IJzendijke. hrrjvingshiljettan worden tot tober I9l8 ingewacht bij de J. TH. HENDR1KSE te ike. eersten etend van ouds tigde zeer billgken prijs, wegens 1 aan opvelger. ;ven fr. onder lett. M. Z. L., S1JGH VAN DITMAR'S Bureau, Rotterdam. VERMIST jaar, laepende in de Poel. g te bezorgen bij J. BOON- |l, Heinkenszand. TE KOOR zoo goed als nieuwe zijportieren. Te bevragen bij CLARIJS, 's-HeerenhoeK. TE KOOR A Vrachtkar op veeren, een ury en Brik, een Drieling*' ion, een Fruftwagen en ten Utreehtsehe wagen, TH. VAN DE SWALUW, kenszand. 1 een Kassierskantoer in een hoofdplaatsen van N aard-Br3' t, wordt gevraagd voor spoedige ensttredmg een flink itisch op een Kassierskantoor kzaam geweest zijnde. Salaris r bekwaamheid. .anbiedingen met opgaaf van rentiën, laatste betrekking, Ie® en tijd van indiensttreding! er No. 60 aan het Bureau van blad. Abonnementsprijs p. 3 maanden veer Goes f 1.daarbuiten f 1.25. Afzonderlijke nummers 5 cent, dubbele bladen 10 cent. Advertoahën woeden ingewacht vóór halt oen oor 's namiddags. Vtrscbijnt ellen IUHDU-JttlSOIÜ- in «BIMIVfl! Kantoor v. d. Administratie: BoudowIJn de Wlffesfraaf A 135* GOES. Tel. interc.Directie no. 94. Redactie no. 97:. RecJameberichten 30 Et. p. r. BjJ abonnement speciale prgs Adverteotiën van 1—E regels f 0-25, iedere regel meer 15 Ct. Eenzelfde advertentie 5 X geplaatst wordt 2 X bereikend. Het antwoord van Duitschland aan President Wilson. Men seinde ens Zondagmorgen: BERLIJN (officieel). Het Duitsche ant woord op de Amerikaansche nota luidt: In antwoord op de vraag van den president der Vereenigde Staten verklaart de Duitsche regeering, dat ze de punten aanvaardt, die Wilson in zjjn toespraak van 8 Januari en in zijn latere verklaringen, als grondslag voor een duurzamen rechtsvrede heeft neer gelegd. Het doel der inleidende besprekingen zou aldus alleen zijn, zich over de prac- tische bijzonderheden van hun toepassing te verstaan. De Duitsche regeering neemt aan, dat ook de regeeringen der met de Vereenigde Staten verbonden mogendheden zich stellen op de basis der verklaringen van president Wilson. De Duitsche regeering verklaart zich, in overeenstemming met de Oostenrijk-Hongaarsche regeering, b e reid, tot verkrijging van een wapenstilstand, de 011 truimings- voorwaarden van den presi dent in te willigen. Zij stelt den president voor het samen komen van een gemengde commissie te bepalen, die tot taak heeft de voor de ontruiming noodige overeenkomsten te treffen. De tegenwoordige Duitsche regeeriag, die de verantwoordelijkheid voor den vredesstap draagt, is gevormd door onder handeling en in overeenstemming met de groote meerderheid van den rjjksdag. In elk zijner hande lingen, steunende op den wil dezer meei derheid, spreekt de rijkskanselier iu naam der Duitsche regeering en van het Duitsche volk. Berlijn, 12 October 1918. (w.g.) SOLF, Staatssecretaris van Buitenl. Zaken. Het antwoord is Zaterdagmiddag ver zenden. Door dit inderdaad gunstige antwoord stijgen de vredeskaasen. De elrijd In het Westen. De opmarseh der Fransohen In Champagne. PARIJS, 12 Oct. De Fransche troepen zijn hedenmorgen Vouzières binnenge trokken. Zij hebben hun vorderingen over het geheele front in Champagne voortgezet. De Franschen bezetten de algemeene linie van de Retourne en den weg Pau vres—Vouzières. PARIJS, 12 Oct. Het avondcommuai- qué meldt: De slag, die in Champagne den 26stea September begon, is na 17 dagen strijden, met een volkomen nederlaag voor den vjjand geëindigd. FEUILLETON. 87.) Wat werd er intnsschen van den heer Schültz en den pastoor, die in de onder- aardsche gewelven opgesloten zaten, welke zich onder Val-de-Grace uitstrekten? Wat werd er van Laura? Was zij in denbrand omgekomen, had zij kunnen vluchten? Waar en hoe haar terug te vinden? De beide lotgenooten waren troosteloos b(j de gedachte, dat elke minuut, die ver liep, den toestand verergerde dergenen in wie zij belang stelden en er waarschjjn- Ijjk niet alleen uren, maar dagen ver strijken zouden, alvorens het bevel tot bare invrijheidstelling gegeven werd. Intusschen nam het aantal der in de kelders opgesloten gevangenen steeds toe. Eenigen bewaarden een somber stil zwijgen; anderen, daarentegen, woedend Over hun nederlaag, brachten de onrust- barendste geruchten in omloop: de moord der gijzelaars, de instorting der Tuilerieën, Waarhij tien duizend Versaillanen ver pletterd werden, vreeseljjke ontploffingen, waarbij geheele regimenten den dood vonden. Het 4de leger heeft de bevrijding van den Aisne bocht voltooid, door heden 30 plaatsen te bezetten, waar duizenden burgers aldus van het juk, dat sinds 1914 op hen drukte, worden bevrijd. Het totale aantal gevangenen, door die legers sinds het begin van het Cham pagne-offensief gemaakt, bedraagt 21567, waaronder 499 officieren. Wij veroverden voorts 600 kanonnen, .500 mitrailleurs en 200 niijnwerpers, honderdtallen wagons en een groote hoeveelheid munitie eR materiaal. Links van het 4de leger heeft het 5de Fransche leger zonder ophouden den terugtrekkenden vijand achtervolgd. Het trok over La Retourne en maakte nog een vordering van ongeveer 10 K.M. De Franschen bezetten Vieux-les Asfeld en Asfeld-la-Ville, alsmede den Zuide lijken rand van Blanzv. De Franschen hebben met geweld den overtocht van de Aisne geforceerd bij Guignicourt en te NeufGhatel en ze avanceerden in de richting van den Ment de Preuvais. Tusschen de Aisne en de Oise heeft de krachtige druk, door de Fransche troepen uitgeoefend, de Duitschers ge dwongen tot een nieuwen terugtocht. De aehterheeden op de hielen zittend, zijn de Franschen doorgedrongen tot de Aflette, waarlangs zij nu staan ten Noor den van Craonne. Meer naar het Westen wordt de Fran sche linie begrensd door Chivy-les-Etou- velles, vier K.M. van Leon, Bourguignon, Fauconcourt,den Oostkant van Prementré den Oostkant van St. Gobain den West kant van Bertaceurt en Deudlet. PARIJS, 12 Oct. Het Amerikaansche communiqué meldt: Tea Oosten van de Maas was een hevig gevecht aan deH gang in het Caures-bosch. Aan beide zgden der rivier hebben onze troepen hun doelen bereikt. Het totale aantal gevangenen, in dezen sector sinds den 26en September gemaakt, bedraagt 17.659. Losse Berlehten. Het verkorte Bultsohe front in Frankrijk. In een W. B. telegram wordt er op gewézen, dat het Duitsche front in Frank rijk vóór het offensief der geallieerden 780 KM. bedroeg en thans 650 KM. lang is. Door deze inkorting komen talrijke divisies vrq voor de verhooging van de verdedigingskracht van het verkorte front. N.B. Wolff vergeet er bij te vermelden, dat heel wat divisies door den vijand leelqk gehavend zijn. Red. De politieke toestand in Oestenrijk-Hongarlje WEENEN, 12 October. De berichten in de ochtendbladen stemmen allen hierin overeen, dat noch in Oostenrijk, noch in Hongarije een ministercrisis is uitge broken. De beide premiers zullen eerst na ontvangst der Oostenrijk-Hongaarsche partijleiders in staat zqn hun voorstellen te doen. Die tijdingen voedden de ongerustheid, maar er was er een, die de beide vrouwen van schrik deed verstijven. Tegen acht uur 's avonds werd een ge federeerde gebracht, die tot bet ;corps mineurs behoorde en verrast werd op het oogenblik, dat hij den kelder van de roe Souffiot verliet; zijne kleederen waren bevlekt met die witachtige, kleverige laag, waarmede de wanden van de onderaard- sche gewelven bedekt waren; de overspan ning van den bandiét grensde aan razernij'. „Ja, ja," riep hij; schuimend van woe de uit, „verheugt u, moordenaars, hand langers van <ien eerloozen Thiers, plant uw vrij'heiddoodend© lap op den koepel van hei Pantheon, beschimpt de overwon nenen, vermoordt onze vrouwen en kin deren, het uur der gerechtigheid gaat slaan, honderden onzer broeders arbeiden op dezen stond in onderaardsche gewel ven, aan u onbekend, onder dit gebouw waarin gij ons opsfuit; zij zullen omkomen en wij met hen, maar gij zuft met ons jn bet gapende graf nederploffen." „Vervloekt I" antwoordde een oude ban diet, die (tot dusverre als een wild dier ineengedoken in een hoek gezeten hebben de, plotseling opsprong, „wij zijn door verraders verkocht geworden, en ik heb de Versaillanen bjj de barrière d'Enfer Ook de bevolking van Rijssel en omstreken neemt de vlucht. Het Wolff-bureau seinde Vrijdag uit Berlijn De vlucht van de Fransche bevolking uit het Fransche gebied, dat in de En- gelsche vuurlinie is gelegen, heeft, zich ook tot Rijssel en de omstreken van Rijsel uitgebreid. Het aantal vluchtelingen loopt in de duizenden. lie Duitsche opperste legerleiding stelt pogingen in het werk om het lot der vluchtelingen te verzachten en bereidt verdere stappen in die richting voor. (Maasbode.) Duitsche troepen uit hot Bosten naar het Westen. LONDEN, 10 Oct, De Duitschers heb- bem een groot deel vaa Finland terug getrokken; er zijn daar nu hoogstens nog 6000 man Duitsche troepen. De bedreiging vaa de Moerman-kust en den spoorweg is volkomen opgeheven. Ook uit Polen halen de Duitschers hun troepen weg en de bevolking begint zich daar te roeren en ziet in, dat Duitschland niet in staat is zijn macht in het Oosten te handhaven. De Paus en de Vredesactie Naar de „Neue Zur. Ztg." verneemt, zal Z. H. alle pogingen in het werk stellen om het succes van nieuwe vredesaanbod der centrale mogendheden te verzekeren. Volgens een telegram uit Bazel aan de „K. V." melden de Italiaansch* trust bladen, dat het voerstel der centrale mogendheden in het Vaticaan en óp den H. Vader een diepen indruk gemaakt hebben. Aan de nieuwe diplomatieke ontwikkeling wordt ernstige aandacht geschonken. De Paus heeft den Belgischen gezant in audiëntie ontvangen. Twee passagiersschepen getorpedeerd. 750 elachtoffere. LONDEN, 10 Oct. Het Japansche mail stoomschip „Hirano Maru" is aan de Ier- sche kust getorpedeerd. Meer dan 200 personen, waarender vrouwen en kinderen, zqn om het leven gekomen. LONDEN, 10 Oct. De „Hiranu Maru" werd 's morgens bij stormweder zonder waarschuwing door een Duitsche duik boot getorpedeerd. Van de meer dan 250 personen aan boord werden er slechts 28 gered, onder wie 11 passagiers, 3 E11- gelsclien, 7 Nederlanders en I Belg. (Op dit schip waren de vermiste Ne derlanders wier namen wij in ons vorig nummer vermeldden Red.) LONDEN, 10 Oct. De mailboot „Lein- ster" is getorpedeerd tusschen Dublin en Holyhead. LONDEN, 11 Oct. De „Daily Mail" verneemt Van de 700 opvarenden van de „Lein- ster" zijn slechts 150 personen gered. (Men is in Engeland zeer verontwaar- met toortsen in de onderaardsche gewel ven zien afdalen". „In het bovennet, ik weet het, dit is aan iedereen bekend, maar daaronder is een rinder, dat met het eerste gemeenschap heeft door een deur, die zoo goed verbor gen is, dat er jaren zouden verloopen, eer jsij die ontdekten," riep- de gefedereerde) mineur uit; „in deze laats.e wordt de wraak voorbereid; ,de zuilen houden niet meer, de .verwulfsels dreigen in te £lor- ten. Van de muren hunner forten van Belleville en JMontmartre zullen onze broe ders getuigen, zijn. van de verzwelging van Parijs. Nmts kan liet meer redden; w,iji zullen .omkomen, maar wij1 zullen ge wroken zijn." v „Mijn, vader! mijn arme vader!" kreet Margaretha 'verbleeken.de, .en zij wierp zich snikkende in jle armen harer vriendin. „Uw vader zal doen gelijk wij, burgeres, hij zal voor het vaderland sterven," brul de de ,oude oproerling; „ja, wij zullen sterven, maar fie republiek zal gered we zen". Louise had den uitroep van het jonge meisje niet begrepen; zijl poogde haar te troosten en gerust (e stellen. Maar Margaretha, -voor wie de bedrei ging van den bandiet een vreeselijke open baring was, maakte zich uit hare armen. digd over deze torpedeering en eischt dat de bedrijvers zullen worden uitge. leverd en gevonnist, alvorens een verdere nota van Duitschland wordt aangekomen. Red) Een zondebok? PARIJS, 11 Oct. Volgens Havas' cor respondent aan het Britsche front is de Duitsche generaal v. d. Marwitz van het bevel ontheven. Erzbsrger. Staatssecretaris zonder portefeuille is thans ook geworden de bekende Gen- trumsafgevaardigd# Mathias Erzberger. Deze werd in 1875 te Rutteebausen in Wurttemberg geboren. Na voltooiing zjjner academische studiën was hij korten tijd bq het onderwijs werkzaam, werd later redacteur te Stuttgart en is sedert 1903 als journalist te Berlijn werkzaam. Hij heeft een groot aantal politieke en sociale geschriften, alsmede grootere werken in het licht gegeven. Üelangs ■og verscheen van hem en lijvige bro chure evert „De Volkenbond, de weg naar den vrede", waarin hij zeer beslist voor den volkenbond stelling nam en een program daarvoor ontvouwde (In een vorig hoofdartikel namen wij uit die brochure een belangrijke passage over omtrent de Belgische kwestie. Red.) Hij is sedert 1903 lid van den Rijksdag voor het 16e Wurttemberg- sche kiesdistrict (BiberachWangen). Servisch optimisme. De Servische minister-president Pas- jitsj heeft in een persgesprek als zijn verwachting te kennen gegeven dat de vrede nóg voor Kerstmis een feit zal zijn. De toestand In Bulgarije. De laatste Duitsche soldaten zoowel als de Duitsche gezant hebben Sofia verlaten. Radoswalof, de vorige minister-president, die in Juni j.l. aftrad, is als Duitsch officier vermomd,uitdehoofdstadgevlucht. De Strijd in Palestina. Men meldt uit Renden Het aantal gevangenen, door het Egyp tische expeditiecorps genomen (de gevan genen der Arabische legers niet meege rekend) is gestegen boven 75.000. Men schat, dat van het 7e en 8e Turksche leger niet meer dan 17.000 man zijn ont komen, van wie 4000 infanteristen. Vele gevangenen waren in een bekiagenswaar- digen toestand, geheel uitgeput, en wor den thans zooveel mogelijk verpleegd en verzorgd. ZUID-AFRIK A. Spaansche griep. KAAPSTAD, 7 October. De Spaansche griep heerscht hier zeer ernstig en neemt los, ging naar de deur, in de hoop-, dat zij op«n zou gaan en zij verzoeken kon dadelijk voor den, commandant gebracht te worden om hem een mededeeling van het grootste gewicht te doen. Doch de .deur ging niet meer open, het cachot was vol; men sloot de latere gevangenen in .een ander lokaal op. Op die .wijize verliep ,de nacht. Des ochtends bracht men de gevangenen eten, ma ar ,de officier, tot wien juffrouw Schültz zich wendde, overtuigd, dat zij slechts een voorwendsel zocht om zich in vrijheid te doen stellen, gaf voor dat de commandant het te druk had om haar te hoóren en weigerde haar verzoek over te brengen. In de straten hield de strijd nog altijd even verwoed aan, maar verwijderde zich van lieverlede in de richting van Belle ville, de .voorstad van den Tempel en het kerkhof van Père-la-Chaise. Ondanks de hardnekkige verdediging der barricades, opgericht om het stadhuis te verdedigen, hadden de opstandelingen ook daar voor den woedenden aanval der Ver saiflanen moeten zwichten en \Varen zij op de voorstad van den Tempel terugge trokken, na het paleis der Commune in brand gestoken te hebben, terwijl op an- deife punten de docks van la Villette, Walk weder zullen wij hebben Verwachting tot den avond van 14 Oct.: Zwakke tot matigen wind uit Zuidelijke richtingen, nevelig tot zwaar of halfbewclkt weinig of geen regen. Weinig verandering van temperatuur. bij den dag in hevigheid toe. Overal worden de zaken, bioscopen, schouw burgen en scholen gesloten De toestond is vooral vreeselijk in de wijken der kleurlingen. Heele gezinnen der inbtor- lingen liggen hulpeloos ter neer, de geneesheeren zelf zijs aangetast en hun aantal is daardeor niet groot genoeg meer om overal hulp te verleenen, zoodat de zieken zelfs niet de noodige genees middelen ontvangen. De geheele stad is doer de zoo plot seling opgedoken ziekte gedesorganisee d. Het is onmogelijk het aantal gevalh 1 ook maar te schatten, maar het bedraagt stellig tienduizenden en vooral onder de kleurlingen zijn de dooden talrijk. Er hebben tienmaal zooveel begrafenissen plaats als in normale tijden. Het ergst heerscht de epidemie to Kaapstad, maar ook te Kimberley, Johan nesburg en Port Elisabeth maakt zij slachtoffers. Terwijl te Johannesburg het aantal dooden in verhouding tot dat der zieken betrekkelijk gering is, zijn erteKimlier ey vele Europanen en 500 inboorlingen gestorven. (Z BINNENLAND Tweede Kamer. Zitting van Vrijdag II Oct In antwoord op de interpellatie Troel stra en van Ravensteijn in de Tweede Kamer, antwoordde de minister van Karnebeek, dat de economische onder handelingen met Duitschland weder zij u opgevat en tot de wederopvatting dn r onderhandelingen met de Geassocieerden is besloten. Over besprekingen over vroegere onder handelingen wil de minister niet ingaan. Hetzelfde standpunt als voorheen, zal ook thans moeten worden ingenomen. De Regeering zal niets onbeproefd laten om de noodige overeenkomsten te ver krijgen. Het beleid der Regeering zal zijn nationaal en neutraal. Het zal berusten op voortgezette hand haying van absolute en eerlijke onzijdig heid Het buitenlandsch beleid moet gevoerd worden in eene atmosfeer van vertrouwen. Dan is de Regeering bereid tot zoo groot mogelijke openhartigheid en tot tegemoetkoming aan het verlangen naur overeenstemming met het Parlement. Wat de vraag des heeren Troelstia betreft zal de minister niet dieper op de kwestie ingaan, het vertrouwen van het Nederiandsche volk zou daardoor niet worden versterkt. de voomadniagazij-nen ,en verscheidene particuliere huizen, met petroleum bego ten, een vlammenzee vormden, tegen wel ker geweld elke poging om de verwoes ting «lier gewrochten van de beschaving en de kunst te sluiten, volslagen machteloos moest blijven. In de verte bleef het kanon onafgebro ken bulderen, de bommen en de granaten kruisten elkaar fluitend in de lucht: het scheen dat Parijs in twee kampen verdeeld was, die elkander wederkeerig wilden vernieligen. Louise weende, Margaretha was in de dofheid der vertwijfeling vervallen. Plotseling ging de deur van den kelder open en er vertoonde zich een officier op den drempel, vergezeld door een sol daat, die de uniform der vrijwilligers droeg. „Margaretha Schültz!" riep de luite nant. 1 Het meisje hief het hoofd op en slaakte een hartvarscheurenden kreet. Zij had George herkend en wierp zich in zijne armen. „Vergeet mij niet. juffrouw!" riep Louise. (Wordt vervolgd.) L: JLi i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1