4è°. Pandbrieven WILD GEVRAAGD. B. F. BOS, Wildexpoit, Vleuteitsche Weg 37, IMt H.H. Landbeuwirs. Irma Mr. Milder. 10 a 95 UW VIOOL Maehioale lootbiwerking JE MiRI", 39 zware POPULIEIEI, 42 Bakkerij te koop, Firma J. LUYKX Roosendaal, Zeeuwsche Hypotheekbank Ch. P. Serrarens Holland Texas Hypotheekbank 01 De Groote BRONCHITIS ABDIJSIROOP ABD IJ SIROOP - Canadaboomen \k x KAPITAAL en RESERVEN 17,200,906. MIDDELBURG (Firma Van de Kreke, De Kan Co.) VLISSINGEN (Firma C. R. C. Wibaut Co.) GOES (Beestenmarkt.) EFFECTEN COUPONS INCASSEERIN6EN SAFE-DEPOSIT HANBELSCREDIETEN REKENING-COURANT SPAARBANK 4% RENTE CHEQUES OP BINNEN- EN BUITENLAND UITBETALINGEN IN ALLE PLAATSEN VAN BELGIË. DEPOSITO'S BEWARING VAN FONDSEN REISCREOIETBRIEVEN. ASSURANTIËN HYPOTHEKEN 3 Bankier en Commissionair In Effecten. „Hotel Zout keet" te Goes, CONDITIËN ZEER BILLUK. MIDDELBURG. Verkrijgbaar zijn: tegen 98 pCt. Mr. A. A. DE VEER. Mr. M. C. VAN DER MINNE. Groote partijen beste Duinkonijnen alseok andere wildsoorten gevraagd in versehen staat. Brieven met opgaaf van prijs aan Voor den Schoonmaak. 1. IHME, 's-lMliM. 23 publiek verkoopert: een HUIS en ERF Het eenig afdoend middel tegen POP of SMET in/de Tarwe weer verkrijgbaar bij ZAADHANDEL GOES Wilhelminatarwe, Zeeuwsche Wintergerst, Petkuser Rogge, Wortelboer's Kruiden. Wortelboer's Pillen, Wortelboer's Pillen gevestigd te AMSTERDAM. Pand brieven |0 a 100 01 Pand brieven BA INK-ASSOCIATIE. AMSTERDAM. CREDIETEN tegen een rente in verhouding tot het diaoonto der Nedorlandsch* Bank. DEPOSITO'S met een dag opzegging, rente thans 2 DEPOSITO'S voor langeren termijn volgens overeenkomst. INCASSEERINGEN en AfGIfTE VAN WISSELS op binnen- en buitenland. BANK-ASSOCIATIE, Verkooping van ziari CMDM1 te Oostburg. „Mijn zoon Cornells werd van zijn genszsn door de A. S. J. DEKKER 60ES. een zwartbonte Vaars, X X X x>«>. Verkooping van zware CMMH te Sint Kruis. Vrijdag 18 October a.s. 200 zware gave N V\ 3 Utrechtsche Wagens FABRIEK VAN JACQ. VAN GROENENDAEL BREDA. ANC TIMUrDU/CBKCil 8Pflciaal in Eikenhout, Kerkbanken, ALLC I ImlrlLnVl LltKLIi, Kerkstoelen. Schoolbanken enz. enz- R. K. BEDIENDE, Donderdag 17 October 1918, 97 zware Canadaboomen 9 keopen TRONKEN (lit de hand te koop: !\o. 138. Het antwoord var aan President; FEU 1 L L Onder den SATE DEPOSIT-INRICHTING. Houdt geregeld tl ken DINSDAG |tdurtndt dt markturtn zitting In htl tn beveelt zich btltttd aan voor alia voorkomtndt Bank- tn Efftcftnzaktn Deze pandbrieven loton in 26 jaren a pari uit. Circulaires dienaangaande zijn op aanvraag te bekomen ten kantore der Bank en bij H.H. Effectenhandelaren. Do Dlreetie: 7 p7 U - Zoemen, Dweilen, Sponsen, Bezems, Borstels, Luiwagens, Vloerzeil in alle breedten, Afge paste Chinamatten, China- en Japanmatten, gekleurde blokjes en effen Blezenmatten per rol en per el, Deurkleedjes en Deur matten, afgepaste Kachelzelltjes Aanbevelend, De Notaris F. VAN CLEEF te Heinkenszand zal op des namiddags 1 uur, ten verzoeke van A VAN 'TWESTEINDE, in de herberg bij J. A. Clarijs te 'sHee- renhoek, te '8 Heerenhoek, Sectie B no. 711 en 511, samen groot I Are 88 Cen tlaren. Aanvaarding bij de betaling der koopsom vóór of ep S November a.8 Voorradig: op stam en partij Landbouwzaden. TE KOOP Een mooi Eikenhout Buik- en Boogkabinet met zwaar koperbeslag, bjj D, JACOBS, Meubelmagazijn Nieuw- straat D. 195, Beet. Daar er personen zijn, die nog niet van mijne beroemde Wertelboer's Kruiden gebruikten, omdat zij het gebruik misschien iets lastig vonden of wel om eene andere reden, en die dus de heilzame werking nog niet kennen, heb ik gemeend goed te doen, voer diegenen Pillen verkrijgbaar te stellen, welke zeer gemakkelijk zijn in te nemen en die dezelfde heilzame werking bezitten als mijne Wortel boer's Kruiden. De pillen zijn genaamd: f en worden verkocht in doosjes, inhoudende veertig pillen. Prijs 60 cent per doos. Door het gebruik van mijne voorkomt en geneest men vele ongesteldheden, want zij werkenbloedzuiverend, slijmafdrijvend, maken den stoel gang gemakkelijk, verdrijven gal, koorts, duizeligheid en hoofdpijn, zuiveren maag en ingewanden en versterken dezelve, wekken den eetlust op, bevorderen de spijsver tering en maken U weer frisch en opgeknapt. Prijs per doos 60 cent, drie doozen f 1.70. Overal ver krijgbaar. JACOBA MARIA WORTELBOER, Ouds-Pskela. 6 5 DE BANK GEEFT UIT: 0/ 10 /o aflosbaar na 1925 a pari voor 1/20 van het uit staand bedrag per jaar. xi aflosbaar volgens opklim mend ultlotlngsplan van f 24.000.— in 1919 »ot f 110.000.— In 1952. Verkrijgbaar tan Kantore van da Bank, Spul 15/19 en van de Heeren VAN MANKEN A MIDDENDORP en H. OyENS A ZONEN te Amsterdam en C. DE RUIJTER te Rotterdam. WERTHEIM GOMPERTZ 1S34 en Credietvereeniging 1858. Kantoor Middelburg, Mr. J. A. FOKKER. H. DRONKERS. Directeuren. 1 J •ur zeo verklaarde ons de beer P. LALLEMAN te Apel doorn, le Vosmeersche weg 303. ,Hg leed aan borstaandeening, hoestte veel en klaagde over pijnen in de borst en zijde. Soms kon hij geen adem halen, omdat zijn Ioagen eenigszins aangedaan waren en de vastzittende slijm hem benauwde. Toen niets helpen wilde, heeft de Abdijsiroop, welke wij kochten bij den drogist I. J. Bieuwenga te Apeldoorn hem weder gauw gezond en levenslustig gemaakt". De elijmeploseend, hoaststillend, veelgeprezen bij hoest, broichltls, Influenza, slijm- en kinkhoest, verkoudheid asthma. Alom verkrijgbaar Per flacon: f 1.25, f2 85, f3.75. Eisckt onze hand- teekening L. I. AKKER, Rotterdam. met prima SNAREN bespannen, klinkt vaal mooier. Onze Violen en Vioolsnaren zijn van prachtige kwaliteit en worden daarom zoo veel verkocht. VERMIST oud l'/2 jaar, loepende in de Peel Terug te bezorgen bij J. BOON MAN, Hainkenazand. CSr c<« 8? 4T De deurwaarder J. TH. HEN- DRIKSE te IJzendljke zal ten ver- zeeke van den polder Beooster Eede en Hoegeland te Sint Kruis, (dijkgraaf de heer Alfons Buijck te Sluis), in het openbaar verkoopen op 's namiddags 2 uur stipt metende tot 2 M staande te wassen langs den steenweg loopende van Sint Kruis naar Aardenburg. Te vergaderen nabij Sint Kruis. TE KOOR zoo goed als nieuwe met zijpertieren. Te bevrageu bij JAC. CLARIJS, 'a-Heareahoek. Oj TE KOOR een Vrachtkar op voeren, een Tilbury en Brik, een Drieling*' wagen, een Fruitwagen en een Utreehtsche wagen bij TH. VAN DE SWALüW, Heinkenszand. Op een Kassierskantoor in ee> der hoofdplaatsen van Noord-Bra bant, wordt gevraagd voor spoedige indiensttreding eea flink practisch op een Kassierskantoof werkzaam geweest zijnde. Salaris naar bekwaamheid. Aanbiedingen met opgaaf va» referentiën, laatste betrekking, lpe tijd en tijd van indiensttreding onder No. 60 aan het Bureau van dit blad. 0 De deurwaarder J. TH. HEN- DRIKSE te IJzandQke zal ten ver zoeke van bet Uitvoerend Bestuur van het Waterschap der Sluis aan d« Wielingen (voorzitter de heer C. J. Sturm—de Coiter te IJzen- dijke), in het openbaar verknopen op 'e namiddags 2 uur stipt metende van 1.70 tot 2.35 M. staande te wassen aan de brug in den Sophiapalder langs het kanaal de Linie nabij de hofstede bewoond doer den heer EDUARD MAR TINS, alwaar te vergaderen. metende tot 2.70 M. metende tot 1.65 M. wassende ep den dijk nabij liet GoedleveH aan de weide van AL. VAN HEVELE te IJzendgke. Inschrjjvingsbiljetten worden tot 20 Oetober I9i8 ingewacht bij dt Firma J. TH. HEN DRIKSE te IJzendijke. Op eersten stand van ouds gevestigde voor zeer billgken prijs, wegens gebrek aan opvelger. Brieven fr. onder lett. M. Z. L aan N1JGH VAN DITMAR'S Adv.-Bureau, Rotterdam. Abonnementsprijs p. Afzonderlijke ntrant Advertaatiën worden Men seinde ons Zou' BERLIJN (officieel). I woord op de Amerikaa In antwoord op dl president der Vereenigil de Duitsche regeeriJ punten aanvaarc| zijn toespraak van 8 latere verklaringen, al een duurzamen reektl gelegd. Het doel der inleidel zou aldus alleen zijn, tische bijzonderheden v| te verstaan. De Duitsche regeeriil ook de regeeringen der l Staten verbonden ml stellen op de basis deij president Wilson. De Duitsche regeerü zich, in overeenstel Oostenrijk-Hongaarsche| reid, tot verkrijg wapenstilstand, da voorwaarden vai dent in te willig Zij stelt den presideil komen van een gemenj| bepalen, die tot taak ontruiming noodige ov) treffen. De tegenwoordige Dra die de verantwoordelijl vredesstap draagt, is gevj handeling en in overeej de groote meer( den rijksdag. In lingen, steunende op de) derheid, spreekt de naam der Duitsche reg<| Duitsche volk. Berlijn, 12 Oetober ll| (w£ va» Het antwoord is Zat zenden. Door dit ind antwoord stijgen de De elrljd In De opmarseh der Franao PARIJS, 12 Oct. De zjjn hedenmorgen Vo trokken. Zij hebben over het geheele fron voortgezet. De Franscken bezett linie van de Retour Pauvres—Veuzières. PARIJS, 12 Oct. Het qué meldt: De slag, die in Cham September begon, is na met een volkomen ne vijand geëindigd. 87.) Wat werd er intnsschi Schültz en den pastoor, aardsche gewelven opgesl zich onder Val-de-Grace werd er van Laura? Was omgekomen, had zij k ,Waar en hoe haar teru De beide lotgenooten bjj de gedachte, dat elke liep, den toestand vere In wie zij belang stelden lijk niet alleen uren, n strijken zouden, alvoren hare invrijheidstelling ge Intusschen nam het kelders opgesloten gevan Eenigen bewaarden ee zwijgen; anderen, daare Over hun nederlaag, bra barendste geruchten in o der gijzelaars, de instorti Waarbjj tien duizend V pletterd werden, vreesel waarbij geheele regim vonden.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 4