ito t HANZEBANK 7M f Weiland Bouwland en Uitweg WIL 1ULLEBR0GCK, Irgfag lil Itler 1918, 78 Olmeboomen, 23 Olmeboomen, Adverteeren doet verkoopen. in het Bisdom Haarlem. Zenuwzwakte. 6 Paarden, een net Meisje, •7 Berichten. igd Nieuws. enz. Burgerlijke Stand. Marktberichten. Steenhouwerij. Grafmonumenten. i de populaire Vlaamsehe Dichter-Zanger komt Donderdag 17 Oct 1 in de Soc. „V. 0. V". I Ambachtsschool Goes. j Afd. Schildersgezellen-Cursus. 28 Olmeboomen, 13 Canadaboomen, Hoofdkantoor: VOORSTRAAT 60, DELFT. BIJKANTOOR: ROTTERDAM, Van Oldenbarneveldstraat 21b. CORRESPONDENTEN: Wijziging Rentevergoeding Deposito's. Crediteuren in*Rekening-Ceurant 21/2 WEEKSTAAT PER 5 Octeber 1918: Spaarkas f 2.162.069.2772 Déposito5.336.622.89 Crediteuren in Rek. Crt. 3.458.656.99 Uitstaand erediei f 10.957.849.157, 6.569.940.52 Laten van Broodgraan en andere producten. O publiek verkeopen -. verkoopen: 1/ Te pachten voor 7 jaren, Wat de stoom is voor de industrie, is het adver- teeren voor den handel: de groote beweegkracht. vfi verkoopen: Openbare Verkeoping. verkoopen 32 stuks Hoornvee, Te koop bij inschrijving Belangrijke verkooping op Donderdag 17 Oct. 1913 Donderdag 24 Oct. 1913, a. een Heerenhuis b. een Pakhuis c. het Hofsteedje d. verschillende perc. BOUW- EN WEILAND een Huis met Tuin en 2 perceelen Land Womidag 29 Iclihcr 1912, publiek verkoopen: 50 Canadaboomen, 35Wilgontronkboomon 400 droge Mutsaards. Uiig 2! letiber 1918, publiek verkoopen 21 OLMEBOOMEN, EEN HUIS, met Schuur, Erf en Tuin, Te koop bij inschrijving: 48 OLMEN, 11 ESSCHEN 30 KERSEBOOMEN, f O mm ijke 1ste klasse legen renlo. Dit is de vierde iddelburg van dit seizoen speelt. mnastiek. sn Pollen, leeraar M. O. ;mund. Turnleeraar M. O. Wiingaard voorz. R. K. 3., Weleeiw. lieer Binck, te Breda is aan de be- R. K. gymnastiekclubs meisjespatronaten in Zeeland van het bisdom ulaire gericht om, waar lastiekclubs zijn die op te nemen aan de rijks- e landso verheid gesteund itiek- en turnvereenigin :ngenin éénen Room- sanen Gymnastiek- einde der circulaire staat postscriptum en vast, dat de Gymna- en in ®ns bisdom bereid- oldoen aan onzen uit- ïnsch om zich op katho- te plaatsen. Bisschop van Breda, f P. Hopmans. Binnenlandsche Zaken dan ook al plaats heeft. Aan de aadere Departementshoofden is gevraagd in gelijken zin te willen handelen. (Msb.) tiekwedstrijden. ag te Middelburg gehou- i, uitgeschreven door de hletiek vereeniging, die le konden doergaan we- oudenden regen, werden olgt behaald eerste prijs L. Reinliout, Koster en R. de Steur. V. V. Middelburg, in 52 e prijs door Bos, JN ijzen, ierries van de 7e compag- te Middelburg, in 60 1/5 ijs door Bernard, Moonen, ;enburg Dirkx, eveneens ers, in 61 2/5 sec. en de ior Blok van de Werff, orreman, van de Rijks- li 62 B/5 sec. imp 400 M. hard loopen, discuswerpen, behaalden oerg Dirckx met 784.69 /lissingen met 782.65 en 571.31 punten, e driekamp 100 M. hard- terpen 'en hoogspringen iners F. W. Peineman tout 686.40 en R. de Steur Bovendien behaalde P. js voor het 400 M. hard- i sec. en R de Steur een •d loopen in 13 sec. jgspringen waren prijs- ier met 2.40, J. A. A. van Bernhard met 2.30 ieder, termen werden voor den iegekend aan J. P. Klaas- jger voor den sabel aan Odding. jagnie van de wielrijders slaagde demonstratie van feningen. ad in den Buitentuin de >laats. (VI. Crt.) Per telefoon. /■neemt van welingelichte schl&nd over het nog «le antwoord op Wil de kanselier uit naam heeft gesproken en dat vnadespunten van Wilson's met behoud van het recht nopens de praktijk der erklaart het bezette gebied mits onmiddellijk 'de wa- •ede en niet-Belgische troe- iïlatem, terwijl zekerheid dat de vredesonderhande- ;ginnen na de ontruiming, telt Duitschland, dat de heden zich gebonden a,di n's verklaringen of daar- emmende officieel© nota's. rijksdagzitting, waarin de mtwoord van Duitschland zal1 Woensdag a.s. ge- wijl de voorbereidende ■g niet ten einde zijn. De „Düsseldorfer ©richt, dat de besprekingen ing met 'den kanselier en adigen gehouden, nog niet Wgl is men het in prim ar over de formuleering ord wordt nog onderhall- echter zeker, dat Duitsch- jnend en tegemoedkomend Wilson wil geve/n en ile ekingen voortzetten om de terhandelingen, die tot den voeren, zooveel mogelijk nde te brengen,. e z u i n i g i n g. Men le, dat de nieuw epgetre- an Binnenlandsche Zaken iderwerp bereids zijn aan iclaenken. Aan de andere is een schrijven gericht m bepaald geval wordt waarin bezuiniging kan en ep het ministerie van Scliore. Woensdagmiddag wierf voo-r de diaconie der Wed. Hierv. Kerk alhier ver pacht 9 H.A. bouw- en weiland. De op brengst ,was ruim f1600 hooger dan bij de vorige verpachting. D© hoogste prijs werd besteed voor een stuk weiland, n.l. f 480 per H.A.., terwijl een stukje tuin grond, in de kom van 'tdorp gelegen, 6 maal zooveel opdracht als voorheen (Z-) Middelburg. Donderdag is ten ©verstaan van not. J. C. Blaupot ten Cate verkocht: perc. 1, 1 H.A. 1 A. 80 c.A. weiland, aan den 'Sellroeweg te Middelburgperc. 2, 60 A. 90 c.A. weiland, aldaar aan het we- geling; perc. 3, 1 Il.A. 10 A. 50 c.A. weiland, liggende aldaar aan het wege- ling; perc. 4, 1 H.A. 31 A. weiland, al daar achter perc. drie; perc. 5, 1 H.A. 39 A. 80 c.A. weiland, aldaar achter perc. vier; perc. 6, 42 A. 80 c.A. wei land, aldaar achter perc. vijf; perc. 7, 84 A. 30 c.A. weiland, aan den Schiroie- weg. op den hoiek van den Tho'renweg; perc. 8, 20 A. 60 c.A. moesland (bouw terrein), aan het Cevaalswegje, te Oost- Souburg. Perc. 1 aan L, Holleb'randse, St. Lau rens, f2591; pferc. 26 M. Verhuist, N. en St. Joosland, f10332; perc. 7 A. Pluijmers, Middelburg, f1935, en .perc. 8 A. Vreke, Souburg, f800. (Z.j. GOES. Geboren: 10, Elizabeth, d. v. Dinigeiiis ICole en Maria Mieras. Over de maand Sept. SCHORÈ, Geboren: 5, Maiinus, z!. v. Pieter Houtman en Dingena Brik. Levenloos aangegeven: 21, een kind vian Albrecht Paauwe en Catharina Tim merman. Van 89 October. MIDDELBURG. Getrouwd: A. de Ko ning, 28 j. jm. en J. Wj. v. fijcl, .31 j. jd.A. Sturm, 24 j. jm. eh J. F. Kesteioo, 24 j. jd. Bevallen: M. Corbiju, geb. Jongepier, d.; M. Kooman, geb. Leempoel, d.; W:. de Rijke, geb. Meliefste, z.H. v. Bjar- neveld, geb. Pit, d.; S. de Kam, geb. Meertsb, z.; C. Willems, geb. D|e Waaird, z.; M. W;. den Hollander, gieb. De Rijke, d. GOES. Veilingsver. „Zuid-Beveland". Groote veiling van 10 October 1918. Pronkboonen, binnenland, f 6.10—-f 9.10, fabrieken f22f24, witte kool, binnen land, f2.60—f3.90, fabrieken f4.10— f 5.20, kleine uien, fabrieken, f 10f 10.30, sjalotten, binnenland, f 10.10. Kleine veiling. Appels: Go.udreinetten f 42- f57, Zure Bellefleur f41—f50, Court Pendu f32—f43, Rustere (zuur) f34, zoete Ribbeling f46, zoete .Cam- pagner f35—f 38, zoete Bellefleur f32— £37, zoete Armgaarde f35f43, gevallen appelen f26f31, fabrieksappelen-f 15. Peren: Koning Carel van W.urlenburg f60, Nouveau Poifceau f65, Handperen f 65, Poridspeien f 20f 22. diverse peren f33—f40. Alles per 100 K G. Diversen: Boonen f6.10—f 11 per 100 K.G., noten f 1.09—f3.30, komkommers f 3f 9, roode kool f 7.10, boerenkool f2.90. Alles per 100 stuks. Middelburg, 10 Oct. 1918. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer van halmgewassen genng, van peulvruchten redelijk Alles werd volgens de bekende cenditiën verhandeld. Kruiningen, 9 October. Veilingsvereeni- ging „Kruiningen—Ierseke" en omgeving. Appels, fabrieken, f 15, afval peren f 18.30 hondsaauil f 38.90, Rambourappel f30, stoofperen f30, alles per 100 K.G. (M. Ct Stavenisse, 9 Oct. Op de heden aldaar, gehouden veiling waren aangeboden 13110 K.G. kleine bruine uien tot den prijs van SV2 cent per K.G. VLISSINGEN, 10 Oct. 1918. Peterselie 1728, zuring 1622, kropsla 1421, kervel 1436, veldsla 79 ct., alles per mand. Kroten 7Va10i/2, peen 48V2, rapen 3V25i/2, selderie 5V2, prei 101/2 151/2, rliabarber 91/2, rammenas 3 ct., alles per bos. Noten fl.07f 1.17 per 100 stuks. Eieren 29, bloemkool 81/2 121/a, roode kool 1016, witte kool Ö1/2 —81/2, savoye kool 71/217, boerekool 21/2 4, andijvie 3—5i/2, pompoenen 15—17 ct., alles per stuk. Beurré Bachelier 69, witte druiven 33, blauwe druiven 90, bramen 35—36, tomaten 22, princesse- boonen 31—35, wagenaars II1/2—12, sui- kerboonen 12, spruiten 16i/236 ct., alles per K.G. KAPELLE-BIEZELINGE, 9 Oct. 1918. Groote veiling. Zomerprei, binnenland, f2, fabriek f9.30, witte kool, binnenland, f 4.25, zouterij f .4.10, kleine zaaiuien f7.50f 11.10, pronkboonen, binnenland, £6, fabriek f24. Alles per 100 K.G. Kleine veiling^ Goudreinet f35f46, Fransche Bellefleur f50, zure Bellefleur f40, Paradijs f30, Krabbekrul f23, Cam- pagnezoet f34f42, Easter Ï30, Groene Chauma.ntel f30f32, Wintersuikerij f 33, Giezier Wildeman f36f46, Kleiperen £35£36, Winter vijgepeer £27f32, Pan Asperen f32, sjalotten f 12.75. Al les per 100 K.G. Druiven 8086 ct. per K.G., savoye kool 810, witte kool 12 14 ct., roode kool 1423 ct., alles per st.uk. Noten fl.15fl.25 per 100 stuks. KRABBENDIJKE. Veilingsver. „E. M. M." Veiling van 9 October 1918. Afval appels, fabriek f 15, Sterappèls, binnenland f43f61.50, Zoete Campagne, idem, f35f36, Goudreinetten, idem, £33f43, Z.ure Bellefleur, idem, f40—£50, Rem bours Montier, idem, f,30f33, Zure af val f20.50f23. Alle's per 100 kilo. Drui ven 7084, snijboonen 16 ct., beide per kilo. Bloemkool 1734 ct. per stuk, An dijvie 3 ct.' pér krop. (Z.) Heden overleed, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Vader en Behuwdvader, de Heer P. C. DE WINTER, in den ouderdom van 88 jaar en 6 maanden. Uit aller naam, P. DE WINTER Pz. Heinkenszand, 8 October 1918. Firma AUG. VAN DYCK-PETIT Stationstraat 19, 21. Tel. Int. 146, BERGEN-0P-Z00M. Hardsteen voorsluizen, bruggen en gebouwen. Zandsfeenen, Slijpstenen, Trottoirbanden, Straatkeien, en*. Groot Magazijn van Marmeren schoorsteenmantels In alle stijlen en kleuren. marmeren salonkouommen en zuilen enz. onkoeommen Aanvang 8 uur. Entree 11.-. Hoogerburger en Normaalscholieren 50 cent. 5 °/0 Auteursrecht verhooging. Plaatsbespreking op den dag der uitvoering. Loting 1 uur precies. I Kaarten en_ Tekstboekjes aan Ihet gebouw verkrijgbaar vanaf 12 j October. Beze Cursus am vat: Hout-, Marmer- en Decoratieschilder [ren. De lessen worden gegeven I op alle werkdagen (uitgezonderd I Zaterdag) in de maanden Novem- I ber, December, Januari en Februari. Zij, die hieraan wenschen deel te nemen en den leeftijd van 18 (jaar hebben bereikt, uitgezonderd I oud leerlingen, die direct geplaatst [kunnen worden, gelieven zichvóér [den ten November op /te geven [bij den Directeur ADR, D. F. VAN DER WART. [BIJ INSCHRIJVING TE KOOP: staande in den Kwakkelboamgaard over het seinhuis Voorstad Goes, en |in den Vsorstadboomgaard te Goes, Igeschikt voor klemphoutcontante ■betaling. Inlichtingen te bekomen en bil jetten te bezorgen bij Notaris |H U VERS te Kapelle en op hof ■«Welgelegen", Voorstad Goes, tot |en met 17 October aanstaande. Berkel: J. RUBBERT; Bleiswijk: J. KOPERBERG; Dordrecht: TH. HOENDERKAMP; Goes: P. VAN HEST; Hansweerd: A. CARÉ; 's-Heerenhoek: J. M. JOOSEN; Heinkenszand: E. A. JANSSEN; Kwadendamme: T. J. DE BOO; Maassluis: G. S. MUTH; Mid delburg: Mr. H. C. J. GROOT Oude Tenge: H. R. AKKERMANS; Oud-Vossemeer (Tholen): J. S. KUIPERS; Ovezande: A. D. DE WAAL; Schiedam: C. H. SCHEFFERS; Sommelsdijk: C. VAN OORSCHOT; Vlaardingen: A. VERMEULEN, Vlissingen: J. L. BUISSING. Met één dag opzegging 1Met 10 dagen opzegging 2 één maand 21/, °/0. 3 maanden 3 °/0. zes maanden 3]/2 1 jaar 4 °/0. De BURGEMEESTER van Goes maakt bekend, dat de Min. van L., N. en H. heeft goedgevenden, dat aan verbouwers op hunne dei- betreffende aanvraag uit de door hen verbouwde producten van den oogst 1918, ten behoeve van hun gezin, alsmede ten behoeve van de gezinnen van de op hun bedrijf wonende vaste arbeiders kan wor den gelaten veer den termijn van 15 September 1918—15 September 1919 eene hoeveelheid van 7& K.G. Tarwe en/of Rogge naar keuze, 10 K.G. Boekweit, 12 K.G. Peulvruchten, 4 H.L. ad 70 K.G. Aardappelen, alles per gezinslid beven één jaar. Verbouwers, die in aanmerking wenschen te komen voor bet be houd der bovengenoemde produc ten ef enkele daarvan, moeten zich daartoe uitsluitend ep DINSDAG 15 OCTOBER a.s., tusschen des v.m 9 en des middags 12 uur aanmelden op het Gemeentehuls (In de Trouwzaal). Goes, 11 October 1918. De Burgemeester voornoemd, D. D. VAN DEN BOUT, l.b. De Notaris F. VAN CLEEF te Heinkenszand zal ep des voormiddags 10 uur in eene weide in den Ouden Kamerpolder te Hoinkenszand, em contant geld De Notaris PILAAR zal Woens dag 16 October 1918, 's namid dags 1 uur, aan de herberg „de Planken Tent", aan den grintweg naar Wolphaartsdijk, wegens op heffing der zaak, tegen contante betaling Biljart met toebehooren, Tafels, Stoelen, Spiegels, Lampen, Kas ten, Herbergtafel met Schragen en Banken, Spekstander, koperen Ketel, Glas- en Aardewerk, enz. Te koop bij inschrijving van den heer R. CLAUS 15 ZWARE OLMEBOOMEN, op het land langs den straatweg naar Kloetinge, vanaf wachtpost 42 tet aan de hofstede van J. Pot. Kontante betaling. Het hout moet vóór 25 Novem ber a.s. weggevoerd zijn. Billetten in te leveren ten kan tore van Notaris PILAAR vóór 16 October a. s. met recht van scheuren nabij 's-Heer Arendskerke, groot 66 A. 30 c.A. Thans in pacht bij P. Philipse. Briefjes in te leveren ten kan tore van Notaris PILAAR, vóór 16 October a.s. yjj In alle gevallen van bloedarmoede, zenuw zwakte of algemeene slaptetoestanden is de Sanguino8e het middel dat snel en afdoende verandering brengt. Een groot voordeel van de Sanguinose is, dat zij ook door de zwakste gestel len verdragen wordt, en geen schadelijke bijwer kingen vertoont. Neom er de proef van. Maar zorg dat gij de echte Sanguinose hebt; Wacht u voor namaak. Sanguinose kost: per fl. 2.25, 6fl.fl2.50, 12 fl. f24.—. Met duidelijke ge bruiksaanwijzing. Verkrijgbaar bij alle Apothekers en voorna me Drogisten. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Flesschen worden terug genomen. De Notaris PILAAR zal Donderdag 17 October 1918, 's morgens 10 uur, te Heinkenszand, in een weide in het Oudeland, in pacht bij P. Koens, waaronder van 19 dm., te veilen per stuk, in combinatiën en in massa. Betaling 1 November a. s. De Deurwaarders HOLLMANN VERHOEK te Gons, zullen Donderdag 17 October 1918, des voormiddags om 11 uur, aan de herberg van dhr. C. de Blaaij te Nlsse, als2 anderhalfj. Merrie's (inge- schr. Veulenboek), 2 anderhalfj. Ruins en 2 Werkpaarden, voorts als 4 Melkkoeien, 3 Kalfvaarzen, 10 Vaarzen, 15 Graskalvers en daarna 2 Zeugen met Biggen en 5 Loopvarkens. van den heer C. Traas: op zijne hofstede te Biezelinge, in 3 perceelen of in massa. Aanwijzing en inlichtingen te bekomen bij den eigenaar. Inschrijvingsbriefjes in te leve- veren ten kantore van Notaris PILAAR, vóór 16 October a. s. De Notaris BEUNINGH te Groede is voornemen» om ten verzoeke van de erven van den Heer en Mevr. VAN ACKER—de Sutter te Aarden burg, in het epenbaar te verkoepen in de herberg bewoond deor Lan- noya te Aardenburg bij Instel, en op in de herberg bewoond door G. J. Blondeet, aldaar, bij foewij*lnj, telkens des namiddags 3 uur, fe AardenburS; <aldaar te Sluis (Heille) bewoond door D. Ballegeer onder Aardenburg, St. Kruis, Eede en Sluis (Heille), alles samen groot pl.m. 70 gemeten, en wel in 26 keopen en cembisaties; en voorts te Eede, zijnde de oude Barrière aldaar aan den Rijksweg. Een gedeelte van den koopprijs kan als le Hypotheek tegen nader overeen te komea rente op het gekochte blijven gevestigd. Beekjes, houdende omschrijving der koopen en voornaamste voor waarden zija te verkrijgen ten kantore van genoemden Notaris, alwaar kadastrale plans ter inzage liggen en inlichtingen te bekomen zijn. De Notaris M. C. SCHRAM te Kruiningen, zal op Woensdag 30 October 1918, des nam. 2 uur, in het Hotel „Korenbeurs" te Kruiningen, ten verzoeke van de heeren JACs. SMiT te Krabbendijke en JORIS SMIT te (ereeke, publiek verpachten voor 7 jaar, ingaande rooven oogst 1918 4.67.84 H.A. (II G. 277 R) te Kruiningen, in 6 perc., als: 1.15.30 H.A. in den Grooten Nishoek, in pacht bij H. Waverijn. 0.55.90 H.A. in Papenmoolhoek, in pacht bij Aug. Mieras. 0.59.30 H.A. in Poppenhoek, in pacht bij Jacs. Sinke. 0.22.30 H.A. in den Ouden Dijk, in pacht bij A. Dek Jz. 1.43,94 H.A. in lersewaardhoek, in pacht bij C. waverijn. 0.71.10 H.A. in Jacob Bouwens- hoek, in pacht bij Jacs, Sinke. De Notaris F. VAN CLEEF te Heinkenszand zal op des voormiddags 10 uur, nabij de hofstede van den heer J. J. Mor. in den St. Anthoniepolder te Ove zande, om contant geld met den Kop, De Notaris F. VAN CLEEF te Heinkenszand zal op des namiddags 1 uur op het „Slot Oostende" te Goes, om centant geld aan het kerkpad te Heinkenszand. De Notaris M. C. SCHRAM te Kruiningen, zal op Dondèrdag 31 October 1910, des vóérm. 11 uur, in de herberg van de Wed. Rottier te Rllland-Bath voor de Erven MARINUS WISSE en MARIA DEURL0 publiek verkoopen te Rilland, Sectie C n». 596, groot 3 Are 95 c.A Te aanvaarden bij de betaling der koopsom. Perc. 1 Perc 2 en Perc. 3 wassende in den Oranjeboomgaard, aa» het woonhuis vara den eigenaar, den heer Jb. GLERUM te Schore, door wien aanwijzing geschiedt en bg wien inlichtingen te bekomen zijn, evenals bij den Notaris H. W. NEERVOORT te 's-Gravenpolder, te wiens kantore de inschrèjviBgsbil- jetten vóór of uiterlijk op Dinsdag 29 Sctober 1918, des namiddags l'/2 uur, m«eten worden ingeleverd. TE KOOP. Menwagen met ijzeren assen compleet Grindbak bij P. VAAS. 's Heerenheek. Gevraagd tegen 15 Oct. »f 1 Nov., wegens huwelijk der tegenwoordige vaor den winkel en magazijnwerk zaamheden. Piano- en Orgelmagazijn Turf kade D 26, Gees. 7 f u f

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 3