ii t HEL B0LLEBR9 Sociale Berichten. Rechtszaken. Landbouw en Veeteelt Leger en Vloot. KERKNIEUWS. ONDERWIJS. 418e Staatsloterij. SPORT. Laatste Berichten. Gemengd Nieuws. Afloop Verkopingen, Sfeenhouwe Grafmonumen de populaire Vlaair Dichter-Zange komt Donderdag \1 in de Soc. „V. 0. Ambachtsschool G 28 Olmeboome 13 Ganadaboonu Toert haalde de agent een [der matro zen in en arresteerde hem. Eenigen lijd Later hield de politieman ook de beide andere matrozen aan. Het drietal was aanvankelijk op de wacht op bet Stad huis gebracht en wierd nu naar het po litiebureau overgebracht. Het bleek, dat de matrozen bet rijwiel te Vlissingen had den ontvreemd uit een winkel van een rijwielhandelaar, zulks door verbreking van de deur. Zij hebben niet veel plei- zier van den diefstal beleefd, dank zij het doortastend optreden van den hoofd agent. Onder de vonniste personen van het getorpedeerde Japansche stoomschip „Hiranu Maru" bevindt zich o.a. de 23- jarige machinist A. Bieokes van Je iMe- derlandsch Ind sche tankstoombootmaat schappij, afkomstig uit Middelburg, ter wijl de eveneens vermiste heer Hendriks uit Vlissingen afkomstig is en de hoeren Klijberg en Stroo, die onder de geredden behooren ook Vlissingers zijn. Ook do drie laatstgenoemde heeren voeren als machinist of stuurman voor genoemde maatschappij en gingen thans als passa gier naar Japan. Naar wij vernemen worden ook hier maatregelen voorbereid om, in verband met de diefstallen van boterkaarten, be palingen te maken, waardoor het gebruik maken van gestoten of opgekochte kaar ten onmogelijk wordt. Naar verluidt, zal bij het koopen van boter behalve de boter bon ook een bon uit de plaatselijke bon- hoekjes Inoeten worden ingeleverd. De vijf mannen, aangehouden we gens konijnendiefstal, zijn gisteren voor den officier van justitie geleid; |W. C. en C. S. werden naar ,het huis van bewaring overgebracht, terwijl de drie anderen op vrije voeten werden gesteld. De politie alhier hield gisteren ze keren F. aan, die twee zakken steen kolen vervoerde. Als verdacht van diefstal van de kolen werden Z. en v. M. aapge houden, die zeiden de kolen te hebben gevonden. Na opgemaakt proces-verbaal werden allen weer op vrije voeten gestold. Menu Centrale Keuken. Van 1420 October. MaandagBruine boonensoep, ban 47. Dinsdag: Stamppot andijvie. Woensdag: Havermoutpap, bon 45. Danderdag: Stamppat uien. Vrijdag: Stamppot wartalen. Zaterdag: Stamppot roede koel. Vleesch. De Directeur van het Gemeentelijk Distributie-Bureau maakt bekend, dat vanaf heden Vrijdagmiddag 11 October, 1 uur tot en met Zaterdag 12 October e.k. bij de slagers verkrijgbaar zal zijn op bon No. 44 (vier en veertig) l'/s HG. (anderhalf ons) rundvleesch. Morgen (Zaterdag) is goedkoop vleesch op de bekende uren verkrijgbaar bij Mink, Vlasmarkt; Verbeek, Span jaardstraat: Joossen, Eigenhaardstraat, en Davidse, Varkensmarkt. Allen hoofden van gezinnen en alleenwonende personen hebben dezer dagen of zullen nog ontvangen domicilie- kaarten afgegeven door het distributie kantoor. Aan de kleur der kaart kan direct ge zien worden tot welke der zes klassen van de bevolking men behoort. Deze klassen zijn samengesteld volgens de inkomsten. De eerste groep is van personen met een inkomen van minder dan f500, tweede groep van f 500 tot f 1000derde groep van f 1000—f1500; vierde groep van f 1500f 2000 vijfde groep van f 2000— f 2500 en zesde groep hooger dan f 2500. De bedoeling is om bij distributie van levensmiddelen, waarvoor minder goed een bonboekje kan worden gebruikt of waarvoor, zooals bij vleesch, verschillende prijzen worden vastgesteld, deze kaarten, waarop ook nummertjes voorkomen, te gebruiken. Deze kaart dient men goed te bewaren en niet te beschadigen. In andere plaatsen zijn reeds lang zulke domiciliekaarten uitgereikt. (Z.) De politie te Middelburg heeft aan gehouden W. C., G. S., M. W. en de sol daten G. v. S. en H. J. S. van het gar nizoen Koudekerke, allen verdacht van diefstal van konijnen ten nadeele van den landbouwer P. K. te Souburg. Twee der drie konijnen zijn in beslag genomen, één was reeds gevild, het andere alleen gedood. Vlissingen. Met ingang van 1 November is benoemd tot chef van de afdeeling inkoop bij het gemeentelijk electrisch bedrijf te Delft de heer A. M. v. Leuven alhier. Eieren. Voorloopig worden geen eieren voer zieken en zwakken verstrekt. Hendenbrood. Dit dreeg ont vangen hondenbrood is verkrijgbaar bij J. F. Pleijte, Glacisstraat. Het is beter heudbaar dan het vroeger gezonden hondenbrood. (VI. Ct.) Oplichterij. Door de politie is de «pspering van een man gelast, die bij goudsmeden alhier gouden ringen op zicht vroeg, deze mede kreeg en daar mede spoorloos is verdwenen, zoodat aaH oplichting moet worden gedacht. De commissaris van politie alhier waarschuwt een ieder niet in te gaan ©p advertentiën, prijsvragen, ge plaatst in allerlei dag- en weekbladen door het kantoor „Universum", geves tigd Walstraat 22 te Vlissingen, aange zien is gebleken, dat dit kantoor niet vol doet aan zijne verplichtingen. Het bestuur der Melkslijtérs- veréeniging „Ons Belang" te Vlissingen heeft den minister van landbouw! ver zocht bet melkrantsoen op minstens 0.3 liter per persoon te bepalen en i/2 li- Ier voor kinderen beneden het jaar, zie ken en zwakken. Verder verzoekt het be stuur om te bepalen dat ieder van z'ijn eigen leverancier kan blijven betrekken, dat een behoorlijken toeslag wordt gege ven en dat de slijters ook tapte en ..kar nemelk moaen verkoocen. Naar wit vernemen wordt te Vlis singen ©en onderzoek ingesteld naar een vermoedelijk ernstig .geval van spionnag© waarbij marinescheptelingen zijn betrokken. Uitgesproken faillissement van de N.V. Hotel Zeeland alhier. Curator mr. J. F. v. Deinse. Z Souburg. Alhier zijn in den nacht van Dinsdag op Woensdag van drie paarden de staarten afgesneden en medegenomen. Wilhelminadorp. Bij den werkman B. is een der laatste nachten een vet konijn gestolen uit een hok in 's mans tuin. f)e dader is onbekend. Hatsweerd. Door de marechaussee is een roeibootje met steenkolen in be slag genomen. Teen men kwam om 't te lossen was 't gezonken. Het is ge licht geworden en de steenkolen zijn vervoerd, naar de bergplaats van 't dis tributiebedrijf. Schere. Donderdagvoormiddag zijn circa 4 H. L. en in den namiddag 50 a 60 H.L. briketten afkomstig van schepen in het Kanaal doer de marechaussee bij verschillende handelaren in beslag ge nomen. Donderdagmorgen werd door de marechaussee een karrevracht briketten (sloffen in beslaggenomen van den vracht rijder P. die deze sloffen Zonder vergun ning vervoerde. De briketten waren af komstig van door het Kanaal varende schepen. t (Z.) Rilland-Bath. Hoe ver de brutaliteit van sommigen soms strekt diene het volgen de: Dinsdagnamiddag omstreeks 4 uur kalfde in de wiedde van den landbouwer A. N., alhier, een koe. Door de militaire wacht, welke daar in de buurt is, werd het kalf gestoten en verkocht. Tegen de verdachten, 4 militairen der le Comp. alhier, werd door den gemeenteveldwach ter proces-verbaal opgemaakt. .(Z.) Zierikzee. Yan de in de omgeving van Zierikzee liggende oesters kan in 't kort gemeld worden, zoo «ch rijft men aan de Midd. Crt., dat de groei weinig is, de doeden veel in aantal zijn. St-Annaland. Hen kind alhier kreeg een graat in de kieel en is aan de ge volgen bezweken. (Z.) Zaamslag. Door den landbouwer J. V. zijn in het jongstvefloopen voorjaar uit- geplant, een. voor deze streek minder bekend zijnd© aardappelsoort, komende van uit Limburg. Met een opbrengst van ongeveer 200 aakken ieder van 100 K.G., per gemet, zag de landbouwer zijn moeite •bekroond. (T. C.) Su vti leut. Stct. no. 236 bevat de statuten van de N.V. Schieepvaa;rt-Mij. Sas van Gént, te Rotterdam. Cadzand. Maandag is hier /op de haf- stade van den heer Kools en op die van den heer Porrey het mond- en klauwzeer geconstateerd. De beesten, een en twintig stuks hoornvee en twee schapea, zijn dadelijk afgemaakt. Ook is het geconsta teerd bij den landbouwer Quaak alhier. Vrijdag zullen dan nog geslacht warden acht en twintig stuks hoornvee, achttien varkens en enkele schapen. Het goed gekeurde vleesch zal onder onze ge- meentenaren en onder de omliggende dorpen gedistribueerd worden. Groede. Maandag is alhier geland een Engelsch jachtvliegtuig, bemand met een officier-vliegenier. Het vliegtuig was ge dwongen te landen door het stormachtige weer. De bestuurder wist in het geheel niet, waar hij zich bevond, maar was slechts op geed geluk af geland. Hij werd dadelijk geïnterneerd. Sluis. Maandag is aan gene zijde van den draad een vliegtuig, waarschijnlijk van geallieerde afkomst, geland. Oostburg. Donderdag koerste tot twee maal toe, des namiddags em twee en zes uur, een vliegmachine zeer laag bij onze gemeente. Door de militairen werd het vliegtuig hevig beschoten, zonder merkbaar resultaat. Van de grens. Naar we uit geede bron vernemen, zijn de Belgische mannen, die door de Duitschers onlangs zijn wegge- veerd, weer voer het grootste deel terug gekeerd. Omtrent de oorzaak van dezen maatregel tast men nog in het duister. Vanwege de Zeeuwsche Landbouw- maatschappij is aangesteld als her-taxa teur voor vlas de lieer L. Kranenburg, hoofdopzichter in den Wilhelminapelder. (G. C.) i" Op de voerdracht voor waterbouw kundig ambtenaar aan de waterkeering calamiteusen polder Borssele zijn ge plaatst: no. 1, A. Minderhoud te Bres- kens; no. 2, H. J. Leendertse te Texel, en ne. 3 L. J. Louwers te Enkhuizen. -T Naar wij vernemen is de Alge- meene Vergadering van den Bond van R.K. Propagandaclubsin Zeeland uitgesteld. De commandant dér stelling van de monden der Maas ein der Scheld© heeft het verblijf in zijn gezlags'gebied wiegans het bij herhaling overtreden van de scheepvaaïtvierordeming van 7 Augustus j.l. ontzegd aan den 54-jarigen schipper Pieler Marinus Meliefste, geboren te Burgh, wonende te- Breskens en varende op de „Br. 15". Vergadering Gezondheidscommissies in Zeeland. In de vergadering der Voorzitters van de Gezondheidscommissiën in Zee land, gehouden Donderdag 1.1. te half elf in het Raadhuis te Goes, werd besloten tot de instelling van een© commissie, die de kwestie der schoolartsen aan een uitvoerig onderzoek zou onderwerpen en daarna van hare bevindingen rapport zou uitbrengen. Als leden dezer commissie werden be noemd "de heeren W. II. Ittmann, voor zitter Gezondheidscommissie, Zierikzee II. R. Folmer en Mr. J. II. M. Stieger, leden der Gezondheidscommissie Goes. In de jongste vergadering van den Centralen Raad der Katholieke Sociale Actie, te Leiden gehouden, is in plaats van den heer Mr. P. A a 1 b e r s e, die door zijn minister worden ophield, direc teur der K. S. A. te zijn, benoemd m r. T e p e, en is in een huldigend schrijven aan den heer Aalberse het leedwezen over zijn aftreden als directeur beteekend. Hem is het beschermheerschap der K.S.A. aangeboden. Rechtbank te Middelburg. De rechtbank te Middelburg heeft he den veroordeeld Wegens Verboden terugkeer: H. M., 29 j., vlas bewerker te Maldeghem, thans gedeti neerd, tot 2 mnd. gev.staf. Heling: C. S. de V., 31 j., huisvrouw! J. de B. te Vlissingen tot 6 mnd. voor waardelijk met driie jaar proeftijd; K. E. S., 28 j., vischhandelaar te Vlissingen, 3 mnd. gev.straf. Diefstal: C. de F., 17 'j., te' Goes, f 15 b. si 1 mnd. tuchtschoolJ. W. B., 18 j., werkman te Vlissingen, f 15 b. s. 15 d. h.; L. F., 39 j. em L. de V„ 32 j., scheepmakielrs te Vlissingen, fö b. s. 5 d. h.; A. H., 41 j., veldarbeider te Krabbendijke, f3 b. s. 3 d. b. Mishandeling: C. K., 34 j., veldarbeider te Schor© f7 b. s. 7 d. h. Beleediging: J. v, d. B., 34 j., hvr. A. II. R. te Souburg f5 b. si 5 d. h. Omkooping: L. v. d. Dl., 49 j., veld arbeider te 's Gravenpolder, f 15 b. s. 15 d. h. Vervoer vervoer: J. H., veldarbeider te -Seiooskeirke en J. A. C., 31 j., schipper te Werkendam, ieder fö b. s. 5 <1. b. Overtreding distributfewetM. D'„ 65 j., bakker te Middelburg, f25 b. s1. 25 d. h.A. Ml, 18 j., koopman te N. en St. Jooslamd, f50 b. s. 50 d. b.; C. A. V., 27 j., koopman te 's Gravenpol der f10 b. si 10 d. hi.; J. F. M., 51 der f10 b. s. 10 d. h.J. F. M., 51 j., schoenmaker t© Kapelle, f5 b. s. 5 5 d. h-,W. C. v. d. Wl, 18 j., landbou- wersknecht te Rilland-Bath, f 1 b. s. ld.h. Vrijgesproken werden: B. H. K., 19 j., werkman te Vlissingen, W. B., 24 j., varensgezet te Ierseke, beiden beklaagd van diefstal; A. A., 25 j., te Krabben dijke, J. V., 41 j., bakker te Middel- buig, beiden beklaagd van overtreding der distributiewet. Het gerechtshof te 's-Gravenhage heeft arrest gewezen in de zaak van J. C. te Vlissingen, wegens heling van eenige schuitjes tin veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf door de recht bank te Middelburg. Het vonnis werd wegens 'n vormfout vernietigd, doch bekl. veroordeeld tet dezelfde straf. (M. Ct.) De roofmoord te Hulst. Het gerechtshof te's-Gravenhage deed Woensdag uitspraak in de zaak van den arbeider F. T. uit Hontenisse, door de Middelburgsehe rechtbank veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf, onder aftrek van de voorleopige hechtenis, wegens doodslag, gepleegd op den arbeider De H., op Oudejaarsavond van het vorige jaar. Het Hof vernietigde het vennis der rechtbank wegens vormgebrek en veroordeelde den beklaagde wegens doodslag, gevolgd door een strafbaar feit en gepleegd om dat strafbaar feit voor te bereiden, tot 20 jaar gevangenis straf, zonder aftrek van de preventieve hechtenis. Z. E. Mi- De kring Zierikzee koos tot leden van bet hoofdbestuur C. Blom, J. W;. v. Oeveren1, A. C. de Oude, S. J. Gast, Plaatsvervan gers zijn J. C. v. Dangeraad en S. Hag©. Tot voorzitter van bet kringbestuur werd J. W. v. Oe veren gekozen. (Z.) Afd. Kruidingen der Z. L. M. Woensdag 2 Oct. is een Kring-Oostelijk Z.-Bev. opgericht. Benoemd tot Voorzitter, onder-Voorzit ter en Secretaris-Penningmeester, resp. de heeren J. Welleman, J. J. Mol en J. Verhage Mz. Tot 4e en 5e lid van het Dag. Bestuur werden gekozen de heeren Boot (Rilland) en P. Lindenbergh (Wemeldinge). (Z.) Veevoeder. De Minister beeft een nieuwe veevoe- derdistributieregeling vastgesteld. (Z.)_ Veldpredikers. Tot reserve-veldprediker bij het leger te velde vooi den tijd van oorlog zijn o.a. benoemd ds. R. Meeuwenberg, emeritus predikant te Breskens en ds. H. C. Ho- gerzeil, vroeger predikant te Vlissingen. In het provinciaal kapittel der paters Capucijnen zijn benoemd: tot gardiaan te Rilland pater Ernestus, tot vicarius pater Eastachius; tot gardiaan te Sluiskil pater Paschalis, tot vicarius pater Hie- roaymus. R ij k s 1 ia n d b o u w w i n t e !r s c h 0 o 1 te G o S'. Na gehouden toelatingsexamen zijn tot de ©e'rste klasse dezer school toegelaten de navolgend© teerlingen: F. J. Ampt en G. J. Ampt te Oud-Vossemieer, C. J. J. van Aïenthals te Colijnsplaat, A. Bakker ie EllewoutsdijkA. G. Blok Jte Goes, J- M G. Bom te Dinteloord, C. Burger te Wemeldinge, J. Dekker te Borssele, P. van Dijke te 's Gravenpolder, K. P. L. Bominicus te Wemeldinge, II. van Gor- sel te Krabbendijke, W. H. van Gorsel te Oud-Vossemeer, W. de Groene te Wie- meldinge, J. H. van Hoeve te Anna Ja- cobapolder, A. Koert te Wiolphaartsdtjk, M. Mol te Boissefo, N. J. Mol te St- Maaitensidijk, J. Nagelberke te Rilland- Bath, J. J. van ïlieuwenhuijze en G. A. van Nieuwenhuijzie te Steenbergen, W. G. van Nieuwenhuijzie te Rilland- Bath, J. van Royen t© Hoogezand, M. F. C. Rijk te Goes; S. Schotel te Amstei'- dam, C. M. A. Steendijk te Stavenisse, A. J. van Strien te Spijkenisse. Twee leerlingen waren door ongesteld heid verhinderd aan het examen deel te nemen. Tot de 2de klasse zijn alsnog bevor derd W- A. de Vlieger te Nieuwdorp en J. Overbeeke te Wplphaartsdijk. Geslaagd voor het voorloopig ma chinisten-diploma A. J. Eiff, leerling van de „De Ruiterschosl" te Vlissingen. Geslaagd voor vrije- en ordeoefenin gen dhr. H. A. Minnaard te Heinkenszand. De heer F. van Dixheorn, hoofd eener o. 1. school te Terneuzen, heeft eervol ontslag aangevraagd als onder wijzer aan de Rijksnormaallessen ie Axel. (M. Crt.) 5e ld., 11e lijst. Trekking y. 9 Oct. f 1000: 4935 6828 7490 13293 f 400: 2424 5387 11872 14794 f 200: 380 14857 17410 17607 ,19073 -)(ill 1 o ij, 10-JV f 100: "2058 3706 6562 6574 7555 13510 14290 14908 16850 20101 f 70: 7696 7699 11140 Nieten: 219 231 283 290,4368 i 6089 6309 6312 6811 6822 11134 11178 13011 13025 13029 5e kl., 12e lijst. Trekking v. 10 Oct. f 1000: 2217 6517 6524 9369 12153 13473 17601 f 4006471 8052 12162 12653 ,16227 f 200: 202 10748 f 1001238 1356 2722 2826 3619 5485 7051 8391 8465 9304 9821 11156 13259 16953 17573 19568 19593 25205 20414 20927 70: 4389 7697 11166 12057 19718 Nieten: 177 193 199 259 4374 4386 4393 4397 6092 6286 6306 6829 6865 6871 6872 7675 12089 19704 19728 19732 Voetbal. Goes. Zondag a.s. zal „K. D. O. I„ haar eersten competitie-wedstrijd voor de Zuidelijke 2de Klasse te Roosendaal gaan spelen, en wel tegen „Excelsior", een der sterkste uit de cempetitie. „K. D. O. II" speelt op liaar terrein een wedstrijd tegen „E. M. M." des middags te 2 uiir. Aan dezen wedstrijd is verbon den een medaille uitgeloofd doer E. M. M. „K. D. O. III" zal zeer waarschijnlijk bij „S.E.O.L.T.O." te Hansweerd op be zoek gaan. Zuidelijke Iste klasse. Middelburg. Zondagmiddag 2 uur zal alhier «p het terein achter de meelfa- riek Middelburg I. een wedstrijdspelen voor de zuidelijke 1ste klasse legen V. V. V. uit Venlo. Dit is de vierde wedstrijd die Middelburg van dit seizoen voor de competie speelt. Gymnastiek. Door de heeren Pollen, leeraar M. O. gymnastiek, Siegmund. Turnleeraar M. O. gymnastiek, v. d. Wijngaard voorz. R K. Vereeniging S.S.S., Weleeiw. heer Binck, kapelaan, allen te Breda is aan de be sturen van alle R. K. gymnastiekclubs en jongens- en meisjespatronalen in West-Brabant en Zeeland van het bisdom Breda een circulaire gericht om, waar nog geen gymnastiekclubs zijn die op te richten, deel te nemen aan de rijks- cursussen, door de landso verheid gesteund en aldie gymnastiek- en turnvereenigin gen onder te brengen in één en Room- schen diocesanen Gymnastiek- bond. Aan het einde der circulaire staat het navolgende postscriptum Wij vertrouwen vast, dat de Gymna- stiekvereenigingen in ens bisdom bereid willig zullen voldoen aan onzen uit- drukkelijken wensch om zich op katho liek standpunt ie plaatsen. w. g. De Bisschop van Breda, f P. Hopmans. Athletiekwedstrijden. Bij de Zaterdag te Middelburg gehou den wedstrijden, uitgeschreven door de Sport- en Athletiek vereeniging, die slechts ten deele konden doergaan we gens den aanhoudenden regen, werden de prjgzen als volgt behaald Estafette-loopeerste prijs L. Reinliout, J. H. Jobse, P. Koster en R. de Steur, leden van M. V. V. Middelburg, in 52 2/5 sec.; tweede prijs door Bos, Nijzen, Pijpenzeel en Gerries van de 7e compag nie wielrijders te Middelburg, in 60 1/5 sec. derde prijs door Bernard, Moonen, Kools en Dingenburg Dirkx, eveneens van de wielrijders, in 61 2/5 sec. en de vierde prijs door Blok van de Werff, Hekman en Torreman, van de Rijks kweekschool, in 62 3/5 sec. Bij de driekamp 400 M. hard loopen, vérspringen en discuswerpen, behaalden prijzen Dingenberg Dircfex met 784.69 A. v. d. Meer Vlissingen met 782.65 en H. Geries met 57131 punten. Bij de tweede driekamp 100 M. hard- loopen, speerwerpen en hoogspringen waren prijswinners F. W. Peineman 706.75, L. Reijnliout 686.40 en R. de Steur 515.35 punten. Bovendien behaalde P. Koster een prijs voor het 400 M. liard- loopen in 67 1/5 sec. en R de Steur een voor 100 M. hard loopen in 13 sec. Voor het hoogspringen waren prijs winners Smalheer met 2.40, J. A. A. van Leeuwen en M. Bernhard met 2.30 ieder. Voor het schermen werden voor den degen prijzen toegekend aan J. P. Klaas- sen en A. Krijger voor den sabel aan D. Frank en W. Odding. De sportcompagnie van de wielrijders gaf een goed geslaagde demonstratie van vrije- en ordeeefeningen. Des avonds had in den Buitentuin de prijsuitdeeling plaats. (VI. Crt.) P*f telefoon. „Be Tijd" verneemt van welingelichte zijde uit Duitschland -over het nog niet gepubliceerde antwoord op Wil son's nota, dat de kanselier uit naam van het volk heeft gesproken en dat Duitschland de vl'edespunten van Wilson's nota aanvaardt met behoud van het !recht der bespreking nopens de praktijk der toepassing. Duitschlaad verklaart het bezette gebied te ontruimen, mits onmiddellijk 'de wa penstilstand intrede en niet-Belgische troe pen. België verlaten, terwijl zekerheid wordt gegeven, dat de vredesonderhande lingen direct beginnen na, de ontruiming. Ook veronderstelt Duitschland, dat de Entcnle-mogendheden zich gebonden ach- teni door "Wilson's verklaringen o-f daar mede overeenstemmende officieel© nola's. BERLIJN. De rijksdagzitting, waarin de kanselier het antwoord van Duitschland zal mededeelen, zal- Woensdag a.s. ge houden worden, wijl de voorbereidende besprekingen nog niet ten einde zijn. DUSSELDiORF. De „Düsseldorfer Nachrichten" bericht, dat de besprekingen ,door de regeering met den kanselier en militaire deskundigen gehouden, nog niet beëindigd zijn. "Wel is men het in prin cipe eens, maar over de formuleering van .het antwoord wordt nog onderhan deld. Zooveel is echter zeker, dal Duitsch land een verzoenend en tegemoedkomend antwoord aan Wilson wil geven en de begonnen besprekingen voortzetten om de -voorloopige onderhandelingen, die tot den vrede kunnen voeren, zooveel mogelijk tot een goed eind© t© brengen. Papierbezuiniging. Men deelt ons mede, dat de nieuw «pgetre- den Minister van Binnenlandsche Zaken ook aan dit onderwerp bereids zijn aan dacht heeft geschenken. Aan de andere Departementen is een schrijven gericht waarin o.a. een bepaald geval wordt aangewezen, waarin bezuiniging kan plaats hebben en ep het ministerie van Binnenlandsche Zat heeft. Aan de andere I is gevraagd in gel handelen. Schore. Woensdag: diaconie der Ned. II pacht 9 II.A. bouw- brengst ,was ruim f de vorige verpachtir werd besteed voor ei f 480 per H.A., terv grond, in de kom 6 maal zooveel opd Middelburg. Donder van nol. J. C. Blaup.t I pore. 1, 1 H.A. 1 A. den Scliroeweg te Mi( A. 90 c.A. weiland, gcling; perc. 3, 1 II weiland, liggende alt ling; pe:rc. 4, 1 H.A. tiaar achter perc. drj 39 A. 80 c.A. weill perc. vier; perc. 6, I land, aldaar achter I 84 A. 30 c.A. weilan Heden overleed, vc van de H.H. Sacrament Stervenden, onze gl Vader en Behuwdvadei de Heer P. C. DE WIN in den ouderdom van tl en 6 maanden. Uit aller nai P. DE WINTE Heinkenszand, 8 Octobe: Firma AUG. VAN DYCK Stationstraat 19, 21. Tel. BERGEN-OP-ZOOMl Hardsteen voorsluizen, bruggen en geb Zandsfeenen, SlIJpsfeene Troffolrbanden, Straatkek Groot Hagazjjn Marmeren schoorsteenn In alle stijlen en kleun I MARMEREN SALONKOLOi EN ZUILEN ENZ. Aanvang 8 uur. Entree f 1. Hoogerburjl Normaalscholieren 50 ceni 5 Auteursrecht verhooj Plaatsbespreking op den d uitvoering. Loting 1 uur p Kaarten en^ Tekstboekje liet gebouw verkrijgbaar va October. Afd. Schildersgezellen-Ci Deze Cursus emvat: I Marmer- en Decoratiescl ren. De lessen worden gil op alle werkdagen (uitgezil Zaterdag) in de maanden fl ber, December, Januari en Fel Zij, die hieraan wensclieil te nemen en den leeftijd vl jaar hebben bereikt, uitgezc oud-leerlingen, die direct gen kunnen worden, gelieven ziel den len November op te bij den Directeur ADR. D. F. VAN DER W BIJ INSCHRIJVING TE K< staande in den Kwakkelboen: over het seinhuis Voorstad Gi in den Voorstadboomgaard te geschikt voor klamphoutcoi betaling. Inlichtingen te bekomen e jetten te bezorgen bij N 1U VERS te Kapelle en o «Welgelegen", Voorstad Goe ®n met 17 October aanstaan

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 2