eiland !griig-lÉ De Groote Oorlog. K«. 131. Zaterdag 13 October 1018. Veertiende Jaargang. "SN BINNENLAND. UIT ZEELAND. ook voor U QE A AL-TARIEF etaling op olie 110.000 e«. V i de Wester-Schelde. pachten voor 7 jaren, Utrechtsche Wagens en zwartbonte Vaars, Verschijnt eiken MAANDAG-JOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. Welk weder zullen wij hebben? EITS-verzekering, tarieven van de >68, te Botterdam, ompjes 10). alt gedurende 35 ingt op zij» 60ste -erll|don of Inva- rente per jaar tot straat 2. Tel. 629. V 'O. '*S 918 tot nadere aankondiging. -Neuzen. 10.20 n.m. 1.14 3.— 10.55 n.m. 1.45 3.35 7.50 nam. 1.14 9.45 nam. 4. lanowoort—Vlako. veg VlissingenRoosendaal, ot, vm. 6.50, nm 3.15 lm, 8 30, 4.50 uo, 10.30, 6.08 lot, 10.45, 6 25 roortVlake. •weg Vlissingen—Roasenda'al [ulst—Walzeorden. t vm. 5.45,8.—, 11.—, ma. 4.15 6.20, 8.30, 11.35, nm. 4.59 53, 9.15, nm. 12.50, nm 6.08 vm. 7.10, 9.35, nm. 1.10 6.26 a koop blf Insehrljving lea heer R. CIiAUS: ZWARE OLMEBOOMEN, et land langs den straatweg Kleetinge, vanaf wachtpost t aan de hofstede van J. Pot. utante betaling, t hout moet vóór 25 Novem- ,s. weggevoerd zijn. letten in te leveren ten kan van Notaris PILAAR vóór 16 ir a. 8. et recht van aeheuren 's-Hesr Arendskerke, gróót 66 e.A. Thans in pacht bij ipse. nefjes in te leveren ten kan van Notaris PILAAR,' vóór lotober a. s. TE KOOR zeo goed alm nieuwe zijpertieren. Te bevragen bij CILARIJS, '8-HeerenhoeK. VÏRMIST l VI, jaar, loopende in dePoej; "ug te bezorgen Dg J N, Htlnkonszand. IEUWE ZEEOWSCHE COM Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Soes f 1.daarbuiten f 1.25. Afzonderlijke nummers 5 cent, dubbele bladen 10 ceat. Advertentiën worden ingewacht vóór half een aar 's namiddags. Kanfoor v. d. Administratie: Boudewl|n de Wltfesfraaf A 135" GOES. Hef. intere.Diceotie ao. 94. Radactie ae. 97, Reclameberiehten 30 Gt. p. t. Bjj abonnement speciale prjja. Advesteabdn van 1—B regels 10 75, iedere regel meer IS et. BewKfNe advertentie 3 X geplaatst wordt 2 X bsaetas«fl. Oe tekst van Wilson's antwoord. WASHINGTON. 9 Oct. (Reuter.) Het departement vau Buitenlandsche Zaken heeft heden de twee ambteljjke stukkea gepubliceerd: 1. Een vertaling van de Duitsche nota. 2. Het antwoord van den Staatssecretaris. Het vclgende is de nota van den Duit- schen Kanselier, overhandigd door den Zwitserschen gezaat: „De uuitsche re- geermg verzoekt den piesident der Ver. Staten van Amerika stappen te doen tot het herstel van den vrede, alle oorlog voerende* met dit verzeek in kennis te stellen en hen uit te *oodigeB gevol machtigden te zenden tot het nemen van maatregelen om verder bloedvergieten te voorkomen. De Duitsche regeering verzoekt de onmiddellijke totstandkoming te willen bewerkstelligen van een alge- meenen wapenstilstand te water, te land ea in de lucht. Geteekend: Max, prins van Baden, Keizerlijk Kanselier." Het volgende is de nota van den Staatssecretaris aaa den Zwitserschen zaakgelastigde: „Departement va» Buit- Zaken, October 1918. Mijnheer! ik heb de eer u namens den president de ont vangst te berichten van uw nota van 6 October met de daarin gesleten mede- deeling der Duitsche regeering aan den president en ik heb van den president epdraclit u te verzoeken de volgende mededeeling te doen aan den Duiischen rijkskanselier: „Alvorens te antwoorden op het verzoek van de Duitsche Keizer lijke regeering en ten einde het antwoord zoo duidelijk en zoo oprecht te doen zijn als de belangen van het oogenblik dit eischen, acht de president het noodig, zich zekerheid te verschaffen betreffende de juiste bedoeling der nota van den Kanselier. Meent de Rijkskanselier, dat de kei zerlijk Duitsche regeering de voorwaarden aanvaardt, doer den president vastgesteld in zijn boodschap aan het Congres der Vereenigde Staten op 8 Januari 1.1. eu in de daaropvolgende boodschappen, en dat haar doel, bij het aanknoapen van onderhandelingen alleen zou.,zijn om tot overeenstemming te geraken aangaande de practische bijzonderheden van de toepassing ervan De president acht zich genoopt, ten aanzien van het voorstel tot het sluiten van een wapenstilstand te verklaren, dat hij zich niet gerechtigd acht, een schor sing der krijgsverrichtingen voor te stel len aan de regeeringen, waarmede de regeering der Vereenigde State» verbon den is tegen de Centrale mogendheden, zoolang de legers va» die mogendheden op hun grondgebied staan. De goede trouw van iedere gedachten- wisseling zou klaarblijkelijk afhangen van de toezegging der Centrale mogend heden, om onmiddellijk hun strijdmacht overal uit het bezette gebied terug te roepen. De president is eveneens van oerdeel, dat hij gerechtigd is de vraag te stellen, of de Rijkskanselier slechts spreekt na mens de ingestelde autoriteiten van het keizerrijk, die tot dusverre den oorlog gevoerd hebben. Hij beschouwt het ant woord op de vragen in ieder opzicht van het grootste gewicht. Ik verzoek u mgnheer, de hernieuwde verzekering van mij» hoogachting te aanvaarden. (w.g.) ROBERT LANSING. Uit Washington wordt nog bericht, dat Wilson zich al ver ens het beslissende antwoord op te stellen, in zijn studeer vertrek had afgezonderd. Later op den dag ontbood hij Lansing, de* minister van Buitenlandsche Zaken, en zijn raad gevers kolonel House en Fumulty. Het antwoord van Wilson heeft in Duitschland in zooverre bevrediging ge wekt, dat naar de officieuze Norddeutsche Allgemeine Zeitung schrijft, „er redenen zijn om te veronderstellen dat de vredes- stappen kunnen worden voortgezet". De Duitsche staatssecretarissen, die uit alle parlementaire fracties, uitgezonderd de conservatieve, zijn gekozen hebben met den kanselier en militaire deskundigen Woensdagnamiddag vergaderd. De Vorwaerts" zet boven zijn artikel over den toestand„gunstige uitzichten voor den vrede. Het meerendeel der bladen betoogt, dat het antwoord op Wilson's vraag namens wie de kanselier spreekt reeds gegeven is doer den voorzitter van den rijksdag Fehrenbach, toen hij na de rede van den kanselier uit naam van de meerderheid van den rijksdagen het Duitsche velk verklaarde, dat de rede van den kanselier volkomen de epvatting van den rijksdag weergaf. Over de tweede vraag meent de Berlijnsche pers, kan geen twijfel bestaan, nadat de „Nordd. Allgem. Ztg." heeft vastgesteld, dat het programma niet meer als een grondslag voer onderhandelingen moet dienen, maar dat regeering reeds feitelijk en principieel dit programma tot haar eigen gemaakt heeft. Het aiouwsbureau Vaz Dias te Amster dam vernam uit Berlijn dat de Oosten- rijkscb Hongaarsche regeering Woensdag avond aan de D uitsche heeft medegedeeld, dat zij bereid is, de door Wilson aan de Centralen gestelde voorwaarden voor een wapenstilstand aan te nemen en dit aan Wilson zal mededeelen. De Turksche regeeriHg zal een zelfde verklaring aan de Regeering te Berlijn doen toekomen. Een V. D.-telegiam uit Berlijn meldt, dat de Buitsche Regeering slechts dan tot de ontruiming zou overgaan, wanneer men aan de conferentietafel zou plaats genomen hobben en do entente daardoor getoond zou hebbon, dat het haar ernst was met het houden van besprekingen. Dit bericht dient echter onder voor behoud aanvaard te worden. BERLIJN, 10 Oct. De Duitsche con servatieve fractie van den Rijksdag heeft een voorstel ingediend om ter bespreking van Wilson's antwoord onmiddellijk den Rijksdag in pleno te doen bijeenkomen. WASHINGTON, 10 Oct. Van gezag- hebbende zijde wordt verklaard, dat Wil don niet in een reeks nuttelooze bespre kingen met Duitschland wil treden. WASHINGTON, 10 October. (O.V.) De „Associated ir'resse" verneemt, dat Wilson besprekingen heeft gehouden met generaal March en met Lansing. Wanneer het antweord van Duitschland is ontvangen, zal Wilson terstond han delen. Losse Berichten. D» strijd in het Westen. Op het geheele front worden de Duit- schers èn bij Kamerijk èn in Champagne èn bij V erdun teruggedrongen, al Dieden zij hier en daar, geholpen door de Oosten rijkers, hardnekkigen tegenstand. De ontruiming van Kamerjjk wordt door de Duitschers gemeld. Zij verloren Dinsdag in dio streek 200 kanonnen en 13000 gevangenen aan de Engeischen. De toestand van de Duitschers in de bocht bij La Fère en Laon, waar zij nog altijd stand hielden, is onder den druk der Engeischen en Fransehen onhoudbaar geworden. LONDEN, 10 Oct. De druk op den vijand uitgeoefend dwingt hem tot een terugtocht, die zich waarschijnlijk zal uitstrekken over 't geheele front tusschen St. Quentin en Argonne. Wij zijn volkomen door de laatste Hindenburglinie gebroken. Sinds 8 Oct. werden meer dan 80 Duitsche divisies door de Britten verslagen. De Duitsche infanterie-di visies op het Westelijk f rent zijn tot 183 geslonken. De aetie aan de Vlaamsche kust. Een officieel marine-rapport meldt, dat de vloot een werkzaam aandeel heeft genomen aan den opmarsch van de ge allieerden, 28 Sept. begonnen. Het doel van den commandeerenden viee admiraal was den vijand aan de kust te binden, opdat de talrijke hier aanwezig zijnde reserves niet naar elders zouden worden overgebracht. De beschieting werd be perkt tot de vijandelijke Datterijen, waar van de ligging geheel bekend was. Twee monitors beschoten Zeebrugge en üit photo's is gebleken, dat inderdaad de Duitschers op het punt hebben gestaan weg te trekken. Den laatsten tijd zijn in Zeebrugge slechts twee kleine torpedo- booten waargenomenvolgens de rappor ten van de vliegers heeft het afweer geschut geheel opgehouden te vuren. De vliegers hebben verder talrijke punten achter het front gebombardeerd. Van de grens. Men seint ons van de Zeeuwsche grens: Heden werd vastgesteld, dat de Duitschers de zware kanonnen uit Sel- zaete hebben weggevoerd, alsook het afweergeschut va» het vliegkamp. Bij Cadzand zijn de electrische draden weggenomen. (Msb.) De strijd In het Oosten. In Albanië trekken de Oostenrijkers met groote overhaasting terug. De Itali anen zijn Elbasan binnengetrokken, zooals wij in ons vorig nummer meldden.' In nieuw-Servië zijn geallieerden Mi- trowtza binnengerukt en in oud-Servië Leskovac, dat 40 K.M. ten Zuiden van Nisj, de oude Servische hoofdstad, is De Servische regeering is reeds naar Uskub, do voornaamste stad van nieuw- Servië, overgebracht. gi|~ O Keizer Wilhelm afgetreden? Te Stockholm aldus melden de bladen gaat het hardnekkig gerucht, dat keizer Wilhelm is afgetreden. Naar aanleiding hiervan deelen wij mede, dat reeds vorige week in diplo matieke en hofkringen te 's-Gravenhage als waarschijnlijk nieuwtje het gerucht rondging, dat keizer Wilhelm zou af trede* ten gunste van zijn tweeden zoon, met uitsluiting va» den kroonprins. WEENEN. (V.D.) Men verwacht de aftreding van het kabinet Hussarek. Aan professor Lammasch zou de vorming van een vredeskabinet worden opge dragen, De houding van Turkije. De ministers Talaat Pasja (binnehl. zaken) en Enver Pasja (oerlog) zijn af getreden. Het heengaan dezer Duitschgezinde ministers duidt op een aanstaande om zwenking van Turkije, althans tot een loslaten van het bondgenootschap met de Centralen. Nn nog Oostenrijk, dat een zeer netelige binnenlandsche crisis doormaakt, en het spel is uit. De, Turksche gouverneur van Smyrna heelt te Athene onderhandelingen met de geallieerden aangeknoopt. Trepof doodgeschoten. STOCKHOLM, 9 Oct. Reuter verneemt uit Petrograd, dat de ex-premier Trepof is doodgeschoten. Duitsche tegenspraak. BERLIJN, 9 Oct. (W. B.) De stad Douai staat in brand ten gevolge der Engelsche beschieting. De stad is niet door de Duitschers in brand gestoken. Het bericht van „Les Nouvelles", vol gens hetwelk Rousselaere, Ardoye en iiichtervelde door de Duitschers in brand zija gestoken, is van allen grond ont bloot. De buitsngewene ministerraad. De Haagsche correspondent van het „Berl. Tageblatt" seint aan zijn blad: Over de redenen voor de plotselinge bijeenreeping van een buitengewonen ministerraad onder voorzitterschap van H. M. de Koningin bestaan verschillende lezingen. Niet alleen wordt gesproken van de voorbereiding van eeu formeel aanbod om in Den Haag de vredescon ferentie te doen plaats hebben, maar ook is sprake van mogelijke territoriale verwikkelingen welke voor Nederland dreigen te ontstaan bij den algemeenen vrede en waarvan ook reeds vroeger sprake was. De koloniën komen daarbij niet in aanmerking. De nieuwe Staatsleenlng. Naar „de Tel." uit de meest bevoeg de bron verneemt, is het bericht van de „Dagelijksche Beursco*rant" omtrent 't wetsontwerp voor de nieuwe staats- leening onjuist. Het bedrag, waarvoor de leening werdt uitgeschreven, bedraagt niet 300, maar 350 millioen, tegen een rente va» 5 procent. De aflossingstermijn is zeer lang, nl. veertig jaar. Verhooging van briefport. Ingediend is thans het wetsontwerp tot verhoogiag van het briefport. De meerdere opbi engst wordt geraamd op f 7.500.080. Be „Nieuw Amsterdam" vertrokken. MAASSLUIS. Het stoomschip „Nieuw- Amsterdam" kwam Donderdagmorgen 6 uur in zee. De broodkaart. De directeur van het rijkskantoor voor breed maakt bekend, dat de broodkiart van het 71e tijdvak geldig is van 11 Oct. tot en met 17 October. De mslkvoorziening. Naar de „Tel." meldt, heeft de re- geeri»g een groote melkreserve gemaakt veor den aanstaanden winter. Deze be staat in hoofdzaak uit taptemelk en tapte- melkpoeder. Voer dit laatste was ee* hoeveelheid melk beschikbaar van 50 millioen liter, waaruit 17 millioen K.G. melkpoeder kan worden verkocht voor 8 cent per ons. Wél kloedingrantsoeneering Ondanks alle tegenspraak verzekert „De Maasbode" met de meebte stelligheid, dat zoowel de distributie van regeerings- kleeding als de rantsoeneering van heeren en damestleeding begin November een aanvang neemt. Nederlanders vermist. Bij het departement van Buitenland sche Zaken is een telegram ontvangen, meldende dat het Japansehe stoomschip „Hiranu Maru" op weg naar Japan 4 dezer werd getorpedeerd en dat zich aan boord bevonden Nederlandsche passa giers, waarvan vermist worden de vol gende Beekes, Van den Berg, De Bruijn, Grader, Van der Maas, Hendriks, Le Ma- hieu, Nusseleijn, Stadtman en Ter wiel. Er zijn 4 overlevende Nederlandsche passagiers, met name Karsch, Klijberg, Ruseier en titroo. Het departement van Buitenlandsche Zaken heeft nadere inlichtingen inge wonnen omtrent de voornamen der pasa- giers en de plaats van waar het schip kwam. N. Bovenstaand bericht ontvingen wij telefonisch Woensdagavond, juist toen ons blad ter perse was. Zie verder onder Middelburg in dit nummer. Red. 200.000 vluchtelingen naar Nederland. Men seint ons uit Roosendaal (N.B.) d.d. gisteren Hedenmiddag had hier een bespreking plaats tusschen den heer M. W. R. van Vollenhoven, Nederlandsch Minister-re sident te Brussel, den Fraaschen gezant te 's-Gravenhage, leden van de Relief Commissie enz., betreffende een 2U0.00U vluchtelingen nit Noord-Frankrijk, tas- schen Brussel en Antwerpen opgehoopt, die eerstdaags naar hier zullen komen uitwijken en nu de greotste ontbering lijden. De komst van de* gezant uit Brussel en bovengenoemde besprekingen staan in verband met de regeling der even- tueele komst der vluchtelingen. (Msb.) Frans Nasrebout-Monument. De Koningin en de Koningin-Moeder hebben bijdragen geschonken voor de lot standkomiug van een monument van Frans Naerebout te Vlissingen. Be onderhandelingen met de Geallieerden. Naar het „Hbld.'' verneemt, zullen de onderhandelingen met de geallieerden over een economische overeenkomst te Lon den worden gehouden en gevoerd door den heer Colijn, met do heeren jg. Verwachting tot den avond van 12 Oet. Zwakke tót matige winden uit Zuidelijke riohtingen, meest zwaarbewolkt. Wellicht enkele regenbuien. Weinig verandering van temperatuur. Heldring en Lovink, terwijl do heer Snouck Hurgronje de onderhandelingen voorbereidt. Plaatselijke keuze. Naar we vernemen wordt er door enkele leden der Tweede Kamer, be- hoorende tot de rechterzijde, gewerkt aan een wetsontwerp, dat op initiatief dier Kamerleden wordt ingediend en dat bedoelt, mogelijk te maken in de ver schillende gemeenten den verkoop van sterken drank door plaatselijke keuze te verbiede», de z.g. local option. (Tel.) Gemeentelijke Centrale Keuken te Gees. Menu van 1419 October 1918 MaandagGroentensoep» met vleesch, versche groenten, 5 gram boter. Dinsdag: Aardappels met knolraap! en vleesch, 10 gram boter. Woensdag: Haché met aardappels, 10 gram boter. Donderdag: Hutspot met vleesch^ 10 gram boter. Vrijdag: Erwtensoep met vleesch, 10 gram boter. Zaterdag: Aardappels met kroten en vleesch, yrij. .Wegens tijdsomstandigheden verande ring menu voorbehouden. Distributie: Van 12—18 Oct. 1918 is .verkrijgbaar Op bon 22: Aardappelen 2 K.G. Op bon 23: Suiker .21/2 ons. Op bon 24: Chocolade 1 stuk. Op bon 25: Sago i/j rol of Aardappel meel 1 pak per gezin. Op bon 26Aardappelen 2 K.G. Op bon 27Kaas 20 pet. 1 ons. Op bon 28Erwten, na aankomst, 1 ons. Op bon 29Zandaardappelen 1 K.G. Bon 20 (Kaas) blijft ook deze jvjeek geldig. Het rantsoen vleesch bleek nog grooter dan eerst gedacht, p.I. ,2 H.G. (2 ons) per hoofd, heden (Vrijdag) en morgen (Zaterdag) verkrijgbaar. Jammer dat het vleesch voor veren te duur is. Verkrijgbaarstelling van goedkoop vleesch voor minvermogenden zou hier de penige en noodzakelijke oplossing zijn. Onder de advertent.ën in dit num mer komt een belangrijke publ.catie voor van Burgemeester en VVetnouders dezer ge meen ie, over het laten van broodgraan en andere producten. 1 Zondagrust apothekers. Zondag 13 October is de apotheek van den heer v- Kalmtheut geopend. De beide overige blijven dan gesloten. Hullebroeck komt veor de zooveel- ste maal hier een liederenavond hou den. Dat zijn populariteit nog steeds groet is, blijkt uit het feit, dat Maandag- avond j.l. te Amsterdam velen geen plaats op den Hillebioeckavond konden machtig worden. Alles was bezet, zoo dat daar een tweede avond zal gegeven worden op 22 October. Woensdagmiddag omstreeks 4 uur geraakte op de Groote Markt h«t zoontje van dhr. B, uit den Heernisseweg onder een beladen wagen. Het wiel ging over zijn voet, welke wel pijn deed en op zwol, doch nadat een verbandje was ge legd, ken hij zijn weg weer vervolgen. (Z.) Middotburf. Gisterenavond heeft alhier de hoofdagent van politie J. Lorier een kranige aanhouding volhracht. Toen hij vernam, dat ©en drietal matrozen een vermoedelijk gestolen rijwiel te koop aan boden, volgde hij die marinemannen en haalde hen in de Gravenstraat in. Toen hij een hunner wild© arresteeren gaf diez© hem een klap en gingen de drie man nen er van door, het rijwiel achterlaten de. De agent sprong op het rijwiel en zette hen achterna over de Markt, door de Gort&traat, en. Korte en Lange Geere.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1