Bank-Associatie iiitiitinimitiiti Hanzebank Bakkerij te loop, DE 11LIIIIOIVHS, 78 Olmeboomen, 5 pCt Duitsche Rijksleening. 4'|2 pCt. Duitsche Schatkistbiljetten. 23 Olmeboomen, No. 131. V'/zv VX Biljart-Wedstrijd De Groote «nr kimb Koers van Uitgifte 98 pCt. Koers van Uitgifte 98 pCt. Credieten. Rekening-Courant. Deposito. Spaarkas. Zeer voordeelig Incasso-Tarief. Chèque en Girodienst voor Rekening-Couranthouders. °f- Schouwing die kriel, pokkige en/of zieke Aardappelen wenschen te leveren, worden verzocht dit onzen commissionairs op te geven. Exporteursbond „ONS BELANG", Goes. verkoop en: Donderdag 17 October 1918, verkoopen: 24 f publiek verkoopen: eenig HUISRAAD, Het Rijk mag de obligaties op zifn vroegst tegen den Isten October 1924 opzeggen en kan, in verband daarmede, ook den rentevoet daarvan niet van te voren verlagen. Mocbt het Kijk na dien datum voornemens zijn, den rentevoet te verlagen, dan moet het de obligaties opzeggen en de houders de terugbetaling'daarvan tegen de volle nominale waarde aanbieden. Uitlootbaar tegen 110 pOt. tot 120 pCt. Wendt U voor verdere inlichtingen tot Uwen Bankier. De termijn van inschrijving sluit op Woensdag den 23en October 1918, des namiddags ten 1 ure. Hoofdkantoor: DELFT - Voorstraat 60 Correspondentschappen in Zeeland: Goes Correspondent dhr. P. v. Host. m ii A, Caré. J. M. Joosen. E. A. Janssen. Hansweerd 's-Heerenhoek Heinkenszand Middelburg Oud-Vossemeer Ovezand Vlissingen Mr. H. C. J. Groot. J. R. Kuijpers. A. D. de Waal. J. L. Buissing. een Meid-Hulshoudster, Te koop bij inschrijving: 19 OLMEBOOMEN, een net Meisje Te koop bij inschrijving ME ook voor U houdt de premiebetaling op en dan toch nog de volle flO.OOO V S Se A. «V.V provinciale StoombootdiensUop de Wester-Schelde. INTERESSANTE in het Café TOL, op Wegsleoten, Dammen, Heulen, enz., Maandag 21 Qctabar 1918. Waterscnap Baarland c.a. eene Schouwing Te pachten voor 7 jaren Weiland! 3 Utrechtsche Wagens! een zwartbonte Vaars, ir Heden everleed, voeriien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Vader en Behuwdvader, de Heer P. C. OE WINTER, in den ouderdom van 83 jaar en 6 maanden. Uit aller naam, P. DE WINTER Pz. Heinkenszand, 8 October 1918. Allen die iets te vorderen heb ben van, verschuldigd zijn aan, of titels of papieren onder hunne be rusting hebben, behoorende tot de nalatenschap van Mej. de Wed. ADR. VAN OVERBEEKE, geb. A. van Liere, gewoond hebbende te Borsselen en aldaar overleden 1 Juli 1918, wor den verzocht daarvan opgave, be taling of afgifte le doen ten kan tore van Notaris VAN DISSEL te Goes, vóór of op Donderdag 10 Octo ber 1918. V De Notaris PILAAR zal Woens dag 16 October 1918, 's namid dags 1 uur, aan de herberg „de Planken Tent", aan den grintweg naar Wolphaartsdijk, wegens op heffing der zaak, tegen cop tante betaling Biljart met toebehooren, Tafels, Stoelen, Spiegels, Lampen, Kas ten, Herbergtafel met Schragen en Banken, Spekstander, koperen Ketel, Glas- en Aardewerk, enz. De Notaris PILAAR zal 's morgens 10 uur, te Heinkenszand, in een weide in het Oudeland, in pacht bij P. Koens, waaronder van 19 dmte veilen per stuk, in combinatiën en in massa. Betaling 1 November a. s. De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal op des voorm. om 10 uren te Biezelinge, aan den molen, ten verzoeke van den heer P. VAN IWAAROEN, aldaar, om contant geld, zwart Ruinpaard, 9 jaar, vos Mer- riepaard (veulendragend) 12 jaar; Veerwagen (zoo goed als nieuw) op collingspatentassep, draagver mogen HöQtf K. G., Veerkar, Dokterscab (zoo goed als nieuw), Arreslee, Ploegen, Eggen in soort, Sleepbord, Rolblok, Sleper, dub bele en enkele Zwingen, Ponger- boomen, Windmolen, Snijmolen, Peeënmolens, Raam voor veewa gen, Voorladder, Lemoen, Rijven, Vorken, Schoppen, Griepen, Ree pen, Pleien, Harnas (waarbij 2 stel éénpaardstuigharnas), Cirkel zaagmachine, losse Cirkelzaag, Trekzaag, Kookfornuis, Aardap pelmolen, 7 Vaten, Kuipen, Tob ben, Emmers. Voorts: Kiekenren, 150 Koekkisten, 2 Bascules met gewichten, 1000 K.G. Klaverhooi, 400 bos Tarwestroo, Paardenboonenstroo, Balken, Sta ken en Brandhout. En daarna: als Stoelen, Tafels, Kasten, Spie gels, Kachels, Lampen, Karpetten, Klokken, Glas en Aardewerk, enz. KANTOOR GOES, GR. MARKT C 60. Op eersten «tand van ouds gevestigde voor zeer billijken prijs, wegens gebrek aan opvolger. Brieven fr. onder lett. M. Z. L., aan N1JGH VAN DITMAR'S Adv. Bureau, Rettsrdaq). Wordt gevraagd tegen 1 December R. C Brieven onder no 50, Bureau van dit blad. staande in den boomgaard op het hoefje, bewoond door J. Kegel te Nisee. Inlichtingen te bekomen en in- schrijvingsbriefjes in te leveren vóór 22 Oet. a.s., bij Mej. E. M. J. STIEGER, Groete Markt 1, Goes. Tegen 15 Oct.ber «f 1 November gevraagd, wegens huwelijk van het tegenwoordige. PIANO- ORGEL MAGAZIJN, Turfkade D 26, Goes. wordt bewonderd. als U net hoor jnek verborgt want daauloor verkrijg» het haar spoedig die zachte glans cd golving, welke een welverzorgd hoefS. ken merken. LA X verwijdert stahe»«£a«k roos en onrein en (s onmisbaar wmm schoolgaande kinderen LAX wordt «wkoeht alt ts é&o«jet vu 25 cm, «oldofpé» wot '/j Liter hoofdwass(t>J«f Eischt afsluitband met onze handteeke- ning L. I. AKKER, Rotterdam. Verkrijgbaarbij de meesteDrogisten Goes: Fa. GEBRs. MULDER,J. PLAZIER, W. F. DEN HERDER; HansweertA. v. d. BERG; Souburg: v. d. PEULKrabbendijke DE KOK; Sehorej: A. DEN DEKKER; Kloetinge: A. DE WAARD; NleuwdorpJ. MEEUWSEN ;St Jansteen: Wed. A. VERMANDEL, JOS. VINCK West- kapelle L DEN HOLLANDER; Wlseekerke: VAN DAMME;Rllland: MAR. DE GOFFAU Kamperland LEENDERTSE's-Heerenhoek C. v. CASTEREN; AaotekerkeC. J. MALJERS. van den heer C. Traas: op zijne hofstede te Biezelinge, in 3 perceelen ef in massa. Aanwijzing en inlichtingen te bekomen bij den eigenaar. Inschrijvingsbriefjes in te leve- veren ten kantore van Notaris PILAAR, vóór 16 October a. s. is een verzekering volgens het IDEA AL-TARIEF met aanvullende INVALIDITEITS -verzekering, volgens de nieuwe tarieven van de (opgericht 1863, te Rotterdam, Boompjes 10). Voorbeeld: Een 25-jarige betaalt gedurende 35 jaar per jaar f331.en ontvangt ep zijn 60ste jaar flO.OCOBij eerder overlijden of Inva liditeit en betaalt de Bank f 100# rente per jaar tot dan einddatum v.h. contract Inspeeteur: E. SLIK, Breda, Teteringenstraat 2. Tel. 629. vOv C ..fli» .9' %y l/jr a Dagelijksche dienstregeling. 30 September 1918 tot nadere aankondiging. Lijn Vlissingen—Breskene—Neuzen. Van Vlissingen naar Breskens v.m. 7.50 10.20 n.m. 1.14 3. Breskens naar Vlissingen v.m. 8.30 10.55 n.m. 1.45 3.35 Van Vlissingen naar Neuzen v.m. 7.50 nam. 1.14 Van Neuzen naar Vlissingen v.m. 9.45 nam. 4. Lijn NeuzanHoedekenskerke—Hansweert—Vlake. In eorresp. te Vlake op den Staatsspoorweg VlissingenRoosendaal Van Neuzen naar Hansweert per boot, vm. 6.50, nm 3.15 Hansweert Vlake per tram, 8 30, 4.50 Vlake Hansweert per tram, 10.30, 6.08 Hansweert Neuzen per boot, 10.45, 6 25 Lijn Walzopeden—Hansweert—Vlake. In eorresp. te Vlake op den Staatsspoorweg Vlissingen—Roesenda'all en te Wal/.eorden op de tram HulstWalzoorden. Van Walzoorden naar Haasweert per boot vm. 5.45,8.11.nm. 4.1a Van Haasweert naar Vlake per tram vm. 6.20, 8.30, 11.35, nm. 4.51 Van Vlake naar Hansweert per tram vm. 6.53, 9.15, nm. 12.50, hui fa' 0' Van Hansweert Haar Walzeerden per boet, vm. 7 10, 9.35, nm. 1.10 6.2i aanvangende Zaterdag 12 Octo ber 1918, des avonds 7 uur. Prachtige prijzen. DE ONDERNEMERS. in de gemeenten Driewegen en Ellewoutsdijk, aanvangende op Het Bestuur van het Waterschap voornoemd, J. NIEUWENHUISE, Dijkgraaf. E. A. VAN DER BENT, Ontvanger Griffier. Het bestuur van bovengenoemd Waterschap maakt bekend, dat op alle waterafvoerende Sleo- ten, Heulen en Dammen in het Waterschap zal plaats hebben op Maandag 28 October 1918. Te koop bij Inschrijving van den heer R. CliAUS: IS ZWARE OLMEBOOMEN, op het land langs den straatweg I naar Kleetinge, vanaf wachtpost I 42 tet aan de hofstede van J. Pot] Kontante betaling. Het hout moet vóór 25 Novem ber a.s. weggevoerd zijn. Billetten ïu te leveren ten kan I tore van Notaris PILAAR vóór I6| October a. e. met recht van scheuren: nabij 's-Heer Arendskerke, groot KI A. 30 c.A. Thans in pacht bij f I Phiiipse. Briefjes in te leveren ten 1. tore van Notaris PILAAR, vóór| 16 Ootober a.s. TE KOOR zeo goed als nieuwe met zijpertieren. Te bevragen fcl JAC. CLARIJS, 's-Heerenhoe*. VERMIST oud 1 jaar, loopende in de Pflt;. Terug te bezorgen bjj J. BOO. j MAN, Heinkenszand. Abonnementsprijs p. 31 Afzonderlijke nummer Advertentiën worden i Ge tekst van Wilson': WASHINGTON. 9 Oc departement van Buiten! heeft heden de twee am gepubliceerd: 1. Een v Duitscha Lota. 2. Het Staatssecretaris. Het velgende is de no scfaen Kanselier, everha Zwitserschen gezamt: geering verzoekt den pi< Staten van Amerika sta; het herstel van den vri voerende» met dit verze stellen en hen uit te machtigden te zenden tG maatregelen om verder te voorkomen. De Dui verzoekt de onmiddellijke te willen bewerkstellige) meenen wapenstilstand 1 es in de lucht. Geteekej van Baden, Keizerlijk K Het velgende is de Staatssecretaris aan d< zaakgelastigde„Depart Zaken, October 1918. J de eer u namens den p vangst te berichten va 6 October met de daarii deeling der Duitsche reJ president en ik heb va: epdracht u te verzeek, mededeeling te doen aa rijkskanselier: „Alvorem op het verzoek van de lijke regeering en ten eirj zoo duidelijk en zee opi als de belangen van 1:1 eischem, acht de presic zich zekerheid te versch: de juiste bedoeling dei Kanselier. Meent de Rijkskanse zerlijk Duitsche regeeriag aanvaardt, doer den presi in zga boodschap aan Vereenigde Staten op in de daarepvolgende b, dat haar deel, bij het onderhandelingen alleen overeenstemming te ger: de practische bijzondei toepassing ervan De president acht zi aanzien van het voorste van een wapenstilstand hij zich niet gerechtigd sing der krijgsverrictitinj len aan de regeeiingeq regeering der Vereenigd den is tegen de Central, zoolang de legers van d op hun grondgebied sta: De goede trouw van i, wisseling zou klaarblij van de toezegging der (j heden, om onmiddellijk] overal uit het bezette roepen. De president is even,l dat hij gerechtigd is de of de Rijkskanselier sle mens de ingestelde aut keizerrijk, die tot dus gevoerd hebben. Hij be woord op de vragen j van het groetste gewicl Ik verzoek u r»|nhee verzekering van mijn aanvaarden. (w.g.) ROBE1 Uit Washington woi dat Wilsen zieh alverèr antwoord op te stellen vertrek had afgezonder dag ontbood hij Lansi, van Buitenlandeche Zal| gevers kolonel House Het antwoord van Duitschland in zooverrë wekt, dat naar de officie, AllgemeiHe Zeitung sch zijn om te veronderstel, stappen kunnen wordeil Duitsche staatssecretaril parlementaire fracties, I conservatieve, zijn gekozl

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 4